ORDIN nr. 1.106 din 21 noiembrie 2018

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

EMITENT      MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 28 noiembrie 2018

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 143.917 din 21.11.2018 al Direcției politici și strategii în silvicultură,în temeiul art. 62 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Articolul 1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 14 septembrie 2015, se abrogă.

Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul apelor și pădurilor,
Ioan Deneș

București, 21 noiembrie 2018.

Nr. 1.106.

REGULAMENT din 21 noiembrie 2018

privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

EMITENT      MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 28 noiembrie 2018

Notă
Aprobat prin ORDINUL nr. 1.106 din 21 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 1010 din 28 noiembrie 2018.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1

(1) Prezentul regulament stabilește modul de organizare, funcționare și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, denumit în continuare regulament.

(2) Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, denumită în continuare Comisie, funcționează în cadrul Asociației Patronale a Forestierilor din România, denumită în continuare ASFOR.

(3) Comisia este singura abilitată să emită certificate de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, la solicitarea operatorilor economici, în condițiile prezentului regulament.

Articolul 2

(1) Obținerea certificatului de atestare emis de către Comisie este obligatorie pentru operatorii economici care desfășoară activitatea de exploatare forestieră.

(2) Certificatul de atestare dă dreptul operatorilor economici care l-au obținut să desfășoare activități de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național.

Articolul 3

În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) certificat de atestare/reatestare - documentul emis în condițiile prevăzute de prezentul regulament, care dă dreptul posesorului acestuia să desfășoare activitatea de exploatare forestieră;

b) atestare - acordarea certificatului de atestare în condițiile prevăzute de prezentul regulament;

c) reatestare - acordarea certificatului de reatestare unui operator economic care anterior obținerii acestuia a fost atestat/reatestat pentru activitatea de exploatare forestieră;

d) revizuire - înscrierea modificărilor în certificatul de atestare/reatestare emis de către Comisie pentru un operator economic pentru perioada de valabilitate rămasă. Înscrierea se face în funcție de modul de îndeplinire de către operatorul economic a criteriilor de atestare la data revizuirii, în cazul modificării actelor de înființare/funcționare sau în cazul în care condițiile și criteriile de atestare au suferit modificări datorită schimbării cadrului legal pe perioada de valabilitate a certificatului de atestare/reatestare.

Capitolul II Organizarea și funcționarea Comisiei

Articolul 4

Pentru atestarea operatorilor economici care desfășoară activitatea de exploatare a masei lemnoase se organizează următoarele structuri:

a) Comisia;

b) secretariatul Comisiei.

Articolul 5

(1) Comisia este compusă din 13 membri, inclusiv președintele și vicepreședintele, care au drept de vot, iar componența acesteia este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În prima ședință de lucru membrii Comisiei își aleg, cu majoritate simplă, președintele și vicepreședintele.

(3) Comisia își desfășoară activitatea în prezența președintelui sau a vicepreședintelui și a minimum 6 membri.

(4) Persoanele nominalizate în Comisie își păstrează calitatea de membru până la retragerea acesteia de către instituțiile sau entitățile pe care le reprezintă.

(5) Comisia este reprezentată în instanță de către consilierul juridic, membru în secretariatul Comisiei, din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură

.Articolul 6

(1) Secretariatul Comisiei este format din 8 persoane, din care un consilier juridic din partea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, iar componența acestuia este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(2) Documentele de atestare se depun de administratorul operatorului economic sau împuternicitul acestuia la sediul central al ASFOR sau la structurile teritoriale ale ASFOR. Structurile teritoriale ASFOR transmit documentele de atestare până la data următoarei ședințe a Comisiei, la sediul central al ASFOR.

(3) Secretariatul Comisiei oferă clarificări la solicitarea operatorilor economici în vederea întocmirii și depunerii cererilor de atestare.

