LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 03-Jul-2008 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2008 )

(la data 22-Nov-2006 actul a fost promulgata de Decretul 1258/2006 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a)administrator - autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi care asigură administrarea faunei de interes cinegetic;

b)atribuire în gestiune - acţiunea prin care administratorul dă dreptul şi obligaţia de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condiţiile prezentei legi;

c)braconaj - acţiunea desfăşurată în vederea obţinerii aceloraşi efecte ca şi prin acţiunea de vânătoare, fără a fi îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia din urmă;

d)capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului;

d)capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
(la data 13-Nov-2008 Art. 1, litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 215/2008 )

e)cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de către administrator, care se poate vâna în cadrul unui fond de vânătoare;

f)Consiliu Naţional de Vânătoare - organismul de avizare şi consultare, cu autoritate ştiinţifică în domeniul cinegetic, care este format din reprezentanţii instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniul faunei de interes vânătoresc şi al mediului de viaţă al acesteia;

g)drept de vânătoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietară a terenurilor pe care sunt arondate fonduri de vânătoare, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, dacă este licenţiată;

h)faună de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populaţiile din speciile de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, existente pe teritoriul României;

i)fond cinegetic - fauna de interes cinegetic, împreună cu totalitatea fondurilor de vânătoare;

i)fond cinegetic - unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic şi suprafaţa de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar şi astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondurile cinegetice suprafeţele din intravilan, precum şi zona strict protejată şi zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
(la data 13-Nov-2008 Art. 1, litera I. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 215/2008 )

j)fond de vânătoare - unitatea de gospodărire cinegetică constituită indiferent de categoria de teren, indiferent de proprietar şi astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondul de vânătoare suprafeţele din perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan, suprafeţele rezervaţiilor ştiinţifice, suprafeţele parcurilor naţionale, suprafeţele siturilor patrimoniului natural universal şi suprafeţele strict protejate din cadrul zonelor umede de importanţă internaţională;

j)fond cinegetic naţional - totalitatea fondurilor cinegetice din România;
(la data 13-Nov-2008 Art. 1, litera J. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 215/2008 )

k)gestionar - persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de vânătoare;

l)gestionar consacrat - organizaţia de vânătoare română, licenţiată în condiţiile prezentei legi, cu drept de a obţine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond de vânătoare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul de vânătoare respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul de vânătoare respectiv şi oferă tariful de gestionare;

l)gestionar consacrat - organizaţia de vânătoare română, licenţiată în condiţiile legii, cu drept de a obţine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv şi oferă tariful de gestionare;
(la data 13-Nov-2008 Art. 1, litera L. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 215/2008 )

l)gestionar consacrat - persoana juridică română, licenţiată în condiţiile legii, cu drept de a obţine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv, nu înregistrează datorii privind plata tarifului de gestionare şi acceptă tariful de gestionare;
(la data 03-Dec-2010 Art. 1, litera L. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 102/2010 )

m)gestionare - activitatea de gospodărire durabilă a faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare, realizată de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul şi răspunderea lor, pentru perioada stabilită prin contractele de gestiune;

n)jujeu - piesa de formă cilindrică, confecţionată prin strunjire, din lemn de esenţă tare, care trebuie purtată de câinii care însoţesc turmele şi cirezile de animale domestice;

o)licenţă - împuternicirea dată de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestată printr-un document oficial;

p)odorivector - substanţa sau produsul, natural ori de sinteză, care răspândeşte un miros ce atrage exemplarele de faună de interes cinegetic şi care permite omului determinarea direcţiei şi controlul deplasării acestora;

q)organizaţie de vânătoare - persoana juridică română constituită în condiţiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vânătorilor, în scopul gestionării durabile a vânatului şi al exercitării vânătorii recreativ-sportive, care poate adera la asociaţii, uniuni sau federaţii naţionale de profil pentru reprezentarea lor la nivel naţional şi internaţional;

r)populaţie optimă - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabitează într-un fond de vânătoare într-o anumită structură de specii şi într-o anumită structură de vârste în cadrul fiecărei specii, care asigură conservarea biodiversităţii, produce minimum de pagube şi nu prezintă risc pentru populaţia umană;

s)regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice şi economice prin care fauna de interes cinegetic este administrată şi gestionată durabil, în scopul conservării biodiversităţii, menţinerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii şi satisfacerii unor cerinţe social-economice;

ş)staţionar - suprafaţa de teren, împreună cu instalaţiile şi amenajările specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lăsate în libertate, existând pericolul ca acestea să moară. Pe aceste suprafeţe sunt asigurate condiţiile de asistenţă sanitar-veterinară corespunzătoare şi condiţiile de viaţă, creştere şi dezvoltare pentru exemplarele respective;

t)tarif de gestionare - suma de bani care se plăteşte anual de către gestionar pentru exploatarea durabilă a faunei cinegetice pe care o gestionează;

ţ)vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin acţiunea de vânătoare. Nu constituie vânat exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin capturare sau împuşcare pe suprafeţele de teren care nu sunt incluse în fondurile de vânătoare, precum şi cele obţinute prin acţiuni de braconaj;

ţ)vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin acţiunile de vânătoare sau prin acţiunile de braconaj cinegetic;
(la data 13-Nov-2008 Art. 1, litera Ţ. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 215/2008 )

u)vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea vânatului ori uciderea acestuia, desfăşurată asupra exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate pe fondurile de vânătoare. Nu constituie acţiune de vânătoare capturarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora;

(la data 03-Jul-2008 Art. 1, litera U. din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din capitolul I din Regulament din 2008 )

u)vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate. Nu constituie acţiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora;
(la data 13-Nov-2008 Art. 1, litera U. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 215/2008 )

v)vânător - persoana fizică ce practică vânătoarea în condiţiile prezentei legi;

w)zonă de linişte - suprafaţa stabilită în cadrul unui fond de vânătoare, delimitată şi marcată pe teren prin semne vizibile şi distinctive, destinată să asigure condiţii de viaţă optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului de vânătoare respectiv, indiferent de anotimp.

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1.a) administrator - autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare şi asigură administrarea faunei cinegetice;

2.b) armă de vânătoare - armă de foc a cărei caracteristică şi utilizare sunt reglementate de administrator;

3.c) atribuire în gestiune - acţiunea prin care administratorul dă dreptul şi obligaţia de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condiţiile prezentei legi;

4.d) braconaj - tentativa sau acţiunea desfăşurată în scopul dobândirii sau capturării vânatului, finalizată cu rezultat sau nu, cu încălcarea prevederilor prezentei legi;

5.e) capcană autorizată - orice dispozitiv, instalaţie sau fileu de capturare a exemplarelor de faună cinegetică, a cărui utilizare este reglementată de administrator;

6.f) câine hoinar - câine găsit liber în fondul cinegetic, care nu face parte din categoria câinilor de vânătoare şi nu poartă semn distinct care să ateste acest fapt, al cărui stăpân nu poate fi identificat la acel moment;

7.g) câine de vânătoare - câine utilitar, a cărui utilizare în fondul cinegetic, exclusiv de către vânători, este reglementată de administrator;

8.h) cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic aprobat anual de către administrator pe specii şi gestionar până la data de 15 aprilie pentru specia căprior şi până la 15 mai pentru celelalte specii admise la vânătoare, care se poate vâna în cadrul unui fond cinegetic;

9.i) efectiv optim - numărul de exemplare aparţinând unei specii din fauna cinegetică, care habitează într-un fond cinegetic, într-o anumită structură populaţională, şi asigură conservarea speciilor, produce minimum de pagube şi nu prezintă risc pentru populaţia umană;

10.j) Consiliu Naţional de Vânătoare - organismul de avizare şi consultare, cu autoritate ştiinţifică în domeniul cinegetic, care este format din reprezentanţii instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniul faunei cinegetice şi al mediului de viaţă al acesteia;

11.k) drept de vânătoare - dreptul statului de administrare a faunei cinegetice în condiţiile legii;

12.l) dreptul de a vâna - dreptul persoanei fizice de a practica vânătoarea în condiţiile legii;

13.m) faună de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populaţiile din speciile de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, existente pe teritoriul României;

14.n) fond cinegetic - unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic şi suprafaţa de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar, şi astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său; nu se includ în fondurile cinegetice suprafeţele din parcurile naţionale şi din Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării»;

15.o) fond cinegetic naţional - totalitatea fondurilor cinegetice din România;

16.p) gestionar - persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de vânătoare;

17.q) gestionar consacrat - gestionarul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv, contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa, îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv şi nu înregistrează datorii privind plata tarifului de gestionare la data solicitării şi acceptă tariful de gestionare;

18.r) gestionare - activitatea de gospodărire durabilă a faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare, realizată de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul şi răspunderea lor, pentru perioada stabilită prin contractele de gestiune;

19.s) jujeu - piesă de formă cilindrică, confecţionată din lemn de esenţă tare, cu diametrul de 3 cm şi lungime de 30 cm, prinsă de zgardă la mijloc cu un lanţ astfel încât poziţia acesteia să se situeze sub genunchii membrelor anterioare ale câinelui, pe care o poartă permanent;

20.ş) licenţă - împuternicirea dată de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestată printr-un document oficial;

21.t) odorivector - substanţa sau produsul, natural ori de sinteză, care răspândeşte un miros ce atrage exemplarele de faună de interes cinegetic şi care permite omului determinarea direcţiei şi controlul deplasării acestora;

22.ţ) organizaţie vânătorească - persoana juridică română, constituită pe baza principiului liberei asocieri a vânătorilor cu domiciliul sau rezidenţa în România, în scopul gestionării durabile a faunei cinegetice şi al exercitării vânătorii;

23.u) permis de vânătoare - document cu valoare de licenţă de vânătoare, obţinut în condiţiile legii, de persoane fizice cu domiciliul sau cu reşedinţa în România;

24.v) pisică hoinară - pisică domestică găsită în fondul cinegetic la mai mult de 200 m de ultima locuinţă;

25.w) populaţie optimă - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabitează într-un fond cinegetic într-o anumită structură de specii şi într-o anumită structură de vârste în cadrul fiecărei specii, care asigură conservarea biodiversităţii, produce minimum de pagube şi nu prezintă risc pentru populaţia umană;

26.x) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice şi economice prin care fauna de interes cinegetic este administrată şi gestionată durabil, în scopul conservării biodiversităţii, menţinerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii şi satisfacerii unor cerinţe social-economice;

27.y) suprafaţă productivă cinegetic - suprafaţa cuprinsă în fondul cinegetic în care gestionarea faunei cinegetice şi exercitarea vânătorii sunt admise;

28.z) suprafaţă neproductivă cinegetic - suprafaţa cuprinsă în fondul cinegetic în care vânătoarea este interzisă;

29.aa) staţionar - suprafaţa de teren, împreună cu instalaţiile şi amenajările specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lăsate în libertate, existând pericolul ca acestea să moară; pe aceste suprafeţe sunt asigurate condiţiile de asistenţă sanitar-veterinară corespunzătoare şi condiţiile de viaţă, creştere şi dezvoltare pentru exemplarele respective;

30.ab) tarif de gestionare - suma de bani care se plăteşte anual de către gestionar pentru exploatarea durabilă a faunei cinegetice pe care o gestionează;

31.ac) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin acţiunile de vânătoare sau prin acţiunile de braconaj cinegetic;

32.ad) vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate; nu constituie acţiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora;

33.ae) vânător - persoană fizică licenţiată, membră a unei organizaţii vânătoreşti gestionare de faună cinegetică, care ocroteşte, îngrijeşte şi extrage fauna cinegetică în condiţiile legii;

34.af) zonă de linişte - suprafaţa stabilită în cadrul unui fond de vânătoare, delimitată şi marcată pe teren prin semne vizibile şi distinctive, destinată să asigure condiţii de viaţă optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului cinegetic respectiv, indiferent de anotimp.
(la data 24-Jul-2015 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 149/2015 )

Art. 2

Fauna de interes cinegetic este resursă naturală regenerabilă, bun public de interes naţional şi internaţional.

Art. 3

Exercitarea vânătorii se face în scopul asigurării echilibrului ecologic, ameliorării calităţii populaţiilor faunei de interes cinegetic, cercetării ştiinţifice, precum şi în scop didactic sau recreativ-sportiv.

Art. 4

Nimeni nu are dreptul de a vâna pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizaţia de vânătoare, care dovedeşte, în condiţiile prezentei legi, consimţământul proprietarului, al asociaţiei de proprietari sau al celui mandatat de aceştia în acest scop.

(1)Nimeni nu are dreptul de a vâna pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizaţia de vânătoare.
(la data 24-Jul-2015 Art. 4 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 149/2015 )

(2)Deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile de vânătoare au obligaţia de a permite desfăşurarea acţiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le deţin sau aparţin, în condiţiile alin. (1).
(la data 16-Jul-2007 Art. 4 din capitolul I completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 197/2007 )

Art. 5

(1)Criteriile de constituire a unui fond de vânătoare sunt următoarele:

a)mărimea suprafeţei fondului de vânătoare;

b)stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic;

c)limitele fondului de vânătoare;

d)apartenenţa, de regulă, la acelaşi etaj altitudinal;

e)structura de proprietate asupra terenului. Se urmăreşte, pe cât posibil, constituirea de fonduri de vânătoare pe terenuri care aparţin aceluiaşi tip de proprietate;

f)existenţa diversităţii din punct de vedere al folosinţei terenurilor. Se urmăreşte ca în cadrul unui fond de vânătoare să existe cât mai multe categorii de folosinţă a terenului;

g)constituirea, în timp, a fondurilor de vânătoare.

(2)Suprafaţa unui fond de vânătoare va fi de cel puţin 5.000 ha la câmpie şi în Delta Dunării, 7.000 ha la deal şi 10.000 ha la munte.

(3)Suprafaţa minimă necesară pentru un membru vânător este de:

a)150 ha la câmpie şi în Delta Dunării;

b)250 ha la deal;

c)350 ha la munte.

(4)Fondul de vânătoare se delimitează pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apă şi altele asemenea, şi/sau artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, căi ferate, autostrăzi, linii electrice, canale de irigaţii sau navigabile şi altele asemenea, uşor identificabile.

(5)Pentru constituirea unui fond de vânătoare este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1).

(1)Criteriile de constituire a unui fond cinegetic sunt următoarele:

a)mărimea suprafeţei fondului cinegetic;

b)stabilitatea faunei cinegetice sedentare de interes cinegetic în interiorul limitelor fondului cinegetic;

c)limitele uşor de descris şi de identificat pe teren ale fondului cinegetic;

d)constituirea şi delimitarea istorică a fondurilor cinegetice;

e)includerea tuturor localităţilor, cu excepţia municipiilor, în cuprinsul fondurilor cinegetice.

(2)Suprafaţa unui fond cinegetic va fi de cel puţin 5.000 ha la Câmpie, 7.000 ha la deal şi 10.000 ha la munte, iar suprafaţa productivă cinegetic din fiecare fond cinegetic să fie mai mare decât jumătate din suprafaţa fondului cinegetic respectiv.

(3)Suprafaţa productivă cinegetic minimă necesară pentru un membru vânător, pe organizaţii vânătoreşti şi la nivelul ţării, este de:

a)150 ha la câmpie;

b)200 ha la deal;

c)250 ha la munte.

