ORDIN nr. 884 din 12 mai 2016 privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.464/ID din 8 aprilie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

în temeiul art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Metodologia de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

ANEXĂ:

METODOLOGIE de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 414 din data de 1 iunie 2016


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

METODOLOGIE din 12 mai 2016 de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 01-Jun-2016 actul a fost aprobat de Ordinul 884/2016 )

Art. 1

(1)Posibilitatea anuală se poate depăşi în condiţiile art. 59 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, cu aprobarea şefului ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, astfel:

a)dacă reglementarea procesului de producţie lemnoasă se realizează la nivel de arboret, în condiţiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;

b)cu volumul de lemn nerecoltat în anii anteriori de aplicare a amenajamentului silvic în vigoare, până la nivelul posibilităţii anuale.

(2)Posibilitatea anuală se poate depăşi prin decizie a conducătorului structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, dacă volumul masei lemnoase afectate de factori biotici sau abiotici este mai mare decât posibilitatea anuală, în condiţiile prezentei metodologii, denumită în continuare Metodologie.

(3)Prezenta metodologie stabileşte documentele şi procedurile pentru aprobarea depăşirii posibilităţii anuale, în condiţiile alin. (2).

Art. 1

(1)Prezenta metodologie stabileşte documentele şi procedurile pentru:

a)aprobarea depăşirii posibilităţii anuale în cazurile în care factori biotici şi/sau abiotici afectează arborete cu vârsta mai mare de 1/2 din vârsta exploatabilităţii tehnice, având în vedere dispoziţiile art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;

b)aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.

(1)Prezenta metodologie stabileşte condiţiile şi procedura pentru:

a)aprobarea depăşirii posibilităţii anuale în cazul apariţiei produselor accidentale I, ca urmare a acţiunii factorilor biotici şi/sau abiotici destabilizatori, având în vedere dispoziţiile art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b)aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. (3) şi art. 62 alin. (3), (4) şi (43) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 21-Aug-2017 Art. 1, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 1094/2017 )

(2)La apariţia produselor accidentale I se aplică regulile privitoare la punerea în valoare din norma tehnică privind punerea în valoare, respectiv urmărindu-se aplicarea dispoziţiilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.
(la data 17-Oct-2016 Art. 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 1997/2016 )

Art. 2

(1)Aprobarea depăşirii posibilităţii anuale pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (2) se face în baza documentaţiei care cuprinde:

a)memoriul justificativ prin care se prezintă factorii biotici sau abiotici care afectează arboretele şi care determină depăşirea posibilităţii anuale;

b)informaţiile tehnice prevăzute în anexa nr. 1;

c)dovada postării pe site-ul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a informaţiilor tehnice prevăzute la lit. b);

d)dovada raportării prin Sistemul integrat de raportare al situaţiilor de urgenţă în cazul incendiilor şi al doborâturilor de vânt în masă a arboretelor afectate, dacă este cazul;

e)fotografii relevante privitoare la afectare.

(2)Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(3)Informaţiile tehnice prevăzute la alin. (1) lit. b) se semnează de către:

a)expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unităţii specializate atestate pentru lucrări de amenajarea pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic; în cazul în care această unitate nu mai funcţionează, poate participa un expert dintr-o altă unitate autorizată;

b)un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărei rază teritorială se află ocolul silvic în cauză;

c)şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;

d)reprezentantul unităţii/entităţii din cadrul administratorului, pentru fondul forestier proprietate publică a statului.

(4)În baza documentaţiei complete şi corespunzătoare prevăzute la alin. (1), conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură aprobă, prin decizie, depăşirea posibilităţii anuale.

Art. 2

(1)Aprobarea depăşirii posibilităţii anuale în cazurile în care factori biotici şi/sau abiotici afectează arborete cu vârsta mai mare de 1/2 din vârsta exploatabilităţii tehnice se realizează diferenţiat, în funcţie de volumul de masă lemnoasă exploatată în cadrul unităţii de gospodărire în perioada de timp trecută de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, după cum urmează:(1) Aprobarea depăşirii posibilităţii anuale în cazul apariţiei produselor accidentale I, ca urmare a acţiunii factorilor biotici şi/sau abiotici destabilizatori, se realizează diferenţiat, în funcţie de volumul de masă lemnoasă exploatată în cadrul unităţii de gospodărire în perioada de timp trecută de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, după cum urmează:(la data 21-Aug-2017 Art. 2, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 1094/2017 )

