ORDIN nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
Forma sintetică la data 22-mai-2019. Acest act a fost creat utilizānd tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci īnregistrate ale Wolters Kluwer.

Avānd īn vedere Referatul de aprobare al Direcţiei politici şi strategii īn silvicultură nr. 163.173 din 5 mai 2015,

Īn temeiul prevederilor art. 2 şi 3 din Hotărārea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Metodologia de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Fācă,

secretar de stat

ANEXĂ:

METODOLOGIE de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

Publicat īn Monitorul Oficial cu numărul 376 din data de 29 mai 2015


Forma sintetică la data 22-mai-2019. Acest act a fost creat utilizānd tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci īnregistrate ale Wolters Kluwer.

 

 

METODOLOGIE din 14 mai 2015 de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
Forma sintetică la data 22-mai-2019. Acest act a fost creat utilizānd tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci īnregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 29-mai-2015 actul a fost aprobat de Ordinul 819/2015 )

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Exercitarea atribuţiilor de control de către autoritatea competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumită īn continuare autoritate competentă, se face prin:

a)Direcţia cu atribuţii de control īn silvicultură din structura Ministerului Mediului. Apelor şi Pădurilor, denumită īn continuare DACS;

b)comisariatele de regim silvic şi cinegetic din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, denumite īn continuare CRSC;

c)Garda Naţională de Mediu, denumită īn continuare GNM.

Art. 2

Autoritatea competentă īşi exercită atribuţiile de control al operatorilor şi comercianţilor aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. c) şi d) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumit īn continuare Regulamentul (UE) nr. 995/2010, precum şi asupra organizaţiilor de monitorizare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 şi la art. 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi retragerea recunoaşterii organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumit īn continuare Regulament delegat, cu respectarea prezentei metodologii.

Art. 3

(1)Controalele efectuate de către DACS şi CRSC se referă la lemnul şi produsele din lemn corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare prevăzute īn anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010: 4401, 4403, 4406 şi 4407.

(2)Controalele efectuate de către GNM se referă la lemnul şi produsele din lemn corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare prevăzute īn anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010:4408-4412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 şi 9406 00 20, precum şi pentru celuloză şi hārtie prevăzute la cap. 47 şi 48 din Nomenclatura combinată prevăzută īn anexa nr. I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, cu excepţia celor pe bază de bambus şi a produselor reciclate, respectiv deşeuri şi resturi.

(3)Īn cazul operatorilor care pun pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn din ambele categorii de coduri menţionate la alin. (1) şi (2), controalele efectuate se desfăşoară cu respectarea competentei stabilite conform prevederilor alin. (1) şi (2).

(4)Constatările efectuate de oricare din entităţile prevăzute la art. 1 pentru alte sortimente de lemn şi produse din lemn decāt cele din competenţa stabilită conform prevederilor alin. (1) şi (2), īn sensul prezentei metodologii, sunt lovite de nulitate.

(5)Īn vederea exercitării atribuţiilor de control prevăzute la art. 2, DACS, CRSC şi GNM iau măsurile necesare, potrivit domeniului de competenţă prevăzut la alin. (1) şi (2), pentru identificarea tuturor operatorilor şi comercianţilor care īşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Romāniei, precum şi a organizaţiilor de monitorizare care īşi desfăşoară activitatea sub jurisdicţia autorităţii competente şi pentru actualizarea īn permanenţă a acestor informaţii.

Art. 4

Īn exercitarea controalelor, autoritatea competentă are obligaţia să respecte şi prevederile:

a)art. 10-13 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;

b)prevederile art. 6 şi 7 din Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute īn Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumit īn continuare Regulament de punere īn aplicare;

c)prevederile art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) lit. a) din Regulamentul delegat, inclusiv cu luarea īn considerare a prevederilor art. 5-8 din acesta.

CAPITOLUL II: Controalele la operatori

Art. 5

(1)La operatori, autoritatea competentă verifică respectarea de către aceştia a obligaţiilor prevăzute de art. 4 şi 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, precum şi respectarea obligaţiilor care le revin potrivit Regulamentului de punere īn aplicare, inclusiv cu luarea īn considerare a normelor enunţate īn art. 5-8 din Regulamentul delegat, cu privire atāt la lemnul şi produsele din lemn care provin de pe teritoriul naţional, cāt şi la cele care sunt importate.

(2)Īn cazul importurilor, autoritatea competentă verifică şi respectarea statutului lemnului şi al produselor din lemn reglementate de FLEGT şi CITES, conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

Art. 6

(1)Controalele la operatori se desfăşoară īn conformitate cu un plan de control, care se elaborează de către fiecare din entităţile prevăzute la art. 1 īn baza evaluărilor de risc proprii şi care este revizuit periodic potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

(2)Pentru a se asigura eficacitatea controalelor planificate, acestea se efectuează cu notificarea operatorului cu minimum 48 de ore īnainte de data controlului.

(3)Īn situaţia īn care există informaţii relevante, inclusiv pe baza unor suspiciuni motivate, sesizări sau reclamaţii ale unor părţi terţe ce indică abateri de la respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010, controalele se vor efectua inopinat.

(4)Desfăşurarea activităţii de control la operatori se realizează conform Listei de verificări pentru controlul operatorilor, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 1.

(5)Īn controalele efectuate asupra operatorilor, autoritatea competentă verifică existenţa/conformitatea sistemului due diligence implementat de aceştia, corespunzător cu prevederile art. 4, respectiv art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, după cum urmează:

a)măsurile şi procedurile care permit accesul la informaţiile referitoare la aprovizionarea operatorului cu lemnul sau produsele din lemn introduse pe piaţă;

b)procedurile de evaluare a riscului de introducere pe piaţă a lemnului recoltat īn mod ilegal/a produselor din lemn derivate din acesta;

c)măsurile şi procedurile de atenuare a riscului īn cazul īn care acesta se evaluează ca nefiind neglijabil, care pot include solicitarea unor informaţii ori documente suplimentare şi/sau solicitarea de verificare de către părţi terţe.

