ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
Forma sintetică la data 27-Dec-2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 29-May-2003 a se vedea referinte de aplicare din Criterii din 2003 )

(la data 20-May-2002 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2002 )

(la data 23-Jul-2001 actul a fost aprobat de Legea 427/2001 )

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, precum şi ale art. 11 alin. (4) şi ale art. 113 alin. (2) din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învăţământ recunoscute în România şi care îşi exercită efectiv în domeniul silviculturii profesiunea de silvicultor.

(1)Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învăţământ recunoscute în România şi care exercită efectiv profesiuni specifice activităţii în domeniul silviculturii.
(la data 23-Jul-2001 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 427/2001 )

(2)Domeniul silviculturii cuprinde activităţile care au ca obiective gospodărirea fondului forestier naţional, gestiona-rea durabilă a pădurilor şi a fondului cinegetic şi salmonicol, precum şi cele de cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică, la nivel central şi teritorial.

(3)Personalul silvic prevăzut la alin. (1) constituie Corpul silvic.

Art. 1

(1)Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, este format din persoane care au pregătire de specialitate în domeniul silviculturii, atestată prin diploma de absolvire a unei forme de învăţământ/formare profesională a adulţilor recunoscută în România şi care îşi desfăşoară activitatea profesională în domeniul silviculturii.

(2)Domeniul silvicultură cuprinde activităţile care au ca obiective:

a)îndeplinirea rolului de autoritate de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control de stat în silvicultură şi cinegetică;

b)realizarea politicii la nivel naţional în silvicultură şi cinegetică;

c)administrarea fondului forestier naţional şi asigurarea serviciilor silvice pentru acesta;

d)gestionarea fondului forestier naţional şi a fondului cinegetic naţional;

e)educaţia şi formarea profesională prin învăţământ şi formare continuă în domeniul silvicultură;

f)promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice, ingineriei şi dezvoltării tehnologice;

g)managementul proiectelor/unităţilor de implementare a proiectelor aferente domeniului silvicultură, indiferent de programul de finanţare;

h)managementul ariilor naturale protejate;-

i)exploatările şi construcţiile forestiere;

j)reprezentarea intereselor profesionale şi sindicale ale personalului silvic;

k)conservarea fondului forestier naţional şi a fondului cinegetic naţional şi gestionarea acestora;

l)aplicarea strategiei şi implementarea programelor de ameliorare genetică a cabalinelor de rasă din patrimoniul statului, creşterea, ameliorarea, calificarea şi exploatarea efectivelor de cabaline din secţiile proprii.
(la data 16-Dec-2019 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 234/2019 )

Art. 2

În funcţie de locul în care îşi desfăşoară activitatea, personalul silvic poate fi angajat:

a)în aparatul autorităţii centrale care răspunde de silvicultură, în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional, precum şi în oficiile cinegetice teritoriale;

b)în unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, precum şi în cele de cerce-tare ştiinţifică şi proiectare silvică;

c)în unităţile care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale: comune, oraşe, municipii şi în cele care administrează fond forestier proprietate privată indiviză aparţinând foştilor com-posesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitorilor acestora, constituiţi în asociaţii, în condiţiile legii;

d)în structurile care administrează fondul forestier proprietate privată aparţinând unităţilor de cult, instituţiilor de învăţământ sau altor persoane juridice;

e)de către persoane fizice care au în proprietate fond forestier, constituite în asociaţii, în condiţiile legii.

Personalul silvic îşi poate desfăşura activitatea în:

a)aparatul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional, precum şi în oficiile cinegetice teritoriale;

b)unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, precum şi în cele de cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică;

c)unităţile care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale: comune, oraşe, municipii şi în cele care administrează fond forestier proprietate privată indiviză aparţinând foştilor composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitorilor acestora, constituiţi în asociaţii, în condiţiile legii;

d)structurile care administrează fondul forestier proprietate privată aparţinând unităţilor de cult, instituţiilor de învăţământ sau altor persoane juridice;

e)structurile constituite de către persoane fizice care au în proprietate fond forestier.
(la data 23-Jul-2001 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 427/2001 )

Art. 2

Personalul silvic îşi poate desfăşura activitatea, după caz, în:

a)autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi de vânătoare, precum şi în structurile teritoriale de specialitate ale acesteia;

b)structurile administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului şi bazele experimentale;

c)ocoalele silvice de regim;

d)structurile silvice de rang superior prevăzute la art. 13 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e)structurile de gestionare a faunei cinegetice;

f)administraţiile ariilor naturale protejate;

g)forurile ştiinţifice, institutele/unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie şi dezvoltare tehnologică în silvicultură;

h)unităţile/instituţiile de învăţământ care şcolarizează în domeniul silvicultură;

i)organizaţiile şi asociaţiile sindicale şi profesionale din domeniul silvicultură;

j)unităţile de management al proiectului/unităţile de implementare a proiectului aferente domeniului silvicultură, indiferent de sursa/programul de finanţare;

k)persoanele juridice de drept public care au în proprietate fond forestier;

l)persoanele juridice şi fizice atestate/autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi şi/sau să presteze servicii în domeniul silvicultură;

m)organizaţiile nonguvernamentale care au în obiectul de activitate conservarea şi dezvoltarea fondului forestier naţional şi/sau a fondului cinegetic naţional;

n)unităţile şi subunităţile din structurile administratorului fondului forestier proprietate publică a statului care gestionează activităţile de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor de rasă din patrimoniul statului.
(la data 16-Dec-2019 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 234/2019 )

Art. 3

În exercitarea atribuţiilor pe care le are personalul silvic de toate gradele este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, potrivit legii.

Art. 3

În exercitarea atribuţiilor de serviciu privind paza fondului forestier, a fondului cinegetic, a fondului piscicol şi a ariilor naturale protejate, în constatarea contravenţiilor şi în aplicarea sancţiunilor corespunzătoare, precum şi în constatarea faptelor ce constituie infracţiuni, potrivit legii, personalul silvic care îşi desfăşoară activitatea în entităţile prevăzute la art. 2 lit. a)-f) este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, în limitele competenţelor stabilite de lege.
(la data 16-Dec-2019 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 234/2019 )

CAPITOLUL II: Categorii statutare ale personalului silvic

Art. 4

Categoriile de personal silvic se diferenţiază, în funcţie de nivelul pregătirii profesionale, în:

a)personal silvic cu pregătire superioară, format din ingineri - absolvenţi ai facultăţii de silvicultură;

b)personal silvic cu pregătire superioară de scurtă durată, format din subingineri - absolvenţi ai colegiului forestier;

c)personal silvic cu pregătire medie, format din tehnicieni - absolvenţi ai şcolii tehnice silvice postliceale, precum şi din brigadieri silvici şi pădurari, absolvenţi ai liceului silvic;

d)personal silvic cu pregătire de bază, respectiv brigadieri silvici şi pădurari, absolvenţi ai şcolii profesionale silvice.

Personalul silvic se diferenţiază, în funcţie de nivelul pregătirii profesionale, în următoarele categorii:

a)personal silvic cu pregătire superioară, format din absolvenţi ai facultăţii de silvicultură şi ai cursurilor de scurtă durată;

b)personal silvic cu pregătire medie, format din absolvenţi ai liceului silvic şi ai şcolii tehnice silvice postliceale;

c)personal silvic cu pregătire de bază, format din absolvenţi ai şcolii profesionale silvice.
(la data 23-Jul-2001 Art. 4 din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 427/2001 )

Art. 4

(1)În funcţie de modul prin care se stabileşte raportul de muncă, personalul silvic se diferenţiază în următoarele categorii:

a)personal silvic cu statut de funcţionar public - personalul silvic numit în funcţie printr-un act administrativ şi care se află într-un raport de serviciu cu autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau cu autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare sau cu structurile teritoriale de specialitate ale acestora, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale sau cu structurile teritoriale ale acestora; personalul silvic ales sau numit într-o funcţie de demnitate publică;

b)personal silvic angajat cu contract individual de muncă - personalul silvic care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, încheiat în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza unui contract de mandat, încheiat în condiţiile legii;

c)personal didactic - personal silvic care îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)În funcţie de nivelul pregătirii profesionale, personalul silvic poate fi:

a)personal silvic absolvent al învăţământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă şi completată, după caz, cu masterat/doctorat în ştiinţe inginereşti din domeniul silvicultură;

b)personal silvic absolvent, cu diplomă, al învăţământului superior de scurtă durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură;

c)personal silvic cu studii postliceale absolvent al şcolilor postliceale cu calificări în domeniul silvicultură;

d)personal silvic absolvent al învăţământului liceal tehnologic, al învăţământului profesional tehnic şi al învăţământului postliceal tehnic organizat pentru specializări şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură;

e)personal silvic absolvent al învăţământului secundar superior organizat pentru specializări şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură;

f)personal silvic absolvent al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formare profesională a adulţilor, cu calificări certificate potrivit Cadrului naţional al calificărilor.

(3)Pentru promovarea profesională şi pentru sancţionarea personalului silvic cu statut de funcţionar public, a personalului silvic angajat cu contract individual de muncă din sectorul bugetar plătit din fonduri publice la ocuparea unui post din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi pe timpul cât se află în raporturi de serviciu/muncă cu acestea nu se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(la data 16-Dec-2019 Art. 4 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 234/2019 )

Art. 5

(1)Aparţine uneia dintre categoriile de personal silvic şi poate fi membru al Corpului silvic persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)are numai cetăţenie română şi domiciliul în România;

b)are vârsta de 20 de ani împliniţi;

c)are pregătirea profesională prevăzută la art. 4;

d)nu a fost condamnată penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

e)are capacitate deplină de exerciţiu;

f)are o stare de sănătate care o face aptă pentru exercitarea profesiei de silvicultor, atestată pe bază de examen medical;

g)a depus jurământul de credinţă.

(2)Criteriile şi modalitatea de admitere în Corpul silvic, precum şi evidenţa membrilor acestui corp se stabilesc prin instrucţiunile aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)Calitatea de personal silvic, angajat al unei unităţi silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului, este incompatibilă cu cea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurenţială sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una dintre situaţiile de proprietar sau membru asociat al unei asemenea societăţi comerciale. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

(1)Admiterea în Corpul silvic se face în baza următoarelor condiţii:

a)să fie cetăţean român;

b)să aibă vârsta de 18 ani împliniţi;

c)să aibă pregătirea profesională prevăzută la art. 4 şi să fie angajat cu contract individual de muncă;

d)să nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni.

(2)Modalitatea de admitere în Corpul silvic, precum şi evidenţa membrilor acestui corp se stabilesc prin instrucţiunile aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(la data 23-Jul-2001 Art. 5 din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 427/2001 )

Art. 5

(1)Încadrarea în muncă a personalului silvic se face potrivit legii şi prezentului statut.

(2)Pentru a fi încadrat în muncă şi a dobândi calitatea de personal silvic, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)să fie cetăţean român;

b)să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)să aibă vârsta minimă de 18 ani;

d)să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

e)să aibă studiile şi pregătirea adecvate pentru ocuparea funcţiei pe care se încadrează;

f)să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie în domeniul silvic, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

(3)Personalul silvic se bucură de stabilitate şi continuitate în serviciu, conform dispoziţiilor prezentului statut.
(la data 16-Dec-2019 Art. 5 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 234/2019 )

Art. 6

(1)Membrii Corpului silvic sunt obligaţi să depună următorul jurământ de credinţă:

"Jur să respect Constituţia României şi legislaţia specifică domeniului silviculturii şi să îmi îndeplinesc cu bună-credinţă obligaţiile de serviciu ce îmi revin.

