ORDIN nr. 1540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos
 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 227.049 din 24 martie 2011 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

În temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 606/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008, se abrogă.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

ANEXĂ:

INSTRUCŢIUNI privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 430 din data de 20 iunie 2011


 

INSTRUCŢIUNI din 3 iunie 2011 privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos
 

(la data 20-Jun-2011 actul a fost aprobat de Ordinul 1540/2011 )

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

În sensul prezentelor instrucţiuni, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)parchet de exploatare - suprafaţa de pădure în care se fac recoltări legale de masă lemnoasă;

b)stoc pe picior - volumul arborilor pe picior dintr-o partidă, destinaţi tăierii şi nedoborâţi;

c)stoc în faze pe suprafaţa parchetului - volumul arborilor doborâţi şi aflaţi în diferite faze tehnologice pe suprafaţa parchetului, exclusiv volumul lemnului din platforma primară;

d)stoc în platforma primară - volumul lemnului din platforma primară;

e)masă lemnoasă recoltată - diferenţa dintre volumul înscris în actul de punere în valoare şi stocul pe picior.

f)prejudicii de exploatare - arborii neincluşi în actul de punere în valoare, care au fost vătămaţi sau distruşi în derularea procesului tehnologic de exploatare aprobat al partizii respective.
(la data 10-Oct-2014 Art. 1, litera E. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 815/2014 )

Art. 2

Recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prezentele instrucţiuni, astfel încât, indiferent de forma proprietăţii, să se asigure menţinerea integrităţii fondului forestier naţional, în condiţiile gestionării durabile a pădurilor.

Art. 3

Prezentele instrucţiuni cuprind reglementări privind:

a)autorizarea şi predarea spre exploatare a parchetelor;

b)reguli silvice de exploatare a masei lemnoase;

c)controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase;

d)curăţirea şi reprimirea parchetelor.

CAPITOLUL II: Autorizarea şi predarea spre exploatare a parchetelor

SECŢIUNEA A: Autorizarea parchetelor

Art. 4

(1)Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către persoanele juridice atestate pentru exploatări forestiere, precum şi de către persoanele fizice prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(1)Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către operatori economici atestaţi pentru exploatări forestiere, precum şi de către persoanele fizice în condiţiile prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.
(la data 09-Nov-2016 Art. 4, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 2121/2016 )

(2)Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizaţiei de exploatare, denumită în continuare autorizaţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(3)Autorizaţiile se emit în două exemplare de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei.

(3)Autorizaţiile de exploatare se emit în 3 exemplare de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei de exploatare şi al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase pe picior; în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este şi titular al autorizaţiei de exploatare, autorizaţiile de exploatare se emit în două exemplare.
(la data 10-Oct-2014 Art. 4, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 815/2014 )

(4)Titularii autorizaţiilor pot fi:

a)persoane juridice care au încheiat contracte de cumpărare a masei lemnoase pe picior. Persoanele juridice care nu sunt atestate pentru exploatări forestiere au obligaţia de a contracta aceste lucrări cu persoane juridice atestate;

a)operatorii economici atestaţi pentru exploatări forestiere, care au încheiat contracte de cumpărare a masei lemnoase pe picior cu proprietarii/deţinătorii pădurilor sau vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier sau care efectuează prestări de servicii de exploatare, pe bază de contracte încheiate cu cumpărătorii de masă lemnoasă pe picior;
(la data 10-Oct-2014 Art. 4, alin. (4), litera A. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 815/2014 )

b)persoane juridice atestate care au încheiat contracte de prestări de servicii de exploatare forestieră cu proprietarii/deţinătorii pădurilor;

b)operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, care au încheiat contracte de prestări de servicii de exploatare forestieră cu proprietarii/deţinătorii pădurilor;
(la data 10-Oct-2014 Art. 4, alin. (4), litera B. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 815/2014 )

c)Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin unităţile şi subunităţile sale;

d)ocoalele silvice private, atestate pentru activitatea de exploatare forestieră;

e)proprietarii de păduri, din categoria persoanelor fizice prevăzute la alin. (1).

f)operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră care au încheiate contracte de prestări servicii cu proprietarii/deţinătorii reţelelor de transport sau distribuţie a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice, pentru produsele extraordinare apărute sub/peste aceste reţele.
(la data 13-Sep-2017 Art. 4, alin. (4), litera E. din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 1146/2017 )

(5)Autorizaţiile de exploatare emise, a căror valabilitate nu a expirat la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor actualiza în sistemul informaţional SUMAL până la data de 30 noiembrie 2014, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Perioada pentru care se face autorizarea este perioada de timp determinată de data eliberării noii autorizaţii de exploatare şi, respectiv, de data expirării termenului autorizaţiei de exploatare iniţiale.
(la data 10-Oct-2014 Art. 4, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 815/2014 )

Art. 5

(1)Durata maximă de exploatare a masei lemnoase este prevăzută în anexa nr. 2.

(2)Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţii.

(3)Este interzisă autorizarea spre exploatare a masei lemnoase din orice proprietate forestieră care face parte din fondul forestier naţional, în situaţia în care proprietarul sau administratorul acesteia, după caz, nu a realizat în termenul prevăzut de lege lucrările de regenerare artificială şi de completare a regenerării naturale pe terenurile forestiere aflate, după caz, în proprietatea sau în administrarea sa, de pe care s-a exploatat integral masa lemnoasă.

(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), se pot autoriza spre exploatare:

a)produsele accidentale provenite din arboretele afectate de factori biotici şi abiotici;

b)produsele principale provenite din arboretele incluse în planul decenal de recoltare, în care regenerarea naturală este asigurată în condiţiile normelor tehnice silvice.

(5)Interdicţia prevăzută la alin. (3) este aplicabilă până la data notificării emisă de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin care certifică faptul că lucrările prevăzute la alin. (3) au fost executate conform prevederilor normelor tehnice.
(la data 09-Nov-2016 Art. 5, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 2121/2016 )

(6)Interdicţia prevăzută la alin. (3) nu se aplică în fondul forestier din Lunca şi Delta Dunării, în cazul în care lucrările de pregătire integrală a terenului şi solului şi cele de împădurire şi completare a regenerării naturale nu au putut fi realizate în cel mult două sezoane de vegetaţie, din cauze de forţă majoră, de inundaţii periodice care nu au permis accesul în teren sau din alte cauze obiective, pe bază de documente justificative întocmite în acest sens.
(la data 03-Apr-2017 Art. 5, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I din Ordinul 208/2017 )

Art. 6

(1)Autorizaţiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenţii acestora, în cazul apariţiei unor situaţii deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate aflate pe rolul instanţelor, hotărâri judecătoreşti de stopare a lucrărilor de exploatare, schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de vânzare a masei lemnoase pe picior sau de prestări de servicii de exploatare şi altele asemenea.

