ORDIN nr. 1346 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 226.836 din 4 martie 2011 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

În temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Ciocanele silvice de marcat confecţionate şi utilizate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 33/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, cele confecţionate şi utilizate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 85/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu modificările ulterioare, cele confecţionate şi utilizate în baza Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind forma, evidenţa, păstrarea şi folosirea ciocanelor silvice, precum şi dispozitivele de marcat confecţionate în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 758/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind confecţionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat şi folosirea acestor dispozitive rămân în uz, în măsura în care nu sunt stricate sau deteriorate.

Art. 3

(1)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a)Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 33/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 29 ianuarie 2002;

b)Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 85/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 1 martie 2002, cu modificările ulterioare;

c)Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 758/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind confecţionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat şi folosirea acestor dispozitive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 25 octombrie 2004.

(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind forma, evidenţa, păstrarea şi folosirea ciocanelor silvice îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

ANEXĂ:

REGULAMENT privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 346 din data de 18 mai 2011


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

REGULAMENT din 2 mai 2011 privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Dispozitivele speciale de marcat sunt instrumente cu regim special, care se folosesc de personalul silvic împuternicit potrivit prezentului regulament sau de personalul care emite documente de însoţire a materialelor lemnoase, în baza delegaţiei de marcat, pentru aplicarea semnului convenţional specific (marcarea) arborilor destinaţi recoltării, arborilor care delimitează parchetele de exploatare, cioatelor arborilor tăiaţi ilegal şi materialelor lemnoase care se transportă pe căile rutiere, feroviare şi navale.

Art. 2

(1)Dispozitivele speciale de marcat au regimul mărcilor şi sigiliilor, iar amprentele lor se înregistrează şi se păstrează la birourile notarilor publici.

(2)Operaţiunile de înregistrare şi păstrare a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat sunt supuse taxei de timbru prevăzute de lege pentru primirea şi păstrarea în depozit a înscrisurilor şi documentelor.

(la data 15-Jul-2011 Art. 2, alin. (2) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 1851/2011 )

(1)Dispozitivele speciale de marcat au regimul mărcilor şi sigiliilor, iar însemnele lor se amprentează şi se depun de către deţinător, în termen de 10 zile de la primirea/ridicarea de la unitatea specializată abilitată să le confecţioneze, în depozitul birourilor notarilor publici în vederea păstrării până la casarea dispozitivului.

(2)Unităţile specializate abilitate pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat au obligaţia de a transmite, în vederea înregistrării, amprenta dispozitivului special de marcat Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat, denumit în continuare RNEADSM, gestionat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, denumit în continuare CNARNN - INFONOT.

(3)Modelul RNEADSM este prevăzut în anexa nr. 8.

(4)Unităţile specializate au obligaţia înregistrării în RNEADSM a dispozitivelor speciale de marcat, anterior transmiterii acestora către deţinător.

(5)Procedura de transmitere şi înregistrare a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat şi de consultare a RNEADSM se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea CNARNN - INFONOT.

(6)Înregistrarea dispozitivelor speciale de marcat în RNEADSM, precum şi consultarea registrului de către autorităţile publice şi unităţile specializate abilitate pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat sunt gratuite.

(7)Dispozitivele speciale de marcat pot fi utilizate numai după înregistrarea lor în condiţiile alin. (1) şi (2).

(8)Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului regulament, conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură va solicita, în temeiul art. 162 alin. 2 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România înfiinţarea la nivelul CNARNN - INFONOT a RNEADSM.
(la data 20-Oct-2014 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 669/2014 )

Art. 3

Forma, dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat, confecţionarea, înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi folosirea acestora sunt şi se fac în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

CAPITOLUL II: Forma, dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat

Art. 4

(1)Forma, dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

(1)Modelele privind forma, dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.
(la data 20-Oct-2014 Art. 4, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 669/2014 )

(2)Însemnul fiecărui dispozitiv special de marcat are caracter şi regim de unicat.

(3)Dispozitivul special de marcat va fi cu două capete, unul va purta însemnele dispozitivului, iar celălalt va avea muchie tăietoare.

(3)Dispozitivul special de marcat are două capete; unul poartă însemnele dispozitivului, iar celălalt are muchie tăietoare.
(la data 20-Oct-2014 Art. 4, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 669/2014 )

(4)Dispozitivele speciale de marcat au următoarele forme, dimensiuni şi însemne specifice:

a)dispozitivul special de marcat cu amprentă circulară, cu diametrul exterior al cercului de 30 mm, care se foloseşte de ocoalele silvice autorizate. Indicativul înscris pe amprentă constă în indicativul judeţului în care ocolul silvic îşi are sediul social, urmat de codul ocolului, sub care se înscrie codul numeric atribuit de structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)dispozitivul special de marcat cu amprenta pătrată, a cărui dimensiune corespunde pătratului înscris într-un cerc cu diametrul de 40 mm, care se foloseşte de ocoalele silvice autorizate.

Indicativul are acelaşi conţinut ca la dispozitivul special de marcat cu amprenta circulară;

c)dispozitivul special de marcat cu amprenta pentagonală, de forma şi dimensiunea unui pentagon echilateral înscris într-un cerc cu diametrul de 40 mm, care se foloseşte de ocoalele silvice autorizate. Indicativul are acelaşi conţinut ca şi dispozitivul special de marcat cu amprenta circulară;

d)dispozitivul special de marcat cu amprentă triunghiulară, de forma şi dimensiunea unui triunghi echilateral înscris într-un cerc cu diametrul de 40 mm, care se foloseşte de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi structura teritorială de specialitate a acesteia. Indicativul înscris pe amprentă constă în indicativul judeţului, sub care se înscrie codul numeric atribuit de structura teritorială de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

e)dispozitivul special de marcat cu amprenta dreptunghiulară, de forma unui dreptunghi cu laturile de 42 mm şi 22 mm, care se foloseşte de emitenţii documentelor de însoţire a materialelor lemnoase. Indicativul înscris pe amprentă constă în indicativul judeţului în care utilizatorul îşi are sediul social, urmat de codul numeric atribuit de structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

e)dispozitivul special de marcat cu amprenta dreptunghiulară, de forma unui dreptunghi cu laturile de 42 mm şi 22 mm, care se foloseşte de emitenţii documentelor de însoţire a materialelor lemnoase şi de operatori economici autorizaţi pentru producerea de materiale forestiere de reproducere, în condiţiile prevăzute de art. 16 alin. (2) lit. b). Indicativul înscris pe amprentă constă în indicativul judeţului în care utilizatorul îşi are sediul social, urmat de codul numeric atribuit de structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(la data 20-Oct-2014 Art. 4, alin. (4), litera E. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 669/2014 )

(5)În cazul dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la alin. (4) lit. a)-c), dimensiunile însemnelor sunt de 10/8 mm pentru indicativul judeţului şi codul ocolului silvic şi, respectiv, de 10 mm pentru codul numeric al dispozitivului special de marcat.