Jur să îmi exercit profesiunea cu conştiinţă şi demnitate, fără ca opţiunile mele politice să aducă daune pădurii şi intereselor Corpului silvic, din care am onoarea să fac parte. Aşa să-mi ajute Dumnezeu."

(2)Jurământul se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere.

(3)Jurământul se depune la data angajării în silvicultură şi se semnează într-un cadru solemn. Modul de depunere, semnare şi păstrare a jurământului se stabileşte prin instrucţiuni aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4)Refuzul de a depune jurământul anulează angajarea celui în cauză, urmând să se procedeze la desfacerea contractului individual de muncă după 15 zile calendaristice de la data înregistrării refuzului.

(la data 23-Jul-2001 Art. 6 din capitolul II abrogat de Art. 1, punctul 6. din Legea 427/2001 )

Art. 7

(1)Gradele profesionale ale personalului silvic sunt următoarele:

a)pentru ingineri: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-şef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic;

b)pentru subingineri: subinginer silvic debutant, subinginer silvic, subinginer silvic principal;

c)pentru tehnicieni: tehnician silvic debutant, tehnician silvic, tehnician silvic principal;

d)pentru absolvenţii liceelor sau şcolilor profesionale silvice: pădurar debutant şi pădurar, respectiv brigadier silvic debutant şi brigadier silvic.

(2)Durata corespunzătoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la următorul grad profesional se poate face din momentul în care este obţinut cel puţin calificativul anual "bun".

(2)Durata corespunzătoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la următorul grad profesional se poate face din momentul în care este obţinut cel puţin calificativul anual «bine».
(la data 23-Jul-2001 Art. 7, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 427/2001 )

Art. 7

(1)În funcţie de nivelul pregătirii profesionale prevăzut la art. 4 alin. (2), personalul silvic este încadrat pe grade profesionale după cum urmează:

a)categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) se încadrează, după caz, în gradele profesionale: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-şef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic;

b)categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) se încadrează, după caz, în gradele: inginer silvic colegiu debutant sau subinginer silvic debutant, inginer silvic colegiu sau subinginer silvic, inginer silvic colegiu principal sau subinginer silvic principal;

c)categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c) se încadrează, după caz, în gradele: tehnician silvic debutant, tehnician silvic şi tehnician silvic principal;

d)categoriile profesionale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d), e) şi f) se încadrează, după caz, în gradele: pădurar debutant, pădurar şi pădurar principal.

(2)Fiecărui grad profesional prevăzut la alin. (1) îi corespund câte 3 gradaţii: I, II şi III, gradaţia I fiind cea superioară.

(3)Fac excepţie de la prevederile alin. (2) gradele profesionale de: inginer consilier silvic, inginer silvic debutant, inginer silvic colegiu debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant şi pădurar debutant care nu au gradaţii.

(4)Gradul profesional de debutant se dobândeşte odată cu angajarea pe post şi are durata de un an de la data încadrării pe respectivul post.
(la data 16-Dec-2019 Art. 7 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 234/2019 )

Art. 71

(1)Personalul silvic beneficiază de încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii.

(2)Încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii se fac la cerere, pe baza îndeplinirii următoarelor cerinţe:

a)vechimea minimă în domeniul silvicultură şi nivelul studiilor necesare personalului silvic pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii, potrivit anexei nr. 1;

b)calificativele «satisfăcător», «bine» şi «foarte bine» obţinute la evaluările profesionale din ultimii 2 ani;

c)funcţiile de conducere şi de reprezentare în domeniul silvicultură;

d)titlurile ştiinţifice şi gradele didactice;

e)lucrările tehnico-ştiinţifice publicate;

f)invenţiile şi inovaţiile în domeniul silvicultură.

(3)Pentru gradele profesionale de: inginer silvic debutant, inginer silvic colegiu debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant şi pădurar debutant nu este necesară dovada vechimii în domeniul silvicultură.

(4)Promovarea în grad profesional se face prin îndeplinirea cumulativă a cerinţelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), iar promovarea în gradaţii se face o dată la 2 ani dacă personalul silvic solicitant face dovada îndeplinirii cumulative a cerinţelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b).

(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (4), promovarea în grad profesional şi în gradaţie se face la un an, dacă personalul silvic solicitant face dovada îndeplinirii în mod cumulativ a cerinţelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) şi cel puţin a uneia din cerinţele prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).

(6)Pentru personalul silvic la încadrarea şi promovarea în gradul profesional superior şi/sau gradaţia superioară, la vechimea în domeniul silvicultură nu se ia în considerare anul în care a obţinut calificativul «nesatisfăcător».

(7)Promovarea în gradul profesional superior se face după îndeplinirea condiţiei minime de vechime prevăzute în anexa nr. 1, cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.

(8)Încadrarea în grade profesionale şi gradaţii pentru personalul silvic care nu deţine un grad profesional se face cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (6).

Art. 72

(1)Dosarul pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii a personalului silvic se întocmeşte de către angajator şi cuprinde:

a)curriculum vitae;

b)documentul de atestare a studiilor;

c)actul de numire în funcţie;

d)documentele privind evaluarea anuală a activităţii acestuia, avansările în funcţii, încadrarea şi promovarea în grad profesional şi în gradaţia aferentă acestuia, titlul ştiinţific şi/sau gradul didactic, invenţiile şi inovaţiile, atestatele de specialitate, aprecierea şi recunoaşterea apartenenţei la organizaţii şi/sau organisme profesionale şi ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale, distincţiile sau actele de mulţumire acordate, precum şi sancţiunile ce i-au fost aplicate;

e)documentul privind vechimea în domeniul silviculturii pe un post corespunzător pregătirii profesionale.

(2)Este interzisă introducerea în dosar a documentelor referitoare la opiniile politice, sindicale, religioase sau de orice altă natură ale personalului silvic.
(la data 16-Dec-2019 Art. 7 din capitolul II completat de Art. I, punctul 7. din Legea 234/2019 )

CAPITOLUL III: Încadrarea personalului silvic pe grade profesionale

Art. 8

(1)Pentru fiecare dintre gradele profesionale prevăzute la art. 7 se stabilesc câte 3 gradaţii, gradaţia I fiind superioară gradaţiilor II şi III.

(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, pădurar debutant, brigadier silvic debutant, precum şi cel de inginer consilier silvic, care nu au gradaţii.

(1)Angajarea personalului silvic în unităţile silvice centrale şi teritoriale se face prin concurs, iar promovarea în grade profesionale superioare se face prin examen.

(2)Gradele profesionale constituie un criteriu obiectiv pentru ocuparea unor funcţii în structurile create pentru gestionarea fondului forestier naţional.
(la data 23-Jul-2001 Art. 8 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 427/2001 )

Art. 8

(1)Angajarea personalului silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) se face prin concurs, iar promovarea în grade profesionale superioare şi gradaţii se face în baza dosarului profesional, pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii.

(2)Încadrarea personalului silvic în grad de debutant se face pe baza dosarului de concurs depus la angajare.
(la data 16-Dec-2019 Art. 8 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 234/2019 )

Art. 9

(1)Personalul silvic care se angajează în unităţile silvice centrale sau teritoriale va fi încadrat în gradele profesionale prevăzute la art. 7. Angajarea se face prin concurs organizat de unitatea interesată, iar promova-rea în grade profesionale superioare se face cu respecta-rea vechimii în activitatea de silvicultură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2)Gradele profesionale constituie un criteriu obiectiv pentru ocuparea unor funcţii în structurile create pentru gestionarea fondului forestier naţional.

(1)Personalului silvic i se va acorda pentru fiecare dintre gradele profesionale prevăzute la art. 7 câte 3 gradaţii, I, II şi III, gradaţia I fiind cea superioară.

(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, inginer silvic, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, pădurar debutant, brigadier silvic debutant, precum şi cel de inginer consilier silvic, care nu au gradaţii.
(la data 23-Jul-2001 Art. 9 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea 427/2001 )

(la data 16-Dec-2019 Art. 9 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 9. din Legea 234/2019 )

Art. 10

(1)Salarizarea este corelată cu gradul profesional la care se află încadrat fiecare angajat.

(1)Salarizarea va fi corelată cu gradul profesional în care se află încadrat fiecare angajat.
(la data 23-Jul-2001 Art. 10, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 427/2001 )

(2)Personalul silvic aflat în activitate la data intrării în vigoare prezentei ordonanţe de urgenţă va fi încadrat pe noile grade profesionale şi gradaţii, prin corelarea încadrării şi a funcţiilor actuale cu noile grade şi gradaţii. Modul de corelare a gradelor profesionale şi de acordare a gradaţiilor se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 10

(1)Salarizarea va fi corelată cu gradul profesional în care se află încadrat fiecare angajat.

(2)Personalului silvic care a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune în legătură cu serviciul sau pentru o infracţiune silvică îi încetează de drept raportul de serviciu/de muncă de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, iar reîncadrarea se poate face numai după radierea faptei din cazierul judiciar.
(la data 16-Dec-2019 Art. 10 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 234/2019 )

Art. 11

(1)Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare şi pentru acordarea de gradaţii, potrivit prevederilor art. 7 şi 8, se înfiinţează comisiile de încadrare şi promovare. Aceste comisii vor funcţiona după cum urmează:(1) Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare şi pentru acordarea de gradaţii, potrivit prevederilor art. 7 şi 9, se înfiinţează comisiile de încadrare şi promovare:(la data 23-Jul-2001 Art. 11, alin. (1) din capitolul III inlocuit de Art. 1, punctul 12. din Legea 427/2001 )

a)în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru personalul silvic din structura acesteia, precum şi pentru conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor. Comisia de încadrare şi promovare va fi formată din 3 membri şi va fi numită prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor, pentru personalul silvic din aparatul central al acesteia, precum şi pentru personalul silvic cu pregătire superioară de la unităţile silvice din teritoriu. Comisia de încadrare şi promovare va fi formată din 5 membri şi va fi numită prin decizie a con-ducătorului regiei;

c)în cadrul direcţiilor silvice, pentru personalul silvic cu pregătire medie şi de bază. Fiecare comisie de încadrare şi promovare va fi formată din 3 membri şi va fi numită prin decizie a directorului direcţiei silvice.

(2)Constituirea, funcţionarea şi atribuţiile ce revin acestor comisii de încadrare şi promovare se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 11

(1)Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare şi pentru acordarea de gradaţii potrivit prevederilor art. 71 şi 72 se înfiinţează comisiile de încadrare şi promovare în grade profesionale şi gradaţii, denumite în continuare comisii de încadrare şi promovare, după cum urmează:

a)în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. a), g), h) şi j) şi personalul silvic căruia i se acordă gradul de inginer consilier silvic şi gradul şi gradaţiile de inginer inspector general silvic. Comisia de încadrare şi promovare este formată din 3 membri numită prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)în cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. e), f), i), l) şi m). Fiecare comisie de încadrare şi promovare este formată din 3 membri şi este numită prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial;

c)în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi al celorlalţi administratori de fond forestier proprietate publică a statului, pentru personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. a) şi b) din unităţile şi/sau subunităţile silvice din subordine. Comisia de încadrare şi promovare este formată din 3 membri şi este numită prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului;

d)în cadrul unităţilor sau, după caz, al entităţilor din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi a celorlalţi administratori de fond forestier proprietate publică a statului, pentru personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. c)-f). Fiecare comisie de încadrare şi promovare este formată din 3 membri şi este numită prin decizie a conducătorului unităţii sau, după caz, al entităţii;

e)în cadrul Asociaţiei Administratorilor de Păduri din România, pentru personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. c), d) şi k). Comisia de încadrare şi promovare este formată din 3 membri şi este numită prin decizie a preşedintelui Asociaţiei Administratorilor de Păduri din România.