Articolul 7

Atribuțiile Comisiei sunt următoarele:

a) examinează cererile și documentele prezentate pentru atestare/reatestare/revizuire și adoptă hotărâri cu privire la îndeplinirea condițiilor de atestare;

b) aprobă cererile de atestare/reatestare/revizuire pentru operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament;

c) respinge cererile de atestare/reatestare/revizuire pentru operatorii economici care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament, cu motivarea respingerii și comunicarea acesteia solicitanților, prin secretariatul Comisiei;

d) dispune secretariatului eliberarea certificatelor de atestare/reatestare pentru operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament;

e) dispune retragerea certificatelor de atestare/reatestare;

f) stabilește nivelul maxim al volumului anual de lemn pe picior posibil de exploatat pentru fiecare operator economic care solicită atestarea, în funcție de documentele prezentate Comisiei;

g) dispune afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a listei operatorilor economici atestați pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase și a hotărârilor Comisiei;

h) informează anual prin raport autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură cu privire la activitatea Comisiei. Raportul se publică pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

i) oferă clarificări, la solicitare, cu privire la documentele de atestare depuse

.Articolul 8

Atribuțiile președintelui Comisiei sunt următoarele:

a) aprobă graficele cu programarea ședințelor Comisiei, la propunerea secretariatului;

b) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei, certificatele de atestare/reatestare/revizuire sau, după caz, comunicările de respingere a cererilor de atestare/reatestare/ revizuire, cu motivarea aferentă și comunicările de retragere a certificatelor de atestare/reatestare;

c) formulează propuneri de înlocuire a membrilor Comisiei care nu își îndeplinesc atribuțiile prevăzute de prezentul regulament;

d) semnează toate documentele care privesc activitatea Comisiei;

e) semnează actele administrative de retragere a certificatelor de atestare/reatestare.

Articolul 9

(1) Vicepreședintele Comisiei coordonează activitatea secretariatului și răspunde de asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activităților curente.

(2) Vicepreședintele Comisiei exercită atribuțiile președintelui, în lipsa acestuia

Articolul 10

Atribuțiile secretariatului Comisiei sunt următoarele:

a) primește și înregistrează documentațiile necesare atestării/reatestării/revizuirii;

b) întocmește graficul de ședințe, pe care îl supune spre aprobare președintelui Comisiei;

c) pregătește ședințele și asigură logistica necesară desfășurării acestora;

d) inventariază documentele din dosarele prezentate pentru atestare/reatestare/revizuire și completează fișa fiecărui dosar;

e) redactează certificatele de atestare/reatestare sau revizuire și le prezintă spre semnare președintelui Comisiei;

f) întocmește comunicările către operatorii economici cărora le-au fost respinse cererile de atestare/reatestare/revizuire, cu menționarea motivelor de respingere, și le prezintă spre semnare președintelui Comisiei;

g) ține evidența dosarelor de atestare/reatestare/revizuire într-un registru special și reactualizează, după fiecare ședință, lista operatorilor economici atestați/reatestați, în ordinea emiterii certificatelor, pe suport electronic, precum și a celor respinși;

h) arhivează dosarele care au fost analizate de Comisie;

i) comunică operatorilor economici hotărârile Comisiei privind retragerea certificatului de atestare/reatestare;

j) întocmește procesul-verbal de ședință și consemnează modul în care se desfășoară lucrările Comisiei;

k) redactează hotărârile Comisiei și documentele emise de aceasta;

l) ține evidența personalului de specialitate pentru fiecare operator economic;

m) transmite certificatul de atestare/reatestare/revizuit către operatorii economici direct sau prin intermediul structurilor teritoriale ale ASFOR.

Articolul 11

(1) ASFOR asigură, în condițiile legii, susținerea financiară și spațiul pentru desfășurarea activității Comisiei, în baza încasărilor din tariful de atestare/reatestare/revizuire.

(2) Tarifele de atestare/reatestare/revizuire se fundamentează de ASFOR, se aprobă prin votul majorității membrilor Comisiei în prima ședință și se modifică anual, cu indicele anual de inflație.

(3) Operatorii economici care solicită atestarea au obligația de a depune contravaloarea tarifului de atestare/reatestare/ revizuire, în numerar, la casieria ASFOR, sau prin ordin de plată.

(4) Cheltuielile pentru funcționarea Comisiei de atestare, editarea certificatelor de atestare/reatestare, indemnizația de ședință pentru persoanele nominalizate în Comisie și pentru persoanele care asigură secretariatul acesteia se suportă de către ASFOR din tarifele încasate. ASFOR va ține evidențe separate pentru încasările și cheltuielile efectuate.

(5) După diminuarea sumei rezultate din tarifele încasate cu obligațiile la bugetul de stat, cheltuielile efectuate cu organizarea ședinței de atestare, alte cheltuieli, un cuantum de 80% se acordă ca indemnizație de ședință persoanelor nominalizate în Comisie și în secretariatul acesteia.

