ORDIN nr. 118 din 27 ianuarie 2021

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020

EMITENT            

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 29 ianuarie 2021

Având în vedere Referatul de aprobare nr. DPSS 174.097 din 27.01.2021 al Direcției politici și strategii în silvicultură,

luând în considerare prevederile art. 5 alin. (10) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Metodologia privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 21 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 836/2014 pentru aprobarea condițiilor și a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire și utilizare a formularelor documentelor cu regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 14 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 31 ianuarie 2021.

 

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Gelu Puiu,

secretar de stat

București, 27 ianuarie 2021.

Nr. 118.

 

ANEXĂ

METODOLOGIE din 27 ianuarie 2021

privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020

EMITENT

·  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 29 ianuarie 2021Notă
Aprobată prin ORDINUL nr. 118 din 27 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 97 din 29 ianuarie 2021.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1

(1) SUMAL 2.0 este un sistem informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase realizat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și pus la dispoziția profesioniștilor prevăzuți la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările ulterioare.

(2) Dreptul de proprietate intelectuală asupra sistemului SUMAL 2.0 aparține autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Sistemul SUMAL 2.0 este dezvoltat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în baza cerințelor comunicate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

(4) Sistemul SUMAL 2.0 este administrat, din punct de vedere tehnic, de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru o perioadă stabilită de comun acord, prin protocol între părțile menționate la alin. (1).

(5) La sfârșitul perioadei menționate la alin. (4), administrarea sistemului SUMAL 2.0 va trece în responsabilitatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Articolul 2

Principalele obiective ale SUMAL 2.0 sunt:

a) controlul provenienței materialelor lemnoase și asigurarea trasabilității acestora;

b) creșterea eficienței controlului ca parte a politicilor publice de reducere a infracționalității în domeniul forestier;

c) obținerea de informații statistice la nivel național privind volumul de lemn exploatat și al materialelor lemnoase rezultate;

d) practica unitară în evidența gestionară a materialelor lemnoase prin punerea la dispoziția profesioniștilor a unei aplicații informatice gratuite.

Articolul 3

(1) Categoriile de utilizatori SUMAL 2.0 sunt următoarele:

a) personalul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură responsabil cu funcționarea și administrarea sistemului SUMAL 2.0 - Serviciul SUMAL;

b) personalul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură responsabil cu gestionarea informațiilor înregistrate în sistemul SUMAL 2.0 de către unitățile specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;

c) personalul cu atribuții de control în domeniul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

d) personalul cu atribuții de control în domeniul silvic din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, denumite în continuare gărzi forestiere;

e) ofițerii, agenții și subofițerii special abilitați din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române și Poliției de Frontieră;

f) angajați ai structurilor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, în baza unei solicitări;

g) angajați ai unităților specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;

h) personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și al unităților teritoriale - direcțiile silvice, aflate în structura acestora, precum și din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“;

i) personalul silvic angajat în cadrul ocoalelor silvice de stat și de regim și în cadrul bazelor experimentale;

j) angajați ai operatorilor economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează și expediază materiale lemnoase, cu excepția consumului propriu;

k) angajați ai operatorilor economici specializați în transportul de materiale lemnoase, care dobândesc calitatea de transportatori profesioniști; persoane fizice care dobândesc calitatea de transportatori profesioniști;

l) angajați ai administrației piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri și altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora și pentru cele rămase necomercializate în incintă și care urmează a fi transportate spre o altă destinație;

m) angajați ai operatorilor economici care utilizează materialele lemnoase pentru construcții în volum mai mare de 20 mc/an;

n) angajați ai autorităților vamale unde se efectuează vămuirea materialelor lemnoase, special abilitați de către Direcția Generală a Vămilor.

(2) Utilizatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a) administrează SUMAL 2.0 cu drepturi depline.

(3) Pentru categoriile de utilizatorii prevăzuți la alin. (1) lit. b), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem datele persoanelor care vor accesa sistemul SUMAL 2.0, fiindu-le atribuit rolul „ADMIN-AMENAJARE“.

(4) Pentru categoriile de utilizatori prevăzuți la alin. (1) lit. c), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem datele persoanelor care vor utiliza aplicația SUMAL 2.0 Control, fiindu-le atribuit rolul de „CONTROL-SILVIC“.

(5) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. d), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem gărzile forestiere și de a crea pentru fiecare inspector-șef cont de utilizator cu drept de acces la sistemul SUMAL 2.0, fiindu-i atribuit rolul de „ADMIN“.

(6) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. e), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem instituțiile denumite „Inspectoratul General al Poliției Române cu structurile teritoriale ale acestuia“, „Inspectoratul General al Jandarmeriei Române cu structurile teritoriale ale acestuia“, „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române cu structurile teritoriale ale acestuia“, precum și obligația de a introduce în sistem datele persoanelor cu atribuții de control în domeniul silvic, angajate în cadrul entităților și de a crea conturile de utilizator ale acestora cu drept de acces diferențiat la sistemul SUMAL 2.0, fiindu-le atribuit rolul de „CONTROL“.

(7) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. g), personalul prevăzut la alin. (1) lit. b) are obligația de a introduce în sistem persoanele juridice atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor și de a crea pentru persoanele fizice angajate în cadrul unităților conturile de utilizatori cu drepturi de acces diferențiat la aplicația SUMAL 2.0 Amenajare, cărora li se vor atribui, după caz, rolurile de „ADMIN-FIRMĂ“ și/sau „ȘEFPROIECT“.

(8) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. h), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem datele persoanelor juridice, precum și datele persoanelor nominalizate să utilizeze aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic și de a crea conturi de utilizatori cu drepturi de acces diferențiat la SUMAL 2.0, fiindu-le atribuit rolul de „UTILIZATOR“.

(9) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. i), administratorul de date din cadrul gărzii forestiere are obligația de a introduce în sistem datele aferente ocoalelor silvice și bazelor experimentale ce au sediul în raza de competență, precum și datele persoanelor fizice conducători ai acestor structuri silvice și de a crea conturi de utilizatori pentru acestea cu drepturi de acces diferențiat la SUMAL 2.0, fiindu-le atribuit rolul de „ȘEF-OCOL“.

(10) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. j)l) și m), administratorul de date din cadrul gărzii forestiere în raza de competență are obligația de a introduce în sistem datele persoanelor juridice - operatori economici, precum și datele persoanelor fizice angajate în cadrul acestora care au calitate de administrator și de a crea pentru acestea conturi de utilizatori cu drepturi de acces la aplicația SUMAL 2.0 Agent-Registrul electronic, fiindu-le atribuit rolul de „ADMIN“.

(11) Pentru categoriile de utilizatori, persoane juridice, prevăzute la alin. (1) lit. k), administratorul de date din cadrul gărzii forestiere în raza de competență are obligația de a introduce în sistem datele de identificare ale persoanelor juridice - operatori economici, precum și datele persoanelor fizice angajate în cadrul acestora care au calitate de administrator și de a crea pentru acestea conturi de utilizatori cu drepturi de acces la aplicația SUMAL 2.0 Agent-Registrul electronic, fiindu-le atribuit rolul de „ADMIN-TRANSPORTATOR“. Persoanelor fizice angajate în cadrul persoanei juridice, administratorul le atribuie rolul de „UTILIZATOR TRANSPORTATOR“. Pentru categoriile de utilizatori, persoane fizice, prevăzute la alin. (1) lit. k), administratorul de date din cadrul gărzii forestiere în raza de competență are obligația de a introduce în sistem datele de identificare ale persoanei fizice și numărul mijlocului de transport aflat în proprietatea lor și de a crea pentru acestea conturi de utilizatori cu drepturi de acces la aplicația SUMAL 2.0 Agent-Registrul electronic, fiindu-le atribuit rolul de „UTILIZATOR TRANSPORTATOR“.

(12) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. n), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem datele persoanelor juridice abilitate, precum și datele persoanelor fizice angajate în cadrul instituțiilor care vor utiliza aplicația SUMAL 2.0 Control și de a crea conturi de utilizatori cu drept de acces la aplicație, fiindu-le atribuit rolul de „CONTROL“.