(4)Fondul cinegetic se delimitează pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apă şi altele asemenea, şi/sau limite artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, căi ferate, autostrăzi, linii electrice, canale de irigaţii sau navigabile şi altele asemenea, uşor identificabile.

(5)Pentru constituirea unui fond cinegetic este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1).

(6)Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (4), se constituie fondul cinegetic Scroviştea din judeţul Ilfov, care va avea o suprafaţă de maximum 5.000 ha.
(la data 24-Jul-2015 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 149/2015 )

CAPITOLUL II: Administrarea şi gestionarea fondului cinegetic al RomânieiCAPITOLUL II:Administrarea şi gestionarea faunei cinegetice a României(la data 24-Jul-2015 capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 149/2015 )

Art. 6

(1)Principalele atribuţii ale administratorului pentru protecţia faunei de interes cinegetic şi în domeniul vânătorii sunt următoarele:

a)elaborează strategia privind fondul cinegetic al României;

b)stabileşte criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare pe care le scoate la licitaţie;

b)stabileşte criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;
(la data 13-Nov-2008 Art. 6, alin. (1), litera B. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 215/2008 )

c)stabileşte valoarea de pornire pentru licitaţiile pe care le organizează în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor de vânătoare;

d)stabileşte tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare atribuite direct;

e)elaborează metodologia şi reglementările de organizare şi practicare a vânătorii;

f)stabileşte şi aprobă cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, în funcţie de tendinţele evoluţiei populaţiei faunei cinegetice şi de populaţia optimă;

f)stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15 mai, cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului; cotele de recoltă astfel aprobate devin obligatorii de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;
(la data 13-Nov-2008 Art. 6, alin. (1), litera F. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 215/2008 )

(la data 13-May-2009 Art. 6, alin. (1), litera F. din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 287/2009 )

(la data 13-May-2011 Art. 6, alin. (1), litera F. din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1384/2011 )

(la data 15-May-2015 Art. 6, alin. (1), litera F. din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 818/2015 )

g)propune, în situaţii justificate, modificarea perioadelor legale de vânătoare pentru unele specii de vânat;

h)avizează propunerile de populare a fondurilor de vânătoare cu specii noi de vânat, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română şi de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului;

h)avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română şi de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului;
(la data 13-Nov-2008 Art. 6, alin. (1), litera H. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 215/2008 )

i)stabileşte, împreună cu reprezentanţii ministerelor de resort, măsurile necesare menţinerii echilibrului ecologic şi prevenirii pagubelor cauzate de vânat şi prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier;

j)ţine evidenţa şi publică anual date referitoare la populaţia de faună cinegetică, starea de sănătate a acesteia, recoltele şi trofeele de vânat;

k)colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în vederea stabilirii programelor de învăţământ pentru instituţiile de învăţământ care au ca discipline de studiu fauna cinegetică şi vânătoarea şi în vederea stabilirii programelor de cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic;

l)controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile;

m)organizează direct şi coordonează activitatea de combatere a braconajului;

n)organizează documentarea ştiinţifică în managementul cinegetic şi stabileşte sistemul informaţional în domeniul cinegetic;

o)stabileşte criteriile pentru acordarea licenţei de funcţionare gestionarilor fondurilor de vânătoare;

(la data 15-Apr-2008 Art. 6, alin. (1), litera O. din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Criterii din 2008 )

p)acordă licenţa de funcţionare gestionarilor fondurilor de vânătoare;

q)colaborează cu Ministerul Justiţiei pentru atestarea experţilor tehnici judiciari în vânătoare;

r)emite şi aprobă modelul permiselor de vânătoare şi ţine evidenţa persoanelor care au dobândit calitatea de vânător;

s)emite şi pune la dispoziţie gestionarilor fondurilor de vânătoare formularele autorizaţiilor de vânătoare;

ş)stabileşte rasele de câini admise la vânătoare în România;

t)stabileşte, împreună cu Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, armele şi categoriile de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România;

ţ)iniţiază acţiuni de popularizare a activităţii cinegetice şi de educare a populaţiei în domeniu;

u)participă sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internaţionale în domeniul cinegetic;

v)înfiinţează Comisia naţională de evaluare a trofeelor de vânat, cu reprezentare în teritoriu;

x)stabileşte modelul-cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentanţii gestionarilor fondurilor de vânătoare.

(la data 16-Apr-2008 Art. 6, alin. (1), litera X. din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 219/2008 )

(2)În cadrul administratorului funcţionează un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic.

(3)Pe lângă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură funcţionează Consiliul Naţional de Vânătoare, înfiinţat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, compus din reprezentanţi ai administratorului, ai autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, ai autorităţii naţionale sanitare veterinare, ai unităţilor de învăţământ superior şi de cercetare cu profil cinegetic din România şi ai gestionarilor fondurilor de vânătoare proporţional cu suprafaţa fondurilor de vânătoare gestionate.

(4)Administratorul adoptă orice alte măsuri necesare, în acord cu dispoziţiile legale privind regimul cinegetic.

(1)Principalele atribuţii ale administratorului faunei cinegetice sunt următoarele:

a)elaborează strategia naţională pentru conservarea faunei cinegetice şi a habitatelor acesteia, precum şi pentru accesarea de fonduri europene şi guvernamentale în acest scop;

b)stabileşte criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;

c)calculează tariful de gestionare pentru suprafeţele productive cinegetic din fondurile cinegetice atribuite direct, tarif ce constituie valoare de pornire a licitaţiilor organizate în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor cinegetice neatribuite direct;

d)stabileşte tarifele minimale, pe specii, pentru practicarea vânătorii cu vânători cetăţeni străini;

e)elaborează reglementările de organizare şi practicare a vânătorii cu arme şi capcane;

f)stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15 aprilie pentru specia căprior şi până la 15 mai pentru celelalte specii admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, cotele de recoltă pentru speciile din anexa nr. 1, care devin obligatoriu de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;

(la data 24-May-2016 Art. 6, alin. (1), litera F. din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 951/2016 )

(la data 26-Apr-2017 Art. 6, alin. (1), litera F. din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 316/2017 )

(la data 16-May-2017 Art. 6, alin. (1), litera F. din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 428/2017 )

g)propune, în situaţii justificate, modificarea perioadelor legale de vânătoare pentru unele specii de vânat;

h)avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română şi de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului;

i)stabileşte, împreună cu reprezentanţii ministerelor de resort, măsurile necesare menţinerii echilibrului ecologic şi prevenirii pagubelor cauzate de vânat şi prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier;

j)ţine evidenţa şi publică anual date referitoare la populaţia de faună cinegetică, starea de sănătate a acesteia, recoltele şi trofeele de vânat;

k)colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în vederea stabilirii programelor de învăţământ pentru instituţiile de învăţământ care au ca discipline de studiu fauna cinegetică şi vânătoarea şi în vederea stabilirii programelor de cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic;

l)controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentei legi şi a dispoziţiilor contractelor de gestionare;

m)organizează direct şi coordonează activitatea de combatere a braconajului;

n)organizează documentarea ştiinţifică în managementul cinegetic şi stabileşte sistemul informaţional în domeniu;

o)stabileşte criteriile pentru acordarea licenţei de funcţionare a gestionarilor fondurilor cinegetice şi acordă sau retrage, după caz, această licenţă;

p)atestă, împreună cu Ministerul Justiţiei, experţii tehnici judiciari în vânătoare;

q)aprobă modelul permiselor şi autorizaţiilor de vânătoare şi ţine evidenţa persoanelor care au dobândit calitatea de vânător;

r)emite şi pune la dispoziţia gestionarilor fondurilor cinegetice formularele autorizaţiilor de vânătoare;

s)stabileşte calibrele armelor de foc şi categoriile de muniţie, capcanele şi rasele de câini care pot fi folosite la vânătoare în România;

ş)stabileşte, împreună cu Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, armele şi categoriile de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România;

t)iniţiază acţiuni de popularizare a activităţii cinegetice şi de educare a populaţiei în domeniu;

ţ)participă sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internaţionale în domeniul cinegetic;

u)înfiinţează Comisia naţională de evaluare a trofeelor de vânat, cu reprezentare în teritoriu;

v)stabileşte modelul-cadru al contractului de gestionare şi a actelor adiţionale, prin negociere cu reprezentanţii gestionarilor fondurilor cinegetice.

(2)În cadrul administratorului funcţionează un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic.

(3)Pe lângă administrator funcţionează Consiliul Naţional de Vânătoare, înfiinţat prin ordin al conducătorului acestuia, compus din 3 reprezentanţi ai administratorului, 3 reprezentanţi ai asociaţiilor de vânătoare proporţional cu suprafaţa fondurilor cinegetice gestionate şi din câte un reprezentant al autorităţilor publice centrale care răspund de protecţia mediului, justiţie şi poliţie, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al unităţilor de învăţământ superior cu profil cinegetic, al instituţiilor de cercetare în domeniul cinegetic din România, al administratorului pădurilor proprietate publică a statului, al administratorilor pădurilor proprietate privată şi al administratorilor pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.

(4)Administratorul adoptă cu avizul Consiliului Naţional de Vânătoare orice alte măsuri necesare, în acord cu dispoziţiile legale privind regimul cinegetic.
(la data 24-Jul-2015 Art. 6 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 149/2015 )

Art. 7

Categoriile de gestionari cu care se pot încheia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt următoarele:

a)administratorii pădurilor proprietate privată;

b)administratorii pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;

c)organizaţiile de vânătoare;

d)administratorul pădurilor proprietate publică a statului;

e)instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic;

f)instituţiile de învăţământ care au ca discipline de studiu vânatul şi vânătoarea.

Categoriile de gestionari care pot încheia contracte de gestionare a faunei cinegetice sunt următoarele:

a)organizaţiile vânătoreşti;

b)administratorul pădurilor proprietate publică a statului;

c)administratorii pădurilor proprietate privată;

d)administratorii pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;

e)instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică;

f)instituţiile de învăţământ care au ca discipline de studiu vânatul şi vânătoarea;

g)Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru fondul cinegetic Scroviştea din judeţul Ilfov.
(la data 24-Jul-2015 Art. 7 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 149/2015 )

Art. 8

(la data 07-Nov-2016 Art. 8 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2016 )

(la data 27-Aug-2010 Art. 8 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2010 )

(1)Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de administrator pe fonduri de vânătoare, prin următoarele modalităţi:

1.A)direct, pentru următoarele categorii de fonduri de vânătoare:

a)fondurile de vânătoare pe care proprietarii, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafaţă de teren care reprezintă minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond de vânătoare, individual sau într-o asociaţie constituită în acest scop. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizică sau juridică, după caz;

a)fondurile cinegetice pe care proprietarii privaţi, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafaţă de teren care reprezintă minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic, individual sau într-o asociaţie legal constituită în acest scop. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizică sau juridică, după caz;
(la data 13-Nov-2008 Art. 8, alin. (1), punctul 1., litera A. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 215/2008 )

b)fondurile de vânătoare pe care statul este proprietar pe minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond de vânătoare. Acest tip de atribuire se realizează pentru categoria de gestionari prevăzută la art. 7 lit. d) şi e) şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea;

b)fondurile cinegetice pe care statul este proprietar al fondului forestier pe minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizează pentru categoria de gestionari prevăzută la art. 7 lit. d) şi e) şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea;
(la data 13-Nov-2008 Art. 8, alin. (1), punctul 1., litera B. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 215/2008 )

c)fondurile de vânătoare pentru care proprietarii, individual sau în asociaţie constituită în scopul obţinerii dreptului de a gestiona fondurile de vânătoare respective prin structură licenţiată, nu au în proprietate minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond şi pentru cele care nu au fost atribuite în condiţiile lit. a) şi b). Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului consacrat, la cererea acestuia;

2.B)prin licitaţie publică, pentru fondurile de vânătoare neatribuite în condiţiile lit. A.

(2)Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare anterioare, din orice motive.

(1)Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de către administrator pe fonduri cinegetice, prin următoarele modalităţi:

a)direct;

b)prin licitaţie publică, pentru fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la lit. a).

(2)Atribuirea directă prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează pentru următoarele categorii de fonduri cinegetice:

a)fondurile cinegetice pentru care proprietarii, persoane fizice şi/sau juridice, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale, individual ori într-o asociaţie legal constituită în scopul propunerii gestionarului faunei cinegetice, fac dovada că au în proprietate terenuri care reprezintă peste 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus de către proprietarii terenurilor, pentru o perioadă de 10 ani;

b)fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la lit. a) se atribuie, în condiţiile legii, după cum urmează:

1.organizaţiilor vânătoreşti care la data atribuirii gestionează cel puţin 5 fonduri cinegetice li se atribuie, în calitate de gestionari consacraţi, la cerere, câte 5 fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestionează şi au rămas neatribuite. După atribuirea celor 5 fonduri cinegetice, li se mai atribuie direct încă 50% din numărul fondurilor cinegetice pe care le-au gestionat şi au rămas neatribuite;

2.organizaţiilor vânătoreşti, instituţiilor de învăţământ de stat care au ca discipline de studiu vânatul şi vânătoarea şi instituţiilor de stat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic, care la data atribuirii gestionează până la 5 fonduri cinegetice, în calitate de gestionari consacraţi, li se atribuie în gestiune, la cerere, aceleaşi fonduri cinegetice rămase neatribuite direct;

3.administratorului pădurilor proprietate publică a statului, în calitate de gestionar consacrat, i se atribuie, la cerere, 200 de fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestionează şi au rămas neatribuite direct şi 50% din restul fondurilor cinegetice pe care Ie-a gestionat şi au rămas neatribuite;

c)fondurile cinegetice care nu au fost atribuite în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), pentru care statul este proprietar al fondului funciar în suprafaţă mai mare de 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se poate realiza pentru instituţiile de stat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea.

(3)Numărul fondurilor cinegetice rezultat prin aplicarea procentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) se rotunjeşte în plus, dacă este cazul, până la nivel de număr întreg.

(4)Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor anterioare de gestionare a fondurilor cinegetice, din orice motive.
(la data 03-Dec-2010 Art. 8 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 102/2010 )

(1)Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de către administrator pe fonduri cinegetice, prin următoarele modalităţi şi în următoarea ordine:

a)direct, în cazul gestionarilor consacraţi;

b)direct, în cazul gestionarilor propuşi de asociaţiile proprietarilor de terenuri;

c)prin licitaţie publică, pentru fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la lit. a);

(2)Numărul fondurilor cinegetice rezultat se rotunjeşte în plus, dacă este cazul, până la nivel de număr întreg.

(3)Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice din oricare motive.

(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), dreptul de gestionare a fondului cinegetic Scroviştea din judeţul Ilfov se atribuie direct Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat».
(la data 24-Jul-2015 Art. 8 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 149/2015 )

Art. 9

(1)La încredinţarea gestiunii, administratorul încheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru 10 ani.

(1)La încredinţarea gestiunii, administratorul încheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru o perioadă de 16 ani.
(la data 24-Jul-2015 Art. 9, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 149/2015 )

(11)Prevederile alin. (1) se aplică şi gestionarilor cu contracte de gestionare în derulare, cu acordul acestora.
(la data 28-Jul-2017 Art. 9, alin. (1) din capitolul II completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 184/2017 )

(2)Gestionarul este obligat să plătească tariful de gestionare anual, în două tranşe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs şi a doua până la data de 15 mai a anului următor.

