ORDIN nr. 219 din 1 aprilie 2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoareORDIN nr. 219 din 1 aprilie 2008 pentru stabilirea modelului-cadru al contractelor de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice şi al actelor adiţionale(la data 05-Feb-2018 Actul modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 1620/2017 )
Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Având în vedere Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 2/2007 şi Referatul de aprobare nr. 248.413 din 18 iulie 2007,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. x) şi ale art. 9 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

luând în considerare Procesul-verbal de negociere nr. 248.559 din 18 septembrie 2007,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă modelul-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 1

Se stabileşte modelul-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
(la data 05-Feb-2018 Art. 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 1620/2017 )

Art. 11

Se stabileşte modelul-cadru al contractului de gestionare temporară a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12

Se stabileşte modelul-cadru al actelor adiţionale care se încheie la contractul de gestionare a faunei cinegetice, prevăzut în anexele nr. 3-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(la data 05-Feb-2018 Art. 1 completat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 1620/2017 )

Art. 2

(1)Pentru fiecare fond de vânătoare se încheie un contract de gestionare a faunei cinegetice între autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, denumită în continuare administrator, prin structurile sale teritoriale de specialitate, şi gestionarii fondurilor de vânătoare, aşa cum sunt definiţi de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Contractele de gestionare se modifică anual, după încheierea acestora, prin acte adiţionale, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2

(1)Contractul prevăzut la art. 1 şi actele adiţionale la acesta se încheie între autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, denumită în continuare administrator, prin structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, şi gestionarii faunei cinegetice, aşa cum sunt definiţi de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Rezilierea contractelor încheiate potrivit prevederilor de la alin. (1) se realizează de către structurile teritoriale de specialitate ale administratorului, cu acordul administratorului, în condiţiile legii şi ale contractului de gestionare.

(3)Contractul prevăzut la art. 11 se încheie între administrator, prin structurile teritoriale de specialitate ale acestuia, şi administratorul fondului forestier proprietate publică a statului.

(4)În cazul în care pentru majoritatea fondului forestier proprietate publică a statului din cuprinsul fondului cinegetic administratorul este, potrivit legii, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea», contractul prevăzut la alin. (3) se încheie cu acesta. În toate celelalte cazuri contractul de gestionare temporară a faunei cinegetice se încheie cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.
(la data 05-Feb-2018 Art. 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 1620/2017 )

Art. 3

(1)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 126/2004 pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2004, se abrogă.

(2)Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se modifică potrivit anexei la prezentul ordin, prin încheierea de acte adiţionale.

Art. 31

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
(la data 05-Feb-2018 Art. 3 completat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 1620/2017 )

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

ANEXĂ:ANEXA nr. 1:(la data 05-Feb-2018 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordinul 1620/2017 )

CONTRACT

nr. ...../.....

de gestionare a faunei cinegetice din fondul de vânătoare nr. ........., denumit..........., din judeţul..............

CAPITOLUL I: Părţile contractante

Art. 1

......................................... *), cu sediul în..............., str. ............. nr. ... Judeţul............., prin reprezentanţii săi legali, având cod fiscal...................., denumită în continuare administrator, şi

*) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin structurile teritoriale de specialitate.

___

*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.
(la data 22-Feb-2016 Art. 1 din anexa 1, capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 222/2016 )

Art. 2

............................... **), cu sediul în..................., str. .............................. nr. ........., contul nr. ......................, deschis la..................................., codul de identificare.........................., prin reprezentanţii săi legali..........................., având funcţia de......................., denumită în continuare gestionar,

în temeiul art. 9 şi al art. 15 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încheie prezentul contract de gestionare.

**) Persoana juridică română care a adjudecat fondul de vânătoare.

___

**) Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.
(la data 22-Feb-2016 Art. 2 din anexa 1, capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 222/2016 )

CAPITOLUL II: Obiectul contractului

Art. 3

(1)Administratorul atribuie, în condiţiile stabilite prin prezentul contract, gestiunea faunei cinegetice din fondul de vânătoare nr. ................., denumit............................, situat în judeţul................................., în suprafaţă de............... ha, având limitele marcate şi descrise în fişa fondului de vânătoare anexată, aprobată prin Ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură nr. ......................./......................, gestionarului, care se obligă să respecte toate clauzele înscrise în acesta.

(2)Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond de vânătoare aparţine exclusiv gestionarului şi nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat în tot sau în parte.

(2)Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond cinegetic aparţine exclusiv gestionarului şi nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat, în tot sau în parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cazurilor prevăzute la art. 232, 233 şi 241 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(la data 22-Feb-2016 Art. 3, alin. (2) din anexa 1, capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 222/2016 )

(3)Prezentul contract asigură gestionarului dreptul de a vâna, captura şi valorifica în fiecare an cotele de recoltă aprobate şi de a folosi pentru vânătoare, în condiţiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul de vânătoare.

(3)Prezentul contract asigură gestionarului dreptul de a organiza şi desfăşura acţiuni de vânătoare, de a valorifica în fiecare an cotele de recoltă aprobate şi de a folosi pentru vânătoare, în condiţiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul cinegetic, fără a fi necesare alte avize, acorduri sau autorizări.
(la data 05-Feb-2018 Art. 3, alin. (3) din anexa 1, capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 1620/2017 )

Art. 4

(1)Suprafeţele cuprinse în interiorul fondului de vânătoare şi structura acestora pe destinaţii, folosinţe şi proprietăţi, precum şi efectivele de faună cinegetică stabilite prin lucrarea de evaluare a acestora din primăvara anului........... sunt cele pe care gestionarul le primeşte în folosinţă, odată cu preluarea fondului de vânătoare, de la..................................................

(2)Instalaţiile, amenajările şi construcţiile vânătoreşti pot fi preluate de la vechiul gestionar, contra cost, prin acordul părţilor, odată cu preluarea fondului de vânătoare.

Art. 5

(1)Din cadrul suprafeţei productive cinegetic se stabileşte şi se declară zonă de linişte a faunei cinegetice (minimum 10% din cea totală), în suprafaţă de...........ha, ale cărei limite sunt marcate pe schiţa fondului de vânătoare şi materializate pe teren.

(2)În baza solicitării gestionarului, amplasamentul zonei de linişte se poate modifica cu acordul părţilor.

(1)Din cadrul suprafeţei productive cinegetic se stabileşte şi se declară zonă de linişte a faunei cinegetice (minimum 10% din cea totală), în suprafaţă de ........... ha, ale cărei limite sunt marcate pe schiţa fondului cinegetic.

(2)Suprafaţa prevăzută la alin. (1) trebuie să asigure condiţii optime de existenţă pentru speciile principale de faună cinegetică din fondul cinegetic.

(3)Zona de linişte prevăzută la alin. (1) poate fi în suprafaţă compactă sau constituită în mai multe amplasamente.

(4)Constituirea zonei de linişte se realizează de către administrator împreună cu gestionarul, iar materializarea acesteia pe schiţa fondului cinegetic se va face de către gestionar, în termen de 60 de zile de la preluarea gestiunii faunei cinegetice.

