ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 30-Apr-2002 actul a fost aprobat de Legea 233/2002 )

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1

(1)Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor publice petiţii formulate în nume propriu.

(1)Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora.
(la data 30-Apr-2002 Art. 1, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 233/2002 )

(2)Dreptul de petiţionare este recunoscut şi organizaţiilor legal constituite, acestea putând formula petiţii în numele colectivelor pe care le reprezintă.

Art. 2

În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetăţean ori o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.
(la data 30-Apr-2002 Art. 2 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 233/2002 )

Art. 3

Petiţiile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 vor fi soluţionate în termenele şi în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă.

Art. 4

Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.

Art. 5

Pentru soluţionarea legală a petiţiilor ce le sunt adresate conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate.

Art. 6

(1)Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să îşi organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, încadrat cu personalul necesar, care va avea pregătirea corespunzătoare şi care va primi, va înregistra şi se va îngriji de rezolvarea petiţiilor.

(2)Pentru rezolvarea temeinică şi legală a petiţiilor compartimentul prevăzut la alin. (1) le va îndruma către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.

(3)Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului. Expedierea răspunsului către petiţionar se va face numai prin intermediul compartimentului care a înregistrat petiţia, acesta îngrijindu-se şi de clasare şi arhivare.

(4)Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la alin. (1) autorităţilor sau instituţiilor publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie.

(1)Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să expedieze răspunsurile către petiţionari.

(2)Compartimentul prevăzut la alin. (1) înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.

(3)Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului.

(4)Expedierea răspunsului către petiţionar se face numai de către compartimentul pentru relaţii cu publicul, care se îngrijeşte şi de clasarea şi arhivarea petiţiilor.
(la data 30-Apr-2002 Art. 6 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 233/2002 )

Art. 61

Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta.
(la data 30-Apr-2002 Art. 6 completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 233/2002 )

Art. 7

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecut datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate potrivit prezentei ordonanţe.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe.
(la data 30-Apr-2002 Art. 7 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 233/2002 )

Art. 8

(1)Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

(2)Pentru soluţionarea petiţiilor primite de la o altă autoritate sau instituţie publică, potrivit art. 6 alin. (4), curge un nou termen de 30 de zile.

(2)Pentru soluţionarea petiţiilor transmise, potrivit art. 61, de la alte autorităţi sau instituţii publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiţiei la autoritatea sau instituţia publică competentă.
(la data 30-Apr-2002 Art. 8, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 233/2002 )

Art. 9

În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile.

În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile, iar în domeniul energiei şi gazelor naturale, termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile, cu notificarea prealabilă a petentului
(la data 21-Jan-2018 Art. 9 modificat de Actul din Legea 31/2018 )

Art. 10

(1)În cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns.

(2)Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează la numărul iniţial, făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.

(1)În cazul în care un petiţionar adresează aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite.

(2)Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.
(la data 30-Apr-2002 Art. 10 modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 233/2002 )

Art. 11

În cazul în care prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluţionată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia.

Art. 12

(1)Repartizarea petiţiilor în vederea soluţionării lor de către personalul de specialitate se face de către şeful compartimentului căruia i s-a trimis petiţia de către compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.

(2)Funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt obligate să rezolve numai petiţiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primească direct de la petenţi, să intervină sau să depună stăruinţă pentru soluţionarea acestora în afara cadrului legal.

Art. 13

Semnarea răspunsului se va face numai de către şeful compartimentului care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica în mod obligatoriu temeiul legal al soluţiei adoptate.

Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a solicitat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.
(la data 30-Apr-2002 Art. 13 modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 233/2002 )

Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.
(la data 20-Aug-2002 Art. 13 rectificat de Actul din Rectificare din 2002 )

Art. 14

Semestrial autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.

Art. 15

Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte:

a)nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în prezenta ordonanţă;

b)intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal;

c)primirea direct de la petiţionar a unei petiţii în vederea rezolvării, fără a fi repartizată de şeful compartimentului.

c)primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful compartimentului de specialitate.
(la data 30-Apr-2002 Art. 15, litera C. modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 233/2002 )

Art. 151

Modul de soluţionare a petiţiilor adresate Parlamentului şi Preşedintelui României se face potrivit reglementărilor proprii.
(la data 30-Apr-2002 Art. 15 completat de Art. 1, punctul 10. din Legea 233/2002 )

Art. 16

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă orice dispoziţii contrare.

(la data 30-Apr-2002 Art. 16 abrogat de Art. 1, punctul 11. din Legea 233/2002 )

-****-

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul informaţiilor publice,

Vasile Dîncu

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 84 din data de 1 februarie 2002


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.