(6)În cazul dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la alin. (4) lit. d) şi e), dimensiunile însemnelor sunt de 10/8 mm pentru indicativul judeţului şi, respectiv, de 10 mm pentru codul numeric al dispozitivului special de marcat.

CAPITOLUL III: Confecţionarea, înregistrarea, păstrarea şi evidenţa dispozitivelor speciale de marcat

Art. 5

(1)Confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat se realizează de unităţi specializate, în baza autorizaţiei de confecţionare emise de către inspectoratul teritorial de regim silvic şi vânătoare competent teritorial.

(1)Confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat se realizează de unităţi specializate, ca unicate, în baza autorizaţiei de confecţionare emise de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, cu excepţia dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă triunghiulară, destinate utilizării de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la care autorizaţia de confecţionare este emisă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat are valabilitate 90 de zile de la data emiterii, emitentul având obligaţia de postare pe site-ul instituţiei.
(la data 20-Oct-2014 Art. 5, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 669/2014 )

(2)Modelul autorizaţiei de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat este prevăzut în anexa nr. 2.

(3)Confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentul regulament este interzisă.

(4)Autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat se emite în baza:

a)unei cereri formulate de către conducătorul persoanelor prevăzute la art. 16 alin. (2) sau de către un împuternicit al acestuia, în baza unei împuterniciri notariale, care solicită confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă dreptunghiulară sau de către şeful ocolului silvic pentru dispozitive speciale de marcat cu amprentă rotundă, pătrată sau pentagonală;

b)autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic sau actului juridic de înfiinţare a operatorului economic, pentru operatorii economici care solicită confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. e);

c)scrisorii conducătorului structurii cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. d);

d)notei de justificare a numărului dispozitivelor speciale de marcat.

(5)Unităţile specializate prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a confecţiona dispozitive speciale de marcat numai dacă obţin certificatul de abilitare, emis de către comisia care funcţionează în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(6)Modelul certificatului de abilitare este prevăzut în anexa nr. 9.

(7)Comisia prevăzută la alin. (5) este formată din:

a)directorul general/directorul general adjunct care coordonează activitatea de silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - preşedinte;

b)directorul care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - membru;

c)directorul care coordonează activitatea de politici, strategii şi reglementări din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - membru.

(8)În vederea obţinerii certificatului de abilitare, unităţile specializate au obligaţia de a depune la comisia prevăzută la alin. (7) o documentaţie, care trebuie să cuprindă următoarele:

a)cerere;

b)declaraţie autentificată notarial a reprezentantului legal al persoanei juridice sau împuternicitului acesteia, din care să rezulte că documentele depuse în vederea obţinerii certificatului de abilitare sunt conforme cu originalul;

c)copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;

d)copie de pe statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că persoana juridică are ca obiect de activitate în domeniul mecanicii fine;

e)documente din care să rezulte că persoana juridică deţine utilaje şi personal calificat pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat;

f)angajament privind confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat în regim unicat;

g)angajament privind păstrarea confidenţialităţii asupra dispozitivelor confecţionate şi a deţinătorilor acestora;

h)angajament privind confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat numai pentru entităţile economice care prezintă autorizaţie de confecţionare emisă în condiţiile alin. (1);

i)angajament privind comunicarea on-line a amprentei dispozitivelor speciale de marcat în vederea înregistrării în RNEADSM; nerespectarea angajamentului determină suspendarea certificatului de abilitare pentru o perioadă de până la 6 luni sau până la data conformării.
(la data 20-Oct-2014 Art. 5, alin. (3) din capitolul III completat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 669/2014 )

Art. 6

(1)În termen de 30 de zile de la data primirii, titularii autorizaţiilor de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat, denumiţi în continuare utilizatori, sunt obligaţi să înregistreze la birourile notarilor publici amprentele acestora.

(2)Un exemplar al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat, certificat de notarul public, se păstrează la dosarul dispozitivului respectiv, special constituit, al doilea exemplar se depune la utilizatori, iar o copie de pe al doilea exemplar se depune la emitentul autorizaţiei de confecţionare.

(3)Dispozitivele speciale de marcat se înregistrează în contabilitate ca bunuri de inventar, după ce amprentele lor au fost înregistrate la biroul notarului public.

Art. 7

Evidenţa şi gestionarea dispozitivelor de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-e) se fac de către conducătorii titularilor autorizaţiilor de confecţionare, care poartă întreaga răspundere pentru păstrarea lor în deplină siguranţă, până la predarea/primirea între cei desemnaţi să le deţină şi să le folosească.

(1)Evidenţa şi gestionarea dispozitivelor de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) se fac de către conducătorii titularilor autorizaţiilor de confecţionare, care poartă întreaga răspundere pentru păstrarea lor în deplină siguranţă, până la predarea/primirea la/de la cei desemnaţi să le folosească.

