REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 363/2012 din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi retragerea recunoaşterii organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn (1), în special articolul 8 alineatul (7),

(1)JO L 295, 12.11.2010, p. 23.

întrucât:

(1)Scopul Regulamentului (UE) nr. 995/2010 este, în special, de a reduce la minimum riscul introducerii pe piaţa internă a lemnului şi a produselor derivate din lemnul provenit din exploatarea forestieră ilegală. Organizaţiile de monitorizare trebuie să sprijine operatorii în îndeplinirea cerinţelor respectivului regulament. În acest scop, organizaţiile de monitorizare trebuie să elaboreze un sistem de diligenţă cuvenită, să acorde operatorilor dreptul de a-l utiliza şi să verifice utilizarea corectă a acestuia.

(2)Procedura prin care Comisia recunoaşte organizaţiile de monitorizare trebuie să fie echitabilă, transparentă şi independentă. Prin urmare, solicitanţii trebuie evaluaţi după consultarea autorităţilor competente ale statelor membre şi după colectarea a suficient de multe informaţii cu privire la aceştia. Dacă este necesar, colectarea de informaţii trebuie să includă vizite la sediul solicitantului.

(3)Este necesar să se precizeze competenţele şi capacitatea de care trebuie să dispună organizaţiile de monitorizare pentru a determina conformitatea lemnului cu legislaţia aplicabilă în ţara de recoltare şi pentru a propune măsuri care să evalueze riscul introducerii pe piaţă a lemnului ilegal şi a produselor derivate din lemn ilegal. Atunci când riscul identificat nu este neglijabil, organizaţiile de monitorizare trebuie să aibă şi capacitatea de a propune măsuri corespunzătoare pentru a reduce la minimum acest risc.

(4)Trebuie să se asigure exercitarea în mod transparent şi independent de către organizaţiile de monitorizare a funcţiilor lor, cu evitarea oricărui conflict de interese care decurge din aceste funcţii şi furnizarea serviciilor către operatori în mod nediscriminatoriu.

(5)Comisia trebuie să decidă cu privire la retragerea recunoaşterii în conformitate cu o procedură echitabilă, transparentă şi independentă. Înainte de a lua o decizie, Comisia trebuie să consulte autorităţile competente ale statelor membre în cauză şi să colecteze informaţiile necesare, inclusiv prin vizite la faţa locului, atunci când este necesar. Organizaţiei de monitorizare în cauză trebuie să i se acorde posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile înainte de luarea unei decizii.

(6)În conformitate cu principiul proporţionalităţii, Comisia trebuie să fie în măsură să retragă recunoaşterea fie cu titlu temporar şi/sau condiţionat, fie cu titlu permanent, după cum consideră necesar având în vedere nivelul deficienţelor constatate, în cazul în care o organizaţie de monitorizare nu mai îndeplineşte funcţiile sau cerinţele stabilite la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

(7)Este necesar să se asigure faptul că nivelul de protecţie a persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul domeniului de aplicare a prezentului regulament, în special a datelor cu caracter personal din cererile de recunoaştere ca organizaţie de monitorizare, respectă cerinţele prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (2) şi în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (1),

(2)JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(1)JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

-****-

Art. 1: Definiţii

În sensul prezentului regulament, în plus faţă de definiţiile stabilite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, se aplică următoarele definiţii:

1."autorităţi competente interesate" înseamnă autorităţile competente din statele membre în care o organizaţie de monitorizare sau un solicitant care doreşte recunoaşterea ca organizaţie de monitorizare este stabilit legal, sau în care acesta prestează servicii sau intenţionează să presteze servicii în sensul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2);

(2)JO L 376, 27.12.2006, p. 36.

2."titluri oficiale de calificare" înseamnă diplome, certificate şi alte titluri oficiale de calificare eliberate de o autoritate a unui stat, desemnată în conformitate cu actele cu putere de lege sau cu actele administrative ale statului respectiv, şi care certifică absolvirea cu succes a unei formări profesionale;

3."experienţă profesională" înseamnă practicarea efectivă şi legală a profesiei respective.

Art. 2: Cerere de recunoaştere

(1)Orice entitate, publică sau privată, respectiv companie, corporaţie, firmă, întreprindere, instituţie sau autoritate, stabilită legal în Uniune, poate prezenta Comisiei o cerere pentru a fi recunoscută ca organizaţie de monitorizare.

