C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifORDIN nr. 767 din 23 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional şi a Procedurii privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 143.581 din 26.06.2018 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

În temeiul prevederilor art. 115 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 1

Se aprobă Procedura de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, prevăzută în anexa nr. 1.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 2

Se aprobă Procedura privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, prevăzută în anexa nr. 2.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 3

Aprobarea, modificarea şi casarea actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional se operează în SUMAL.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 4

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a)Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.507/2016 privind Procedura de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 26 august 2016;

b)art. 351 din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c)art. II şi anexa la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.094/2017 pentru modificarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 21 august 2017.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 5

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifANEXA nr. 1:

PROCEDURĂ de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifANEXA nr. 2:

PROCEDURĂ privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 730 din data de 23 august 2018

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifPROCEDURĂ din 23 iulie 2018 de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifCAPITOLUL I: Aprobarea actelor de punere în valoare

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 1

(1)Aprobarea actelor de punere în valoare se face după verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase.

(2)În teren verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase se face prin sondaj, iar la birou se face pentru toate actele de punere în valoare.

(3)Verificarea în teren a lucrărilor de evaluare a masei lemnoase se efectuează de către personalul silvic desemnat, în prezenţa conducătorului echipei de teren care a efectuat lucrările de evaluare şi a pădurarului titular al cantonului silvic, şi se consemnează într-un proces-verbal de verificare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură; în cazuri obiective temeinic justificate, în care conducătorul echipei de teren care a efectuat lucrările de evaluare nu este disponibil, la verificare va participa o altă persoană desemnată de şeful de ocol silvic.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif(4)Personalul silvic desemnat să efectueze verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase în teren are obligaţia să verifice cel puţin:

a)amplasarea în teren şi delimitarea parchetului;

b)alegerea arborilor de extras;

c)măsurarea/determinarea prin sondaj a elementelor dendrometrice.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif(5)Personalul silvic desemnat să efectueze verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase la birou are obligaţia să verifice:

a)încadrarea în prevederile amenajamentului silvic;

b)corelaţia între carnetul de inventariere şi actul de punere în valoare în stadiul "CULES", în privinţa unităţilor amenajistice în care s-a efectuat lucrarea;

c)corelaţia între datele primare şi actul de punere în valoare în stadiul "CULES", în privinţa numărului de arbori;

d)corelaţia între înălţimile medii pe specii determinate în teren şi cele utilizate la calculul actului de punere în valoare;

e)informaţiile necesare completării tuturor rubricilor din actul de punere în valoare.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif(6)În funcţie de constatări, personalul silvic desemnat să verifice lucrările de evaluare propune, după caz:

a)aprobarea actului de punere în valoare;

b)refacerea parţială a lucrărilor de evaluare;

c)anularea inventarierii.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 2

(1)Competenţa de aprobare a actelor de punere în valoare revine şefului ocolului silvic/şeful bazei experimentale, pentru toate categoriile de produse şi toate tipurile de tăieri.

(2)Actele de punere în valoare se aprobă în scris, pe exemplarul original al acestuia în stadiul "APROBAT", listat din SUMAL.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 3

În cazul fondului forestier proprietate publică a statului, aprobarea actelor de punere în valoare pentru produse principale din tăieri care promovează regenerarea naturală a arboretelor şi pentru produse accidentale suprapuse peste marcări iniţiale se face potrivit competenţelor aprobate de Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, de Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", respectiv de către Comitetul de direcţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Marin Drăcea", după caz.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 4

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, actele de punere în valoare aprobate se înregistrează în Registrul actelor de punere în valoare al ocolului silvic respectiv, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

(2)Actele de punere în valoare aprobate până la intrarea în vigoare a acestei proceduri rămân evidenţiate în registrele în care au fost înregistrate.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 5

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif(1)Pentru actele de punere în valoare de produse accidentale, cu excepţia celor aferente instalaţiilor de scos apropiat, constituite în arborete afectate de factori biotici şi abiotici, inclusiv cele suprapuse peste marcări iniţiale, anterior aprobării potrivit competenţelor prevăzute la art. 2 şi 3, se instituie următoarea procedură:

a)ocolul silvic transmite structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, printr-o notificare, actul de punere în valoare elaborat în stadiul "VERIFICAT" din SUMAL, după verificarea lucrărilor de evaluare;

b)structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică prin sondaj actele de punere în valoare, cel puţin cu privire la natura produsului şi la amplasament, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea notificării prevăzute la lit. a);

c)pentru actele de punere în valoare verificate potrivit prevederilor de la lit. b), conducătorul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură comunică ocolului silvic, în cadrul termenului de 15 zile calendaristice de la înregistrarea notificării, avizul favorabil pentru aprobarea actului sau dispoziţia privind refacerea parţială/anularea integrală a lucrărilor, cu adoptarea măsurilor care se impun.