(2)Constituirea, funcţionarea şi atribuţiile ce revin comisiilor de încadrare şi promovare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(la data 16-Dec-2019 Art. 11 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 234/2019 )

Art. 12

(1)Promovarea în gradul de inginer inspector silvic, de subinginer silvic principal şi de tehnician silvic principal se va face în funcţie de condiţiile de vechime prevăzute în anexă, precum şi de rezultatele obţinute la susţinerea unui examen şi la prezentarea unei lucrări de specialitate.

(2)Examenele şi susţinerea lucrărilor de specialitate pentru promovarea în gradele profesionale prevăzute la alin. (1) se organizează anual şi se desfăşoară sub coordonarea comisiilor de încadrare şi promovare prevăzute la art. 11.

(la data 16-Dec-2019 Art. 12 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 12. din Legea 234/2019 )

Art. 13

(1)Promovarea în gradele de inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea comisiilor de încadrare şi promovare competente.

(2)Propunerile de promovare vor fi avizate, în prealabil, de conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau de conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru personalul silvic aflat în subordine.

(la data 16-Dec-2019 Art. 13 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 12. din Legea 234/2019 )

Art. 14

(1)Acordarea unei gradaţii superioare se face, de regulă, după un stagiu de 3 ani.

(2)Pentru activitate profesională deosebită şi numai pentru cei care au calificativul anual "excepţional" stagiul se poate reduce cu un an.

(2)Pentru activitate profesională deosebită şi numai pentru cei care au calificativul anual «foarte bine», stagiul se poate reduce cu un an.
(la data 23-Jul-2001 Art. 14, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 427/2001 )

(3)Dacă într-un an unui salariat nu i se acordă cel puţin calificativul "satisfăcător", acel an nu se va lua în considerare la numărul anilor de stagiu prevăzuţi la alin.(1) pentru acordarea gradaţiei.

(la data 16-Dec-2019 Art. 14 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 12. din Legea 234/2019 )

Art. 15

Pentru persoanele care posedă actul legal de absolvire a unei forme de învăţământ prevăzute la art. 4, dar care şi-au desfăşurat activitatea în alte domenii decât silvicultura sau în alte activităţi din domeniul silviculturii şi care solicită încadrarea pe grade profesionale, în vederea participării la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvică, se va proceda astfel:

a)cei care provin din activităţi depuse în afara domeniului silviculturii vor fi încadraţi la nivelul de bază al categoriei profesionale ce corespunde pregătirii pe care aceştia o au;

b)cei care au desfăşurat activităţi silvice şi forestiere în învăţământ, în cercetarea ştiinţifică de specialitate şi în proiectarea silvică, în unităţi de exploatări forestiere, precum şi în structurile administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi încadraţi pe grade profesionale în baza propunerilor făcute de comisia de încadrare şi promovare prevăzută la art. 11 şi aprobate de organul de conducere în subordinea căruia se află această comisie. Propunerile comisiei vor avea la bază datele prezentate în curriculum vitae şi în interviul susţinut de candidat.

Pentru persoanele care posedă actul legal de absolvire a unei forme de învăţământ prevăzute la art. 4, dar care şi-au desfăşurat activitatea în alte domenii decât silvicultura sau în alte activităţi din domeniul silviculturii şi care solicită încadrarea pe grade profesionale, în vederea participării la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvică se va proceda astfel:

a)cei care provin din activităţi desfăşurate în afara domeniului silviculturii vor fi încadraţi la nivelul de bază al categoriei profesionale ce corespunde pregătirii pe care o au;

b)cei care au desfăşurat activităţi silvice şi forestiere în învăţământ, în cercetarea ştiinţifică de specialitate şi în proiectarea silvică, în unităţi de exploatări forestiere, precum şi în structurile administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi încadraţi pe grade profesionale în baza propunerilor făcute de comisiile de încadrare şi promovare prevăzute la art. 11. Propunerile comisiilor se fac pe baza datelor prezentate în curriculum vitae şi a interviului susţinut de candidat.
(la data 23-Jul-2001 Art. 15 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 14. din Legea 427/2001 )

(la data 16-Dec-2019 Art. 15 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 12. din Legea 234/2019 )

Art. 16

(1)Personalul silvic din cadrul unităţilor silvice de stat, care se angajează la unităţi de administrare din domeniul privat al silviculturii, îşi păstrează gradul profesional pe care îl are la data angajării.

(2)Promovarea personalului silvic angajat în domeniul privat, în grade profesionale superioare, se va face, de asemenea, în funcţie de pregătirea profesională şi de vechimea în silvicultură, prevăzută în anexă.

(3)Modul de desfăşurare a examenelor de promovare prevăzute la art. 12, precum şi valorificarea rezultatelor obţinute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)Modul de desfăşurare a examenelor de promovare prevăzute la art. 12, precum şi validarea rezultatelor obţinute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(la data 23-Jul-2001 Art. 16, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 15. din Legea 427/2001 )

(la data 16-Dec-2019 Art. 16 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 12. din Legea 234/2019 )

Art. 17

Funcţiile de conducere din unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând statului se ocupă prin concurs de către personalul cu pregătire de specialitate silvică având cel puţin următoarele grade profesionale şi gradaţii:

a)în direcţia de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură:

- pentru funcţia de director general, director general adjunct, director sau inspector de stat-şef: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia I;

- pentru funcţia de director adjunct sau de inspector de stat-şef adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia a II-a;

- pentru funcţia de şef serviciu sau inspector-şef: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a II-a;

- pentru funcţia de şef birou: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a III-a;

b)în Regia Naţională a Pădurilor:

- pentru funcţia de director general: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia a II-a;

- pentru funcţia de director general adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia a III-a;

- pentru funcţia de director tehnic: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia I;

c)în direcţia silvică:

- pentru funcţia de director: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a III-a;

- pentru funcţia de director tehnic: gradul de inginer-şef silvic, gradaţia a II-a;

d)în ocolul silvic:

- pentru funcţia de şef ocol: gradul de inginer-şef silvic, gradaţia a III-a;

- pentru funcţia de inginer-şef ocol silvic: gradul de inginer silvic, gradaţia I;

- pentru funcţia de şef district: gradul de tehnician silvic, gradaţia I;

- pentru funcţia de ajutor şef district: gradul de tehnician silvic, gradaţia a II-a.

Art. 17

Funcţiile de conducere din unităţile silvice care administrează fondul forestier naţional se ocupă prin concurs de către personalul cu pregătire de specialitate silvică având cel puţin următoarele grade profesionale şi gradaţii:

a)la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, la autorităţile publice centrale, precum şi la celelalte unităţi care administrează fondul forestier proprietate publică a statului:

(i)pentru funcţia de director general: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia a II-a;

(ii)pentru funcţia de director general adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradaţia a III-a;

(iii)pentru funcţia de director tehnic/director departament: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia I;

b)la direcţia silvică/structura de rang superior:

(i)pentru funcţia de director: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a III-a;

(ii)pentru funcţia de director tehnic: gradul de inginer-şef silvic, gradaţia a II-a;

c)la ocolul silvic de stat/ocolul silvic de regim:

(i)pentru funcţia de şef ocol: gradul de inginer silvic, gradaţia I sau 5 ani vechime, ca inginer cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii;

(ii)pentru funcţia de şef district: gradul de tehnician silvic debutant.
(la data 16-Dec-2019 Art. 17 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 234/2019 )

Art. 18

Funcţiile de conducere în structurile silvice teritoriale, cu atribuţii privind controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier, precum şi al activităţii cinegetice, se ocupă de personal silvic având cel puţin următoarele grade profesionale şi gradaţii:

a)la inspectoratul silvic teritorial:

- pentru funcţia de inspector-şef: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia I;

- pentru funcţia de inspector-şef adjunct: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a II-a;

b)la oficiul cinegetic teritorial:

- pentru funcţia de şef oficiu: gradul de inginer inspector silvic, gradaţia a II-a.

(la data 16-Dec-2019 Art. 18 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 14. din Legea 234/2019 )

Art. 19

Activitatea de silvicultură ce se desfăşoară la unităţile care administrează fondul forestier proprietate privată este coordonată de personal cu pregătire de specialitate din categoria inginerilor silvici.

(la data 16-Dec-2019 Art. 19 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 14. din Legea 234/2019 )

CAPITOLUL IV: Drepturi şi îndatoriri

SECŢIUNEA 1: Aspecte generaleSECŢIUNEA 1: Prevederi generale(la data 23-Jul-2001 capitolul IV, sectiunea 1 inlocuit de Art. 1, punctul 16. din Legea 427/2001 )

Art. 20

Personalul silvic de toate gradele, angajat pentru administrarea fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii acestuia, are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din prevederile prezentului statut, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă, în unităţile în care acesta se încheie.

Art. 20

(1)Personalul silvic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi pe cele stabilite prin contractele individuale şi/sau colective de muncă şi contractele de mandat încheiate în condiţiile legii.

(2)Locurile de muncă din domeniul silvicultură, care presupun desfăşurarea a cel puţin uneia dintre următoarele activităţi: paza fondului forestier, a fondurilor cinegetice şi piscicole şi a ariilor naturale protejate; control silvic şi cinegetic; exploatări forestiere; construcţii forestiere; lucrări specifice de teren în activitatea de fond forestier şi împăduriri, reprezintă locuri de muncă în condiţii speciale, conform reglementărilor legale.

(3)Perioadele în care personalul silvic a desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale conform prezentei ordonanţe de urgenţă reprezintă stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă, determină reducerea vârstei standard de pensionare cu 1 an pentru fiecare 5 ani în care şi-a exercitat profesia în locurile de muncă prevăzute la alin. (2), precum şi majorarea punctajelor lunare de pensie.

(4)Perioada de vechime în muncă realizată în condiţii speciale de muncă se înregistrează de către angajator, iar dovada se face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau de către deţinătorii legali de arhive.
(la data 16-Dec-2019 Art. 20 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 234/2019 )

Art. 21

(1)Pentru personalul silvic angajat în unităţile silvice se întocmeşte în prima lună a fiecărui an, de către şeful ierarhic superior, caracterizarea activităţii pe care a desfăşurat-o în anul precedent. Calificativul ce urmează să fie acordat pe baza aprecierii activităţii şi a comportării în serviciu poate fi: nesatisfăcător, satisfăcător, bun, foarte bun şi excepţional.

(1)Pentru personalul silvic angajat în unităţile silvice se întocmeşte în prima lună a fiecărui an, de către şeful ierarhic superior, caracterizarea activităţii pe care a desfăşurat-o în anul precedent. Calificativul ce urmează să fie acordat, pe baza aprecierii activităţii şi a comportării în serviciu, poate fi: «nesatisfăcător», «satisfăcător», «bine» şi «foarte bine».
(la data 23-Jul-2001 Art. 21, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 17. din Legea 427/2001 )

(2)Caracterizarea şi calificativul propus se analizează şi se definitivează de conducerea unităţii sau subunităţii silvice din care face parte personalul silvic pentru care s-a întocmit caracterizarea şi se aprobă prin rezoluţie a con-ducătorului împuternicit să emită decizii de angajare. Notările au caracter confidenţial, se aduc la cunoştinţa persoanei respective sub semnătură şi se păstrează la dosarul profesional al celui în cauză.