(13) Pentru respectarea prevederilor alin. (5)-(12), persoanele juridice abilitate să utilizeze SUMAL 2.0 au obligația de a transmite în format scris sau electronic către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/garda forestieră în raza de competență teritorial, după caz, următoarele:

a) solicitarea scrisă care cuprinde informații referitoare la obiectul/obiectele de activitate. Solicitarea poartă numele, prenumele și semnătura persoanei care reprezintă oficial persoana juridică;

b) copia documentului de înființare a persoanei juridice, conformă cu originalul;

c) atestatul de exploatare, în cazul profesioniștilor care au ca obiect de activitate exploatarea forestieră și au calitatea de emitenți ai avizelor de însoțire pentru materialele lemnoase, completat la zi;

d) copii ale certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului în care sunt înscrise sediul/sediile social/sediul filialei/sucursalei/punctelor de lucru, precum și obiectul/obiectele de activitate sau ale autorizației de funcționare a depozitului/ atelierului de debitat; certificatul constatator să fie actualizat la zi și valabil la data transmiterii;

e) numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail a instituției/companiei;

f) fotocopie a cărții de identitate a conducătorului persoanei juridice/administratorului operatorului economic, după caz; în cazul în care administratorul operatorului economic nu are cetățenie română și nu este rezident, se va transmite copia după împuternicirea notarială pentru persoana de cetățenie română;

g) adresa de e-mail validă a conducătorului persoanei juridice/administratorului operatorului economic/reprezentantului legal al administratorului, în vederea transmiterii numelui de utilizator și a parolei de către SUMAL 2.0.

Articolul 4

(1) SUMAL 2.0 cuprinde 3 componente: platformă web-client, aplicații de tip mobile și unitate centrală hardware și software.

(2) Platforma web-client SUMAL 2.0 este utilizată pentru:

a) înregistrarea utilizatorilor/grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori/grupurile de utilizatori, precum și pentru modificarea datelor introduse eronat în SUMAL 2.0 - acțiuni efectuate prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Superadmin;

b) înregistrarea informațiilor din amenajamentele silvice și evidența acestora, precum și crearea bazei de date specifice - acțiuni efectuate prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Amenajare;

c) înregistrarea utilizatorilor/grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori/grupurile de utilizatori, precum și pentru modificarea datelor introduse eronat în SUMAL 2.0 - acțiuni realizate prin aplicația SUMAL 2.0 Gardă Forestieră;

d) emiterea delegațiilor de marcare, aprobarea/respingerea sau desemnarea spre verificare a inventarelor de marcare, generarea carnetelor de inventariere și a fișelor de evidență a înălțimilor măsurate - informații înregistrare în aplicația mobilă - android SUMAL 2.0 Marcare, înregistrarea proprietarilor, crearea fișelor de proprietate, înregistrarea dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă circulară, înregistrarea și generarea actelor de punere în valoare, emiterea, generarea, suspendarea, prelungirea și retragerea autorizațiilor de exploatare, aprobarea/respingerea și generarea proceselor-verbale de predare a parchetelor, precum și aprobarea/ respingerea proceselor-verbale de reprimire a parchetelor - acțiuni efectuate prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Ocol silvic;

e) înregistrarea intrărilor activităților specifice depozitelor sau instalațiilor de prelucrat și ieșirilor, pentru materialele lemnoase intrate în depozite/depozite temporare, înregistrarea proceselor-verbale pentru operațiunile efectuate în depozite/depozite temporare, înregistrarea proceselor-verbale de inventariere a volumului care depășește volumul din actele de punere în valoare (APV) pentru a efectua operațiunea de corecție a volumului, vizualizarea și generarea avizelor emise pentru însoțirea materialelor lemnoase, înregistrarea mijloacelor de transport și vizualizarea traseului parcurs de mijlocul de transport de la locul de încărcare al materialelor lemnoase până la locul de descărcare - acțiuni efectuate prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic;

f) furnizarea pentru populație a informațiilor și datelor din SUMAL 2.0 care au caracter public referitoare la exploatările forestiere și transporturile de materiale lemnoase, informațiile din avizul de însoțire al materialelor lemnoase - acțiuni efectuate prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii;

g) înregistrarea proceselor-verbale de constatare a contravențiilor silvice, proceselor-verbale de confiscare fizică/valorică a materialelor lemnoase, modul de soluționare a proceselor-verbale, precum și generarea de rapoarte referitoare la contravențiile silvice înregistrate în sistem - acțiuni efectuate prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Contravenții - SNEICS.

(3) Aplicațiile mobile - android utilizate sunt:

a) aplicația SUMAL 2.0 Marcare, componentă a aplicației SUMAL 2.0 Ocol, este utilizată pentru culegerea datelor din teren cu ocazia efectuării lucrărilor de evaluare a volumului de lemn destinat comercializării, pentru verificarea inventarelor rezultate în urma punerilor în valoare, pentru predare în teren a parchetelor de exploatare, precum și pentru reprimirea acestora;

b) aplicația SUMAL 2.0 Avize va fi utilizată pentru înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor lemnoase transportate, înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport de la locul începerii transportului materialelor lemnoase până la locul de descărcare prin intermediul GPS, înregistrarea fotografiilor mijlocului de transport încărcat cu materiale lemnoase, a kilometrajului indicat la bordul mijlocului de transport auto la momentul preluării avizului, precum și operarea și generarea avizelor de însoțire a materialelor lemnoase;

c) aplicația SUMAL 2.0 Control este utilizată pentru urmărirea și controlul în timp real ale provenienței și ale modului de asigurare a trasabilității materialelor lemnoase.

(4) Unitatea centrală - hardware și software - de centralizare, prelucrare și analiză a informațiilor și control, denumită SUMAL 2.0, se află în custodia Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Articolul 5

(1) Aplicațiile SUMAL 2.0 sunt puse la dispoziție de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în mod gratuit utilizatorilor prevăzuți la art. 3 alin. (1).

(2) Utilizatorii prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. g)-m) sunt denumiți în continuare „profesioniști“.

(3) Generarea și transmiterea contului de utilizator - nume utilizator și parolă - pentru accesul utilizatorilor la SUMAL 2.0 se fac în mod automat de către sistem pe adresa de e-mail validă a fiecărui utilizator înregistrată la crearea contului.

(4) Aplicațiile mobile vor fi descărcate de pe platformele de distribuție a aplicațiilor care sunt operate de proprietarul sistemului de operare mobil - Google play sau APP Store(iOS).

 

Capitolul II Modul de utilizare a SUMAL 2.0

Articolul 6

(1) Accesul la aplicația SUMAL 2.0 Amenajare se face în baza contului de utilizator, cu nume de utilizator și parolă.

(2) După intrarea în vigoare a prezentei metodologii, în baza credențialelor de acces, șeful de proiect al unității specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor are obligația de a utiliza aplicația SUMAL 2.0 Amenajare, pentru a transmite către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură informațiile referitoare la elaborarea amenajamentelor silvice.

(3) Amenajamentele silvice elaborate și aprobate anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii se vor înregistra în baza de date a sistemului SUMAL 2.0 de către personalul prevăzut la art. 3 alin. (1), în baza informațiilor transmise de către ocolul silvic.

Articolul 7

(1) Accesul la aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic se face în baza contului de utilizator cu drepturi diferențiate pentru:

a) șeful ocolului silvic;

b) responsabilul cu fondul forestier;

c) responsabilul cu paza fondului forestier;

d) responsabilul cu producția;

e) responsabilul cultură și refacere;

f) șeful de district.

(2) După primirea pe adresa de e-mail a credențialelor de acces și autentificare cu succes la SUMAL 2.0, șeful de ocol/șeful bazei experimentale, în secțiunea „Angajați“, va înregistra și va crea utilizatorii din cadrul ocolului silvic/bazei experimentale cu drept de acces la Aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic și la aplicațiile mobile-android SUMAL 2.0 - Marcare și SUMAL 2.0 - Control, cu rol diferențiat în funcție de atribuțiile prevăzute în fișa postului.(

3) La inițierea SUMAL 2.0, utilizatorii din cadrul ocoalelor silvice/bazelor experimentale autorizate introduc obligatoriu în aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic, în funcție de competență, următoarele informații:

a) datele persoanelor fizice/juridice, proprietari ai suprafețelor de fond forestier național pe care îl administrează sau pentru care asigură serviciile silvice pe bază de contract;

b) fișele de proprietate pentru suprafețele de fond forestier național pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice pe bază de contract;

c) indicativele și amprentele dispozitivelor speciale de marcat deținute;

d) actele de punere în valoare aflate în stadiul „AUTORIZAT“ sau „REPRIMIT CU STOC“ până la data de 30 ianuarie 2021 inclusiv, generate în aplicația SUMAL; informațiile vor fi înregistrate în secțiunea „APV istoric“, stocul constatat la data respectivă va fi menționat în baza unui proces-verbal întocmit între ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare, titularul autorizației de exploatare și cumpărătorul masei lemnoase, după caz.