(2)După cel mult 20 zile calendaristice de la data înregistrării notificării, actele de punere în valoare prevăzute la alin. (1), pentru care s-a primit aviz favorabil sau pentru care nu s-a primit nicio comunicare de la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pot fi aprobate conform competenţelor stabilite prin prezenta procedură, cu excepţia actelor de punere în valoare întocmite necorespunzător, pentru care structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a comunicat dispoziţia de refacere parţială/anulare a lucrărilor efectuate.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifCAPITOLUL II: Modificarea actelor de punere în valoare aprobate

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 6

(1)Modificarea unui act de punere în valoare este acţiunea de corectare a acestuia, care se realizează în cazuri justificate, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.651/2000, şi/sau cu prevederile Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif(2)Modificarea unui act de punere în valoare se efectuează în următoarele situaţii:

a)corectarea actului de punere în valoare pentru produsele accidentale rezultate din doborâturi şi/sau rupturi de vânt şi zăpadă în masă, pe baza estimărilor mai exacte, atunci când volumul iniţial a fost estimat în baza volumului mediu la hectar;

b)corectarea actului de punere în valoare prin adăugarea creşterilor anuale, dacă este cazul;

c)corectarea actului de punere în valoare prin adăugarea volumului prejudiciilor de exploatare;

d)corectarea unor erori materiale identificate după aprobare.

(3)Aprobarea actelor de punere în valoare modificate revine persoanei cu competenţă în aprobarea actelor de punere în valoare potrivit prevederilor art. 2 şi 3 din prezenta procedură.

(4)În vederea modificării unui act de punere în valoare înregistrat în SUMAL, administratorul aplicaţiei este obligat ca, în termen de cel mult 48 de ore de la data solicitării ocolului silvic, transmisă prin email, să pună la dispoziţia acestuia actul de punere în valoare în stadiul "CULES".

(5)Ocolul silvic solicitant are obligaţia să realizeze modificarea actului de punere în valoare în cel mult 5 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziţia ocolului silvic a actului de punere în valoare în stadiul "CULES".

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifCAPITOLUL III: Casarea actelor de punere în valoare aprobate

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 7

Casarea actului de punere în valoare este acţiunea de anulare a actului aprobat, în următoarele situaţii:

a)amânarea justificată de la tăiere, care are drept consecinţă calusarea sau degradarea amprentelor dispozitivelor speciale de marcat devenite ilizibile;

b)apariţia unei situaţii necunoscute la momentul aprobării actului de punere în valoare: schimbarea regimului de proprietate, hotărâri definitive ale instanţelor de judecată, instituirea de restricţii sau a unor zone de protecţie/arii protejate, schimbarea soluţiilor tehnice şi altele asemenea;

c)constatarea, cu ocazia verificărilor efectuate ulterior aprobării actului, a faptului că lucrările de evaluare şi actul de punere în valoare au fost realizate cu încălcarea prevederilor legale.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 8

(1)Aprobarea casării actelor de punere în valoare revine persoanei cu competenţă în aprobarea actelor de punere în valoare.

(2)Actul de punere în valoare se casează prin inscripţionarea, sub semnătură, de către persoana cu competenţă în aprobarea actelor de punere în valoare, a cuvântului "CASAT" pe prima pagină a exemplarului original al acestuia. În Registrul actelor de punere în valoare se face menţiunea "CASAT", poziţia respectivă din registru nemaiputând fi utilizată pentru înregistrarea altui act de punere în valoare.

(3)În termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării casării actului de punere în valoare se realizează verificarea în teren a suprafeţei arboretului parcurs cu lucrări de evaluare şi se execută demarcarea arborilor cu amprentele dispozitivelor de marcat rămase vizibile; verificarea şi demarcarea se finalizează printr-un proces verbal de verificare şi demarcare. În cazul actelor de punere în valoare întocmite fără marcarea arborilor de extras, se vor demarca arborii de delimitare a parchetelor, după caz.