(6)Obiectivele controalelor efectuate asupra operatorilor sunt:

a)respectarea interdicţiei de a introduce pe piaţă lemn recoltat ilegal sau produse din lemn derivate din acesta, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;

b)deţinerea de către operatori a unui sistem due diligence īn conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 şi utilizarea acestuia;

c)conformitatea sistemului due diligence utilizat de operatori, indiferent dacă este un sistem propriu sau unul instituit de o organizaţie de monitorizare, cu elementele specifice prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;

d)aplicarea sistemului due diligence de către operatori īn conformitate cu prevederile specifice din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 şi din Regulamentul de punere īn aplicare;

e)evaluarea şi revizuirea īn mod periodic şi ori de cāte ori se impune a sistemului due diligence, īn conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

(7)Controalele efectuate īn baza planului de control prevăzut la alin. (1) se realizează prin sondaj, regula de eşantionare fiind de minimum 5% din cantităţile corespunzătoare fiecărui sortiment din lemn sau produs din lemn introdus pe piaţă de operator.

(8)Operatorii sunt obligaţi să permită accesul autorităţii competente la informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, să permită examinarea documentaţiilor şi a registrelor aferente, efectuarea de verificări pe teren şi să acorde interviuri īn acest sens prin persoane competente, cu păstrarea elementelor de confidenţialitate.

Art. 7

Entităţile de control prevăzute la art. 1 īntocmesc şi păstrează registre de evidenţă a controalelor, īn conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, al căror model este prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 8

(1)Planul de control menţionat la art. 6 alin. (1) se elaborează cu luarea īn considerare a următoarelor aspecte:

a)alertele semnalizate de sistemul Wood Tracking şi SUMAL;

b)ponderea lemnului şi a produselor din lemn introduse pe piaţa internă a Uniunii Europene care provin din ţări sau regiuni subnaţionale considerate cu risc privind recoltările ilegale de lemn;

c)complexitatea lanţului de aprovizionare cu lemn şi produse din lemn;

d)volumul de lemn recoltat şi introdus pe piaţa internă a Uniunii Europene de către operatori;

e)informaţii relevante, inclusiv sesizări sau reclamaţii motivate ale unor părţi terţe, privind respectarea de către operator a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

(2)Operatorii care menţin şi evaluează sistemul due diligence instituit de o organizaţie de monitorizare vor fi controlaţi privind respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 cu ocazia controalelor tematice sau a controlului exercitat pentru organizaţia de monitorizare şi atunci cānd există informaţii relevante ce indică abateri de la prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

(3)Pentru fundamentarea planului de control pentru operatorii care plasează pe piaţă lemn care provine de pe teritoriul naţional, autoritatea competentă identifică zonele de risc privind prevalenţa tăierilor ilegale īn Romānia, iar hărţile privind zonele de risc se postează pe site-ul acesteia.

(4)Dezvoltarea şi actualizarea hărţilor privind zonele de risc din perspectiva autorităţii competente se realizează cel puţin o dată pe an, cu consultarea factorilor interesaţi relevanţi din sectorul forestier.

(5)Motivarea deciziei de control va fi īnregistrată īn Registrul de evidenţă a controalelor, conform anexei nr. 2.

CAPITOLUL III: Controalele la comercianţi

Art. 9

(1)Autoritatea competentă verifică la comercianţi respectarea obligaţiilor īn materie de trasabilitate prevăzute de art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, pe īntreg parcursul lanţului de aprovizionare.

(2)Obiectivele controlului efectuat de autoritatea competentă responsabilă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 includ şi verificarea păstrării evidenţelor timp de cel puţin 5 ani de către comercianţi, care să le permită identificarea, pentru īntreg lanţul de aprovizionare, a operatorilor şi/sau comercianţilor care au furnizat lemnul sau produsele din lemn şi, după caz, comercianţii cărora le-au furnizat lemn sau produse din lemn.

(3)Exercitarea controalelor pentru comercianţi se va realiza conform Listei de verificări pentru controlul comercianţilor, prevăzuta īn anexa nr. 3.

(4)Controalele asupra comercianţilor cu privire la obligaţiile ce le revin conform Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se vor efectua cu ocazia controalelor tematice sau ori de cāte ori există informaţii relevante, inclusiv sesizări sau reclamaţii motivate ale unor părţi terţe, privind nerespectarea de către comercianţi a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

CAPITOLUL IV: Controalele la organizaţiile de monitorizare

Art. 10

La organizaţiile de monitorizare, autoritatea competentă verifică:

a)īndeplinirea funcţiilor prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;

b)respectarea cerinţelor de recunoaştere prevăzute la art. 8 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu luarea īn considerare a prevederilor art. 6 din Regulamentul de punere īn aplicare, respectiv a prevederilor art. 5-8 din Regulamentul delegat;

c)existenţa şi respectarea procedurilor pentru evitarea conflictelor de interese la nivel organizaţional şi individual;

d)conformitatea sistemului due diligence instituit la operatori cu īndeplinirea elementelor prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

Art. 11

Īn situaţia īn care se constată că o organizaţie de monitorizare care a īncheiat un contract de instituire şi revizuire a sistemului due diligence cu un operator nu a prevăzut riscul săvārşirii faptei care a condus la introducerea pe piaţă a lemnului şi produselor din lemn fără justificarea provenienţei legale, măsura de sancţionare pentru neconformitatea sistemului due diligence, prin lipsa evaluării riscului, se aplică acestei organizaţii de monitorizare ca măsură complementară, iar organizaţia de monitorizare īn cauză va fi obligată să revizuiască īn mod corespunzător sistemul due diligence instituit la operator.