(4) Ocoalele silvice/Bazele experimentale care utilizează aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic au obligația permanentă de a actualiza informațiile prevăzute la alin. (3).

Articolul 8

(1) Accesul la aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic și aplicația de mobile android SUMAL 2.0 - Avize se face în baza contului de utilizator.

(2) După primirea pe adresa de e-mail a credențialelor de acces și autentificare cu succes la aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, administratorul operatorului economic introduce obligatoriu în sistem următoarele informații:

a) datele persoanelor fizice angajate în cadrul companiei, desemnate prin act administrativ, utilizatori cu drepturi de acces la aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic și la aplicația mobile-android SUMAL 2.0 Avize, cu rol diferențiat în funcție de atribuțiile prevăzute în fișa postului; numele de utilizator și parola vor fi generate automat de sistem pe adresa de e-mail validă înregistrată, pentru fiecare utilizator în parte;

b) datele referitoare la amplasamentul depozitelor - punctelor de lucru/depozitelor temporare;

c) datele referitoare la stocul materialelor lemnoase aflate în gestiunea depozitului la data intrării în vigoare a prezentei metodologii preluate din SUMAL, acesta fiind declarat ca stoc inițial; profesionistul are obligația de a transmite în format electronic către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a sistemului SUMAL 2.0, situația stocurilor materialelor lemnoase din depozit, preluate din SUMAL la data de 30.01.2021;

d) numărul/numerele de înmatriculare și tipul mijlocului/ mijloacelor de transport din dotarea companiei, utilizat/utilizate la transportul materialelor lemnoase.

Articolul 9

(1) Accesul persoanelor angajate în cadrul gărzilor forestiere la SUMAL 2.0 se face în baza contului de utilizator, cu drepturi și roluri diferențiate, după caz.

(2) La inițierea SUMAL 2.0, după intrarea în vigoare a prezentei metodologii, inspectorul-șef va desemna prin act administrativ și va înregistra în aplicația SUMAL 2.0 Gardă Forestieră persoana/persoanele care va/vor fi responsabilă/ responsabile cu înregistrarea și administrarea datelor în SUMAL 2.0 pentru raza de competență teritorial, fiindu-i/le atribuit rolul de „ADMINISTRATOR-DATE“.

(3) Administratorul de date va introduce în sistem la secțiunea „Angajați“ persoanele din cadrul gărzii forestiere desemnate prin act administrativ de către inspectorul-șef cu acces diferențiat la aplicația SUMAL 2.0 Gardă Forestieră, aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic și aplicația SUMAL Agent - Registrul electronic, fiindu-le atribuit rolul de „UTILIZATOR“, iar pentru personalul cu atribuții de control în domeniul silvic se va atribui în sistem rolul de „CONTROL-SILVIC“ pentru acces la aplicația mobilă SUMAL 2.0 - Control.

Articolul 10

Accesul persoanelor cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură la aplicația SUMAL 2.0 - Control, nominalizate prin actul administrativ al conducătorului ierarhic, se face în baza contului de utilizator generat de sistem.

Articolul 11

Personalul silvic cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al gărzilor forestiere are posibilitatea verificării actelor de punere în valoare, a delegațiilor de marcare, a inventarelor de marcare, a autorizațiilor de exploatare, a proceselor-verbale de reprimire, a informațiilor din avizul de însoțire al materialelor lemnoase, a traseului parcurs de mijlocul de transport încărcat cu materiale lemnoase, a fotografiilor realizate pentru mijlocul de transport cu care au fost transportate materiale lemnoase, a intrărilor, recepțiilor, activităților specifice depozitelor sau instalațiilor de prelucrat și ieșirilor materialelor lemnoase din depozite/depozite temporare, precum și a tuturor rapoartelor generate prin interogarea SUMAL 2.0.

Articolul 12

Ofițerii, agenții și subofițerii din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române și Poliției de Frontieră special abilitați au posibilitatea verificării informațiilor din avizul de însoțire al materialelor lemnoase, a traseului parcurs de mijlocul de transport încărcat cu materiale lemnoase, a fotografiilor realizate pentru mijlocul de transport cu care au fost transportate materiale lemnoase, a intrărilor, recepțiilor, activităților specifice depozitelor sau instalațiilor de prelucrat și ieșirilor materialelor lemnoase din depozite/depozite temporare, potrivit Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare.

Secţiunea 1 Utilizarea aplicației SUMAL 2.0 Amenajare

Articolul 13

Aplicația SUMAL 2.0 Amenajare se accesează online în baza contului de utilizator și cu drepturi diferențiate conform atribuțiilor specifice.

Articolul 14

Aplicația SUMAL 2.0 Amenajare se utilizează în mod obligatoriu pentru:

a) introducerea proceselor-verbale ale conferințelor I și a II-a pentru amenajarea pădurilor, a procesului-verbal de recepție, a avizului comisiei tehnice pentru silvicultură și a ordinului de aprobare, pentru suprafețele de fond forestier pentru care legea obligă la elaborarea amenajamentelor silvice;

b) introducerea bazei de date finale pentru suprafețele de fond forestier pentru care se vor elabora amenajamente silvice și a hărților aferente, în format GIS;

c) introducerea bazei de date finale pentru suprafețele de fond forestier pentru care au fost elaborate amenajamente silvice anterior intrării în vigoare a prezentelor norme.

Secţiunea a 2-a Utilizarea aplicației SUMAL 2.0 Ocol silvic

Articolul 15

Aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic se accesează online, în baza contului de utilizator cu drepturi diferențiate, de către: șeful ocolului silvic, responsabilul cu fondul forestier, responsabilul cu paza fondului forestier și responsabilul cu producția, responsabilul cultură și refacere și șeful de district.

Articolul 16

(1) Aplicația SUMAL 2.0 - Ocol silvic se utilizează în mod obligatoriu pentru:

a) înregistrarea datelor persoanelor fizice angajate în cadrul ocolului silvic/bazei experimentale și desemnate prin act administrativ de către șeful de ocol/șeful bazei experimentale cu drepturi de acces la aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic și la aplicația mobilă SUMAL 2.0 Marcare, cu rol diferențiat în funcție de atribuțiile prevăzute în fișa postului;

b) înregistrarea datelor persoanelor fizice/juridice, proprietari ai suprafețelor de fond forestier național pe care îl administrează sau pentru care asigură serviciile silvice pe bază de contract;

c) crearea fișelor de proprietate pentru suprafețele de fond forestier național, administrate sau pentru care se asigură serviciile silvice pe bază de contract;

d) înregistrarea datelor referitoare la terenurile din afara fondului forestier național, acoperite cu vegetație forestieră, pentru care sunt încheiate contracte de servicii silvice;

e) declararea dispozitivelor speciale de marcat din dotarea ocolului silvic/bazei experimentale;

f) emiterea delegațiilor de marcare;

g) generarea carnetelor de inventariere și a fișelor de evidență a înălțimilor măsurate;

h) calculul și generarea APV, utilizând metodele dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării și prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie;

i) verificarea, aprobarea, autorizarea, predarea, reprimirea și casarea APV;

j) emiterea/prelungirea/suspendarea/modificarea și retragerea autorizațiilor de exploatare;

k) generarea autorizației de exploatare;

l) înregistrarea perioadei de începere/încetare a forței majore, a calamității naturale sau a situației de urgență constatate cu documente;

m) desemnarea persoanelor pentru verificarea inventarelor de marcare;

n) aprobarea și generarea proceselor-verbale de predare a parchetelor;

o) aprobarea și generarea proceselor-verbale de reprimire a parchetelor de exploatare cu evidențierea stocurilor, după caz.(2) Actele de punere în valoare calculate în SUMAL si neautorizate la data intrării în vigoare a prezentei metodologii se vor transfera în aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic prin preluare manuală, ulterior aprobării acestora în sistemul SUMAL.

Articolul 17

Pentru fiecare delegație de marcare, APV, autorizație de exploatare și proces-verbal de reprimire, aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic generează un număr unic de înregistrare la nivel național.