(2)Caracterizarea şi calificativul propus de comisii se analizează şi se definitivează de conducerea unităţii sau subunităţii silvice din care face parte personalul silvic pentru care s-a întocmit caracterizarea şi se aprobă prin rezoluţia conducătorului împuternicit să emită decizii de angajare. Notările au caracter confidenţial, se aduc la cunoştinţă persoanei respective sub semnătură şi se păstrează la dosarul profesional.
(la data 23-Jul-2001 Art. 21, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 17. din Legea 427/2001 )

(3)Personalul silvic nemulţumit de caracterizarea şi/sau calificativul ce i s-a acordat poate face contestaţie în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă, sub semnătură. Contestaţia va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la înregistrare de către organul ierarhic superior celui care a aprobat caracterizarea şi/sau calificativul. Notarea definitivă va fi cea care va rezulta în urma soluţionării contestaţiei.

(4)În situaţia în care se constată că notările privind caracterizarea activităţii s-au făcut superficial sau cu rea-credinţă, aceasta atrage răspunderea celor ce le-au propus, fapta fiind considerată abatere disciplinară.

Art. 21

(1)Angajatorul are obligaţia ca, în prima lună a fiecărui an, să evalueze activitatea pe care a desfăşurat-o personalul silvic în anul precedent, întocmind în acest sens un document de evaluare specific fiecărei categorii de personal prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) şi c).

(2)Evaluarea anuală a activităţii personalului silvic angajat cu contract individual de muncă se realizează în baza următoarelor criterii:

a)modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului;

b)nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, raportat la cerinţele postului;

c)aptitudinile personale şi respectarea normelor de etică şi deontologie profesională;

d)aptitudinile organizatorice sau capacităţile manageriale, exclusiv pentru personalul care ocupă funţii de conducere.

(3)Pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (2), angajatorul stabileşte în fişa de evaluare indicatorii de performanţă şi punctajele aferente fiecărui indicator.

(4)În funcţie de punctajul general obţinut, angajatorul stabileşte următoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».

(5)Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările şi concluziile evaluării şi calificativul se consemnează în documentul de evaluare a activităţii.

(6)Personalul silvic nemulţumit de evaluarea anuală poate face contestaţie în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă, sub semnătură. Contestaţia va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la înregistrare de către organul ierarhic superior celui care a aprobat rezultatul evaluării anuale.

(7)Personalul silvic nemulţumit de răspunsul la contestaţie se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente, conform legii.
(la data 16-Dec-2019 Art. 21 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 234/2019 )

Art. 22

La stabilirea drepturilor salariale se vor avea în vedere următoarele: nivelul studiilor; funcţia; gradul profesional; titlul ştiinţific; absolvirea cursurilor de perfecţionare profesională; vechimea în domeniul silviculturii; calificativul anual obţinut; locul şi condiţiile specifice de desfăşurare a activităţii profesionale.

Art. 22

(1)La stabilirea drepturilor salariale pentru personalul silvic se vor avea în vedere următoarele: nivelul studiilor, funcţia, titlul ştiinţific, vechimea în muncă, vechimea în domeniul silviculturii, locul şi condiţiile în care îşi exercită profesia.

(2)Indemnizaţia de grad profesional şi sporul de risc reprezintă componente ale drepturilor salariale şi se acordă lunar personalului silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) în conformitate cu prevederile art. 120 alin. (3)-(5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Sumele necesare pentru acordarea indemnizaţiei de grad profesional prevăzute la alin. (2) se calculează, anual, prin înmulţirea valorii salariului minim brut garantat în plată la nivel naţional cu coeficientul k prevăzut pentru fiecare grad şi pentru fiecare gradaţie.

(4)Valorile coeficientului k sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(5)Sumele necesare pentru acordarea indemnizaţiei de grad profesional prevăzute la alin. (2) se asigură de către angajator din bugetul propriu.

(6)În situaţia în care personalul silvic se află în raporturi de muncă cu două sau mai multe entităţi din cele prevăzute la art. 2, beneficiază de o singură indemnizaţie de grad profesional care se acordă de angajatorul la care are funcţia de bază.

(7)În unităţile şi subunităţile care administrează fondul forestier naţional, salarizarea pentru funcţia de bază pădurar, salariul de bază va fi mai mare de 1,5 ori faţă de salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
(la data 16-Dec-2019 Art. 22 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 234/2019 )

Art. 23

(1)Personalul silvic cu atribuţii de pază a pădurilor, stabilit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, este dotat cu armament de serviciu. Dotarea se face cu respectarea dispoziţiilor legale privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor.

(2)Personalul silvic poate face uz de armă pentru înde-plinirea sarcinilor de serviciu, în condiţiile legii.

Art. 23

(1)În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul silvic cu atribuţii de pază a fondului forestier naţional, a fondului cinegetic naţional, a fondului piscicol şi a ariilor naturale protejate are statut special, este dotat cu armament de serviciu letal sau neletal, după caz, şi poate face uz de armă, în condiţiile reglementărilor privind regimul armelor şi muniţiilor.

(2)Statutul special este conferit de portul de armă, de îndatoririle specifice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi de riscurile meseriei, care îi pot afecta integritatea fizică şi viaţa.
(la data 16-Dec-2019 Art. 23 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 234/2019 )

SECŢIUNEA 2: Drepturile personalului silvic

Art. 24

(1)Personalul silvic cu rezultate excepţionale în activitatea profesională poate primi distincţii, acte de mulţumire şi premii;

(1)Personalul silvic cu rezultate foarte bune în activitatea profesională poate primi distincţii, acte de mulţumire şi premii.
(la data 23-Jul-2001 Art. 24, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 18. din Legea 427/2001 )

(2)Conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură va acorda, pentru merite deosebite, următoarele distincţii sau acte de mulţumire:

a)Diploma "Marin Drăcea", cu 3 clase, respectiv:

- clasa I pentru personalul silvic cu pregătire superioară;

- clasa a II-a pentru personalul silvic cu pregătire medie;

- clasa a III-a pentru personalul silvic cu pregătire de bază;

b)scrisoare de mulţumire publică.

(3)Acordarea de distincţii sau de acte de mulţumire şi premii se face la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicul-tură sau a conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru personalul pe care îl are în subordine.

(3)Acordarea de distincţii sau de acte de mulţumire şi premii se face pentru personalul din structurile prevăzute la art. 2, la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau a conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru personalul pe care îl are în subordine.
(la data 23-Jul-2001 Art. 24, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 18. din Legea 427/2001 )

(4)Premiul, care poate reprezenta până la 20% din suma salariilor primite în ultimele 12 luni de angajatul premiat, va fi suportat de unitatea la care este încadrat din fondul constituit în acest sens.

(4)Premiul poate fi până la 20% din suma salariilor primite în ultimele 12 luni de angajatul premiat şi se acordă de unitatea la care este încadrat din fondul constituit în acest sens.
(la data 23-Jul-2001 Art. 24, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 18. din Legea 427/2001 )

(5)Distincţiile şi premiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) se acordă anual, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei silvicultorului.

(6)Conducătorul entităţii angajatoare acordă pentru merite deosebite diplome, distincţii şi premii, conform procedurilor proprii.
(la data 16-Dec-2019 Art. 24, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 19. din Legea 234/2019 )

Art. 25

Pădurarii, brigadierii silvici, şefii de district sau ajutorii şefilor de district, care locuiesc în locuinţe de intervenţie, nu plătesc chirie atâta timp cât sunt angajaţi ai unităţii silvice care deţine aceste locuinţe.

Art. 25

Personalul silvic care nu deţine locuinţă personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea beneficiază de locuinţă de serviciu, de protocol sau de intervenţie, după caz. În cazul în care acest lucru nu este posibil, personalul silvic beneficiază de o indemnizaţie lunară neimpozabilă în cuantum de 30% din salariul mediu brut pe economie.
(la data 16-Dec-2019 Art. 25 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 234/2019 )

Art. 26

În cazul în care reşedinţa sau domiciliul personalului silvic de teren - pădurari, brigadieri silvici, ajutori şef district, şefi district - se află în afara perimetrului unei localităţi, acesta beneficiază de un spor de izolare, care variază, în funcţie de distanţă, între 10% şi 30% din salariul negociat, în condiţii negociate cu angajatorul.

Art. 27

Personalul silvic transferat în interesul serviciului la o altă unitate silvică situată în altă localitate are dreptul la plata cheltuielilor de transport pentru el şi membrii familiei, precum şi pentru bunurile personale. De ase-menea, are dreptul la plata unei indemnizaţii impozabile, egală cu salariul brut pe 3 luni. Plata acestor drepturi se face de unitatea la care se transferă.

Art. 27

(1)Personalul silvic poate fi transferat în interesul serviciului la o altă unitate silvică situată în altă localitate.

(2)La cerere, personalul silvic poate fi transferat la o altă unitate silvică, pe un post similar sau echivalent, vacant, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii silvice unde se solicită transferul.

(3)În cazul transferului în interesul serviciului, personalul silvic are dreptul la plata unei indemnizaţii impozabile egale cu salariul brut pe 3 luni şi decontarea cheltuielilor de transport pentru el şi membrii familiei, precum şi pentru bunurile personale.
(la data 16-Dec-2019 Art. 27 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 234/2019 )

Art. 28

(1)Personalul silvic de execuţie poate fi detaşat la un alt loc de muncă din aceeaşi sau din altă unitate silvică teritorială pentru executarea unor lucrări care necesită urgenţă, specifice funcţiei şi pregătirii sale profesionale, pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

(2)Pe perioada detaşării personalul silvic îşi păstrează funcţia şi drepturile salariale. Dacă salariul corespunzător funcţiei pe care este detaşat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe perioada detaşării în altă localitate unitatea silvică beneficiară este obligată să îi suporte costul legal al transportului, dus şi întors, cel puţin o dată pe lună, al cazării şi al indemnizaţiei de detaşare.

(3)Detaşarea poate fi refuzată de cel în cauză, dacă unitatea nu respectă prevederile alin. (1) şi (2).

Art. 29

Personalul silvic cu studii superioare poate presta prin cumul o activitate în învăţământ, cu condiţia de a nu perturba activitatea pe care trebuie să o desfăşoare în unitatea silvică la care este angajat.

Art. 29

(1)Personalul silvic cu studii superioare, prevăzut la art. 4 alin. (1), poate presta, prin cumul, activităţi specifice în învăţământ, cu condiţia de a nu a afecta îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

(2)În condiţiile prevăzute la alin. (1) personalul silvic poate presta şi alte servicii şi/sau activităţi specifice domeniului silvicultură pentru care deţine atestat/autorizaţie, dar numai în situaţia în care acestea nu se află în domeniul de autoritate al angajatorului şi dacă nu este prevăzut în fişa postului.
(la data 16-Dec-2019 Art. 29 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 234/2019 )

Art. 30

Personalul silvic care frecventează o formă de învăţământ postuniversitară în domeniul silviculturii, la cursurile de zi, are dreptul la rezervarea postului pe care îl ocupă, pe toată perioada în care frecventează acele cursuri. Durata acestor cursuri este stabilită prin programul de învăţământ.

Art. 30

(1)Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) şi cei care ocupă o funcţie de demnitate publică, urmează cursuri de masterat/postuniversitare/doctorat în domeniul silvicultură, forma de zi, beneficiază de rezervarea postului pe care îl ocupă, pe perioada în care ocupă funcţia de demnitate publică sau urmează cursurile respective.

(2)Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) poate urma cursuri de masterat/postuniversitare/doctorat cu frecvenţă, cursuri de zi, cu condiţia de a nu afecta îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; personalul silvic în cauză, pe toată durata efectuării studiilor, are dreptul la suspendarea raporturilor de serviciu pe o perioadă de maximum 3 luni pe an.