(2)Personalul silvic cu atribuţii de control retrage autorizaţiile în cazul în care acestea sunt emise pentru parchete situate pe suprafeţe din afara teritoriului de competenţă a ocolului silvic emitent.

(2)Personalul de control din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură retrage autorizaţiile de exploatare care sunt emise pentru parchete de exploatare constituite în terenuri din afara teritoriului de competenţă al ocolului silvic emitent.
(la data 09-Nov-2016 Art. 6, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 2121/2016 )

(3)În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), emitentul autorizaţiei dispune imediat oprirea doborârii arborilor şi inventarierea stocurilor existente - pe picior sau în faze pe suprafaţa parchetului ori în platforma primară. în funcţie de fiecare situaţie în parte, între părţile contractante sau între emitentul şi titularul autorizaţiei de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă şi la reprimirea parţială a partizii respective.

(3)În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), emitentul autorizaţiei dispune imediat oprirea doborârii arborilor şi inventarierea în termen de maximum 30 de zile a stocurilor existente - pe picior şi/sau în faze pe suprafaţa parchetului ori în platforma primară, termen care poate fi prelungit în situaţia apariţiei condiţiilor nefavorabile confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora; între părţile contractante sau între emitentul şi titularul autorizaţiei de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, şi la reprimirea parchetului respectiv.
(la data 10-Oct-2014 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 815/2014 )

(3)În situaţiile prevăzute la alin. (1), emitentul autorizaţiei de exploatare dispune imediat oprirea doborârii arborilor şi începe inventarierea stocurilor existente pe picior, în termen de maximum 3 zile de la data înregistrării documentului care atestă situaţia deosebită; inventarierea se finalizează în cel mult 30 de zile de la data înregistrării documentului. Termenul poate fi prelungit în situaţia apariţiei condiţiilor nefavorabile, confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora. Părţile contractante procedează la regularizarea cantitativă şi valorică a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, şi la reprimirea parchetelor respective.
(la data 09-Nov-2016 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 2121/2016 )

(31)În situaţiile prevăzute la alin. (2) structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură dispune ocolului silvic emitent al autorizaţiei de exploatare inventarierea stocurilor existente - pe picior şi/sau în faze pe suprafaţa parchetului ori în platforma primară, în termen de maximum 3 zile de la data constatării în condiţiile alin. (2); inventarierea se finalizează în cel mult 30 de zile de la data constatării. Termenul poate fi prelungit în situaţia apariţiei condiţiilor nefavorabile, confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora; părţile contractante procedează la regularizarea cantitativă şi valorică a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale.
(la data 09-Nov-2016 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 2121/2016 )

(4)Inventarele masei lemnoase existente pe picior, în faze tehnologice şi în platforma primară, însuşite sub semnătură de împuterniciţii părţilor contractante, se înregistrează la sediul vânzătorului şi se transmit cumpărătorului, cu confirmare de primire, după care centralizatorul inventarelor respective, pe specii, se înscrie în procesul-verbal de reprimire a parchetului; în situaţia în care cumpărătorul masei lemnoase nu participă la inventariere la data comunicată prin invitaţie sau nu semnează inventarele masei lemnoase, vânzătorul le realizează în lipsă şi le comunică acestuia.

(5)După reprimirea parchetului în condiţiile alin. (3) şi (4), titularul autorizaţiei de exploatare şi emitentul avizelor de însoţire se modifică pe autorizaţia iniţială astfel:

a)titularul autorizaţiei devine ocolul silvic sau operatorul economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră, care efectuează colectarea lemnului doborât şi a celui aflat în diferite faze tehnologice;

b)emitentul avizelor de însoţire pentru masa lemnoasă colectată şi expediată din parchet devine ocolul silvic.

(5)După reprimirea parchetului în condiţiile alin. (3) şi (31), titularul autorizaţiei de exploatare şi emitentul avizelor de însoţire se modifică pe autorizaţia iniţială astfel:

a)titularul autorizaţiei devine ocolul silvic sau operatorul economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră, care efectuează colectarea lemnului doborât şi a celui aflat în diferite faze tehnologice;

b)emitentul avizelor de însoţire pentru masa lemnoasă colectată şi expediată din parchet devine ocolul silvic.
(la data 09-Nov-2016 Art. 6, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 2121/2016 )

(6)Pentru masa lemnoasă inventariată şi evidenţiată ca stoc pe picior în procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte un act de punere în valoare, pentru care exploatarea şi valorificarea masei lemnoase se fac potrivit prevederilor legale.
(la data 10-Oct-2014 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 815/2014 )

Art. 7

(1)În eventualitatea apariţiei pe parcursul anului de producţie a unor produse accidentale I, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din partizi prevăzute în lista de partizi.

(2)Precomptările se fac de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice. Responsabilitatea operării precomptărilor în evidenţele ocolului silvic revine şefului de ocol şi se face conform normelor tehnice silvice.

(3)După efectuarea precomptărilor, partizile care au constituit rezerva şi nu au făcut obiectul precomptărilor se autorizează la exploatare începând cu data de 15 septembrie a anului de producţie respectiv.

Art. 8

(1)Perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din păduri sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2)În vederea pregătirii parchetului, autorizaţia se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:

a)amenajarea instalaţiilor de scos-apropiat;

b)executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor şi bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor şi altele asemenea;

c)executarea lucrărilor de organizare a şantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanţi şi altele asemenea.

(3)Perioada autorizată prevăzută la alin. (1) se înscrie în autorizaţie, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.

Art. 9

(1)În cazuri de forţă majoră sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului - inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente şi altele asemenea, titularii autorizaţiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut iniţial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.

(1)În cazuri de forţă majoră sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente şi altele asemenea, titularii autorizaţiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestării cazului de forţă majoră sau a situaţiei obiective, după caz.
(la data 09-Nov-2016 Art. 9, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 2121/2016 )

(2)Forţa majoră se constată de către o comisie care are în componenţă, în mod obligatoriu, următoarele persoane:

a)delegatul ocolului silvic emitent al autorizaţiei;

b)delegatul titularului autorizaţiei.

(3)Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie la solicitarea titularului autorizaţiei prin act administrativ al şefului ocolului silvic şi întocmeşte un proces-verbal de constatare a forţei majore.

(4)În situaţiile care nu constituie forţă majoră, oprirea activităţii de exploatare se face de către emitentul autorizaţiei, în baza unei note de constatare.

(5)La încetarea forţei majore sau a situaţiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la alin. (2) încheie un proces-verbal constatator, prin care stabileşte cu exactitate data încetării forţei majore.