(2)Dispozitivele speciale de marcat prevăzute la 4 alin. (4) lit. a)-c) se păstrează în fişete metalice dotate cu casete individuale pentru fiecare utilizator; accesul la dispozitivele speciale de marcat se poate realiza concomitent de către utilizator, care deţine accesul la caseta individuală şi de către şeful ocolului silvic/conducătorul unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, conducătorul altor administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului recunoscuţi de lege sau conducătorul structurii silvice de rang superior, care deţine accesul la fişetul metalic.
(la data 20-Oct-2014 Art. 7 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 669/2014 )

Art. 8

Documentele care se întocmesc şi se păstrează la emitenţii autorizaţiilor de confecţionare şi la utilizatorii dispozitivelor speciale de marcat sunt următoarele:

A)La inspectoratele teritoriale de regim silvic şi vânătoare:A) La structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură(la data 20-Oct-2014 Art. 8, litera A. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 669/2014 )

1.autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat;

2.actele de înregistrare la birourile notarilor publici a dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-e), în copie;

3.actele de casare, scoatere din inventar a dispozitivelor speciale de marcat şi de distrugere a amprentelor pentru dispozitivele uzate sau deteriorate, în copie;

B)La utilizatori:

1.evidenţa contabilă a bunurilor de inventar cu dispozitivele speciale de marcat;

2.un exemplar cu amprenta dispozitivelor speciale de marcat şi confirmarea biroului notarului public de înregistrare a amprentei dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-e);

3.rapoartele înaintate organelor competente, referitoare la dispozitivele speciale de marcat, în copie;

4.actele de casare a dispozitivelor speciale de marcat uzate sau deteriorate şi aprobarea de casare şi scoatere din inventar;

5.câte un dosar pentru fiecare dispozitiv special de marcat, care conţine amprenta mărcii înregistrate la biroul notarului public şi delegaţiile de folosire cu rapoartele prevăzute la art. 18;

6.actele referitoare la pierderea, dezmembrarea şi/sau distrugerea dispozitivelor speciale de marcat.

Art. 9

(1)Registrul de evidenţă a dispozitivelor speciale de marcat se completează şi se ţine de conducătorul utilizatorului şi cuprinde:

a)inventarul tuturor dispozitivelor speciale de marcat, cu menţionarea formei amprentei mărcii, a indicativului şi a observaţiilor. La observaţii se înregistrează data şi numărul dispoziţiei de repartizare pentru dispozitivele noi, numărul actului de aprobare a casării pentru dispozitivele distruse, numele personalului desemnat să îl folosească, semnăturile de primire-restituire;

b)pentru fiecare dispozitiv special de marcat se rezervă în registru 1-3 pagini de evidenţă a folosirii, care vor cuprinde următoarele coloane: numărul curent; numele, prenumele şi funcţia salariatului căruia i s-a încredinţat dispozitivul; numărul şi data delegaţiei; perioada de folosire; scopul folosirii; locul folosirii - unitate de producţie/bază, canton silvic, unităţi amenajistice. Înregistrarea se face în ordinea emiterii delegaţiilor de folosire a dispozitivelor.

b)evidenţa folosirii fiecărui dispozitiv special de marcat se înscrie într-un registru, care va cuprinde următoarele coloane: numărul curent; indicativul, forma amprentei, numele şi prenumele salariatului căruia i s-a încredinţat dispozitivul, numărul şi data delegaţiei, locul folosirii - unitate de producţie/bază, unităţi amenajistice, scopul folosirii, perioada de folosire, observaţii. Înregistrarea se face în ordinea emiterii delegaţiilor de folosire a dispozitivelor.
(la data 15-Jul-2011 Art. 9, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 1851/2011 )

(2)Modelul Registrului de evidenţă a dispozitivelor speciale de marcat este prevăzut în anexa nr. 3.

CAPITOLUL IV: Folosirea şi destinaţia dispozitivelor speciale de marcat

Art. 10

(1)Dispozitivele speciale de marcat se folosesc în fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia, precum şi pentru marcarea materialelor lemnoase care se transportă pe căile rutiere, feroviare şi navale de către personalul împuternicit, conform delegaţiei de marcare emise de conducătorul utilizatorului.

(2)Este interzisă emiterea de delegaţii de marcare în afara razei administrative legale a utilizatorului, cu excepţia cazurilor în care dispozitivele speciale de marcat se folosesc la punerea în valoare a arborilor şi arboretelor afectate de doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă, de fenomene de uscare anormală, precum şi pentru controale de fond sau parţiale.

(2)Este interzisă emiterea de delegaţii de marcare pentru dispozitivele speciale de marcare prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-c) în suprafeţe de fond forestier naţional sau vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, pentru care ocolul silvic nu are încheiate contracte de administrare/asigurarea serviciilor silvice sau prestaţie silvică, după caz.
(la data 20-Oct-2014 Art. 10, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 669/2014 )

(21)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), dispozitivele speciale de marcat cu amprentă rotundă se pot folosi la punerea în valoare a arborilor afectaţi de factori biotici şi abiotici, iar cele cu amprentă pentagonală şi triunghiulară se pot folosi pentru controale de fond sau parţiale realizate pentru alte suprafeţe de fond forestier decât cele de la alin. (2), pe baza unei note întocmite de direcţia care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi aprobate de către conducătorul autorităţii.

(22)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală se pot folosi şi la marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal pe suprafeţe de pădure pentru care nu sunt asigurate administrarea sau serviciile silvice, în baza avizului conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(la data 20-Oct-2014 Art. 10, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 669/2014 )

(3)Modelul Registrului de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat este prevăzut în anexa nr. 4.

(4)Dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. (4) alin. (4) lit. a)-c) pot fi folosite şi de personalul din cadrul direcţiilor silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi din cadrul bazelor experimentale ale Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(5)Dispozitivele speciale de marcat care vor fi utilizate de personalul silvic din cadrul direcţiilor silvice se vor transfera de la ocoalele silvice din subordine şi se vor repartiza, personalizat, personalului silvic îndreptăţit, desemnat de către conducătorul direcţiei silvice; personalul silvic din cadrul direcţiilor silvice poate utiliza şi dispozitivele speciale de marcat confecţionate în condiţiile prezentului regulament.

(5)Dispozitivele speciale de marcat care vor fi utilizate de personalul silvic din cadrul unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva se vor transfera de la ocoalele silvice din subordine şi se vor repartiza, personalizat, personalului silvic îndreptăţit, desemnat de către conducătorii acestora.
(la data 20-Oct-2014 Art. 10, alin. (5) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 669/2014 )

(6)Dispozitivele speciale de marcat care vor fi utilizate de personalul silvic din cadrul bazelor experimentale se vor transfera de la ocoalele silvice din subordinea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice şi se vor repartiza, personalizat, personalului silvic îndreptăţit, desemnat de către conducătorul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice. Personalul silvic din cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice poate utiliza şi dispozitivele speciale de marcat confecţionate în condiţiile prezentului regulament.