Art. 12

(1)Exercitarea controalelor asupra organizaţiilor de monitorizare se realizează conform Listei de verificări pentru controlul organizaţiilor de monitorizare, prevăzută īn anexa nr. 4.

(2)Controalele prevăzute la alin. (1) se efectuează inopinat. Prin excepţie, pentru a se asigura eficacitatea controalelor, acestea se pot efectua cu notificarea prealabilă a organizaţiei de monitorizare.

Art. 13

(1)Īn urma verificării organizaţiei de monitorizare, autoritatea competentă īntocmeşte, prin entităţile de control prevăzute la art. 1, rapoarte de control conform prevederilor art. 7 din Regulamentul de punere īn aplicare.

(2)Īn cazul īn care autoritatea competentă stabileşte că o organizaţie de monitorizare nu mai īndeplineşte funcţiile prevăzute sau nu mai respectă cerinţele prevăzute īn regulament, informează Comisia Europeană īn termen de 48 de ore.

CAPITOLUL V: Măsuri

Art. 14

Īn funcţie de gravitatea deficienţelor şi neregulilor identificate, autoritatea competentă, prin entităţile prevăzute la art. 1 şi potrivit competenţelor stabilite la art. 3, procedează la luarea următoarele măsuri:

a)notificarea operatorilor privind măsurile de remediere/revizuire pe care aceştia trebuie să le ia īn termenul de 45 de zile īn vederea instituirii sistemului due diligence conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010, ale Regulamentului de punere īn aplicare şi ale prezentei metodologii;

b)sancţionarea operatorilor care nu au implementat/nu au utilizat/au utilizat neconform/nu au revizuit sistemul due diligence propriu, potrivit prevederilor actelor normative īn materie;

c)sancţionarea organizaţiilor de monitorizare care au instituit un sistem due diligence neconform/nu au revizuit sistemul due diligence instituit;

d)măsura complementară de confiscare a lemnului şi a produselor din lemn, după caz;

e)interzicerea comercializării lemnului şi a produselor din lemn, prin suspendarea/retragerea acordurilor de utilizare a documentelor cu regim special, atestatelor de exploatare, suspendarea/retragerea autorizaţiilor de exploatare, suspendarea/anularea actelor de reglementare īn domeniul protecţiei mediului şi altele asemenea.

Art. 15

Operatorii, comercianţii şi organizaţiile de monitorizare asupra cărora se efectuează controalele au obligaţia să respecte legislaţia aplicabilă şi să acorde toată asistenţa necesară pentru a facilita efectuarea verificărilor.

CAPITOLUL VI: Obligaţiile autorităţii competente

Art. 16

(1)Autoritatea competentă va dezvolta şi va menţine actualizat īn timp real un sistem de evidenţă a operatorilor care nu utilizează un sistem due diligence şi cărora li s-a aplicat măsura de interzicere a exploatării masei lemnoase pe picior conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, care se postează pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2)La sistemul de evidenţă prevăzut la alin. (1) vor avea acces şi emitenţii autorizaţiilor de exploatare, care au obligaţia să suspende/retragă autorizaţiile de exploatare emise şi să nu mai emită noi autorizaţii de exploatare pentru operatorii īnscrişi īn sistemul de evidenţă. Prevederea nu este aplicabilă operatorilor economici care realizează prestaţii pentru lucrări de exploatare forestieră.

(3)Măsura de interzicere a exploatării masei lemnoase pe picior prevăzută la alin. (1) se propune prin raportul de control care se aprobă de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 17

(1)Obligaţiile de control din prezenta metodologie se includ īn activităţile prevăzute īn regulamentele de organizare şi funcţionare corespunzătoare entităţilor de control prevăzute la art. 1, precum şi īn fişele posturilor specifice personalului cu atribuţii de control din cadrul acestor structuri.

(2)Autoritatea competentă va asigura instruirea personalului cu atribuţii de control privind modul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010, cu adaptarea permanentă la cerinţele şi recomandările transmise de Comisia Europeană.

(3)Autoritatea competentă poate transmite Comisiei Europene observaţii şi propuneri de completare privind modul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010, reieşite din practica de control şi nereglementate.

Art. 18

(1)Registrele de evidenţă a controalelor prevăzute la art. 7 se păstrează pe o perioadă de minimum 5 ani şi cuprind īn mod obligatoriu informaţii referitoare la:

a)natura controlului;

b)rezultatul controlului;

c)notificări privind măsuri de remediere, emise īn temeiul art. 10 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, dacă este cazul.

(2)După īncheierea controlului, informaţiile privind constatările consemnate īn Registrul de evidenţă a controalelor se transmit, la cerere, operatorilor şi, după caz, organizaţiilor de monitorizare īn cazul unui sistem due diligence instituit de acestea.

(3)Informaţiile privind constatările consemnate īn Registrul de evidenţă a controalelor se transmit, după īncheierea controlului, īn baza unei cereri scrise, către alţi factori interesaţi, īn termen de 30 zile de la depunere la sediul CRSC sau GNM responsabil cu efectuarea controlului.

Art. 19

(1)Entităţile de control prevăzute la art. 1 asigură colectarea, prelucrarea, validarea şi păstrarea tuturor informaţiilor şi datelor necesare īn vederea elaborării raportului naţional bienal privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010, denumit īn continuare raportul naţional, potrivit formatului standardizat pus la dispoziţie de Comisia Europeană.