(5)În cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fondului cinegetic sau a mişcărilor naturale de efective, la iniţiativa administratorului sau la solicitarea gestionarului ori a administratorului/custodelui ariei naturale protejate, amplasamentul zonei de linişte se poate modifica cu acordul părţilor.

(6)Pentru fondurile cinegetice în care sunt constituite şi arii naturale protejate, delimitarea zonei de linişte se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu consultarea administratorului sau a custodelui ariei naturale protejate.
(la data 24-May-2011 Art. 5 din anexa 1, capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 1431/2011 )

CAPITOLUL III: Obligaţiile şi responsabilităţile părţilor

Art. 6

Administratorul:Administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1:(la data 05-Feb-2018 Art. 6 din anexa 1, capitolul III modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 1620/2017 )

(1)Să asigure predarea fondului de vânătoare de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza procesului-verbal de predare-primire, conform fişei fondului actualizate în condiţiile art. 4.

(2)_

a)Să asigure, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în pădurile proprietate a statului, prin administratorul pădurilor proprietate publică a statului .................., o suprafaţă de.................... ha terenuri libere de vegetaţie forestieră, cu titlu de folosinţă gratuită pe durata derulării contractului.

b)În cazul în care administratorul pădurilor statului nu asigură în fiecare an pe perioada de derulare a contractului suprafaţa prevăzută la lit. a), cuantumul tarifului ce trebuie plătit de către gestionar administratorului pădurilor statului se diminuează cu procentul de neasigurare a suprafeţei menţionate raportat la totalul suprafeţei libere de vegetaţie forestieră existentă pe suprafaţa fondului de vânătoare.

(la data 24-May-2011 Art. 6, alin. (2), litera B. din anexa 1, capitolul III abrogat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 1431/2011 )

c)Suprafaţa prevăzută la lit. a) se predă pe bază de protocol cu preluarea efectivă în teren în prezenţa reprezentantului administratorului. Refuzul preluării nu determină reducerea tarifului de gestionare conform lit. b).

c)Suprafaţa prevăzută la lit. a) se predă pe bază de protocol cu preluarea efectivă în teren în prezenţa reprezentantului administratorului.
(la data 24-May-2011 Art. 6, alin. (2), litera C. din anexa 1, capitolul III modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 1431/2011 )

(3)Să comunice gestionarului în timp util perioadele în care trebuie să organizeze acţiunile de evaluare a vânatului, să verifice prin sondaj modul cum acesta le efectuează şi să dispună refacerea lucrărilor, atunci când constată nerespectarea reglementărilor în vigoare.

(4)Să stabilească, să aprobe şi să comunice gestionarului, anual, cotele de recoltă aprobate pentru fiecare specie de faună de interes cinegetic.

(5)Să transmită gestionarului orice informaţii utile de care dispune, care nu se publică în Monitorul Oficial al României, referitoare la gestionarea faunei de interes cinegetic.

(6)Să reactualizeze, împreună cu gestionarul fondului de vânătoare, la solicitarea proprietarului, pe baza documentelor care dovedesc proprietatea, situaţia proprietăţii funciare din cuprinsul fondului de vânătoare, în vederea achitării de către gestionar a tarifului de gestionare.

(6)Să actualizeze, împreună cu gestionarul fondului cinegetic, la solicitarea proprietarului, pe baza documentelor care dovedesc proprietatea, situaţia proprietăţii funciare din cuprinsul fondului cinegetic.
(la data 24-May-2011 Art. 6, alin. (6) din anexa 1, capitolul III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 1431/2011 )

(7)Să coordoneze acţiunile necesare ameliorării fondului genetic al populaţiilor de vânat, refacerii bonităţii fondului de vânătoare afectat de calamităţi naturale, atunci când acţiunile sunt finanţate de stat.

(8)Să organizeze direct şi să coordoneze acţiunile de combatere a braconajului pe fondul de vânătoare.

(9)Să controleze modul de gestionare a fondului de vânătoare şi să dispună prin documentul încheiat în urma controlului, acolo unde este cazul, termene şi măsuri imediate de remediere a deficienţelor constatate, în scopul bunei gestionări a faunei de interes cinegetic din fondul de vânătoare.

(10)Să identifice, împreună cu gestionarul, măsuri specifice de gospodărire cinegetică (populari, repopulări, împrospătări de sânge, vânătoare raţională, combatere braconaj) pentru evitarea efectelor de consangvinizare şi de degenerare a populaţiilor de faună cinegetică şi pentru creşterea efectivelor şi menţinerea acestora la nivelele optime stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
(la data 24-May-2011 Art. 6, alin. (9) din anexa 1, capitolul III completat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 1431/2011 )

Art. 7

Gestionarul:

(1)Să asigure, în termen de...... zile de la încheierea prezentului contract, prin personal de specialitate angajat potrivit criteriilor de acordare a licenţei, preluarea pe bază de protocol, conform fişei fondului de vânătoare completate potrivit art. 4, a efectivelor de faună cinegetică, a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor vânătoreşti şi întreţinerea acestora.

(2)Să asigure în termen de 30 de zile de la preluarea fondului de vânătoare construcţiile, amenajările şi instalaţiile vânătoreşti conform necesarului stabilit şi menţionat în fişa fondului de vânătoare anexată la contract. Până la aceeaşi dată se vor completa pe schiţa fondului de vânătoare toate instalaţiile vânătoreşti, care se vor numerota pe schiţă şi pe teren în scopul întreţinerii şi verificării lor în mod corespunzător.

(3)Să respecte toate reglementările legale referitoare la gestionarea fondului de vânătoare şi a vânatului, la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, la restrângerea sau extinderea perioadelor de vânătoare, la cotele anuale de recoltă, comunicate de administrator.

(4)Să asigure paza fondului de vânătoare cu cel puţin un paznic de vânătoare, angajat cu contract individual de muncă şi avizat în acest sens în termen de 60 de zile de la data încheierii prezentului contract, pe care să îl doteze corespunzător şi care să aibă atribuţii principale în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii şi combaterii braconajului cinegetic.

(4)Să asigure paza faunei cinegetice din fondul cinegetic cu cel puţin un paznic de vânătoare pe care să îl doteze corespunzător şi care să aibă atribuţii principale în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii şi combaterii braconajului cinegetic, angajat cu normă întreagă şi contract individual de muncă, avizat în acest sens în termen de maximum 120 de zile de la data încheierii prezentului contract
(la data 22-Feb-2016 Art. 7, alin. (4) din anexa 1, capitolul III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 222/2016 )

(5)Să folosească numai în scopul pentru care au fost destinate suprafeţele din fondul forestier puse în mod gratuit la dispoziţie.