(6) Persoanele care asigură secretariatul Comisiei primesc ca indemnizație de ședință 50% din valoarea cuvenită persoanelor nominalizate în Comisie.(7) Acordarea indemnizației de ședință este condiționată de participarea la ședința de atestare.

Capitolul III Documentele necesare pentru atestare

Articolul 12

(1) În vederea obținerii certificatului de atestare, operatorul economic are obligația de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

a) cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 și care primește număr de înregistrare din registrul Comisiei;

b) copie de pe statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că operatorul economic are ca obiect de activitate exploatarea forestieră, certificat sub semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal;

c) copie de pe încheierea judecătorului delegat sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă sau rezoluția conducătorului Oficiului Național al Registrului Comerțului competent teritorial privind înregistrarea operatorului economic, certificată sub semnătură;

d) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, certificată sub semnătură;

e) copie de pe documentele care dovedesc asigurarea cu personal de specialitate pentru coordonarea tehnică a activității de exploatare forestieră, angajat pe durată nedeterminată, certificată sub semnătură, copia contractului individual de muncă înregistrat în registrul de evidență al operatorului economic respectiv și copie a raportului per salariat listat din REVISAL, certificată sub semnătură;

f) copie de pe diplomele de absolvire/licență ale personalului de specialitate pentru coordonarea tehnică a activității de exploatare forestieră, certificată sub semnătură;

g) documente prin care se face dovada asigurării cu utilaje specifice activității de exploatare forestieră: certificate eliberate de unitatea administrativ-teritorială, care se vor depune în original, sau copii de pe contractul/contractele de leasing și de pe documentul care face dovada ultimei plăți, în cazul utilajelor cumpărate în leasing; operatorul economic trebuie să facă dovada deținerii de utilaje pentru exploatarea unui volum anual de minimum 2.500 m^3, iar pentru identificarea tipului de utilaj se pot depune la comisie documente clarificatoare;

h) cazierul judiciar, în original, pentru administratorul/ administratorii sau pentru președintele consiliului de administrație al operatorului economic, după caz, din care să rezulte că nu a/au fost condamnat/condamnați pentru fapte privind încălcarea regimului silvic sau pentru fapte de corupție. Prin excepție, în cazul ocoalelor silvice se depune cazierul judiciar, în original, pentru șeful ocolului silvic;

h^1) cazierul judiciar, în original, pentru operatorul economic din care să rezulte că operatorul economic nu a fost condamnat pentru fapte privind încălcarea regimului silvic sau pentru fapte de corupție;

i) documentul, în copie, care dovedește achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3).

j) copie de pe certificatul constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului sau, după caz, actul administrativ emis de Registrul asociațiilor și fundațiilor sau de Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, actualizat, valabil și certificat sub semnătură de către reprezentantul legal. Certificatul constatator trebuie să cuprindă activitatea de silvicultură (CAEN 0210) sau exploatare forestieră (CAEN 0220).

(2) Personalul de specialitate angajat în cadrul operatorului economic poate fi maistru exploatări forestiere, tehnician, subinginer sau inginer în domeniul silviculturii sau al exploatărilor forestiere. Personalul de specialitate poate fi luat în calcul în vederea emiterii certificatului de atestare/reatestare doar pentru un singur operator economic.

(3) În cazul persoanelor cu studii medii sau superioare de specialitate în domeniul silviculturii sau al exploatărilor forestiere care au calitatea de asociat sau administrator în cadrul operatorului economic care solicită atestarea/reatestarea nu este necesară angajarea cu contract de muncă.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) se încadrează cu contract de muncă, cu normă întreagă, pe o perioadă de timp nedeterminată.

Capitolul IV Documentele necesare pentru reatestare

Articolul 13

În vederea obținerii certificatului de reatestare, operatorul economic are obligația de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

a) documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) și e)-i);

b) copie de pe certificatul constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului sau, după caz, actul administrativ emis de Registrul asociațiilor și fundațiilor sau de Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, actualizat, valabil și certificat sub semnătură de către reprezentantul legal. Certificatul constatator trebuie să cuprindă activitatea de silvicultură (CAEN 0210) sau exploatare forestieră (CAEN 0220).

c) certificatul de atestare/reatestare în original.

Articolul 14

Prezentarea incompletă a documentației prevăzute la art. 12 alin. (1), respectiv art. 13 sau necompletarea acesteia până la data ședinței de atestare determină respingerea cererii de atestare/reatestare/revizuire a operatorului economic respectiv.

