ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021

pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 5 octombrie 2021


Având în vedere necesitatea modificării și completării Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama că evoluția continuă a activităților în domeniul silvic,

în vederea obținerii unor rezultate mai bune pe linia luptei împotriva infracționalității de mediu, în special a tăierilor ilegale de păduri, determină necesitatea adoptării unor măsuri imediate în scopul limitării tăierilor ilegale și monitorizării trasabilității materialelor lemnoase,

având în vedere necesitatea consolidării urgente a cadrului legal și întărirea capacității de implementare, monitorizare și control privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia și ținând seama de faptul că problematica tăierilor ilegale de arbori constituie un aspect de siguranță națională,

luând în considerare faptul că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra ecosistemelor forestiere, măsurile vizând soluții viabile de monitorizare și control al regimului silvic și în special de reducere a tăierilor ilegale,

ținând cont de faptul că neimpunerea de urgență a unor sancțiuni proporționale și disuasive operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, privitoare la implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, este unul din aspectele sesizate de Comisia Europeană în procedura de infringement declanșată împotriva României în data de 12 februarie 2020 - Cauza 2020/2033, pentru neîndeplinirea obligațiilor de stat membru UE (infringement) în domeniul mediului, iar în data de 2 iulie 2020 procedura a continuat cu a doua etapă din faza precontencioasă, respectiv cu transmiterea unui aviz motivat,

având în vedere Cauza 2020/2033, care are ca obiect nerespectarea de către autoritățile române, în contextul tăierilor ilegale de arbori, a dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, ale Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, precum și ale Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, iar sesizările Comisiei Europene se referă, printre altele, la necesitatea implementării în legislația națională a unui regim de sancțiuni proporționale și disuasive, aplicabile în cazul încălcării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010,ținând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru neînsușirea măsurilor și pentru nerespectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 poate declanșa o procedură de infringement, ce se poate concretiza atât în plata unei sume minime forfetare, stabilită pentru România la 1.643.000 euro, cât și în plata unor penalități cu titlu cominatoriu care pot varia între 1.985 euro și 119.125 euro pe zi de întârziere,

întrucât combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului aferent reprezintă unul dintre domeniile-țintă care trebuie reglementate, iar ca o consecință imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ sunt lezate interesul public, interesele și obiectivele politicii din domeniul mediului și cel forestier, inclusiv gestionarea pădurilor și biodiversitatea, pe cale de consecință, adoptarea constituind o situație extraordinară ce trebuie reglementată,

ținând seama de obiectivele asumate prin Programul de guvernare, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului, prin care, la cap. II „Păduri“, Program multianual Împădurim România, este prevăzut angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru combaterea tăierilor ilegale de pădure și a altor practici nelegale din sistemul silvic prin îmbunătățirea continuă a sistemului de monitorizare SUMAL - sistemul informatic de urmărire a trasabilității materialului lemnos, principalul instrument în lupta împotriva tăierilor ilegale de pădure,

luând în considerare faptul că, prin Decizia nr. 802/2009, Curtea Constituțională stabilește că emiterea unei ordonanțe de urgență pentru punerea de acord a legislației naționale cu cea comunitară în situația în care este iminentă declanșarea procedurii de infringement în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene este pe deplin constituțională, neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului are ca efect declanșarea procedurii de infringement și penalități împotriva României.

În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articolul I

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) sancțiunea contravențională principală este amenda contravențională;