(7)Păstrarea, gestionarea şi folosirea dispozitivelor speciale de marcat de către personalul din cadrul direcţiilor silvice se vor face cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(la data 15-Jul-2011 Art. 10, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 1851/2011 )

Art. 11

(1)Conducătorul utilizatorului este obligat să împuternicească o singură persoană pentru folosirea unui dispozitiv special de marcat cu acelaşi indicativ al amprentei, pe toată perioada cât aceasta este încadrată la utilizatorul respectiv, în baza unui proces-verbal de predare-primire, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2)În cazul în care din diferite motive persoanei împuternicite potrivit alin. (1) îi încetează raporturile de muncă cu utilizatorul respectiv, dispozitivul de marcat se retrage de către conducătorul acestuia, urmând a fi atribuit spre folosire altei persoane, după o perioadă de 2 ani calendaristici.

(2)În cazul în care din diferite motive persoanei împuternicite potrivit alin. (1) îi încetează raporturile de muncă cu utilizatorul respectiv, dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) şi c) se retrag de către conducătorul acestuia, urmând a fi atribuite spre folosire altei persoane, după o perioadă de 2 ani calendaristici.
(la data 15-Jul-2011 Art. 11, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 1851/2011 )

(1)Conducătorul utilizatorului este obligat să împuternicească o singură persoană pentru folosirea unui dispozitiv special de marcat cu acelaşi indicativ al amprentei, pe toată perioada cât aceasta este încadrată la utilizatorul respectiv, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2)În cazul în care, din diferite motive, persoana împuternicită potrivit alin. (1) nu mai este îndreptăţită să folosească dispozitivul special de marcat, acesta nu mai poate fi atribuit spre folosire altei persoane o perioadă de 12 luni, cu excepţia dispozitivelor speciale de marcat cu amprenta dreptunghiulară, care pot fi utilizate cu continuitate, în condiţiile legii, indiferent de utilizator.
(la data 20-Oct-2014 Art. 11 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 669/2014 )

Art. 12

(1)Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă circulară se folosesc pentru marcarea arborilor destinaţi recoltării din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile situate în afara acestuia. Amprenta dispozitivului special de marcat se aplică pe cioplaje, la baza trunchiului, cât mai aproape de nivelul solului, sau pe o rădăcină evidentă, pe terenurile în pantă în partea din aval. Imprimarea mărcii se face folosind vopsea.

(1)Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă circulară se folosesc pentru marcarea arborilor destinaţi recoltării din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile situate în afara acestuia. Amprenta dispozitivului special de marcat se aplică pe cioplaje, la baza trunchiului, cât mai aproape de nivelul solului, sau pe o rădăcină evidentă, pe terenurile în pantă în partea din aval, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea. Pentru arborii marcaţi destinaţi recoltării se întocmeşte un act de punere în valoare, care se generează şi se autorizează în SUMAL, cu respectarea celorlalte reglementări specifice.
(la data 20-Oct-2014 Art. 12, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 669/2014 )

(11)Pentru arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase se întocmeşte un act de punere în valoare, care se generează şi se autorizează în SUMAL şi se aprobă de către şeful ocolului silvic, în baza verificării prevăzute la alin. (14).

(la data 09-Nov-2016 Art. 12, alin. (1^1) din capitolul IV abrogat de Art. II din Ordinul 2121/2016 )

(12)Imprimarea mărcii pentru arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase se face folosind vopsea de o altă culoare decât cea aprobată anual în condiţiile prezentului regulament, stabilită pentru fiecare act de punere în valoare prin decizia şefului ocolului silvic; decizia şefului ocolului silvic se îndosariază la dosarul partizii.

(13)Şeful ocolului silvic este obligat să notifice structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la constituirea actelor de punere în valoare pentru arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase, în ziua următoare depunerii la ocolul silvic a documentelor primare întocmite cu ocazia marcării arborilor, iar în cazul ocoalelor silvice de stat se notifică şi unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva competentă teritorial.

(la data 09-Nov-2016 Art. 12, alin. (1^3) din capitolul IV abrogat de Art. II din Ordinul 2121/2016 )

(14)În termen de 10 zile calendaristice de la notificare este obligatorie verificarea actelor de punere în valoare pentru arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase de către:

a)structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru actele de punere în valoare întocmite pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi pentru cel pentru care aceasta are încheiate contracte de administrare sau de servicii silvice;

b)unităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de aceasta, precum şi pentru cel pentru care are încheiate contracte de administrare sau de servicii silvice.
(la data 20-Oct-2014 Art. 12, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 11. din Ordinul 669/2014 )

(la data 09-Nov-2016 Art. 12, alin. (1^4) din capitolul IV abrogat de Art. II din Ordinul 2121/2016 )

(2)Are dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai personalul silvic împuternicit de către conducătorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer şi inginer silvic, în condiţiile prevăzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase.

(2)Are dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai conducătorul ocolului silvic autorizat şi personalul silvic împuternicit de către conducătorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer şi inginer silvic, în condiţiile prevăzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase.
(la data 15-Jul-2011 Art. 12, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 1851/2011 )

(3)Amprenta dispozitivului şi culoarea vopselei folosite la marcarea şi inventarierea arborilor se consemnează în procesul-verbal de marcare şi se imprimă pe acesta.

Art. 13

(1)Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pătrată se folosesc pentru delimitarea suprafeţei parchetelor destinate exploatării, în condiţiile prevăzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase. Dispozitivul special de marcat se aplică pe arborii de limită care nu se recoltează, pe un cioplaj făcut pe trunchi la înălţimea de 1,30 m de la sol, orientat spre suprafaţa parchetului.

(1)Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pătrată se folosesc pentru delimitarea suprafeţei parchetelor destinate exploatării, în condiţiile prevăzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase. Dispozitivul special de marcat se aplică pe arborii de limită care nu se recoltează, pe un cioplaj făcut pe trunchi la înălţimea de 1,30 m de la sol, orientat spre suprafaţa parchetului, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea.
(la data 20-Oct-2014 Art. 13, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 12. din Ordinul 669/2014 )

(2)Are dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai personalul silvic împuternicit de către conducătorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer şi inginer silvic, în condiţiile prevăzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase.

(2)Are dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai conducătorul ocolului silvic autorizat şi personalul silvic împuternicit de către conducătorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer şi inginer silvic, în condiţiile prevăzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase.
(la data 15-Jul-2011 Art. 13, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 1851/2011 )

Art. 14

(1)Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal sau a arborilor prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase. Dispozitivul special de marcat se aplică pe un cioplaj făcut la baza cioatei, de regulă în partea din aval.