(2)Entităţile de control prevăzute la art. 1 asigură centralizarea tuturor informaţiilor şi datelor prevăzute la alin. (1), elaborarea raportului naţional şi transmiterea acestuia la Comisia Europeană, īn termenul prevăzut la art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, prin intermediul unei persoane care se desemnează īn acest scop.

CAPITOLUL VII: Obligaţiile DACS

Art. 20

La aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se stabilesc următoarele obligaţii ale DACS:

a)dezvoltă proceduri de control pentru listele de verificări prevăzute īn anexele nr. 1-3;

b)efectuează activităţile de control al operatorilor şi comercianţilor, pentru lemnul şi produsele din lemn, corespunzător atribuţiilor de control ale DACS;

c)efectuează activităţile de control al organizaţiilor de monitorizare conform prevederilor capitolului IV;

d)coordonează actualizarea de către CRSC a platformei informative prevăzute la art. 23 alin. (2);

e)actualizează şi transmite la CRSC informaţiile despre organizaţiile de monitorizare, precum şi pe cele privind modificările ulterioare, comunicate de Comisia Europeană prin intermediul persoanei nominalizate la art. 19 alin. (2), potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul delegat;

f)pun la dispoziţie informaţiile privind constatările consemnate īn registrele de evidenţă a controalelor īntocmite de DACS, īn condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2) şi (3).

CAPITOLUL VIII: Obligaţiile CRSC

Art. 21

La aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se stabilesc următoarele obligaţii ale CRSC, conform competenţelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3) şi condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (4);

a)actualizează şi menţin evidenţele operatorilor pentru lemn şi produsele din lemn corespunzător atribuţiilor de control ale CRSC;

b)dezvoltă şi actualizează planul de control al operatorilor pentru lemnul şi produsele din lemn corespunzător atribuţiilor de control ale CRSC;

c)efectuează activităţile de control al operatorilor şi comercianţilor, pentru lemnul şi produsele din lemn, corespunzător atribuţiilor de control ale CRSC;

d)informează şi transmit rapoarte către DACS referitoare la neconformităţile identificate īn controalele efectuate conform prezentei metodologii;

e)pun la dispoziţie informaţiile privind constatările consemnate īn registrele de evidenţă a controalelor īntocmite de CRCS, īn condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2) şi (3).

CAPITOLUL IX: Obligaţiile GNM

Art. 22

La aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se stabilesc următoarele obligaţii ale GNM, conform competenţelor prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) şi condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (4):

a)actualizează şi menţin evidenţele operatorilor pentru lemn şi produsele din lemn corespunzător atribuţiilor de control ale GNM;

b)dezvoltă şi actualizează planul de control al operatorilor pentru lemnul şi produsele din lemn corespunzător atribuţiilor de control ale GNM;

c)efectuează activităţile de control al organizaţiilor de monitorizare conform prevederilor cap. IV;

d)efectuează activităţile de control al operatorilor şi comercianţilor, pentru lemnul şi produsele din lemn, corespunzător atribuţiilor de control ale GNM;

e)coordonează actualizarea de către comisariatele judeţene ale GNM a platformei informative prevăzute la art. 23 alin. (1);

f)informează şi transmit rapoarte către autoritatea competentă referitoare la neconformităţile identificate īn controalele efectuate conform prezentei metodologii;

g)pun la dispoziţie informaţiile privind constatările consemnate īn registrele de evidenţă a controalelor īntocmite de GNM, īn condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2) şi (3);

h)actualizează şi transmit la autoritatea competentă informaţiile despre organizaţiile de monitorizare, precum şi pe cele privind modificările ulterioare, comunicate de Comisie prin intermediul persoanei nominalizate la art. 19 alin. (2), potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul delegat.

CAPITOLUL X: Īndrumare şi facilitare

Art. 23

(1)Pentru a facilita respectarea dispoziţiilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, autoritatea competentă dezvoltă o platformă informativă pentru operatori.

(2)Platforma informativă prevăzută la alin. (1) conţine cel puţin următoarele:

a)Ghid de bune practici pentru operatori īn vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010;

b)hărţile zonelor de risc privind prevalenţa tăierilor ilegale, care se actualizează anual;

c)punctul de vedere al autorităţii competente la īntrebările/problemele frecvente identificate īn urma procesului de īndrumare şi control.

Art. 24

Platforma informativă prevăzută la art. 23 alin. (1) este menţinută, īntreţinută şi actualizată prin grija autorităţii competente şi se postează pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Art. 25

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

-****-

ANEXA nr. 1: Lista de verificări pentru controlul operatorilor

NATURA CONTROALELOR

Produs

Data C.

Termen observaţii

Tematica de control

Indicatori relevanţi

Lista de verificări*

(cod)

(zz.ll.aa)

(zz.ll.aa)

1

2

3

4

5

6

Operatorii implementează şi utilizează un sistem due diligence conform prevederilor EUTR.

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute īn Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi retragerea recunoaşterii organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Hotărārea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Hotărārea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărārea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare

Aspecte generale

A. Deţine DDS.

A.1. Operatorul funcţionează legal pe piaţă.

A.1.1. Persoane juridice Deţinerea documentelor specifice, după caz:

- acord de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special;

- certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră sau contract cu un operator economic care deţine certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră;

- este utilizator de SUMAL AGENT şi Wood Tracking;

- autorizaţie de exploatare;

- acte de reglementare īn domeniul protecţiei mediului;

- contract privind achiziţionarea de masă lemnoasă;

- declaraţia vamală de import, licenţa FLEGT sau, după caz, certificatul CITES;

- alte documente relevante prezentate.