2. La articolul 2, literele b)c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) norme privind circulația materialelor lemnoase - normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, emise în baza art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) ocolul silvic nominalizat - ocolul silvic care administrează și/sau asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafețe de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei unități administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice și care are obligația să asigure, pe bază de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului în drepturi/oricărei persoane care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are obligația materializării fizice a limitelor proprietății pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestei suprafețe. Responsabilitatea privind corectitudinea materializării limitelor de proprietate revine proprietarului/succesorului în drepturi/oricărei persoane care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;..........................................e) produse extraordinare - masa lemnoasă care se exploatează de pe drumurile și instalațiile de scos-apropiat, de pe suprafața destinată realizării platformelor primare, de pe terenuri din fondul forestier național amplasate sub/peste rețelele de transport sau distribuție a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice sau cea rezultată din exploatarea arborilor care periclitează circulația pe căile de transport, inclusiv de pe suprafețele pentru care este suspendat serviciul silvic, la solicitarea scrisă a deținătorului rețelei sau căii de transport, din interiorul și/sau proximitatea obiectivelor militare în scopul menținerii în stare de operativitate a acestora, pentru protecția obiectivelor arheologice, culturale sau publice. Suprafața de pe care se exploatează produsele extraordinare este determinată de ocolul silvic. Actul de punere în valoare pentru produse extraordinare se aprobă de șeful ocolului silvic. Produsele extraordinare rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate publică aparțin administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului sau proprietarilor în cazul fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și se valorifică direct sau prin licitație, în condițiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare, iar cele rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate privată aparțin proprietarilor. Produsele extraordinare se asimilează produselor accidentale și se încadrează similar produselor accidentale I și II, iar precomptarea produselor extraordinare asimilate produselor accidentale I se realizează similar produselor I, potrivit art. 59 alin. (7) și (8) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru suprafețele de fond forestier pentru care este suspendat serviciul silvic, produsele extraordinare au regimul produselor accidentale, așa cum este reglementat la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

3. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) transportul ilegal de materiale lemnoase - transportul materialelor lemnoase care nu sunt însoțite de documente specifice de transport sau din care nu rezultă cu certitudine legalitatea provenienței acestora. În acest sens, materialele lemnoase transportate nu au proveniență legală dacă:(i) nu sunt însoțite de aviz de însoțire, conform normelor în vigoare;(ii) sunt însoțite de aviz de însoțire al cărui termen de valabilitate nu a fost menționat sau a expirat;(iii) nu sunt însoțite de avizele de însoțire emise pentru fiecare mijloc de transport în parte;(iv) între volumul măsurat al materialelor lemnoase transportate și cel înscris în avizul de însoțire există o diferență, fiind considerată fără proveniență legală diferența de material lemnos constatată; dacă se constată o diferență de cel mult 10 mc, inclusiv, cu luarea în considerare a toleranțelor admise, sunt aplicabile prevederile prezentei legi, iar dacă se constată o diferență mai mare de 10 mc, cu luarea în considerare a toleranțelor admise, sunt aplicabile dispozițiile art. 68 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(v) încărcarea/descărcarea materialelor lemnoase se face dintr-o/într-o altă locație față de cea raportată în SUMAL 2.0/înscrisă în avizul de însoțire;

4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:Articolul 3(1) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietar al terenului pe care este amplasată aceasta, cu excepția persoanei care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. Contractele încheiate sunt nule de drept.

5. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarul/succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;

6. La articolul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligației de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului în drepturi/oricărei persoane care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c). Încheierea contractului este condiționată în mod expres de existența documentelor de proprietate, precum și de existența limitelor de proprietate materializate în teren. Fapta nu constituie contravenție în situația în care limitele proprietății forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina solicitantului.

7. La articolul 5, alineatele (4) și (5) se abrogă.

8. La articolul 5 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) neîntocmirea amenajamentelor silvice pentru suprafețe de fond forestier pentru care există obligativitatea întocmirii amenajamentelor silvice în condițiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică proprietarului de fond forestier

.9. La articolul 5^1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) punerea în valoare, ca produse de igienă sau ca produse accidentale, a arborilor care nu îndeplinesc condițiile de a fi încadrați ca igienă sau produse accidentale, așa cum sunt definite în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică persoanelor care au pus în valoare astfel de produse lemnoase, în care o parte din arbori sau toți arborii care fac obiectul actului de punere în valoare nu îndeplinesc condiția de a fi încadrați în categoria de produse accidentale/igienă.