(1)Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal. Dispozitivul special de marcat se aplică pe un cioplaj făcut la baza şi pe secţiunea tăieturii cioatei, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea; pe terenurile în pantă dispozitivul special de marcat se aplică în partea din aval a arborelui.
(la data 20-Oct-2014 Art. 14, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 669/2014 )

(2)În cazul în care nu există posibilitatea de aplicare a dispozitivului special de marcat pe cioată, acesta va fi aplicat pe cel mai apropiat arbore, la înălţimea de 1,30 m de la sol, cu orientarea spre locul unde se găseşte arborele tăiat ilegal.

(3)În situaţii speciale, precum tăieri de părţi din arbori sau cioate tăiate din rasul solului, dispozitivul special de marcat se aplică la nivelul tăieturii sau pe secţiunea acesteia, după caz.

(3)În situaţii speciale, precum tăieri de părţi din arbori sau cioate tăiate la nivelul solului, dispozitivul special de marcat se aplică la nivelul tăieturii ori pe suprafaţa acesteia, după caz.
(la data 20-Oct-2014 Art. 14, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 669/2014 )

(4)Are dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai personalul silvic împuternicit de către conducătorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer sau inginer silvic, în condiţiile prevăzute de reglementările privind paza pădurilor.

(4)Are dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai conducătorul ocolului silvic autorizat şi personalul silvic împuternicit de către conducătorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer sau inginer silvic, în condiţiile prevăzute de reglementările privind paza pădurilor.
(la data 15-Jul-2011 Art. 14, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 1851/2011 )

(4)Au dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai conducătorul ocolului silvic autorizat şi personalul silvic împuternicit de către conducătorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer sau inginer silvic, precum şi personalul silvic împuternicit de către conducătorul unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, conducătorul altor administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului recunoscuţi de lege sau al structurilor silvice de rang superior, în condiţiile prevăzute de reglementările privind paza pădurilor.
(la data 20-Oct-2014 Art. 14, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 669/2014 )

Art. 15

(1)Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal sau a arborilor prejudiciaţi în procesul de exploatare a masei lemnoase. Dispozitivul special de marcat se aplică pe un cioplaj făcut la baza cioatei, de regulă în partea din aval.

(1)Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal. Dispozitivul special de marcat se aplică pe un cioplaj făcut la baza şi pe secţiunea tăieturii cioatei, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea; pe terenurile în pantă dispozitivul special de marcat se aplică în partea din aval a arborelui.
(la data 20-Oct-2014 Art. 15, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 14. din Ordinul 669/2014 )

(2)În cazul în care nu există posibilitatea de aplicare a dispozitivului special de marcat pe cioată, acesta va fi aplicat pe cel mai apropiat arbore, la înălţimea de 1,30 m de la sol, cu orientarea spre locul unde se găseşte arborele tăiat ilegal.

(3)În cazuri speciale - tăieri de părţi din arbori, cioate tăiate din rasul solului - dispozitivul special de marcat se aplică la nivelul tăieturii sau pe secţiunea acesteia, după caz.

(3)În cazuri speciale - tăieri de părţi din arbori, cioate tăiate la nivelul solului - dispozitivul special de marcat se aplică la nivelul tăieturii sau pe suprafaţa acesteia, după caz.
(la data 20-Oct-2014 Art. 15, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 14. din Ordinul 669/2014 )

(4)Are dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai personalul silvic împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi din cadrul structurilor de specialitate ale acestora, în condiţiile prevăzute de reglementările privind paza pădurilor.

Art. 16

(1)Dispozitivele speciale de marcat cu amprenta dreptunghiulară se folosesc pentru marcarea materialului lemnos fasonat cu diametrul la capătul subţire mai mare de 20 cm a lemnului cioplit şi/sau ecarisat care se transportă pe căi rutiere, feroviare ori navale.

(1)Dispozitivele speciale de marcat cu amprenta dreptunghiulară se folosesc pentru marcarea lemnului rotund care se transportă cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm, precum şi a pomilor de Crăciun proveniţi de pe teritoriul naţional, la locul de recoltare.
(la data 20-Oct-2014 Art. 16, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 15. din Ordinul 669/2014 )

(2)Au dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai persoanele împuternicite care au calitatea de emitenţi ai documentelor de însoţire a materialelor lemnoase, potrivit legislaţiei privind circulaţia materialelor lemnoase.

(2)Au dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai:

a)persoanele împuternicite care au calitatea de emitenţi ai documentelor de însoţire a materialelor lemnoase, inclusiv a pomilor de Crăciun recoltaţi din fondul forestier naţional şi de pe terenuri din afara acestuia, potrivit legislaţiei privind circulaţia materialelor lemnoase;

b)operatorii economici autorizaţi pentru producerea de materiale forestiere de reproducere, în cazul pomilor de Crăciun produşi în pepinierele instalate pe terenuri cu altă destinaţie decât cea forestieră.
(la data 20-Oct-2014 Art. 16, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 15. din Ordinul 669/2014 )

(3)Dispozitivul special de marcat cu amprenta dreptunghiulară se aplică pe secţiunea de tăiere la capătul subţire al pieselor de lemn rotund, precum şi pe secţiunea de tăiere a pomilor de Crăciun, care se transportă de la locul de recoltare.
(la data 20-Oct-2014 Art. 16, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 16. din Ordinul 669/2014 )

Art. 17

(1)Delegaţia de marcare se întocmeşte într-un exemplar de către şeful utilizatorului şi se înscrie în registrul de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat.

(1)Predarea spre folosire a dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 se face de către şeful ocolului silvic, pe baza delegaţiei de marcare, document înseriat, care se întocmeşte în două exemplare pe hârtie autocopiativă, dintre care exemplarul original rămâne la utilizatorul dispozitivului special de marcat şi se înscrie în registrul de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat şi în registrul de corespondenţă al ocolului silvic, iar copia rămâne la cotor. Raportul de folosire a dispozitivului special de marcat se înregistrează la depunere în registrul de corespondenţă al ocolului silvic.
(la data 20-Oct-2014 Art. 17, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 17. din Ordinul 669/2014 )

(2)Modelul delegaţiei de marcare este prevăzut în anexa nr. 5.