(6)Să asigure în fiecare sezon de vânătoare, pentru perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe bază de documente, conforme cu reglementările legale în domeniul financiar, înregistrate în contabilitate, următoarele cantităţi minime de hrană complementară, prin administrarea căreia să prevină producerea unor pierderi faunei de interes cinegetic, astfel:

a)furaje fibroase (fân, lucerna, frunzare şi altele): câte 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau cerb lopătar, câte 25 kg pentru fiecare căprior şi câte 1,5 kg pentru fiecare iepure;

b)furaje concentrate (cereale, seminţe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun şi cerb lopătar câte 25 kg, pentru fiecare mistreţ câte 60 kg şi pentru fazan şi potârniche câte 6 kg;

c)suculente (fructe proaspete sau conservate, sfeclă, napi, cartofi, gulii, morcovi etc.) în proporţie de 30% din cantităţile de furaje concentrate prevăzute la lit. b), pentru speciile cerb comun, cerb lopătar şi mistreţ, cu posibilitatea compensării acestei cantităţi cu furaje concentrate.

(7)Cantităţile prevăzute la alin. (6) se asigură până la data de 31 octombrie în proporţie de 50%.

(8)Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în anii în care se constată fructificaţie abundentă la fag şi cvercinee sau cantităţi de furaje fibroase, suculente sau verzi accesibile faunei cinegetice în fondul de vânătoare respectiv, pe bază de documente încheiate în prealabil de gestionar împreună cu administratorul, cantităţile prevăzute la alin. (6) pot fi diminuate cu maximum 50 %.

(8)Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în anii în care se constată fructificaţie abundentă la speciile forestiere sau cantităţi de furaje fibroase, suculente sau verzi accesibile faunei cinegetice în fondul cinegetic respectiv, pe bază de documente încheiate în prealabil de gestionar împreună cu reprezentanţii administratorului, cantităţile de hrană pot fi diminuate cu maximum 50%, asigurându-se conform prevederilor alin. (7).
(la data 22-Feb-2016 Art. 7, alin. (8) din anexa 1, capitolul III modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 222/2016 )

(9)Cantităţile prevăzute la alin. (6) nu cuprind necesarul de hrană care trebuie administrată în teren, în scopul abaterii faunei cinegetice de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor sau pentru hrănirea acestora în cazul producerii unor calamităţi naturale.

(10)Să asigure şi să organizeze anual evaluarea efectivelor de faună cinegetică conform reglementărilor emise de administrator. În situaţia în care se constată inadvertenţe în înscrisuri (fişe de observaţie, centralizatoare), precum şi între înscrisuri şi realitatea din teren, gestionarul este obligat să efectueze, dacă este posibil, o nouă evaluare pentru speciile în cauză.

(11)Să organizeze practicarea vânătorii care are ca scop dobândirea vânatului, în limitele cotelor de recoltă aprobate, în conformitate cu legea şi cu normele emise în acest scop.

(12)Să nu dăuneze, prin organizarea şi practicarea vânătorii sau prin modul de gospodărire a fondului de vânătoare, folosinţei de bază a terenului şi să suporte, în condiţiile legii, toate pagubele produse faţă de terţi din vina sa.

(13)Să ia măsurile privind sarcinile ce îi revin potrivit legii pentru prevenirea producerii de către fauna cinegetică a unor pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice şi să suporte pagubele în cazul nerespectării prevederilor legale emise în acest sens.

(14)Să acţioneze cu toate mijloacele de care dispune, inclusiv la solicitarea justificată a administratorului, pentru prevenirea şi combaterea actelor de braconaj sau pentru diminuarea efectelor unor factori negativi care acţionează asupra faunei cinegetice.

(15)Să sesizeze imediat administratorul la apariţia oricărui factor dăunător faunei cinegetice despre care a luat cunoştinţă: epizootii, calamităţi naturale, incendii, inundaţii etc.

(16)Să facă demersurile legale necesare pentru soluţionarea de către organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite.

(17)Să completeze, să transmită la termenele fixate şi să ţină la zi evidenţele statistice cu privire la fauna de interes cinegetic şi fondul de vânătoare, prevăzute de actele normative în vigoare şi de fişa fondului de vânătoare.

(17)Să completeze şi să transmită la solicitarea administratorului, după două luni de la încheierea sezonului de vânătoare, evidenţele statistice cu privire la fauna de interes cinegetic şi fondul cinegetic, prevăzute de actele normative în vigoare şi de fişa fondului cinegetic.
(la data 24-May-2011 Art. 7, alin. (17) din anexa 1, capitolul III modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 1431/2011 )

(18)Să participe o dată la 2 ani sau ori de câte ori este solicitat, ca urmare a unor sesizări, prin personal specializat şi împuternicit, la data şi în locul stabilite de administrator, la controlul modului de gestionare a faunei de interes cinegetic de pe fondul de vânătoare şi să aplice, în termenele menţionate în procesul-verbal de control, toate măsurile stabilite de administrator potrivit legii şi prezentului contract.

(19)Să reţină permisele de vânătoare ale posesorilor care au săvârşit pe acest fond de vânătoare fapte constatate de personalul propriu şi sancţionate ca infracţiuni sau contravenţii de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(20)Să reţină, în vederea confiscării, bunurile şi mijloacele care au servit la săvârşirea faptelor constatate de personalul propriu şi sancţionate ca infracţiuni prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi să le predea organelor de cercetare penală.

(21)Să ia măsurile prevăzute de lege împotriva persoanelor care încalcă prevederile actelor normative privind organizarea şi practicarea vânătorii.

(22)Să asigure, în cazul asociaţiilor de vânătoare, în termen de maximum un an de la încheierea prezentului contract, existenţa în evidenţele asociaţiei a unui număr de vânători de cel puţin 50% din numărul maxim de vânători determinat în funcţie de suprafaţa fondului de vânătoare în cauză şi de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(22)Să asigure, în cazul organizaţiilor de vânătoare, îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 12 alin. (10) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 24-May-2011 Art. 7, alin. (22) din anexa 1, capitolul III modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 1431/2011 )

(la data 05-Feb-2018 Art. 7, alin. (22) din anexa 1, capitolul III abrogat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 1620/2017 )

(23)Să implementeze, în termenele stabilite, măsurile de gospodărire identificate potrivit prevederilor art. 6 alin. (10).

(24)Să actualizeze, împreună cu administratorul, la solicitarea proprietarului, pe baza documentelor care dovedesc proprietatea, situaţia proprietăţii funciare din cuprinsul fondului cinegetic.
(la data 24-May-2011 Art. 7, alin. (22) din anexa 1, capitolul III completat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 1431/2011 )

CAPITOLUL IV: Termenele contractuale

Art. 8

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, respectiv de la............................ la...............................

Art. 8

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de .......... ani, respectiv de la ............... până la .............., inclusiv.
(la data 05-Feb-2018 Art. 8 din anexa 1, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 1620/2017 )

CAPITOLUL V: Modalităţile de plată a sumelor datorate pentru folosirea fondului de vânătoare

Art. 9

(1)Pentru gestionarea faunei de interes cinegetic din fondul de vânătoare, gestionarul va plăti în primul an un tarif de gestionare, după cum urmează:

........... euro, pentru perioada................................., determinat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Plata tarifului stabilit la alin. (1), de către gestionar, se va face potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a).......................... proprietarilor terenurilor incluse în fondurile de vânătoare;

b)...................... bugetului de stat, în contul constituit la.....................nr. ............., deschis la Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;

c)...................... Fondului pentru mediu, în contul constituit la............................. nr. ..............................