Articolul 18

Actele emise și aprobate în aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic vor fi tipărite, semnate în original și atașate la dosarul APV, conform reglementărilor în vigoare.

Articolul 19

(1) Aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Marcare, componentă a aplicației SUMAL 2.0 Ocol silvic, se va accesa în baza contului de utilizator, cu drepturi diferențiate conform atribuțiilor specifice, și este obligatorie pentru:

a) culegerea datelor din teren cu ocazia efectuării lucrărilor de evaluare a volumului de lemn destinat comercializării;

b) verificarea inventarelor rezultate în urma efectuării punerii în valoare;

c) înregistrarea poziției geografice pentru platformele primare aferente partizilor autorizate cu ocazia predării parchetelor de exploatare;

d) reprimirea parchetelor de exploatare.

(2) Aplicația se va descărca din magazinul Google-Play și se va instala pe terminalul electronic al utilizatorului, care, în vederea utilizării corecte, va dispune obligatoriu de conexiune la date mobile, de receptor GPS integrat și sistem de operare Android - minimum versiunea 8 sau oricare dintre versiunile următoare.

Articolul 20

(1) În momentul depășirii volumului prevăzut în APV, aplicația mobilă SUMAL 2.0 - Avize nu mai generează aviz de însoțire al materialelor lemnoase, emitentul avizelor de însoțire având obligația de a înștiința ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare și garda forestieră competentă teritorial.

(2) După înștiințarea instituțiilor prevăzute la alin. (1), titularul autorizației de exploatare va colecta în platforma primară lemnul aflat în diferite faze tehnologice pe suprafața parchetului.

(3) Reprezentantul ocolului silvic împreună cu delegatul titularului autorizației de exploatare și în prezența unui reprezentant al gărzii forestiere, în calitate de asistent, vor proceda la inventarierea materialelor lemnoase al căror volum depășește volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranțelor admise de metoda dendrometrică utilizată la calcularea APVului, iar la final se va întocmi un proces-verbal de inventariere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare.

(4) După finalizarea procesului prevăzut la alin. (3), reprezentantul gărzii forestiere în prezența delegatului titularului autorizației de exploatare și în prezența reprezentantului ocolului silvic emitent al autorizației de exploatare va efectua controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, iar dacă în urma controlului pe suprafața parchetului vor fi identificați arbori marcați rămași pe picior, agentul constatator va dispune ocolului silvic operațiunea de demarcare a acestora; o copie a procesului-verbal de demarcare, aprobat de șeful de ocol, va fi transmisă prin poșta electronică către garda forestieră.

(5) Materialele lemnoase inventariate și pentru care a fost întocmit procesul-verbal de inventariere prevăzut la alin. (3) vor fi preluate în gestiune de către ocolul silvic care asigură administrarea/prestarea de servicii silvice.

(6) Procesul-verbal de inventariere a volumului de lemn care depășește volumul actului de punere în valoare se va aviza de către inspectorul-șef al gărzii forestiere competente teritorial și reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței legale a materialelor lemnoase al căror volum depășește volumul din APV; acest proces-verbal se înscrie în SUMAL 2.0 în momentul înregistrării operațiunii de depășire a volumului din APV.

(7) După valorificarea materialelor lemnoase conform prevederilor legale în vigoare, procesul-verbal prevăzut la alin. (6) se va înregistra în aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic de către emitentul avizelor de însoțire.

Articolul 21

(1) După reprimirea parchetului de exploatare, realizată de către emitentul autorizației de exploatare, până cel târziu la data expirării termenului prevăzut în autorizație și cu respectarea prevederilor din Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, în vigoare, APV-ul atestă proveniența legală pentru materialele lemnoase înregistrate ca stoc în platforma primară la data reprimirii și se pot emite avize de însoțire pentru transportul acestora pentru o perioadă de până la 120 de zile.

(2) În caz de forță majoră, situație de urgență, precum și în situația producerii de calamități naturale constatate cu documente - procese-verbale de începere/încetare a factorului limitativ, care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară după data reprimirii, valabilitatea de 120 de zile a APV-ului ca document care atestă proveniența se prelungește cu perioada echivalentă acțiunii factorului limitativ.

(3) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1) și/sau alin. (2), după caz, termen în care materialele lemnoase se vor transporta obligatoriu într-o gestiune temporară sau într-un depozit final, APV-ul nu mai reprezintă document de proveniență legală pentru aceste materiale lemnoase.

(4) Pentru actele de punere în valoare prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. d), data reprimirii va fi de maximum 120 de zile de la data înscrierii și activării în SUMAL 2.0 sau, în situația în care perioada până la data reprimirii din autorizația de exploatare este mai mare de 120 de zile, în SUMAL 2.0 se înscrie această dată. În caz de forță majoră, situație de urgență, precum și în situația producerii de calamități naturale constatate cu documente, procese-verbale de începere/încetare a factorului limitativ, care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară după data reprimirii, termenul de reprimire se va prelungi de către garda forestieră în baza documentelor justificative, cu perioada echivalentă acțiunii factorului limitativ.

(5) Pentru actele de punere în valoare prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. d) sunt obligatorii exploatarea și transportul masei lemnoase până la data de 31 decembrie 2021. După această dată, masa lemnoasă nu mai poate fi exploatată și transportată, cu excepția situațiilor de forță majoră, situațiilor de urgență, precum și în situația producerii de calamități naturale constatate cu documente.

Secţiunea a 3-a Utilizarea SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic și a aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize

Articolul 22

Aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic se accesează online de către profesioniști, în baza contului de utilizator cu drepturi diferențiate conform atribuțiilor specifice.

Articolul 23

(1) Utilizarea aplicației SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic este obligatorie în depozitele - punctele de lucru/depozitele temporare, centrele de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase, centrele care comercializează materiale lemnoase, instalațiile de transformare lemn rotund, în piețele, târgurile, oboarele și bursele de mărfuri în care se comercializează materiale lemnoase, pentru operatorii economici care utilizează materialele lemnoase pentru construcții în volum mai mare de 20 mc/an, precum și pentru operatorii economici care utilizează o cantitate mai mare de 20/an mc sau echivalentul a 20/an mc în cazul rumegușului și tocăturii, cu excepția consumului propriu.

(2) Aplicația Agent - Registrul electronic se utilizează în mod obligatoriu pentru:

a) înregistrarea datelor persoanelor fizice angajate în cadrul profesionistului, desemnate prin act administrativ cu drepturi de acces la aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic și aplicația mobilă SUMAL 2.0 - Avize, cu rol diferențiat în funcție de atribuțiile prevăzute în fișa postului;

b) înregistrarea datelor referitoare la spațiile de depozitare ale materialelor lemnoase, cu determinarea obligatorie a coordonatelor geografice ale acestora;

c) înregistrarea numărului/numerelor de înmatriculare și tipului mijlocului/mijloacelor de transport din dotarea companiei, utilizat/utilizate la transportul materialelor lemnoase;

d) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse sortării, precum și a volumelor și sortimentelor rezultate;

e) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse procesului de debitare, precum și a volumelor și sortimentelor rezultate;

f) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse procesului de tocare;

g) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse procesului de mangalizare;

h) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse procesului de procesare;

j) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse consumului intern;

i) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse comercializării cu amănuntul;

k) înregistrarea ieșirilor de materiale lemnoase din depozite;

l) înregistrarea proceselor-verbale de sortare, debitare, procesare, tocare, mangalizare și comercializare cu amănuntul, la sfârșitul fiecărei luni sau în termen de maximum 24 de ore de la data și ora solicitării agentului constatator cu atribuții de control.

(2) După înregistrarea și declararea în aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic de către profesioniști a depozitelor (punctelor de lucru)/depozitelor temporare de materiale lemnoase și asigurarea conexiunii la internet a acestora se va notifica garda forestieră cu privire la activarea în sistem a respectivelor spații de depozitare; în cazul în care adresa depozitelor/depozitelor temporare diferă de adresa sediului social a operatorului economic, pentru activarea în sistem, profesionistul va notifica garda forestieră competentă teritorial pe raza căreia își desfășoară activitatea. Notificarea va fi însoțită în mod obligatoriu și de documentele prevăzute la art. 3 alin. (13) lit. d).