(3)Delegaţiile de marcare pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 se emit pentru durate de timp strict determinate, în funcţie de volumul lucrărilor silvice de executat şi de condiţiile de lucru, fără a depăşi:

a)30 de zile calendaristice pentru dispozitivele speciale de marcat cu marcă circulară şi pentagonală;

b)5 zile lucrătoare pentru dispozitivele speciale de marcat cu marcă pătrată.

(4)Personalul silvic delegat pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat răspunde de păstrarea în siguranţă a acestora pe toată durata folosirii.

(5)Stabilirea culorii vopselei pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 se face anual de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică utilizatorilor acestora până la data de 30 noiembrie a anului anterior utilizării lor.
(la data 20-Oct-2014 Art. 17, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 18. din Ordinul 669/2014 )

Art. 171

(1)Predarea spre folosire a dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 15 se face de către conducătorul structurii cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau conducătorul structurii teritoriale de specialitate a acesteia, după caz, pe baza delegaţiei de marcare, document înseriat, care se întocmeşte în două exemplare pe hârtie autocopiativă, dintre care exemplarul original rămâne la utilizatorul dispozitivului special de marcat şi se înscrie în registrul de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat şi în registrul de corespondenţă, iar copia rămâne la cotor. Raportul de folosire a dispozitivului special de marcat se înregistrează la depunere în registrul de corespondenţă al utilizatorului.

(2)Modelul delegaţiei de marcare este prevăzut în anexa nr. 5.

(3)Personalul silvic delegat pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat răspunde de păstrarea în siguranţă a acestora pe toată durata folosirii.

(4)Stabilirea culorii vopselei pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 15 se face anual de către conducătorul structurii cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică utilizatorilor dispozitivelor speciale de marcat până la data de 30 noiembrie a anului anterior utilizării acestora.
(la data 20-Oct-2014 Art. 17 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 19. din Ordinul 669/2014 )

Art. 18

(1)Delegaţia de marcare se restituie cel mai târziu în ultima zi de valabilitate, împreună cu carnetul de inventariere.

(1)Utilizatorul dispozitivului special de marcat are obligaţia să depună la deţinătorul acestuia delegaţia de marcare completată corespunzător, până cel mai târziu în ultima zi înscrisă în delegaţie, împreună cu raportul de folosire a dispozitivului special de marcat.
(la data 20-Oct-2014 Art. 18, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 20. din Ordinul 669/2014 )

(2)La delegaţia de marcare se anexează raportul de activitate privind folosirea dispozitivului de marcat.

(3)Modelul raportului de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprentă rotundă, pătrată, pentagonală sau triunghiulară este prevăzut în anexa nr. 6.

(4)Modelul raportului de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprentă dreptunghiulară este prevăzut în anexa nr. 7.

(5)La restituire, delegaţia de marcare se înregistrează în registrul de corespondenţă al utilizatorului.

(5)La restituire, raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat se înregistrează în registrul de corespondenţă al utilizatorului.
(la data 15-Jul-2011 Art. 18, alin. (5) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 1851/2011 )

(6)La restituire, deţinătorul are obligaţia să verifice dacă raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat întocmit de utilizator este corelat cu delegaţia de marcare.
(la data 20-Oct-2014 Art. 18, alin. (5) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 21. din Ordinul 669/2014 )

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale

Art. 19

Se interzice cu desăvârşire:

a)confecţionarea, în alte condiţii decât conform prevederilor prezentului regulament, a dispozitivelor speciale de marcat, falsificarea sau folosirea de dispozitive false ori a altor instrumente pentru marcarea arborilor destinaţi tăierii, a cioatelor arborilor tăiaţi ilegal sau a materialului lemnos care se transportă pe căile rutiere, feroviare şi navale;

b)încredinţarea dispozitivelor speciale de marcat altor persoane şi folosirea în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 10-16;

c)folosirea dispozitivelor speciale de marcat în alte locuri şi în alte scopuri decât cele înscrise în delegaţia emisă sau după expirarea termenului înscris în delegaţie;

d)folosirea dispozitivului special de marcat fără drept sau contrar dispoziţiilor legale specifice.

Art. 20

Săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 19 atrage răspunderea contravenţională sau, după caz, penală a persoanei vinovate, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 21

(1)Pierderea sau furtul dispozitivului special de marcat se anunţă în scris conducătorului utilizatorului, în cel mult 12 ore de la constatare. Conducătorul utilizatorului comunică pierderea sau furtul organului de poliţie şi inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânătoare în raza căruia s-a produs evenimentul, în cel mult 24 de ore de la data înştiinţării.

(2)În cazul în care dispozitivul special de marcat nu este găsit în termen de 15 zile, utilizatorul face cunoscută pierderea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precizând că folosirea dispozitivului special de marcat respectiv constituie infracţiune potrivit Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(3)La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), la solicitarea utilizatorului, emitentul autorizaţiei de confecţionare va lua hotărârea de anulare a dispozitivului special de marcat. Această hotărâre, împreună cu documentul doveditor privind publicarea pierderii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, se comunică de către utilizator biroului notarului public unde a fost înregistrat dispozitivul respectiv.

(4)După anulare, dispozitivul special de marcat se scoate din inventarul unităţii, valoarea acestuia se recuperează de la salariatul vinovat şi, după caz, se aplică sancţiunea legală sau disciplinară.

Art. 22

(1)Utilizatorul, prin reprezentantul său legal, este obligat să predea în custodie structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, competentă teritorial, dispozitivele speciale de marcat, pe bază de proces-verbal, dacă se găseşte în una dintre următoarele situaţii:

a)nu mai desfăşoară activitatea pentru care a fost autorizat să deţină şi să folosească dispozitivele speciale de marcat;

b)îşi încetează activitatea;

c)se suspendă dreptul de folosire a dispozitivelor speciale de marcat.

(2)După expirarea perioadei de suspendare, dispozitivele speciale de marcat se restituie utilizatorului pe bază de proces-verbal.

Art. 23

(1)Anual, conducătorul utilizatorului dispune verificarea stării tehnice şi modul de folosire a dispozitivelor speciale de marcat.

(1)Conducătorul utilizatorului are obligaţia permanentă de verificare a stării tehnice a dispozitivelor speciale de marcat şi consemnării acesteia într-un proces-verbal, ar, în funcţie de starea tehnică, poate decide:

a)utilizarea în continuare a dispozitivului special de marcat;

b)utilizarea în continuare a dispozitivului special de marcat numai după reamprentarea acestuia în condiţiile art. 2 alin. (1);

c)casarea dispozitivului special de marcat.
(la data 20-Oct-2014 Art. 23, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 22. din Ordinul 669/2014 )

(2)În situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) şi b) sau dacă se constată că amprenta dispozitivului de marcat este deteriorată ori uzată se propune casarea acestuia.