(4)La dosarul actului de punere în valoare care se casează se depune obligatoriu procesul-verbal de verificare şi demarcare aprobat de şeful de ocol.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifCAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 9

(1)Demarcarea arborilor este operaţiunea care poate fi dispusă cu ocazia verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase, atât anterior, cât şi după aprobarea unui act de punere în valoare, în cazul în care arborii respectivi nu trebuiau să facă obiectul marcării şi inventarierii, cât şi în cazul casării actelor de punere în valoare.

(2)Demarcarea arborilor se realizează prin cioplirea amprentelor dispozitivelor speciale de marcat aplicate iniţial şi care se menţin vizibile şi aplicarea de vopsea neagră atât pe zona amprentelor respective, cât şi a cioplajului cu numărul de inventariere. Cu ocazia demarcării, personalul silvic desemnat care conduce lucrarea, în prezenţa personalului care a efectuat lucrările iniţiale de marcare şi a pădurarului titular al cantonului silvic, încheie un proces-verbal de demarcare, care se aprobă de şeful de ocol şi se ataşează la dosarul lucrării de evaluare/actului de punere în valoare.

(3)În toate situaţiile în care anularea unor lucrări de evaluare a masei lemnoase sau casarea unor acte de punere în valoare este cauzată de vinovăţia personalului silvic, şeful ocolului silvic este obligat să dispună şi să urmărească stabilirea în condiţiile legii a răspunderii individuale a personalului respectiv, inclusiv din punct de vedere material.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 10

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifANEXA nr. 1:

OCOLUL SILVIC ......................

Nr. ........./...................

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi ..........................

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif(1)_

Subsemnatul, ....................., având funcţia de ..........., în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezenţa:

1..............................., în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase/.................;

2..............................., în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou şi de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul "CULES"; şi

3..............................., în calitate de titular al cantonului silvic ................, am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. ............... u.a. ..............., natura produselor ..................., felul tăierii .................... .

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif(2)Constatări:

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifA)Verificarea lucrărilor de teren

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif1.Amplasarea şi delimitarea în teren a lucrărilor:

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif1.1.Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. şi u.a.-urile prevăzute de amenajament şi înscrise în delegaţia de marcare:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif1.2.Sunt delimitate lucrările în teren:

DA, prin delimitare cu ....................................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif2.Alegerea arborilor de extras

Sunt aleşi arbori de extras în concordanţă cu scopul lucrărilor, natura tăierii şi cu categoria de produse pentru care s-a emis delegaţia de marcare:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif3.Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif3.1.Măsurarea diametrelor

Abaterea la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif3.2.Măsurarea înălţimilor

Diferenţa între înălţimea medie stabilită la evaluare şi cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif3.3.Estimarea clasei de calitate

Abaterea la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif4.Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif5.Numerotarea arborilor marcaţi (verificarea se face prin sondaj)*

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif5.1.Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu ........................... şi sunt lizibile:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif5.2.Se constată necorelări în relaţia nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere şi cele de la verificare:

DA, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii ....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifB)Verificarea lucrărilor de birou

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif1.Încadrarea în prevederile amenajamentului silvic

Natura tăierii şi volumul de extras (intensitatea tăierii) se încadrează în prevederile amenajamentului silvic:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

- a) corelaţia între carnetul de inventariere şi actul de punere în valoare, în privinţa numărului de arbori pe specii;

- b) corelaţia între elementele dendrometrice medii pe specii consemnate în fişele de calcul ale acestora şi cele utilizate la calculul actului de punere în valoare;

- c) informaţiile necesare completării tuturor rubricilor din actul de punere în valoare.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif2.Există corelaţie între carnetul de inventariere şi actul de punere în valoare în stadiul "CULES", în privinţa unităţilor amenajistice în care s-a efectuat lucrarea:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif3.Există corelaţie între datele primare (carnetul de inventariere şi fişele de despuiere, pe specii, categorii de diametre şi clase de calitate) şi actul de punere în valoare în stadiul "CULES", în privinţa numărului de arbori:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif4.Există corelaţie între înălţimile medii pe specii determinate în teren (consemnate în fişele de calcul) şi cele utilizate la calculul actului de punere în valoare:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif5.Au fost introduse în aplicaţia de calcul actul de punere în valoare, celelalte informaţii referitoare la evaluare (nr. dispozitiv special de marcat cu amprentă circulară şi/sau pătrată, informaţii NTSM etc.):

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentaţie ....................................... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii ....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif(3)În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifa)_

1.Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2.Refacerea parţială a lucrărilor constând în ............................................ (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifb)Participanţi la verificarea lucrărilor de evaluare:

1........................................ nume, prenume, funcţia şi semnătura

2........................................ nume, prenume, funcţia şi semnătura

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif3........................................ titular canton (nume, prenume şi semnătura)

_______

* Completarea este facultativă.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifANEXA nr. 2:

OCOLUL SILVIC ...............................