 

 

 

A.1.2. Persoane fizice proprietare de pădure/vegetaţie de pe terenuri din afara fondului forestier naţional Deţinerea documentelor specifice, după caz:

- documente care atestă proprietatea;

- contract de administrare/asigurare servicii silvice;

- autorizaţie de exploatare;

- contract cu un operator economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră, după caz; nu se aplică persoanelor fizice care exploatează de pe proprietate pānă la 20 mc/an.

A.2. Operatorul a comunicat la autorităţile competente natura DDS adoptat, respectiv DDS propriu sau instituit de o organizaţie de monitorizare.

Sistemul de evidenţă al autorităţii competente; evidenţa comunicării transmiterii documentelor către autoritatea competentă

A.3. DDS cuprinde lemnul şi produsele din lemn pe care operatorul le plasează efectiv pe piaţă.

Verificarea lanţului de aprovizionare; examinarea procedurilor documentate; verificarea registrelor operatorilor şi evidenţelor din SUMAL; controale prin sondaj, inclusiv verificări pe teren

Elementele sistemului

B. Sistemul cuprinde măsuri şi proceduri care permit sistematic accesul la informaţii referitoare la aprovizionarea operatorului cu lemn sau produsele din lemn, care sunt introduse pe piaţă.

NOTĂ: Controalele vor viza fiecare tip specific de lemn sau produse din lemn introduse pe piaţă.
Verificări se vor realiza prin sondaj: maximum 5%, dar nu mai puţin de două transporturi.

B.1. Legislaţia aplicabilă este identificată pentru ţara de recoltare.

Examinarea documentaţiei DDS şi a procedurilor documentate

 

 

 

B.2. Documentaţia cuprinde cele mai bune informaţii care demonstrează faptul că lemnul şi produsele din lemn īn cauză sunt obţinute conform legislaţiei aplicabile īn ţara de recoltare.

Examinarea documentaţiei prevăzute la A.1.1 sau A.1.2

 

 

 

B.3. Documentaţia DDS permite identificarea şi distribuţia lemnului şi produselor din lemn conform codurilor prevăzute īn anexa la EUTR.

B.3.1 Se verifică, după caz:

- denumirea comercială şi tipul de produs corespunzătoare materialelor lemnoase gestionate de SUMAL;

- probe de furnizare de operatori.

NOTĂ: Denumirea ştiinţifică a speciilor se furnizează atunci cānd există ambiguitate īn privinţa utilizării denumirii comune.

B.3.2. Documentaţia cuprinde informaţii privind cantitatea - exprimată īn volum, masă sau număr de unităţi.

B.3.3. Documentaţia cuprinde informaţii privind denumirea şi adresa furnizorului operatorului, precum şi numele şi adresa comerciantului căruia i-au fost furnizate lemnul şi produsele din lemn.

 

 

 

B.4. Informaţiile referitoare la aprovizionarea operatorului se păstrează cel puţin 5 ani.

Examinarea documentaţiilor arhivate

 

 

 

Elementele sistemului

C. Sistemul cuprinde proceduri privind evaluarea riscului care permit operatorului/organizaţiei de monitorizare să analizeze şi să evalueze riscul de a fi introdus pe piaţă lemn recoltat īn mod ilegal sau produse din lemn derivate din acesta.

C.1. Procedurile de evaluare a riscului de introducere pe piaţă a lemnului recoltat īn mod ilegal/a produselor din lemn derivate din acesta

- respectarea procedurilor legale referitoare la deţinerea, emiterea şi gestionarea documentelor prevăzute la A.1.1;

- corectitudinea operărilor īn SUMAL AGENT şi Wood Tracking;

- modul de generare a codurilor de la locul de recoltare, referinţe geografice cu privire la locul de recoltare/punere īn liberă circulaţie, verificări īncrucişate prin sondaj;

- validarea codurilor unice la recepţia materialelor lemnoase;

- existenţa şi respectarea procedurilor care previn punerea pe piaţă a lemnului şi produselor din lemn recoltat īn perioadele de restricţie sau interzicere a recoltării;

- existenţa şi respectarea procedurilor pentru prevenirea recoltării ilegale a anumitor specii de arbori;

- existenţa şi respectarea procedurilor pentru prevenirea practicilor ilegale;

- evaluări şi hărţi cu indicarea zonelor de risc privind prevalenţa recoltării ilegale, respectiv limitele zonei de recoltare;

- existenţa unor sisteme de certificare;

- existenţa unor sisteme verificate de terţe părţi;

- luarea īn considerare a sancţiunilor impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii Europene.

 

 

 

Elementele sistemului

D. Sistemul conduce la adoptarea unor măsuri adecvate şi proporţionale pentru reducerea eficientă a riscurilor identificate privind introducerea pe piaţă a lemnului sau a produselor din lemn provenite din recoltări ilegale.

D.1. Măsurile şi procedurile de atenuare a riscurilor sunt corelate cu factorii de risc identificaţi. Acestea sunt adecvate, proporţionale şi sunt actualizate permanent īn baza unor proceduri de monitorizare a eficienţei acestora.

Examinarea procedurilor interne documentate; verificarea registrelor de monitorizare ale organizaţiilor de monitorizare

 

 

 

D.2. Aplicarea măsurilor şi procedurilor de atenuare a riscurilor este justificată şi nu permite introducerea pe piaţă a lemnului recoltat ilegal.

Examinarea procedurilor; verificarea registrelor; controale prin sondaj, inclusiv verificări pe teren

 

 

 

Menţinerea şi evaluarea sistemului

E. Operatorii menţin şi evaluează periodic DDS pe care īl utilizează.

E.1. Sunt stabilite persoanele responsabile pentru implementarea sistemului. Sunt prevăzute instruiri ale personalului adecvate rolului şi responsabilităţilor stabilite de sistem.

Proceduri interne, fişa postului, dovezi ale instruirilor

 

 

 

E.2. Personalul este calificat conform legislaţiei specifice aplicabile.