(3)Casarea dispozitivelor speciale de marcat se face prin distrugerea amprentei în prezenţa unei comisii constituite prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a emis autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor respective.

(3)Casarea dispozitivelor speciale de marcat se face prin distrugerea însemnelor în prezenţa unei comisii constituite prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a emis autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor respective; aceeaşi procedură de casare se aplică şi în cazul dispozitivelor a căror autorizaţie de confecţionare a fost emisă în condiţiile legii, de alte structuri decât structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(la data 20-Oct-2014 Art. 23, alin. (3) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 22. din Ordinul 669/2014 )

(4)În termen de 10 zile calendaristice de la data casării dispozitivului special de marcat, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a dispus casarea este obligat să comunice RNEADSM faptul că dispozitivul special de marcat a fost casat.
(la data 20-Oct-2014 Art. 23, alin. (3) din capitolul V completat de Art. I, punctul 23. din Ordinul 669/2014 )

Art. 24

Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile legale specifice din actele normative în vigoare.

Art. 25

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.
(la data 20-Oct-2014 Art. 25 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 25. din Ordinul 669/2014 )

ANEXA Nr. 1: FORMA dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat

Fig: A

Fig: B

Fig: C

Fig: D

Fig: E

ANEXA Nr. 2:

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare ...........................

AUTORIZAŢIE de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat nr. .............. din .............

În baza cererii şi a documentaţiei depuse se autorizează .......................... (denumirea utilizatorului) ...................................... din localitatea ............................. (comuna, oraşul, municipiul, strada, numărul) ................................................................................................ Judeţul ..............................., să solicite confecţionarea şi să folosească următoarele dispozitive speciale de marcat:

- SECŢIUNEA A:

Dispozitive speciale de marcat cu marcă circulară, cu următoarele indicative specifice:

1 - 1); 2)

2...........................................................................................................................................................................................

- SECŢIUNEA B:

Dispozitive speciale de marcat cu marcă pătrată, cu următoarele indicative specifice:

1 - 1); 2)

2............................................................................................................................................................................................

- SECŢIUNEA C:

Dispozitive speciale de marcat cu marcă pentagonală, cu următoarele indicative specifice:

1 - 1); 2)

2..............................................................................................................................................................................................

- SECŢIUNEA D:

Dispozitive speciale de marcat cu marcă triunghiulară, cu următoarele indicative specifice:

1 - 1); 2)

2............................................................................................................................................................................................

- SECŢIUNEA E:

Dispozitive speciale de marcat cu marcă dreptunghiulară, cu următoarele indicative specifice:

1 - 1); 2)

2...........................................................................................................................................................................................

Conducătorul utilizatorului, precum şi personalul împuternicit să păstreze şi să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute în această autorizaţie sunt obligaţi să respecte prevederile Regulamentului privind forma, evidenţa, păstrarea şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, aprobat prin Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011, încălcarea acestora sancţionându-se potrivit legii.

Conducătorul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare,

___

1) Simbolul judeţului în care îşi are sediul social ocolul silvic şi codul ocolului silvic.

2) Codul numeric al dispozitivului de marcat.

ANEXA Nr. 3: REGISTRUL de evidenţă a dispozitivelor speciale de marcat

Denumirea utilizatorului .........................................

Inventarul dispozitivelor speciale de marcat

Nr. crt.

Indicativul

Forma amprentei

Observaţii

0

1

2

3

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4: REGISTRUL de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat

1) Unitatea de producţie.

2) Unitatea amenajistică.

Nr. crt.

Indicativul

Forma amprentei

Numele şi prenumele titularului delegat

Nr. şi data delegaţiei

U.P.1)

u.a.2)

Felul tăierii/Natura produsului

Perioada

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Unitatea de producţie.

2) Unitatea amenajistică.
(la data 15-Jul-2011 anexa 4 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 1851/2011 )

ANEXA Nr. 5:

Utilizatorul .......................

DELEGAŢIE DE MARCARE

nr.1) ..................... din2) .............

Domnul ....................................., având funcţia de ......................................., este delegat să folosească în perioada .............................................. dispozitivul special de marcat cu amprenta3) ............................................., având indicativul ......................................................................., pentru4) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
în5)..........................................................................................................................................................................................................

Lucrarea se efectuează în intervalul de timp de la ........................ până la ...................., interval în care se vor depune la ..................... (utilizator) .............................................................................. dispozitivul special de marcat, raportul de marcare şi documentele rezultate în urma executării lucrării.

Pentru aplicarea mărcii se va folosi vopsea de culoare .........................................................................................................

Conducătorul utilizatorului,

...............................................

__________

1) Numărul curent din registrul de evidenţă.

2) Data ridicării dispozitivului special de marcat, care este aceeaşi cu data emiterii delegaţiei de folosire.

3) Circulară, pătrată, pentagonală, triunghiulară sau dreptunghiulară.

4) Felul tăierii şi natura produsului, respectiv felul controlului sau materialele lemnoase care se marchează.

5) Localizarea amenajistică - unitatea de producţie, parcelă, subparcelă, numele proprietarului, denumirea cantonului silvic, respectiv locaţia în care se marchează materialele lemnoase ce se transportă.

Utilizatorul ......................

DELEGAŢIE DE MARCARE nr.1) ........ din .............

Domnul .................., având funcţia de .................., este delegat să folosească în perioada .................. dispozitivul special de marcat cu amprenta2) .............., având indicativul ............., pentru3) ................................. în4) ........................ .

Lucrarea se efectuează în intervalul de timp de la ............... până la ........., interval în care se va depune la .................... (utilizator) raportul de marcare şi documentele rezultate în urma executării lucrării.

Pentru aplicarea mărcii se va folosi vopsea de culoare ..................... .

Conducătorul utilizatorului,

..............................

1) Numărul curent din registrul de evidenţă.

2) Circulară, pătrată, pentagonală sau triunghiulară.

3) Felul tăierii şi natura produsului, respectiv felul controlului sau materialele lemnoase care se marchează.