(3)Tariful de gestionare prevăzut la alin. (2) nu este purtător de TVA şi se calculează pentru sezonul de vânătoare 15 mai anul curent - 14 mai anul viitor.
(la data 13-Nov-2008 Art. 9 din capitolul II completat de Art. I, punctul 4. din Legea 215/2008 )

(4)Plata tarifului de gestionare pentru situaţiile în care contractul de gestionare încetează în cursul sezonului de vânătoare se face proporţional cu numărul de zile calendaristice din sezonul de vânătoare în care fiecare gestionar are în gestiune fauna cinegetică, independent de nivelul realizării cotelor de recoltă, după cum urmează:

a)pentru perioada cuprinsă între începutul sezonului de vânătoare şi data predării-preluării gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic în cauză se achită de către gestionarul titular al contractului de gestionare care a încetat;

b)pentru perioada cuprinsă între data predării-preluării gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic în cauză şi sfârşitul sezonului de vânătoare se achită de către gestionarul titular al noului contract de gestionare.

(5)Gestionarii care au în gestiune fonduri cinegetice pot face, de comun acord, schimb de gestiuni, cu avizul administratorului fondului cinegetic naţional. Schimbul se realizează cu păstrarea clauzelor cuprinse în contractele iniţiale, modificându-se doar titularii de contracte prin acte adiţionale încheiate între administrator şi gestionarii în cauză.
(la data 03-Dec-2010 Art. 9, alin. (3) din capitolul II completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 102/2010 )

(5)Asociaţiile de vânătoare care au în gestiune fonduri cinegetice pot face, de comun acord, schimb de gestiuni ori cesionări de contracte de gestionare către alţi gestionari licenţiaţi, cu avizul administratorului fondului cinegetic naţional. Schimbul sau cesionarea se realizează cu păstrarea clauzelor cuprinse în contractele iniţiale, modificându-se doar titularii de contracte prin acte adiţionale încheiate între administrator şi gestionarii în cauză.
(la data 24-Jul-2015 Art. 9, alin. (5) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 149/2015 )

(la data 22-Feb-2016 Art. 9, alin. (5) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Ordinul 222/2016 )

Art. 10

Administratorul pădurilor proprietate publică a statului este persoana juridică care reprezintă statul român în calitatea sa de proprietar de fond funciar, în vederea creării şi stabilirii dreptului de gestionare pentru vânatul din fondurile de vânătoare, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Administratorul pădurilor proprietate publică a statului este persoana juridică ce reprezintă statul român în calitatea sa de proprietar de fond forestier, în vederea creării şi stabilirii dreptului de gestionare pentru vânatul din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(la data 13-Nov-2008 Art. 10 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 215/2008 )

În vederea creării şi stabilirii dreptului de gestionare pentru fauna din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi, statul român, în calitate de proprietar de fond funciar, este reprezentat de administrator, astfel cum este definit la art. 1 lit. a).
(la data 03-Dec-2010 Art. 10 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 102/2010 )

Art. 11

(1)Fiecare instituţie de învăţământ de stat care are ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea primeşte, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), câte un fond de vânătoare.

(2)Instituţiile de învăţământ superior de stat în care se realizează cel puţin 2 ani de specializare în cinegetică primesc, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), câte 3 fonduri de vânătoare.

(1)Fiecare instituţie de învăţământ de stat care are disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea are dreptul de a primi în scop didactic, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), câte un fond cinegetic.

(2)instituţiile de învăţământ superior de stat în care se realizează cei puţin 2 ani de specializare cinegetică au dreptul de a primi în scop didactic, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), 3 fonduri de vânătoare.

(3)Atribuirea în gestiune a faunei cinegetice în condiţiile alin. (1) şi (2) se realizează prin ordin al administratorului, la solicitarea instituţiilor de învăţământ.
(la data 13-Nov-2008 Art. 11 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 215/2008 )

(1)Fiecare instituţie de învăţământ de stat care are ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea are dreptul de a gestiona în scop didactic câte un fond cinegetic din judeţul în care aceasta îşi are sediul sau din judeţele limitrofe.

(1)Fiecare instituţie de învăţământ superior de stat care are ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea poate primi în gestionare, în scop exclusiv didactic, maximum două fonduri cinegetice din judeţul în care aceasta îşi are sediul sau din judeţele limitrofe.
(la data 24-Jul-2015 Art. 11, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 149/2015 )

(2)Instituţiile de învăţământ superior de stat care au în programă, ca disciplină de studiu, cel puţin 2 ani, vânatul şi vânătoarea au dreptul de a gestiona în scop didactic maximum 3 fonduri cinegetice din judeţul în care acestea îşi au sediul sau din judeţele limitrofe.
(la data 03-Dec-2010 Art. 11 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 102/2010 )

(3)Instituţiile de învăţământ de stat care au dreptul de a gestiona fonduri cinegetice şi instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic prevăzute la art. 7 lit. e) şi f) beneficiază de scutire de tarif de gestionare pentru suprafeţele de pădure proprietate publică a statului.
(la data 24-Jul-2015 Art. 11, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 11. din Legea 149/2015 )

Art. 12

(1)Atribuirea în gestiune se realizează în maximum 60 de zile de la data încetării din orice cauză a contractului de gestionare anterior.

(2)Pe perioada de încetare a contractului de gestionare anterior şi până la preluarea efectivă în gestiune de către noul gestionar a fondului de vânătoare, în baza noului contract de gestionare, gestionarul fondului de vânătoare se asigură de fostul gestionar.

(3)Pe durata prevăzută la alin. (2) drepturile şi obligaţiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul de gestionare anterior.

(4)Fondurile de vânătoare pentru care din culpa câştigătorului licitaţiei nu a fost încheiat contractul de gestionare în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestui drept se scot din nou la licitaţie, în termen de maximum 60 de zile. Licitaţia se repetă până se asigură atribuirea în gestiune, în condiţiile art. 8.

(5)În situaţia în care în timpul derulării unui contract de gestionare, pe suprafaţa unui fond de vânătoare se constituie, în condiţiile legii, arie naturală protejată din categoria căreia suprafaţa nu se include în suprafaţa fondurilor de vânătoare, contractul de gestionare încheiat iniţial se modifică prin act adiţional, până la începerea următorului sezon de vânătoare, la iniţiativa administratorului, prin derogare de la prevederile art. 5, chiar dacă suprafaţa sa are minimum jumătate din suprafaţa minimă prevăzută de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv.

(6)În cazurile în care suprafaţa fondului de vânătoare rezultat în condiţiile alin. (5) este mai mică decât jumătatea suprafeţei minime prevăzute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul de vânătoare se desfiinţează, suprafaţa rezultată rearondându-se, după caz, unuia sau mai multor fonduri de vânătoare vecine, cu respectarea principiilor de constituire a fondurilor de vânătoare.

(7)Fondurile de vânătoare rezultate în condiţiile alin. (6) se scot la licitaţie dacă gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului de vânătoare pentru care are contract de gestionare şi cu modificarea sumei de plată, în conformitate cu suprafaţa rezultată ca urmare a aplicării prevederilor alin. (6).

(8)Fauna cinegetică din fondurile de vânătoare pentru care, din diverse motive, nu se încheie contracte de gestionare înăuntrul perioadei prevăzute la alin. (1) se încredinţează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, continuându-se procedura de scoatere la licitaţie.

(9)În perioada în care gestionează fauna cinegetică în condiţiile alin. (8), administratorul pădurilor proprietate publică a statului este scutit de plata tarifului de gestionare.

(10)Organizaţiile vânătoreşti care încheie contracte de gestionare a faunei cinegetice în condiţiile prezentei legi au obligaţia ca în termen de maximum 90 de zile de la încheierea contractelor de gestionare să deţină un număr de vânători, înscrişi în evidenţele proprii, de cel puţin 50% din numărul maxim de vânători determinat în funcţie de suprafaţa fondului de vânătoare în cauză şi de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3).

(11)Neîndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (10) determină rezilierea de drept a contractului de gestionare, fără alte proceduri prealabile.
(la data 03-Dec-2010 Art. 12, alin. (9) din capitolul II completat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 102/2010 )

(1)Atribuirea în gestiune se realizează în maximum 120 de zile de la data încetării din oricare cauză a contractului de gestionare anterior.

(2)Pe perioada de încetare a contractului de gestionare anterior, până la preluarea efectivă în gestiune de către noul gestionar, dar nu mai mult de 120 de zile, gestiunea fondului cinegetic se asigură de fostul gestionar.

(3)Pe durata prevăzută la alin. (2), drepturile şi obligaţiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul de gestionare anterior.

(4)Fondurile cinegetice pentru care din culpa câştigătorului licitaţiei nu a fost încheiat contractul de gestionare în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestui drept se scot din nou la licitaţie, în termen de maximum 30 de zile. Licitaţia se repetă până se asigură atribuirea în gestiune, în condiţiile art. 8.

(5)În situaţia în care, în timpul derulării unui contract de gestionare, pe suprafaţa unui fond cinegetic se extind zonele neproductive cinegetic sau se constituie arii naturale protejate în care vânătoarea este interzisă, contractul de gestionare încheiat iniţial se modifică prin act adiţional, până la începerea următorului sezon de vânătoare, dacă suprafaţa sa productivă cinegetic, pe care vânătoarea este admisă, are minimum jumătate din suprafaţa minimă prevăzută de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv.

(la data 22-Feb-2016 Art. 12, alin. (5) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. IV din Ordinul 222/2016 )

(6)În cazurile în care suprafaţa productivă cinegetic a fondului cinegetic rezultat în condiţiile alin. (5) este mai mică decât jumătatea suprafeţei productive minime prevăzute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul cinegetic se desfiinţează, suprafaţa rezultată alipindu-se unuia sau mai multor fonduri cinegetice vecine, cu prioritate celor aparţinând aceluiaşi gestionar, cu respectarea criteriilor de constituire a fondurilor cinegetice.

(7)Fondurile cinegetice rezultate în condiţiile alin. (6) se scot la licitaţie dacă gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului de vânătoare pentru care are contract de gestionare şi cu modificarea sumei de plată, în conformitate cu suprafaţa rezultată ca urmare a aplicării prevederilor alin. (6).

(8)Fauna cinegetică din fondurile cinegetice pentru care, din diverse motive, independente de voinţa administratorilor, nu se încheie contracte de gestionare înăuntrul perioadei prevăzute la alin. (1) se încredinţează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, continuându-se procedura de scoatere la licitaţie.

(9)În perioada în care se gestionează fauna cinegetică în condiţiile alin. (8), administratorul pădurilor proprietate publică a statului este scutit de la plata tarifului de gestionare, nu şi de restul obligaţiilor contractuale.
(la data 24-Jul-2015 Art. 12 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 149/2015 )

Art. 13

(la data 29-Dec-2008 Art. 13 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1679/2008 )

(1)În cazul pagubelor produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, se acordă despăgubiri.

(2)Modalitatea de acordare a despăgubirilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3)Răspunderea civilă pentru pagubele cauzate de vânatul din speciile strict protejate cuprinse în anexa nr. 2 revine autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului. Procedura de stabilire a răspunderii civile se reglementează prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(1)Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, se acordă despăgubiri.

(2)Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum urmează:

a)pentru pagubele produse în fondurile cinegetice şi în intravilan - de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru prevenirea pagubelor;

b)pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă - de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie.

(3)Pentru situaţiile în care atât gestionarul, cât şi proprietarii de culturi agricole, silvice şi de animale domestice şi-au îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor, despăgubirile se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, din bugetul aprobat cu această destinaţie.

(4)Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie.
(la data 13-Nov-2008 Art. 13 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 215/2008 )

(5)Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (1)-(4) şi emiterea deciziei comisiei de constatare se realizează în termen de maximum 72 de ore de la depunerea cererii scrise de către persoana păgubită, la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs paguba.

(6)Plăţile către beneficiarii despăgubirilor se fac în termen de maximum 30 de zile de la emiterea deciziei de constatare.
(la data 11-Dec-2016 Art. 13, alin. (4) din capitolul II completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 242/2016 )

Art. 14

(1)Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestionează.

(2)Prejudiciul prevăzut la alin. (1) constă în scăderea nivelului calitativ şi/sau numeric al faunei cinegetice şi se calculează conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

(3)Pagubele cauzate faunei de interes cinegetic sau pierderile de orice natură cauzate acesteia, care se înregistrează prin gestionarea necorespunzătoare a vânatului, se investighează de către experţi tehnici în vânătoare sau de către experţi tehnici judiciari în vânătoare, după caz.

(1)Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestionează.

(2)Prejudiciul prevăzut la alin. (1) constă în scăderea nivelului numeric al faunei cinegetice şi se calculează de experţi tehnici judiciari în vânătoare, conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

(3)Pagubele cauzate faunei cinegetice produse ca efect al încălcării condiţiilor contractului de gestionare se constată de către o comisie formată din reprezentanţi ai părţilor contractului împreună cu un expert tehnic judiciar în specialitatea vânătoare.
(la data 24-Jul-2015 Art. 14 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 149/2015 )

Art. 15

(1)În cazul fondurilor de vânătoare pentru care s-au încheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigură plata tarifului de gestionare după cum urmează:

a)81% din tarif, proprietarilor terenurilor;

b)16% din tarif, bugetului de stat;

c)3% din tarif, Fondului pentru mediu.

(1)În cazul fondurilor cinegetice pentru care s-au încheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigură plata tarifului de gestionare după cum urmează:

a)81% din tarif, proprietarilor terenurilor;

b)16% din tarif, bugetului de stat;

c)3% din tarif, Fondului pentru mediu;

d)unităţile de învăţământ de stat cu profil cinegetic şi unităţile de cercetare ştiinţifică de stat cu profil cinegetic care gestionează fonduri cinegetice sunt scutite de la plata tarifului de gestionare pentru cotele de 16% şi 3%.
(la data 24-Jul-2015 Art. 15, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 149/2015 )

(2)Tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media cotelor de recoltă aprobate pe ultimii 5 ani, pe specii, şi 10% din valoarea de despăgubire a acestora în perioada admisă la vânătoare, prevăzută în anexa nr. 1, cu suma produselor dintre media cotelor de recoltă aprobate pe ultimii 5 ani, pe specii, şi 10% din valoarea de despăgubire a acestora prevăzută în anexa nr. 2, pentru situaţiile în care se aprobă vânarea speciilor.

(2)Tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media cotelor de recoltă aprobate pe ultimii 2 ani, pe specii, şi 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrisă în anexele nr. 1 şi 2.
(la data 16-Jul-2007 Art. 15, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 197/2007 )

(2)Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media numărului de exemplare aprobate a fi recoltate pe ultimele două sezoane de vânătoare încheiate, pe specii, şi 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrise în anexele nr. 1 şi 2.
(la data 13-Nov-2008 Art. 15, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 215/2008 )

(2)Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 alin. (2), precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. b), se stabilesc potrivit modului de calcul prevăzut în anexa nr. 3.
(la data 03-Dec-2010 Art. 15, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 102/2010 )

*) Tarifele de gestionare prevăzute în contractele de gestionare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează, prin acte adiţionale, după cum urmează:

a - pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor art. 15 alin (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b - pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitaţie publică, tariful de gestionare reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea reieşită din licitaţie şi valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 03-Dec-2010 Art. 15, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Ordonanta urgenta 102/2010 )

(2)Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. c), se stabilesc potrivit modului de calcul prevăzut în anexa nr. 3.
(la data 24-Jul-2015 Art. 15, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 149/2015 )

(21)Pentru fondurile cinegetice pe suprafaţa cărora sunt constituite arii naturale protejate în care vânătoarea este interzisă prin lege, tariful de gestionare se calculează conform prevederilor alin. (2) numai pentru suprafaţa productivă cinegetic în care vânătoarea este admisă, potrivit legii.
(la data 24-Jul-2015 Art. 15, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 15. din Legea 149/2015 )

(la data 22-Feb-2016 Art. 15, alin. (2^1) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. IV din Ordinul 222/2016 )

(3)Contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică potrivit prevederilor alin. (1) şi (2).