Capitolul V Documente necesare revizuirii

Articolul 15

(1) Revizuirea se solicită de către operatorul economic la schimbarea condițiilor inițiale de atestare/reatestare.

(2) Documentele necesare revizuirii sunt:

a) cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;

b) documente din care să rezulte modificarea condițiilor de atestare care impun modificarea volumului atestat/elementelor de identificare;

c) documentul care dovedește achitarea tarifului stabilit pentru revizuire.

(3) Revizuirea se face prin înscrierea, olograf, a modificărilor pe verso la certificatul de atestare/reatestare emis în condițiile prezentului regulament. Revizuirea se înscrie pentru perioada de valabilitate rămasă a certificatului de atestare/reatestare inițial.

Capitolul VI Criteriile de atestare/reatestare

Articolul 16

(1) Calculul capacității anuale de exploatare a masei lemnoase de către un operator economic se face în baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:a) încadrarea cu personal de specialitate, stabilindu-se o capacitate anuală de exploatare de:

a1) 12.000 mc/an pentru un maistru, absolvent de liceu specializarea silvicultură/exploatări forestiere; tehnician în silvicultură/exploatări forestiere, subinginer silvic/exploatări forestiere;

a2) 25.000 mc/an inginer în silvicultură/exploatări forestiere sau inginer colegiu în silvicultură/exploatări forestiere;

b) deținerea de utilaje specifice realizării lucrărilor de exploatare forestieră, luându-se în calcul o capacitate anuală, astfel:

1. un tractor tip articulat - 6.000 mc;

2. un tractor, inclusiv articulat, cu braț hidraulic cu graifer - 8.000 mc;

3. un tractor, inclusiv articulat, cu braț hidraulic și graifer suplimentar pentru fixarea sarcinii - 10.000 mc;

4. un tractor, inclusiv articulat, având semiremorcă, cu braț hidraulic cu graifer - 15.000 mc;

5. o instalație cu cablu mobilă - 5.000 mc, dovada deținerii se face cu factură/contract vânzare-cumpărare;

6. un tractor tip universal, inclusiv șenilat, echipat pentru exploatări forestiere cu putere de peste 50 CP - 5.000 mc;

7. un tractor tip universal, inclusiv șenilat, echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă și troliu, cu putere cuprinsă între 20 și 35 CP - 2.500 mc;

8. un tractor tip universal, inclusiv șenilat, echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă și troliu, cu putere cuprinsă între 36 și 49 CP - 4.000 mc;

9. alte utilaje multifuncționale - maximum 30.000 mc/an, în funcție de specificație;

10. atelaj cu două animale de povară - 1.000 mc.

(2) În cazul în care operatorul economic solicitant nu prezintă datele tehnice pentru utilajele multifuncționale deținute, Comisia va acorda pentru acestea un volum de 5.000 mc.

Capitolul VII Procedura de atestare/reatestare/revizuire

Articolul 17

(1) Procedura de atestare/reatestare se desfășoară în următoarele etape:

a) etapa I - inventarierea de către secretariatul Comisiei, anterior datei programării ședinței Comisiei, a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării/revizuirii, completarea și însușirea unei fișe cu documentele din fiecare dosar, precum și întocmirea propunerii către Comisie de analizare a dosarelor;

b) etapa a II-a - analiza de către Comisie a dosarelor înregistrate și prezentate de secretariat pentru operatorii economici care solicită atestarea/reatestarea/revizuirea;

c) etapa a III-a - deliberarea Comisiei privind atestarea/ reatestarea/revizuirea operatorilor economici sau respingerea cererilor, cu precizarea motivelor care au condus la decizia de respingere;

d) etapa a IV-a - emiterea și eliberarea certificatelor de atestare/reatestare/revizuire;

e) etapa a V-a - publicarea și actualizarea listei operatorilor economici care dețin un certificat de atestare/reatestare și a hotărârilor Comisiei pe site-ul web al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și pe site-ul ASFOR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data organizării ședinței de atestare, prin grija secretariatului Comisiei.

(2) Ședința de analiză a dosarelor se desfășoară în lipsa reprezentanților operatorilor economici.

(3) Ședințele de atestare/reatestare au loc lunar, de regulă în a doua parte a lunii.

Articolul 18

(1) Hotărârile adoptate de Comisie se consemnează într-un proces-verbal de ședință și se semnează de către toți membrii prezenți.

