ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal şi întărirea capacităţii de implementare, monitorizare şi control privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia, care, în perioada 2008-2014, sunt în volum mediu anual de circa 8,8 milioane mc, conform informaţiilor furnizate de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti - Serviciul inventarul forestier naţional,

ţinând seama de faptul că problematica tăierilor ilegale de arbori, fiind de siguranţă naţională, a făcut obiectul analizei în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării organizat în data de 9 iunie 2015, unde s-a evidenţiat soluţionarea în regim de urgenţă a acestei problematici, inclusiv prin înfiinţarea Gărzilor forestiere,

se evidenţiază situaţia extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, ţinând cont şi de faptul că un asemenea volum de masă lemnoasă tăiată ilegal nu a mai fost constatat în ultimii 25 de ani.

Ţinând cont de importanţa existenţei unui mecanism unic de control care să înlăture paralelismele şi să elimine astfel evaluarea fiscală diferită sau chiar contrară a aceleiaşi operaţiuni economice,

apreciind că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii de implementare, monitorizare şi control în domeniul silviculturii de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, legate de implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn,

luând în considerare faptul că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecinţe negative asupra ecosistemelor forestiere, reorganizarea fiind absolut necesară pentru reglementarea în mod unitar şi identificarea unor soluţii viabile de implementare, monitorizare şi control al regimului silvic şi în special de reducere a tăierilor ilegale,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1

(1)Se înfiinţează Gărzile forestiere, denumite în continuare Gărzi, prevăzute în anexa nr. 1, ca instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin preluarea atribuţiilor activităţilor, a posturilor şi a personalului de la comisariatele de regim silvic şi cinegetic, denumite în continuare CRSC, care se desfiinţează.

(2)Organizarea şi funcţionarea Gărzilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)CRSC se desfiinţează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2).

(4)Activitatea Gărzilor este coordonată tehnic la nivel central de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin secretarul de stat pentru păduri şi prin structura care coordonează activitatea în domeniul silvic şi cinegetic din cadrul acesteia, şi se desfăşoară la nivel teritorial.

Art. 2

Principalele atribuţii ale Gărzilor sunt următoarele:

a)monitorizarea, implementarea şi controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional;

b)monitorizarea, implementarea şi controlul aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic naţional;

c)monitorizarea şi controlul trasabilităţii materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3

(1)Numărul maxim de posturi pentru Gărzi este de 617, din care:

a)545 de posturi pentru personal silvic cu atribuţii de control şi implementare;

b)72 de posturi pentru persoane cu atribuţii auxiliare domeniului, din care: 18 posturi cu pregătire juridică, 18 posturi cu pregătire economică şi 36 de posturi cu diferite atribuţii - resurse umane, achiziţii, investiţii, administrativ.

(2)Numărul minim de posturi pentru o Gardă este de 40.

Art. 3

Numărul de posturi pentru Gărzile forestiere se aprobă prin hotărârea Guvernului de organizare şi funcţionare a acestora.
(la data 06-Apr-2016 Art. 3 modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 9/2016 )

Art. 3

(1)Numărul maxim de posturi pentru Gărzi este de 1.007, din care:

a)935 de posturi pentru personalul silvic cu atribuţii de control şi implementare;

b)72 de posturi pentru persoane cu atribuţii auxiliare domeniului, din care: 18 posturi cu pregătire juridică, 18 posturi cu pregătire economică şi 36 de posturi cu diferite atribuţii - resurse umane, achiziţii, investiţii, administrativ.

(2)Numărul minim de posturi pentru o structură teritorială a Gărzii este de 40.
(la data 07-Jul-2017 Art. 3 modificat de Art. 1 din Legea 159/2017 )

Art. 4

(1)Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2005, salariile de bază ale personalului din cadrul Gărzilor se stabilesc la nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzut în anexa nr. 2.

(2)Salariul de bază al funcţiei de inspector-şef din cadrul Gărzilor se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de inspector general adjunct din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(3)Salariul de bază al funcţiei de director din cadrul Gărzilor se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de director din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(4)Salariul de bază al funcţiei de şef de serviciu din cadrul Gărzilor se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de şef serviciu din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(5)Salariul de bază al funcţiei de şef birou din cadrul Gărzilor se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de şef birou din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(6)Salariul de bază al funcţiei de consilier superior se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier superior din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(7)Salariul de bază al funcţiei de consilier principal se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier principal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(8)Salariul de bază al funcţiei de consilier asistent se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier asistent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(9)Salariul de bază al funcţiei de consilier debutant se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier debutant din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(10)Salariul de bază al funcţiei de referent de specialitate, grad superior, se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de referent de specialitate, grad superior, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(11)Salariul de bază al funcţiei de auditor superior se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de auditor superior din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(12)Salariul de bază al funcţiei de auditor principal se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de auditor principal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(13)Salariul de bază al funcţiei de consilier juridic superior se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier juridic superior din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(14)Salariul de bază al funcţiei de consilier juridic principal se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier juridic principal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(15)Salariul de bază al funcţiei de consilier juridic asistent se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier juridic asistent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(16)Salariul de bază al funcţiei de consilier juridic debutant se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de consilier juridic debutant din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(17)Salariul de bază al funcţiei de referent, grad superior, se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de referent, grad superior, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(18)Salariul de bază al funcţiei de muncitor, grad III, se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de muncitor calificat, grad III, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.