(3) Depozitul temporar reprezintă locul unde profesionistul realizează depozitarea temporară a materialelor lemnoase, iar durata de funcționarea a acestuia va fi stabilită în funcție de volumul de masă lemnoasă și nu va fi mai mare de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii în baza aprobării gărzii forestiere competente teritorial. Profesioniștii au obligația de a împrejmui spațiul destinat depozitării temporare, de a prezenta documentele care fac dovada deținerii în folosință a terenului împrejmuit pe durata depozitării materialelor lemnoase, de a asigura conexiune la internet și de a utiliza aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic.

Articolul 24

În cazul activităților în care se achiziționează materiale lemnoase și se prelucrează integral ca materie primă - produs finit -, fără a se face expediție de materiale lemnoase, profesioniștii vor opera în aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic doar cantitățile și sortimentele de materiale lemnoase supuse procesării, precum și cantitățile și sortimentele de materiale lemnoase supuse consumului propriu; pentru materialele lemnoase rezultate în urma procesării destinate consumului propriu se va întocmi bon de consum.

Articolul 25

(1) Aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Avize se accesează de către angajații profesioniștilor în baza contului de utilizator, nume de utilizator și parolă, generat de sistem pe adresa de e-mail validă a fiecărui utilizator și cu drepturi diferențiate conform atribuțiilor specifice și este obligatorie pentru:

a) înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor de lemn transportate;

b) înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de transport;

c) înregistrarea datelor de identificare ale emitentului avizului de însoțire al materialelor transportate;

d) înregistrarea datelor de identificare ale persoanei care transportă materialele lemnoase;

e) înregistrarea datelor de identificare ale destinatarului materialelor lemnoase, precum și a adresei acestuia;

f) înregistrarea prin intermediul GPS a traseului parcurs de mijlocul de transport de la locul începerii transportului materialelor lemnoase până la locul de descărcare;

g) înregistrarea cu GPS a locului de încărcare a materialelor lemnoase;

h) generarea avizului de însoțire pentru materialele lemnoase supuse transportării;

i) predarea/preluarea avizului de însoțire generat pentru materialele lemnoase supuse transportării;

j) confirmarea descărcării materialelor lemnoase, după caz;

k) realizarea fotografiilor mijlocului de transport conform prevederilor din art. 10 alin. (3) și art. 13 alin. (3) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare.

(2) Aplicația se va descărca din magazinul Google-Play și se va instala pe terminalul electronic al utilizatorului, care va dispune obligatoriu de conexiune la date mobile, de receptor GPS integrat și sistem de operare Android - minimum versiunea 8 sau oricare dintre versiunile următoare.

(3) Utilizatorii din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i)-m) au următoarele obligații:

a) să instaleze aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize pe terminalul electronic utilizat și să realizeze cu succes autentificarea online a acesteia, prin completarea corectă a combinației nume de utilizator - parolă de acces;

b) să realizeze autentificarea corectă în aplicația mobile SUMAL 2.0 Avize și să efectueze cu succes operația de sincronizare cu serverul sistemului SUMAL 2.0, obligatoriu în zonă cu acoperire GSM sau internet Wi-Fi;

c) să opereze pe terminalul electronic pe care rulează aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize, online sau offline, informațiile standardizate la începerea transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare/depozitare/achiziție/custodie/transbordare/ locul liberului de vamă, în cazul importului, în vederea obținerii codului unic.

(4) Informațiile standardizate care se înregistrează obligatoriu în aplicația SUMAL 2.0 Avize sunt următoarele:

a) în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase de la locul recoltării/depozit/depozit temporar, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul completează obligatoriu câmpurile generate de aplicație - elementele privind identificarea emitentului, numărul unic al APV/indicativul depozitului, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare al materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum și distanța de parcurs până la destinație;

b) în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase transbordate, situație în care avizul de însoțire inițial al materialelor lemnoase reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței legale, în baza solicitării transportatorului/ proprietarului/deținătorului materialelor lemnoase, după caz, precum și în perioada de valabilitate a avizului inițial, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul avizului inițial/ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, după caz, va emite un nou aviz de însoțire al materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu elementele privind identificarea emitentului, numărul avizului de însoțire inițial, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare al materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase transbordate, precum și distanța de parcurs până la destinație. Pentru emiterea unui nou aviz de însoțire și continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, situație în care avizul de însoțire inițial nu a trecut în starea online, transportatorul profesionist/emitentul avizului, după caz, are obligația să obțină starea online a acestuia;

c) în cazul transportului materialelor lemnoase care fac obiectul achiziției de la proprietari de păduri persoane fizice, situație în care borderoul de achiziție întocmit în baza avizului/avizelor de însoțire inițial/inițiale al/ale materialelor lemnoase reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței legale, ocolul silvic al autorizației de exploatare/ocolul silvic nominalizat, după caz, va emite avizul de însoțire al materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu elementele privind identificarea emitentului, numărul și data întocmirii borderoului de achiziție, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare al materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase transbordate, precum și distanța de parcurs până la destinație;

d) în cazul transportului materialelor lemnoase reținute în vederea confiscării/confiscate, situație în care procesul-verbal de reținere în vederea stabilirii provenienței/confiscare și de dare în custodie a bunurilor reținute/confiscate, respectiv hotărârea judecătorească definitivă, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței legale, ocolul silvic care a realizat reținerea/confiscarea materialelor lemnoase este direct responsabil cu preluarea în custodie a acestora și va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu elementele privind identificarea emitentului, numărul și data întocmirii procesului-verbal pentru materialele reținute în vederea confiscării/confiscate, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, fotografia procesului-verbal de confiscare/reținere în vederea stabilirii provenienței, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare al materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase transbordate, precum și distanța de parcurs până la destinație. În cazul materialelor lemnoase reținute în vederea confiscării/confiscate de un alt agent constatator decât ocolul silvic, ocolul silvic nominalizat prin decizia structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură este direct responsabil cu preluarea în custodie a materialelor lemnoase reținute în vederea confiscării/ confiscate și va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase;

e) în cazul transportului materialelor lemnoase provenite din statele membre UE, situație în care documentele intracomunitare/factura/scrisoarea de trăsură - CMR/CIM reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, operatorul economic proprietar al materialelor lemnoase, în baza documentelor de proveniență, va înregistra în aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic materialele lemnoase ca aviz materiale lemnoase intracomunitare;

f) în cazul transportului rutier, către statele membre UE, al materialelor lemnoase provenite de pe teritoriul național, realizat de un transportator persoană juridică din alt stat membru UE decât România, operatorul economic proprietar al materialelor lemnoase, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, completează obligatoriu câmpurile generate de aplicație. Durata transportului care se înscrie în aplicație este durata necesară părăsirii teritoriului național, fără a depăși 48 de ore. Transportatorul primește o copie în format .pdf a avizului de însoțire, care însoțește mijlocul de transport până la părăsirea teritoriului național;

g) în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase importate din state terțe, situație în care declarația vamală de import și/sau, după caz, licența FLEGT reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, operatorul economic proprietar al materialelor lemnoase, după realizarea cu succes a sincronizării Aplicației SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, completează obligatoriu în câmpurile generate de aplicație: elementele privind identificarea emitentului, tipul și datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare al materialelor lemnoase, volumul, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, precum și distanța de parcurs până la destinație;

h) în cazul transportului materialelor lemnoase/produselor din lemn al căror volum depășește volumul din avizul de însoțire, cu luarea în calcul a toleranțelor admise, situație în care procesul-verbal de predare-primire încheiat între deținătorul materialelor lemnoase/produselor din lemn și ocolul silvic care primește materialele lemnoase/produsele din lemn reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, ocolul silvic de stat, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu elementele privind identificarea emitentului, numărul și data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare al materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase transbordate, precum și distanța de parcurs până la destinație;

i) în cazul transportului materialelor lemnoase al căror volum depășește volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranțelor admise de metoda dendrometrică de calcul al APV, situație în care procesul-verbal de inventariere a volumului de lemn care depășește volumul actului de punere în valoare, încheiat între titularul autorizației de exploatare și ocolul silvic care preia în gestiune materialele lemnoase, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, profesionistul care îndeplinește condiția de emitent, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu numărul și data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum și distanța de parcurs până la destinație.

(5) În cazul transportului naval, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, emitentul înscrie în avizul/avizele de însoțire elementele de identificare ale emitentului, punctul de încărcare, documentul de proveniență, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport naval, specificația materialelor lemnoase încărcate, destinatarul, punctul de descărcare și data până la care este valabil avizul de însoțire.