a)în cazul în care volumul de masă lemnoasă exploatată de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic până la momentul apariţiei produselor accidentale I la care se adaugă volumul rezultat prin actele de punere în valoare pentru produsele accidentele I înregistrate este mai mic decât volumul rezultat ca produs dintre numărul de ani trecut de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic până la anul în care se realizează exploatarea produselor accidentale I, inclusiv, şi posibilitatea anuală de produse principale pentru unitatea de gospodărire, aprobarea depăşirii posibilităţii anuale în care se exploatează produsele accidentale I se realizează de şeful de ocol;

b)în cazul în care volumul de masă lemnoasă exploatată de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic până la momentul apariţiei produselor accidentale I la care se adaugă volumul rezultat prin actele de punere în valoare pentru produsele accidentale I înregistrate este mai mare decât volumul rezultat ca produs dintre numărul de ani trecut de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic până la anul în care se realizează exploatarea produselor accidentale I, inclusiv, şi posibilitatea anuală de produse principale pentru unitatea de gospodărire, aprobarea depăşirii posibilităţii pentru anul în care se exploatează produsele accidentale I se realizează prin decizie a conducătorului structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2)Conducătorul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură emite decizia de aprobare dacă ocolul silvic care solicită aprobarea depune o documentaţie, care cuprinde:

a)memoriul justificativ prin care este/sunt prezentat/ prezentaţi factorul/factorii biotic/biotici sau abiotic/abiotici care a/au afectat arboretele;

b)informaţiile tehnice prevăzute în anexa nr. 1;

c)dovada raportării prin Sistemul integrat de raportare al situaţiilor de urgenţă dacă produsele accidentale I au apărut ca urmare a incendiilor şi/sau a doborâtorilor de vânt;

d)fotografii relevante privitoare la afectare.

(3)Documentele prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(3)Documentele prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.
(la data 21-Aug-2017 Art. 2, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 1094/2017 )

(4)Informaţiile tehnice prevăzute la alin. (2) lit. b) se certifică sub semnătură de către:

a)expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unităţii specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic; în cazul în care această unitate nu mai funcţionează, poate participa un expert dintr-o altă unitate autorizată;

b)şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;

c)reprezentantul unităţii/entităţii din cadrul administratorului, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, după caz.

(5)Conducătorul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărei rază teritorială sunt constituite partizile de produse accidentale pentru care au fost constituite actele de punere în valoare, emite decizia de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale, prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)documentaţia depusă este completă şi corespunzătoare;

b)un reprezentant al structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a constatat, prin control în teren realizat la minimum 10% din numărul de acte de punere în valoare întocmite de fiecare ocol silvic, dar nu mai puţin de un act de punere în valoare/ocol silvic, că întocmirea acestora s-a realizat în condiţii legale. Dacă prin control se constată că la întocmirea oricărui act de punere în valoare din eşantionul controlat nu au fost respectate normele tehnice, controlul se va extinde la totalitatea actelor de punere în valoare depuse. În această situaţie vor fi emise deciziile de aprobare numai pentru actele de punere în valoare care au fost întocmite cu respectarea normelor tehnice.
(la data 17-Oct-2016 Art. 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 1997/2016 )

Art. 3

(1)Proprietarul care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier al unei proprietăţi cu suprafaţa de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la deţinerea unui amenajament silvic în vigoare, poate recolta un volum de maximum 3 mc/an/ha din proprietatea forestieră, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretului.

(2)Procedura de urmat în vederea aprobării recoltării volumului prevăzut la alin. (1) este următoarea:

a)proprietarul depune o cerere prin care solicită ocolului silvic punerea în valoare a unui volum de maximum 3 mc;

b)ocolul silvic este obligat ca în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la lit. a) să realizeze punerea în valoare, autorizarea spre exploatare şi emiterea documentelor cu regim special necesare transportului masei lemnoase, în condiţiile legii;

c)volumele autorizate spre exploatare, pe fiecare proprietar care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), se înscriu de către ocolul silvic în Registrul recoltărilor de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legislaţia nu prevede ca recoltarea să se facă în baza amenajamentului silvic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 şi se comunică semestrial structurii de specialitate competente teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Structura de specialitate competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură centralizează situaţiile din registre şi le publică trimestrial pe pagina de web proprie în acelaşi format ca în anexa nr. 2.

(3)Punerea în valoare şi autorizarea parchetelor spre exploatare în arboretele în care sunt restricţii privind protecţia mediului se face numai cu aprobarea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la cererea ocolului silvic.

(4)Intervenţiile în arboretele prevăzute la alin. (1) sunt "tăieri în suprafeţe neamenajate de până la 10 ha", iar lucrările sunt asimilate "tăierilor de conservare".

(5)Intervenţiile în arboretele prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte măsurile de conservare impuse de planurile de management al ariilor protejate.