(3)Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) are dreptul de a fi înscris şi de a frecventa o formă de învăţământ, cursuri de zi, cu condiţia de a nu a afecta îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
(la data 16-Dec-2019 Art. 30 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 234/2019 )

Art. 31

Inginerilor silvici care îşi exercită profesiunea în structurile prevăzute la art. 2 li se recunoaşte dreptul de a executa măsurători topografice, expertize şi lucrări tehnice din domeniul silviculturii, precum şi hotărnicii, potrivit reglementărilor legale.

Inginerii silvici care îşi exercită profesiunea în structurile prevăzute la art. 2 au dreptul de a executa măsurători topografice, expertize şi lucrări tehnice din domeniul silviculturii, precum şi hotărnicii, potrivit reglementărilor legale.
(la data 23-Jul-2001 Art. 31 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 19. din Legea 427/2001 )

Art. 32

(1)Personalul silvic de teren - şefi district, ajutori şef district, brigadieri şi pădurari - are dreptul, pe durata angajării la o unitate silvică, să folosească gratuit un teren apt pentru culturi agricole - arabil sau fâneaţă - cu suprafaţa de maximum 5.000 m2, în limita terenurilor existente în fondul forestier, destinat unor asemenea culturi.

(2)Este interzisă defrişarea de pădure pentru crearea de terenuri agricole, care să fie date în folosinţă personalului silvic.

(3)Terenurile atribuite personalului menţionat la alin. (1) vor fi în mod obligatoriu cultivate, folosindu-se tehnologii de lucru care să asigure protecţia solului.

(4)Terenurile prevăzute la alin. (1) nu pot fi arendate sau închiriate.

(5)În situaţia în care nu se acoperă necesarul de terenuri pentru personalul prevăzut la alin. (1), se poate acorda în schimb o cantitate de material lemnos pentru construcţii sau pentru foc, care să echivaleze valoric producţia medie a principalelor culturi agricole din zonă.

Art. 33

Personalul silvic de toate gradele profesionale are dreptul să primească anual, gratuit, lemn pentru încălzirea locuinţei, într-o cantitate care va fi stabilită cu angajatorul. De acest drept beneficiază şi personalul silvic care şi-a încetat activitatea prin pensionare, cu condiţia să îşi fi desfăşurat activitatea profesională într-o unitate silvică cel puţin 15 ani.

Art. 33

(1)Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) are dreptul să primească, anual, gratuit, un volum de 6 mc lemn fasonat de foc. Contravaloarea lemnului, la nivelul ultimului preţ al lemnului fasonat de foc, stabilit de Institutul Naţional de Statistică, se suportă de angajator şi se prevede în bugetul de venituri şi cheltuieli.

(2)Pentru personalul silvic angajat cu contract individual de muncă, acordarea dreptului prevăzut la alin. (1) se face în baza contractului colectiv de muncă negociat la nivel de unitate sau sector de activitate.

(3)Dreptul prevăzut la alin. (1) se poate acorda şi din alte sortimente de lemn fasonat destinat valorificării la populaţie, în condiţiile legii, în echivalent valoric lemn fasonat de foc.

(4)În situaţia în care angajatorul nu poate asigura volumul de lemn fasonat prevăzut la alin. (1), dreptul se acordă în bani personalului silvic, în cuantum reprezentând contravaloarea lemnului de foc.

(5)De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază şi persoanele care au avut cel puţin 15 ani calitatea de angajat la una din entităţile prevăzute la art. 2 şi s-au pensionat de la una din acestea. Acesta va fi asigurat de către ultimul angajator de la care s-au pensionat. În cazul în care ultimul angajator nu mai există, se află în organizare judiciară sau faliment, dreptul prevăzut la alin. (1) se asigură de către structura silvică de stat care administrează pădurile pe raza domiciliului solicitantului.

(6)În cazul decesului titularului, de dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază soţul supravieţuitor sau, după caz, copiii aflaţi în întreţinere.
(la data 16-Dec-2019 Art. 33 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 234/2019 )

Art. 34

Personalul silvic de toate gradele profesionale, cu o vechime minimă de 10 ani în domeniul silviculturii, care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea profesională în unităţile silvice care administrează fond forestier aflat în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, are dreptul să primească gratuit, o singură dată în timpul activităţii, un volum de 10 m3 lemn de lucru pentru construcţii. De acest drept poate beneficia şi personalul silvic ieşit la pensie, cu condiţia să fi activat cel puţin 15 ani într-o unitate silvică şi să nu fi primit gratuit asemenea material lemnos în perioada în care a fost angajatul unităţii silvice respective.

Personalul silvic de toate gradele profesionale, cu o vechime minimă de 5 ani în domeniul silviculturii, care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea profesională în unităţile silvice care administrează fond forestier aflat în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, are dreptul să primească gratuit, o singură dată în timpul activităţii, un volum de 10 m3 lemn de lucru pentru construcţii. De acest drept poate beneficia şi personalul silvic ieşit la pensie, cu condiţia să fi activat cel puţin 15 ani într-o unitate silvică şi să nu fi primit gratuit asemenea material lemnos în timpul cât a fost angajatul unităţii silvice respective.
(la data 23-Jul-2001 Art. 34 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 20. din Legea 427/2001 )

Art. 34

(1)Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b), cu o vechime minimă de 5 ani în domeniul silvicultură, are dreptul să primească pentru nevoi proprii, o singură dată pe perioada derulării contractului de muncă, un volum de 10 mc lemn de lucru fasonat. Contravaloarea lemnului, la nivelul ultimului preţ al lemnului de lucru fasonat stabilit de Institutul Naţional de Statistică, se suportă de angajatorul beneficiarului. Acordarea acestui drept se face în baza contractului colectiv de muncă negociat la nivel de unitate sau sector de activitate. În cazul decesului titularului, de dreptul prevăzut în prezentul alineat beneficiază soţul supravieţuitor sau, după caz, copiii aflaţi în întreţinere.

(2)De dreptul prevăzut la alin. (1) nu se mai poate beneficia după încetarea contractului individual de muncă/contractului de mandat.

(3)În situaţia în care angajatorul nu poate asigura volumul de lemn fasonat de lucru prevăzut la alin. (1), dreptul se acordă în bani în cuantum egal cu contravaloarea lemnului.
(la data 16-Dec-2019 Art. 34 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 234/2019 )

SECŢIUNEA 3: Îndatoririle personalului silvic

Art. 35

Personalul silvic este obligat să respecte jurământul depus, să cunoască şi să aplice întocmai prevederile Codului silvic, precum şi pe cele cuprinse în actele normative în vigoare, specifice domeniului silviculturii.

Personalul silvic este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile Codului silvic, precum şi cele cuprinse în actele normative în vigoare, specifice domeniului silviculturii.
(la data 23-Jul-2001 Art. 35 din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 21. din Legea 427/2001 )

Art. 36

(1)În executarea sarcinilor de serviciu personalul silvic din cadrul unităţilor silvice care administrează şi gestionează fondul forestier naţional, proprietate publică a statului, are obligaţia să cunoască şi să respecte dispoziţiile prevăzute la art. 35, precum şi prevederile actelor cu caracter normativ emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Personalul silvic angajat al Regiei Naţionale a Pădurilor este obligat să cunoască şi să aplice întocmai deciziile conducerii acesteia.

(2)Personalul silvic angajat în unităţile menţionate la alin. (1) este obligat să păstreze secretul de serviciu.

Art. 37

Comportamentul personalului silvic trebuie să se caracterizeze prin disciplină şi prin respectarea întocmai a dispoziţiilor legale, scrise sau verbale, date de organele ierarhice superioare, referitoare la executarea sarcinilor de serviciu. În relaţiile cu cetăţenii personalul silvic trebuie să dea dovadă de solicitudine şi să aibă o atitudine corectă şi demnă. Totodată în exercitarea atribuţiilor personalului silvic îi este interzis să îşi exprime opţiunile politice.

Comportamentul personalului silvic trebuie să se caracterizeze prin disciplină şi prin respectarea întocmai a dispoziţiilor legale, scrise sau verbale, date de organele ierarhice superioare, referitoare la executarea sarcinilor de serviciu. În relaţiile cu cetăţenii personalul silvic trebuie să dea dovadă de solicitudine şi să aibă o atitudine corectă şi demnă.
(la data 23-Jul-2001 Art. 37 din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 22. din Legea 427/2001 )

Art. 37

Principiile care stau la baza exercitării funcţiei şi/sau profesiei de către personalul silvic sunt:

a)legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;

b)transparenţă;

c)profesionalism;

d)eficienţă şi eficacitate;

e)responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;

f)orientare către pădure şi către cetăţean;

g)stabilitate şi continuitate în exercitarea profesiei;

h)subordonare ierarhică, în condiţiile legii.
(la data 16-Dec-2019 Art. 37 din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 234/2019 )

Art. 38

(1)Personalul silvic de toate gradele are îndatorirea de a participa la formele şi la programele de perfecţionare a pregătirii profesionale, care se desfăşoară periodic, în funcţie de evoluţia activităţilor din silvicultură, precum şi de necesităţile şi interesele proprii de perfecţionare.

(2)Activitatea de perfecţionare a personalului silvic este coordonată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi se realizează prin: a) facultăţi de silvicultură acreditate în condiţiile legii, pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate a inginerilor silvici; b) colegii forestiere acreditate în condiţiile legii, pentru perfecţionarea pregătirii subinginerilor silvici; c) case ale silvicultorului, pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului silvic de toate gradele.

(3)Regia Naţională a Pădurilor şi direcţiile silvice, împreună cu unităţile prevăzute la alin. (2) asigură organizarea şi realizarea activităţilor de perfecţionare a personalului silvic propriu.

(4)Pentru personalul silvic cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control de la nivelul unităţilor silvice teritoriale şi al aparatului propriu al Regiei Naţionale a Pădurilor şi pentru personalul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură se organizează centralizat stagii de pregătire şi de perfecţionare atât pentru activităţile din domeniul silviculturii, cât şi din domeniul managementu-lui forestier.

Art. 38

(1)Personalul silvic prevăzut la art. 4 alin. (1) are obligaţia de a participa la formele şi la programele de perfecţionare a pregătirii profesionale care se desfăşoară periodic, în funcţie de evoluţia activităţilor din silvicultură, precum şi de necesităţile şi interesele proprii de perfecţionare ale salariatului.

(2)Angajatorii au obligaţia de a organiza, cel puţin anual, activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului silvic propriu. Asigurarea participării personalului silvic la formele şi la programele de perfecţionare a pregătirii profesionale, precum şi suportarea costurilor sunt în răspunderea angajatorului.

(3)Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură organizează, în sistem centralizat, stagii de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a managementului pentru activităţile aflate în domeniul său de competenţă, atât pentru personalul silvic din entităţile din structura sa, cât şi pentru cel din unităţile aflate în coordonarea şi/sau sub autoritatea sa, precum şi pentru cel din alte entităţi, cu suportarea costurilor de către fiecare angajator.
(la data 16-Dec-2019 Art. 38 din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 234/2019 )

Art. 39

Personalul silvic de toate gradele din unităţile silvice este obligat ca în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu să poarte uniforma şi însemnele distinctive de ierarhizare, stabilite prin regulament aprobat de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Uniforma de serviciu se atribuie gratuit personalului silvic; valoarea uniformei nu se impozitează.