(6)Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţie se face de către emitentul acesteia, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în anexa nr. 3, în baza proceselor-verbale prevăzute la alin. (3) şi (5), în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

(6)Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţia de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situaţia o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în anexa nr. 3, în baza proceselor-verbale prevăzute la alin. (3) şi (5) şi a actelor adiţionale la contracte pentru reeşalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.
(la data 10-Oct-2014 Art. 9, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 815/2014 )

(7)În situaţii deosebite, atunci când condiţiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetaţie, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele prevăzute în anexa nr. 3, cu notificarea inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii.

Art. 10

(1)Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente se aprobă de emitentul autorizaţiei.

(2)Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente vor fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului şi a malurilor apelor.

(2)Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente vor fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, astfel încât să nu producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului şi a malurilor apelor peste limitele admise de normele tehnice.
(la data 10-Oct-2014 Art. 10, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 815/2014 )

(3)Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor şi arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat.

(4)Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi.

(5)Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată parchetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor şi seminţişului.

Art. 11

(1)Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate.

(2)Tăierile în parchetele cu restricţii de exploatare, în anii de fructificaţie, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificaţiei.

(3)Tăierile în parchetele fără restricţii se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

SECŢIUNEA B: Predarea parchetelor spre exploatare

Art. 12

(1)Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizaţie poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor.

(2)Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către şeful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezenţa pădurarului titular de canton, către titularul autorizaţiei ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

CAPITOLUL III: Reguli silvice privind exploatarea masei lemnoase

Art. 13

Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum şi a următoarelor reguli specifice:

a)la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă;

b)la tăierile în crâng se recoltează şi subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafaţa solului, pieziş şi neted;

c)la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie şi se valorifică şi seminţişurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de seminţiş utilizabil;

d)este interzisă menţinerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit şi/sau netratat; cioatele de molid şi pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de răşinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiţiei ca acesta să nu depăşească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;

e)doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;

f)la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

g)tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălţimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia;

h)la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină şi acoperirea gropilor create;

i)la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundaţii, iar înălţimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

j)doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;

k)colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren;

l)arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, ţăruşi şi manşoane;

m)târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;

n)tăierea arborilor nedestinaţi exploatării este interzisă;

n)distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinşi în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă astfel de arbori sunt distruşi sau vătămaţi prin procesul de exploatare a partizii respective, titularul autorizaţiei de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare;
(la data 10-Oct-2014 Art. 13, litera N. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 815/2014 )

n)distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinşi în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă prin procesul de exploatare a partizii respective sunt distruşi şi/sau prejudiciaţi arbori, ocolul silvic constată, inventariază şi marchează aceşti arbori; constatarea se face la solicitarea titularului autorizaţiei de exploatare sau prin controalele curente de exploatare;
(la data 09-Nov-2016 Art. 13, litera N. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 2121/2016 )

o)dacă prin procesul de exploatare sunt distruşi ori vătămaţi arborii care nu erau destinaţi exploatării, titularul autorizaţiei sesizează ocolul silvic pentru constatare; constatarea, inventarierea şi marcarea arborilor prejudiciaţi se poate face şi fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare; volumul arborilor prejudiciaţi se adaugă la volumul actului de punere în valoare;

(la data 20-Oct-2014 Art. 13, litera O. din capitolul III abrogat de Art. III din Ordinul 669/2014 )

p)dacă se constată arbori tăiaţi din categoria celor nedestinaţi exploatării aflaţi pe suprafaţa parchetului sau sustraşi, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;

q)volumul arborilor prejudiciaţi se determină prin inventariere, cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte; arborii prejudiciaţi se exploatează numai după aplicarea amprentei pentagonale a dispozitivului special de marcat;

(la data 20-Oct-2014 Art. 13, litera Q. din capitolul III abrogat de Art. III din Ordinul 669/2014 )

r)în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare pe picior, valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare se calculează la nivelul preţului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea volumului arborilor prejudiciaţi cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare şi cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 5; valoarea totală alcătuită din valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciaţi la care se adaugă valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizaţiei de exploatare;

r)în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare de masă lemnoasă pe picior, valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare se calculează la nivelul preţului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare, cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2; valoarea totală rezultată din valoarea lemnului provenit din arborii prejudiciaţi la care se adaugă valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizaţiei de exploatare, dacă acesta este şi cumpărătorul masei lemnoase; în cazul în care cumpărătorul exploatează masa lemnoasă în baza unui contract de prestări de servicii, acesta va plăti valoarea lemnului, iar prestatorul va plăti valoarea prejudiciului;
(la data 10-Oct-2014 Art. 13, litera R. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 815/2014 )

s)în cazul în care partida autorizată la exploatare face obiectul unui contract de prestări servicii de exploatare având ca titular deţinătorul masei lemnoase, valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea volumul arborilor prejudiciaţi cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare şi cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 5, şi se recuperează de la titularul autorizaţiei; lemnul rezultat din arborii prejudiciaţi rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

s)în cazul în care partida autorizată la exploatare face obiectul unui contract de prestări de servicii de exploatare având ca beneficiar al prestării proprietarul/deţinătorul pădurii/vegetaţiei forestiere de pe terenuri din afara fondului forestier naţional în care este constituită partida, precum şi în cazul în care partida este exploatată în regie proprie, valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2, şi se recuperează de la titularul autorizaţiei; lemnul rezultat din arborii prejudiciaţi rămâne la proprietar sau administrator, după caz;
(la data 10-Oct-2014 Art. 13, litera S. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 815/2014 )

ş)prejudiciile de exploatare constituie prejudicii aduse pădurii, iar contravaloarea acestora se virează în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, în condiţiile legii;

t)colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este interzisă;

ţ)la tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat şi prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este îngheţat;

u)este interzisă folosirea albiilor pâraielor ca trasee de colectare a lemnului;

u)se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podeţe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheaţă;
(la data 10-Oct-2014 Art. 13, litera U. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 815/2014 )

v)depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor şi văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

w)volumul arborilor distruşi şi/sau prejudiciaţi se determină prin inventariere, cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte, pe baza tabelelor de cubaj, şi se adaugă la volumul actului de punere în valoare; volumul arborilor distruşi şi/sau prejudiciaţi se înscrie, ori de câte ori este justificat şi necesar, în procesul-verbal de reprimire a parchetului, deschis în SUMAL; operarea se realizează în SUMAL la cel mult 3 zile de la data verificării în teren, de către un angajat împuternicit de şeful ocolului silvic, pe baza documentelor primare întocmite cu ocazia marcării arborilor distruşi şi/sau prejudiciaţi.
(la data 09-Nov-2016 Art. 13, litera V. din capitolul III completat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 2121/2016 )

Art. 14

(1)Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetaţiei forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizaţiei, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiţii:

a)lăţimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare şi 6 m la cele cu un singur cărucior;

b)punctele de încărcare şi de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafeţelor cu seminţiş;

c)arborii folosiţi pentru ancorare nu pot fi elagaţi şi vor fi protejaţi prin manşoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

(2)Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu seminţiş utilizabil. Lăţimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare şi de stabilizare a taluzurilor.