(3)Componenţa sumelor prevăzute la alin. (1) este următoarea:

-......... euro, corespunzător suprafeţei terenurilor forestiere;

-......... euro, corespunzător suprafeţei terenurilor agricole;

-......... euro, corespunzător suprafeţei luciului de apă.

(4)Plata sumei prevăzute la alin. (2) lit. a) se realizează potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

(5)Plata directă se face de gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispoziţiei de plată către casieria gestionarului, în cazul persoanelor fizice care fac dovada proprietăţii.

(6)Tarifele unitare pentru unitatea de suprafaţă (ha), corespunzătoare categoriilor de teren, au valori egale determinate prin raportul dintre tariful de gestionare a faunei de interes cinegetic din fondul de vânătoare şi suprafaţa productivă a acestuia, indiferent de categoria de teren.

(7)În cazul în care natura proprietăţii asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul de vânătoare se schimbă, gestionarul este obligat să recalculeze sumele datorate fiecăruia dintre cei prevăzuţi la alin. (4).

(8)Plata tarifului prevăzut la alin. (1) se face în lei la cursul zilei în care se emite factura sau dispoziţia de plată, în două tranşe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs şi a doua până la data de 15 mai a anului următor.

(9)Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită conform prevederilor legale.

(1)Pentru gestionarea faunei de interes cinegetic din fondul cinegetic gestionarul va plăti, anual, un tarif de gestionare de ........... euro, determinat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Plata tarifului stabilit la alin. (1), de către gestionar, se va face potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a).......................... proprietarilor terenurilor incluse în fondurile cinegetice;

b)...................... bugetului de stat, în contul nr. ...................... constituit la ...........................................

c)...................... Fondului pentru mediu, în contul nr. ............. constituit la ............................................

(3)Plata sumei prevăzute la alin. (2) lit. a) se realizează potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)Plata directă în condiţiile alin. (3) se face de gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispoziţiei de plată către casieria gestionarului în cazul persoanelor fizice care fac dovada proprietăţii, la solicitarea acestora.

(5)Plata sumelor prevăzute la alin. (2) lit. c) se realizează de către gestionar, la iniţiativa acestuia, în condiţiile legii.

(6)Tarifele unitare pe unitatea de suprafaţă (ha), corespunzătoare categoriilor de teren, au valori după cum urmează:

a)egale cu tarifele unitare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul fondurilor cinegetice atribuite direct;

b)egale cu produsul dintre tarifele unitare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi coeficientul de multiplicare rezultat prin raportul dintre tariful de atribuire reieşit din licitaţia publică şi tariful de pornire la licitaţie calculat în funcţie de tarifele unitare din anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul fondurilor cinegetice atribuite prin licitaţie publică.

(7)În cazul în care situaţia proprietăţii asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul cinegetic se schimbă, gestionarul este obligat să recalculeze şi să achite corespunzător sumele datorate fiecăruia dintre cei prevăzuţi la alin. (2) lit. a).

(8)Plata tarifului prevăzut la alin. (1) se face în lei la cursul zilei în care se emite factura sau dispoziţia de plată, în două tranşe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs şi a doua până la data de 15 mai a anului următor.

(9)Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită conform prevederilor legale.
(la data 24-May-2011 Art. 9 din anexa 1, capitolul V modificat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 1431/2011 )

(10)Scutirea de la plata tarifelor de gestionare prevăzute la art. 11 alin. (3) şi art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(11)Încasarea sumelor cuvenite bugetului de stat reprezentând cotele din tariful de gestionare prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin intermediul structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, care vor emite documente fiscale în acest scop.
(la data 22-Feb-2016 Art. 9, alin. (9) din anexa 1, capitolul V completat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 222/2016 )

Art. 10

Neplata sumelor înscrise în facturi şi dispoziţii de plată generează penalizări de 0,12%/zi de întârziere din suma neachitată, în situaţia în care gestionarul nu achită suma în termen de 30 de zile de la primirea facturilor sau a dispoziţiilor de plată.

Art. 11

Valoarea tarifului de gestionare se modifică anual, prin act adiţional, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 22-Feb-2016 Art. 11 din anexa 1, capitolul V abrogat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 222/2016 )

CAPITOLUL VI: Alte clauze

Art. 12

Reducerea printr-un act normativ a perioadei legale de vânătoare la o specie sau la mai multe specii de vânat pe acest fond de vânătoare îl exonerează pe gestionar de plata tarifelor de gestionare, total sau parţial, după caz, proporţional cu cota de recoltă nerealizată, dar nu îl exonerează de celelalte obligaţii ce îi revin în execuţia prezentului contract.

(la data 24-May-2011 Art. 12 din anexa 1, capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 1431/2011 )

Art. 13

În situaţia în care se constată că evaluarea efectivelor speciilor de faună cinegetică ce populează fondul de vânătoare nu s-a efectuat conform instrucţiunilor în vigoare şi nu mai este posibilă refacerea acesteia, administratorul nu aprobă cota de recoltă sau o anulează pe cea aprobată, pentru una sau mai multe specii de faună de interes cinegetic de pe acest fond de vânătoare, după caz.

Art. 14

(1)În executarea prezentului contract administratorul controlează, cel puţin o dată la 2 ani sau ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor sesizări, modul în care gestionarul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.

(1)În executarea prezentului contract, administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, controlează, cel puţin o dată la 2 ani sau ori de câte ori este necesar, modul în care gestionarul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.
(la data 05-Feb-2018 Art. 14, alin. (1) din anexa 1, capitolul VI modificat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 1620/2017 )

(2)Aspectele constatate cu ocazia controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele părţi.

(3)Declararea, potrivit legii, a unor părţi din acest fond de vânătoare ca arii naturale protejate care nu se includ în fonduri de vânătoare sau în care vânătoarea nu este permisă va produce efecte în momentul declarării.

(4)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) administratorul reanalizează cotele de recoltă şi, după caz, recalculează tariful de gestionare.

(la data 24-May-2011 Art. 14, alin. (4) din anexa 1, capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 1431/2011 )

CAPITOLUL VII: Încetarea raporturilor contractuale

Art. 15

Prezentul contract îşi încetează aplicabilitatea, de drept, la expirarea termenului prevăzut la art. 8.

Art. 16

(1)Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevăzut în contract poate fi solicitată oricând de către gestionar sau poate fi stabilită de către administrator, în condiţiile prevăzute de art. 18.

(2)Până la predarea gestiunii, gestionarul are drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul contract, inclusiv cea de plată a tarifului de gestionare.

