ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 09-Apr-2007 actul a fost aprobat de Legea 84/2007 )

Asigurarea gestionării durabile a pădurilor şi dezvoltarea unei silviculturi multifuncţionale pe termen lung, care îndeplineşte nevoile societăţii, sunt premise care stau la baza Planului de acţiune forestier al Uniunii Europene (2007- 2011). Între obiectivele acestui plan sunt şi cele privind îmbunătăţirea competitivităţii sectorului forestier şi creşterea utilizării durabile a serviciilor şi produselor forestiere, respectiv menţinerea şi sporirea funcţiilor de protecţie a pădurilor. În condiţiile concrete ale României se înregistrează, în mod constant, tăieri ilegale de arbori care afectează îndeplinirea obiectivelor sus-menţionate, acestea efectuându-se în contradicţie cu principiul utilizării durabile. în scopul prevenirii şi combaterii tăierilor ilegale, se realizează anual, în toate pădurile, controalele de fond în cantoanele silvice, indiferent de forma de proprietate asupra pădurii. Cu ocazia acestor controale se constată pagube care, dacă sunt evaluate în condiţiile prevăzute de Legea nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vânatului, cu modificările ulterioare, ar obliga personalul care asigură paza pădurii să le suporte integral sau în parte, nefiind reglementată o limitare a răspunderii acestui personal pentru situaţiile bine justificate. În plus, valorile despăgubirilor calculate în condiţiile legislaţiei existente nu sunt în concordanţă cu posibilităţile financiare ale acestui personal. în aceste condiţii, există riscul ca pentru o mare parte din suprafaţa de pădure a ţării să nu mai poată fi asigurată paza, componentă esenţială a gestionării durabile a pădurilor şi care concură la realizarea obiectivelor din Planul de acţiune forestier al Uniunii Europene (2007-2011). Întrucât începând cu luna septembrie se desfăşoară controalele de fond de toamnă în cantoanele silvice, este necesară adoptarea unui proiect de act normativ care să reglementeze această situaţie extraordinară.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, paguba în vegetaţia forestieră din păduri sau în vegetaţia forestieră din afara pădurii, denumită în continuare pagubă, constă în modificarea aspectului, a integrităţii fizice şi/sau a caracteristicilor fiziologice ale arborelui/arborilor ori ale arboretului/plantaţiei/regenerării naturale, după caz, rezultată prin tăierea, degradarea, distrugerea, scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, urmate ori nu de însuşirea acestora, în condiţii ilegale.

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel:

a)pagubă în vegetaţia forestieră din păduri sau în vegetaţia forestieră din afara pădurii, denumită în continuare pagubă, constă în modificarea aspectului, a integrităţii fizice şi/sau a caracteristicilor fiziologice ale arborelui/arborilor ori ale arboretului/plantaţiei/regenerării naturale, după caz, rezultată prin tăierea, degradarea, distrugerea, scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, tăierea crăcilor arborilor în picioare, urmate ori nu de însuşirea acestora, în condiţii ilegale;

b)lăstari/puieţi - arbori cu diametrul la colet sub 2 cm;

c)pomi de Crăciun - arbori din speciile brad, molid sau alte răşinoase cu diametrul la colet cuprins între 2,1 şi 12 cm.
(la data 09-Apr-2007 Art. 1 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 84/2007 )

Art. 2

(1)Evaluarea pagubelor se realizează în mod unitar, indiferent de:

a)natura proprietăţii;

b)proprietar;

c)modul în care acestea au fost produse.

(2)Evaluarea pagubelor se diferenţiază în funcţie de producerea lor prin afectarea:

a)arborilor;

b)puieţilor sau lăstarilor;

c)pomilor de Crăciun.

(3)Valoarea despăgubirilor pentru pagubele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte prin înmulţirea factorului "k" specific, prevăzut în anexele nr. 1-3, cu valoarea medie a unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, stabilită în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)În cazul producerii de pagube în vegetaţia forestieră din păduri sau în vegetaţia forestieră din afara pădurilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), după caz, acestea se evaluează prin expertiză extrajudiciară sau judiciară, după caz.