(3)Contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică anual, prin acte adiţionale, până la data de 15 august, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2).
(la data 16-Jul-2007 Art. 15, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 197/2007 )

(3)Tarifele de gestionare înscrise în contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică pentru fiecare sezon de vânătoare, prin acte adiţionale, până la data de 15 martie, după cum urmează:

a)pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor alin. (2);

b)pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitaţie publică, tariful de gestionare va reprezenta valoarea calculată, conform prevederilor lit. a), înmulţită cu raportul dintre valoarea rezultată din licitaţie publică şi valoarea de pornire a licitaţiei.
(la data 13-Nov-2008 Art. 15, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 215/2008 )

(3)Dacă suprafaţa productivă din cuprinsul fondurilor cinegetice suferă modificări, tarifele de gestionare se actualizează prin acte adiţionale până la data de 15 martie a sezonului de vânătoare în curs.
(la data 03-Dec-2010 Art. 15, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 102/2010 )

(la data 22-Feb-2016 Art. 15, alin. (3) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. IV din Ordinul 222/2016 )

(31)Neîncheierea actelor adiţionale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vânătoarea pentru sezonul de vânătoare următor.
(la data 13-Nov-2008 Art. 15, alin. (3) din capitolul II completat de Art. I, punctul 9. din Legea 215/2008 )

(4)Plata sumei datorate proprietarilor se realizează după cum urmează:

a)direct, proprietarilor privaţi persoane fizice sau persoane juridice ale căror proprietăţi/persoană au suprafeţe de teren mai mari de 50 ha;

a)direct, proprietarilor persoane fizice sau persoane juridice care deţin individual suprafeţe de teren mai mari de 50 ha;
(la data 03-Dec-2010 Art. 15, alin. (4), litera A. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 102/2010 )

a)direct, proprietarilor persoane fizice sau persoane juridice care deţin în proprietate suprafeţe de teren;
(la data 24-Jul-2015 Art. 15, alin. (4), litera A. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 149/2015 )

b)direct, administratorilor terenurilor proprietate a statului, care administrează suprafeţe de teren mai mari de 50 ha;

b)direct, la bugetul de stat pentru terenurile proprietate publică a statului;
(la data 24-Jul-2015 Art. 15, alin. (4), litera B. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 149/2015 )

c)direct, asociaţiilor de proprietari constituite în scopul dobândirii dreptului de gestionare;

d)primăriilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al cărora se găsesc terenurile, în cazul proprietăţilor persoanelor fizice sau persoanelor juridice mai mici de 50 ha.

(la data 24-Jul-2015 Art. 15, alin. (4), litera D. din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 17. din Legea 149/2015 )

(5)Plata directă se face de către gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispoziţiei de plată către casieria gestionarului, în cazul persoanelor fizice.

(5)Plata se face de către gestionar, la solicitarea persoanelor fizice şi/sau juridice care fac dovada proprietăţii terenurilor, în condiţiile legii.
(la data 03-Dec-2010 Art. 15, alin. (5) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 102/2010 )

(6)Sumele datorate proprietarilor privaţi, persoane fizice sau persoane juridice, şi administratorilor terenurilor proprietate a statului se stabilesc în funcţie de:

a)categoria de teren avută în proprietate sau în administrare;

b)ponderea suprafeţei categoriei de teren avute în proprietate sau în administrare în suprafaţa totală a categoriei de teren respective din fondul de vânătoare;

c)valoarea corespunzătoare a tarifului de gestionare pentru suprafaţa totală a categoriei de teren respectiv din fondul de vânătoare.

(6)Sumele datorate proprietarilor şi administratorilor terenurilor proprietate publică a statului se stabilesc în funcţie de:

a)categoria de folosinţă a terenului avut în proprietate sau în administrare;

b)ponderea suprafeţei de teren avute în proprietate sau în administrare în suprafaţa totală a categoriei de folosinţă respective din fondul cinegetic;

c)valoarea corespunzătoare tarifului de gestionare pentru suprafaţa totală a categoriei de folosinţă respective din fondul cinegetic.
(la data 03-Dec-2010 Art. 15, alin. (6) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 102/2010 )

(7)Administratorul pădurilor statului are obligaţia să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetaţie forestieră, destinate cultivării, depozitării şi distribuirii hranei complementare a vânatului şi amplasării construcţiilor şi instalaţiilor vânătoreşti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, după cum urmează:

a)în etajul altitudinal de munte: 1 ha pentru 1.000 ha de pădure;

b)în etajul altitudinal de deal: 2 ha pentru 1.000 ha de pădure;

c)în etajul altitudinal de câmpie: 3 ha pentru 1.000 ha de pădure.

(7)Administratorul pădurilor proprietate publică a statului are obligaţia să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetaţie forestieră dintre cele existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, destinate, prin amenajamentul silvic, cultivării, depozitării şi distribuirii hranei complementare a vânatului sau amplasării construcţiilor şi instalaţiilor vânătoreşti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, în suprafaţă de minimum:

a)1 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de munte;

b)2 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de deal;

c)3 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de câmpie.
(la data 13-Nov-2008 Art. 15, alin. (7) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 215/2008 )

(7)Administratorul pădurilor proprietate publică a statului are obligaţia să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetaţie forestieră la data intrării în vigoare a prezentei legi, necesare cultivării, recoltării, depozitării şi distribuirii hranei complementare a vânatului, precum şi amplasării construcţiilor şi instalaţiilor vânătoreşti, inclusiv a crescătoriilor de vânat existente la data precizată, destinate producerii de material biologic pentru popularea fondurilor cinegetice în suprafaţa de minimum:

a)1,0 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de munte;

b)2,0 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de deal;

c)3,0 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de câmpie.
(la data 24-Jul-2015 Art. 15, alin. (7) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 149/2015 )

(71)Gestionarii au obligaţia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) pe baza unui document de predare-preluare, în prezenţa reprezentantului administratorului.
(la data 13-Nov-2008 Art. 15, alin. (7) din capitolul II completat de Art. I, punctul 10. din Legea 215/2008 )

(71)Gestionarii au obligaţia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) în prezenţa reprezentantului administratorului şi de a le utiliza corespunzător destinaţiei acestora.
(la data 24-Jul-2015 Art. 15, alin. (7^1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 149/2015 )

(72)Gestionarii au obligaţia de a solicita în scris acordul proprietarilor şi administratorilor terenurilor cuprinse în fondurile cinegetice, în vederea amplasării instalaţiilor vânătoreşti temporare care nu afectează folosinţa de bază a terenurilor.

(73)Nerealizarea obligaţiei prevăzute la alin. (7) atrage diminuarea sumelor datorate administratorului pădurilor statului, proporţional cu procentul de nerealizare a obligaţiei respective.
(la data 24-Jul-2015 Art. 15, alin. (7^1) din capitolul II completat de Art. I, punctul 19. din Legea 149/2015 )

(73)Nerealizarea obligaţiei prevăzute la alin. (7) atrage diminuarea sumelor datorate statului, pentru pădurile statului, proporţional cu procentul de nerealizare a obligaţiei respective.
(la data 28-Jul-2017 Art. 15, alin. (7^3) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 184/2017 )

(8)Proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu orice titlu, precum şi executanţii de lucrări de orice natură pe terenurile din fondurile de vânătoare sunt obligaţi să ia măsurile prevăzute de lege pentru protecţia faunei cinegetice şi a mediului său de viaţă şi răspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acţiuni ilicite săvârşite cu intenţie sau din culpă.

(8)Proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu orice titlu, precum şi executanţii de lucrări de orice natură pe terenurile din fondurile cinegetice sunt obligaţi să ia măsurile prevăzute de lege pentru protecţia faunei cinegetice şi a mediului său de viaţă şi răspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acţiuni ilicite săvârşite cu intenţie sau din culpă.
(la data 24-Jul-2015 Art. 15, alin. (8) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 149/2015 )

CAPITOLUL III: Protecţia faunei de interes cinegetic

Art. 16

(1)În vederea creării bazei ştiinţifice pentru gestionarea durabilă a faunei de interes cinegetic se înfiinţează, în cadrul institutului care realizează cercetarea ştiinţifică pentru silvicultură, o secţie de cercetări cinegetice.

(2)În subordinea institutului prevăzut la alin. (1) funcţionează câte un staţionar în fiecare regiune de dezvoltare economică.

(3)Atribuţiile şi regulamentul de funcţionare a institutului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3)Selecţionarea temelor de cercetare şi desfăşurarea cercetărilor abordate în domeniul cinegetic se realizează prin colaborare cu administratorul, asociaţiile, uniunile sau federaţiile reprezentative la nivel naţional şi internaţional şi gestionării fondurilor cinegetice.
(la data 24-Jul-2015 Art. 16, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 149/2015 )

Art. 17

(1)Gestionarii sunt obligaţi să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilităţii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management de specialitate, întocmite pentru fiecare fond de vânătoare, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.

(1)Gestionarii sunt obligaţi să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilităţii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.
(la data 13-Nov-2008 Art. 17, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 215/2008 )

(2)Studiile vor fi întocmite de specialişti atestaţi şi vor fi supuse aprobării administratorului.

(2)Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică angajat al gestionarului fondurilor cinegetice şi vor fi supuse aprobării administratorului.
(la data 13-Nov-2008 Art. 17, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 215/2008 )

(21)Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioadă de 10 ani de către personalul cu specializare superioară silvică sau cinegetică angajat al gestionarului şi se supun aprobării administratorului în termen de 6 luni de la primirea în gestiune a fondurilor de vânătoare.

(21)Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioadă de 16 ani, de către personalul cu specializare cinegetică angajat al gestionarului, cu respectarea prevederilor contractelor de gestionare, şi se supun aprobării administratorului, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi sau de la primirea în gestiune a fondurilor cinegetice.
(la data 24-Jul-2015 Art. 17, alin. (2^1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 149/2015 )

(22)În situaţia fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.

(23)În fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate, evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se realizează împreună cu reprezentanţii administraţiilor ariilor naturale protejate.
(la data 13-Nov-2008 Art. 17, alin. (2) din capitolul III completat de Art. I, punctul 12. din Legea 215/2008 )

(23)În ariile naturale protejate din cuprinsul fondurilor cinegetice în care vânătoarea este admisă, evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se realizează cu anunţarea prealabilă a administratorilor sau custozilor acestor arii.
(la data 24-Jul-2015 Art. 17, alin. (2^3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 149/2015 )

(3)Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din suprafeţele neincluse în fondurile de vânătoare se face de către consiliile locale, pentru intravilanul localităţilor, în baza hotărârilor proprii, aprobate de agenţia locală de protecţie a mediului, respectiv de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor ştiinţifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.

(la data 24-Jul-2015 Art. 17, alin. (3) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 23. din Legea 149/2015 )

(4)Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din parcuri naţionale, rezervaţii ştiinţifice, zone cu protecţie strictă sau zone de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate incluse în fonduri cinegetice se face de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor ştiinţifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.
(la data 13-Nov-2008 Art. 17 din capitolul III completat de Art. I, punctul 13. din Legea 215/2008 )

(4)Managementul populaţiei faunei cinegetice din ariile naturale protejate în care vânătoarea este interzisă pe porţiuni din parcuri naţionale, rezervaţii ştiinţifice, zone cu protecţie stricta, zone cu protecţie integrală şi alte asemenea zone, incluse în fonduri cinegetice, se face de către administraţiile ariilor naturale protejate în cauză, conform instrucţiunilor tehnice în domeniu şi prevederilor planului propriu de management aprobat, care exclude practicarea vânătorii.
(la data 24-Jul-2015 Art. 17, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 149/2015 )

Art. 18

Gestionarii sunt obligaţi să asigure paza faunei de interes cinegetic, în condiţiile legii, cu cel puţin un paznic de vânătoare pe fond.

(1)Gestionarii sunt obligaţi să asigure paza faunei cinegetice din fondurile cinegetice contractate cu cel puţin un paznic de vânătoare pe fiecare fond cinegetic, care îndeplineşte condiţiile legii şi ale reglementărilor administratorului, angajat cu normă întreagă.

(2)Personalul prevăzut la alin. (1) este dotat cu uniformă şi armament corespunzător.
(la data 24-Jul-2015 Art. 18 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 149/2015 )

Art. 19

(1)În scopul conservării biodiversităţii, mamiferele şi păsările admise la vânătoare se vânează numai în cadrul cotei de recoltă aprobate, cu respectarea reglementărilor tehnice privind organizarea şi practicarea vânătorii.

(la data 03-Jul-2008 Art. 19, alin. (1) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din capitolul IV din Regulament din 2008 )

(la data 03-Jul-2008 Art. 19, alin. (1) din capitolul III a se vedea recurs in interesul legii Art. 55 din capitolul V din Regulament din 2008 )

(1)În scopul conservării biodiversităţii, regimul juridic al vânării mamiferelor şi păsărilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
(la data 13-Nov-2008 Art. 19, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 215/2008 )

(2)Exemplarele din speciile prevăzute în anexa nr. 2 pot fi vânate numai dacă se constată necesitatea reducerii populaţiilor sau, în situaţii excepţionale, dacă sunt degenerate ori dacă produc daune, în baza reglementărilor emise de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului.

(2)Speciile de mamifere şi păsări, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisă, prevăzute în anexa nr. 2, se supun derogărilor adoptate de către autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului, cu avizul conform al administratorului.
(la data 13-Nov-2008 Art. 19, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 215/2008 )

(2)Speciile de mamifere şi păsări, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisă se supun derogărilor stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 24-Jul-2015 Art. 19, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 149/2015 )

(21)Evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi a administratorului.
(la data 13-Nov-2008 Art. 19, alin. (2) din capitolul III completat de Art. I, punctul 15. din Legea 215/2008 )

(21)Evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, cu anunţarea prealabilă a reprezentanţilor administratorului faunei cinegetice şi administratorilor sau custozilor ariilor naturale protejate, după caz.
(la data 24-Jul-2015 Art. 19, alin. (2^1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 149/2015 )

(3)Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari găsiţi pe suprafeţele fondurilor de vânătoare se împuşcă fără restricţii şi fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu constituie infracţiune.

(3)Pisicile hoinare şi câinii sălbăticiţi sau hoinari găsiţi pe suprafeţele productive ale fondurilor cinegetice se capturează sau se împuşcă fără restricţii şi fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu poate fi sancţionată.
(la data 24-Jul-2015 Art. 19, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 149/2015 )

(4)Pisicile şi câinii care sunt în situaţia prevăzută la alin. (3) se împuşcă de către personalul de specialitate al gestionarului fondului de vânătoare sau de vânători, cu ocazia acţiunilor organizate în acest scop, la care participă şi personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vânătorilor organizate.