(la data 01-Jul-2017 Art. 4 abrogat de Art. 44, alin. (1), punctul 16. din capitolul IV din Legea 153/2017 )

Art. 5

(1)Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Gărzilor se asigură integral de la bugetul de stat.

(2)Conducerea Gărzilor este asigurată de câte un inspector-şef, funcţionar public de conducere, care are calitatea de ordonator terţiar de credite, în condiţiile legii.

Art. 6

(1)Gărzile preiau patrimoniul de la fostele CRSC, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2)Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) cuprinde şi posturile, personalul, prevederile bugetare şi execuţia bugetară până la data preluării.

(3)Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele instituţiilor existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, până la încheierea protocoalelor de predare-preluare.

(4)Personalul de la fostele CRSC se preia, cu respectarea statutului aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2).

(5)Personalul preluat de la fostele CRSC, în condiţiile prevăzute la alin. (4), este supus, în termen de maximum 90 de zile de la preluare, evaluării de integritate, care constituie cerinţă specifică ocupării posturilor din cadrul Gărzilor, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică sau încetării raportului de muncă, după caz.

(6)Personalul din cadrul Gărzilor este supus periodic evaluării prevăzute la alin. (5). Costurile acestor evaluări se suportă din bugetul Gărzilor.

Art. 7

(1)Ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor se face numai cu promovarea evaluărilor de integritate, prevăzute la art. 6 alin. (5).

(2)Procedura de organizare şi desfăşurare a evaluării de integritate pentru personalul Gărzilor se stabileşte prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (2).

Art. 8

Consumul normat de carburanţi este de 500 litri/lună/autoturism sau autoutilitară. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau pentru fiecare Gardă, după caz.

Art. 9

Gărzile se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile, precum şi în toate litigiile în care fostele CRSC sunt parte.

Art. 10

(1)Personalul Gărzilor, care are atribuţii de implementare, monitorizare şi control, poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane, care se atribuie gratuit.

(2)În anumite situaţii, în realizarea atribuţiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) poate îmbrăca ţinuta civilă.

(3)În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi beneficiază de protecţie, potrivit legii.

Art. 11

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

-****-

PRIM MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXA nr. 1: LISTA Gărzilor forestiere, a sediilor acestora şi a judeţelor arondate

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

Judeţele arondate

1

Garda Forestieră Braşov

Municipiul Braşov

Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu

2

Garda Forestieră Bucureşti

Municipiul Bucureşti

Municipiul Bucureşti, Călăraşi, Constanţa, Ilfov, Giurgiu, Ialomiţa, Teleorman

3

Garda Forestieră Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş

4

Garda Forestieră Focşani

Municipiul Focşani

Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Vaslui

5

Garda Forestieră Oradea

Municipiul Oradea

Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj

6

Garda Forestieră Ploieşti

Municipiul Ploieşti

Argeş, Dâmboviţa, Prahova

7

Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea

8

Garda Forestieră Suceava

Municipiul Suceava

Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava

9

Garda Forestieră Timişoara

Municipiul Timişoara

Caras-Severin, Hunedoara, Timiş

ANEXA nr. 2: TABEL privind salariile de bază aferente funcţiilor din cadrul Gărzilor forestiere

Nr. crt.

Funcţia

Salariu de bază aferent vechimii minime

Salariu de bază aferent vechimii maxime

1

inspector-şef

9.593 lei

10.188 lei

2

director

9.593 lei

10.188 lei

3

şef de serviciu

8.078 lei

8.728 lei

4

şef birou

7.174 lei

7.799 lei

5

consilier superior

5.314 lei

5.639 lei

6

consilier principal

4.028 lei

4.271 lei

7

consilier asistent

3.043 lei

3.279 lei

8

consilier debutant

2.402 lei

2.477 lei

9

referent de specialitate, grad superior

4.273 lei

4.455 lei

10

auditor grad superior

6.155 lei

6.525 lei

11

auditor grad principal

3.996 lei

4.213 lei

12

consilier juridic superior

5.314 lei

5.639 lei

13

consilier juridic principal

4.028 lei

4.271 lei

14

consilier juridic asistent

3.043 lei

3.279 lei

15

consilier juridic debutant

2.402 lei

2.477 lei

16

referent, grad superior

3.129 lei

3.256 lei

17

muncitor, grad III

2.371 lei

2.530 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 474 din data de 30 iunie 2015


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.