(2) Procesele-verbale și alte date necesare privind operatorii economici se înregistrează în registrul Comisiei.

(3) Procesele-verbale de ședință, registrul prevăzut la alin. (2) și documentațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) și art. 13 se arhivează la secretariatul Comisiei o perioadă de 5 ani de la data emiterii certificatelor emise în baza hotărârilor Comisiei consemnate în acestea.

Articolul 19

(1) Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/ reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de către secretariatul Comisiei prin afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și pe site-ul ASFOR în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii ședinței de atestare.

(2) Certificatele de atestare/reatestare se ridică de reprezentanții operatorilor economici sau, după caz, de persoanele împuternicite de aceștia de la sediul ASFOR din București sau de la structurile teritoriale ale ASFOR. Comunicările de respingere a cererilor de atestare/reatestare/ revizuire se transmit operatorilor economici prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire.

(3) Împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare operatorii economici nemulțumiți pot depune contestație la Comisie, în termen de 5 zile de la data comunicării.

(4) Contestația se soluționează, în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia, de către o comisie de contestație numită prin hotărârea președintelui Comisiei, formată din 3 membri nominalizați din cadrul secretariatului Comisiei. Președintele comisiei de contestație este consilierul juridic nominalizat din partea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Rezultatul analizei contestației este pus în aplicare de către Comisie.

Articolul 20

(1) Certificatele de atestare/reatestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) au valabilitate până la emiterea unui nou certificat de atestare/reatestare sau până în ultima zi a celei de-a 24 luni de la data emiterii, cu obligația operatorului economic de a solicita reatestarea sau revizuirea la schimbarea condițiilor pentru care a fost atestat inițial; emiterea unui alt certificat de reatestare se poate face cu maximum 60 de zile înainte de expirarea valabilității certificatului de atestare/reatestare emis în condițiile prezentului regulament.

(3) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) se emit începând cu numărul 1 pentru fiecare an și se ștampilează cu ștampila Comisiei.

(4) În cazul pierderii/distrugerii/furtului certificatului de atestare/reatestare, Comisia eliberează un duplicat al acestuia, numai după publicarea anunțului privind pierderea/distrugerea/furtul certificatului de atestare/reatestare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(5) În cazurile în care condițiile și criteriile de atestare au suferit modificări după atestare, operatorul economic are obligația să solicite revizuire în termen de 20 de zile lucrătoare de la schimbarea condițiilor inițiale.

Articolul 21

(1) Certificatele de atestare/reatestare emise se retrag, după caz, de către Comisie în una dintre următoarele situații:

a) desființarea operatorului economic;

b) în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în materie de infracțiuni la regimul silvic, prin care instanța a dispus atragerea răspunderii penale a operatorului economic conform dispozițiilor Codului de procedură penală;

c) în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de retragere a certificatului de atestare;

d) dacă vreunul dintre documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) și art. 13 cuprinde informații false sau neconforme cu documentul original;

e) dacă operatorul economic nu și-a îndeplinit obligația privind revizuirea ca urmare a schimbării condițiilor în baza cărora a fost atestat inițial;

f) dacă operatorul economic nu depune la Comisie documentele clarificatoare prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor care au stat la baza atestării/reatestării/revizuirii, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării în scris a Comisiei;

g) în condițiile existenței unui raport de control, aprobat de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după caz, prin care se propune retragerea certificatului de atestare pentru operatorii economici ca urmare a încălcării regimului silvic, necontestat în termenul legal prevăzut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau care a fost menținut printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

h) la solicitarea gărzilor forestiere/structurilor care asigură administrarea sau serviciile silvice, în cazul în care procurorul dispune trimiterea în judecată a operatorului economic, a personalului angajat în cadrul acestuia sau a administratorului pentru tăieri ilegale în parchetele neautorizate și sesizează instanța de judecată, Comisia are obligația luării măsurii de retragere a certificatului de atestare până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată;

i) la solicitarea gărzilor forestiere/structurilor care asigură administrarea sau serviciile silvice, în cazul în care procurorul dispune trimiterea în judecată a operatorului economic, a personalului angajat în cadrul acestuia sau a administratorului pentru vătămări ale semințișurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau pentru tăieri ilegale în parchetele autorizate spre exploatare și sesizează instanța de judecată, Comisia are obligația luării măsurii de retragere a certificatului de atestare până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată;

j) ca urmare a dispunerii unei măsuri preventive, în cursul urmăririi penale, privind interzicerea desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea, Comisia are obligația luării măsurii de retragere a certificatului de atestare până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată.