Registrul actelor de punere în valoare

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifA.Fond forestier

Partida (APV)

U.P.

(nr.)

u.a.

Felul tăierii*

Natura produsului

Volum brut

(mc)

Anul de producţie

Anul exploatării

(mc)

Titular autorizaţie de exploatare

Autorizaţie exploatare SUMAL

PV reprimire parchet SUMAL

Observaţii**

Nr. crt.

Data înregistrării

Nr. SUMAL

nr.

Sup.

(ha)

nr.

data

nr.

data

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifB.Vegetaţie din afara fondului forestier

Partida (APV)

UAT

Nr. contract prestări servicii

Volum brut

(mc)

Anul exploatării

(mc)

Titular autorizaţie de exploatare

Autorizaţie exploatare SUMAL

PV reprimire parchet SUMAL

Observaţii**

Nr. crt.

Data înregistrării

Nr. SUMAL

nr.

data

nr.

data

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tipul tăierii se va consemna prin acronimele:

- Principale: G, Cv, P, Pm, Sm, S, B, R, C, Cz, Cs, Cg şi felul tăierii sau cuponul în rând, cu cifre romane (I, II, III ... X);

- Lucrări speciale de conservare: Lc;

- Secundare: secundare curăţiri - SC, secundare rărituri - SR;

- Igienă: Ig;

- Accidentale: Acc I sau Acc II;

- Extraordinare: Ex.

** Modificare/Casare.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 730 din data de 23 august 2018

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifPROCEDURĂ din 23 iulie 2018 privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 1

Prezenta procedură se aplică pentru:

a)proprietăţile de fond forestier cu suprafaţa de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi pentru care proprietarul/succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct, dovedită cu documente potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumiţi în continuare proprietari, poate recolta un volum de masă lemnoasă de maximum 5 mc/an/ha, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretelor, dar nu mai mult de 20 mc/an/proprietate;

b)vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, din care proprietarii/deţinătorii legali, denumiţi în continuare proprietari, recoltează un volum de maximum 20 mc/an.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 2

Pentru punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă în condiţiile prevăzute de prezenta procedură sunt obligatorii următoarele condiţii prealabile:

a)existenţa unui contract de administrare/servicii silvice în vigoare, încheiat cu un ocol silvic pe o perioadă de minimum 10 ani, şi existenţa limitelor proprietăţii, conform actelor de proprietate, în cazul proprietăţilor de fond forestier de maximum 10 ha;

b)existenţa unui contract de prestaţii silvice încheiat cu ocolul silvic nominalizat, aplicabil pe toată perioada necesară pentru punerea în valoare, recoltarea şi transportul masei lemnoase, precum şi evidenţierea de către proprietar în teren a limitelor proprietăţii, conform actelor de proprietate, în cazul vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 3

(1)Proprietarii/împuterniciţii legali ai acestora, care îndeplinesc condiţiile prealabile prevăzute la art. 2, depun cereri la ocolul silvic, pentru punerea în valoare a masei lemnoase în proprietăţile lor, conform prevederilor legale. Persoanele care au calitatea de împuterniciţi legali ai proprietarilor fac dovada calităţii lor cu un înscris olograf eliberat şi semnat de proprietar.

(2)Cererile prevăzute la alin. (1), al căror model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, pot fi comunicate ocolului silvic prin orice modalitate, poştă, fax, e-mail. În cazul în care, din motive obiective, nu se utilizează acest model, cererile trebuie să conţină cel puţin următoarele: datele de identificare şi de contact ale solicitantului, calitatea acestuia - proprietar, împuternicit legal, numărul de înregistrare la ocolul silvic a contractului de administrare/servicii silvice şi asumarea de către solicitant a obligaţiei de a fi prezent în teren la inventarierea şi marcarea arborilor.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 4

(1)Ocolul silvic analizează cererile primite şi stabileşte programul de punere în valoare şi persoanele responsabile.