(6) În cazul transportului feroviar, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, emitentul înscrie în avizul de însoțire elementele de identificare ale emitentului, punctul de încărcare, documentul de proveniență, numărul de înmatriculare al vagonului, specificația materialelor lemnoase încărcate, destinatarul, punctul de descărcare și data până la care este valabil avizul de însoțire.

(7) În cazul instalațiilor de transport tehnologic, în care materialele lemnoase nu circulă cu mijloacele de transport rutiere, feroviare sau vamale, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul completează în avizul de însoțire câmpurile generate de aplicație, ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe lună și îl transmite în SUMAL 2.0.

(8) Transporturile de materiale lemnoase prevăzute la alin. (5)-(7) nu sunt însoțite de dispozitivele electronice de pe care a fost emis avizul de însoțire.

(9) În situația în care transportul rutier având ca punct de plecare și de destinație locații de pe teritoriul național se realizează de un transportator persoană juridică din alt stat membru UE decât România, persoana juridică poate transporta materiale lemnoase numai dacă dobândește calitatea de transportator profesionist.

(10) În vederea dobândirii calității de transportator profesionist persoanele juridice depun la garda forestieră competentă teritorial următoarele:

a) cerere prin care solicită dobândirea calității de transportator profesionist;

b) certificatul constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului în care să fie înscris ca obiect de activitate codul CAEN - 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

c) adresă de e-mail pentru corespondență.

(11) În vederea dobândirii calității de transportator profesionist persoanele fizice depun la garda forestieră competentă teritorial următoarele:

a) cerere prin care solicită dobândirea calității de transportator profesionist

;b) copie de pe cartea de identitate;

c) documente prin care certifică faptul că mijlocul de transport este în proprietatea acestuia;

d) adresă de e-mail pentru corespondență.

Articolul 26

Aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize va calcula și va genera automat volumul în metri cubi cu două zecimale pentru fiecare specie și sortiment înregistrate, în funcție de cerințele impuse la art. 15 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare.

Articolul 27

(1) După introducerea informațiilor standardizate prevăzute la art. 25 alin. (4)-(7) în aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize și generarea avizului de însoțire cu stare online/offline prin apăsarea butonului „Finalizează aviz“, în cazul în care profesionistul constată înregistrare eronată în aviz a anumitor informații, acestea pot fi corectate până la predarea avizului, dacă transportatorul este profesionist și în maximum 15 minute de la momentul emiterii.

(2) La momentul începerii transportului materialelor lemnoase, emitentul avizului de însoțire are următoarele obligații:

a) în situația efectuării transportului rutier de către un transportator profesionist, după generarea avizului de însoțire, în aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize va accesa lista cu avizele emise, de unde va alege avizul emis pe care îl va trimite în format electronic prin intermediul conexiunii „Bluetooth“ pe terminalul electronic al transportatorului profesionist pe care rulează aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize prin apăsarea butonului „Predă aviz“;

b) în situația efectuării transportului rutier de către o persoană fizică sau juridică de la locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, după completarea informațiilor standardizate în aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize și generarea avizului de însoțire, va completa informațiile generate pe avizul de însoțire în format letric conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare, aviz care va însoți obligatoriu mijlocul de transport până la destinație, după caz;

c) în situația efectuării transportului unei cantități de materiale lemnoase al cărei volum este cuprins între 0,1-3 mc, de către o persoană fizică sau juridică din altă locație decât locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, după completarea informațiilor standardizate în aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize și generarea avizului de însoțire, va lista pe suport fizic de hârtie avizul de însoțire generat de sistem în format „pdf“, aviz care va însoți în mod obligatoriu mijlocul de transport până la destinație;

d) în situația în care transportatorul materialelor lemnoase este o persoană fizică/juridică, după caz, care nu are calitatea de transportator profesionist, iar avizul de însoțire a fost emis la locul de recoltare cu stare offline, în termen de maximum 24 de ore de la data și ora plecării transportului trebuie să ajungă în zonă cu accesibilitate GSM pentru a transmite în stare online informațiile generate pe terminalul electronic pentru fiecare aviz emis;

e) în situația în care emitentul este și transportator al materialelor lemnoase, după înregistrarea informațiilor și finalizarea avizului va accesa lista cu avizele emise pe terminalul electronic în secțiunea „Avize proprii“, va selecta avizul generat, iar prin apăsarea butonului „Transportă“ avizul este pregătit pentru transport. Prin accesarea secțiunii „Transport“ se va adăuga avizul la transport, se vor efectua cele patru fotografii, iar în momentul în care transportul este pregătit pentru plecare se va apăsa butonul „Start transport“. La destinație, dacă beneficiarul materialelor lemnoase nu este utilizator al sistemului SUMAL 2.0, are obligația de a închide avizul prin apăsarea butonului „Acceptă“, iar dacă beneficiarul este utilizator al sistemului SUMAL 2.0, va transmite avizul în format electronic prin intermediul conexiunii „Bluetooth“ pe terminalul electronic al destinatarului.

(3) La momentul începerii transportului rutier al materialelor lemnoase, transportatorul profesionist are următoarele obligații:

a) să utilizeze aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize pentru primirea de la emitent a avizului de însoțire în format electronic prin intermediul conexiunii „Bluetooth“ pe dispozitivul mobil aflat în dotarea acestuia prin apăsarea butonului „Preluare aviz pentru transport“;

b) să realizeze patru fotografii ale mijlocului de transport încărcat - față, spate, lateral și kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport în momentul preluării avizului. Realizarea fotografiilor este obligatorie pentru fiecare aviz încărcat pe mijlocul de transport. În situația în care transportul se realizează cu atelaje, naval sau feroviar, nu există obligația realizării fotografiilor;

c) să mențină deschisă aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize pe dispozitivul mobil pe care a fost preluat avizul de însoțire în format electronic de la emitent, de la locul începerii transportului materialelor lemnoase și până la locul de descărcare a acestora, și să mențină obligatoriu conexiunea de date mobile activă și la receptorul GPS pornit pe toată perioada transportului; în timpul transportului materialelor lemnoase dispozitivul mobil însoțește în mod obligatoriu mijlocul de transport și se interzice închiderea sau dezinstalarea aplicației mobile SUMAL 2.0 Avize;

d) să oprească mijlocul de transport și să anunțe ocolul silvic/postul de poliție cu sediul cel mai apropiat, care va consemna solicitarea în registrul de intrări-ieșiri, în situația în care dispozitivul mobil care însoțește mijlocul de transport rutier devine nefuncțional. Transportul poate continua numai după încărcarea avizului cu stare online pe un nou dispozitiv mobil, în cadrul termenului de valabilitate al avizului de însoțire inițial; dacă nefuncționalitatea dispozitivului mobil este constatată în zonă fără accesibilitate GSM, iar starea avizului de însoțire este offline, în cazul în care transportatorul nu este emitentul avizului, acesta va solicita emitentului schimbarea stării avizului de însoțire din offline în online și poate continua transportul doar după încărcarea avizului de însoțire pe noul dispozitiv mobil, în cadrul termenului de valabilitate al avizului de însoțire inițial;

e) la finalizarea transportului, să transmită avizul de însoțire în format electronic prin intermediul conexiunii „Bluetooth“ apăsând butonul „Predă aviz“, pe dispozitivul mobil aflat în dotarea profesionistului utilizator al sistemului SUMAL 2.0 Agent - Registru electronic, destinatar final al materialelor lemnoase;

f) să închidă transportul, în situația în care destinatarul materialelor lemnoase nu este utilizator al SUMAL 2.0.(4) La momentul finalizării transportului, în cazul în care destinatarul materialelor lemnoase este utilizator al aplicației SUMAL 2.0 Agent - Registru electronic, gestionarul depozitului are următoarele obligații:

a) să utilizeze aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize pentru primirea de la transportatorul profesionist a avizului de însoțire în format electronic prin intermediul conexiunii „Bluetooth“, pe dispozitivul mobil aflat în dotarea acestuia, prin apăsarea butonului „Preluare aviz de la transport“;

b) să verifice informațiile standardizate din avizul de însoțire și să accepte sau să refuze materialele lemnoase aferente avizului de însoțire; acceptarea avizului de însoțire de la transportator se va realiza cu încadrarea în toleranțele de volum prevăzute la art. 15 alin. (6) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare, și presupune notă de intrare-recepție și intrarea volumului materialelor lemnoase în evidența depozitului. În situația în care refuză materialele lemnoase și nu acceptă primirea avizului de la transportator, emitentul avizului de însoțire va notifica structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial și va solicita ocolului silvic cu sediul social cel mai apropiat emiterea contracost a unui aviz de însoțire.