10. La articolul 6, litera a) se abrogă.

11. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) schimbarea fără aprobare legală a categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier național, în măsura în care fapta nu constituie infracțiune; schimbarea categoriei de folosință se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în perioada de aplicare a amenajamentului silvic sau prin intrarea în vigoare a unui nou amenajament silvic;

12. La articolul 7 alineatul (1), litera f) și alineatul (4) se abrogă.

13. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:Articolul 8(1) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, următoarele fapte:a) ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți sau lăstari din fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei. Se exceptează prejudiciile realizate prin lucrările de exploatare forestieră, așa cum sunt definite în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu reprezintă tăieri ilegale.b) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori din vegetația forestieră din afara fondului forestier național.c) furtul de puieți sau lăstari care au fost tăiați ori scoși din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecție, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei.(2) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei.(3) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă și cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză, după cum urmează:a) cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv;b) cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01 și 30,00 mc, inclusiv;c) cu amendă de la 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 și 100 mc, inclusiv;d) cu amendă de la 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 și 500 mc, inclusiv;e) cu amendă de la 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un volum de peste 500 mc.(4) În cazul constatării săvârșirii de către operatorii atestați pentru lucrări de exploatare forestiere a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se sancționează cu amendă de la 8.000 lei până la 12.000 lei.(5) Constituie contravenție silvică, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcțional - T I, fără aprobări legale, sau în arborete care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare și pentru care structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în urma verificărilor realizate potrivit ordinului emis în baza art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a făcut notificare către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, prin care solicită suspendarea recoltării de masă lemnoasă.

14. La articolul 9, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) accesul oricărui autovehicul în fondul forestier național, cu încălcarea art. 54 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția autovehiculelor din dotarea personalului cu atribuții de control prevăzut la art. 24 alin. (1), atunci când personalul se găsește în misiune, a autovehiculelor destinate transportului masei lemnoase din exploatările autorizate, a celor din dotarea administratorilor de fond forestier și a gestionarilor fondurilor de vânătoare.

15. La articolul 10, litera b) se modifică și va avea următorul conținut:b) neasigurarea sursei de finanțare de către proprietar/deținător pentru efectuarea lucrărilor de prevenire și combatere la sol a bolilor și dăunătorilor pădurilor, la termenele și în condițiile stabilite prin normele tehnice;

16. La articolul 10, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) neefectuarea de către ocolul silvic a lucrărilor necesare pentru depistare și prognoză, precum și pentru prevenirea și combaterea la sol a bolilor și dăunătorilor pădurilor, la termenele și în condițiile stabilite prin normele tehnice, în limita resurselor financiare alocate.

17. La articolul 11, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) nepermiterea de către proprietarii și/sau deținătorii cu orice titlu de păduri a accesului în pădurile pe care le dețin a persoanelor împuternicite să efectueze observații și măsurători necesare în vederea realizării Programului național de monitorizare sol-vegetație forestieră sau realizării inventarului forestier național și a specialiștilor care elaborează studiile de includere în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine, personalului custozilor și administratorilor ariilor naturale protejate, inclusiv cu autovehicule rutiere, cu condiția notificării anterioare a proprietarului și/sau a deținătorului.

18. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:Articolul 12(1) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:a) instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote fără drept sau în alte locuri decât cele aprobate și delimitate de deținătorul terenului forestier respectiv;b) amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier proprietate publică în alte locuri și în alte condiții decât cele aprobate;c) aducerea și menținerea pe vetrele de stupină instalate în fondul forestier de animale domestice și păsări;d) efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală;e) trecerea animalelor domestice însoțite sau neînsoțite prin fondul forestier, fără aprobare legală. Sancțiunea se aplică însoțitorului turmei, dacă animalele sunt însoțite, sau proprietarului, dacă animalele sunt neînsoțite;(2) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei următoarele fapte:a) aruncarea sau depozitarea în fondul forestier național a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanțelor chimice și a apei sărate. În acest caz, se aplică și sancțiunea complementară de obligare a contravenientului de a aduce terenul de îndată la starea inițială, pe cheltuiala sa;b) neluarea de către proprietarii sau deținătorii de obiective legal amplasate în fondul forestier sau limitrof acestuia a măsurilor privind salubrizarea și igienizarea pădurilor limitrofe obiectivelor;c) înființarea sau funcționarea de centre sau puncte de colectare permanente sau volante de achiziție a ciupercilor și fructelor de pădure, precum și a celorlalte produse nelemnoase specifice fondului forestier, fără avizul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.“

19. La articolul 13 alineatul (1), literele a) și b) se abrogă.

20. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei nerespectarea obligațiilor privind înscrierea în amenajamentele silvice, în situația în care legea obligă la elaborarea amenajamentelor silvice, a suprafețelor preluate în compensare în situația în care au fost aprobate scoateri definitive fără a exista amenajament silvic în vigoare și asigurarea administrării sau serviciilor silvice în cazul terenurilor oferite în compensarea terenurilor care au făcut obiectul aprobării de scoatere definitivă, în termen de 30 de zile de la data predării-primirii terenului pentru care s-a aprobat scoaterea definitivă din fondul forestier. Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic.