(4)Pisicile şi câinii care sunt în situaţia prevăzută la alin. (3) se împuşcă de către personalul de specialitate ai gestionarului fondului cinegetic sau de vânători cu ocazia vânătorilor autorizate.
(la data 24-Jul-2015 Art. 19, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 149/2015 )

(5)Vânatul recoltat în condiţiile alin. (1) şi (2), în baza autorizaţiei de vânătoare individuale, se crotaliază după recoltare, înainte de părăsirea fondului de vânătoare conform normelor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(la data 03-Jul-2008 Art. 19, alin. (5) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din capitolul III din Regulament din 2008 )

(5)Vânatul dobândit în condiţiile alin. (1) şi (2) în baza autorizaţiei de vânătoare individuală se crotaliază înainte de părăsirea fondului cinegetic, conform normelor stabilite de administrator.
(la data 24-Jul-2015 Art. 19, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 149/2015 )

(6)Preluarea sau expedierea din ţară a vânatului recoltat de vânătorii cetăţeni străini sau a unor părţi din acesta se face cu documente legale, după crotalierea individuală sau pe colete de către gestionari potrivit normelor emise de administrator.
(la data 24-Jul-2015 Art. 19, alin. (5) din capitolul III completat de Art. I, punctul 27. din Legea 149/2015 )

Art. 20

(1)În vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi gestionarul delimitează în fiecare fond de vânătoare una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice în care exercitarea vânătorii este interzisă.

(1)În vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul, împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie prin planurile de management cinegetic.
(la data 13-Nov-2008 Art. 20, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 215/2008 )

(2)Suprafaţa zonelor de linişte a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafaţa totală a fiecărui fond de vânătoare.

(3)Acolo unde există arii naturale protejate încadrate în alte categorii de management decât cele prevăzute la art. 1 lit. j) sau coridoare ecologice de migraţie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de linişte se constituie integral sau parţial, după caz, în suprafaţa acestora.

(3)Acolo unde există arii naturale protejate încadrate în alte categorii de management decât cele prevăzute la art. 1 lit. o) sau coridoare ecologice de migraţie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de linişte se constituie integral sau parţial, după caz, în suprafaţa acestora.
(la data 24-Jul-2015 Art. 20, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 149/2015 )

Art. 21

(1)Popularea cu exemplare din speciile de vânat inexistente în fondurile de vânătoare din România se poate face numai dacă:

a)anterior acţiunii de populare au fost realizate experimente în România de către sau sub supravegherea unei instituţii de cercetare ori de învăţământ superior cu activitate cinegetică;

b)ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului.

(1)Popularea cu exemplare din speciile de vânat inexistente în fondurile cinegetice din România se poate face numai dacă:

a)anterior acţiunii de populare au fost realizate experimente în România de către sau sub supravegherea unei instituţii de cercetare ori de învăţământ superior cu activitate cinegetică;

b)ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului.
(la data 24-Jul-2015 Art. 21, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 149/2015 )

(2)Popularea cu exemplare importante din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza certificării calităţii genetice a acestora, dată de o instituţie ştiinţifică cu activitatea cinegetică, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

(2)Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza certificării calităţii genetice a acestora, dată de o instituţie ştiinţifică cu activitate cinegetică, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.
(la data 16-Jul-2007 Art. 21, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 197/2007 )

(3)În funcţie de rezultatul experimentelor şi al studiilor de impact, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură face propuneri de completare a anexei nr. 1 sau 2, după caz, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 22

(1)Acţiunea de capturare a vânatului viu este admisă în cadrul cotei de recoltă aprobate, prin metode şi mijloace reglementate care nu vatămă exemplarul/exemplarele, numai sub directa îndrumare a personalului de specialitate.

(2)Capturarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scop de cercetare ştiinţifică se poate face şi în perioadele în care vânătoarea este interzisă, cu condiţia eliberării exemplarului/exemplarelor capturat/capturate în teritoriul de unde a/au fost capturat/capturate şi cu înştiinţarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului. În acest caz, numărul exemplarelor eliberate nu diminuează cota de recoltă.

(3)Exemplarele de vânat capturate accidental se preiau şi se întreţin de gestionari, în scopul repopulării sau înmulţirii lor în captivitate.
(la data 24-Jul-2015 Art. 22, alin. (2) din capitolul III completat de Art. I, punctul 30. din Legea 149/2015 )

Art. 23

(1)În scopul gestionării durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic:

a)popularea fondurilor de vânătoare cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescătoriile de vânat destinate altor scopuri;

b)păşunatul în păduri;

b)lăsarea animalelor domestice libere sau păşunatul cu acestea în fondul forestier;
(la data 13-Nov-2008 Art. 23, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 215/2008 )

c)tulburarea liniştii faunei de interes cinegetic în perioadele de înmulţire şi de creştere a puilor;

(la data 13-Nov-2008 Art. 23, alin. (1), litera C. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 18. din Legea 215/2008 )

d)înfiinţarea, întreţinerea sau recoltarea culturilor agricole, fără asigurarea protecţiei faunei de interes cinegetic;

e)deţinerea neautorizată în captivitate a exemplarelor din fauna de interes cinegetic;

(la data 13-Nov-2008 Art. 23, alin. (1), litera E. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 18. din Legea 215/2008 )

f)distrugerea sau degradarea instalaţiilor vânătoreşti de orice fel ori a culturilor pentru vânat;

g)lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor însoţitori de turme sau cirezi în fondurile de vânătoare, altfel decât vaccinaţi sau dehelmintizaţi;

h)circulaţia persoanelor sau a mijloacelor de transport însoţite de câini liberi, legaţi ori captivi, care aparţin altor categorii decât câinii de vânătoare sau însoţitorii de turme ori cirezi, altfel decât vaccinaţi sau dehelmintizaţi;

i)permiterea însoţirii, în fondurile de vânătoare, a turmelor şi cirezilor, precum şi a mijloacelor de transport de orice fel, de câini care nu poartă jujeu;

j)circulaţia, pe fondurile de vânătoare, a persoanelor însoţite de câini, fără a fi purtaţi în lesă, din alte rase decât cele admise la vânătoare în România;

k)permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor de către câini însoţitori al căror număr este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal şi de 1 la câmpie. În acest număr se includ şi câinii care asigură paza stânei;

l)hrănirea complementară a vânatului, cu încălcarea reglementărilor în vigoare;

m)mutarea de către personal neautorizat a hranei destinate vânatului;

n)distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;

o)deteriorarea cuiburilor sau culegerea ouălor păsărilor sălbatice;

(la data 13-Nov-2008 Art. 23, alin. (1), litera O. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 18. din Legea 215/2008 )

p)nepredarea către gestionar sau către un reprezentant al acestuia, în termen de 7 zile de la momentul găsirii, a coarnelor lepădate de cervide;

q)neanunţarea celei mai apropiate primării despre existenţa în fondurile de vânătoare a unor cadavre de animale din speciile de faună de interes cinegetic;

r)naturalizarea exemplarelor de vânat sau prelucrarea celorlalte produse ale vânatului, altele decât carnea, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără ţinerea evidenţei potrivit modelului stabilit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

s)depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole sau silvice a substanţelor chimice toxice pentru fauna de interes cinegetic, fără luarea măsurilor de protecţie a acestora;

ş)lăsarea în libertate a animalelor domestice sau a metişilor acestora, în scopul sălbăticirii;

t)lăsarea în libertate în fondurile de vânătoare a exemplarelor din specii de animale sălbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau 2;

ţ)producerea, procurarea, comercializarea şi deţinerea curselor de orice fel destinate capturării sau uciderii vânatului, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

u)nerespectarea prevederilor referitoare la vânătoare cuprinse în planurile de management şi în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafeţele cărora nu se constituie fonduri de vânătoare;

v)distrugerea materialelor de conştientizare privind fauna de interes cinegetic şi vânătoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile de vânătoare;

w)deranjarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmării, în afara traseelor turistice sau a căilor de comunicaţie.

x)incendierea miriştilor şi a tufărişurilor din fondurile cinegetice.
(la data 13-Nov-2008 Art. 23, alin. (1) din capitolul III completat de Art. I, punctul 19. din Legea 215/2008 )

(1)În scopul gestionării durabile a faunei cinegetice, se interzic:

a)popularea fondurilor cinegetice cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescătoriile de vânat destinate altor scopuri;

b)lăsarea animalelor domestice libere sau păşunatul cu acestea în fondul forestier;

c)păşunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie:

*) Aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) se suspendă până la data de 25 aprilie 2017.
(la data 06-Dec-2016 Art. 23, alin. (1), litera C. din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Ordonanta urgenta 88/2016 )

c)păşunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie, cu excepţia cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau deţine cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deţinătorului de teren pe care se păşunează;
(la data 21-Dec-2017 Art. 23, alin. (1), litera C. din capitolul III modificat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 105/2017 )

d)tulburarea liniştii faunei cinegetice în perioada de înmulţire şi creştere a puilor;

e)înfiinţarea, întreţinerea sau recoltarea culturilor agricole, fără asigurarea protecţiei faunei de interes cinegetic;

f)deţinerea neautorizată în captivitate a exemplarelor de faună cinegetică;

g)distrugerea sau degradarea instalaţiilor vânătoreşti de orice fel ori a culturilor pentru vânat;

h)lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor însoţitori de turme sau cirezi în fondurile cinegetice, altfel decât vaccinaţi sau dehelmintizaţi;

i)circulaţia în scop de agrement, cu mijloace auto în afara căilor de circulaţie publică în fondurile cinegetice, fără acordul gestionarului;

j)circulaţia persoanelor însoţite de câini fără a fi purtaţi în lesă, în afara căilor de circulaţie publice din fondurile cinegetice, cu excepţia vânătorilor, poliţiştilor, jandarmilor şi îngrijitorilor de animale;

k)permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor de către câini însoţitori al căror număr este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal şi de 1 la câmpie; în acest număr se includ şi câinii care asigură paza stânei;

k)permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor cu un număr de maximum 300 de animale de către câini însoţitori al căror număr este mai mare de 6 în zona de munte, de 4 în zona de deal şi de 3 în zona de câmpie. Pentru fiecare până la 100 de animale în plus numărul de câini se poate suplimenta cu câte un exemplar indiferent de zona altitudinală, dar nu mai mult de 10 câini în zona de munte, 7 câini în zona de deal şi 5 câini în zona de câmpie; turmele şi cirezile de animale mai pot fi însoţite de maximum 2 câini întorcători care au un semn distinctiv sub formă de crotaliu în ureche; paza stânelor se poate asigura cu un număr nelimitat de câini care vor fi ţinuţi în ţarc;
(la data 11-Dec-2016 Art. 23, alin. (1), litera K. din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 242/2016 )

l)hrănirea complementară a vânatului, cu încălcarea reglementărilor în vigoare;

m)mutarea de către persoane neautorizate a hranei destinate vânatului;

n)distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;

o)refuzul de a preda gestionarului exemplarele de faună cinegetică ţinute în captivitate sau coarnele lepădate de cervide;

p)neanunţarea celei mai apropiate primării despre existenţa în fondurile cinegetice a unor cadavre de animale din speciile de faună de interes cinegetic;

q)naturalizarea exemplarelor de vânat sau prelucrarea celorlalte produse ale vânatului, altele decât carnea, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără ţinerea evidenţei potrivit modelului stabilit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

r)depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole sau silvice a substanţelor chimice toxice pentru fauna cinegetică, fără luarea măsurilor de protecţie a acesteia şi respectarea normelor tehnice de utilizare a lor;

s)abandonarea câinilor şi altor animalele domestice în fondurile cinegetice;

ş)lăsarea în libertate a animalelor domestice sau a metişilor acestora, în scopul sălbăticirii;

t)lăsarea în libertate în fondurile cinegetice a exemplarelor din specii de animale sălbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau 2;

ţ)producerea sau reproducerea, procurarea, deţinerea, comercializarea şi utilizarea, după caz, a capcanelor, arcurilor de vânătoare, păsărilor de pradă sau câinilor de vânătoare, fără respectarea reglementărilor administratorului;

u)nerespectarea prevederilor referitoare la vânătoare cuprinse în planurile de management şi în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafeţele cărora nu se constituie fonduri cinegetice;

v)distrugerea materialelor de conştientizare privind fauna de interes cinegetic şi vânătoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile cinegetice;

w)deranjarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmării, în afara traseelor turistice sau a căilor de comunicaţie.
(la data 24-Jul-2015 Art. 23, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 149/2015 )

(2)Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis păşunatul vitelor mari dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis doar păşunatul vitelor mari aparţinând comunităţilor locale, în fondul forestier privat, dacă:(la data 24-Jul-2015 Art. 23, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 149/2015 )

a)suprafeţele pe care se păşunează sunt suprafeţe în care arboretele rezultate prin regenerare naturală au vârsta mai mare de 15 ani sau suprafeţe pe care plantaţiile realizate au starea de masiv încheiată şi înălţime mai mare de 3 metri;

a)suprafeţele pe care se păşunează sunt suprafeţe în care arboretele rezultate prin regenerare naturală au vârsta mai mare de 15 ani sau sunt suprafeţe pe care plantaţiile realizate au starea de masiv încheiată şi înălţime mai mare de 3 metri;
(la data 24-Jul-2015 Art. 23, alin. (2), litera A. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 149/2015 )

b)nu există păşune comunală.

(3)În situaţiile prevăzute la alin. (2), păşunatul este permis cu acordul scris al gestionarului.

(3)În situaţiile prevăzute la alin. (2), păşunatul este permis cu acordul scris al proprietarului pădurii şi al gestionarului fondului cinegetic.
(la data 13-Nov-2008 Art. 23, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 215/2008 )

(4)Pentru asigurarea scopului prevăzut la alin. (1), gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligaţi să predea exemplarele din speciile de faună cinegetică găsite, rănite sau bolnave în fondurile de vânătoare pe care le gestionează, staţionarului care funcţionează în cadrul regiunii de dezvoltare economică.

(5)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), gestionarilor fondurilor de vânătoare din care provin exemplarele predate la staţionare nu li se reduc cotele de recoltă aprobate.

CAPITOLUL IV: Exercitarea vânătorii

Art. 24

Vânătoarea este permisă la speciile de interes cinegetic, în condiţiile, în locurile, în perioadele şi cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi.

Speciile de interes cinegetic admise la vânătoare se vânează în numărul, în locurile, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.
(la data 13-Nov-2008 Art. 24 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 215/2008 )

Speciile cinegetice se vânează în numărul, în locurile, prin metodele, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, potrivit aprobării date de administrator, cu respectarea reglementărilor subsidiare, privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.
(la data 24-Jul-2015 Art. 24 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 149/2015 )

Art. 25

Speciile de interes cinegetic sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 26

(1)Perioadele în care se poate practica vânătoarea sunt precizate în anexa nr. 1.

(1)Perioadele în care se poate practica vânătoarea la speciile de mamifere sunt precizate în anexa nr. 1 lit. A.
(la data 13-Nov-2008 Art. 26, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 215/2008 )

(1)Perioadele în care se poate practica vânătoarea la speciile cinegetice admise la vânătoare sunt precizate în anexa nr. 1.
(la data 24-Jul-2015 Art. 26, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 149/2015 )

(11)Perioadele în care se poate practica vânătoarea la păsări, inclusiv cele migratoare, stabilite în concordanţă cu prevederile art. 33 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate în anexa nr. 1 lit. B.