Entitatea depune cererea în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, împreună cu documentele enumerate în anexă.

(2)Pentru a fi recunoscut ca organizaţie de monitorizare, solicitantul trebuie să demonstreze că îndeplineşte toate cerinţele prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 şi la articolele 5-8 din prezentul regulament.

(3)Comisia confirmă primirea unei cereri şi furnizează solicitantului un număr de referinţă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

De asemenea, Comisia indică solicitantului un termen limită orientativ în care va decide cu privire la cerere. Comisia informează solicitantul ori de câte ori revizuieşte termenul limită orientativ în funcţie de necesitatea de a obţine informaţii suplimentare sau documente pentru evaluarea cererii.

(4)În cazul în care au trecut trei luni de la primirea de către Comisie a unei cereri sau de la ultima comunicare scrisă adresată solicitantului de Comisie, dacă această dată este ulterioară, iar Comisia nu a adoptat o decizie de recunoaştere sau a respins cererea, aceasta informează solicitantul în scris cu privire la stadiul evaluării cererii.

Primul paragraf poate fi aplicat de mai multe ori modului de a trata o cerere.

(5)Comisia transmite autorităţilor competente interesate o copie a cererii şi a documentelor justificative, iar acestea pot prezenta observaţii în termen de o lună de la data transmiterii respectivei copii.

Art. 3: Documente suplimentare şi accesul la sedii

(1)La cererea Comisiei, solicitantul sau autorităţile competente interesate trebuie să prezinte orice alte informaţii suplimentare sau documente solicitate de către Comisie într-un anumit termen.

(2)Solicitantul trebuie să acorde acces Comisiei la sediul său, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite toate cerinţele stabilite la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 şi la articolele 5-8. Comisia informează în avans solicitantul cu privire la o astfel de vizită. Autorităţile competente interesate pot participa la această vizită.

Solicitantul trebuie să ofere toată asistenţa necesară pentru a facilita astfel de vizite.

Art. 4: Decizia de recunoaştere

În cazul în care Comisia adoptă o decizie de recunoaştere în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, aceasta informează solicitantul în cauză în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării acelei decizii.

De asemenea, Comisia furnizează fără întârziere solicitantului un certificat de recunoaştere şi comunică decizia sa autorităţilor competente din toate statele membre, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, în termenul menţionat la primul paragraf.

Art. 5: Personalitatea juridică şi stabilirea legală în Uniune

(1)În cazul în care solicitantul este stabilit în mod legal în mai multe state membre, acesta trebuie să furnizeze informaţii cu privire la sediul social, administraţia centrală sau locul principal de desfăşurare a activităţii din Uniune, precum şi cu privire la toate agenţiile, sucursalele sau filialele înfiinţate pe teritoriul oricărui alt stat membru. Solicitantul trebuie, de asemenea, să declare în care state membre intenţionează să furnizeze servicii.

(2)Un solicitant care este sau face parte dintr-o autoritate a unui stat membru nu trebuie să facă dovada faptului că are personalitate juridică şi că este stabilit legal în Uniune.

Art. 6: Competenţele adecvate

(1)În scopul asigurării exercitării corespunzătoare a funcţiilor unei organizaţii de monitorizare în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, personalul competent din punct de vedere tehnic al solicitantului trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime, atestate prin titluri oficiale de calificare şi prin experienţa profesională:

a)formare profesională oficială într-o disciplină relevantă pentru activităţile unei organizaţii de monitorizare;

b)pentru poziţiile tehnice de conducere, cel puţin cinci ani de experienţă profesională într-o funcţie similară funcţiilor unei organizaţii de monitorizare.

În sensul literei (a) din primul paragraf, sunt considerate relevante disciplinele legate de silvicultură, mediu, drept, managementul afacerilor, gestionarea riscului, comerţ, audit, control financiar sau gestionarea lanţului de aprovizionare.

(2)Solicitantul trebuie să păstreze documente care să ateste sarcinile şi responsabilităţile personalului său. Solicitantul trebuie să dispună de proceduri pentru monitorizarea performanţei şi a competenţei tehnice ale personalului său.