Art. 3

(1)Valoarea unitară a pagubei pentru cazul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. a) se determină conform prevederilor art. 2 alin. (3), folosindu-se valoarea factorului "k" prevăzută în anexa nr. 1.

(2)Valoarea factorului "k" se foloseşte corespunzător categoriei de diametre în care se încadrează diametrul determinat pentru arborele afectat/prejudiciat/tăiat şi pentru specia sau grupa de specii a acestuia.

(3)Pe terenurile orizontale, diametrul arborelui afectat/prejudiciat/tăiat se determină în plan orizontal, la o înălţime faţă de nivelul solului nu mai mare de 30 cm.

(4)Pe terenurile înclinate, diametrul arborelui afectat/prejudiciat/tăiat se determină în conformitate cu prevederile alin. (3), în partea din amonte.

(5)În cazul arborilor tăiaţi, care nu se mai găsesc lângă cioată, diametrul acestora se determină prin măsurarea efectivă a cioatei, dacă aceasta nu depăşeşte înălţimea de 30 de cm, sau prin măsurarea diametrului acesteia la înălţimea de 30 de cm faţă de nivelul solului, în conformitate cu prevederile alin. (3) sau (4), după caz.

(6)În cazul în care forma secţiunii arborelui sau a cioatei nu este circulară, diametrul se determină conform prevederilor alin. (3), (4) şi (5), ca medie a două diametre determinate pentru cercul înscris în conturul secţiunii cioatei sau arborelui, după caz, tangent interior în cel puţin 3 puncte.

(6)În cazul în care forma secţiunii arborelui sau a cioatei nu este circulară, diametrul se determină conform prevederilor alin. (3)-(5), ca medie a două diametre perpendiculare, determinate pentru cercul circumscris conturului secţiunii cioatei, tangent la contur în punctele de măsurare diametral opuse.
(la data 09-Apr-2007 Art. 3, alin. (6) modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 84/2007 )

(7)În cazul arborilor scoşi din rădăcini, fără a fi sustraşi, diametrul arborelui se măsoară la 30 cm de la colet.

(8)În cazul arborilor scoşi din rădăcini şi sustraşi, diametrul arborelui se stabileşte prin calculul mediei aritmetice a diametrelor a cel puţin trei arbori din imediata apropiere a gropii, diametre măsurate la 30 cm de la sol.

(9)În cazul tăierii de crengi din arbori în picioare se ia în considerare cel mai mic diametru.

(10)În cazul secuirii arborilor, respectiv în cazul cioplirii circumferinţei trunchiului pentru a provoca uscarea acestora, calculul valorii pagubei şi măsurarea diametrului se fac potrivit prevederilor alin. (1)-(4).
(la data 09-Apr-2007 Art. 3 completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 84/2007 )

Art. 4

(1)Valoarea unitară a pagubei pentru cazul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) se determină conform prevederilor art. 2 alin. (3), folosindu-se valoarea factorului "k" prevăzută în anexa nr. 2, corespunzătoare speciei.

(2)Valoarea unitară a pagubei prevăzută la alin. (1) se stabileşte luându-se în calcul un puiet/lăstar/m3.

Art. 5

(1)Valoarea unitară a pagubei pentru cazul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c) se determină conform prevederilor art. 2 alin. (3), folosindu-se valoarea factorului "k" prevăzută în anexa nr. 3.

(2)Constituie pagubă, dacă aceasta se produce prin afectarea pomilor de Crăciun potrivit prevederilor art. 1, astfel:

a)pe tot cursul anului, în culturile speciale care au destinaţia pomi de Crăciun;

b)în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, în arborete în compoziţia cărora se găsesc specii de răşinoase.