Art. 3

(1)Proprietarul care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier al unei proprietăţi cu suprafaţa de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, poate recolta un volum de maximum 3 mc/an/ha din proprietatea forestieră, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretului.

(1)Proprietarul/Succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deţine, cu suprafaţa de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe această suprafaţă, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an.
(la data 21-Aug-2017 Art. 3, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 1094/2017 )

(2)Procedura de urmat în vederea aprobării recoltării volumului prevăzut la alin. (1) este următoarea:

a)proprietarul depune o cerere prin care solicită ocolului silvic punerea în valoare a unui volum de maximum 3 mc/an/ha;

b)ocolul silvic este obligat ca în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la lit. a) să realizeze punerea în valoare, în limita creşterii medii curente a arboretului/arboretelor, calculată în funcţie de caracteristicile acestuia/acestora, fără a depăşi limita a 3 mc/ha;

c)beneficiarul contractului de servicii silvice solicită în scris ocolului silvic autorizarea parchetului spre exploatare, ocolul silvic având obligaţia să autorizeze partida în cel mult 15 zile de la solicitare;

d)volumele autorizate spre exploatare, pe fiecare proprietar care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), se înscriu de către ocolul silvic în Registrul recoltărilor de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legislaţia nu prevede ca recoltarea să se facă în baza amenajamentului silvic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, şi se comunică semestrial structurii de specialitate competente teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

e)structura de specialitate competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură centralizează situaţiile din registre şi le publică trimestrial pe pagina de web proprie în acelaşi format ca în anexa nr. 2.

(2)Volumele autorizate spre exploatare, pe fiecare proprietar/succesor în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), se înscriu de către ocolul silvic în Registrul recoltărilor de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legislaţia nu prevede ca recoltarea să se facă în baza amenajamentului silvic.
(la data 29-Aug-2017 Art. 3, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 1114/2017 )

(21)Modelul Registrului recoltărilor de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legislaţia nu prevede ca recoltarea să se facă în baza amenajamentului silvic este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(22)Datele şi informaţiile din registrul prevăzut la alin. (21) se comunică semestrial de către ocolul silvic structurii de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care are obligaţia publicării pe pagina proprie de internet.
(la data 29-Aug-2017 Art. 3, alin. (2) completat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 1114/2017 )

(3)Ocolul silvic care asigură serviciile silvice realizează punerea în valoare şi autorizarea parchetelor spre exploatare în arboretele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (5).

(la data 21-Aug-2017 Art. 3, alin. (3) abrogat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 1094/2017 )

(4)Punerea în valoare în arboretele amplasate în arii naturale protejate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) se realizează şi cu respectarea, după caz, a următoarelor condiţii:

a)prevederile planurilor de management sau, după caz, ale regulamentelor ariilor naturale protejate, aprobate în condiţiile legii;

b)în baza notificării administratorului de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situaţia în care aria naturală protejată are administrator, dar planul de management nu este aprobat;

c)în baza notificării autorităţii competente potrivit legii, de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situaţia în care aria naturală protejată nu are administrator şi nici plan de management aprobat.

(4)Punerea în valoare în arboretele prevăzute la alin. (1) şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional supusă prezentei metodologii, amplasate în arii naturale protejate, se realizează şi cu respectarea, după caz, a următoarelor condiţii:

a)prevederile planurilor de management sau, după caz, ale regulamentelor ariilor naturale protejate, aprobate în condiţiile legii;

b)în baza notificării administratorului/custodelui ariei protejate de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situaţia în care aria naturală protejată are administrator/custode, dar planul de management nu este aprobat;

c)în baza notificării autorităţii competente pentru arii protejate, potrivit legii, de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situaţia în care aria naturală protejată nu are administrator/custode şi nici plan de management aprobat.
(la data 21-Aug-2017 Art. 3, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 1094/2017 )

(5)Intervenţiile în arboretele prevăzute la alin. (1) sunt «tăieri în suprafeţe neamenajate de până la 10 ha», iar actele de punere în valoare se înscriu în SUMAL ca «tăieri de conservare».

(la data 21-Aug-2017 Art. 3, alin. (5) abrogat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 1094/2017 )

(6)Sunt interzise punerea în valoare şi autorizarea spre exploatare în arboretele care sunt incluse în păduri virgine şi cvasivirgine.
(la data 17-Oct-2016 Art. 3 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 1997/2016 )

(6)Sunt interzise punerea în valoare şi autorizarea spre exploatare a masei lemnoase în arboretele care sunt incluse în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România.
(la data 21-Aug-2017 Art. 3, alin. (6) modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 1094/2017 )

Art. 4

(1)Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), volumul de maximum 3 mc/an/ha poate fi depăşit cu volumul arborilor şi/sau arboretelor din fondul forestier afectate de factori destabilizatori biotici şi abiotici.