(3)Predarea gestiunii către noul gestionar se consfinţeşte printr-un document încheiat între părţi şi se realizează după finalizarea lucrării anuale de evaluare a faunei cinegetice, dar nu mai târziu de încheierea sezonului de vânătoare în curs. La predarea-primirea gestiunii participă în mod obligatoriu câte un reprezentant din partea administratorului, al actualului gestionar şi al noului gestionar, convocaţi de către administrator.

(4)Neprezentarea reprezentantului actualului gestionar în situaţia în care a fost convocat potrivit alin. (3) nu îl exonerează pe acesta de obligaţiile ce îi revin potrivit legii şi prezentului contract, rezultatele evaluării prevăzute la alin. (3) fiindu-i opozabile.

Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevăzut în contract poate fi solicitată oricând de către gestionar sau poate fi stabilită de către administrator, în condiţiile prevăzute de art. 18.
(la data 24-May-2011 Art. 16 din anexa 1, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 11. din Ordinul 1431/2011 )

Art. 17

(1)Raporturile contractuale, în condiţiile art. 16, încetează din momentul în care fondul de vânătoare a fost contractat cu alt gestionar şi predat în condiţiile art. 16 alin. (3), dar nu mai devreme de încheierea sezonului de vânătoare în curs.

(1)Raporturile contractuale, în condiţiile art. 16, încetează din momentul în care fondul de vânătoare a fost contractat cu alt gestionar şi predat în condiţiile legii.
(la data 24-May-2011 Art. 17, alin. (1) din anexa 1, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 12. din Ordinul 1431/2011 )

(2)Încetarea raporturilor contractuale nu exonerează gestionarul de răspundere faţă de administrator şi de terţi pentru perioada în care a fost parte în contract.

Art. 18

Rezilierea de drept a contractului la iniţiativa administratorului se realizează în următoarele cazuri:Rezilierea de drept a contractului din iniţiativa administratorului se realizează fără sesizarea instanţei şi fără punerea în întârziere, cu avizul autorităţii publice centrale în silvicultură, în următoarele cazuri:(la data 24-May-2011 Art. 18 din anexa 1, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 1431/2011 )

a)gestionarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a tarifului de gestionare înscris în factură sau dispoziţia de plată într-o perioadă de 30 de zile de la expirarea termenului de plată şi după împlinirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea administratorului;

a)gestionarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a tarifului de gestionare conform legii şi prezentului contract, într-o perioadă de 30 de zile de la expirarea termenului de plată şi după împlinirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea administratorului;
(la data 24-May-2011 Art. 18, litera A. din anexa 1, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 1431/2011 )

b)gestionarul nu şi-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10) şi (22);

b)gestionarul nu şi-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18), (22) şi (23);
(la data 24-May-2011 Art. 18, litera B. din anexa 1, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 1431/2011 )

c)înscrierea de la data încheierii prezentului contract de membri vânători peste numărul maxim determinat în funcţie de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d)scăderea nejustificată a populaţiilor de faună de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu mai mult de 20% faţă de momentul preluării gestiunii, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele optime, sau cu mai mult de 10% faţă de efectivele optime, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu efectivele optime. Sunt considerate motive justificative următoarele: epizootiile declarate oficial, calamităţile declarate oficial, migrarea pe alte fonduri, creşterea efectivelor de specii prădătoare, creşterea efectivelor speciilor concurente, modificarea semnificativă a condiţiilor de biotop;

e)în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească irevocabilă, definitivă şi învestită cu titlu executoriu, administratorul este obligat să încheie cu un alt gestionar un contract de gestionare pentru acelaşi fond de vânătoare;

f)reducerea numărului de vânători, în cazul asociaţiilor de vânătoare, sub 50% din numărul maxim, calculat în funcţie de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

g)gestionarului i se retrage ulterior licenţa.

h)în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească irevocabilă, definitivă şi învestită cu titlu executoriu, se constată că atribuirea dreptului de gestionare sau încheierea contractului de gestionare s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale;

i)săvârşirea de către aceeaşi persoană angajată a gestionarului, în decurs de 6 luni, pe acelaşi fond cinegetic, a cel puţin două fapte de braconaj prevăzute şi sancţionate de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

j)gestionarul refuză actualizarea prevederilor prezentului contract, prin încheierea de acte adiţionale impuse de legislaţia în vigoare.
(la data 24-May-2011 Art. 18, litera G. din anexa 1, capitolul VII completat de Art. I, punctul 14. din Ordinul 1431/2011 )

Art. 18

(1)Rezilierea de drept a contractului din iniţiativa administratorului se realizează fără sesizarea instanţei şi fără punerea în întârziere, cu avizul autorităţii publice centrale în silvicultură, în următoarele cazuri:(1) Rezilierea de drept a contractului se realizează de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, fără sesizarea instanţei şi fără punerea în întârziere, în următoarele cazuri:(la data 05-Feb-2018 Art. 18, alin. (1) din anexa 1, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 11. din Ordinul 1620/2017 )

a)gestionarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a tarifului de gestionare conform legii şi prezentului contract, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plată şi după împlinirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea administratorului pentru achitarea tarifului de gestionare sau a penalităţilor;

b)gestionarul nu şi-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18), (22) şi (23);

b)gestionarul nu şi-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18) şi (23);
(la data 05-Feb-2018 Art. 18, alin. (1), litera B. din anexa 1, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 12. din Ordinul 1620/2017 )

c)înscrierea de la data încheierii prezentului contract de membri vânători peste numărul maxim determinat în funcţie de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d)scăderea nejustificată a populaţiilor de faună de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu mai mult de 20% faţă de momentul preluării gestiunii, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele optime, sau cu mai mult de 10% faţă de efectivele optime, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu efectivele optime. Sunt considerate motive justificative următoarele: epizootiile declarate oficial, calamităţile declarate oficial, migrarea pe alte fonduri, creşterea efectivelor de specii prădătoare, creşterea efectivelor speciilor concurente, modificarea semnificativă a condiţiilor de biotop;

e)gestionarului i se retrage ulterior licenţa;

f)săvârşirea de către aceeaşi persoană angajată a gestionarului, în decurs de 6 luni, pe acelaşi fond cinegetic, a cel puţin două fapte de braconaj prevăzute şi sancţionate de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

g)gestionarul refuză actualizarea prevederilor prezentului contract, prin încheierea de acte adiţionale impuse de legislaţia în vigoare.