(2) Personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, conducătorii structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, ai Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și ai unităților și subunităților acesteia, conducătorii structurilor de rang superior, precum și șefii ocoalelor silvice de regim au obligația să informeze Comisia dacă au cunoștință despre existența uneia din situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)b) și d), în termen de 20 de zile de la data constatării.

(3) Se interzice, pentru o perioadă de trei ani de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorului economic pentru activitatea de exploatare forestieră căruia i s-a retras certificatul de atestare în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-i).

(4) Se interzice, pentru o perioadă de trei ani de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră care au ca administratori/asociați aceleași persoane care au avut calitatea de administratori/asociați la operatori economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-au retras certificatele de atestare în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-i).

(5) Perioada de trei ani de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare prevăzută la alin. (3) și (4) curge de la data aplicării sancțiunii de către comisie, respectiv de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată în cazul contestării sancțiunii în instanță.

(6) Comisia notifică garda forestieră competentă teritorial cu privire la retragerea certificatului de atestare/reatestare pentru un operator economic, care ia măsura ridicării acestuia și predării către comisie.

Capitolul VIII Dispoziții finale

Articolul 22

(1) Certificatele de atestare/reatestare eliberate anterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament rămân valabile până la data expirării sau, după caz, a retragerii acestora în condițiile prezentului regulament.

(2) Operatorii economici care dețin certificate de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) pot solicita reatestarea înainte de expirarea valabilității acestora, în condițiile prezentului regulament.

Articolul 23

(1) Emitenții autorizațiilor de exploatare sunt obligați să consemneze, să semneze și să ștampileze, la data autorizării partizii, volumul autorizat și volumul autorizat cumulat, în situația prevăzută în anexa la Certificatul de atestare/reatestare.

(2) Emitenții autorizațiilor de exploatare sunt obligați să consemneze, la data reprimirii partizii, volumul exploatat și volumul exploatat cumulat, în situația prevăzută în anexa la Certificatul de atestare/reatestare.

Articolul 24

Constatarea neîndeplinirii condițiilor de atestare/reatestare prevăzute de prezentul regulament și a obligațiilor ce revin operatorilor economici se face de către: personalul silvic cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și din structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, emitenții autorizațiilor de exploatare, personal silvic desemnat de către ASFOR, care vor comunica această situație Comisiei.

(1^1) Ocoalele silvice au obligația de a verifica valabilitatea certificatului de atestare/reatestare înainte de a emite autorizația de exploatare.

(2) Unitățile și subunitățile Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, structurile de rang superior și ocoalele silvice de regim au obligația să informeze Comisia cu privire la eventualele încălcări ale prezentului regulament de către operatori economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră.(3) Operatorii economici sunt obligați să solicite emitenților autorizațiilor de exploatare completarea situației prevăzute în anexa la Certificatul de atestare/reatestare.

Articolul 25

(1) Structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică prin sondaj existența dotărilor specifice și a încadrării cu personal de specialitate, care au stat la baza atestării operatorului economic, și ori de câte ori se impune verificarea.

(2) Situația dotărilor specifice și a încadrării cu personal de specialitate care au stat la baza atestării se transmite structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin grija secretariatului Comisiei, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data organizării ședinței de atestare.

(3) În situația în care dotările specifice și încadrarea cu personal de specialitate nu concordă cu cele care au stat la baza atestării operatorilor economici, structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură vor comunica această situație Comisiei, care analizează și ia măsura retragerii certificatului de atestare/ reatestare.

Articolul 26

Asociațiile profesionale din domeniul forestier pot desfășura activități de consultanță, publicitate și promovare a activității de exploatare forestieră, pentru a crește gradul de conștientizare că această activitate se desfășoară în mod responsabil, etic și la cel mai înalt standard, pentru a asigura transparența modului de funcționare a Comisiei și a ușura accesul operatorilor economici la obținerea certificatului de atestare.

Articolul 27

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

Anexa nr. 1 la regulament

COMPONENȚA
Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră

Nr. crt.

Numele și prenumele

Instituția

1.

Ion Anghel

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

2.

Oana Elena Antonescu Stan

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

3.

Dan Achim

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

4.

Dănuț Iacob

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

5.

Porzsolt Levente

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

6.