Art. 7: Capacitatea de a exercita funcţii ca organizaţie de monitorizare

(1)Solicitantul trebuie să demonstreze că a instituit:

a)o structură organizatorică care să asigure exercitarea adecvată a funcţiilor unei organizaţii de monitorizare;

b)un sistem de diligenţă cuvenită pus la dispoziţia şi pentru uzul operatorilor;

c)politici şi proceduri care permit evaluarea şi îmbunătăţirea sistemului de diligenţă cuvenită;

d)proceduri şi procese de verificare a utilizării corespunzătoare a sistemului său de diligenţă cuvenită de către operatori;

e)proceduri privind acţiunile corective care urmează a fi întreprinse în cazul unei utilizări necorespunzătoare de către operator a sistemului său de diligenţă cuvenită.

(2)În plus faţă de cerinţele de la alineatul (1), solicitantul trebuie să demonstreze că dispune de capacitatea financiară şi tehnică pentru a exercita funcţiile de organizaţie de monitorizare.

Art. 8: Absenţa conflictului de interese

(1)Solicitantul trebuie să fie organizat în aşa fel încât să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale.

(2)Solicitantul trebuie să identifice, să analizeze şi să ţină evidenţe care să documenteze riscurile de conflict de interese care rezultă din exercitarea funcţiilor de organizaţie de monitorizare, inclusiv orice conflicte care decurg din relaţiile sale cu organismele asociate sau cu subcontractanţi.

(3)În cazul în care s-a identificat riscul unui conflict de interese, solicitantul trebuie să dispună de reguli şi proceduri scrise pentru a evita conflictele de interese la nivel organizaţional şi individual. Politicile şi procedurile scrise trebuie menţinute şi puse în aplicare. Aceste politici şi proceduri pot include audituri efectuate de către terţi.

Art. 9: Informaţii privind modificările ulterioare

(1)Organizaţia de monitorizare informează Comisia fără întârziere cu privire la oricare din următoarele situaţii care apar după recunoaşterea sa:

a)o modificare care poate afecta abilitatea respectivei organizaţii de monitorizare de a respecta cerinţele de la articolele 5-8, care a avut loc după recunoaşterea sa;

b)organizaţia de monitorizare înfiinţează agenţii, sucursale sau filiale în Uniune, altele decât cele declarate în cererea sa;

c)organizaţia de monitorizare decide să presteze servicii în alte state membre, altele decât cele declarate în cererea sa, sau într-un stat membru în care a declarat că a încetat să mai presteze servicii în conformitate cu litera (d);

d)organizaţia de monitorizare încetează să mai presteze servicii în orice stat membru.

(2)Comisia comunică autorităţilor competente interesate toate informaţiile obţinute în temeiul alineatului (1).

Art. 10: Revizuirea deciziei de recunoaştere

(1)Comisia poate să revizuiască în orice moment decizia prin care recunoaşte o organizaţie de monitorizare.

Comisia efectuează o astfel de revizuire în oricare din următoarele situaţii:

a)o autoritate competentă interesată informează Comisia că a constatat faptul că o organizaţie de monitorizare nu mai îndeplineşte funcţiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 sau nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, astfel cum se prevede la articolele 5-8 din prezentul regulament;

b)Comisia se află în posesia unor informaţii pertinente, inclusiv a unor rapoarte bine fundamentate din partea unor terţi, că o organizaţie de monitorizare nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la articolul 8 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 şi la articolele 5-8 din prezentul regulament;

c)o organizaţie de monitorizare a informat Comisia cu privire la modificările menţionate la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament.

(2)În cazul în care se iniţiază o revizuire, Comisia este asistată de o echipă de evaluatori care desfăşoară procesul de revizuire şi efectuează verificări.

(3)Solicitantul trebuie să acorde acces Comisiei la sediul său pentru a verifica dacă sunt îndeplinite toate cerinţele stabilite la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 şi la articolele 5-8. Autorităţile competente în cauză pot participa la această vizită.

Solicitantul trebuie să ofere toată asistenţa necesară pentru a facilita astfel de vizite.

(4)Echipa de evaluatori redactează un raport în care îşi prezintă concluziile. La raportul de revizuire se anexează documente justificative.

Raportul de revizuire trebuie să includă o recomandare privind retragerea recunoaşterii unei organizaţii de monitorizare.

Echipa de evaluatori va transmite raportul de revizuire autorităţilor competente interesate. Autorităţile respective pot face comentarii în termen de trei săptămâni de la data transmiterii raportului.

Echipa de evaluatori trimite organizaţiei de monitorizare în cauză o sinteză a constatărilor şi concluziilor raportului. Organizaţia poate face comentarii adresate echipei de evaluatori în termen de trei săptămâni de la data transmiterii sintezei.