Articolul 28

(1) Datele rezultate lunar în urma efectuării operațiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) se cuprind în rapoarte pentru care SUMAL 2.0 va permite generarea acestora.

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se fac numai de către administratorul SUMAL 2.0 din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, la notificarea prealabilă a gărzii forestiere și după aplicarea măsurilor legale.

(3) Rapoartele precizate la alin. (1) pentru luna anterioară se tipăresc, se semnează în original și se transmit la contabilitatea operatorului economic.

Secţiunea a 4-a Utilizarea aplicației SUMAL 2.0 Control

Articolul 29

(1) Aplicația mobilă SUMAL 2.0 Control se accesează de către categoriile de utilizatori prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c)-e) și lit. h)-i) cu atribuții de control în domeniul silvic, precum și de către categoriile de utilizatori prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) și n) în baza contului de utilizator și este utilizată potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, pentru:

a) verificarea APV;

b) verificarea informațiilor din avizele de însoțire ale materialelor lemnoase;

c) verificarea transporturilor de materiale lemnoase/produse din lemn;

d) verificarea datelor de interes public referitoare la proveniența materialelor lemnoase/produselor din lemn recoltate/ transportate;

e) verificarea intrărilor, recepțiilor, activităților specifice depozitelor sau instalațiilor de prelucrat, precum și a ieșirilor materialelor lemnoase din depozitele/depozitele temporare;

f) verificarea introducerii datelor din declarația vamală de import, DVI, referitoare la specie, volum și destinatarul materialelor lemnoase/produselor din lemn provenite din import;

g) verificarea datelor din documentele intracomunitare referitoare la specie, volum și destinatarul materialelor lemnoase/produselor din lemn provenite din spațiul intracomunitar;

h) verificarea datelor din declarația vamală de export, referitoare la specie, volum și destinatarul și țara de destinație a materialelor lemnoase/produselor din lemn provenite din import.

(2) Aplicația se va descărca din magazinul Google-Play și se va instala pe terminalul electronic al utilizatorului, care va dispune obligatoriu de conexiune la date mobile, de receptor GPS integrat și sistem de operare Android - minimum versiunea 8 sau oricare dintre versiunile următoare.

Secţiunea a 5-a Utilizarea aplicației SUMAL 2.0 Superadmin

Articolul 30

Aplicația SUMAL 2.0 Superadmin se accesează online în baza contului de utilizator generat de sistem, de către personalul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a), și este obligatorie pentru:

a) înregistrarea persoanelor juridice abilitate să utilizeze sistemul SUMAL 2.0;

b) înregistrarea persoanelor fizice cu drept de acces la aplicațiile sistemului SUMAL 2.0;

c) crearea conturilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatorii sistemului SUMAL 2.0;

d) modificarea datelor introduse eronat de către utilizatori în aplicațiile sistemului SUMAL 2.0;

e) administrarea nomenclatoarelor utilizate în aplicația Agent, modulul Ocol și modulul Gardă Forestieră;

f) verificarea acțiunilor efectuate de utilizatorii sistemului SUMAL 2.0.

Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 31

(1) Acordarea/Retragerea drepturilor de acces la SUMAL 2.0 se face potrivit competențelor prevăzute de prezenta metodologie.

(2) Retragerea drepturilor de acces se face, după caz, la desființarea persoanei juridice, în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de retragere a accesului, rezoluției parchetelor judiciare, la încetarea raporturilor de muncă ale utilizatorului SUMAL 2.0, precum și în alte situații în care persoana cu acces în SUMAL 2.0 nu mai are un interes legitim.

Articolul 32

(1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase se realizează conform prevederilor art. 15 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare.

(2) Profesioniștii care achiziționează/depozitează/ transbordează/prelucrează/comercializează materiale lemnoase sau efectuează operațiuni vamale de export al materialelor lemnoase au obligația să verifice validitatea codului unic generat de sistemul SUMAL 2.0 și să urmeze procedurile legale, după caz.

Articolul 33

(1) Pentru actele de punere în valoare autorizate în SUMAL, nereprimite, și care se vor înregistra în SUMAL 2.0 la secțiunea „APV ISTORIC“, în situația în care emitentul avizelor de însoțire înscris în autorizația generată de SUMAL este cumpărătorul masei lemnoase, acesta își păstrează calitatea de emitent de avize până la transportul volumului de masă lemnoasă aferent actului de punere în valoare. În situația în care emitentul nu deține certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare solicită structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură activarea în SUMAL 2.0 a cumpărătorului masei lemnoase ca partener exploatare.

(2) După transportul volumului de masă lemnoasă aferent actului de punere în valoare, ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare are obligația de a notifica structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care ia măsura retragerii dreptului de emitere de avize al profesionistului.

Articolul 34

Centralizarea, prelucrarea și analiza datelor furnizate de către profesioniștii care recoltează/depozitează/ achiziționează/custodiază/transbordează după acordarea liberului de vamă în cazul importului de materiale lemnoase se fac pe unitatea centrală găzduită de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Articolul 35

În scop statistic, sistemul SUMAL 2.0 generează, în principal, următoarele rapoarte:

a) statistica suprafețelor de fond forestier pentru care sunt întocmite amenajamente silvice;

b) statistica volumului de lemn pus în valoare/autorizat pe proprietar, administrație silvică, tip de lucrări și pe unități amenajistice;

c) statistica materialelor lemnoase transportate din partizile în exploatare, pe specii și sortimente;

d) statistica modului de utilizare industrială a materialelor lemnoase;

e) statistica importului și exportului de materiale lemnoase.

Articolul 36

În vederea asigurării informațiilor necesare controlului provenienței și asigurării trasabilității materialelor lemnoase, sistemul SUMAL 2.0 generează, în principal, următoarele rapoarte:

a) calculul rezultatului exploatării;

b) exploatarea partizilor în perioada autorizată;

c) identificarea documentelor de transport utilizate ilegal;

d) compararea cantităților expediate cu avize de însoțire cu cele efectiv recepționate;

e) corectitudinea situațiilor gestionare raportate de profesioniști.

Articolul 37

SUMAL 2.0 permite interconectarea cu alte programe terțe utilizate de profesioniști în vederea schimbului automat de date.

Articolul 38S

erviciul SUMAL și direcția de specialitate cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură elaborează și asigură procedurile interne pentru: transferul fișelor de proprietate, modificarea datelor introduse de către utilizatori în mod eronat în aplicațiile SUMAL 2.0, întoarcerea la stadiul datelor culese din teren la generarea APV, remedieri ale funcționării SUMAL 2.0 și altele asemenea; structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură are obligația să asigure o evidență cu istoricul acestor solicitări, să monitorizeze îndeplinirea schimbărilor avizate și să raporteze la direcția de specialitate cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură despre rezultatul verificărilor efectuate și despre măsurile luate în cazul constatării de solicitări nejustificate.

Articolul 39

Avizul letric prevăzut în anexa nr. 2 la Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare, se poate completa de către emitent numai dacă este înseriat și ștampilat de ocolul silvic la care este angajat emitentul avizului de însoțire.

Articolul 40

Transportul/Expedierea/Primirea/Depozitarea/ Deținerea de materiale lemnoase finite ambalate, la care volumul/ambalaj este sub 0,1 mc, se realizează fără utilizarea SUMAL 2.0.

Articolul 41

Persoanele fizice și juridice care utilizează materialele lemnoase pentru consumul propriu la locul de destinație înscris în avizul de însoțire, inclusiv cele care utilizează materialele lemnoase pentru consumul propriu în domeniul construcțiilor, nu au obligația utilizării SUMAL 2.0. În situația în care volumul materialelor lemnoase depășește volumul necesar consumului propriu, volumul suplimentar poate fi transportat în baza unui aviz de însoțire emis de ocolul silvic pe raza căruia se găsesc materialele lemnoase.

Articolul 42

În perioada în care șeful ocolului silvic lipsește motivat, atribuțiile privind accesul și drepturile de utilizare ale SUMAL 2.0 sunt preluate de o persoană din cadrul ocolului silvic, nominalizată prin act administrativ emis de acesta.