Art. 6

(1)Personalul cu atribuţii de pază a pădurilor răspunde patrimonial, în conformitate cu prevederile cap. III al titlului XI din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru pagubele produse pe suprafeţele de pădure pe care le are în pază, constatate şi evaluate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(la data 18-Jun-2014 Art. 6, alin. (1) a se vedea recurs in interesul legii Decizia 3/2014 )

(2)Răspunderea persoanelor cu atribuţii de pază a pădurilor care fac dovada că şi-au îndeplinit cu diligentă şi cu bună-credinţă obligaţiile de serviciu şi au luat măsurile necesare pentru evitarea producerii pagubelor poate fi limitată în următoarele situaţii:(2) Răspunderea persoanelor cu atribuţii de pază a pădurilor, care fac dovada că şi-au îndeplinit cu responsabilitate şi cu bună-credinţă obligaţiile de serviciu şi au luat măsurile necesare pentru evitarea producerii pagubelor, poate fi limitată în următoarele situaţii:(la data 09-Apr-2007 Art. 6, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 84/2007 )

a)din aceeaşi pădure se constată că se distrug/însuşesc ilegal, în mod constant, arbori, puieţi, lăstari sau pomi de Crăciun, după caz;

b)trupurile de pădure care fac obiectul pazei de către aceeaşi persoană sunt dispersate;

c)pădurile au accesibilitate ridicată.

(3)Dispoziţiile alin. (2) se aplică de persoana juridică angajatoare a persoanei cu atribuţii de pază a pădurilor, cu respectarea metodologiei privind limitarea răspunderii patrimoniale a personalului de pază a pădurilor, elaborată cu consultarea reprezentanţilor proprietarilor de păduri, ai administratorilor de păduri, indiferent de forma de proprietate a acesteia, şi aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(la data 04-Dec-2006 Art. 6, alin. (3) a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2006 )

(3)Dispoziţiile alin. (2) se aplică de persoana juridică angajatoare a persoanei cu atribuţii de pază a pădurilor sau de către şeful ocolului silvic, în cazul în care paza se asigură prin ocoale silvice, cu respectarea metodologiei privind limitarea răspunderii patrimoniale a personalului de pază a pădurilor, elaborată cu consultarea reprezentanţilor proprietarilor de păduri, ai administratorilor de păduri, indiferent de forma de proprietate a acestora. Metodologia se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(la data 09-Apr-2007 Art. 6, alin. (3) modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 84/2007 )

(4)Sumele reprezentând contravaloarea pagubelor stabilite în condiţiile alin. (2) şi (3) nu pot fi mai mici decât valoarea pagubei efective calculată prin aplicarea preţului mediu al masei lemnoase pe picior stabilit, în conformitate cu prevederile legii, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 7

(1)Constatarea şi evaluarea pagubelor care angajează răspunderea patrimonială în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) se fac de către:

a)personalul din cadrul structurilor care asigură administrarea/serviciile silvice/paza pentru pădurea sau vegetaţia forestieră din afara pădurilor, după caz, care are competenţe în acest sens acordate prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;

b)personalul cu atribuţii de control care reprezintă autoritatea statului în domeniul controlului regimului silvic.

(2)Constatarea şi evaluarea pagubelor produse prin săvârşirea de infracţiuni sau de contravenţii se fac de personalul silvic împuternicit în condiţiile legii să constate faptele prin care s-au săvârşit infracţiuni sau contravenţii silvice.

Art. 8

(1)Contravaloarea pagubelor evaluate în condiţiile art. 7 se încasează după cum urmează:

a)de către persoana juridică care realizează paza pădurii, dacă paza nu este asigurată printr-un ocol silvic;

b)de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dacă acesta asigură şi paza pădurii.