(2)Anularea/desfiinţarea de drept a contractului de gestionare a faunei cinegetice din iniţiativa administratorului se realizează în următoarele cazuri:(2) Contractul încetează de drept, după notificarea în acest sens adresată gestionarului de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, în următoarele cazuri:(la data 05-Feb-2018 Art. 18, alin. (2) din anexa 1, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 1620/2017 )

a)în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie, administratorul este obligat să încheie cu un alt gestionar un contract de gestionare pentru acelaşi fond cinegetic;

b)în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie, se constată că hotărârea de atribuire a dreptului de gestionare sau încheierea contractului de gestionare s-a realizat în baza unor documente întocmite cu încălcarea prevederilor legale;

c)în situaţia în care prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie se dispune anularea/desfiinţarea hotărârilor de atribuire a dreptului de gestionare pentru fondul cinegetic în cauză.
(la data 22-Feb-2016 Art. 18 din anexa 1, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 222/2016 )

(3)Eventuale sesizări privind calculul şi plata tarifului de gestionare de către gestionarul faunei cinegetice proprietarilor terenurilor cuprinse în suprafaţa fondului cinegetic se verifică şi se soluţionează de către structura teritorială de specialitate a administratorului, iar eventualele litigii se soluţionează de către instanţa de judecată competentă teritorial.

(4)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi g) se acordă un termen de 30 de zile pentru remedierea deficienţelor.
(la data 05-Feb-2018 Art. 18, alin. (2) din anexa 1, capitolul VII completat de Art. I, punctul 14. din Ordinul 1620/2017 )

CAPITOLUL VIII: Forţa majoră

Art. 19

(1)Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă.

(2)Forţa majoră este un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinovăţiei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

(3)Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei epizootii.

(4)Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract care sunt afectate de evenimentul ce constituie forţa majoră, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

(5)Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(6)Partea contractantă care este afectată şi/sau care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua toate măsurile care se impun şi care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(7)Partea afectată de un asemenea eveniment are obligaţia să remită documentaţia care atestă apariţia cazului de forţă majoră în termen de cel mult 30 de zile de la apariţie. Încetarea cazului de forţă majoră se comunică în termen de 15 zile de la încetare.

CAPITOLUL IX: Daune

Art. 20

Eventualele daune produse de către gestionar prin acţiunile pe care le întreprinde pe acest fond de vânătoare faunei cinegetice, culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, precum şi unor terţe persoane se suportă de către acesta, potrivit legii.

Art. 21

Cheltuielile generate de refacerea potenţialului cinegetic al acestui fond de vânătoare la nivelul la care a fost preluat de către gestionar sunt suportate de către acesta, la rezilierea sau la încetarea contractului, numai în măsura în care se dovedeşte că a încălcat, cu vinovăţie, clauzele contractuale.

CAPITOLUL X: Litigii

Art. 22

Eventualele litigii între gestionar şi administrator se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente.

CAPITOLUL XI: Dispoziţii finale

Art. 23

(1)Prezentul contract intră în vigoare la data predării gestiunii de către fostul gestionar, respectiv la data primirii acesteia de către actualul gestionar.

(2)Prezentul contract a fost încheiat astăzi,............., în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru administrator şi unul pentru gestionar.

ADMINISTRATOR

Reprezentanţi legali:

GESTIONAR

Reprezentanţi legali:

..............................

..............................

..............................

(nume, prenume, funcţia)

..............................

..............................

..............................

(nume, prenume, funcţia)

*) În tot cuprinsul anexei, sintagma "fond de vânătoare" se înlocuieşte cu sintagma "fond cinegetic".
(la data 24-May-2011 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordinul 1431/2011 )

ANEXA nr. 2:

CONTRACT nr. ......./............

de gestionare temporară a faunei cinegetice din Fondul cinegetic nr. ......., denumit ............., din judeţul .................

CAPITOLUL I: Părţile contractante

Art. 1

.........................................*), cu sediul în ..............., str. ............... nr. ........, judeţul .............., având codul fiscal ..........., prin reprezentanţii săi legali ..............., având funcţia de .............., şi ................., având funcţia de ...................., denumit în continuare administrator,

Art. 2

.........................................**), cu sediul în ..............., str. ............... nr. ........, judeţul .............., având contul nr. .............., deschis la ..........., codul unic de identificare .............., prin reprezentanţii săi legali ................, având funcţia de ..........., şi ..............., având funcţia de ............., denumit/ă în continuare gestionar temporar,

în temeiul art. 12 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare, cu modificările şi completările ulterioare, încheie prezentul contract de gestionare temporară a faunei cinegetice.

CAPITOLUL II: Obiectul contractului

Art. 3

(1)Administratorul încredinţează, în condiţiile stabilite prin prezentul contract, gestionarea temporară a faunei cinegetice din Fondul cinegetic nr. .........., denumit ................, situat în judeţul ............, în suprafaţă de .......... ha, având limitele marcate şi descrise în fişa fondului cinegetic anexată, aprobată prin Ordinul ............... nr. ......./..........., gestionarului temporar, care se obligă să respecte toate clauzele înscrise în acesta.

(2)Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond cinegetic aparţine exclusiv gestionarului temporar şi nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat, în tot sau în parte.

(3)Prezentul contract asigură gestionarului temporar dreptul de a organiza şi desfăşura acţiuni de vânătoare pentru recoltarea probelor biologice solicitate de autoritatea sanitară veterinară, pentru recoltarea şi valorificarea exemplarelor de vânat care produc pagube şi a celor care fac obiectul selecţiei cinegetice şi de a folosi pentru vânătoare, în condiţiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul cinegetic.

Art. 4

(1)Suprafeţele cuprinse în interiorul fondului cinegetic şi structura acestora pe destinaţii, folosinţe şi proprietăţi, precum şi efectivele de faună cinegetică stabilite prin lucrarea de evaluare a acestora din primăvara anului ........ sunt cele pe care gestionarul temporar le primeşte în gestiune, odată cu preluarea fondului cinegetic, de la ................... .

(2)Instalaţiile, amenajările şi construcţiile vânătoreşti pot fi preluate de gestionarul temporar de la fostul gestionar, prin acordul părţilor, odată cu preluarea fondului cinegetic.

Art. 5

(1)Zona de linişte a faunei cinegetice (minimum 10% din suprafaţă totală a fondului cinegetic), în suprafaţă de ........... ha, este marcată pe schiţa fondului cinegetic.

(2)În suprafaţa prevăzută la alin. (1) recoltarea vânatului se poate face doar cu aprobarea prealabilă a administratorului.

CAPITOLUL III: Obligaţiile şi responsabilităţile părţilor

Art. 6

Administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a)să asigure predarea fondului cinegetic de la actualul gestionar către gestionarul temporar, pe baza procesului-verbal de predare-primire, conform fişei fondului actualizate în condiţiile art. 4;

b)să comunice gestionarului temporar, în timp util, perioadele în care trebuie să organizeze acţiunile de evaluare a speciilor de faună cinegetică admise la vânătoare, să verifice, prin sondaj, modul cum acesta le efectuează şi să dispună refacerea lucrărilor, atunci când constată nerespectarea reglementărilor în vigoare;

c)să stabilească, să aprobe şi să comunice gestionarului temporar cotele de recoltă pentru fiecare specie de faună de interes cinegetic;

d)să transmită gestionarului temporar orice informaţii utile de care dispune, care nu se publică în Monitorul Oficial al României, referitoare la gestionarea faunei cinegetice;

e)să coordoneze acţiunile necesare ameliorării fondului genetic al populaţiilor de vânat, refacerii bonităţii fondului cinegetic afectat de calamităţi naturale, atunci când acţiunile sunt finanţate de stat;

f)să controleze modul de gestionare a faunei cinegetice şi să dispună prin documentul încheiat în urma controlului, acolo unde este cazul, termene şi măsuri imediate de remediere a deficienţelor constatate, în scopul bunei gestionări a faunei cinegetice.

