ORDIN nr. 1073 din 17 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase
Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare, ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Regulamentul de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 545/367/2004 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a administraţiei pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri şi a altora asemenea, pentru comercializarea materialelor lemnoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 26 octombrie 2004, se abrogă.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

ANEXĂ:

REGULAMENT de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 316 din data de 9 mai 2011


Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

REGULAMENT din 17 martie 2011 de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase
Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 09-May-2011 actul a fost aprobat de Ordinul 1073/2011 )

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Prezentul regulament se aplică în cazurile în care pieţele, târgurile, oboarele şi bursele de mărfuri solicită să fie autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase, astfel cum sunt definite în Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare.

Art. 2

Scopul autorizării pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri este crearea premiselor necesare pentru asigurarea condiţiilor de comercializare, a controlului modului în care se face comercializarea şi pentru asigurarea documentelor necesare pentru dovedirea provenienţei şi pentru însoţirea transportului materialelor lemnoase vândute cu amănuntul de către producător.

Art. 3

Prin autorizare se impune ca administraţiile pieţelor, târgurilor, oboarelor şi burselor de mărfuri să cunoască ansamblul reglementărilor privind circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase.

Art. 4

Autorizarea se realizează în vederea îndeplinirii cu continuitate a condiţiilor şi posibilităţilor tehnice de îndeplinire a acestor condiţii de către pieţe, târguri, oboare şi bursele de mărfuri care solicită autorizarea, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

CAPITOLUL II: Condiţii de autorizare

Art. 5

Pieţele, târgurile, oboarele şi bursele de mărfuri care solicită autorizarea pentru comercializarea materialelor lemnoase trebuie să îndeplinească cu continuitate următoarele condiţii:

a)să fie constituite în condiţiile legii;

b)să deţină spaţii pentru desfăşurarea comerţului cu materiale lemnoase;

c)spaţiile deţinute să fie autorizate pentru funcţionare, ca spaţiu fizic, de către autoritatea publică locală;

d)să aibă angajat cu contract individual de muncă cel puţin o persoană din categoria personal tehnic cu pregătire medie sau superioară în silvicultură şi/sau exploatări forestiere şi/sau prelucrarea lemnului ori în industrializarea lemnului sau să aibă contracte de prestări servicii cu o persoană fizică autorizată, în condiţiile legii, pentru realizarea de lucrări specifice silviculturii ori cu persoane fizice sau juridice atestate în activitatea de exploatare forestieră;

e)să deţină ca instrumente specifice de măsurare o după şi un metru sau o ruletă pentru determinarea dimensiunilor şi volumului materialelor lemnoase care fac obiectul actului de comerţ.

Art. 6

(1)În vederea autorizării, solicitanţii vor depune un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a)cererea pieţei, târgului, oborului sau a bursei de mărfuri, semnată de persoana competentă, care va purta în colţul din dreapta sus viza primarului localităţii unde funcţionează piaţa, târgul, oborul sau bursa de mărfuri respectivă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b)actul de înfiinţare şi funcţionare a pieţei, târgului, oborului sau a bursei de mărfuri;

c)actul doveditor al deţinerii spaţiului prevăzut la art. 5 lit. b);

d)autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea publică locală;

e)contractul individual de muncă pentru personalul de specialitate angajat sau, după caz, contractul de prestări servicii, potrivit prevederilor art. 5 lit. d);

f)extras din lista de inventar din care să rezulte îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 lit. e), confirmată prin semnătura proprie de reprezentantul legal al pieţei, târgului, oborului sau al bursei de mărfuri.

(2)Actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se prezintă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al pieţei, târgului, oborului sau al bursei de mărfuri, prin semnătură pe propria răspundere a acestuia.

CAPITOLUL III: Procedura de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase

Art. 7

Dosarele cuprinzând documentele prevăzute la art. 6 se depun de către solicitanţi la sediul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare în raza căruia aceştia îşi desfăşoară activitatea, fiind înregistrate în registrul de corespondenţă.

Art. 8

(1)Analiza documentaţiei de solicitare a autorizării se realizează de către o comisie formată din:

a)conducătorul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare - preşedinte;

b)consilierul juridic al inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare sau, după caz, avocatul cu care inspectoratul are contract de asistenţă juridică - membru;

c)un reprezentant al prefecturii judeţului în care îşi desfăşoară activitatea piaţa, târgul, oborul sau bursa de mărfuri care solicită autorizarea, nominalizat de către prefectul judeţului respectiv - membru;

d)un reprezentant al inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare - secretar.

(2)Comisia prevăzută la alin. (1) se întruneşte la convocarea scrisă a preşedintelui înăuntrul termenului de 30 de zile de la data depunerii solicitării de autorizare.

Art. 9

(1)Comisia întrunită în şedinţă de lucru verifică îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor prevăzute la art. 5, prin analiza documentelor prevăzute la art. 6.

(2)Analiza documentaţiei se face în prezenţa reprezentantului legal al solicitantului convocat prin grija inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare.

(3)Constatările comisiei se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, care se întocmeşte prin grija inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare.

(4)În situaţia în care comisia constată că solicitantul îndeplineşte condiţiile, acestuia i se eliberează autorizaţia de comercializare a materialelor lemnoase, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 10

Autorizaţiile eliberate în condiţiile prezentului regulament se înscriu într-un registru special de evidenţă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 11

(1)Autorizaţiile eliberate în condiţiile prezentului regulament sunt valabile pentru o perioadă de 5 ani.