(3)Drumurile de scos-apropiat se pot realiza şi pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade.

(3)Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba şi se pot realiza pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalaţii cu cablu.
(la data 10-Oct-2014 Art. 14, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 815/2014 )

(4)Aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de şeful ocolului silvic.

(5)Traseele de funicular şi cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior şi nu schimbă categoria de folosinţă silvică a terenurilor pe care se amplasează.

(6)Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor de acces, se întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de către şeful ocolului silvic.

Art. 15

(1)În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea seminţişului ca urmare a desfăşurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminţiş prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, şi de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2)Valoarea pagubelor pentru seminţişul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalităţile de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere.

(3)Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) şi pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receparea puieţilor prejudiciaţi, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauţiunea depusă de titularul autorizaţiei, pe bază de deviz.

Art. 16

(1)În parchetele aflate în curs de exploatare, aşezarea grămezilor de crăci şi a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără seminţiş.

(2)Dacă nu există posibilitatea evitării suprafeţelor cu seminţiş, seminţişul acoperit cu resturi de exploatare şi crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor art. 15 alin. (1).

Art. 17

Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi netăiaţi, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

Art. 18

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

CAPITOLUL IV: Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase

Art. 19

(1)Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmăreşte verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucţiuni, în scopul prevenirii şi limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier naţional prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2)Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezenţa reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei. Cu ocazia controlului se estimează şi stadiul exploatării masei lemnoase.

(3)Procesul-verbal de control al exploatării parchetului se încheie în două exemplare, dintre care unul pentru titularul autorizaţiei, iar al doilea exemplar pentru ocolul silvic emitent al autorizaţiei.

(3)Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în 3 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei de exploatare şi al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase; în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este şi titular al autorizaţiei de exploatare, procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în două exemplare.
(la data 10-Oct-2014 Art. 19, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 11. din Ordinul 815/2014 )

(4)Modelul procesului-verbal de control al exploatării parchetului este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 20

(1)Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizaţiei, însuşit de titularul autorizaţiei, precum şi ori de câte ori este necesar.

(2)Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puţin o dată la un interval de 60 de zile.

Art. 21

Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizaţiei este obligat să prezinte autorizaţia, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situaţia la zi a exploatării şi transportului materialelor lemnoase, precum şi orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

Art. 22

(1)În cazul în care reprezentanţii titularului autorizaţiei nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acţiune se efectuează în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizaţiei.

Art. 23

În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmeşte cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenţii şi/sau infracţiuni, acestea se menţionează în procesul-verbal de control.

CAPITOLUL V: Curăţarea şi reprimirea parchetelor

SECŢIUNEA A: Curăţarea parchetelor de exploatare

Art. 24

La terminarea exploatării, curăţarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizaţiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a)la tăierile rase, precum şi la toate tăierile fără restricţie care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în şiruri - martoane - cu o lăţime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa dintre şiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop şi salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b)la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa suprafeţe mari - cel mult 10% din suprafaţa parchetului;

c)în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului.

SECŢIUNEA B: Reprimirea parchetelor

Art. 25

(1)Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizaţiei de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului.

(2)Modelul procesului-verbal de reprimire/reprimire parţială a parchetului este prevăzut în anexa nr. 7.

(3)Reprimirea parchetelor se face de către şeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezenţa pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul, şi de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei, la o dată convenită de comun acord.

(4)În cazul absenţei reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum şi a eventualelor penalităţi.

(5)Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei. în situaţia prevăzută la alin. (4), un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizaţiei.

(5)Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei de exploatare şi al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase: în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este şi titular al autorizaţiei de exploatare, procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte în două exemplare. În situaţia prevăzută la alin. (4), un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizaţiei.
(la data 10-Oct-2014 Art. 25, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordinul 815/2014 )

Art. 26

(1)În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de prezentele instrucţiuni, se încheie un act de constatare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.

(2)În actul de constatare prevăzut la alin. (1) se menţionează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricţie şi a termenelor prevăzute de prezentele instrucţiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizaţie la rubrica privind prelungirea autorizaţiei.

(3)Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucţiuni este interzisă.

Art. 27

În scopul evidenţierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum şi pentru urmărirea aplicării prevederilor amenajamentelor silvice în parchetele nereprimite, se va încheia un act de constatare a masei lemnoase recoltate până la data de 31 decembrie, pe baza actelor privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului şi a altor documente din care rezultă stadiul exploatării masei lemnoase.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 28

(1)Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puţin un sezon de vegetaţie se recalculează prin adăugarea creşterii curente, potrivit normelor tehnice în vigoare, recalculându-se şi valoarea aferentă.

(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, dacă până la data începerii exploatării a trecut un sezon de vegetaţie.

(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, amânate de la tăiere cu cel puţin un sezon de vegetaţie.
(la data 10-Oct-2014 Art. 28, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 815/2014 )

Art. 29

(1)Titularul autorizaţiei este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum şi la alte obiective care îi aparţin, situate în pădure, precum şi cele de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor.

(2)În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor sunt obligaţi să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent şi să anunţe emitentul autorizaţiei.

(3)În cazul în care titularii autorizaţiilor refuză să sprijine acţiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

Art. 30

(1)Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit şi încărcat, se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei, mărimea acestora fiind de până la 500 m2 pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maximum 1.000 m2 în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente.

(2)Suprafeţele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizaţie şi în procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc în cel mult 30 de zile de la reprimirea parchetului.

(2)Suprafeţele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizaţie şi în procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.
(la data 10-Oct-2014 Art. 30, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 14. din Ordinul 815/2014 )

(3)Depăşirea termenului de 30 de zile constituie ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.

(3)Depăşirea termenului de reprimire prevăzut la alin. (2) constituie ocupare fără drept a terenului respectiv.
(la data 10-Oct-2014 Art. 30, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 14. din Ordinul 815/2014 )

Art. 31

În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes ştiinţific şi în cele de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier, precum şi în arboretele destinate să producă lemn de rezonanţă şi claviatură, în funcţie de importanţa acestora şi de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizaţii, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.

Art. 32

(1)Nerespectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.

(2)Pentru persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră care încalcă în mod repetat prevederile prezentelor instrucţiuni, comisia de atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea entităţilor din care fac parte persoanele care constată încălcarea prezentelor instrucţiuni prin controale de exploatare.

Art. 33

(1)Titularii autorizaţiilor, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului.

(2)Modelul panoului cu elementele de identificarea parchetului este prevăzut în anexa nr. 9.

(3)Panoul prevăzut la alin. (1) se menţine pe toată durata lucrărilor de exploatare şi poate fi ridicat după reprimirea platformei primare, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2).