Diplome, atestări, autorizări şi Revisal

 

 

 

E.3. Sistemul prevede politici şi proceduri care permit evaluarea cel puţin anuală şi, respectiv, īmbunătăţirea propriului DDS.

Examinarea documentaţiei: politici şi proceduri interne documentate verificarea registrelor reglementate, inclusiv rapoarte SUMAL Agent; evidenţa auditurilor interne efectuate

 

 

 

E.4. DDS revizuit de organizaţia de monitorizare a fost implementat īn conformitate cu cel stabilit de aceasta/revizuit conform sarcinilor stabilite īn urma controlului realizat de către DACS/GNM/CRSC.

Examinarea documentaţiei:

politici şi proceduri interne documentate;

verificarea registrelor;

evidenţa auditurilor interne efectuate

 

 

 

E.5. DDS propriu a fost revizuit prin audit intern īn conformitate cu sarcinile stabilite īn controlul DACS/GNM/CRSC.

Examinarea documentaţiei:

verificarea registrelor;

evidenţa auditurilor interne efectuate

 

 

 

* Īn coloana 3 "Lista de verificări" sunt indicate posibile activităţi, modalităţi şi surse de informare pentru verificarea indicatorilor.
Cerinţele din "Lista de verificări" sunt minimale.

 

Precizări:

Lista de verificări: se vor nota procedurile şi modalităţile specifice aplicate pentru verificarea conformităţii indicatorilor.
Produs: se va nota tipul de lemn sau produse din lemn pentru care s-au identificat neconformităţi īn implementarea DDS.
Notarea se face conform codurilor prevăzute īn anexa la Regulament.
Data C.: Se va nota data realizării controlului la sediul operatorului/īn teren.

Termen observaţii: dacă există obiecţii din partea operatorilor şi dacă sunt necesare precizări ulterioare se va stabili un termen-limită pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare).

DDS-sistem "due diligence".

EUTR - Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

ANEXA nr. 2: Registrul de evidenţă a controalelor

Exercitarea atribuţiilor de autoritate de control referitor la obligaţiile ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn

DACS/GNM/CRSC (judeţul)/GM (judeţul) ...

Cadrul legal:

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi retragerea recunoaşterii organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute īn Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Regulamentul (CE) nr. 338/1997 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea; Hotărārea Guvernului nr. 668/2012 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, Hotărārea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare; Metodologia de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 819/2014

 

Informaţii generale privind operatorul

Denumire "operator"

 

Adresa:

Str. .......

Responsabil DDS:

numele/funcţia

Decizia de control

Aspecte luate īn considerare

Factori relevanţi

 

 

1. Alertele semnalizate de sistemul Wood Tracking/SUMAL

 

2. Operatorii nu au īndeplinit obligaţiile prevăzute īn art. 6 alin. (4) din metodologie.

 

3. Ponderea lemnului introdus pe piaţa internă a Uniunii Europene care provine din ţări sau regiuni subnaţionale considerate cu risc privind recoltările ilegale

 

4. Complexitatea lanţului de aprovizionare cu lemn şi produse din lemn

 

5. Informaţii relevante, inclusiv sesizări sau reclamaţii motivate ale unor părţi terţe, privind respectarea de către operator a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010

 

6. Volumul de lemn recoltat şi introdus pe piaţa internă a Uniunii Europene de către operatori

 

7. Controlul organizaţiilor de monitorizare - operator desemnat prin eşantionare

 

NATURA CONTROALELOR

Data C.

Termen observaţii

Produs

Rezultatele controalelor

Măsuri de remediere

Sancţiuni

Tematica de control

Indicatori relevanţi

Lista de verificări

(zz.ll.aa)

(zz.ll.aa)

(cod)

(neconformităţi)

(se vor transmite Op)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform legislaţiei īn vigoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii finale

Exemplu: DACS/CRSC/GNM..., īn urma controalelor efectuate īn perioada .... şi evaluarea clarificărilor transmise ulterior īn data de .... consideră că, īn prezent, operatorul SC ... NU īndeplineşte cerinţele cuprinse īn Regulamentul (UE) nr. 995/2010. Pentru a īndeplini obligaţiile impuse de regulament este necesar să se ia măsuri īn conformitate cu punctele de vedere exprimate mai sus.

Precizări:

Natura controalelor: se vor nota numai indicatorii relevanţi (codurile) pentru neconformităţile identificate (rezultatele controalelor).

Lista de verificări: se vor nota procedurile şi modalităţile specifice aplicate pentru verificarea conformităţii indicatorilor.

Data C: data realizării controlului la sediul operatorului/teren.

Termen observaţii: dacă există obiecţii din partea operatorilor şi dacă sunt necesare precizări ulterioare se va stabili un termen-limită pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare).

Produs: se va nota tipul de lemn sau produse din lemn pentru care s-au identificat neconformităţi īn implementarea sistemului.

Notarea se face conform codurilor prevăzute īn anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

Rezultatele controalelor: se vor nota numai neconformităţile identificate - natura verificărilor prin care se constată neconformitatea indicatorilor relevanţi.

Măsuri de remediere: se vor nota măsurile de remediere impuse pentru soluţionarea neconformităţilor.

Op - operator.

Sancţiuni: se vor nota sancţiunile acordate conform legislaţiei īn vigoare. NU este obligatoriu ca aceste informaţii să fie făcute publice.

 

Data:

zz.ll.aa (data īntocmire/finalizare raport)

Responsabil control:

numele/funcţia

Semnătura:

................

ANEXA nr. 3: Lista de verificări pentru controlul comercianţilor

NATURA CONTROALELOR

Produs

Data C.