(2)Piaţa, târgul, oborul sau bursa de mărfuri, autorizată potrivit prezentului regulament, în cadrul căreia au intervenit schimbări în urma cărora condiţiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite este obligată să îl informeze despre aceasta pe conducătorul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare emitent al autorizaţiei, în termen de 30 de zile de la data schimbării.

(3)Agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice care constată că o anume piaţă, târg, obor sau bursă de mărfuri, care a fost autorizată, nu mai îndeplineşte condiţiile în baza cărora a fost autorizată încheie proces-verbal de control în prezenţa reprezentantului pieţei, târgului, oborului, sau al bursei de mărfuri respective, în care sunt consemnate condiţiile care nu mai sunt îndeplinite.

(4)Procesele-verbale de control întocmite potrivit alin. (3) se transmit inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare care a emis autorizaţia.

(5)În situaţia în care procesul-verbal de control este semnat fără obiecţiuni de către reprezentantul pieţei, târgului, oborului sau al bursei de mărfuri, conducătorul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare retrage autorizaţia respectivă.

(6)Anunţul de retragere a autorizaţiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, prin grija inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare care a emis autorizaţia.

(7)În situaţia în care procesul-verbal de control încheiat în condiţiile alin. (3) este semnat cu obiecţiuni de către reprezentantul pieţei, târgului, oborului sau al bursei de mărfuri, conducătorul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare dispune verificarea celor consemnate în termen de cel mult 5 zile de la data primirii actului de control, de către o echipă de control formată din minimum două cadre tehnice din cadrul inspectoratului.

(8)Echipa de control face verificările care se impun, cu participarea reprezentantului pieţei, târgului, oborului sau al bursei de mărfuri sau, dacă acesta refuză, în prezenţa unui reprezentant al autorităţii publice locale.

(9)Constatările echipei de control privitoare la modul în care sunt îndeplinite condiţiile de autorizare sunt consemnate într-un proces-verbal de constatare, cu propunerea de retragere a autorizaţiei sau, după caz, de menţinere a autorizării. Procesul-verbal de constatare se depune la inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare în cel mult două zile lucrătoare de la data controlului.

(10)Conducătorul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare analizează propunerea echipei de control şi decide asupra menţinerii sau retragerii autorizaţiei. În cazul propunerii de retragere a autorizaţiei, se procedează în conformitate cu prevederile alin. (5) şi (6).

CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 12

Autorizaţiile eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament rămân valabile.

Art. 13

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea contravenţională sau, după caz, penală, în condiţiile legii.

Art. 14

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1:

Nr. de înregistrare ........................

Vizat primar localitatea

.....................

CERERE

- model -

Subscrisa, ......................................., cu sediul în .................................., localitatea .............................. Judeţul ......................,reprezentată de ............................, în calitate de ............................, solicit autorizarea pieţei/oborului/târgului/bursei de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.073/79/2011 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase.

În susţinerea cererii anexez următoarele:

1.actul de înfiinţare şi funcţionare a pieţei, târgului, oborului sau a bursei de mărfuri, în copie;

2.actul doveditor al deţinerii spaţiului prevăzut la art. 5 lit. b) din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.073/79/2011, în copie;

3.autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea publică locală, în copie;

4.contractul individual de muncă pentru personalul de specialitate angajat sau, după caz, contractul de prestări servicii, potrivit prevederilor art. 5 lit. d) din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.073/79/2011;

5.extras din lista de inventar din care să rezulte îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 lit. e) din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.073/79/2011, confirmată prin semnătura proprie de reprezentantul legal al pieţei, târgului, oborului sau al bursei de mărfuri.

Data .....................................

Numele şi prenumele .............................

Funcţia .........................................

Semnătura .....................................

LS/SS

ANEXA Nr. 2:

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare

AUTORIZAŢIE

Nr. ................. din ...............................

În baza prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.073/79/2011,

se autorizează ......................................... (piaţa, târgul, oborul sau bursa de mărfuri) ......................................................................................

pentru comercializarea materialelor lemnoase prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu completările ulterioare,

în interiorul .................................................... (denumirea pieţei, târgului, oborului sau a bursei de mărfuri) .........................................................

Domnul/Doamna*..................................................are dreptul să ridice formularele de documente cu regim special prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare, necesare în baza acordului de distribuire prevăzut de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 584/2008 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special şi a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun, să întocmească documentele corespunzătoare la vânzarea materialelor lemnoase şi să le introducă în SUMAL**, în calitate de emitent,

în .............................................. (denumirea pieţei, târgului, oborului sau a bursei de mărfuri) .........................................................................

Conducătorul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare

Numele şi prenumele .............................

Funcţia .........................................

Semnătura .....................................

LS/SS

___

* Numele şi prenumele persoanei angajate în condiţiile art. 5 lit. d) din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.073/79/2011.

** SUMAL - sistem informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, astfel cum este definit la art. 1 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) şi obligaţiile operatorilor economici legate de acesta, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 583/2008.

ANEXA Nr. 3: REGISTRU de evidenţă a autorizaţiilor pentru comercializarea materialelor lemnoase în pieţe, târguri, oboare şi burse de mărfuri

Nr. crt.

Nr. autorizaţiei

Data emiterii

Denumirea pieţei, târgului, oborului şi a bursei de mărfuri

Judeţul

Localitatea

Adresa/Sediul

Datele de identificare a pieţei, târgului, oborului şi a bursei de mărfuri

Numele şi semnătura persoanei care ridică autorizaţia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 316 din data de 9 mai 2011


Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.