Articolul 43

(1) Persoanele fizice îndreptățite prevăzute de Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane, republicată, și de Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, republicată, pot transporta masa lemnoasă de la locul de recoltare în baza unui aviz de însoțire emis de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru suprafața de fond forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoasă.

(2) Materialele lemnoase cu grad mic de prelucrare prevăzute de Legea nr. 144/2000, republicată, și de Legea nr. 33/1996, republicată - scândură, grinzi, bârne, araci de vie -, vor fi transportate la domiciliul sau la o altă adresă specificat(ă) de proprietarul materialului lemnos cu un aviz de însoțire emis de profesionistul care a asigurat prelucrarea materialului lemnos. Ulterior, aceste materiale lemnoase pot fi transportate, la solicitarea scrisă a proprietarului materialelor lemnoase, cu precizarea destinației, în vederea valorificării în târguri, piețe, oboare, precum și în alte locuri destinate activităților comerciale, în baza unui aviz de însoțire emis în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare, de către ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, în baza avizului de însoțire a materialelor lemnoase obținut de proprietar de la profesionistul care a asigurat prelucrarea lor, după verificarea veridicității provenienței materialului lemnos.

(3) Produsele de lemn cu grad superior de prelucrare prevăzute de Legea nr. 144/2000, republicată, și de Legea nr. 33/1996, republicată - donițe, ciubere, cozi de unelte, butoaie, șindrilă, furci din lemn și altele asemenea -, vor fi însoțite de actul de proveniență al materialelor lemnoase din care au fost confecționate, pe care vor fi înscrise data plecării, semnătura și ștampila șefului de ocol silvic cu sediul social cel mai apropiat și de autorizația de meseriaș.

(4) Materialele lemnoase aflate în proprietatea persoanelor fizice, instituțiilor publice și instituțiilor de cult, care fac dovada deținerii acestora cu aviz de însoțire, pot fi transportate de la locul de depozitare la locul în care se realizează prelucrarea sau la o altă destinație, la solicitarea scrisă a acestora, cu precizarea destinației, în baza unui aviz de însoțire emis de către ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 479/2020, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pentru transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin. (2) și (4) se va emite și genera aviz de însoțire în aplicația SUMAL 2.0 Avize, iar tipul de transport va fi încadrat la categoria „Alte situații“.

Articolul 44

(1) Datele cu caracter personal prelucrate în sistemul SUMAL 2.0 se realizează cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, precum și a altor prevederi legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuternicește Serviciul de Telecomunicații Speciale să efectueze operațiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul sistemului prevăzut la art. 1, în scopul administrării din punct de vedere tehnic a SUMAL 2.0.

(3) Datele cu caracter personal prelucrate de SUMAL 2.0 nu sunt supuse publicității și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru cele pentru care au fost colectate.

Articolul 45

Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase - SUMAL va fi funcțional până la data de 31 decembrie 2021 pentru vizualizarea și descărcarea informațiilor înregistrate în acesta.

Articolul 46

Alegerea metodei dendrometrice în funcție de lucrarea silviculturală se realizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Articolul 47

(1) Costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare, se suportă de către operatorul economic proprietar al materialelor lemnoase.

(2) Costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire se determină prin cumularea valorilor de la lit. a) și b), astfel:

a) contravaloarea a 7,5 l combustibil/100 km, fără TVA, pentru distanța dus-întors de la sediul ocolului silvic la locul transbordării/imobilizării mijlocului de transport;

b) cost emitere/aviz: 30 lei.

ANEXĂ la metodologie
Alegerea metodei dendrometrice în funcție de lucrarea silviculturală

Nr. crt.

Lucrarea silviculturală

Cod

Metoda dendrometrică

TĂIERI DE REGENERARE

1

T. succesive (însămânțare)

S1

Metoda ecuației de regresie a volumelor

2

T. succesive (dezvoltare)

S2

3

T. succesive (însămânțare, dezvoltare)

S3

4

T. succesive margine masiv

S4

5

T. succesive (definitivă) împăduriri

S5

6

T. succesive (însămânțare, definitivă) împăduriri

S6

7

T. succesive (dezvoltare, definitivă) împăduriri

S7

8

T. succesive, împăduriri sub masiv

S8

9

T. succesive (definitivă)

S9

10

T. progresive (însămânțare)

P1

Metoda ecuației de regresie a volumelor

11

T. progresive (punere în lumină)

P2

12

T. progresive (însămânțare, punere în lumină)

P3

13

T. progresive margine de masiv

P4

14

T. progresive (racordare), împăduriri

P5

15

T. progresive însămânțare (punere în lumină, racordare), împăduriri

P6

16

T. progresive (punere în lumină, racordare), împăduriri

P7

17

T. progresive, împăduriri sub masiv

P8

18

T. progresive (racordare)

P9

19

T. rase, împăduriri

R1

Metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative - în arborete pure și echiene Metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete echiene amestecate Metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene pure Metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene amestecate

20

T. rase benzi alăturate

R2

21

T. rase benzi alterne

R3

22

T. rase benzi alterne, împăduriri

R5

23

T. rase (neurmate de împăduriri)

R9

24

T. grădinărite

GD

Metoda ecuației de regresie a volumelor

25

T. grădinărite, împăduriri

G5

26

T. cvasigrădinărite (jardinatorii)

JD

Metoda ecuației de regresie a volumelor

27

T. cvasigrădinărite (jardinatorii), împăduriri

J5

28

T. transformare grădinărit

TG

Metoda ecuației de regresie a volumelor

29

T. transformare grădinărit, împăduriri

T5

30

T. conservare

TC

Metoda ecuației de regresie a volumelor

31

Crâng - tăiere de jos

CJ

Metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative - în arborete pure și echiene Metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete echiene amestecate Metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene pure Metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene amestecate

32

Crâng - tăiere căzănire

CZ

33

T. crâng, împăduriri

Z5

34

T. crâng grădinărit

CG

35

Crâng - tăiere scaun

CS

Metoda cu suprafețe de probă prevăzută la art. 2 din anexa nr. 11 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării

TĂIERI DE ÎNGRIJIRE ȘI CONDUCERE

36

Curățiri

47

Metoda cu suprafețe de probă prevăzută la art. 1 din anexa nr. 11 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor 1.323/2015 Metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative

Rărituri

48

Metoda ecuației de regresie a volumelor

TĂIERI DE IGIENĂ

37

T. igienă

46

Până la 25 de arbori inclusiv Se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arbore. Peste 25 de arbori Metoda ecuației de regresie a volumelor

38

T. igienă (T. succesive dec. II)

S0

39

T. igienă (T. progresive dec. II)

P0

40

T. igienă (T. rase, benzi alăturate sau alterne în dec. II)

R0

41

T. igienă (T. cvasigrădinărite dec. II)

J0

42

T. igienă (T. crâng dec. II)

Z0

TĂIERI PRODUSE ACCIDENTALE

43

Tăieri produse accidentale I

AC I

Până la 25 de arbori inclusiv Se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arbore. Pe suprafețe dispersate Metoda ecuației de regresie a volumelor Pe suprafețe compacte Metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative

44

Tăieri produse accidentale II

AC 2

Până la 25 de arbori inclusiv Se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arbore. Peste 25 de arbori Metoda ecuației de regresie a volumelor Metode specifice prevăzute de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015

ALTE TĂIERI

45

Tăieri de extragere a produselor extraordinare

EX

Metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative - în arborete pure și echiene Metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete echiene amestecate Metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene pure Metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene amestecate

Tăieri în fondul forestier pentru care legea nu obligă la elaborarea de amenajamente silvice (suprafața de maximum 10 ha)

T10

Până la 25 de arbori inclusiv Se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arbore. Peste 25 de arbori Metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative

46

Tăieri în vegetația din afara fondului forestier național

TAF

Până la 25 de arbori inclusiv Se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arbore. Peste 25 de arbori Metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative

NOTĂ:La metoda ecuației de regresie a volumelor, în situația în care numărul de arbori dintr-o specie este sub 25, se vor măsura toate înălțimile acestor arbori. Aplicația informatică SUMAL 2.0 va calcula automat volumul prin metoda ecuației de regresie a volumelor, acolo unde numărul de arbori pentru o specie este de peste 25, și prin metoda tabelelor de cubaj, acolo unde numărul de arbori este sub 25, și va cumula automat volumele determinate prin cele două metode.-----