Gheorghiță Gheorghe

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

7.

George Constantinescu

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

8.

Győző István Bárczi

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

9.

Bogdan Dan Boghian

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva

10.

Ciprian Dumitru Muscă

Asociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

11.

Cristian Bălănescu

Asociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

12.

Tudor Butnariu

Asociația Administratorilor de Păduri din România - AAP

13.

Dorel Fechete

Asociația Administratorilor de Păduri din România - AAP

 

Anexa nr. 2 la regulament
COMPONENȚA
secretariatului Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră

Nr. crt.

Numele și prenumele

Instituția

1

Monica Popescu

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

2.

Alexandru Lucian Arăboaei

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

3.

Marius Cojoacă

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

4.

Sebi Sebastian Constantin

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

5.

Cristian Macău

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

6.

Florin Sorinel Rădulescu

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva

7.

Cristian Bădăluță

Asociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

8.

Cosmin Mișu Tașcu

Asociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR

 

Anexa nr. 3 la regulament

I. Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră ce funcționează în cadrul Asociației Patronale a Forestierilor din România - ASFOR

II. CEREREprivind eliberarea certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare forestierăForma de organizare^1 ...............................

III. Nr. intrare .............Data: .........

IV. CătreComisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră1. Subsemnat(ul/a), ............................................. domiciliat(ă) în ......................................, str. ....................................................... nr. ........., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..............................................................., telefon .................................., fax ............................, act identitate ......... seria ......... nr. .............................., eliberat de .............................. la data ...................., CNP ........................................, reprezentant legal, conform ............................, având funcția de ..................................................2. pentru operatorul economic .............................................................................., având nr. de ordine în Oficiul Național al Registrului Comerțului ....................., nr. de ordine din Registrul asociațiilor și fundațiilor/Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice .................................., nr. autorizație pentru desfășurarea de activități economice în mod independent ........................., cod unic de înregistrare ......................., cu sediul în: localitatea ................................................, str. .................................................................. nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ......................................, cod poștal ..................., telefon ......................................, fax .........................., e-mail ........................................., având în obiectul de activitate silvicultură sau exploatare forestieră, conform^2 ....................................................,3. în temeiul Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, solicit:¨ atestare pentru volumul ......................................................¨ reatestare pentru volumul ......................................................¨ revizuire^3 pentru volumul ......................................................¨ emitere duplicat al certificatului de atestare seria ............... nr. .......................... din ..............................¨ emitere anexă la certificatul de atestare seria ............... nr. .......................... din ..............................

 

V. Situația privind asigurarea cu personal de specialitate angajat pe durata de valabilitate a certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

Pregătirea de specialitate

Numărul și seria diplomei de absolvire/licență/adeverință a personalului de specialitate

1

2

3

4

...

 

VI. Situația privind asigurarea cu utilaje proprii specifice activității de exploatare forestieră

Nr. crt.

Tipul utilajului

Anul achiziției

Puterea CP

1

2

3

4

 

VII. Calculul capacității anuale de exploatare forestieră^4

Nr. crt.

Categorie utilaj

Buc.

Capacitate utilaj

Categorie personal de specialitate

Număr

Capacitate personal

1

2

3

4

5

...

T O T A L C A P A C I T A T E

 

VIII. Documentele ce se atașează prezentei cereri

Nr. crt.

Denumirea actului

X^5

1

Cerere (în original)

2

Act constitutiv/Statut (copie)

3

Rezoluție/Încheiere/Hotărâre privind înregistrarea operatorului economic (copie)

4

Certificatul de înregistrare/Actul administrativ emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor/Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice (copie)

5

Certificat constatator actualizat emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/Autorizație funcționare ocoale silvice (copie)

6

Documente privind asigurarea personalului de specialitate (copie)

7

Certificat fiscal privind luarea în evidență a utilajelor emis de către unitatea administrativ-teritorială (original)

8

Documente privind dotarea cu utilaje specifice (fotografie, acolo unde este cazul)

9

Cazierul judiciar al administratorului/administratorilor (original)

10

Cazier tehnic exploatare (copie)

11

Certificat de atestare/reatestare (original)

12

Alte documente, dacă este cazul

 

IX. Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile Codului penal cu privire la falsul în declarații, că documentele anexate sunt conforme, iar cele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, ce funcționează în cadrul Asociației Patronale a Forestierilor din România - ASFOR, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), datele fiind furnizate în scopul obținerii certificatului de atestare/reatestare sau a revizuirii acestuia, în condițiile legii.Completarea datelor de către semnatar pe acest formular constituie consimțământul explicit pentru a prelucra în continuare aceste date.Data ........................... Semnătura .............................................L.S.