21. La articolul 14 alineatul (1), literele a)c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice silvice în cazul în care prin aceasta nu s-a creat niciun prejudiciu;.............................................c) constituirea actului de punere în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare, în cazul în care prin aceasta nu s-a creat niciun prejudiciu;...............................................e) aprobarea și/sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare a masei lemnoase fără amenajament silvic în vigoare, pentru suprafețele de fond forestier pentru care legea obligă la existența unui amenajament silvic, cu excepția prevederilor art. 20 alin. (3^1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care prin aceasta nu s-a creat niciun prejudiciu.

22. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:Articolul 15(1) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:a) autorizarea la exploatare a partizilor constituite din tăieri cu restricție, în epocile în care exploatarea este interzisă prin normele tehnice în vigoare;b) realizarea tăierii rase prin alăturare cu altă tăiere rasă, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;c) neasigurarea transparenței comercializării masei lemnoase în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;d) autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau efectuarea de lucrări silvotehnice în suprafețele pentru care este formulată notificare sau nu este emis aviz către ocoalele silvice/proprietari de către structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la existența pădurilor care îndeplinesc criteriile de păduri virgine sau de păduri cvasivirgine, potrivit ordinului emis în baza art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu sunt incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine;e) aprobarea executării drumurilor de scos-apropiat cu încălcarea prevederilor Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică șefului de ocol.f) autorizarea la exploatare a partizilor prin care se depășește durata maximă de exploatare a masei lemnoase, prevăzută de Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică șefului de ocol.

23. La articolul 16 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) amplasarea pe arbori a curselor feromonale echipate cu nade sau alți atractanți pentru inducerea atacului de gândaci de scoarță, în alte condiții decât cele prevăzute în instrucțiunile în vigoare.

24. La articolul 16 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:h) lăsarea de arbori marcați și netăiați în parchete, constatați după întocmirea procesului-verbal de reprimire. Sancțiunea se aplică dacă numărul arborilor marcați și netăiați în parchete, constatați după întocmirea procesului-verbal de reprimire, este mai mare de 1% din numărul arborilor inventariați în cadrul actului de punere în valoare.i) autorizarea la exploatare a partizilor prin care se depășește durata maximă de exploatare a masei lemnoase, prevăzută de Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, emise în baza art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică șefului de ocol.

25. La articolul 17, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) recoltarea, deținerea, transportul, comercializarea produselor nelemnoase specifice, fără documente legale și fără acordul scris al proprietarului și/sau al ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice pentru suprafața de pe care se recoltează acestea.

26. La articolul 18, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) menținerea în pădure, în intervalul 1 mai-1 octombrie, a lemnului de rășinoase infestat cu dăunători de scoarță și necojit, cu excepția arborilor cursă folosiți la combaterea dăunătorilor, a lemnului provenit din doborâturi și rupturi de vânt sau zăpadă și a lemnului aflat în curs de exploatare pe suprafața parchetului.

27. La articolul 18, litera c) se abrogă.

28. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:Articolul 19(1) Constituie contravenție silvică, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă și cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză faptele privind expedierea, primirea, depozitarea, deținerea și/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor permanente/temporare, ai platformelor primare, piețelor, târgurilor, oboarelor și altele asemenea, ai altor spații destinate depozitării temporare, instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase, personalul operatorului de transport, al administratorului și/sau gestionarului infrastructurii căii ferate, fără proveniență legală potrivit art. 10 alin. (10) și art. 12 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și a instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, după cum urmează:a) 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv;b) 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01 și 30,00 mc, inclusiv;c) 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 și 100 mc, inclusiv;d) 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 și 500 mc, inclusiv;e) 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un volum de peste 500 mc.

29. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă și cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:a) transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, cu un volum cuprins între 0,1 și 10 mc, inclusiv, neînsoțit de documentele specifice de transport, așa cum sunt stabilite de normele privind circulația materialelor lemnoase.Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează:1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 și 3 mc, inclusiv;2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01 și 6,00 mc, inclusiv;3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 și 10,00 mc, inclusiv;b) transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, însoțit de documente specifice de transport, așa cum sunt stabilite de normele privind circulația materialelor lemnoase, la care diferența dintre volumul constatat la momentul verificării și cel înscris în avizul de însoțire este de cel mult 10 mc, inclusiv, cu luarea în considerare a toleranțelor legale și a contragerilor specifice.Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează:1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 și 3 mc, inclusiv;2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01 și 6,00 mc, inclusiv;3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 și 10,00 mc, inclusiv;c) transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase fără proveniență legală, așa cum sunt stabilite de normele privind circulația materialelor lemnoase. Cuantumul amenzii care se aplică este cuprins între 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 și 10 mc, inclusiv;d) transportul de materiale lemnoase ale căror caracteristici nu corespund cu cel puțin unul dintre elementele înscrise în avizul de însoțire referitoare la:(i) volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranțelor/contragerilor specifice;(ii) specie/grupe de specii;(iii) numărul de piese de lemn rotund cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 24 cm sau numărul de bucăți/colete de cherestele. Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează:1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 și 3 mc, inclusiv;2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01 și 6,00 mc, inclusiv;3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 și 10,00 mc, inclusiv.Sancțiunea complementară de confiscare se aplică pentru diferența de volum în plus constatată față de volumul pe specii/grupe de specii înscris în avizul de însoțire, cu luarea în considerare a toleranțelor legale și a contragerilor specifice;e) nedeținerea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase pe grupe de specii și sortimente industriale, determinate ca diferențe între stocurile scriptice/înregistrate în aplicația SUMAL 2.0 și stocurile faptice inventariate la data efectuării controlului, cu luarea în considerare a toleranțelor legale și a contragerilor specifice. Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează:1. 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv;2. 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01 și 30,00 mc, inclusiv;3. 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 și 100 mc, inclusiv;4. 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 și 500 mc, inclusiv;5. 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un volum de peste 500 mc.

30. La articolul 19, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:(2^1) Confiscarea prevăzută la alin. (1) și (2) se realizează fizic, dacă materialele lemnoase pot fi identificate, sau valoric, la prețul de referință calculat potrivit art. 22 alin. (7).(2^2) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte:a) efectuarea de fotografii ale mijlocului de transport încărcat cu materiale lemnoase, de către transportator, atunci când normele privind circulația materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, creează această obligație, din care nu se poate distinge/focaliza încărcătura;b) transportul materialelor lemnoase fără fotografiile mijlocului de transport încărcat cu materiale lemnoase, atunci când normele privind circulația materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituie această obligație;c) utilizarea tipurilor de pastă/cerneală termosensibilă sau care se poate șterge ușor prin mijloace mecanice, la completarea avizelor de însoțire în format letric.(2^3) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte:a) transportul materialelor lemnoase fără conexiune permanentă de date mobile active pe toată perioada transportului până la destinație, în baza informațiilor preluate din SUMAL 2.0, în situația în care normele privind circulația materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituie această obligație;b) transportul materialelor lemnoase fără receptorul GPS al dispozitivului mobil pornit pe toată perioada transportului până la destinație, în baza informațiilor preluate din SUMAL 2.0, în situația în care normele privind circulația materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituie această obligație.(2^4) În cazul transportului materialelor lemnoase, în mod repetat, în baza aceluiași aviz de însoțire, doar primul transport dintre cele identificate este considerat ca fiind însoțit de documente specifice de transport, cu îndeplinirea condiției ca materialele lemnoase/produsele din lemn să fie descărcate/recepționate la destinație. Efectuarea transportului în mod repetat în baza aceluiași aviz de însoțire se dovedește fără documente specifice de transport. În situația identificării unuia sau mai multor transporturi efectuate în baza aceluiași aviz de însoțire, al căror volum cumulat depășește 10 mc, se aplică prevederile art. 68 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Repetabilitatea se demonstrează prin interogarea aplicației SUMAL 2.0, cu fotografii și/sau înregistrări video și orice alte mijloace de probă.