(2)Şeful ocolului silvic emite delegaţiile de marcare şi consemnează la rubrica privind felul tăierii şi natura produsului: "tăieri în fond forestier neamenajat, cu suprafaţa de maximum 10 ha/tăieri în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier", iar la rubrica privind locaţia: "cantonul silvic nr. ............".

(3)în raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat se consemnează arborii inventariaţi şi marcaţi pentru recoltare, pe fiecare proprietate în parte.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 5

Inventarierea şi marcarea arborilor de extras se fac pe fiecare proprietate în parte, în prezenţa obligatorie a proprietarului/împuternicitului legal al acestuia, ocazie cu care se întocmeşte şi se semnează procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Procesele-verbale se păstrează la dosarul partizii şi constituie documentele de bază pentru calculul volumului arborilor inventariaţi şi marcaţi, precum şi pentru emiterea documentelor de însoţire a materialelor lemnoase recoltate.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 6

Volumul arborilor inventariaţi şi marcaţi se calculează pentru fiecare proprietate în parte, utilizând tabelele de cubaj pe specii prevăzute în anexa nr. 13 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării. Dacă numărul arborilor care constituie actul de punere în valoare pentru fiecare proprietar este mai mic de 25, pentru calculul volumului se măsoară diametrul şi înălţimea tuturor arborilor.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 7

(1)Actele de punere în valoare se pot întocmi pentru un proprietar sau pentru mai mulţi proprietari, prin cumularea volumelor calculate potrivit prevederilor art. 6, şi se introduc în SUMAL. În actul de punere în valoare a masei lemnoase, la rubrica "denumire apv" se va consemna: "tăieri în f.f. neamenajat de maximum 10 ha/tăieri în vegetaţia din afara f. f.", "cantonul silvic ..................", iar la natura tăierii: "tăieri de conservare sau tăieri de produse accidentale, după caz/tăieri în vegetaţia din afara f. f.".

(2)Pentru actele de punere în valoare constituite conform prezentei proceduri nu este obligatorie amplasarea panoului cu elementele de identificare a parchetului prevăzut în anexa nr. 9 la Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 8

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif(1)Actele de punere în valoare constituite conform prevederilor art. 7 alin. (1) se generează în SUMAL după parcurgerea următoarelor etape:

a)crearea de parteneri persoane fizice, denumiţi generic "grupul de proprietari de fond forestier de maximum 10 ha din cantonul silvic nr. .........."/"grupul de proprietari de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cantonul silvic ...............", prin introducerea listei tuturor proprietarilor de pe raza cantonului, denumită în continuare listă;

b)înscrierea în listă a grupului de proprietari de fond forestier de maximum 10 ha din cantonul silvic nr. ............ cu următoarele date: numărul unităţii amenajistice din procesul-verbal de punere în posesie sau din ultimul amenajament silvic întocmit pentru proprietate, după caz, şi numărul de ordine, numele şi prenumele, suprafaţa proprietăţii forestiere şi volumul de masă lemnoasă pus în valoare;

c)înscrierea în listă a grupului de proprietari de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cantonul silvic ................, cu următoarele date: date de identificare cadastrală şi numărul de ordine, numele şi prenumele, suprafaţa şi volumul de masă lemnoasă pus în valoare.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gif(2)În SUMAL, în câmpul "CNP" se vor introduce:

a)codul format din cifra 1, pentru situaţia în care administrarea/serviciile silvice este/sunt asigurată/asigurate de ocoale silvice de stat sau codul format din cifra 2, pentru situaţia în care administrarea/serviciile silvice este asigurată/sunt asigurate de către ocoalele silvice de regim;

b)codul format din 2 cifre pentru indicativul judeţului;

c)codul format din 2 cifre pentru indicativul ocolului silvic în cadrul fiecărui judeţ;

d)data introducerii partenerului, formată din 8 cifre: ziua, luna, anul.

(3)Se creează fişa de proprietate pentru "grupul de proprietari de fond forestier de maximum 10 ha din cantonul silvic nr. ..........," unde la "numărul UP" se trece numărul unităţii de producţie din ultimul amenajament întocmit, iar la "denumirea UP" se trece denumirea cantonului silvic. La rubrica "ua" se trece numărul unităţii amenajistice din procesul-verbal de punere în posesie sau din ultimul amenajament silvic întocmit pentru proprietate, după caz, şi numărul de ordine al proprietarului din lista prevăzută la lit. a).