Art. 39

(1)Personalul silvic prevăzut la art. 2 lit. a)-f) şi n) este obligat să poarte, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, uniforma şi însemnele distinctive stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; pentru personalul silvic din ocoalele silvice de regim, modelul uniformei şi însemnele distinctive se aprobă de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură la propunerea Asociaţiei administratorilor de păduri.

(2)Uniforma şi însemnele prevăzute la alin. (1) se asigură gratuit de angajator, iar pentru personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură se asigură prin bugetul acesteia. Valoarea uniformei nu se impozitează.

(3)În situaţia în care angajatorul nu asigură uniforma, este obligat să acorde personalului silvic o indemnizaţie anuală netă la nivelul unui salariu minim brut garantat în plată pentru achiziţionarea uniformei.

(4)Personalul silvic care desfăşoară activităţi de pază a fondului forestier, de pază a fondurilor cinegetice/piscicole şi/sau de pază a ariilor naturale protejate, precum şi activităţi de control este dotat cu mijloace de transport şi de comunicaţii şi poartă echipamente de autoapărare şi de protecţie specifice, în condiţiile legii.

(5)Cheltuielile privind dotările prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul propriu al angajatorului. Valoarea acestuia nu se impozitează.
(la data 16-Dec-2019 Art. 39 din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 234/2019 )

Art. 40

(1)Personalului silvic aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu îi este interzis să execute lucrări sau să desfăşoare activităţi care contravin regimului silvic.

(2)Personalul silvic care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru legalitatea dispoziţiilor pe care le dă celor aflaţi în subordinea sa.

(1)Personalului silvic aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu îi este interzis să execute lucrări sau să desfăşoare activităţi care contravin regimului silvic.

(2)Personalul silvic care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru legalitatea dispoziţiilor pe care le dă celor aflaţi în subordinea sa.

(3)Calitatea de personal silvic angajat al unei unităţi silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului este incompatibilă cu aceea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurenţială sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una dintre situaţiile de proprietar sau de membru asociat al unei asemenea societăţi comerciale. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
(la data 23-Jul-2001 Art. 40 din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 23. din Legea 427/2001 )

Art. 40

(1)Pentru personalul silvic angajat cu contract individual de muncă, principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea atribuţiilor de serviciu sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.

(2)Personalul angajat cu contract individual de muncă se află în conflict de interese în situaţia în care, în exercitarea funcţiei, acesta are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea, cu obiectivitate, a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative, contractului colectiv de muncă şi/sau contractului individual de muncă, fişei postului sau contractului de mandat, după caz.

(3)Personalul silvic angajat cu contract individual de muncă este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a)este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;

b)participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu persoane care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;

c)interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei.

(4)Calitatea de personal silvic angajat în structurile administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului este incompatibilă cu aceea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurenţială sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una dintre situaţiile de proprietar sau de membru asociat al unei asemenea societăţi comerciale.

În sensul prezentei legi, prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

(5)În cazul existenţei unui conflict de interese, aşa cum este definit la alin. (3) şi (4), salariatul în cauză, care are calitatea de personal silvic angajat cu contract individual de muncă, este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să îl informeze, de îndată, pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

(6)În cazurile prevăzute la alin. (5), conducătorul entităţii, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct salariatul în cauză, va desemna un alt salariat, care are competenţa necesară.

(7)Încălcarea dispoziţiilor alin. (5) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
(la data 16-Dec-2019 Art. 40 din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 234/2019 )

CAPITOLUL V: Protecţia personalului silvic

Art. 41

(1)Infracţiunile prevăzute în Codul penal la art. 180 - lovirea sau alte violenţe, art. 181 - vătămarea corporală, art. 182 - vătămarea corporală gravă, art. 183 - lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, art. 184 - vătămarea corporală din culpă şi la art. 189 - lipsirea de libertate în mod ilegal, săvârşite asupra personalului silvic aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, se sancţionează cu pedepsele prevăzute de lege, ale căror limite se majorează cu jumătate din cuantumul acestora.

(2)Infracţiunile prevăzute la alin. (1), precum şi infracţiunea de ameninţare, prevăzută la art. 193 din Codul penal, săvârşite împotriva soţului/soţiei, copiilor sau părinţilor personalului silvic, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedepsele prevăzute de legea penală, ale căror limite se majorează cu jumătate din cuantumul acestora.

(3)Prin majorarea pedepsei, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), nu se va depăşi limita maximă prevăzută la art. 53 pct. 1 lit. b) din Codul penal.

(la data 01-Feb-2014 Art. 41 din capitolul V abrogat de Art. 85, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 42

(1)Omorul săvârşit asupra personalului silvic, în condiţiile stabilite în Codul penal la art. 175 alin. (1) lit. f), se pedepseşte cu detenţie pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

(2)Tentativa se pedepseşte.

(1)Omorul săvârşit asupra personalului silvic, în condiţiile stabilite de Codul penal la art. 175 alin. 1 lit. f), se pedepseşte cu detenţie pe viaţă.

(2)Tentativa se pedepseşte.
(la data 23-Jul-2001 Art. 42 din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 24. din Legea 427/2001 )

(la data 01-Feb-2014 Art. 42 din capitolul V abrogat de Art. 85, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 43

Unităţile sau subunităţile silvice, al căror personal aflat în exerciţiul funcţiunii a fost victima infracţiunilor prevăzute la art. 41 alin. (1) şi (2) şi la art. 42 alin. (1), au obligaţia să anunţe imediat organele de urmărire penală competente şi să solicite cercetarea cu prioritate a cazului semnalat.

(la data 01-Feb-2014 Art. 43 din capitolul V abrogat de Art. 85, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 44

În situaţia în care personalul silvic aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii este supus, el şi/sau familia sa, infracţiunii de ameninţare, unitatea la care este angajat sau un membru al familiei va sesiza în scris organele de poliţie, care sunt obligate să ia măsuri cu celeritate pentru depistarea vinovatului şi începerea cercetării penale.

(la data 01-Feb-2014 Art. 44 din capitolul V abrogat de Art. 45 din titlul II din Legea 255/2013 )

Art. 45

Daunele materiale suferite de personalul silvic sau de membrii familiei acestuia, ca urmare a faptelor săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) şi (2) şi la art. 42 alin. (1), se vor acoperi de unităţile la care acesta este angajat. Recuperarea valorii acestor daune se face de către unităţile plătitoare de la cei vinovaţi, potrivit legii.

(la data 01-Feb-2014 Art. 45 din capitolul V abrogat de Art. 85, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 46

(1)Personalul silvic asigurat în condiţiile legii, care în timpul sau în legătură cu serviciul şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă datorită săvârşirii împotriva sa a infracţiunii prevăzute la art. 182 din Codul penal, va primi pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare, şi va beneficia şi de drepturile prevăzute la art. 33 şi 34.

(2)Pierderea capacităţii de muncă prin fapta prevăzută la art. 182 din Codul penal săvârşită asupra personalului silvic asigurat, în timpul sau în legătură cu serviciul, se asimilează cu accidentul de muncă.

(3)Personalul silvic pensionat în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) va beneficia pe lângă pensia de invaliditate şi de o gratificaţie egală cu de 5 ori salariul pe ultima lună de activitate, care se va suporta din fondurile unităţii angajatoare.

Art. 46

(1)Personalul silvic care în timpul sau în legătură cu serviciul şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a săvârşirii împotriva sa a unei infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii sau ca urmare a unei boli profesionale primeşte pensie de invaliditate, în condiţiile legii.

(2)Pierderea capacităţii de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) se asimilează cu accidentul de muncă.

(3)Personalul silvic pensionat în condiţiile alin. (1) şi (2) va beneficia, pe lângă pensia de invaliditate, şi de o gratificaţie egală cu de 10 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.

(4)Personalul silvic pensionat la vârsta standard beneficiază de o gratificaţie egală cu de minimum 5 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.

(5)Personalul silvic beneficiază de asigurare de răspundere profesională, de asigurare de sănătate şi asigurare de risc de accidente suportate de angajator pe toată durata contractului de muncă.

(6)În cazul în care personalul silvic este parte în plângeri promovate de terţe persoane în instanţe împotriva acestuia, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, angajatorul este obligat să îi asigure asistenţa juridică şi apărarea în respectivul proces, până la pronunţarea soluţiei definitive.

(7)În situaţia în care personalul silvic aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu este supus ameninţărilor, ultrajului, vătămării corporale, lovirii sau şantajului, unitatea angajatoare este obligată să sesizeze organele de cercetare penală.

(8)Personalul silvic nu răspunde patrimonial pentru pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului sau în riscul profesional.
(la data 16-Dec-2019 Art. 46 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 234/2019 )

Art. 47

(1)Urmaşilor personalului silvic decedat în condiţiile prevăzute la art. 175 alin. (1) lit. f) şi la art. 183 din Codul penal li se acordă o pensie de urmaş egală cu salariul lunar pe care salariatul l-a avut la data comiterii infracţiunii, aceştia beneficiind şi de facilităţile prevăzute la art. 33 şi 34.

(2)În cazul în care nu există urmaşi şi nici soţ, respectiv soţie, vor beneficia, în condiţiile legii, de jumătate din pensia de urmaş, stabilită potrivit prevederilor alin. (1), părinţii celui decedat, dacă acesta era unicul lor sprijinitor.

Art. 47

(1)Soţului supravieţuitor şi copiilor aflaţi în întreţinere ai personalului silvic decedat ca urmare a exercitării profesiei li se acordă o pensie de urmaş egală cu venitul net lunar pe care salariatul l-a avut la data producerii evenimentului, aceştia beneficiind şi de facilităţile prevăzute la art. 33 şi 34.

(2)În cazul în care nu există urmaşi şi nici soţ, respectiv soţie, vor beneficia, în condiţiile legii, de jumătate din pensia de urmaş, stabilită potrivit prevederilor alin. (1), părinţii celui decedat, dacă acesta avea calitatea de întreţinător.
(la data 16-Dec-2019 Art. 47 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 234/2019 )

CAPITOLUL VI: Măsuri disciplinare. Sancţiuni

Art. 48

(1)Personalul care încalcă jurământul depus, legile şi regulamentele specifice domeniului silviculturii, îndatoririle ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi normele de comportare, aducând astfel daune intereselor silviculturii şi prestigiului instituţiei pe care o reprezintă, răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal, în funcţie de gravitatea abaterii săvârşite.

(1)Personalul care încalcă legile şi regulamentele specifice domeniului silviculturii, îndatoririle ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi normele de comportare, aducând astfel daune intereselor silviculturii şi prestigiului instituţiei pe care o reprezintă, răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal, în funcţie de natura şi de gravitatea faptei săvârşite.
(la data 23-Jul-2001 Art. 48, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 25. din Legea 427/2001 )

(2)Pentru abaterile disciplinare se aplică una dintre următoarele sancţiuni:

a)mustrare;

b)avertisment scris;

c)diminuarea salariului şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere cu 5%-30% pe o durată de 1-3 luni;

d)retrogradarea în funcţie pe o durată de 1-6 luni;

e)suspendarea din funcţie pe o durată de 1-12 luni;

perioada de suspendare nu se ia în considerare ca vechime pentru acordarea gradaţiei;

f)prelungirea cu 1-3 ani a duratei de acordare a unei gradaţii sau de promovare în grad;

g)desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(3)Constatarea abaterilor disciplinare se face de şeful ierarhic sau de personalul cu atribuţii de control al activităţii pe care o desfăşoară personalul silvic, pe linie de serviciu; prezentarea fiecărui caz constatat va conţine toate datele necesare în vederea luării unei decizii obiective. Stabilirea sancţiunii se va face numai în urma anchetării şi analizării împrejurărilor în care s-a comis abaterea disciplinară şi a audierii persoanei în cauză.