31. La articolul 19, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 500 lei până la 2.000 lei introducerea în aplicațiile informatice din SUMAL 2.0 prevăzute de normele privind circulația materialelor lemnoase și/sau înscrierea în avizul de însoțire a materialelor lemnoase a unui număr de înmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv încărcat.

32. La articolul 19 alineatul (6), literele a)f)g)l) și m) și alineatul (9) se abrogă.

33. La articolul 19, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Pentru contravențiile constatate în timpul transportului materialelor lemnoase sancțiunea principală se aplică:a) emitentului avizului de însoțire a materialelor lemnoase, dacă faptele sunt cele prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) și alin. (2^1) și (2^2);b) transportatorului profesionist, dacă faptele sunt cele prevăzute la alin. (2) lit. a) și c) și alin. (2^3;c) conducătorului vehiculului pe care este încărcat materialul lemnos sau care tractează orice părți de vehicule distinct înmatriculate/neînmatriculate, pe care este încărcat materialul lemnos, conducătorului atelajului, care nu are calitatea de transportator profesionist, dacă faptele sunt cele prevăzute la alin. (2) lit. a) și c) și alin. (2^3);d) sancțiunea complementară de confiscare a materialelor lemnoase se aplică emitentului avizului de însoțire a materialelor lemnoase.

34. La articolul 19, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) Agentul constatator are obligația să stabilească cine este proprietarul materialelor lemnoase confiscate și dacă acestea aparțin unei alte persoane decât emitentul avizului de însoțire care are calitatea de contravenient. În procesul-verbal se vor menționa datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.

35. La articolul 21, literele c)g)-i) și k) se abrogă.

36. La articolul 21, literele d)j) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) nerespectarea de către emitenți a prevederilor legale privind modul de completare și eliberare a avizelor de însoțire a materialelor lemnoase, în format electronic, numai dacă prin această faptă nu se pot stabili cantitățile transportate și proveniența acestora;................................................j) refuzul expeditorului/transportatorului de a transporta și descărca materialele lemnoase reținute în vederea confiscării/confiscate în condițiile legii, la locul de păstrare/depozitare în custodie stabilit de agentul constatator;...........................................l) refuzul de către profesioniști de a permite agenților constatatori să realizeze activitățile de verificare și/sau să inventarieze stocurile de material lemnos, să pună la dispoziția acestora documentele necesare, precum și neacordarea sprijinului necesar, în baza solicitării scrise a agenților constatatori.

37. La articolul 22, alineatele (2)(3)(5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Materialele lemnoase reținute/confiscate în condițiile legii de agenți constatatori vor fi date în custodie ocolului silvic care deține spațiul de depozitare cel mai apropiat de locul reținerii/confiscării.(3) Darea în custodie a materialelor lemnoase reținute/confiscate se poate face și către operatorul economic căruia i s-a aplicat sancțiunea contravențională, cu acordul scris al agentului constatator, al operatorului economic și al ocolului silvic..............................................(5) Dacă materialele lemnoase reținute/confiscate nu se află în mijloace de transport, agentul constatator va dispune cu privire la ridicarea, transportarea și depozitarea acestora. Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, transportarea și depozitarea materialelor lemnoase reținute/confiscate, precum și cele efectuate pentru manipularea materialului lemnos inventariat se acoperă din sumele rezultate în urma valorificării materialelor lemnoase confiscate.(6) Sancțiunea complementară a confiscării valorice, pentru materialele lemnoase care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, se aplică pentru diferența constatată dintre volumul materialelor lemnoase înscrise în documentele care fac dovada provenienței, potrivit normelor privind circulația materialelor lemnoase, și volumul materialelor lemnoase efectiv determinat cu ocazia controlului, pentru materialele lemnoase depozitate/prelucrate/sortate/comercializate.

38. La articolul 24 alineatul (1), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 5^1 lit. b), art. 6 lit. c) și d), art. 7 alin. (1) lit. a)-c) și e), art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 15 alin. (1) lit. c) și f), art. 16 alin. (1) lit. a), b) și e), art. 17 lit. c) și d), art. 18 lit. d), art. 19 alin. (1)-(5) și art. 21;............................................e) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8 alin. (1) și (2), art. 9, art. 11, art. 12, art. 17 lit. c), art. 19 alin. (1), alin. (2), alin. (2^1), alin (2^2), alin. (3) și alin. (5) și art. 21;

39. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:Articolul 29(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plata amenzii se face la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora contravenienții își au sediul sau domiciliul fiscal ori la casieriile autorităților administrației publice, atât în numerar, cât și prin virament.