(2)Sumele încasate cu titlu de despăgubiri în conformitate cu prevederile alin. (1) au următoarele destinaţii:

a)se fac integral venit la fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 81 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul despăgubirilor pentru pagubele produse pădurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz;

b)se fac venit în cuantum de 50% la fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit în conformitate cu prevederile art. 81 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru pădurile proprietate privată; restul de 50% se acordă proprietarului pădurii în care s-a produs paguba, dacă acesta are asigurate serviciile silvice/administrarea pădurii în condiţiile legii.

(3)Obligaţia distribuirii sumelor încasate ca despăgubiri în conformitate cu prevederile alin. (2) revine persoanelor prevăzute la alin. (1).

(4)În situaţia în care se constată, de către personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pagube în păduri sau în vegetaţia forestieră pentru care nu este asigurată/nu sunt asigurate administrarea/serviciile silvice în condiţiile legii, sumele care se determină ca despăgubiri se fac venit la fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se virează ocolului silvic cu care proprietarul încheie ulterior contract de administrare/servicii silvice.

(5)Contravaloarea pagubelor constatate potrivit alin. (4) se determină în condiţiile art. 3, 4 sau 5, după caz, şi se suportă în cuantum de 50% de către proprietarii pădurilor private care nu asigură administrarea pădurii/serviciile silvice şi în cuantum de 100% de către unităţile administrativ-teritoriale care nu asigură administrarea pădurii/serviciile silvice.

(6)În situaţia prevăzută la alin. (5), proprietarul nu este exonerat de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege referitoare la asigurarea administrării/serviciilor silvice printr-un ocol silvic.

(7)Proprietarii pădurilor nemulţumiţi de cuantumul despăgubirilor acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente, potrivit legii.

Art. 9

(1)În cazul recuperării, în condiţiile legii, de materiale lemnoase obţinute prin producerea de pagube, răspunderea patrimonială este limitată la diferenţa dintre valoarea pagubelor stabilită în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi valoarea încasată prin comercializarea materialelor lemnoase recuperate.

(2)Sumele care se încasează în condiţiile alin. (1) au fiecare dintre ele destinaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).

(3)Dacă valoarea încasată prin comercializarea masei lemnoase recuperate este egală sau mai mare decât contravaloarea pagubelor evaluate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, aceasta are destinaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).

Art. 10

(1)Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi obligarea contravenientului de a distribui sumele încasate ca despăgubiri, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi b).

(2)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi din cadrul unităţilor din subordinea acesteia.

(3)Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 12

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vânatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 29 noiembrie 1993, cu modificările ulterioare.

-****-

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1: Valoarea factorului "k"* pentru prejudiciile înregistrate la arbori, pe specii sau grupe de specii

* Valorile din coloanele 2, 4 şi 6 se aplică pentru calculul prejudiciului când nu se acordă limitarea răspunderii.

Valorile din coloanele 3, 5 şi 7 sunt cele până la care poate scădea valoarea factorului "k" prin aplicarea limitării răspunderii care se stabileşte prin ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

ANEXA Nr. 1: VOLUMELE UNITARE şi valoarea factorului k*) pentru prejudiciile înregistrate la arbori, pe specii sau grupe de specii

Nr. crt.

Categoria de diametre

(cm)

Răşinoase

Cvercinee, paltin, frasin, cireş, sorb

Alte foioase

Volum unitar

(m3/bucată)

Valoarea factorului k

Volum unitar

(m3/bucată)

Valoarea factorului k

Volum unitar

(m3/bucată)

Valoarea factorului k

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

2,1-4,0

0,002

0,035

0,018

0,003

0,070

0,036

0,001

0,035

0,018

2.

4,1-8,0

0,009

0,070

0,036

0,010

0,105

0,054

0,003

0,035

0,018

3.

8,1-12,0

0,040

0,105

0,054

0,028

0,175

0,090

0,049

0,035

0,018

4.

12,1-16,0

0,086

0,140

0,072

0,072

0,227

0,117

0,078

0,105

0,054

5.

16,1-20,0

0,156

0,210

0,108

0,150

0,297

0,153

0,124

0,140

0,072

6.