(2)Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică actul de punere în valoare pentru volumul prevăzut la alin. (1), în mod obligatoriu, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii acestuia şi răspunde printr-un punct de vedere scris.

(3)În urma verificării prevăzute la alin. (2), personalul din cadrul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură încheie o notă de constatare, însoţită de fotografii relevante privitoare la afectare, care este avizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4)Verificarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (2) vizează inclusiv natura produselor şi oportunitatea extrageri: arborilor afectaţi.

(5)Nota de constatare prevăzută la alin. (3), avizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, se postează pe site-ul instituţiei care l-a avizat, în termen de 3 zile de la emitere.

(6)Aprobarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (2) se face de către şeful ocolului silvic, în baza verificării structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, avizată de conducătorul acesteia.

(7)Actele de punere în valoare vor fi semnate de către reprezentanţii gărzilor forestiere la rubrica *Verificat APV*, înscriindu-se ş: numele, prenumele, funcţia şi data la care s-a efectuat verificarea.

(8)Dacă volumul arborilor afectaţi de factori destabilizatori biotici şi abiotici aprobat spre extragere depăşeşte 3 mc, diferenţa se scade din volumul de recoltat în următorii ani.

(9)Intervenţiile necesare extragerii volumului de lemn prevăzut la alin. (1) au caracter de tăieri de produse accidentale.

(10)Actele de punere în valoare constituite la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, care depăşesc volumul prevăzut la alin. (1), vor fi verificate de către reprezentanţii gărzilor forestiere şi vor urma procedura prevăzută la alin. (1)-(6).

(11)În cazul în care intensitatea factorilor destabilizatori biotici şi abiotici a determinat ca o suprafaţă de fond forestier să fie despădurită, aceasta se va împăduri în maximum două sezoane de vegetaţie pe cheltuiala proprietarului. Compoziţia de împădurire se va face cu specii corespunzătoare tipului natural de pădure, conform datelor existente în amenajamentele silvice precedente.

(12)Punerea în valoare şi autorizarea parchetelor spre exploatare în arboretele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau art. 4 alin. (1), după caz, în care sunt restricţii privind protecţia mediului se fac numai cu aprobarea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la cererea ocolului silvic.

(12)Ocolul silvic care asigură serviciile silvice realizează punerea în valoare şi autorizarea parchetelor spre exploatare în arboretele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1).
(la data 17-Oct-2016 Art. 4, alin. (12) modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 1997/2016 )

(13)Punerea în valoare în arboretele din fondul forestier afectate de factori destabilizatori biotici şi abiotici, prevăzute la alin. (1), amplasate în arii naturale protejate, se realizează şi cu respectarea, după caz, a următoarelor condiţii:

a)prevederile planurilor de management sau, după caz, ale regulamentelor ariilor naturale protejate, aprobate în condiţiile legii;

b)în baza notificării administratorului de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situaţia în care aria naturală protejată are administrator, dar planul de management nu este aprobat;

c)în baza notificării autorităţii competente potrivit legii, de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situaţia în care aria naturală protejată nu are administrator şi nici plan de management aprobat.
(la data 17-Oct-2016 Art. 4, alin. (12) completat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 1997/2016 )

Art. 4

(1)Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1). volumul de maximum 5 mc/an/ha poate fi depăşit cu volumul arborilor şi/sau arboretelor din fondul forestier afectaţi/afectate de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori.

(2)Ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi în care se află arboretele afectate de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori prevăzute la alin. (1) realizează punerea în valoare a masei lemnoase afectate şi transmite o notificare la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, însoţită de actul de punere în valoare întocmit şi de fotografii relevante privitoare la afectare.

(3)Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică prin sondaj actele de punere în valoare prevăzute la alin. (2). Rezultatul verificărilor se comunică ocolului silvic care a făcut notificarea, în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării.

(4)Aprobarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (2) şi emiterea autorizaţiilor de exploatare se fac de către şeful ocolului silvic, dar nu mai înainte de termenul de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării prevăzute la alin. (3).

(5)Volumul arborilor afectaţi de factori destabilizatori biotici şi/sau abiotici aprobat spre extragere, cu care se depăşeşte volumul de 5 mc/an/ha, se scade din volumul de recoltat în următorii ani.

(6)Produsele lemnoase rezultate în urma acţiunii factorilor biotici şi/sau abiotici destabilizatori în condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt produse accidentale.