Art. 34

Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizaţiei ori în afara termenelor de exploatare înscrise în autorizaţie constituie tăiere fără drept şi se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 35

Masa lemnoasă din suprafeţele pe care există vegetaţie forestieră din afara fondului forestier se recoltează pe bază de autorizaţie eliberată, la cerere, contra cost, de ocolul silvic cu care proprietarul a încheiat un contract de prestaţii silvice.

Art. 351

(1)Începând cu data de 1 iulie 2018, autorizarea spre exploatare a parchetelor în SUMAL se face numai după transmiterea în coordonate stereo 70 a limitelor parchetului de exploatare, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, sau după măsurarea în coordonate stereo 70 şi transmiterea în SUMAL a limitelor parchetului de exploatare.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru proprietăţile de fond forestier cu suprafaţa de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, şi pentru vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, din care se recoltează un volum de maximum 20 mc/an/proprietate, nu se instituie obligaţia măsurării în coordonate stereo 70 şi transmiterea în SUMAL a limitelor parchetului de exploatare.
(la data 13-Sep-2017 Art. 35 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 1146/2017 )

Art. 36

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

-****-

ANEXA Nr. 1:

Ocolul Silvic ..........................

Nr. ............ din .....................

AUTORIZAŢIE DE EXPLOATARE

Nr. ................. din ....................

1.Subsemnatul, ..............................................., şeful Ocolului Silvic ......................, autorizez ..................................,C.U.I./CNP .........................................., prin ...................................., C.U.I/C.N.P ......................, în calitate de reprezentant/împuternicit al titularului autorizaţiei de exploatare conform .............................................., să exploateze masa lemnoasă din partida ............................, proprietatea .............................., U.P. ....................., u.a. ........................, având un volum brut de .............. m3 pe o suprafaţă de .............. ha şi un număr de .............. arbori marcaţi cu .........................., destinat producţiei anului ......................., conform Contractului de furnizare a masei lemnoase pe picior/prestări de servicii de exploatare nr. ................ din ....................., pentru efectuarea unei tăieri de ............................................

Parchetul este delimitat prin: semne amenajistice, limite naturale, dispozitiv de marcat ............................... nr. ....................,aplicat pe un număr de ............ arbori ...........................................

2.În intervalul ........................................., titularul autorizaţiei poate să execute lucrări de pregătire a parchetului, care constau în:

a)instalarea unui număr de......... linii de funiculare/alte instalaţii cu cablu, cu lungimile de: .............................................;

b)amenajarea drumurilor de tractor în lungime de ....................................;

c)amenajarea căilor de acces pentru atelaje în lungime de ......................;

d)amenajarea culoarelor de corhănit în lungime de ..................................;

e)asigurarea condiţiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii .........................................................;

f)alte lucrări de organizare a şantierului ...............................................................................................................................

3.Tehnologia de exploatare ...................................................................................................................................................

4.Măsuri de protejare a regenerării naturale prin ................................................................................................................

5.Măsuri de protejare a arborilor care rămân pe picior de pe marginea traseelor de scos-apropiat prin ........................................

6.Platforma primară în suprafaţă de ............... m2 (amplasare, materializare pe teren), delimitată, după caz, cu dispozitivul de marcat nr. ........, aplicat pe un număr de ......... arbori ..........................................

7.Măsuri speciale conform art. 30 din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011 ...........................................

8.Parchetul se va exploata în termenele de recoltare şi colectare de la ............................ până la ............................ şi de la ................... până la ..................................................................................

9.Reprimirea parchetului se va face până la data de ..........................................................................................................

10.Alte menţiuni*) ...............................................................................................................................................................

11.Nerespectarea regulilor de exploatare şi a termenelor prevăzute în prezenta autorizaţie atrage, după caz, răspunderea titularului autorizaţiei de exploatare, conform reglementărilor în vigoare.

12.Autorizaţia s-a prelungit, în temeiul .............. din .............................., până la data de .................................................

13.Autorizaţia s-a prelungit, în temeiul .............. din .............................., până la data de ..................................................

14.Autorizaţia s-a prelungit, în temeiul.............. din.............................., până la data de...............................................

15.În baza Notificării nr. ....................., adresată Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare ...........................,autorizaţia s-a prelungit, în temeiul .............. din .............................., până la data de .........................

____

*) Se referă la situaţiile de retragere a autorizaţiei de exploatare.

Ocolul Silvic........................

Nr. ................ din .................

AUTORIZAŢIE DE EXPLOATARE

Nr. ........ din ...............

1.Subsemnatul,..........................., şeful Ocolului Silvic........................., autorizez exploatarea masei lemnoase din partida..............., constituită în fondul forestier/vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier, proprietatea........................

U.P./tarlaua ....................., u.a./parcela ..................., având un volum brut de ........................ m3 pe o suprafaţă de .................. ha şi un număr de ............... arbori marcaţi cu dispozitivul de marcat cu amprenta ................ nr. ................ destinat producţiei anului ......................., în următoarele condiţii:

a)parchetul este delimitat prin: semne amenajistice, limite naturale, dispozitiv de marcat cu amprenta pătrată nr. ................, aplicat pe un număr de ............... arbori;

b)masa lemnoasă pe picior:

- este cumpărată pe picior de către ........................, reprezentată prin ....................., CI seria ............... nr. ................., conform Contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. ......................, încheiat cu proprietarul/deţinătorul fondului forestier/vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier ........................

în urma licitaţiei/negocierii organizate în data de .......................; obligaţiile şi drepturile cumpărătorului sunt cele prevăzute de contract;

- este contractată de către ......................., reprezentată prin......................, CI seria .................. nr. ..................... pentru prestări de servicii de exploatare, conform Contractului nr. ...................., încheiat cu proprietarul/deţinătorul fondului forestier/vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier ....................;

c)masa lemnoasă pe picior va fi exploatată de către ........................., care are calitatea de titular al autorizaţiei de exploatare, reprezentată prin.............., CI seria ...............nr. .............. în baza Certificatului de atestare seria ................ nr. .................., valabil până la data de ............. şi a Contractului*) nr. ........., încheiat cu ......................

_______

*) Acest contract poate fi:

- contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior încheiat cu proprietarul/deţinătorul fondului forestier/ vegetaţiei forestiere din afara acestuia, dacă cumpărătorul este atestat pentru activitatea de exploatare şi va desfăşura activitatea respectivă. Dacă, însă, cumpărătorul respectiv nu este atestat sau va realiza exploatarea masei lemnoase cu un alt operator atestat, atunci la această rubrică se va înregistra contractul de prestări servicii de exploatare încheiat între cumpărătorul masei lemnoase pe picior şi prestatorul în cauză;

- contractul de prestări servicii de exploatare încheiat de proprietarul/deţinătorul fondului forestier/vegetaţiei forestiere din afara acestuia cu un operator economic atestat.