(4)Sancţiunile prevăzute la alin. (2) nu exclud aplicarea celorlalte forme de răspundere prevăzute de lege şi nu înlătură obligaţia recuperării despăgubirilor pentru pagube produse fondului forestier sau economiei vânatului.

(5)Persoana sancţionată cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pierde calitatea de membru al Corpului silvic şi dreptul de a-şi exercita profesiunea de silvicultor în cadrul structurilor prevăzute la art. 2, cu aplicarea prevederilor art. 115 din Codul penal.

(5)Persoana sancţionată cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pierde calitatea de membru al Corpului silvic şi dreptul de a-şi exercita profesiunea de silvicultor în cadrul structurilor prevăzute la art. 2.
(la data 01-Feb-2014 Art. 48, alin. (5) din capitolul VI modificat de Art. 85, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 48

(1)Personalul silvic răspunde disciplinar pentru încălcarea prevederilor legale, regulamentului intern, contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă aplicabil, ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorului ierarhic, precum şi pentru nerespectarea codului de etică şi deontologie profesională al personalului silvic.

(2)Pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (1), personalului silvic angajat cu contract individual de muncă i se aplică una dintre următoarele sancţiuni:

a)mustrare;

b)avertisment scris;

c)reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni, cu 5-10%;

d)reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere, pe o perioadă de 1-3 luni, cu 5-10%;

e)prelungirea cu 1-3 ani a duratei de acordare a unei gradaţii sau de promovare în grad profesional;

f)retrogradarea din funcţie, în cazul funcţiilor de conducere, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

g)desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(3)Constatarea abaterilor disciplinare se face de şeful ierarhic sau de personalul cu atribuţii de control al activităţii pe care o desfăşoară personalul silvic angajat cu contract individual de muncă, pe linie de serviciu; prezentarea fiecărui caz constatat va conţine toate datele necesare în vederea luării unei decizii obiective. Stabilirea sancţiunii se va face numai în urma cercetării şi analizării împrejurărilor în care s-a comis abaterea disciplinară şi a audierii salariatului în cauză.

(4)Sancţiunile prevăzute la alin. (2) nu exclud aplicarea celorlalte forme de răspundere prevăzute de lege şi nu înlătură obligaţia despăgubirii pentru pagubele produse.
(la data 16-Dec-2019 Art. 48 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 234/2019 )

Art. 49

(1)Analizarea cazului şi aplicarea sancţiunii, în cazul abaterilor pentru care organele constatatoare pro-pun sancţiunile prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. a), b) şi c), se fac de conducătorul unităţii silvice la care este angajată persoana sancţionată. Împotriva sancţiunii respective persoana în cauză poate face contestaţie la forul ierarhic superior, în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii. După analizarea contestaţiei soluţia adoptată se transmite persoanei în cauză sub formă de hotărâre definitivă; totodată soluţia se aduce la cunoştinţă şi unităţii silvice la care este angajată persoana sancţionată.

(2)În cazul abaterilor disciplinare pentru care se propun sancţiunile menţionate la art. 48 alin. (2) lit. d), e), f) şi g), consiliul de disciplină analizează fapta/faptele săvârşită/săvârşite, în vederea adoptării hotărârii de aplicare a uneia dintre sancţiunile respective.

Art. 49

(1)Pentru personalul silvic angajat cu contract individual de muncă, în cadrul procedurii privind sancţionarea acestuia, se stabilesc următoarele reguli:

a)analizarea faptei/faptelor şi aplicarea sancţiunii, în cazul abaterilor pentru care organele constatatoare propun sancţiunile prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. a)-d), se fac de conducătorul entităţii la care este angajată persoana în cauză;

b)în cazul abaterilor disciplinare pentru care se propun sancţiunile menţionate la art. 48 alin. (2) lit. e)-g) se constituie consilii de disciplină, care analizează fapta/faptele săvârşită/săvârşite, în vederea adoptării hotărârii de aplicare a uneia dintre sancţiunile respective;

c)consiliul de disciplină analizează fapta/faptele şi comunică conducătorului angajatorului hotărârea privind sancţionarea personalului silvic, în maximum 5 zile de la pronunţarea acesteia; prin hotărârea adoptată, consiliul de disciplină propune conducătorului entităţii angajatoare aplicarea sancţiunii disciplinare;

d)sancţiunea se stabileşte şi se aplică de conducătorul angajatorului prin decizie/ordin al acestuia şi se comunică persoanei în cauză în maximum 5 zile;

e)conducătorul angajatorului poate stabili şi aplica şi altă sancţiune decât cea propusă prin hotărârea consiliului de disciplină, caz în care acesta prezintă justificarea şi îşi asumă răspunderea.

(2)Împotriva sancţiunii aplicate, persoana în cauză poate face contestaţie la instanţa competentă teritorial în termen de 30 de zile de la data comunicării sancţiunii.

(3)Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. a) şi b) se radiază de drept în termen de 6 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen.

(4)Radierea sancţiunilor disciplinare se face prin ordin/decizie emis(ă), în formă scrisă, de conducătorul angajatorului.
(la data 16-Dec-2019 Art. 49 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 234/2019 )

Art. 50

(1)În cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, al Regiei Naţionale a Pădurilor şi al direcţiilor silvice se constituie şi funcţionează câte un consiliu de disciplină.

(2)Consiliile de disciplină îşi desfăşoară activitatea conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)În baza hotărârilor adoptate de consiliile de disciplină se transmit administraţiei silvice propunerile privind sancţiunile disciplinare ce trebuie aplicate personalului silvic găsit vinovat de abaterile săvârşite.

(4)În cazul săvârşirii unor infracţiuni, consiliul de disciplină încunoştinţează conducerea instituţiei/unităţii silvice din care face parte personalul silvic care a săvârşit infracţiunea, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

Art. 50

(1)În cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului şi al ocoalelor silvice de regim se constituie şi funcţionează consilii de disciplină pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului silvic angajat cu contract individual de muncă prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b).

(2)Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pot înfiinţa consilii de disciplină şi la nivelul structurilor din subordine.

(3)Consiliile de disciplină prevăzute la alin. (1) sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4)Consiliile de disciplină prevăzute la alin. (1) sunt compuse din 3-5 membri titulari, din care un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative şi cel mult 2 membri supleanţi, pentru situaţiile în care membrii titulari sunt indisponibili, nominalizaţi prin decizie a conducătorului entităţii pe o perioadă de 4 ani.
(la data 16-Dec-2019 Art. 50 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 234/2019 )

Art. 51

(1)Consiliul de disciplină al direcţiei de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi cel al Regiei Naţionale a Pădurilor sunt formate din câte 3 membri şi 2 membri supleanţi. Din aceste consilii vor face parte consilieri şi inspectori generali silvici, precum şi un consilier juridic, iar în atribuţiile lor intră analizarea atât a cazurilor de abateri disciplinare, cât şi a celor care privesc retragerea calităţii de membru al Corpului silvic.

(1)Consiliul de disciplină al direcţiei de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi cel al Regiei Naţionale a Pădurilor sunt formate fiecare din 5 membri şi 2 supleanţi. Din aceste consilii vor face parte consilieri şi inspectori generali silvici, un consilier juridic, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale reprezentative, iar în atribuţiile lor intră, pe lângă analizarea cazurilor de abateri disciplinare, şi cazurile care privesc retragerea calităţii de membru al Corpului silvic.
(la data 23-Jul-2001 Art. 51, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 26. din Legea 427/2001 )

(2)Consiliile de disciplină din cadrul direcţiilor silvice teritoriale sunt formate din câte 3 membri, respectiv 2 ingineri silvici de diverse grade profesionale şi consilierul juridic al direcţiei silvice în cauză. Aceste consilii de disciplină analizează cazurile prezentate de comitetele directoare ale direcţiilor silvice, cu excepţia celor care fac obiectul sancţiunii privind retragerea calităţii de membru al Corpului silvic.

(2)Consiliile de disciplină din cadrul direcţiilor silvice teritoriale sunt formate din câte 4 membri, respectiv 2 ingineri silvici de diverse grade profesionale, consilierul juridic al direcţiei silvice respective şi un reprezentant al sindicatului. Aceste consilii de disciplină analizează cazurile prezentate de comitetele directoare ale direcţiilor silvice, cu excepţia celor care fac obiectul sancţiunii privind retragerea calităţii de membru al Corpului silvic.
(la data 23-Jul-2001 Art. 51, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 26. din Legea 427/2001 )

(3)Membrii consiliilor de disciplină se numesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru o durată de 3 ani. Nominalizarea membrilor acestor consilii se va face în baza propunerilor conducerii direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv ale conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor.

(la data 16-Dec-2019 Art. 51 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 35. din Legea 234/2019 )

Art. 52

(1)Faptele supuse analizei consiliilor de disciplină se vor dezbate şi se vor finaliza numai în baza unei cercetări prealabile din care trebuie să rezulte fără echivoc dacă cel anchetat este vinovat sau nu. Fiecare consiliu de disciplină este obligat să asigure celui anchetat posibilitatea de a lua cunoştinţă de acuzaţiile ce i se aduc, astfel încât acesta să îşi poată susţine în cunoştinţă de cauză punctul de vedere în şedinţa de dezbatere a cazului său.

(2)Hotărârile consiliilor de disciplină se iau cu majoritate de voturi. Împotriva acestor hotărâri se poate introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. Contestaţia se va adresa, în funcţie de locul de muncă al persoanei sancţionate, fie demnitarului care coordonează activitatea în domeniul gospodăririi pădurilor, fie conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor. Analizarea contestaţiei soluţionarea şi comunicarea hotărârii ce se va lua se vor face în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei. Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor de contencios administrativ este garantat.

(3)Partea nemulţumită de hotărârea consiliului de disciplină poate face plângere la instanţele de contencios administrativ, în condiţiile legii, în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă.

(4)Hotărârea rămasă definitivă după analizarea contestaţiei/judecarea plângerii se transmite conducerii instituţiei/unităţii silvice la care îşi desfăşoară activitatea cel care a săvârşit fapta incriminată, pentru a se aplica sancţiunea propusă. Pentru retragerea calităţii de membru al Corpului silvic se aplică prevederile art. 51.

Art. 52

Pentru personalul silvic angajat cu contract individual de muncă prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b), constituie abateri disciplinare:

a)manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului domeniului silvicultură, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu;

b)nerespectarea codului de etică şi de deontologie profesională a personalului silvic;

c)atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, personalul subordonat, proprietarii terenurilor forestiere, reprezentanţii entităţilor prevăzute la art. 2 ori ai altor instituţii sau autorităţi;

d)desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;

e)refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;

f)nerespectarea dispoziţiilor scrise date de şeful ierarhic superior, cu excepţia cazului în care acestea sunt abuzive şi ilegale;

g)nerespectarea, în mod repetat şi din motive imputabile salariatului, a dispoziţiilor legale ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile acestuia;

h)nerespectarea secretului de serviciu sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, precum şi a altor informaţii de aceeaşi natură de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu excepţia celor de interes public, în condiţiile legii;

i)absenţe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau prin care se afectează în mod direct activitatea entităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

j)nerespectarea, în mod nejustificat, a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse de conducătorul entităţii în care îşi desfăşoară activitatea ori a altor obligaţii cu caracter administrativ stabilite de lege sau regulamente;

k)exercitarea atribuţiilor de serviciu cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.
(la data 16-Dec-2019 Art. 52 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 234/2019 )

Art. 53

Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 48 alin. (2) se va face de:

a)conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, a Regiei Naţionale a Pădurilor şi a inspectoratelor silvice teritoriale, care aplică personalului silvic aflat în subordinea directă sancţiunile prevăzute la lit. d) - g) inclusiv;

b)directorii direcţiilor silvice, care aplică personalului silvic din cadrul acestor direcţii, precum şi personalului silvic cu pregătire superioară din cadrul ocoalelor silvice din subordine sancţiunile prevăzute la lit. d) - g) inclusiv;

pentru personalul silvic cu pregătire medie şi de bază vor aplica sancţiunea prevăzută la lit. g);

c)şefii ocoalelor silvice, care vor aplica personalului silvic cu pregătire medie şi de bază din subordine sancţiunile prevăzute la lit. d) - f) inclusiv.

Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 48 alin. (2) se va face de către:

a)conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, a Regiei Naţionale a Pădurilor şi a inspectoratelor silvice teritoriale, care aplică personalului silvic aflat în subordine directă sancţiunile prevăzute la lit. a)-g) inclusiv;

b)directorii direcţiilor silvice care aplică personalului silvic din cadrul acestor direcţii, precum şi personalului silvic cu pregătire superioară din cadrul ocoalelor silvice din subordine sancţiunile prevăzute la lit. a)-g) inclusiv;

pentru personalul silvic cu pregătire medie şi de bază vor aplica sancţiunile prevăzute la lit. a)-g);

c)şefii ocoalelor silvice care aplică personalului silvic cu pregătire medie şi de bază din subordine sancţiunile prevăzute la lit. a)-c) inclusiv.
(la data 23-Jul-2001 Art. 53 din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 27. din Legea 427/2001 )

(la data 16-Dec-2019 Art. 53 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 37. din Legea 234/2019 )

Art. 54

(1)Retragerea calităţii de membru al Corpului silvic se face numai în baza hotărârii prealabile a consiliului de disciplină prevăzut la art. 51 alin. (1). Consiliul de disciplină comunică autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură hotărârea rămasă definitivă, pentru a fi pusă în aplicare.

(2)Pe baza acestei hotărâri conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicul-tură sau a Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru salariaţii pe care îi are în subordine, propune retragerea dreptului de a mai fi angajaţi în unităţile silvice prevăzute la art. 2, potrivit prevederilor art. 48 alin. (5).

(3)Retragerea calităţii de membru al Corpului silvic se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(la data 16-Dec-2019 Art. 54 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 37. din Legea 234/2019 )

CAPITOLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 55

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică personalului silvic şi membrilor Corpului silvic, respectiv celor cu pregătire de specialitate de nivel superior, mediu şi de bază din întregul sistem de administrare şi gestionare a fondului forestier naţional, precum şi celui care face parte din direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 55

(1)Personalul silvic ales în funcţii la nivelul organizaţiilor sindicale, organizaţiilor profesionale din domeniile silvicultură, administraţiei publice locale şi centrale, Parlamentului României, precum şi cel numit în funcţii de demnitate publică beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi personalul silvic angajat în cadrul entităţilor prevăzute la art. 2.

(2)Perioada de activitate desfăşurată, cu remunerare, într-o funcţie eligibilă şi/sau de demnitate publică de către o persoană care îndeplineşte condiţiile de la alin. (1) se consideră vechime în domeniul silvicultură.

(3)Personalul silvic şi membrii familiei acestuia au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care sunt şi/sau ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acesta.

(4)Daunele materiale suferite în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu de personalul silvic sau de membrii familiei se vor suporta de unităţile angajatoare, urmând a fi recuperate de către acestea de la cei vinovaţi, potrivit legii.
(la data 16-Dec-2019 Art. 55 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 234/2019 )

Art. 56

Ziua silvicultorului, zi aniversară a întregului personal silvic din ţară, se organizează anual, în a doua săptămână din luna iunie, la nivel central şi teritorial.

Art. 56

Ziua Silvicultorului, zi aniversară a întregului personal silvic din ţară, se organizează anual, în a doua săptămână din luna iunie, la nivel naţional, şi în a treia săptămână din luna iunie, la nivelul entităţilor prevăzute la art. 2.
(la data 16-Dec-2019 Art. 56 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 234/2019 )

Art. 57

(1)Personalul angajat care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ocupă posturi de tehnicieni silvici, brigadieri silvici sau de pădurari, dar nu are pregătire profesională de specialitate stabilită pentru posturile respective, poate fi menţinut în postul pe care îl ocupă numai dacă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă face dovada că este înscris într-o formă de învăţământ sau de perfecţionare, legală, în vederea completării studiilor.

(2)Până la completarea studiilor personalul respectiv va fi menţinut la gradul profesional şi gradaţia pe care o are la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, bucurându-se de drepturi, dar având şi obligaţia de a înde-plini îndatoririle prevăzute la cap. IV.

(la data 23-Jul-2001 Art. 57 din capitolul VII abrogat de Art. 1, punctul 28. din Legea 427/2001 )

Art. 58

(1)Personalului silvic i se aplică dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel.

(la data 18-Jun-2014 Art. 58, alin. (1) din capitolul VII a se vedea recurs in interesul legii Decizia 3/2014 )

(2)Pentru categoriile de personal silvic care are şi calitatea de funcţionar public corelarea gradelor profesionale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă cu categoriile, gradele, clasele şi treptele aferente carierei funcţionarilor publici, prevăzute în Legea nr. 188/1999, se face prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(la data 16-Dec-2019 Art. 58 din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 40. din Legea 234/2019 )

Art. 59

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(la data 16-Dec-2019 Art. 58 din capitolul VII completat de Art. I, punctul 41. din Legea 234/2019 )

-****-

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor,

pădurilor şi protecţiei mediului,

Anton Vlad,

secretar de stat

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Smaranda Dobrescu

p. Ministrul funcţiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul finanţelor,

Decebal Traian Remeş

Ministru de interne,

Constantin Dud Ionescu

ANEXĂ: ÎNCADRAREA pe grade profesionale a personalului silvic

____________

1) Se referă la vechimea în activitatea desfăşurată în unităţile silvice.

2) Acordarea gradelor profesionale de inginer inspector silvic, subinginer silvic principal şi tehnician silvic principal se face pe baza unui examen şi a unei lucrări de specialitate, potrivit art. 11 şi 12 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

3) Acordarea gradului şi încadrarea ca pădurar debutant sau brigadier silvic debutant se fac prin concurs, în limita posturilor vacante, cu respectarea condiţiilor de studii şi de vechime.

______________________

1) Se referă la vechimea în activitatea desfăşurată în unităţile silvice.

2) Acordarea gradelor profesionale de inginer inspector silvic, de subinginer silvic principal şi de tehnician silvic principal se face pe baza unui examen şi a unei lucrări de specialitate, potrivit art. 10 şi 11 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

3) Acordarea gradului şi încadrarea ca pădurar debutant sau brigadier silvic debutant se fac prin concurs, în limita posturilor vacante, cu respectarea condiţiilor de studii şi vechime.
(la data 23-Jul-2001 anexa 1 modificat de Art. 1, punctul 29. din Legea 427/2001 )

ANEXA nr. 1: VECHIMEA MINIMĂ în domeniul silvicultură şi nivelul studiilor necesare personalului silvic pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii

Nr. crt.

Gradul profesional

Gradaţia

Vechimea minimă în domeniul silvicultură*)

- ani -

A. Personal silvic cu studii superioare, absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată, de licenţă/masterat/doctorat în ştiinţe inginereşti din domeniul silvicultură

1

Inginer consilier silvic

-

25

2

Inginer inspector general silvic

I

23

II

21

III

19

3

Inginer inspector silvic

I

17

II

15

III

13

4

Inginer-şef silvic

I

11

II

9

III

7

5

Inginer silvic

I

5

II

3

III

1

6

Inginer silvic debutant

-

-

B. Personal silvic absolvent cu diplomă al învăţământului superior de scurtă durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură

7

Subinginer silvic principal/inginer silvic colegiu principal

I

16

II

13

III

10

8

Subinginer silvic/inginer silvic colegiu

I

7

II

4

III

1

9

Subinginer silvic debutant/inginer silvic colegiu debutant

-

-

C. Personal silvic cu studii postliceale şi de maiştri - absolvenţi cu diplomă ai şcolilor postliceale şi ai şcolilor de maiştri cu calificări în domeniul silvicultură

10

Tehnician silvic principal

I

16

II

13

III

10

11

Tehnician silvic

I

7

II

4

III

1

12

Tehnician silvic debutant

-

-

D1. Personal silvic absolvent cu diplomă al învăţământului secundar superior organizat pentru specializări şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură

D2. Personal silvic absolvent cu diplomă al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formări profesionale a adulţilor, cu calificări certificate potrivit Cadrului naţional al calificărilor

13

Pădurar principal

I

16

II

13

III

10

14

Pădurar

I

7

II

4

III

1

15

Pădurar debutant

-

-

*) Vechimea minimă în desfăşurarea activităţii se diminuează corespunzător, în condiţiile art. 71 alin. (5).

ANEXA nr. 2: Valorile coeficientului "K" pentru calculul valorii indemnizaţiei de grad profesional

Nr. crt.

Gradul profesional

Gradaţia

Coeficient K

A. Personal silvic cu studii superioare, absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată, de licenţă/masterat/doctorat în ştiinţe inginereşti din domeniul silvicultură

1

Inginer consilier silvic

-

1,00

2

Inginer inspector general silvic

I

0,98

II

0,96

III

0,94

3

Inginer inspector silvic

I

0,92

II

0,90

III

0,88

4

Inginer-şef silvic

I

0,86

II

0,84

III

0,82

5

Inginer silvic

I

0,80

II

0,78

III

0,76

6

Inginer silvic debutant

-

0,74

B. Personal silvic absolvent, cu diplomă, al învăţământului superior de scurtă durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură

7

Subinginer silvic principal/inginer silvic colegiu principal

I

0,75

II

0,70

III

0,65

8

Subinginer silvic/inginer silvic colegiu

I

0,60

II

0,55

III

0,50

9

Subinginer silvic debutant/inginer silvic colegiu debutant

-

0,45

C. Personal silvic cu studii postliceale şi de maiştri - absolvenţi cu diplomă ai şcolilor postliceale şi ai şcolilor de maiştri cu calificări în domeniul silvicultură

10

*) Tehnician silvic principal

I

0,60

II

0,55

III

0,50

11

*) Tehnician silvic

I

0,45

II

0,40

III

0,35

12

*) Tehnician silvic debutant

-

0,30

D1. Personal silvic absolvent cu diplomă al învăţământului secundar superior organizat pentru specializări şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură

D2. Personal silvic absolvent cu diplomă al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formare profesională a adulţilor, cu calificări certificate potrivit Cadrului naţional al calificărilor

13

Pădurar principal

I

0,45

II

0,40

III

0,35

14

Pădurar

I

0,30

II

0,25

III

0,20

15

Pădurar debutant

-

0,17

*) Prin tehnician se înţeleg următoarele calificări profesionale: tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere; tehnician silvic; tehnician exploatări forestiere; maistru exploatări forestiere; maistru silvic; maistru de vânătoare.
(la data 16-Dec-2019 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 234/2019 )

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 238 din data de 30 mai 2000

*) În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "personal silvic contractual" se înlocuieşte cu sintagma "personal silvic angajat cu contract individual de muncă".
(la data 16-Dec-2019 Actul modificat de Art. I, punctul 44. din Legea 234/2019 )


Forma sintetică la data 27-Dec-2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.