4) Localizarea amenajistică - unitatea de producţie, parcelă, subparcelă, numele proprietarului, denumirea cantonului silvic, respectiv locaţia în care se marchează materialele lemnoase ce se transportă.
(la data 15-Jul-2011 anexa 5 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 1851/2011 )

ANEXA Nr. 6:

Nr. ..................... din .............................

Dispozitivul special de marcat a fost depus astăzi, ..................................................

Conducătorul utilizatorului ................................................

RAPORT DE ACTIVITATE privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprenta1) ........... primit în baza Delegaţiei nr. ............. din ............

Numele şi prenumele persoanelor care au făcut parte din echipa de marcare .........................................................................................

Numele şi prenumele persoanelor care au asistat la efectuarea inspecţiei de fond sau parţiale ...............................................................

Culoarea vopselei folosite la marcare ..........................................................................................................................................................

Declar pe propria răspundere că nu am încredinţat dispozitivul special de marcat altor persoane, că nu l-am folosit în afara prevederilor delegaţiei de folosire primite şi că nu am aplicat marca pe arbori sau cioate care nu sunt menţionate în prezentul raport.

Data .......................

..................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

.................................

________

1) Forma amprentei - rotundă, pătrată, pentagonală sau triunghiulară - şi indicativul.

2) În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în păduri pentru care identificarea locului nu este suficientă sau nu este posibilă prin cadastrul forestier, se vor trece toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deţinătorului, elemente de cadastru general.

3) Carnete de inventar, procese-verbale, fişe.

4) Unitatea de producţie.

5) Unitatea amenajistică.

Nr. ........... din ................

Conducătorul utilizatorului ..........................

RAPORT DE ACTIVITATE privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprenta1) ........... primit în baza delegaţiei nr. ....... din ..............

Locul marcării2)

Felul tăierii/Natura produsului

Numerotarea arborilor/cioatelor

Numărul total de cioate

Intervalul în care s-a făcut marcarea

Numărul şi data depunerii documentelor de marcare3)

U.P.

u.a.

Primul număr

Ultimul număr

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

-

-

 

-

 

1) Forma amprentei - rotundă, pătrată, pentagonală sau triunghiulară - şi indicativul.

2) În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în păduri pentru care identificarea locului nu este suficientă sau nu este posibilă prin cadastrul forestier, se vor trece toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deţinătorului, elemente de cadastru general.

3) Carnete de inventar, procese-verbale, fişe.

Numele şi prenumele persoanelor care au făcut parte din echipa de marcare ...........................

Numele şi prenumele persoanelor care au asistat la efectuarea inspecţiei de fond sau parţiale ....................

Culoarea vopselei folosite la marcare .............. .

Declar pe propria răspundere că nu am încredinţat dispozitivul special de marcat altor persoane, că nu l-am folosit în afara prevederilor delegaţiei de folosire primite şi că nu am aplicat marca pe arbori sau cioate care nu sunt menţionate în prezentul raport.

Data ..................

....................... (numele şi prenumele)

Semnătura .......................
(la data 15-Jul-2011 anexa 6 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 1851/2011 )

ANEXA Nr. 7:

Nr. ..................... din .............................

Raportul folosirii dispozitivului special de marcat a fost depus astăzi, ..................................................

Conducătorul utilizatorului ................................................

RAPORT DE ACTIVITATE privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprenta dreptunghiulară primit în baza Delegaţiei nr. .................. din ........................

Numele şi prenumele persoanelor care au făcut parte din echipa de marcare .....................................................................................................

Declar pe propria răspundere că nu am încredinţat dispozitivul special de marcat altor persoane, că nu l-am folosit în afara prevederilor delegaţiei de folosire primite.

Data .......................

................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

................................

Nr. ......... din ..............

Raportul folosirii dispozitivului special de marcat a fost depus astăzi, ................

Conducătorul utilizatorului ..........................

RAPORT DE ACTIVITATE privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprenta dreptunghiulară primit în baza delegaţiei nr. ....... din .............

Nr. crt.

Indicativul dispozitivului special de marcat

Felul documentului de însoţire a mărfii

Nr. şi data documentului de însoţire a mărfii

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele persoanei care a realizat marcarea ................................

Declar pe propria răspundere că nu am încredinţat dispozitivul special de marcat altor persoane şi că nu l-am folosit în afara prevederilor delegaţiei de folosire primite.

Data ..................

.......................... (numele şi prenumele)

Semnătura ........................
(la data 15-Jul-2011 anexa 7 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 1851/2011 )

ANEXA nr. 8: Registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat

Nr. crt.

Judeţul

Deţinător

* Date de identificare

Însemnele amprentei

Nr. şi data autorizaţiei de confecţionare

Unitatea specializată abilitată care a confecţionat

Denumirea biroului notarial la care s-a înregistrat şi data înregistrării

**Observaţii

rotundă

pătrată

pentagonală

triunghiulară

dreptunghiulară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pentru ocoale silvice se înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare.

Pentru operatori economici autorizaţi pentru producerea de materiale forestiere de reproducere se înscrie numărul autorizaţiei sau CUI.

Pentru operatori economici se înscrie CUI.

** În situaţia casării se înscrie numărul procesului-verbal de casare.

Pentru operatori economici se înscrie CUI.

ANEXA nr. 9: CERTIFICAT DE ABILITARE Nr. ......./............. (anul)

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ

[POZĂ - A se vedea actul modificator]

În urma desfăşurării procedurii potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia prevăzută la art. 5 alin. (5) din regulament, emite prezentul

CERTIFICAT DE ABILITARE

pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat

Persoana juridică ............................, ..............., (denumirea şi forma juridică),

cu sediul în ........................ (localitatea, judeţul, strada, numărul etc.)

şi înregistrată la Oficiul registrului comerţului la nr. ..................,

se abilitează să confecţioneze dispozitive speciale de marcat arbori sau loturi de arbori cu*:

* Se completează în funcţie de tipul amprentei.

|_| - amprentă circulară;

|_| - amprentă pătrată;

|_| - amprentă pentagonală;

|_| - amprentă triunghiulară:

|_| - amprenta dreptunghiulară.

Prezentul certificat de abilitare este valabil 5 ani de la data emiterii.

Preşedintele Comisiei,

..........................

L.S./S.S.
(la data 20-Oct-2014 anexa 7 completat de Art. I, punctul 24. din Ordinul 669/2014 )

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 346 din data de 18 mai 2011


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.