40. La articolul 30, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Agentul constatator care este personal silvic sau care este absolvent al învățământului superior de lungă durată cu diplomă de licență și completată, după caz, cu masterat/doctorat în științe inginerești din domeniul silvicultură sau absolvent, cu diplomă, al învățământului superior de scurtă durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură, pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învățământ recunoscute în România, în cazul celorlalți agenți constatatori, are dreptul de a inventaria și calcula volumul materialelor lemnoase expediate, primite, depozitate, deținute și/sau prelucrate de către deținătorii depozitelor permanente/temporare, platformelor primare, piețelor, târgurilor, oboarelor și altele asemenea, ai altor spații destinate depozitării temporare, instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase, personalul operatorului de transport, al administratorului și/sau gestionarului infrastructurii căii ferate.

41. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația în care instanța de judecată care a constatat nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenției silvice dispune să se achite celui în drept o despăgubire, aceasta se achită de către entitatea care a beneficiat de contravaloarea materialului lemnos valorificat sau de către beneficiarul donației, după caz. În situația în care despăgubirea dispusă de instanța de judecată este mai mare decât contravaloarea materialului lemnos valorificat sau decât valoarea materialelor lemnoase supuse donației, diferența în plus față de contravaloarea materialului lemnos valorificat sau față de valoarea materialelor lemnoase supuse donației se suportă de la bugetul de stat prin bugetul autorității publice centrale în structura căreia este angajat agentul constatator care a aplicat sancțiunea complementară de confiscare, cu încadrarea în bugetul aprobat.

42. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:Articolul 34(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, sumele încasate din plata amenzilor la contravențiile silvice se varsă la bugetul de stat, în cazul contravențiilor săvârșite de către operatorii economici, sau, după caz, la bugetul local al unității administrativ-teritoriale, pentru contravențiile săvârșite de către persoanele fizice.(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură este obligată să asigure de la bugetul de stat, prin bugetul acesteia, sumele necesare decontării costurilor serviciilor de manipulare, încărcare-descărcare și transport al materialelor lemnoase, solicitate de agentul/agenții constatator/constatatori prevăzut/prevăzuți la art. 24 alin. (1), care realizează acțiunea de control.(3) Serviciile prevăzute la alin. (2) sunt asigurate de prestatori publici și/sau privați, pe bază de contract, anual, încheiat cu structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în funcție de competența teritorială a acesteia.(4) Decontul prevăzut la alin. (2) se întocmește de către prestatorul de servicii, cu avizul agentului/agenților constatator/ constatatori care a/au solicitat serviciile de manipulare, încărcare-descărcare și transport al materialelor lemnoase și se depune la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu care a încheiat contractul de prestări servicii.(5) Procedura privind decontarea costurilor serviciilor de manipulare, încărcare-descărcare și transport al materialelor lemnoase prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

43. La articolul 36, alineatele (1)(7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:Articolul 36(1) Ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate, precum și a celor abandonate este obligat să doneze volumul confiscat, numai în cazul materialelor lemnoase care fac obiectul primei puneri pe piață, către instituțiile publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia.................................................(7) Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate care nu au făcut obiectul donației, rămase după deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitației și transport, după caz, precum și sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se distribuie astfel:a) 15% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate rămân la dispoziția persoanei juridice în structura căreia își desfășoară activitatea agentul constatator care a realizat confiscarea;b) 85% în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unităților administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privată dacă proprietarul este contravenient, precum și în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror proveniență nu poate fi stabilită.(8) Sumele prevăzute la alin. (7) lit. a) se virează în contul instituțiilor din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) care au realizat confiscarea.

Articolul II

Dispozițiile art. 5 alin. (6) lit. d), art. 8, art. 10 lit. c), art. 12, art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. h)-i) și art. 30 alin. (8) intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul III

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Kelemen Hunor
p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Corvin Nedelcu,
secretar general
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila Zoltán
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
Daniela Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, interimar,
Ionel Scrioșteanu,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 4 octombrie 2021.

Nr. 119.