ORDIN nr. 1507 din 27 iulie 2016 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.308 din 17 iunie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

În temeiul prevederilor art. 115 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,;

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Procedura de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, prevăzută în anexă.

Art. 2

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, anularea, modificarea şi casarea actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional se operează în SUMAL.

Art. 3

(1)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a)Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.306/2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 13 ianuarie 2006;

b)art. 3 din Normele tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.814/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 23 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, subcapitolul 7.2 - "Aprobarea, modificarea şi casarea actelor de evaluare a volumului de lemn destinat comercializării" din Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.651/2000*) privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării îşi încetează aplicabilitatea.

_____

*)Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.651/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4

- Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

ANEXĂ: PROCEDURĂ de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional

Art. 1

Realizarea, verificarea şi aprobarea lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase pe picior privind marcarea arborilor, inventarierea acestora, stabilirea elementelor dendrometrice, precum şi calculele primare care stau la baza elaborării actelor de punere în valoare se fac de către personalul silvic.

Art. 2

(1)Competenţa de aprobare a actelor de punere în valoare revine şefului ocolului silvic pentru următoarele categorii:

a)actele de punere în valoare de produse principale care promovează regenerarea naturală;

b)actele de punere în valoare de produse principale care nu promovează regenerarea naturală;

c)actele de punere în valoare de produse secundare;

d)actele de punere în valoare de produse accidentale, constituite în arborete afectate de factori biotici şi abiotici, inclusiv cele suprapuse peste marcări iniţiale;

e)actele de punere în valoare de produse provenite din tăieri de igienă;

f)actele de punere în valoare de produse accidentale rezultate din defrişări legal aprobate sau cele aferente instalaţiilor de scos-apropiat;

g)actele de punere în valoare de produse accidentale rezultate din arborii şi/sau arboretele de răşinoase afectaţi/afectate de factori destabilizatori biotici şi abiotici, instalaţi/instalate în afara arealului lor natural de vegetaţie;

h)actele de punere în valoare din lucrări speciale de conservare;

i)actele de punere în valoare pentru vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional.

(2)Actele de punere în valoare prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), e)-f), h)-i) se aprobă în scris, pe exemplarul original al acestuia, de către şeful ocolului silvic, numai dacă actul de punere în valoare respectiv este verificat şi avizat de inginerul care coordonează activitatea de fond forestier în cadrul ocolului silvic.

(3)Actele de punere în valoare prevăzute la alin. (1) lit. d) se aprobă în scris, pe exemplarul original al acestuia, de şeful ocolului silvic şi se autorizează spre exploatare în termen de maximum 15 zile de la data aprobării actului de punere în valoare.

(4)Procedura de aprobare a actelor de punere în valoare în valoare prevăzute la alin. (3) este următoarea:

a)transmiterea de către ocolul silvic către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a unei notificări, însoţită de actul de punere în valoare, verificat de inginerul care coordonează activitatea de fond forestier în cadrul ocolului silvic şi avizat de şeful ocolului silvic, de o copie din amenajamentul silvic sau de pe procesul-verbal al şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare, după caz, în care este înscrisă unitatea amenajistică pentru care s-a constituit actul de punere în valoare, de un înscris care confirmă existenţa contractului de administrare sau servicii silvice pentru suprafaţa în care s-a constituit actul de punere în valoare şi fotografii relevante privitoare la fenomen; notificarea se înregistrează la sediul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)postarea pe site-ul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a notificării însoţite de documentele prevăzute la lit. a), în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare;

c)dispunerea verificării prin sondaj a minimum 20% din actele de punere în valoare pe fiecare ocol silvic, de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

d)verificarea actului de punere în valoare vizează minimum identificarea amplasamentului şi natura produsului, comparativ cu informaţiile înscrise în actul de punere în valoare;

e)emiterea de către persoana care a realizat verificarea actului de punere în valoare a unei note de constatare prin care se propune avizarea actului de punere în valoare sau, în situaţia în care actul de punere în valoare este întocmit necorespunzător, iar arborii care fac obiectul actului de punere în valoare nu îndeplinesc condiţia de a fi încadraţi în categoria de produse accidentale, propune respingerea avizării, aplică măsurile sancţionatorii prevăzute de lege şi dispune casarea actelor de punere în valoare;

f)emiterea avizului favorabil de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrare, în baza notei de constatare prin care se propune avizarea actului de punere în valoare, care se transmite ocolului silvic, în vederea autorizării spre exploatare a actului de punere în valoare.

(5)În situaţia neemiterii avizului în termenul prevăzut la alin. (4) lit. f), actul de punere în valoare poate fi aprobat şi autorizat spre exploatare; structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură comunică trimestrial autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură situaţia actelor de punere în valoare neavizate în condiţiile alin. (4) lit. e) şi a celor care nu au fost verificate în termen, precum şi motivarea neverificării.