(12)Prin excepţie de la prevederile alin. (11), vânătoarea la păsări migratoare în fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» începe cu 15 zile mai târziu faţă de datele înscrise în anexa nr. 1 lit. B.
(la data 13-Nov-2008 Art. 26, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 23. din Legea 215/2008 )

(la data 24-Jul-2015 Art. 26, alin. (1^2) din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 35. din Legea 149/2015 )

(2)În situaţii de excepţie, motivate de menţinerea biodiversităţii faunei sălbatice şi de păstrarea echilibrului ecologic, bazate pe cercetări ştiinţifice, administratorul împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului propun restrângerea sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de interes cinegetic.

(2)În situaţii de excepţie, motivate de menţinerea biodiversităţii faunei sălbatice şi de păstrarea echilibrului ecologic, administratorul, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobă prin ordin restrângerea sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de interes cinegetic.
(la data 10-Mar-2017 Art. 26, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 20/2017 )

(3)În vederea prelevării de probe biologice necesare stabilirii statusului de sănătate a animalelor sălbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, recoltarea de către gestionarii fondurilor de vânătoare a unor exemplare, în număr limitat, din speciile cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 în orice perioadă a anului.
(la data 16-Jul-2007 Art. 26 din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 197/2007 )

(4)Prin excepţie de la lit. A pct. 13 din anexa nr. 1, pentru specia mistreţ (Sus scrofa) mascul, femelă şi purcel, perioada de vânătoare se extinde pe tot parcursul anului, în limita cotelor de recoltă stabilite, din momentul confirmării oficiale a unui focar de pestă porcină africană pe suprafaţa unuia sau mai multor fonduri cinegetice, pe toată durata existenţei focarului.
(la data 10-Mar-2017 Art. 26, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta 20/2017 )

(4)Prin excepţie de la lit. A pct. 13 din anexa nr. 1, pentru specia mistreţ (Sus scrofa) mascul, femelă şi purcel, perioada de vânătoare se extinde pe tot parcursul anului, în limita cotelor de recoltă aprobate de îndată, din momentul confirmării oficiale a unui focar de pestă porcină africană pe suprafaţa unuia sau mai multor fonduri cinegetice până la dispariţia pestei porcine de pe teritoriul României, oricând Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor consideră necesar în situaţia creşterii gradului de risc pentru pesta porcină africană.
(la data 24-Dec-2017 Art. 26, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. 1 din Legea 256/2017 )

Art. 27

(la data 03-Jul-2008 Art. 27 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. 52 din capitolul V din Regulament din 2008 )

(la data 03-Jul-2008 Art. 27 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. 51 din capitolul V din Regulament din 2008 )

(la data 03-Jul-2008 Art. 27 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. 50 din capitolul V din Regulament din 2008 )

(la data 03-Jul-2008 Art. 27 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. 49 din capitolul V din Regulament din 2008 )

(la data 03-Jul-2008 Art. 27 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. 48 din capitolul V din Regulament din 2008 )

(la data 03-Jul-2008 Art. 27 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. 47 din capitolul V din Regulament din 2008 )

(la data 03-Jul-2008 Art. 27 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din capitolul II din Regulament din 2008 )

(la data 03-Jul-2008 Art. 27 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. 2 din capitolul I din Regulament din 2008 )

(1)Vânătoarea se exercită numai de către vânători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)posedă permis de vânătoare cu arma;

b)posedă autorizaţii eliberate de gestionar în limitele cotei de recoltă şi ale reglementărilor tehnice privind organizarea şi practicarea vânătorii;

b)posedă autorizaţii eliberate de gestionar;
(la data 13-Nov-2008 Art. 27, alin. (1), litera B. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 215/2008 )

c)posedă documente care atestă dreptul titularului de a purta şi de a folosi arme destinate pentru vânătoare, eliberate în condiţiile legii;

c)posedă permis de armă tip B;
(la data 13-Nov-2008 Art. 27, alin. (1), litera C. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 215/2008 )

d)posedă asigurare obligatorie împotriva accidentelor.

(2)Vânătoarea cu şoimi se va reglementa printr-o lege specială.

(2)Vânătoarea cu păsări răpitoare şi vânatul cu arcul se vor reglementa prin lege specială.
(la data 16-Jul-2007 Art. 27, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 197/2007 )

(la data 13-Nov-2008 Art. 27, alin. (2) din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 25. din Legea 215/2008 )

Vânătoarea se exercită numai de către vânători, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)posedă permis de vânătoare eliberat în România, în cazul membrilor organizaţiilor vânătoreşti din ţară, sau permis ori licenţă valabilă în ţara lor, în cazul vânătorilor cetăţeni străini;

a)posedă permis de vânătoare eliberat în România sau permis ori licenţă valabilă în ţara emitentă a permisului de vânătoare, în cazul vânătorilor cetăţeni străini;
(la data 28-Jul-2017 Art. 27, litera A. din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 184/2017 )

b)posedă autorizaţie individuală de vânătoare, eliberată pe numele său de gestionar, sau este înscris nominal de organizator în autorizaţiile colective de vânătoare;

c)posedă permis de armă pentru folosirea armelor de vânătoare în România, în Europa sau în ţara de origine, după caz, dacă practică vânătoarea cu armă;

d)posedă talon de asigurare pentru accidente şi răspundere civilă, în legătură cu activitatea sa de vânător.
(la data 24-Jul-2015 Art. 27 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 149/2015 )

Art. 28

(1)Permisele de vânătoare prevăzute la art. 27 pot fi:

a)permanente;

b)temporare.

(2)Permisele de vânătoare permanente se tipăresc, se înseriază, se gestionează şi se eliberează cetăţenilor cu domiciliul sau rezidenţa în România de către organizaţiile vânătoreşti care au în gestiune fonduri de vânătoare, conform modelului aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(3)Condiţiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, pentru a se încadra în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) sunt următoarele:

a)vârsta minimă de 18 ani;

b)să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti care gestionează cel puţin un fond de vânătoare, la care solicită să fie înscris;

c)să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir;

d)să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent, susţinut în faţa unei comisii mixte, constituită din reprezentanţii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi ai asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege;

e)în ultimii 3 ani să nu fi săvârşit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni, conform prezentei legi.

(4)Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către organizaţiile vânătoreşti, la cererea:(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea:(la data 03-Dec-2010 Art. 28, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 102/2010 )

a)apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în ţara de domiciliu sunt vânători şi dacă sunt veniţi în România pentru acţiuni de vânătoare, dacă în ţara de unde vin aceştia vânătorii români pot practica vânătoarea numai pe baza unei licenţe emise de autorităţile competente;

b)cetăţenilor străini care în ţara de domiciliu sunt vânători şi dacă sunt veniţi în România pentru acţiuni de vânătoare, dacă în ţara de unde vin aceştia vânătorii români pot practica vânătoarea numai pe baza unei licenţe emise de autorităţile competente.

(5)Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz şi pentru obţinerea permiselor de vânătoare în condiţiile prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5)Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz şi pentru obţinerea permiselor de vânătoare în condiţiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.
(la data 13-Nov-2008 Art. 28, alin. (5) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 215/2008 )

(6)Examenul pentru obţinerea calităţii de vânător se organizează anual, pe judeţe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(6)Examenul pentru obţinerea calităţii de vânător se organizează pe judeţe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.
(la data 13-Nov-2008 Art. 28, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 215/2008 )

(1)Permisele de vânătoare prevăzute la art. 27 pot fi:

a)permanente;

b)temporare.

(2)Permisele de vânătoare permanente se tipăresc şi se înseriază de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, eliberându-se prin asociaţiile de vânătoare în limita locurilor vacante cetăţenilor cu domiciliul sau rezidenţa în România.

(3)Condiţiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, la data susţinerii examenului, pentru a dobândi permis de vânătoare permanent sunt următoarele:

a)vârsta minimă de 18 ani;

b)să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti care gestionează cel puţin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepţia absolvenţilor de învăţământ superior cu profil cinegetic;

c)să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de vânătoare;

d)să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent, susţinut în faţa unei comisii, constituită din reprezentanţi ai autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, ai asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor reprezentative la nivel naţional şi internaţional şi ai instituţiilor de învăţământ superior de stat;

e)în ultimii 5 ani să nu fi săvârşit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni de prezenta lege;

f)să fie apt din punct de vedere fizic şi psihologic, la data examenului, pentru a deţine şi folosi armă letală.

(4)Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea cetăţenilor străini şi apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în ţara de domiciliu sunt vânători şi dacă sunt veniţi în România pentru acţiuni de vânătoare.

(5)Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz şi pentru obţinerea permiselor de vânătoare în condiţiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.

(6)Examenul pentru obţinerea calităţii de vânător se organizează pe judeţe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.
(la data 24-Jul-2015 Art. 28 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 149/2015 )

(7)Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3) lit. b) sunt scutiţi de stagiatură personalul tehnic de vânătoare şi personalul de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum şi vânătorii cu domiciliul în străinătate şi rezidenţa în România care deţin permis/licenţă de vânătoare valabil/valabilă în ţările lor de origine.
(la data 28-Jul-2017 Art. 28, alin. (6) din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 184/2017 )

Art. 29

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care au calitatea de vânător în ţara de domiciliu, atestată prin document specific ţării respective, au dreptul de a practica vânătoarea în România dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c) şi d).

Art. 30

(1)Permisul de vânătoare se anulează dacă posesorul lui a săvârşit o faptă sancţionată ca infracţiune de prezenta lege.

(1)Permisul de vânătoare eliberat în România se anulează dacă posesorul lui a săvârşit o faptă sancţionată ca infracţiune de prezenta lege.
(la data 24-Jul-2015 Art. 30, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 149/2015 )

(2)Anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 301

Dreptul de practicare a vânătorii se suspendă în următoarele situaţii:

a)permisul de armă de vânătoare a fost suspendat;

b)permisul de vânătoare a fost reţinut.

Art. 302

Procedurile privind anularea şi suspendarea permiselor de vânătoare în condiţiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.
(la data 24-Jul-2015 Art. 30 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 39. din Legea 149/2015 )

Art. 31

(1)Autorizaţiile de vânătoare sunt:

a)individuale;

b)colective.

(2)Formularele autorizaţiilor de vânătoare, individuale sau colective, sunt documente cu regim special, emise şi înseriate de administrator, conform modelului şi reglementărilor emise de acesta.

(2)Autorizaţiile de vânătoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise şi înseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului şi reglementărilor stabilite prin ordin al conducătorului administratorului.
(la data 13-Nov-2008 Art. 31, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 215/2008 )

(3)Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi obţinute şi folosite de gestionari, în condiţiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea şi practicarea vânătorii.

(3)Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, în condiţiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea şi practicarea vânătorii.
(la data 13-Nov-2008 Art. 31, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 215/2008 )

(4)Autorizaţia de vânătoare eliberată de gestionar dă dreptul titularului acesteia de a vâna exemplarele pentru care a fost eliberată autorizaţia, pe terenurile incluse în fondul de vânătoare respectiv, indiferent de categoria de proprietate şi de proprietarul acestora.

Art. 32

Prin excepţie de la prevederile art. 27, pot exercita vânătoarea numai pe bază de autorizaţii de vânătoare eliberate de gestionar următoarele categorii de persoane:

a)elevii şi studenţii din unităţile de învăţământ abilitate, în care se studiază ca disciplină, în cadrul programului de instruire, vânatul şi vânătoarea, pe fondurile de vânătoare gestionate de acestea;

b)personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, dar numai în limita atribuţiilor de serviciu pe fondurile de vânătoare ale gestionarului.

Prin excepţie de la prevederile art. 27, pot exercita vânătoarea numai pe bază de autorizaţii de vânătoare eliberate de gestionar, cu ordin de serviciu şi cu asigurare împotriva accidentelor şi răspundere civilă, următoarele categorii de persoane:

a)studenţii instituţiilor de învăţământ licenţiate ca gestionari, în care se studiază ca disciplină vânatul şi vânătoarea, pe fondurile cinegetice gestionate în acest scop;

b)personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, dar numai în limita atribuţiilor de serviciu pe fondurile de vânătoare ale gestionarului.
(la data 24-Jul-2015 Art. 32 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 149/2015 )

Art. 33

(1)Vânătoarea se practică cu:

a)câini din rasele admise la vânătoare;

b)gonaşi;

c)arme de foc de vânătoare;

d)capcane autorizate, definite de prezenta lege.

(2)Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului.

(1)Vânătoarea se practică cu:

a)arme de foc de vânătoare;

b)capcane autorizate.

(2)Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului.
(la data 13-Nov-2008 Art. 33 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 215/2008 )

(1)Vânătoarea se practică cu:

a)arme de foc de vânătoare;

b)capcane autorizate.

(2)Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului.

(3)Desfăşurarea acţiunilor de vânătoare practicată cu mijloacele prevăzute la alin. (1) se poate face şi folosind câini din rasele admise la vânătoare conform reglementărilor aprobate de administrator.
(la data 24-Jul-2015 Art. 33 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 149/2015 )

Art. 34

În terenurile neincluse în fondurile de vânătoare, recoltarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, dacă este necesară, se realizează de către un gestionar, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat în condiţiile legii, după caz, cu consiliul local sau cu administraţia ariei protejate.

În interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, în terenurile neincluse în fondurile cinegetice recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică şi a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul din zona respectivă sub formă de prestări de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific al acesteia, după caz.
(la data 13-Nov-2008 Art. 34 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 215/2008 )

(1)În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, pe suprafeţele din perimetrul intravilan, aeroporturi, gări, unităţi militare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a pisicilor şi a câinilor hoinari se realizează în condiţiile prezentei legi şi ale cotelor de recoltă aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof pe baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administraţiei suprafeţei împrejmuite, după caz, şi cu acordul prealabil al proprietarului de teren.

(1)În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, pe suprafeţele din perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, aeroporturi, gări, unităţi militare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a pisicilor şi a câinilor hoinari se realizează în condiţiile prezentei legi şi ale cotelor de recoltă aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof, pe baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administraţiei suprafeţei împrejmuite, după caz, şi cu acordul prealabil al proprietarului de teren.
(la data 28-Jul-2017 Art. 34, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 184/2017 )

(2)Exemplarele de vânat dobândite în condiţiile alin. (1) aparţin gestionarului.
(la data 24-Jul-2015 Art. 34 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 149/2015 )

Art. 35

(1)Vânătoarea în parcurile naturale este permisă numai în afara zonelor de conservare specială, care se constituie şi ca zone de linişte pentru fauna de interes cinegetic, în limita cotei de recoltă, avizată de consiliile ştiinţifice ale parcurilor pentru fiecare fond de vânătoare care se suprapune parţial sau total unui parc natural, anterior aprobării acestora de către administrator şi cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în planurile de management şi în regulamentele ariilor naturale protejate, prioritar vânătorilor care au domiciliul în unităţile administrativ-teritoriale aflate, total sau parţial, în parcul natural.

(2)Vânătoarea în rezervaţiile naturale de tip faunistic este permisă numai la acele specii care nu fac obiectul protecţiei în aria naturală protejată şi cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în planurile de management şi în regulamentul ariei naturale protejate.

(3)Vânătoarea în ariile de protecţie specială avifaunistică şi în ariile speciale de conservare constituite în baza directivelor Uniunii Europene, precum şi în celelalte categorii de arii naturale protejate de interes naţional, altele decât cele menţionate anterior, se poate face numai cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în planurile de management şi în regulamentele acestora.