Termen observaţii

Rezultatele controalelor

Măsuri de remediere

Tematica de control

Indicatori relevanţi

Lista de verificări*

(cod)

(zz.ll.aa)

(zz.ll.aa)

(neconformităţi)

(se vor transmite Op)

1

2

3

4

5

6

7

8

Comercianţii implementează īn mod corespunzător prevederile EUTR.

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Hotărārea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Hotărārea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor şi al instalaţiilor de prelucrare lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărārea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare

Comercianţii implementează īn mod corespunzător prevederile EUTR.

1. Comerciantul a identificat pe īntreg lanţul de aprovizionare operatorii şi, după caz, comercianţii care i-au furnizat lemnul sau produsele din lemn, provenite de pe piaţa internă a Uniunii Europene sau din import, astfel īncāt să faciliteze trasabilitatea.

Examinarea documentaţiei;

verificarea registrelor comercianţilor

 

 

 

 

 

2. Comerciantul a identificat, după caz, comercianţii cărora le-a furnizat lemn sau produse din lemn.

NOTĂ: Comerciantul care furnizează lemn sau produse din lemn către consumatorii finali care nu valorifică produsele īn scop comercial (īn mod direct) nu are obligaţia identificării acestor consumatori (de exemplu, retaileri).

Examinarea documentaţiei;

verificarea registrelor comercianţilor

 

 

 

 

 

3. Comercianţii păstrează informaţiile menţionate la pct. 1 şi 2 timp de cel puţin 5 ani şi le furnizează, la cerere, autorităţii competente.

Verificarea registrelor comercianţilor

 

 

 

 

 

* Īn coloana 3 "Lista de verificări" sunt indicate posibile activităţi, modalităţi şi surse de informare pentru verificarea indicatorilor.

Cerinţele din "Lista de verificări" sunt minimale.

 

Precizări:

Lista de verificări: se vor nota procedurile şi modalităţile specifice aplicate pentru verificarea conformităţii indicatorilor.

Produs: se va nota tipul de lemn sau produse din lemn pentru care s-au identificat neconformităţi īn implementarea cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

Notarea se face conform codurilor prevăzute īn anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

Data C.: se va nota data realizării controlului la sediul comerciantului īn teren.

Termen observaţii: dacă există obiecţii din partea comercianţilor şi dacă sunt necesare precizări ulterioare se va stabili un termen - limită pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare).

Rezultatele controalelor: se vor nota doar neconformităţile identificate - natura verificărilor prin care se constată neconformitatea indicatorilor relevanţi.

Măsuri de remediere: se vor nota măsurile de remediere impuse pentru soluţionarea neconformităţilor.

Op - operator.

EUTR - Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

ANEXA nr. 4: Lista de verificări pentru controlul organizaţiilor de monitorizare

NATURA CONTROALELOR

Data

Termen observaţii

Rezultatele controalelor

Tematica de control

Indicatori relevanţi

Lista de verificări*

(zz.ll.aa)

(zz.ll.aa)

(neconformităţi)

1

2

3

4

5

6

A. Respectarea cerinţelor de recunoaştere

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, art. 8; Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi retragerea recunoaşterii organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, art. 5-8; Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute īn Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, art. 6 şi 7; Hotărārea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; Hotărārea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare

A.1. Are personalitate juridică şi este constituită īn mod legal īn cadrul Uniunii Europene (UE).

A.1.1. Dovada īnregistrării organizaţiei de monitorizare ca personalitate juridică, obiectul de activitate

Examinarea documentaţiei: actele constitutive; certificat de īnregistrare; certificat de recunoaştere (CE)

 

 

 

A.1.2. Sediul social, administraţia centrală, locul principal de desfăşurare a activităţii sau, după caz, agenţiile, sucursalele sau filialele īnfiinţate sunt constituite īn cadrul UE.

Examinarea documentaţiei: actele constitutive; certificat de īnregistrare; certificat de recunoaştere (CE)

 

 

 

A.1.3. Recunoaşterea CE ca organizaţie de monitorizare pentru Romānia ca stat membru

Certificat de recunoaştere (CE); notificări (CE); website (CE)

 

 

 

A.2. Are expertiza necesară şi capacitatea de a exercita funcţiile asumate.

A.2.1. Personalul are formare profesională oficială īn unul sau mai multe dintre următoarele domenii: disciplinele legate de silvicultură, mediu, drept, managementul afacerilor, gestionarea riscului, comerţ, audit, control financiar sau gestionarea lanţului de aprovizionare.

Examinarea documentaţiei: titluri oficiale de calificare; experienţa profesională CV şi/sau alte documente justificative

 

 

 

A.2.2. Īn poziţiile tehnice de conducere sunt persoane cu cel puţin 5 ani de experienţă profesională īntr-o funcţie similară funcţiilor unei organizaţii de monitorizare.

Examinarea documentaţiei: titluri oficiale de calificare; experienţa profesională (CV şi/sau alte documente justificative)

 

 

 

A.2.3. Structură organizatorică care să asigure exercitarea adecvată a funcţiilor unei organizaţii de monitorizare

Examinarea documentaţiei: organigrama organizaţiei şi fluxul decizional; interviuri cu personalul OM sau Op

 

 

 

A.2.4. Organizaţia deţine şi implementează proceduri pentru monitorizarea performanţei şi a competenţei tehnice ale personalului său.

Examinarea documentaţiei şi a procedurilor privind sarcinile şi responsabilităţile personalului; verificarea documentaţiei şi a registrelor OM care să ateste monitorizarea performanţelor şi măsuri de conformare

 

 

 

A.3. Nu există niciun fel de conflicte de interese īn exercitarea funcţiilor sale.

