ORDIN nr. 838 din 3 iunie 2021

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.106/2018

EMITENT            

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021

Având în vedere Referatul de aprobare nr. DPSS 174.385 din 10.05.2021 al Direcției politici și strategii în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 62 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Articolul I

Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.106/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.010 din 28 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:

h^1) cazierul judiciar, în original, pentru operatorul economic din care să rezulte că operatorul economic nu a fost condamnat pentru fapte privind încălcarea regimului silvic sau pentru fapte de corupție;

2. La articolul 16 alineatul (1), litera a2) și punctele 4 și 10 ale literei b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

a2) 25.000 mc/an inginer în silvicultură/exploatări forestiere sau inginer colegiu în silvicultură/exploatări forestiere;

..........................................

4. un tractor, inclusiv articulat, având semiremorcă, cu braț hidraulic cu graifer - 15.000 mc;

..........................................

10. atelaj cu două animale de povară - 1.000 mc.

3. La articolul 21 alineatul (1), literele g), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

g) în condițiile existenței unui raport de control, aprobat de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după caz, prin care se propune retragerea certificatului de atestare pentru operatorii economici ca urmare a încălcării regimului silvic, necontestat în termenul legal prevăzut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau care a fost menținut printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

h) la solicitarea gărzilor forestiere/structurilor care asigură administrarea sau serviciile silvice, în cazul în care procurorul dispune trimiterea în judecată a operatorului economic, a personalului angajat în cadrul acestuia sau a administratorului pentru tăieri ilegale în parchetele neautorizate și sesizează instanța de judecată, Comisia are obligația luării măsurii de retragere a certificatului de atestare până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată;

i) la solicitarea gărzilor forestiere/structurilor care asigură administrarea sau serviciile silvice, în cazul în care procurorul dispune trimiterea în judecată a operatorului economic, a personalului angajat în cadrul acestuia sau a administratorului pentru vătămări ale semințișurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau pentru tăieri ilegale în parchetele autorizate spre exploatare și sesizează instanța de judecată, Comisia are obligația luării măsurii de retragere a certificatului de atestare până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată;

4. La articolul 21 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

j) ca urmare a dispunerii unei măsuri preventive, în cursul urmăririi penale, privind interzicerea desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea, Comisia are obligația luării măsurii de retragere a certificatului de atestare până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată.

5. Anexele nr. 1 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

București, 3 iunie 2021.

Nr. 838.