Titularul autorizaţiei de exploatare răspunde pe toată durata exploatării pentru prejudiciile produse în cuprinsul parchetului şi a drumurilor auto forestiere pe care circulă;

d)avizele de însoţire primare se emit de către:

(1)d1) Ocolul silvic .................. (în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce provin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare);

(2)d2) operatorul economic ...................... (în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. d) din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care deţine acord de distribuire şi utilizare a avizelor de însoţire, valabil.

Operatorului economic, altul decât ocolul silvic, care realizează lucrări de exploatare forestieră prin prestări de servicii silvice îi este interzisă emiterea avizelor de însoţire pentru masa lemnoasă provenită din partida pentru care a realizat prestaţia.

2.În intervalul ..................... titularul autorizaţiei poate să execute lucrări de pregătire a parchetului, care constau în:

a)instalarea unui număr de ................. linii de funiculare/alte instalaţii cu cablu, cu lungimile de:........;

b)amenajarea drumurilor de tractor în lungime de ........................;

c)amenajarea căilor de acces pentru atelaje în lungime de .......................;

d)amenajarea culoarelor de corhănit în lungime de .......................................;

e)asigurarea condiţiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii .............................;

f)alte lucrări de organizare a şantierului .......................

3.Tehnologia de exploatare ....................

4.Măsuri de protejare a regenerării naturale prin......................

5.Măsuri de protejare a arborilor care rămân pe picior de pe marginea traseelor de scos-apropiat prin .......................

6.Platforma primară în suprafaţă de ...................... m2, amplasată în u.a (materializare pe teren), delimitată, după caz, cu dispozitivul de marcat nr. ............... aplicat pe un număr de ..................... arbori ....................

7.Măsuri speciale conform art. 30 din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011 ........................................

8.Partida se va exploata în termenele de recoltare şi colectare de la ................ până la ........................... şi de ............ la până la .................

9.Reprimirea parchetului se va face până la data de .........................

10.Alte menţiuni**)

...............................................

_______

**) Se referă la situaţiile de retragere a autorizaţiei de exploatare.

11.Nerespectarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, şi a termenelor prevăzute în prezenta autorizaţie atrage răspunderea titularului autorizaţiei de exploatare, conform reglementărilor legale.

Şeful ocolului silvic

Data.................

Semnătura...................

Titularul autorizaţiei

Ridicat autorizaţia astăzi.......

Semnătura....................

Cumpărătorul masei lemnoase

Data..................

Semnătura.....................

12.Autorizaţia s-a prelungit, în temeiul .............. din data de .........., până la data de ........................

Şeful ocolului silvic

Data .................

Numele, prenumele şi semnătura..................

Titularul autorizaţiei/împuternicit

Data .................

Numele, prenumele şi semnătura....................

13.Autorizaţia s-a prelungit, în temeiul .............. din data de .............., până la data de......................

Şeful ocolului silvic

Data .....................

Numele, prenumele şi semnătura................

Titularul autorizaţiei/împuternicit

Data ...................

Numele, prenumele şi semnătura..............

14.Autorizaţia s-a prelungit, în temeiul ............ din data de ......................, până la data de ..................

Şeful ocolului silvic

Data....................

Numele, prenumele şi semnătura..............

Titularul autorizaţiei/împuternicit

Data....................

Numele, prenumele şi semnătura...............

15.În baza Notificării nr. ................, adresată Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare ................., autorizaţia s-a prelungit, în temeiul .............. din data de ......................., până la data de ........................
(la data 10-Oct-2014 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordinul 815/2014 )

ANEXA Nr. 2: DURATA MAXIMĂ DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

Volumul parchetelor

Durata maximă de recoltare şi colectare a lemnului
- luni -

tăieri cu restricţie

tăieri fără restricţie

A. Pentru parchete din zona de câmpie

sub 300 m3

2

2,5

de la 301 până la 600 m3

2,5

3

de la 601 până la 1.000 m3

3

3,5

peste 1.000 m3

3,5

4

B. Pentru parchetele din zonele de deal şi de munte

sub 500 m3

3

4

de la 501 până la 1.000 m3

4

5,5

de la 1.001 până la 3.500 m3

5,5

6,5

peste 3.501 m3

6,5

7,0

NOTE:

1.Prin excepţie, în cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afectează suprafeţe mari (doborâturi şi rupturi produse de vânt şi de zăpadă, atacuri de insecte, uscări în masă), duratele de recoltare şi colectare se stabilesc pentru fiecare situaţie de emitentul autorizaţiei, astfel încât să se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum şi extinderea atacului de dăunători.

2.Durata de exploatare pentru masa lemnoasă provenită din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional nu poate depăşi un an.

ANEXA Nr. 3: PERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN PĂDURI

Nr. crt.

Tratamentul şi felul tăierii

Perioada permisă pentru recoltare şi colectare

1

2

3

1.

Codru cu tăieri succesive

 

a) tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificaţie)

tot anul

b) tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie

15. IX - 15. IV

c) tăieri de dezvoltare şi tăieri definitive:

 

- la deal şi câmpie

15. IX - 15. IV

- la munte

15. IX - 30. IV

2.

Codru cu tăieri progresive

 

2a) cvercinee şi amestecuri de foioase

 

a)1. tăieri de însămânţare în afara anului de fructificaţie

tot anul

a)2. tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie

15. IX - 15. IV

a)3. tăieri de punere în lumină şi lărgire a ochiurilor, precum şi de racordare a acestora

15. IX - 15. IV

2b) răşinoase, foioase şi amestecuri de răşinoase cu foioase

 

b)1. tăieri de însămânţare

tot anul

b)2. tăieri de punere în lumină a ochiurilor, precum şi de racordare a acestora

15. IX - 30. IV

3.

Codru grădinărit, cvasigrădinărit, tăieri de transformare spre codru grădinărit şi tăieri de conservare

 

- în arboretele cu seminţiş sub 25% din suprafaţa parchetului

tot anul

- în arboretele cu seminţiş peste 25% din suprafaţa parchetului

15. IX - 30. IV

4.

Codru cu tăieri rase

tot anul

5.

Crâng - tăieri de jos

15.IX - 31.III

6.

Crâng - tăieri în scaun

15.IX - 31.III

7.

Crâng simplu (la răchitării)

1.X - 15.III

8.

Crâng - tăieri căzănire

15.IX - 31.III

9.

Tăieri de îngrijire în păduri tinere:

 

-- curăţiri:

 

- în foioase

tot anul

- în răşinoase

1.VIII-31.IV

-- rărituri:

 

- gorunete, stejărete şi şleauri

tot anul

- zăvoaie şi plantaţii de plop euroamerican

tot anul

- fag şi răşinoase

tot anul

10.

Tăieri de produse accidentale şi tăieri de igienă

tot anul

11.