(6)Actele de punere în valoare prevăzute la alin. (1) lit. g) se aprobă conform prevederilor art. 11 din Normele tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.814/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(7)În cazul fondului forestier proprietate publică a statului, aprobarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (1) lit. a), d) şi f) se face potrivit competenţelor aprobate de Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, de către şeful ocolului silvic de stat sau de către conducătorul unităţii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în structura căreia se află ocolul silvic în cauză, în condiţiile prezentei proceduri.

Art. 3

Actele de punere în valoare aprobate se înregistrează în Registrul actelor de punere în valoare al ocolului silvic respectiv.

Art. 4

(1)Anularea actului de punere în valoare este acţiunea care se realizează în cazul neaprobării acestuia, prin rezoluţie datată, de către şeful ocolului silvic căruia îi revine competenţa de aprobare potrivit prevederilor art. 2, prin inscripţionarea cuvântului "ANULAT" pe diagonala stângă jos - dreapta sus a primei pagini din exemplarul original al acestuia.

(2)În termen de 30 de zile de la data rezoluţiei de neaprobare a actului de punere în valoare, prevăzută la alin. (1), se realizează demarcarea arborilor marcaţi care au făcut obiectul actului de punere în valoare neaprobat.

(3)La dosarul actului de punere în valoare care se anulează se depune obligatoriu procesul-verbal de demarcare avizat de inginerul care coordonează activitatea de fond forestier în cadrul ocolului silvic respectiv şi aprobat de şeful de ocol.

(4)În cazul anulării actului de punere în valoare se face menţiunea "Neaprobat, anulat" în registru, poziţia respectivă din registru nemaiputând fi utilizată pentru înregistrarea altui act de punere în valoare.

(5)Şeful ocolului silvic căruia îi revine competenţa de aprobare a actului de punere în valoare este obligat să dispună şi să urmărească stabilirea în condiţiile legii a răspunderii materiale individuale pentru personalul silvic care a realizat punerea în valoare în cazul actelor de punere în valoare care nu pot fi aprobate.

(6)Răspunderea materială prevăzută la alin. (5) se referă inclusiv la cheltuielile înregistrate la demarcarea arborilor conform prevederilor alin. (2).

Art. 5

(1)Modificarea unui act de punere în valoare este acţiunea de corectare a acestuia, care se realizează în cazuri justificate, în conformitate cu prevederile normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinate exploatării şi/sau cu prevederile normelor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional în vigoare.

(2)Modificarea unui act de punere în valoare se efectuează în conformitate cu prevederile normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinate exploatării, în următoarele situaţii:

a)corectarea actului de punere în valoare pe baza estimărilor mai exacte atunci când volumul iniţial a fost estimat în baza volumului mediu la hectar la produsele accidentale rezultate din doborâturi şi/sau rupturi de vânt şi zăpadă în masă;

b)corectarea actului de punere în valoare prin adăugarea creşterilor anuale, după caz;

c)corectarea actului de punere în valoare pe baza rezultatelor verificării atunci când diferenţele constatate la verificarea lucrărilor de punere în valoare se încadrează în toleranţele prevăzute de normele tehnice;

d)corectarea actului de punere în valoare prin refacerea lucrărilor de punere în valoare din teren şi a calculelor care stau la baza întocmirii actului de punere în valoare atunci când diferenţele constatate la verificarea lucrărilor de punere în valoare impun această procedură potrivit normelor tehnice.

(3)Competenţa de a dispune modificarea actelor de punere în valoare aprobate revine şefului ocolului silvic.

Art. 6

(1)Casarea actului de punere în valoare este acţiunea de anulare a unui act de punere în valoare aprobat, în situaţiile în care se renunţă definitiv la executarea tăierii pentru care s-a făcut marcarea respectivă.

(2)Actele de punere în valoare pot fi casate numai în cazuri de amânare de la tăiere temeinic justificate.

(3)În situaţiile prevăzute la alin. (2) se va aproba trecerea pe costuri a cheltuielilor de punere în valoare, precum şi a celor de demarcare.

Art. 7

(1)Competenţa de a dispune casarea actelor de punere în valoare aprobate revine şefului ocolului silvic.

(2)Actul de punere în valoare se casează prin inscripţionarea cuvântului "CASAT" pe diagonala stânga jos - dreapta sus a primei pagini din exemplarul original al acestuia.

(3)În termen de 30 de zile de la data rezoluţiei de casare a actului de punere în valoare se realizează verificarea în teren a suprafeţei arboretului parcurs cu marcare şi se execută demarcarea arborilor cu mărci rămase vizibile.

(4)La dosarul actului de punere în valoare care se casează se depune obligatoriu procesul-verbal de verificare şi demarcare avizat de inginerul care coordonează activitatea de fond forestier în cadrul ocolului silvic respectiv şi aprobat de şeful de ocol.

(5)În cazul casării actului de punere în valoare se face menţiunea "Casat" în registru, poziţia respectivă din registru nemaiputând fi utilizată pentru înregistrarea altui act de punere în valoare.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 657 din data de 26 august 2016


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.