(5)În raportul de revizuire pe care îl întocmeşte, echipa de evaluatori trebuie să recomande retragerea recunoaşterii cu titlu temporar şi/sau condiţionat, sau cu titlu permanent, după cum consideră necesar în funcţie de nivelul deficienţelor constatate, în cazul în care se stabileşte că o organizaţie de monitorizare nu mai îndeplineşte funcţiile sau cerinţele stabilite la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

Echipa de evaluatori poate, în schimb, să recomande Comisiei să emită un aviz privind măsurile corective sau un avertisment oficial, sau să îi recomande Comisiei să nu ia nicio măsură suplimentară.

Art. 11: Decizia de retragere a recunoaşterii

(1)Comisia decide cu privire la retragerea recunoaşterii unei organizaţii de monitorizare cu titlu temporar şi/sau condiţionat, sau cu titlu permanent, luând în considerare raportul de revizuire menţionat la articolul 10.

(2)Comisia poate emite o notificare privind măsurile corective sau un avertisment oficial, dacă nivelul deficienţelor constatate nu duce la o concluzie clară, în conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 995/2010, cu privire la faptul că organizaţia de monitorizare nu mai îndeplineşte funcţiile sau cerinţele prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din respectivul regulament.

(3)O decizie de a retrage recunoaşterea unei organizaţii de monitorizare, precum şi o comunicare sau o avertizare în conformitate cu alineatul (2), este notificată organizaţiei de monitorizare în cauză şi comunicată autorităţilor competente din toate statele membre în conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 995/2010, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării ei.

Art. 12: Protecţia datelor

Prezentul regulament nu aduce atingere normelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de Directiva 95/46/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Art. 13: Dispoziţii finale

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

-****-

Adoptat la Bruxelles, 23 februarie 2012.

Pentru Comisie

Preşedintele

Jose Manuel BARROSO

ANEXĂ: Lista documentelor justificative

1.Personalitatea juridică; sediul legal; prestări de servicii:

- copii legalizate ale documentelor justificative, astfel cum se prevede în legislaţia naţională relevantă;

- lista statelor membre în care solicitantul intenţionează să presteze servicii.

2.Competenţele adecvate:

- descrierea organizării şi a structurii entităţii;

- lista personalului competent din punct de vedere tehnic şi copii ale CV-urilor;

- descrierea sarcinilor şi a responsabilităţilor, precum şi repartizarea acestora;

- o descriere detaliată a procedurilor de monitorizare a performanţei şi competenţelor personalului competent din punct de vedere tehnic.

3.Capacitatea de a exercita funcţii ca organizaţie de monitorizare:

O descriere detaliată a următoarelor:

- sistemul de diligenţă cuvenită;

- politicile şi procedurile pentru evaluarea şi îmbunătăţirea sistemului de diligenţă cuvenită;

- politicile şi procedurile pentru soluţionarea reclamaţiilor de la operatori sau de la părţi terţe;

- procedurile şi procesele de verificare a utilizării corespunzătoare a sistemului de diligenţă cuvenită de către operatori;

- proceduri privind acţiunile corective care urmează a fi întreprinse în cazul unei utilizări necorespunzătoare de către operator a sistemului de diligenţă cuvenită;

- un sistem de evidenţă a documentelor.

4.Capacitatea financiară:

- copii ale declaraţiilor financiare pentru ultimul exerciţiu financiar; sau

- o declaraţie privind cifra de afaceri; sau

- alte documente justificative în cazul în care solicitantul nu poate, din motive întemeiate, să furnizeze documentele indicate mai sus;

- dovada asigurării de răspundere civilă.

5.Absenţa conflictului de interese:

- declaraţie de absenţă a conflictului de interese;

- descrierea politicilor şi a procedurilor scrise pentru evitarea conflictelor de interese la nivel organizaţional şi individual, care pot include audituri efectuate de către terţi.

6.Subcontractarea:

- descrierea sarcinilor subcontractate;

- dovezi că toţi subcontractanţii sau filialele, atunci când acestea sunt înfiinţate, îndeplinesc cerinţele relevante menţionate anterior.

Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 115L din data de 27 aprilie 2012


Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

© Uniunea Europeana, http://eur-lex.europa.eu. Numai legislatia Uniunii Europene publicata pe suport de hartie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerata autentica.