(7)În cazul în care intensitatea acţiunii factorilor biotici şi/sau abiotici destabilizatori a determinat ca o suprafaţă de fond forestier să fie despădurită, aceasta se va reîmpăduri în maximum două sezoane de vegetaţie pe cheltuiala proprietarului. Compoziţia de împădurire se va face cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, conform datelor existente în amenajamentele silvice precedente.

(8)Punerea în valoare a masei lemnoase afectate de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, în condiţiile prevăzute la alin. (1), de pe suprafeţele care sunt cuprinse în arii naturale protejate, se realizează şi cu respectarea, după caz, a următoarelor condiţii:

a)prevederile planurilor de management ale ariilor naturale protejate, aprobate în condiţiile legii;

b)notificarea administratorului de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel puţin 10 zile înainte de punerea în valoare, şi obţinerea avizului, potrivit legii, în situaţia în care aria naturală protejată are administrator, dar planul de management nu este aprobat;

c)notificarea autorităţii competente potrivit legii, de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel puţin 10 zile înainte de punerea în valoare, şi obţinerea avizului, potrivit legii, în situaţia în care aria naturală protejată nu are administrator şi nici plan de management aprobat.
(la data 21-Aug-2017 Art. 4 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 1094/2017 )

Art. 5

(1)Volumul prevăzut la art. 3 alin. (1) se determină utilizând tabelele de cubaj, pe specii prevăzute în anexa nr. 13 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării.

(2)Autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare pentru situaţiile prevăzute la art. 3 şi 4 se face în maximum 10 zile lucrătoare de la data aprobării actului de punere în valoare.

(2)Autorizarea spre exploatare a masei lemnoase pentru situaţiile prevăzute la art. 3 şi 4 se face în maximum 15 zile lucrătoare de la data aprobării actului de punere în valoare, dacă masa lemnoasă este amplasată într-o arie naturală protejată, şi de maximum 10 zile lucrătoare, dacă aceasta nu este amplasată într-o arie naturală protejată.
(la data 21-Aug-2017 Art. 5, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 1094/2017 )

Art. 6

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

-****-

ANEXA nr. 1: Informaţii tehnice

Aprobat

Conducătorul structurii teritoriale de specialitate al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

.........................

Unitatea de producţie/de bază

Subunitatea de producţie

Posibilitatea anuală la data intrării în vigoare a amenajamentului silvic

mc/an -

Posibilitatea* anuală la momentul solicitării

- mc/an -

Posibilitatea anuală multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic

- mc/an -

Volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic

Volumul rămas de recoltat în:**

Nr.

Denumirea

Total

- mc -

din care produse accidentale I

Anul I după aprobare

Anul II după aprobare

Anul III după aprobare

Anul IV după aprobare

Anul V după aprobare

Anul VI după aprobare

Anul VII după aprobare

Anul VIII după aprobare

Anul IX după aprobare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

* Posibilitatea anuală recalculată pentru unităţi de producţie la care suprafaţa s-a diminuat (ca urmare a retrocedărilor, a vânzărilor pentru părţi din proprietate etc.) prin diminuarea acesteia cu volumul prevăzut a se recolta din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare, amplasate în suprafeţele care cu care s-a diminuat.

** Se calculează în condiţiile art. 59 alin. (11) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicat, cu modificările ulterioare.

Şef ocol silvic,

....................

Reprezentant unitate/entitate,

....................

Expert CTAP,

....................

Reprezentant al structurii teritoriale de specialitate al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

....................

ANEXA nr. 2: REGISTRUL RECOLTĂRILOR de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legislaţia nu prevede ca recoltarea să se facă în baza amenajamentului silvic

Ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice

....................

ANEXA nr. 2: REGISTRUL RECOLTĂRILOR de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legislaţia nu prevede ca recoltarea să se facă în baza amenajamentului silvic

Ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice

...................................

Nr. crt.

Judeţul

Numele şi prenumele deţinătorului

Nr. contract de administrare/ servicii silvice şi perioada pentru care a fost încheiat

Documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare

Volumul autorizat spre exploatare în condiţiile art. 3 din metodologie - mc -

Factorii biotici sau abiotici şi gradul de manifestare

Volumul autorizat spre exploatare în condiţiile art. 4 alin. (1) din metodologie - mc -

Perioada în care nu se recoltează masă lemnoasă ca urmare a exploatării în condiţiile art. 4 alin. (8) din metodologie - ani -

Actul emis de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (4) sau la art. 4 alin. (8) din metodologie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(la data 29-Aug-2017 anexa 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 1114/2017 )

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 414 din data de 1 iunie 2016


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.