(4)Se creează fişa de proprietate pentru "grupul de proprietari de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cantonul silvic .............", unde la "numărul UP" se trece cifra "0", iar la "denumirea UP" se trece denumirea cantonului silvic. La rubrica "ua" se înscriu datele de identificare cadastrală şi numărul de ordine din listă.

(5)În cazul întocmirii unui act de punere în valoare pentru mai mulţi proprietari conform prevederilor art. 7 alin. (1), în listă se evidenţiază volumele de masă lemnoasă, individualizate pentru fiecare proprietar în parte, potrivit alin. (3) şi (4).

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 9

În termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la aprobarea actelor de punere în valoare în SUMAL, şeful ocolului silvic emite autorizaţiile de exploatare pentru partizile respective. Înregistrarea în SUMAL a autorizaţiilor de exploatare se face de persoanele desemnate de şeful ocolului silvic. În aceste autorizaţii, la rubrica privind titularul autorizaţiei se va consemna "grupul de proprietari din cantonul silvic nr. ............"/"grupul de proprietari de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cantonul silvic ..............". Durata maximă de exploatare a masei lemnoase dintr-o partidă va fi de 180 de zile. În cazul proprietăţilor de fond forestier cu suprafaţa de maximum 10 ha, acest termen nu va depăşi data de 31 decembrie a anului în care se emite autorizaţia de exploatare.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 10

(1)Controalele privind respectarea regulilor silvice de exploatare în fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic se efectuează cu ocazia controalelor de fond/parţiale în cantoanele silvice respective.

(2)Vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier se supune doar normelor tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase şi reglementărilor privind circulaţia materialului lemnos, controalele de exploatare nefiind obligatorii.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 11

Avizele de însoţire a materialelor lemnoase se emit din raza cantonului silvic de către pădurarul titular al cantonului silvic, cu respectarea prevederilor actelor de punere în valoare şi a proceselor-verbale încheiate cu fiecare proprietar/împuternicit legal al acestuia, conform prevederilor art. 5 din prezenta procedură.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 12

Ocoalele silvice pot stabili programe săptămânale, respectiv "zile de pădure", pe unităţi administrativ-teritoriale, în care se efectuează lucrările de punere în valoare şi în care se eliberează documentele de însoţire a materialelor lemnoase. Aceste programe se comunică unităţilor administrativ-teritoriale şi se afişează la sediile primăriilor şi ale ocoalelor silvice, pentru a fi aduse la cunoştinţa proprietarilor.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 13

(1)Pentru proprietăţile de fond forestier în suprafaţă de maximum 10 ha şi pentru vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, în cazul în care volumele de masă lemnoasă care urmează a fi recoltate sunt mai mari de 20 mc/an, se întocmesc acte de punere în valoare distincte, pentru fiecare proprietar, conform reglementărilor legale.

(2)Refuzul nejustificat al ocolului silvic de a realiza marcări în proprietăţile de fond forestier în suprafaţă de maximum 10 ha şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier se consideră neasigurarea necesarului de lemn pentru populaţie.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifArt. 14

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte din prezenta procedură.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifANEXA nr. 1:

Comuna/Oraşul ........................*)

Certificăm că solicitantul deţine în proprietate/coproprietate terenul în suprafaţă de ................ ha.

Tarlaua .......................

Parcela cadastrală .........................

Categoria de folosinţă .................

(funcţia, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

Ocolul Silvic .............................

Nr. ........../.........................

NOTĂ

Domnule şef de ocol,

Subsemnatul(a) ........................., domiciliat(ă) în localitatea ..................., str. .................. nr. ......, bl. ......., sc. ......., ap. ......., judeţul ............., telefon ..........., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........ nr. .............., CNP ........., în calitate de ................ al/a terenului fond forestier/terenului cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier în suprafaţă de ............. ha, situat în unitatea administrativ-teritorială ..................., pentru care este încheiat Contractul de administrare/prestaţie silvică nr. ........... din ................ cu Ocolul Silvic ...................., vă rog să dispuneţi inventarierea şi marcarea arborilor pe care am dreptul să îi recoltez de pe acest teren, conform prevederilor legale.

