Acasă

 

Știri 

 

Editoriale

 

Legislație

 

Ghiduri     

 

Unelte

 

Link-uri

 

Despre

 

 

Contravenții silvice supuse Legii 270/2017 a Prevenirii Contravențiilor

Nr. crt.

Act normativ

Articol

Conţinut

1

Legea 171/2010, actualizata

3

(2) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietare ale terenului pe care este amplasată aceasta. Contractele sunt nule de drept.

(3) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;

b) nematerializarea şi nedelimitarea în teren de către proprietari a limitelor terenurilor forestiere pe care le deţin, în conformitate cu actele de proprietate, cu ţăruşi, borne, vopsea, şi/sau neîntreţinerea/nemenţinerea în stare corespunzătoare/vizibile a semnelor de hotar ale proprietăţii, respectiv mutarea semnelor amenajistice şi/sau de hotar;

2

Legea 171/2010, actualizata

4

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:

a) neasigurarea de către administratorii drumurilor şi ai căilor ferate forestiere a întreţinerii şi reparării acestora, conform normelor legale în vigoare;

b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligaţiei de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c) . Încheierea contractului este condiţionată în mod expres de existenţa documentelor de proprietate, precum şi de existenţa limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care limitele proprietăţii forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina proprietarului solicitant.

3

Legea 171/2010, actualizata

6

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 1.000 lei următoarele fapte:Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte

a) necompletarea, anual, până la data de 31 martie a anului următor anului pentru care se face raportarea, a tuturor evidenţelor prevăzute în amenajamentul silvic. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa acesteia, se aplică şefului ocolului silvic;

c) nematerializarea şi/sau neîntreţinerea semnelor amenajistice.

4

Legea 171/2010, actualizata

7

(1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:

d) neredarea terenurilor forestiere în circuitul silvic la termenul şi/sau în condiţiile prevăzute în aprobarea de ocupare temporară;

f) neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1)  din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, a suprafeţelor de pădure afectate de incendii, în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform legii

 

 

 

 

 

5

Legea 171/2010, actualizata

9

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

f) accesul oricărui autovehicul în fondul forestier naţional, fără acordul scris al proprietarului sau administratorului, cu excepţia autovehiculelor din dotarea personalului cu atribuţii de control prevăzut la art. 24 alin. (1) , atunci când personalul se găseşte în misiune, a autovehiculelor destinate transportului masei lemnoase din exploatările autorizate, a celor din dotarea administratorilor de fond forestier şi a gestionarilor fondurilor de vânătoare, a specialiştilor care elaborează studiile de includere în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine, personalului custozilor şi administratorilor ariilor naturale protejate.

 

6

Legea 171/2010, actualizata

10

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice fondului forestier, în zonele limitrofe acestuia, precum şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier.

 

 

 

 

 

 

 

  7

Legea 171/2010, actualizata

12

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 800 lei următoarele fapte:Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte

a) instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote, fără drept sau în alte locuri decât cele aprobate şi delimitate de deţinătorul terenului forestier respectiv;

b) amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier proprietate publică în alte locuri şi în alte condiţii decât cele aprobate;

c) aducerea şi menţinerea pe vetrele de stupină instalate în fondul forestier de animale domestice şi păsări;

d) efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală

g) neluarea de către proprietarii sau deţinătorii de obiective legal amplasate în fondul forestier sau limitrof acestuia a măsurilor privind salubrizarea şi igienizarea pădurilor limitrofe obiectivelor;

h) înfiinţarea sau funcţionarea de centre sau puncte de colectare permanente sau volante de achiziţie a ciupercilor şi fructelor de pădure, precum şi a celorlalte produse nelemnoase specifice fondului forestier, fără avizul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Legea 171/2010, actualizata

13

(1)  Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

e) nepredarea de către beneficiar şi/sau nepreluarea de către proprietar şi/au ocolul silvic, după caz, a terenurilor oferite în compensarea terenurilor pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier naţional şi, respectiv, a terenurilor care fac obiectul compensării. Sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic sau beneficiarului scoaterii definitive, după caz;

f) neconstituirea şi/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de fond forestier a fondului de conservare şi regenerare a pădurilor. Sancţiunea se aplică administratorului pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau proprietarului, în situaţia în care acesta are încheiat contract de servicii silvice.

(2) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei nerespectarea obligaţiilor privind înscrierea în amenajamentele silvice sau neconducerea unei evidenţe la nivel de ocol silvic a suprafeţelor preluate în compensare în situaţia în care au fost aprobate scoateri definitive fără a exista amenajament silvic în vigoare şi asigurarea administrării sau serviciilor silvice în cazul terenurilor oferite în compensarea terenurilor care au făcut obiectul aprobării de scoatere definitivă, în termen de 30 de zile de la data predării-primirii terenului pentru care s-a aprobat scoaterea definitivă din fondul forestier. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic.

 

 

  9

Legea 171/2010, actualizata

15

(1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:

c) refuzul/tergiversarea de către deţinător, aşa cum acesta este definit la pct. 14 din anexa la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, de a permite personalului silvic împuternicit pentru control accesul şi/sau exercitarea controlului în condiţiile legii.

e) neasigurarea transparenţei comercializării masei lemnoase în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

 

 

10

Legea 171/2010, actualizata

16

(3) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei necompletarea anexei certificatului de atestare a operatorilor economici de către emitentul autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase pe picior, la momentul emiterii autorizaţiei de exploatare.

 

 

11

Legea 171/2010, actualizata

17

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 800 lei până la 1.000 lei următoarele fapte:Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte

a) nerespectarea tehnologiilor şi traseelor de scos-apropiat prevăzute în autorizaţia de exploatare;

b)scoaterea din rădăcini sau ridicarea din fondul forestier naţional fără aprobare legală a cioatelor şi/sau a resturilor de exploatare;

e) neexecutarea la termen şi în condiţiile prevăzute în autorizaţia de exploatare a lucrărilor de curăţare a parchetelor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Legea 171/2010, actualizata

19

(4) Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se sancţionează după cum urmează:

g) netransmiterea de către profesionişti a raportării lunare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei şi cu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
h) implementarea de către operator a propriului sistem «due diligence» care nu îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE)  nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

i) neîndeplinirea de către operator a condiţiilor înscrise în sistemul «due diligence» pe care îl utilizează, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

m) nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligaţiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; nu se sancţionează profesionistul care notifică structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la săvârşirea erorii materiale;

o) încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE)  nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul «due diligence» şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE)  nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

 

 

 

 

 

13

Legea 171/2010, actualizata

21

 Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) permiterea comercializării materialelor lemnoase şi/sau pomilor de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, în vigoare;
b) neîmprejmuirea de către deţinători a depozitelor, a altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau a instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase

 

14

 

Legea 56/2010

 

      8

b) nealimentarea contului destinat fondului de accesibilizare a pădurilor în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5)  şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

 

15

 

Legea 407/2006

 

48

a) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1)  lit. m, cu amendă de la 250 lei la 750 lei;

16

Legea 407/2006

23

m) mutarea de către persoane neautorizate a hranei destinate vânatului;

 

 

17

Legea 407/2006

17

(1) Gestionarii sunt obligaţi să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilităţii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.