A.3.1. Organizaţia deţine politici şi proceduri scrise privind evaluarea riscurilor referitor la conflictele de interese care ar putea rezulta din exercitarea funcţiilor de organizaţie de monitorizare, inclusiv orice conflicte care decurg din relaţiile sale cu organismele asociate sau cu subcontractanţi.

Examinarea documentaţiei şi a registrelor OM; evidenţe care să documenteze riscurile de conflict de interese

 

 

 

A.3.2. Politicile şi procedurile sunt implementate corespunzător pentru a evita conflictele de interese la nivel organizaţional şi individual.

Examinarea documentaţiei şi a registrelor: reguli şi proceduri interne documentate, audituri efectuate de către terţi; interviuri cu personalul OM, operatori sau alte persoane relevante

 

 

 

B. Aplicarea DDS

B.1. Menţine şi evaluează periodic un sistem due diligence.

B.1.1. DDS este pus la dispoziţie operatorilor şi autorităţii competente īn forma actualizată.

Examinarea documentaţiei şi a registrelor OM, respectiv a operatorilor

 

 

 

B.1.2. Sistemul due diligence este specific pentru fiecare tip specific de lemn sau de produse din lemn, conform cerinţelor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

NOTĂ: Controalele se vor realiza prin sondaj pentru operatori. Se vor analiza indicatorii relevanţi (1-7) conform anexei nr. 2 la metodologie "Registrul de evidenţă a controalelor". Eşantion: maximum 5%.

Examinarea documentaţiei şi a registrelor OM; verificări prin sondaj pentru operatori conform anexei nr. 2 la metodologie; controale la faţa locului; interviuri cu conducerea şi personalul OM

 

 

 

B.1.3. Legislaţia aplicabilă este identificată şi actualizată pentru ţara de recoltare şi acoperă toate aspectele prevăzute īn art. 2 lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010. Sistemul permite identificarea mijloacelor adecvate prin care se indică conformitatea cu legislaţia aplicabilă.

Examinarea documentaţiei şi a registrelor OM

 

 

 

B.1.4. Procedurile de evaluare a riscurilor iau īn considerare cele mai bune informaţii relevante şi disponibile referitoare la criteriile de risc - garantarea respectării legislaţiei aplicabile īn certificarea pădurilor sau alte sisteme de verificare; prevalenţa recoltării ilegale a anumitor specii de arbori; prevalenţa recoltării sau a practicilor ilegale; sancţiunile impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii Europene.

Examinarea documentaţiei; verificarea registrelor OM

 

 

 

B.1.5. Organizaţia deţine şi implementează politici şi proceduri care permit evaluarea şi īmbunătăţirea propriului DDS; acestea iau īn considerare sesizările şi reclamaţiile părţilor terţe şi urmează o abordare transparentă.

Examinarea documentaţiei; verificarea registrelor OM; proceduri interne documentate

 

 

 

B.2. Verifică utilizarea corespunzătoare a sistemului său due diligence de către aceşti operatori.

B.2.1. Proceduri de verificare adecvate referitor la utilizarea corespunzătoare de către operatori a DDS.

Examinarea documentaţiei şi a registrelor OM

 

 

 

B.2.2. Procesul de verificare a utilizării DDS este corespunzător procedurilor asumate.

Verificarea registrelor OM şi al Op; interviuri cu personalul OM sau Op; verificări īn teren şi/sau examinarea unor probe de furnizare ale operatorilor

 

 

 

B.2.3. Frecvenţa verificărilor este de cel mult 12 luni conform procedurilor documentate şi ori de cāte ori se constată că se impune.

Verificarea registrelor OM şi a Op

 

 

 

B.2.4. Sistemul instituit la operatorul ....... cuprinde o evaluare a riscurilor completă/conformă specificului regiunii subnaţionale

Examinarea documentaţiei şi a registrelor OM

 

 

 

B.3. Adoptă măsuri adecvate īn cazul unei utilizări necorespunzătoare a sistemului său due diligence de către un operator.

B.3.1. Proceduri documentate privind acţiunile corective īn cazul unei utilizări necorespunzătoare de către operatori a DDS.

Examinarea documentaţiei şi a registrelor OM

 

 

 

B.3.2. Respectarea acţiunilor corective de către operatori este verificată corespunzător conform procedurilor asumate.

Verificarea registrelor OM şi al Op; interviuri cu personalul OM sau Op; verificări īn teren şi/sau examinarea unor probe de furnizare ale operatorilor

 

 

 

B.3.3. Sistemul due diligence instituit la operatorul ....... a fost revizuit de organizaţie īn conformitate cu sarcinile stabilite īn controlul DACS/GNM/CRSC (judeţul)/GM (judeţul) ..... din ......

Examinarea documentaţiei şi a registrelor OM

 

 

 

* Īn coloana 3 "Lista de verificări" sunt indicate posibile activităţi, modalităţi şi surse de informare pentru verificarea indicatorilor.

Cerinţele din "Lista de verificări" sunt minimale.

 

Precizări:

Lista de verificări: se vor nota numai procedurile şi modalităţile specifice aplicate pentru verificarea conformităţii indicatorilor.

Data: se va nota data realizării controlului la sediul organizaţiei de monitorizare īn teren.

Termen observaţii: dacă există obiecţii din partea OM şi dacă sunt necesare precizări ulterioare se va stabili un termen-limită pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare).

Rezultatele controalelor se vor note doar neconformităţile identificate - natura verificărilor prin care se constată neconformitatea indicatorilor relevanţi.

OM-organizaţie de monitorizare.

Op - operator.

DDS-sistem "due diligence".

Publicat īn Monitorul Oficial cu numărul 376 din data de 29 mai 2015


Forma sintetică la data 22-mai-2019. Acest act a fost creat utilizānd tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci īnregistrate ale Wolters Kluwer.