Tăieri de substituire şi tăieri de refacere:

 

- când se urmăreşte regenerarea parţială din lăstari sau seminţişul existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub masiv)

15.IX-31.III

- când pădurea se regenerează artificial

tot anul

ANEXA Nr. 4:

Ocolul Silvic

Nr. ........ din.............

Se aprobă

Şeful ocolului silvic,

.................

PROCES-VERBAL

de predare-primire a parchetului ...........

Partida nr. ............., încheiat astăzi, .................

Subsemnatul, .................................., reprezentant al Ocolului Silvic ...................................,în prezenţa .................................,pădurar titular de canton, .............................................. şi a ................................................., având CNP ............................................,reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei de exploatare ............................................., am procedat la predarea-primirea spre exploatare a parchetului .........................................., partida nr. ..................., constituită în U.P./U.B.*) ...................................,u.a. ..........................................., proprietatea ......................................................, conform Autorizaţiei de exploatare nr. ................... din ............................, după cum urmează:

a)Parchetul este delimitat pe teren prin: semne amenajistice/limite naturale/dispozitiv de marcat pătrat cu indicativul ..............., aplicat pe un număr de ............ arbori, cu vopsea de culoare ....................................

b)Arborii din partidă sunt în număr de ...................., marcaţi cu ........................, vopsea de culoare ..........................,în volum total de ................ m3.

c)Căile de scos-apropiat existente şi cele noi sunt/nu sunt delimitate cu dispozitivul de marcat ................... nr. ........,aplicat pe un număr de ............ arbori.

d)Suprafeţele regenerate se prezintă astfel:

U.a.

Felul regenerării
(naturală, artificială, mixtă)

Compoziţia seminţişului utilizabil

Suprafaţa ocupată

Mod de răspândire

Vârsta
(ani)

Înălţimea
(m)

ha

%
din u.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) U.P./U.B. - Unitatea de producţie/Unitatea de bază.

Datele înscrise în tabelul de mai sus corespund/nu corespund cu cele din fişele pentru controlul anual al regenerărilor.

e)Platforma primară în suprafaţă de ............................................. m2 este/nu este materializată pe teren, cu dispozitivul de marcat ............................. nr. ...................., aplicat pe un număr de ............ arbori.

f)Postatele în număr de .........., materializate pe teren prin ................................................, vor fi parcurse cu lucrări numai după predarea lor la exploatare, aplicându-se următoarele procese tehnologice: ................

g)În vederea evitării prejudicierii arborilor din vecinătatea căilor de acces şi a celor de scos-apropiat se vor lua următoarele măsuri: ................................................................................................................................................................................................

h)Pentru transportul materialului lemnos vor fi utilizate drumurile auto forestiere ...............................................................

i)Alte recomandări: ...................................................................................................................................................................

Am predat

Reprezentantul ocolului silvic,

......................

Pădurar,

..................

Am primit

Reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei,

.......................

SCHIŢA PARCHETULUI

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5: VALOAREA factorului "k" pe specii sau grupe de specii şi categorii de diametre

*) Diametrul de bază măsurat la 1,30 m.

Nr. crt.

Categoria de diametre (cm)*)

Valoarea factorului "k"*) pe specii sau grupe de specii, pentru categoria de diametre de:

răşinoase

cvercinee, paltin, frasin, cireş, sorb

alte foioase

0

1

2

3

4

1.

2,1-4,0

0,018

0,036

0,018

2.

4,1-8,0

0,036

0,054

0,018

3.

8,1-12,0

0,054

0,090

0,018

4.

12,1-16,0

0,072

0,117

0,054

5.

16,1-20,0

0,108

0,153

0,072

6.

20,1-24,0

0,117

0,207

0,090

7.

24,1-28,0

0,207

0,378

0,144

8.

28,1-32,0

0,351

0,522

0,270

9.

32,1-36,0

0,522

1,071

0,459

10.

36,1-40,0

0,738

1,665

0,720

11.

40,1-44,0

0,945

2,223

0,963

12.

44,1-48,0

1,215

2,880

1,233

13.

48,1-52,0

1,656

3,861

1,656

14.

52,1-56,0

2,016

4,824

2,232

15.

56,1-60,0

2,394

6,138

2,970

16.

60,1-64,0

2,952

7,848

3,924

17.

64,1-68,0

3,366

9,126

4,815

18.

68,1-72,0

3,717

10,530

5,760

19.

72,1-76,0

4,212

12,609

7,047

20.

76,1-80,0

4,563

14,337

8,019

21.

>80,0

4,860

15,930

9,045

_______

*) Pentru determinarea valorii prejudiciului diametrele se măsoară la 0,30 m de la sol. Pe terenurile înclinate diametrul se măsoară în partea din amonte.
(la data 10-Oct-2014 anexa 5 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordinul 815/2014 )

ANEXA Nr. 6:

Ocolul Silvic .........

Nr. ................. din .................

PROCES-VERBAL

de control al exploatării parchetului

încheiat astăzi, ...............................

Subsemnatul, ................................................................, având funcţia de ................................ delegat, împreună cu .................................................., în prezenţa (absenţa) ................................, am efectuat controlul parchetului ..................................... U.P. .......................... u.a. ......................, partida nr. .................... de produse ............................................., cu un volum brut pe picior de ....................................., a cărui exploatare se execută în baza Autorizaţiei nr. ........................... din............................, făcând următoarele constatări privind:

1.Respectarea regulilor silvice de exploatare: ...........................................

2.Protecţia seminţişului şi curăţarea parchetului: ....................................

3.Stadiul exploatării masei lemnoase: .....................................................

4.Tabel estimativ al prejudiciilor constatate: ...........................................

Specificarea prejudiciilor şi calculul penalităţilor

U/M

Valoarea unitară
- lei -

Valoarea totală
- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contravenţie cu amenzi în valoare de ..........................,urmând ca titularul autorizaţiei să achite suma de ........................, reprezentând valoarea pagubelor.

6.Alte constatări şi măsuri: ....................................................................................................................................................

Reprezentantul ocolului silvic/Agent constatator,

......................

(numele, prenumele şi semnătura)

Pădurar,

..................

(numele, prenumele şi semnătura)

Reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei,

..............................

(numele, prenumele şi semnătura)

ANEXA Nr. 7:

Ocolul Silvic .........

Nr. ................. din .......................

Se aprobă

Şeful ocolului silvic,

.....................

PROCES-VERBAL

de reprimire/reprimire parţială a parchetului

încheiat astăzi, .....................................

Subsemnatul, ........................................., având funcţia de .................................., împreună cu ................................, din partea Ocolului Silvic ..............................., în prezenţa/absenţa reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei de exploatare, am efectuat reprimirea/reprimirea parţială a parchetului .................................................. u.a. .................................................., partida nr. ........................ de produse .................., cu un volum brut pe picior de ................. m3, a cărui exploatare s-a făcut în baza Autorizaţiei nr. .......................... din ................................, făcând următoarele constatări privind:

1.Respectarea regulilor silvice de exploatare: ......................................................................................................................