Art. 7

Gestionarul temporar are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a)să asigure, în termenul stabilit de administrator, prin personal de specialitate angajat potrivit criteriilor de acordare a licenţei, preluarea pe bază de protocol, conform fişei fondului cinegetic completate potrivit art. 4, a efectivelor de faună cinegetică, a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor vânătoreşti şi întreţinerea acestora;

b)să respecte toate reglementările legale referitoare la gestionarea faunei cinegetice şi a vânatului, la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, la restrângerea sau extinderea perioadelor de vânătoare, la cotele anuale de recoltă, comunicate de administrator;

c)să asigure paza faunei cinegetice cu cel puţin o persoană care este angajată cu normă întreagă, pe care să o doteze corespunzător şi care va avea atribuţii în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii şi combaterii braconajului cinegetic, avizată în acest sens;

d)să administreze hrană în scopul îndepărtării faunei cinegetice de la culturile agricole frecventate, pentru prevenirea pagubelor sau pentru hrănirea acesteia în perioadele critice;

e)să organizeze evaluarea efectivelor de faună cinegetică admisă la vânătoare conform reglementărilor emise de administrator. În situaţia în care se constată inadvertenţe în înscrisuri (fişe de observaţie, centralizatoare), precum şi între înscrisuri şi realitatea din teren, gestionarul temporar este obligat să efectueze, dacă este posibil, o nouă evaluare pentru speciile în cauză;

f)să organizeze practicarea vânătorii care are ca scop dobândirea vânatului, în limitele cotelor de recoltă aprobate, în conformitate cu legea şi cu normele emise în acest scop, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (3);

g)să nu dăuneze, prin organizarea şi practicarea vânătorii sau prin modul de gospodărire a fondului cinegetic, folosinţei de bază a terenului şi să suporte, în condiţiile legii, toate pagubele produse faţă de terţi din vina sa;

h)să ia măsurile privind sarcinile ce îi revin potrivit legii pentru prevenirea producerii de către fauna cinegetică a unor pagube culturilor agricole, silvice şi/sau animalelor domestice şi să suporte pagubele în cazul nerespectării prevederilor legale emise în acest sens;

i)să acţioneze cu toate mijloacele de care dispune, inclusiv la solicitarea justificată a administratorului, pentru prevenirea şi combaterea actelor de braconaj sau pentru diminuarea efectelor unor factori negativi care acţionează asupra faunei cinegetice;

j)să sesizeze, imediat, administratorul la apariţia oricărui factor dăunător faunei cinegetice despre care a luat cunoştinţă: epizootii, calamităţi naturale, incendii, inundaţii etc.;

k)să facă demersurile legale necesare pentru soluţionarea de către organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite;

l)să completeze şi să transmită, la solicitarea administratorului, evidenţe statistice cu privire la fauna de interes cinegetic şi fondul cinegetic, prevăzute de actele normative în vigoare şi de fişa fondului cinegetic;

m)să participe ori de câte ori este solicitat, prin personal specializat şi împuternicit, la data şi în locul stabilite de administrator, la controlul modului de gestionare a faunei cinegetice şi să aplice, în termenele menţionate în procesul-verbal de control, toate măsurile stabilite de administrator potrivit legii şi prezentului contract;

n)să reţină permisele de vânătoare ale vânătorilor care au săvârşit pe acest fond cinegetic fapte constatate de personalul propriu şi sancţionate ca infracţiuni sau contravenţii de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

o)să reţină, în vederea confiscării, bunurile şi mijloacele care au servit la săvârşirea faptelor constatate de personalul propriu şi sancţionate ca infracţiuni prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi să le predea organelor de cercetare penală;

p)să ia măsurile prevăzute de lege împotriva persoanelor care încalcă prevederile actelor normative privind organizarea şi practicarea vânătorii.

CAPITOLUL IV: Termenele contractuale

Art. 8

Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la atribuirea în gestiune a faunei cinegetice conform legii şi predarea acesteia de către gestionarul temporar către noul gestionar.

CAPITOLUL V: Modalităţile de plată a sumelor datorate pentru folosirea fondului cinegetic

Art. 9

Pentru gestionarea temporară a faunei cinegetice gestionarul temporar este scutit de plata tarifului de gestionare.

CAPITOLUL VI: Alte clauze

Art. 10

În situaţia în care se constată că evaluarea efectivelor speciilor de faună cinegetică nu s-a efectuat conform instrucţiunilor în vigoare şi nu mai este posibilă refacerea acesteia, administratorul nu aprobă cota de recoltă sau o anulează pe cea aprobată, pentru una sau mai multe specii de faună de interes cinegetic, după caz.

Art. 11

(1)În executarea prezentului contract administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, controlează, ori de câte ori este necesar, modul în care gestionarul temporar îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.

(2)Aspectele constatate cu ocazia controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele părţi.

(3)Declararea, potrivit legii, a unor părţi din fondul cinegetic ca arii naturale protejate care nu se includ în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este permisă va produce efecte din momentul declarării.

CAPITOLUL VII: Încetarea raporturilor contractuale

Art. 12

Prezentul contract îşi încetează aplicabilitatea, de drept, la expirarea termenului prevăzut la art. 8.

Art. 13

Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevăzut în contract poate fi stabilită de către administrator, în condiţiile legii.

Art. 14

(1)Raporturile contractuale, în condiţiile art. 12 şi 13, încetează din momentul în care gestionarea faunei cinegetice a fost contractată cu alt gestionar şi predată acestuia, în condiţiile legii.

(2)Încetarea raporturilor contractuale nu exonerează gestionarul temporar de răspundere faţă de administrator şi faţă de terţi pentru perioada în care a fost parte în contract.

CAPITOLUL VIII: Forţa majoră

Art. 15

(1)Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă.

(2)Forţa majoră este un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinovăţiei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

(3)Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, precum şi restricţiile stabilite, în condiţiile legii, ca urmare a apariţiei unei epizootii.

(4)Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract care sunt afectate de evenimentul ce constituie forţa majoră, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

(5)În perioada de acţiune a forţei majore îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor părţilor poate fi suspendată, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(6)Partea contractantă care este afectată şi/sau care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua toate măsurile care se impun şi care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(7)Partea afectată de un asemenea eveniment are obligaţia să transmită celeilalte părţi documentaţia care atestă apariţia cazului de forţă majoră în termen de cel mult 30 de zile de la apariţie. Încetarea acţiunii forţei majore se comunică în termen de maximum 15 zile de la încetare.