(4)Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanţe mai mici de 1 km la limita ariilor naturale protejate neincluse în fondurile de vânătoare este interzisă.

(1)Vânătoarea în fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate este admisă numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în planurile de management cinegetic şi în planurile de management al ariilor naturale respective.

(1)Vânătoarea în ariile naturale protejate în care vânătoarea este admisă, incluse în fondurile cinegetice, se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale respective, aprobate în condiţiile legii.
(la data 24-Jul-2015 Art. 35, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 149/2015 )

(2)Vânătoarea în zonele tampon, admise la vânătoare, din cuprinsul ariilor naturale protejate se practică doar la speciile care nu fac obiectul protecţiei în aria naturală respectivă.

(3)Vânătoarea în zonele de dezvoltare durabilă din cadrul rezervaţiilor biosferei este permisă numai membrilor asociaţiilor locale de vânători.

(4)Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanţe mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau în cele neincluse în fondurile cinegetice este interzisă.
(la data 13-Nov-2008 Art. 35 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 215/2008 )

Art. 36

(1)Mistreţii care produc pagube culturilor agricole şi silvice pot fi vânaţi la pândă şi în afara perioadei legale de vânătoare, pe baza aprobării administratorului.

(1)Exemplarele din speciile admise la vânătoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vânate şi în afara perioadei legale de vânătoare, în condiţiile aprobării administratorului.
(la data 13-Nov-2008 Art. 36, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 215/2008 )

(2)Urşii, lupii, râşii, pisicile sălbatice, vidrele, nurcile şi hamsterii se vânează în condiţiile legii speciale.

(la data 13-Nov-2008 Art. 36, alin. (2) din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 32. din Legea 215/2008 )

Art. 37

Pentru acţiunile care se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) şi ale art. 35 se eliberează autorizaţii de capturare în scop ştiinţific sau autorizaţii de recoltare, după caz, documente cu regim special, emise şi înseriate de administrator.

Pentru acţiunile care se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se eliberează autorizaţii de vânătoare, în condiţiile aprobării emise de administrator.
(la data 13-Nov-2008 Art. 37 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 215/2008 )

Art. 38

(1)În afara perioadei legale de vânătoare, vânzarea, cumpărarea şi transportul vânatului sunt interzise.

(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) vânatul congelat în sezonul de vânătoare, precum şi cel împuşcat în condiţiile art. 36.

(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) vânatul congelat în sezonul de vânătoare, cel împuşcat în condiţiile art. 36, precum şi vânatul viu destinat popularilor.
(la data 16-Jul-2007 Art. 38, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 197/2007 )

(1)Cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) lit. f) şi ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 sunt permise următoarele:

a)mamiferele şi păsările admise la vânătoare sau părţi ori produse provenite de la acestea, dobândite legal prin acţiuni de vânătoare, pot face obiectul transportului pentru nevoile proprii ale vânătorilor;

a)transportul, de către vânători, a speciilor cinegetice admise la vânătoare sau a unor părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat, dacă au fost dobândite prin acţiuni legale de vânătoare;
(la data 24-Jul-2015 Art. 38, alin. (1), litera A. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 44. din Legea 149/2015 )

b)mamiferele admise la vânătoare în stare vie ori moartă sau orice părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale, pot face obiectul comercializării, deţinerii şi/sau transportului în scopul comercializării sau popularii de către persoane juridice autorizate, potrivit legii;

b)deţinerea, transportul şi comercializarea, de către persoane juridice autorizate, a speciilor cinegetice admise la vânătoare, în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale;
(la data 24-Jul-2015 Art. 38, alin. (1), litera B. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 44. din Legea 149/2015 )

c)comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări cuprinse în anexele nr. 5D şi 5E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 se realizează în conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonanţe de urgenţă.

(2)Transportul, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii, sunt interzise.
(la data 13-Nov-2008 Art. 38 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 215/2008 )

Art. 39

În scopul exercitării vânătorii în condiţii de etică vânătorească, de protecţie a faunei de interes cinegetic, sunt interzise:

a)depăşirea cotei de recoltă aprobate la nivel de gestionar;

a)depăşirea cotei de recoltă care a fost aprobată la nivel de gestionar;
(la data 13-Nov-2008 Art. 39, litera A. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )

b)depăşirea numărului de piese aprobate pentru recoltă/vânător/zi de vânătoare;

c)furnizarea de către gestionar de informaţii eronate referitoare la nivelul populaţiei speciilor de faună de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului de vânătoare;

d)nerealizarea cotei de recoltă pentru vânatul sedentar, pe fond de vânătoare, fără motive justificate;

d)nerealizarea cotei de recoltă pentru vânatul sedentar ori depăşirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără motive justificate;
(la data 13-Nov-2008 Art. 39, litera D. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )

e)vânătoarea pe alt fond de vânătoare decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

f)urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare altfel decât neînchisă în toc, şi în afara căilor de comunicaţie;

f)urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, şi în afara căilor de comunicaţie;
(la data 13-Nov-2008 Art. 39, litera F. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )

g)accesul cu arma pe teritoriul rezervaţiilor ştiinţifice, parcurilor naţionale, siturilor patrimoniului natural universal şi zonelor umede de importanţă internaţională şi în zonele de conservare specială din cadrul parcurilor naturale, fără acordul scris al structurii de administrare a ariei protejate;

g)accesul cu arma de vânătoare în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
(la data 13-Nov-2008 Art. 39, litera G. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )

h)utilizarea steguleţelor şi gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum şi a detectoarelor de animale;

i)vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistreţilor şi urşilor prin utilizarea altor cartuşe decât a celor cu proiectile unice, ale căror caracteristici sunt prevăzute prin reglementările tehnice emise de administrator;

j)vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori de la apusul până la răsăritul soarelui;

k)vânarea cerbilor, căpriorilor şi caprelor negre la hrănitori, la sărării, la goană sau cu câini gonitori;

l)vânarea urşilor la nadă sau la bârlog; este permisă vânătoarea la nadă a exemplarelor de urs care produc pagube, cu aprobarea administratorului şi a autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului;

m)vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheţ, dacă suprafaţa liberă a apei nesituată la gura de apă este îngheţată pe mai mult de 70%;

n)vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

o)folosirea la vânătoare a armelor semiautomate cu mai mult de două cartuşe în magazie, a armelor care au calibrul necorespunzător pentru specia pentru care este autorizată acţiunea de vânătoare sau a celor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă;

o)folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru care este autorizată acţiunea de vânătoare sau a celor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă;
(la data 13-Nov-2008 Art. 39, litera O. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )

p)utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a oglinzilor şi a altor obiecte orbitoare;

(la data 13-Nov-2008 Art. 39, litera P. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 36. din Legea 215/2008 )

q)utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea ţintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte;

(la data 13-Nov-2008 Art. 39, litera Q. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 36. din Legea 215/2008 )

r)urmărirea sau hăituirea exemplarelor din fauna de interes cinegetic cu autovehicule sau cu ambarcaţiuni a căror viteză de deplasare este mai mare de 5 km/h, precum şi exercitarea vânătorii din autovehicule;

(la data 13-Nov-2008 Art. 39, litera R. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 36. din Legea 215/2008 )

s)gazarea şi afumarea vizuinelor, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului;

(la data 13-Nov-2008 Art. 39, litera S. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 36. din Legea 215/2008 )

ş)utilizarea odorivectorilor, cu excepţia cercetării ştiinţifice, fără aprobarea administratorului;

t)comercializarea de către persoane fizice a vânatului, a cărnii de vânat, a diferitelor produse de vânat sau a trofeelor de vânat;

ţ)fabricarea, comercializarea, deţinerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;

u)vânătoarea în zonele de conservare specială ale parcurilor naturale care se asimilează zonelor de protecţie pentru vânat;

u)vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate, în intravilan, în crescătorii de vânat, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
(la data 13-Nov-2008 Art. 39, litera U. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )

v)vânătoarea în rezervaţiile naturale a speciilor care fac obiectul protecţiei în aria naturală protejată;

w)vânătoarea în ariile naturale protejate, altele decât cele neincluse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management şi a regulamentelor ariilor respective în ceea ce priveşte vânătoarea;

w)vânătoarea în suprafeţele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic, şi în cele ale ariilor naturale respective în ceea ce priveşte vânătoarea;
(la data 13-Nov-2008 Art. 39, litera W. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )

x)utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile să ucidă, a explozibililor, a curselor şi a capcanelor neautorizate, a otrăvurilor, a narcoticelor şi a armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România;

x)utilizarea armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România;
(la data 13-Nov-2008 Art. 39, litera X. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 215/2008 )

y)părăsirea fondului de vânătoare fără ca vânatul recoltat, în baza autorizaţiei de vânătoare individuale, să fie crotaliat, iar numărul crotaliei să fie trecut în autorizaţia de vânătoare.

z)împiedicarea practicării vânătorii.
(la data 16-Jul-2007 Art. 39 din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 7. din Legea 197/2007 )

z1)completarea necorespunzătoare a autorizaţiilor de vânătoare;

z2)nereturnarea în termen a autorizaţiilor de vânătoare de către titularii acestora.
(la data 13-Nov-2008 Art. 39 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 37. din Legea 215/2008 )

(1)Fără a se aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt interzise şi următoarele:

1.a) depăşirea cotei de recoltă care a fost aprobată la nivel de gestionar;

2.b) depăşirea numărului de piese aprobate pentru recoltă/vânător/zi de vânătoare;

3.c) furnizarea de către gestionar de informaţii eronate referitoare la nivelul populaţiei speciilor de faună de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului cinegetic;

4.d) nerealizarea cotei de recoltă pe gestionar pentru vânatul sedentar ori depăşirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără motive justificate;

5.e) vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

6.f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, şi în afara căilor de comunicaţie;

7.g) accesul cu arma de vânătoare, altfel decât purtată în toc, în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, fără autorizarea necesară;

8.h) utilizarea steguleţelor şi gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum şi a detectoarelor de animale;

9.i) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistreţilor şi urşilor prin utilizarea altor cartuşe decât a celor cu proiectile unice, ale căror caracteristici sunt prevăzute prin reglementările tehnice emise de administrator;

10.j) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori de la apusul până la răsăritul soarelui;

11.k) vânarea cerbilor, căpriorilor şi caprelor negre la hrănitori, la sărării, la goană sau cu câini gonitori;

12.l) vânarea urşilor la nadă sau la bârlog;

13.m) distribuirea de hrană complementară sub formă de deşeuri de origine animală şi produse zaharoase de sinteză, în perioada 1 martie-30 noiembrie, în fondurile cinegetice în care sunt prezenţi urşi;

14.n) vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheţ, dacă suprafaţa liberă a apei nesituată la gura de apă este îngheţată mai mult de 70%;

15.o) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

16.p) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru care este autorizată acţiunea de vânătoare;

17.q) utilizarea odorivectorilor, exceptând cercetarea ştiinţifică, caz în care administratorul aprobă utilizarea lor, în condiţiile stipulate distinct în autorizaţia dată;

18.r) comercializarea de către persoane fizice a vânatului, a cărnii de vânat, a diferitelor produse de vânat sau a trofeelor de vânat;

19.s) fabricarea, comercializarea, deţinerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;

20.ş) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fondurile cinegetice, precum şi vânătoarea în crescătorii de vânat;

21.t) vânătoarea în rezervaţiile naturale a speciilor care fac obiectul protecţiei stricte în aria naturală protejată;

22.ţ) vânătoarea în ariile naturale protejate incluse în fondurile cinegetice practicată fără respectarea condiţiilor prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale respective aprobate în condiţiile legii;

23.u) accesul în fondurile cinegetice sau utilizarea la vânătoare a armelor şi muniţiei neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România;

24.v) părăsirea fondului cinegetic fără ca vânatul recoltat să fie crotaliat în condiţiile art. 19 alin. (5), iar numărul crotaliei să fie trecut în autorizaţia de vânătoare;

25.w) stânjenirea voită ori împiedicarea practicării vânătorii;

26.x) completarea necorespunzătoare a autorizaţiilor de vânătoare în privinţa participanţilor la vânătoare şi a numărului de exemplare de vânat recoltate;

27.y) nereturnarea în termen a autorizaţiilor de vânătoare de către titularii acestora;

28.z) accesul cu arma de vânătoare neintrodusă în toc în Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării»;

29.aa) vânătoarea pe suprafeţele din perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan altfel decât în condiţiile art. 34, în parcuri naţionale şi în Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării»;

30.ab) accesul neautorizat cu arma de vânătoare neintrodusă în toc pe orice fond cinegetic;

31.ac) utilizarea ca atrape a animalelor vii orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a înregistratoarelor de sunete şi a oglinzilor apelante;

32.ad) utilizarea, pentru tirul pe timp de noapte, a dispozitivelor de iluminare a ţintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de lumină reziduală, a dispozitivelor de vedere în infraroşu şi a dispozitivelor cu termoviziune;

32.ad) utilizarea, pentru tirul pe timp de noapte, a dispozitivelor de ochire care funcţionează pe principiul laser, a sistemelor de ochire pe timp de noapte cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de lumină reziduală, a dispozitivelor de vedere în infraroşu şi a dispozitivelor cu termoviziune;
(la data 11-Dec-2016 Art. 39, alin. (1), punctul 32. din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 242/2016 )

33.ae) urmărirea sau hăituirea exemplarelor din fauna cinegetică cu ambarcaţiuni cu motor a căror viteză de deplasare este mai mare de 5 km/oră, precum şi exercitarea vânătorii din autoturisme;

34.af) gazarea şi afumarea vizuinelor fără aprobarea administratorului;

35.ag) părăsirea teritoriului României cu vânat fără documente de provenienţă şi fără a fi crotaliat conform reglementărilor administratorilor;

36.ah) vânarea mamiferelor şi păsărilor prin utilizarea capcanelor neautorizate;

37.ai) nerespectarea, de către gestionar, a reglementărilor privind evaluarea trofeelor de vânat, aprobate prin ordin al administratorului;

38.aj) neprezentarea documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru practicarea vânătorii, de către participanţii la acţiunea de vânătoare la solicitarea organelor de control.
(la data 24-Jul-2015 Art. 39 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 45. din Legea 149/2015 )

(2)Nu constituie acţiune de împiedicare a practicării vânătorii competiţiile sportive avizate de federaţiile sportive naţionale de resort şi de proprietarii terenurilor, dacă gestionarul fondului cinegetic îşi dă acceptul cu minimum 30 de zile înainte de data organizării acestor competiţii.
(la data 11-Dec-2016 Art. 39, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 242/2016 )

Art. 391

(1)Prin excepţie de la prevederile art. 39 lit. g), u) şi w), în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică şi a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administraţiei ariei naturale protejate, avizată de consiliul ştiinţific al acesteia.

(2)Exemplarele recoltate în condiţiile alin. (1) se valorifică de gestionari potrivit legii şi reprezintă baza de calcul al tarifului de gestionare a faunei cinegetice.
(la data 13-Nov-2008 Art. 39 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 38. din Legea 215/2008 )

(1)Prin excepţie de la prevederile art. 39 lit. g), ş), ţ), z) şi aa), în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major în Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, a câinilor şi a pisicilor fără stăpân se realizează, pe bază de contract de prestări servicii, în condiţiile legii, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, la solicitarea administraţiei ariei naturale protejate, avizată de consiliul ştiinţific al acesteia, de către:

a)gestionarul fondului cinegetic cel mai apropiat, în parcuri naţionale şi în Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării»;

b)gestionarul fondului cinegetic respectiv, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice.