2.Protecţia seminţişului şi curăţarea parchetului: .................................................................................................................

3.La reprimirea parchetului regenerarea se prezintă astfel:

4.Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:

5.Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contravenţie cu amenzi în valoare de....urmând ca titularul autorizaţiei să achite suma de ................................................, reprezentând valoarea pagubelor.

6.Alte constatări şi măsuri: ...............................................................................................................................

7.La reprimirea/reprimirea parţială a parchetului s-au consemnat următoarele stocuri:

*) Stoc pe picior, stoc în faze pe suprafaţa parchetului, stoc în platforma primară.

Ocolul Silvic ..........

Nr. ......... din .............

Se aprobă.

Şeful ocolului silvic,

.......................................

PROCES-VERBAL de reprimire/reprimire parţială a parchetului

Încheiat astăzi, .............................

Subsemnatul, ..............................., având funcţia de ........................., împreună cu ......................., din partea Ocolului Silvic ......................, în prezenţa/absenţa reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei de exploatare, am efectuat reprimirea/reprimirea parţială a parchetului .............. u.a. .........................., partida nr. ....................... de produse ......................., cu un volum brut pe picior de ...............m3, a cărei exploatare s-a făcut în baza Autorizaţiei nr. ................. din ...................., făcând următoarele constatări privind:

1.Respectarea regulilor silvice de exploatare: .............................

2.Protecţia seminţişului şi curăţarea parchetului: ..........................

3.La reprimirea parchetului regenerarea se prezintă astfel:

4.Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:

5.Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contravenţie cu amenzi în valoare de..............., urmând ca titularul autorizaţiei să achite suma de ................., reprezentând valoarea pagubelor.

6.Alte constatări şi măsuri*): .........................................

7.La reprimirea/reprimirea parţială a parchetului s-au consemnat următoarele stocuri:

_______

*) Se va preciza obligatoriu dacă a fost reprimită şi suprafaţa pe care a fost amplasată platforma primară.

**) Stoc pe picior, stoc în faze tehnologice pe suprafaţa parchetului, stoc în platforma primară; stocul pe picior şi stocul în faze tehnologice pe suprafaţa parchetului se consemnează numai în cazurile prevăzute la art. 6 din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011.
(la data 10-Oct-2014 anexa 7 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordinul 815/2014 )

ANEXA nr. 7: PROCES-VERBAL de reprimire/reprimire parţială a parchetului

Ocolul silvic .......................

Nr. ......... ziua ......... luna .......... anul .......................

Subsemnatul, ................, având funcţia de ............, împreună cu ............., pădurar titular canton, în prezenţa/absenţa ..........., delegat ........ (operator economic), am efectuat reprimirea parchetului ............., U.P. ......., u.a. ......., partida nr. ............, cu un volum brut pe picior de ........... mc, a cărei exploatare s-a făcut în baza Autorizaţiei de exploatare nr. .......... din ................., făcând următoarele constatări privind:

1.Seminţişul este prejudiciat pe ..............% din suprafaţa cu seminţiş prevăzută la predarea parchetului.

2.Volumul arborilor distruşi şi/sau prejudiciaţi constatat, înscris în următorul tabel centralizator:

Proces-verbal de control al exploatării nr./data

Delegat operator economic

Specia/grupa de specii

Sortiment

(lemn lucru, lemn foc)

Volum

- mc -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Alte constatări şi măsuri*):

*) Se va preciza obligatoriu dacă a fost reprimită şi suprafaţa pe care a fost amplasată platforma primară.

 

4.Stocurile constatate la reprimirea parchetului:

Tipul de stoc**)

Specii/Grupa de specii

Sortimentul

(lemn lucru, lemn foc)

Volumul

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**) Stoc pe picior, stoc în faze tehnologice pe suprafaţa parchetului, stoc în platforma primară; stocul pe picior şi stocul în faze tehnologice pe suprafaţa parchetului se consemnează numai în cazul prevăzut la art. 6 alin. (31) din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef ocol silvic/Împuternicit,

.........................

Pădurar titular de canton,

.........................

Delegat operator economic,

.........................
(la data 09-Nov-2016 anexa 7 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 2121/2016 )

 

ANEXA Nr. 8:

Ocolul Silvic .........

Nr. ................. din .....................

Se aprobă

Şeful ocolului silvic

ACT DE CONSTATARE

încheiat astăzi, ....................

Subsemnatul, ........................................., reprezentantul ocolului silvic, în prezenţa ......................................, reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare, având CNP .................................., şi în prezenţa ................................................., pădurar titular al cantonului, ne-am deplasat în parchetul ................................................... partida nr. ...................... U.P. .................................... u.a ..................................................., la care termenul de exploatare a expirat la data de ..................................., şi am constatat următoarele:

1.Parchetul nu poate fi reprimit deoarece masa lemnoasă autorizată spre exploatare se află pe picior sau în faze, după cum urmează:

Nr. crt.

Specificări

Total

din care pe grupe de specii:

 

 

 

Răşinoase

Fag

Stejari

Diverse tari

Diverse moi

1.

Volum pe picior

 

 

 

 

 

 

2.

Volum în faze pe suprafaţa parchetului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

2.Parchetul nu este curăţat de crăci şi resturi de exploatare pe suprafaţa de ............................................................... ha.

3.Alte constatări: .................................................................................................................................................................

4.Pentru terminarea exploatării, inclusiv curăţarea parchetului, se permite continuarea activităţii până la data de..........................., cu plata penalităţilor prevăzute în contract.

5.Alte măsuri: .......................................................................................................................................................................

Reprezentantul ocolului silvic,

................................

Pădurar,

.....................

Reprezentantul titularului autorizaţiei,

.......................

ANEXA Nr. 9: PANOU cu elementele de identificare ale parchetului

NOTĂ:

Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, literele având o înălţime de cel puţin 5 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.

ANEXA nr. 9: PANOU cu elementele de identificare ale parchetului

Lucrări de exploatare forestieră

Ocolul Silvic ..................., U.P. ............., u.a. ...................

Autorizaţia de exploatare nr. .................. din ....................

Titular autorizaţie de exploatare .......................................

C.U.I. .........................

Partida nr. ............ Suprafaţa ............. Volum de exploatat ............. mc

Felul tăierii ......................

Modul în care se asigură regenerarea: natural, împăduriri sau mixt ...................

Anul în care se asigură regenerarea completă a suprafeţei .........................

Termenul de exploatare

de la .................. până la .................., prelungit până la .................. .

NOTĂ:

Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum format A1, literele având o înălţime de cel puţin 5 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil în parchet, pe toată perioada autorizată a lucrărilor.
(la data 09-Nov-2016 anexa 9 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 2121/2016 )

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 430 din data de 20 iunie 2011