CAPITOLUL IX: Daune

Art. 16

Eventualele daune produse de către gestionarul temporar prin acţiunile pe care le întreprinde pe acest fond cinegetic faunei cinegetice, culturilor agricole, silvice şi/sau animalelor domestice, precum şi unor terţe persoane se suportă de către acesta, potrivit legii.

Art. 17

Cheltuielile generate de refacerea potenţialului cinegetic al fondului cinegetic la nivelul la care a fost preluat de către gestionarul temporar sunt suportate de către acesta, la încetarea contractului, numai în măsura în care se dovedeşte că nu a respectat, cu vinovăţie, clauzele contractuale.

CAPITOLUL X: Litigii

Art. 18

Eventualele litigii între gestionarul temporar şi administrator se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente teritorial.

CAPITOLUL XI: Dispoziţii finale

Art. 19

(1)Prezentul contract intră în vigoare la data predării gestiunii de către fostul gestionar, respectiv la data primirii acesteia de către actualul gestionar temporar.

(2)Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ..........., în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru administrator şi unul pentru gestionar.

Administrator, prin reprezentanţii legali ai structurii teritoriale de specialitate a acestuia:

...............................

...............................

...............................

(numele şi prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

Gestionar temporar,

Reprezentanţi legali:

...............................

...............................

...............................

(numele şi prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

_______

*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, prin structurile teritoriale de specialitate ale acesteia.

**) Persoana juridică română care este administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, în condiţiile legii, şi căreia i se atribuie în gestionare temporară fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.

ANEXA nr. 3:

Act adiţional nr. ......./.........

la Contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ......., denumit .............., din judeţul ..............., înregistrat cu nr. ......../..........

Părţile în contract:

1.Administratorul*), prin ..................., reprezentat legal de ............., având funcţia ..........., de ..............., având funcţia ................ şi de .............., având funcţia .................,

şi

2.Gestionarul**) ..........................., reprezentat legal de .............., având funcţia ............, şi de ................, având funcţia ...............,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. ......../.................,

încheie prezentul act adiţional.

Art. I

Contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. .......... denumit ....................., din judeţul ............., înregistrat cu nr. ......../..............., se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Alineatul (3) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3)Prezentul contract asigură gestionarului dreptul de a organiza şi desfăşura acţiuni de vânătoare, de a valorifica în fiecare an cotele de recoltă aprobate şi de a folosi pentru vânătoare, în condiţiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul cinegetic, fără a fi necesare alte avize, acorduri sau autorizări.

2.La articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 6

Administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1:

3.Alineatul (22) al articolului 7 se abrogă.

4.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 8

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ............. ani, respectiv de la ................. până la ................., inclusiv.

5.Alineatul (1) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 14

(1)În executarea prezentului contract, administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, controlează, cel puţin o dată la 2 ani sau ori de câte ori este necesar, modul în care gestionarul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.

6.La articolul 18, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 18

(1)Rezilierea de drept a contractului se realizează de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, fără sesizarea instanţei şi fără punerea în întârziere, în următoarele cazuri:

7.La articolul 18, litera b) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b)gestionarul nu şi-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18) şi (23);

8.La articolul 18, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2)Contractul încetează de drept, după notificarea în acest sens adresată gestionarului de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, în următoarele cazuri:

9.La articolul 18, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3)Eventuale sesizări privind calculul şi plata tarifului de gestionare de către gestionarul faunei cinegetice proprietarilor terenurilor cuprinse în fondul cinegetic se verifică şi se soluţionează de către structura teritorială de specialitate a administratorului, iar eventualele litigii se soluţionează de instanţa de judecată competentă teritorial.

(4)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi g) se acordă un termen de 30 de zile pentru remedierea deficienţelor.

Art. II

Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, ..............., în trei exemplare originale din care două pentru administrator şi unul pentru gestionar.

Administrator:

...............................

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

Gestionar:

...............................

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

NOTĂ:

Actul adiţional se înregistrează, în ziua semnării, atât la structura administratorului, cât şi la gestionar.

_______

*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.

**) Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna cinegetică din cuprinsul fondului cinegetic.

ANEXA nr. 4:

Act adiţional nr. ......../...........

la Contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ...... denumit .............., din judeţul ..........., înregistrat cu nr. ......./..........

Părţile în contract:

1.Administratorul*), prin .................., reprezentat legal de ............., având funcţia ............, de ................., având funcţia ............, şi de ..............., având funcţia ...............,

şi

2.Gestionarul**) ........................., reprezentat legal de .................., având funcţia .........., şi de ................., având funcţia .................,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând acordul gestionarului transmis prin Adresa nr. ......../................ (ziua/luna/anul),

văzând Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie nr. ......... emisă de către ..............., valabilă până la data de ................,

încheie prezentul act adiţional.

Art. I

Valabilitatea Contractului de gestionare nr. ....../........... a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ........, denumit .........., din judeţul ................., se prelungeşte de la 10 la 16 ani, respectiv de la data ................***) până la data de ..............****).

Art. II

Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, ..............., în trei exemplare originale, din care două exemplare pentru administrator şi un exemplar pentru gestionar.

Administrator:

...............................

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

Gestionar:

...............................

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

NOTĂ:

Actul adiţional se înregistrează, în ziua semnării, atât la structura administratorului, cât şi la gestionar.

_______

*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.

**) Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna cinegetică din cuprinsul fondului cinegetic.

***) Se va completa data semnării contractului la momentul atribuirii.

****) Se va completa data împlinirii termenului de 16 ani de la momentul atribuirii.

ANEXA nr. 5:

Act adiţional nr. ......../............

la Contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ......., denumit ............., din judeţul ............, înregistrat cu nr. ......./...........

Părţile în contract:

1.Administratorul*), prin .................., reprezentat legal de ..............., având funcţia ............., de .............., având funcţia ............., şi de .........., având funcţia ..................,

şi

2.Gestionarul**) ......................., reprezentat legal de ..............., având funcţia .........., şi de .............., având funcţia ................,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând solicitarea gestionarului transmisă prin Adresa nr. ........./............. (ziua/luna/anul),

văzând Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie nr. .......... emisă de către .............., valabilă până la data de ................,

încheie prezentul act adiţional.

Art. I

Valabilitatea Contractului de gestionare nr. ......./.............. a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ......., denumit .............., din judeţul ............, se prelungeşte cu 16 ani, respectiv de la data ................***) până la data de ................****).

Art. II

Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, ................, în trei exemplare originale, din care două pentru administrator şi unul pentru gestionar.

Administrator:

...............................

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

Gestionar:

...............................

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

NOTĂ:

Actul adiţional se înregistrează, în ziua semnării, atât la structura administratorului, cât şi la gestionar.

_______

*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.

**) Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna cinegetică din cuprinsul fondului cinegetic.

***) Se va completa data expirării contractului.

****) Se va completa data împlinirii termenului de 16 ani de la data expirării contractului a cărui prelungire se solicită.
(la data 05-Feb-2018 anexa 1 completat de Art. I, punctul 15. din Ordinul 1620/2017 )

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 297 din data de 16 aprilie 2008


Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.