Declar pe propria răspundere că pe terenul sus-menţionat sunt singurul proprietar/coproprietar împreună cu următoarele persoane .................. . Mă oblig ca, personal sau prin împuternicitul legal pe care îl voi desemna în scris, să particip la inventariere şi marcare, să indic pe propria răspundere limitele terenului proprietatea/coproprietate mea şi să iau în primire arborii marcaţi.

Data ....................

Semnătura ......................

_______

*) Certificarea autorităţii locale competente este necesară numai pentru vegetaţia forestieră din afara fondului forestier.

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifANEXA nr. 2:

Ocolul Silvic ...........................

Nr. ........../..................

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi ........................

Subsemnaţii: inginer/tehnician ........................ şi pădurar ...................., delegaţi ai Ocolului Silvic ................, în baza Delegaţiei de marcare nr. ........ din ............., şi domnul/doamna ...................., CNP .........., în calitate de proprietar/coproprietar/împuternicit legal al proprietarului terenului fond forestier/terenului cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier în suprafaţă de ............. ha situat în unitatea administrativ-teritorială ...................., pentru care este încheiat Contractul de administrare/servicii silvice nr. ........... din ............. cu Ocolul Silvic ................, am procedat la inventarierea şi marcarea unui număr de ............... arbori destinaţi exploatării, conform fişei de inventariere anexate şi care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Arborii au fost marcaţi cu dispozitivul special de marcat cu amprenta circulară având indicativul ..........., aplicându-se vopsea de culoare ..............., şi au fost luaţi în primire de subsemnatul, ............................., în vederea exploatării conform prevederilor legale.

Subsemnatul, ......................, declar pe propria răspundere că am condus personalul silvic delegat pentru punere în valoare de masă lemnoasă pe proprietatea/coproprietatea mea şi am indicat limitele proprietăţii/coproprietăţii, am participat la inventarierea şi marcarea arborilor, am luat în primire arborii marcaţi în vederea recoltării şi mă oblig să respect următoarele:

- să efectuez lucrările de exploatare numai după emiterea autorizaţiei de exploatare de către ocolul silvic;

- să nu transport materialul lemnos de la locul de recoltare decât pe baza documentelor de însoţire pe care le voi solicita şi vor fi eliberate de pădurarul titular al cantonului silvic;

- să respect regulile silvice de exploatare a masei lemnoase, care mi-au fost aduse la cunoştinţă şi care mi-au fost înmânate sub semnătură cu ocazia încheierii prezentului proces-verbal;

- să nu produc prejudicii altor deţinători de terenuri cu ocazia lucrărilor de exploatare, răspunzând de acest aspect în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Începând cu data încheierii prezentului proces-verbal, răspunderea exclusivă privind respectarea reglementărilor legale privind securitatea şi sănătatea muncii, precum şi a celor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, în lucrările de exploatări forestiere, aparţin .................., în calitate de proprietar/coproprietar.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare, dintre care unul la delegaţii Ocolului Silvic ................., iar celălalt la ..............., în calitate de proprietar/împuternicit legal al proprietarului.

Am predat.

Delegaţii ocolului silvic

Inginer/Tehnician ......................

Pădurar .......................

Am primit.

Proprietar/Coproprietar/Împuternicitul legal al proprietarului

.........................

C:\Users\regsi\sintact 4.0\cache\Legislatie\m.gifANEXA nr. 21:

(- ANEXĂ la procesul-verbal înregistrat la Ocolul Silvic ................ cu nr. ......../...............)

Formular autocopiant

Delegaţii ocolului silvic

Inginer/Tehnician .........................

Pădurar ........................

Proprietar/Împuternicit legal al proprietarului,

..........................

FIŞĂ DE INVENTAR a arborilor inventariaţi şi marcaţi conform procesului-verbal înregistrat la Ocolul Silvic .............. cu nr. ......./...............

 

Nr. crt.

Specia

Diametrul - cm -

înălţime - m -

Clasa de calitate

Nr. crt.

Specia

Diametrul - cm -

înălţime - m -

Clasa de calitate

 

1

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

60

 

 

 

 

Am predat.

Delegaţii ocolului silvic

Inginer/Tehnician ......................

Pădurar .......................

Am primit.

Proprietar/Împuternicit legal al proprietarului

.........................

 

Situaţia arborilor inventariaţi şi marcaţi conform procesului-verbal poate fi prezentată potrivit anexei la procesul-verbal sau în format electronic.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 730 din data de 23 august 2018