20,1-24,0

0,245

0,227

0,117

0,266

0,402

0,207

0,217

0,175

0,090

7.

24,1-28,0

0,366

0,402

0,207

0,411

0,735

0,378

0,332

0,280

0,144

8.

28,1-32,0

0,521

0,682

0,351

0,617

1,015

0,522

0,508

0,525

0,270

9.

32,1-36,0

0,713

1,015

0,522

0,866

2,082

1,071

0,720

0,892

0,459

10.

36,1-40,0

0,900

1,435

0,738

1,144

3,237

1,665

0,976

1,400

0,720

11.

40,1-44,0

1,123

1,837

0,945

1,450

4,322

2,223

1,271

1,872

0,963

12.

44,1-48,0

1,364

2,362

1,215

1,782

5,600

2,880

1,602

2,397

1,233

13.

48,1-52,0

1,629

3,220

1,656

2,168

7,507

3,861

1,994

3,220

1,656

14.

52,1-56,0

1,889

3,920

2,016

2,549

9,380

4,824

2,411

4,340

2,232

15.

56,1-60,0

2,162

4,655

2,394

2,981

11,935

6,138

2,892

5,775

2,970

16.

60,1-64,0

2,464

5,740

2,952

3,428

15,260

7,848

3,390

7,630

3,924

17.

64,1-68,0

2,749

6,545

3,366

3,883

17,745

9,126

3,960

9,362

4,815

18.

68,1-72,0

2,989

7,227

3,717

4,362

20,475

10,530

4,552

11,200

5,760

19.

72,1-76,0

3,164

8,190

4,212

4,851

24,517

12,609

5,161

13,702

7,047

20.

76,1-80,0

3,409

8,872

4,563

5,379

27,877

14,337

5,763

15,592

8,019

21.

>80,0

3,583

9,450

4,860

5,934

30,975

15,930

6,419

17,587

9,045

*) Valorile din coloanele 3, 6 şi 9 se aplică pentru calculul prejudiciului când nu se acordă limitarea răspunderii.

Valorile din coloanele 4, 7 şi 10 sunt cele până la care poate scădea valoarea factorului k, prin aplicarea limitării răspunderii care se stabileşte prin ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(la data 09-Apr-2007 anexa 1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 84/2007 )

ANEXA Nr. 2: Valoarea factorului "k"* pentru prejudiciile înregistrate la puieţi sau lăstari, pe specii sau grupe de specii

Nr. crt.

Prejudiciu înregistrat la:

Valoarea factorului "k"* pentru specia sau grupa de specii

Răşinoase

Cvercinee,paltin, frasin, cireş,sorb

Alte foioase

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Puieţi

0.017

0.009

0.017

0.009

0.017

0.009

2

Lăstari

0.008

0.004

0.017

0.009

0.017

0.009

* Valorile din coloanele 2, 4 şi 6 se aplică pentru calculul prejudiciului când nu se acordă limitarea răspunderii.

Valorile din coloanele 3, 5 şi 7 sunt cele până la care poate scădea valoarea factorului "k" prin aplicarea limitării răspunderii care se stabileşte prin ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

ANEXA Nr. 3: Valoarea factorului "k"* pentru prejudiciile înregistrate la pomi de Crăciun, pe specii sau grupe de specii

Nr. crt.

Prejudiciu înregistrat la:

Valoarea factorului "k"* pentru specia sau grupa de specii

Brad

Molid

Alte răşinoase

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Pomi de Crăciun

6.125

3.150

5.600

2.880

5.750

2.700

* Valorile din coloanele 2, 4 şi 6 se aplică pentru calculul prejudiciului când nu se acordă limitarea răspunderii.

Valorile din coloanele 3, 5 şi 7 sunt cele până la care poate scădea valoarea factorului "k" prin aplicarea limitării răspunderii care se stabileşte prin ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 926 din data de 15 noiembrie 2006


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.