 

^1 Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.A., O.S.)/companie națională/societate națională/regie autonomă/ocol silvic/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială/fundație/instituții/autorități înființate prin hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale consiliilor locale etc.^2 Se vor preciza documentele din care rezultă faptul că operatorul economic are în obiectul de activitate silvicultură (CAEN 0210) sau exploatare forestieră (CAEN 0220), în funcție de forma juridică de organizare (de exemplu, actul constitutiv, actul de înființare, autorizația pentru desfășurarea de activități economice în mod independent, statutul, regulamentul de organizare și funcționare etc.).^3 În cazul revizuirii se poate modifica capacitatea de exploatare solicitată la revizuire în plus sau în minus în funcție de criteriile de atestare îndeplinite la momentul analizei sau se pot opera înscrisuri cu privire la persoana juridică.^4 Capacitatea anuală totală reprezintă volumul cel mai mic rezultat din compararea capacității anuale totale privind asigurarea cu utilaje și a capacității anuale totale privind asigurarea cu personal de specialitate.^5 Se bifează cu X pentru documentele depuse conform solicitărilor din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră.

 

Anexa nr. 4 la regulament

COMISIA DE ATESTARE A OPERATORILOR ECONOMICI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERĂ care funcționează în cadrul Asociației Forestierilor din România - ASFOR
CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE
Seria ........../Nr. ........../................ (anul)În urma desfășurării procedurii de atestare potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 1.106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, cu modificările și completările ulterioare,Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră emite prezentul
CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTAREOperatorul economic ................................................, cu sediul în ......................................................., înregistrat la Oficiul(denumirea și forma juridică) (localitatea, județul, strada numărul etc.)Național al Registrului Comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor/Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice la nr. ...........SE ATESTĂ/REATESTĂpentru o capacitate anuală de exploatare a lemnului în volum brut de ............. m^3 pe picior.Prezentul certificat este însoțit de o anexă care conține ............. file.Prezentul certificat este valabil până la data de ...................... .Dosar nr. ............Președintele Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră,
..........................
L.S./S.S.
VERSO
A. Mențiuni cu ocazia revizuirii capacității de atestare

Nr. crt.

Data revizuirii

Capacitatea de exploatare stabilită la revizuire [m^3 masă lemnoasă/an]

Semnătura președintelui și ștampila comisiei

0

1

2

3

1

2

3

B. Mențiuni cu ocazia modificării datelor de identificare a operatorului economic

Nr. crt.

Data revizuirii

Alte mențiuni

Semnătura președintelui și ștampila comisiei

0

1

2

3

1

2

3

 

ANEXĂ la Certificatul de atestare/reatestare
SITUAȚIA*)
volumului de lemn pe picior exploatat*) Însoțește certificatul de atestare a operatorilor economici și se emite într-un număr de file aferent volumului atestat.Operatorul economic ..............................Certificat de atestare: seria ........ nr. .......... din ................

Nr. crt.

Anul/APV SUMAL 2.0

Contractul**) nr. ...... din ..........

Volumul autorizat (m^3)

Viza ocolului silvic

Total

Ras.

Fag

Qv.

Alte specii

Volum autorizat cumulat***)

Volum exploatat (m^3)****)

Volum exploatat cumulat****)

Emitentul autorizației de exploatare

Semnătura și ștampila

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

**) În coloana 2, la emiterea autorizației de exploatare, se va menționa tipul contractului și se va nota după cum urmează:– (A) Contract de achiziție masă lemnoasă pe picior;– (PS) Contract de prestări servicii de exploatare forestieră.***) Se completează la emiterea autorizației de exploatare și rezultă prin cumulul volumului autorizat pentru perioada de valabilitate a certificatului de atestare și nu poate avea un volum mai mare decât volumul cumulat aferent celor 2 ani de valabilitate a certificatului de atestare.****) Se completează la data reprimirii parchetului. Volumul din coloana 10 rezultă prin cumulul volumului exploatat pentru fiecare an de valabilitate a certificatului de atestare și nu poate avea o valoare mai mare decât capacitatea anuală pentru care a fost emis certificatul de atestare.
Ștampila comisiei
.........................