(2)Exemplarele recoltate în condiţiile alin. (1) se valorifică de gestionari potrivit legii.
(la data 24-Jul-2015 Art. 39^1 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 149/2015 )

Art. 40

(la data 03-Jul-2008 Art. 40 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. 54 din capitolul V din Regulament din 2008 )

(1)Vânatul sau exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic dobândite în condiţiile prezentei legi se valorifică, după caz, de gestionar, consiliul local sau administraţia ariei naturale protejate.

(2)Sumele rezultate din valorificarea prevăzută la alin. (1) de către consiliile locale sau de către administraţiile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat.

(3)Vânatul rezultat în urma unor acţiuni ilegale, precum şi exemplarele din fauna de interes cinegetic găsite moarte aparţin, după caz:(3) Vânatul rezultat în urma unor acţiuni ilegale aparţine, după caz:(la data 24-Jul-2015 Art. 40, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 47. din Legea 149/2015 )

a)gestionarului, dacă acestea sunt găsite pe fonduri de vânătoare şi se încadrează în cota de recoltă aprobată;

b)statului, dacă acestea sunt găsite pe suprafeţe situate în perimetrul construit sau împrejmuit din intravilanul localităţilor sau în arii protejate, neincluse în fondurile de vânătoare, sau dacă cota de recoltă a fost realizată pentru cele din fondurile de vânătoare.

(4)Exemplarele care se regăsesc în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) diminuează cota de recoltă în mod corespunzător.

(5)Coarnele lepădate de cervide, găsite pe fondurile de vânătoare, aparţin gestionarilor.

CAPITOLUL V: Răspunderi şi sancţiuni

Art. 41

Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz.

Art. 42

(1)Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei:

a)vânătoarea fără permis şi fără autorizaţie de vânătoare legală;

a)vânătoarea fără permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32;
(la data 16-Jul-2007 Art. 42, alin. (1), litera A. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 197/2007 )

a1)vânătoarea fără autorizaţie de vânătoare legală;
(la data 16-Jul-2007 Art. 42, alin. (1), litera A. din capitolul V completat de Art. 1, punctul 9. din Legea 197/2007 )

b)vânătoarea prin folosirea ogarilor sau a metişilor de ogari;

c)emiterea de autorizaţii de vânătoare prin care se depăşeşte cota de recoltă aprobată pentru fiecare gestionar;

d)vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiţii decât cele legale;

e)vânătoarea în zonele de conservare specială ale parcurilor naturale;

e)vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate altfel decât în condiţiile art. 391;
(la data 13-Nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera E. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )

f)vânătoarea în rezervaţiile de tip faunistic a speciilor care fac obiectul protecţiei în aria naturală protejată;

f)vânătoarea în intravilan, în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" altfel decât în condiţiile art. 34;
(la data 13-Nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera F. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )

g)vânătoarea în ariile de protecţie specială avifaunistică şi în ariile speciale de conservare constituite în baza directivelor Uniunii Europene, precum şi în celelalte arii naturale protejate de interes naţional, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafeţele cărora nu se constituie fonduri de vânătoare, fără respectarea tuturor prevederilor referitoare la vânătoare, cuprinse în planurile de management şi/sau în regulamentele acestora;

g)vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică şi a speciilor care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare constituite în baza prevederilor directivelor Uniunii Europene, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, cuprinse în planurile de management şi/sau în regulamentele acestora;
(la data 13-Nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera G. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )

h)urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vânătoare, în afara căilor de comunicaţie;

i)vânătoarea pe alt fond de vânătoare decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

j)vânarea în afara perioadelor în care este permisă vânătoarea la specia respectivă, conform anexelor nr. 1 şi 2;

j)vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;
(la data 13-Nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera J. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )

k)vânătoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe întuneric;

l)vânătoarea din elicopter, precum şi din ambarcaţiuni cu motor în mişcare;

l)vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;
(la data 13-Nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera L. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )

m)vânătoarea prin utilizarea substanţelor chimice toxice folosite în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole şi/sau silvice, ce provoacă intoxicarea sau moartea faunei de interes cinegetic;

n)vânarea urşilor la nadă şi/sau la bârlog, fără aprobarea administratorului şi a autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului;

n)vânarea urşilor la nadă şi/sau la bârlog;
(la data 13-Nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera N. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )

o)vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

p)vânătoarea cu exemplare de şoimi, altfel decât prevede legea specială;

p)vânătoarea cu exemplare de păsări de pradă, cu arcuri şi cu arbalete;
(la data 13-Nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera P. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )

q)vânătoarea prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, a otrăvurilor, a narcoticelor, a aparaturii electronice capabile să ucidă, a laţurilor, precum şi a oricăror alte capcane neautorizate, a armelor, altfel decât ţinute în mână, şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România.

q)vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât ţinute în mână, a armelor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă ori/şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România;
(la data 13-Nov-2008 Art. 42, alin. (1), litera Q. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 215/2008 )

(2)Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, dacă au fost săvârşite:

a)de două sau mai multe persoane împreună;

b)de o persoană cu atribuţii de serviciu sau atribuţii publice în domeniul vânătorii, precum şi de reprezentanţii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;

c)în rezervaţii cinegetice;

c)vânătoarea practicată cu arme de foc şi capcane neautorizate în afara fondurilor cinegetice;
(la data 13-Nov-2008 Art. 42, alin. (2), litera C. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 215/2008 )

d)vânătoarea de la apusul până la răsăritul soarelui, cu excepţia speciilor de vânat la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii.

d)vânătoarea pe timp de noapte, cu excepţia speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii.
(la data 13-Nov-2008 Art. 42, alin. (2), litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 215/2008 )

Art. 42

(1)Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:

a)vânătoarea fără permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32;

b)vânătoarea fără autorizaţie de vânătoare legală;

c)vânătoarea prin folosirea ogarilor sau a metişilor de ogari;

d)emiterea de autorizaţii de vânătoare prin care se depăşeşte cota de recoltă aprobată pentru fiecare gestionar;

e)vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiţii decât cele legale;

f)vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, altfel decât în condiţiile art. 391;

g)vânătoarea în intravilan, în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», altfel decât în condiţiile art. 34;

h)vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică şi a speciilor care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare, precum şi vânătoarea în suprafeţele celorlalte arii naturale protejate, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, din planurile de management cinegetic, din planurile de management ale ariilor naturale protejate;

i)urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vânătoare, în afara căilor de comunicaţie;

j)vânătoarea pe alt fond de vânătoare decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

k)vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;

l)vânătoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe întuneric;

m)vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;

n)vânătoarea prin utilizarea substanţelor chimice toxice folosite în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole şi/sau silvice, ce provoacă intoxicarea ori moartea faunei de interes cinegetic;

o)vânarea urşilor la nadă şi/sau la bârlog;

p)vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

q)vânătoarea cu exemplare de păsări de pradă, cu arcuri şi cu arbalete;

r)vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât ţinute în mână, a armelor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă ori/şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România.

(1)Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, următoarele fapte:

a)vânătoarea practicată de persoane care nu posedă permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32;

b)vânătoarea fără respectarea condiţiilor înscrise în autorizaţia de vânătoare;

c)tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv;

d)practicarea vânătorii cu laţuri, ogari sau metişi de ogari;

e)emiterea de autorizaţii de vânătoare prin care se depăşesc cotele de recoltă şi cifrele de intervenţie aprobate pentru fiecare gestionar;

f)vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiţii decât cele legale;

g)vânătoarea în Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, altfel decât în condiţiile art. 391;

h)vânătoarea în intravilan, altfel decât în condiţiile art. 34;

h)vânătoarea în perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, altfel decât în condiţiile art. 34;
(la data 28-Jul-2017 Art. 42, alin. (1), litera H. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 184/2017 )

i)vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică în care vânătoarea este interzisă şi a speciilor care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, din planurile de management ale ariilor protejate;

j)urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic aparţinând altui gestionar, fără acordul acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neînchisă în toc şi în afara căilor de comunicaţie;

k)vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

l)vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;

m)vânătoarea pe timp de noapte la lumina farurilor autovehiculelor sau prin folosirea dispozitivelor precizate la art. 39 lit. ad), cuprinzând amplificatoare de lumină reziduală, dispozitive de vedere în infraroşu şi dispozitive cu termoviziune, care permit observarea vânatului pe timp de noapte şi tragerea pe întuneric asupra acestuia;

m)vânătoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de iluminare, prin utilizarea lor în timpul deplasării, precum şi prin fixarea vânatului în vederea tragerii prin metoda la pândă şi vânătoarea prin folosirea dispozitivelor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. ad);
(la data 11-Dec-2016 Art. 42, alin. (1), litera M. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 242/2016 )

n)vânarea mamiferelor şi păsărilor cu mijloace neautorizate;

o)utilizarea, indiferent de scop, a substanţelor chimice care provoacă intoxicarea, sterilitatea sau moartea exemplarelor de faună cinegetică;

p)vânarea urşilor la nadă sau la bârlog;

q)accesul în fondurile cinegetice sau practicarea vânătorii cu capcane neautorizate, păsări de pradă şi arcuri;

r)accesul în fondurile cinegetice sau vânătoarea cu arbalete, arme la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă ori cu alte arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România;

s)practicarea vânătorii cu armă altfel decât ţinută în mână.
(la data 24-Jul-2015 Art. 42, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 149/2015 )

(2)Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă au fost săvârşite:

a)de o persoană cu atribuţii de serviciu în domeniul vânătorii, precum şi de reprezentanţii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;

b)recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică strict protejate de pe suprafeţele din intravilan, din zona strict protejată şi din zona-tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", altfel decât în condiţiile derogărilor stabilite conform legii;

c)vânătoarea pe timp de noapte, cu excepţia speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii.
(la data 01-Feb-2014 Art. 42 din capitolul V modificat de Art. 188, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 43

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul cu arma, chiar şi purtată în toc, pe teritoriul rezervaţiilor ştiinţifice, al parcurilor naţionale, al siturilor patrimoniului natural universal, al zonelor umede de interes internaţional şi al zonelor de conservare specială din cadrul parcurilor naturale, în afara cazurilor în care există acordul scris al structurii de administrare a ariei naturale protejate.

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul nejustificat cu arma de vânătoare în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", ale căror limite sunt vizibil delimitate, şi accesul altor membri vânători decât ai asociaţiilor locale de vânători, în zonele tampon, în parcurile naturale şi în ariile naturale protejate ale patrimoniului natural universal, cuprinse în fondurile cinegetice.
(la data 13-Nov-2008 Art. 43 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 215/2008 )

Art. 43

(1)Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. g) şi z3).

(2)Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. u).
(la data 01-Feb-2014 Art. 43 din capitolul V modificat de Art. 188, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )

(1)Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. g) şi z).

(2)Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. ş).
(la data 24-Jul-2015 Art. 43 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 149/2015 )

Art. 431

Faptele prevăzute la art. 42 se cercetează, se judecă şi se sancţionează în regim de urgenţă, prin excepţie de la prevederile art. 293 din Codul de procedură penală, în conformitate cu prevederile speciale prevăzute în acesta.
(la data 24-Jul-2015 Art. 43 din capitolul V completat de Art. I, punctul 50. din Legea 149/2015 )

Art. 44

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei:

a)scoaterea din ţară a trofeelor medaliabile de vânat sau a faunei vii de interes cinegetic fără respectarea dispoziţiilor legale. Evaluarea trofeelor se face în conformitate cu reglementările Consiliului Internaţional al Vânătorii şi Conservării Vânatului (C.I.C.);

a)scoaterea din ţară a trofeelor care pot fi medaliate de vânat sau a faunei vii de interes cinegetic, fără respectarea dispoziţiilor legale;
(la data 13-Nov-2008 Art. 44, litera A. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 215/2008 )

b)transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 42;

b)transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 42 sau găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii;
(la data 13-Nov-2008 Art. 44, litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 215/2008 )

c)eliberarea şi folosirea permiselor sau a autorizaţiilor de vânătoare în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 27-29 şi 31;

d)eliberarea de autorizaţii pentru vânătoare în rezervaţii cinegetice fără aprobarea administratorului.

d)eliberarea de autorizaţii pentru vânătoare, în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege;
(la data 13-Nov-2008 Art. 44, litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 215/2008 )

e)împiedicarea, prin exercitarea de acte de violenţă, a desfăşurării activităţilor de vânătoare în condiţiile art. 4 alin. (2).
(la data 16-Jul-2007 Art. 44 din capitolul V completat de Art. 1, punctul 10. din Legea 197/2007 )

Art. 44

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă:

a)scoaterea din ţară a trofeelor de vânat, care pot fi medaliate, sau a faunei vii de interes cinegetic, fără respectarea dispoziţiilor legale;

b)transportul vânatului găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, fără respectarea condiţiilor legii;

c)eliberarea sau folosirea permiselor sau a autorizaţiilor de vânătoare în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege;

d)împiedicarea, prin ameninţări sau violenţe, a desfăşurării activităţilor de vânătoare în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(la data 01-Feb-2014 Art. 44 din capitolul V modificat de Art. 188, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012 )

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă:

a)scoaterea din ţară a trofeelor de vânat cu valoare de patrimoniu naţional, fără respectarea reglementărilor emise de administrator;

b)vânarea speciilor de vânat cuprinse în anexa nr. 2 în alte condiţii decât cele ale derogărilor;

c)vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

d)transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 42 sau găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii;

e)eliberarea, însuşirea şi folosirea permiselor de vânătoare în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 27-29 şi 31;

f)eliberarea de autorizaţii pentru vânătoare în perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan şi în ariile naturale protejate sau în porţiunile din acestea în care vânătoarea este interzisă, fără aprobarea administratorilor acestora;

g)împiedicarea, prin exercitarea de acte de violenţă, a desfăşurării activităţilor de vânătoare în condiţiile art. 4 alin. (2);

h)vânătoarea practicată fără poliţă de asigurare pentru accidente şi răspundere civilă în legătură cu calitatea de vânător.
(la data 24-Jul-2015 Art. 44 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 149/2015 )

Art. 441

Complicitatea la acţiunile prevăzute la art. 42-44 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.
(la data 13-Nov-2008 Art. 44 din capitolul V completat de Art. I, punctul 43. din Legea 215/2008 )

(la data 01-Feb-2014 Art. 44^1 din capitolul V abrogat de Art. 188, punctul 4. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 45

Fapta persoanei care are calitatea de reprezentare a gestionarului, prin care pricinuieşte pagube faunei de interes cinegetic pe care o gestionează, în sensul prevederilor art. 14 alin. (2) referitoare la noţiunea de prejudiciu, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei şi, ca pedeapsă complementară, anularea licenţei acordate conform prezentei legi.

Nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protecţie strictă, a zonelor de protecţie integrală şi a zonelor tampon, de către administratorul ariei naturale protejate respective, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(la data 13-Nov-2008 Art. 45 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 44. din Legea 215/2008 )

Art. 451

Constatarea faptelor ce constituie infracţiune potrivit art. 42-44 se face, în afara organelor de urmărire penală, şi de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vânatului din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum şi de un alt personal de specialitate împuternicit în acest scop de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(la data 16-Jul-2007 Art. 45 din capitolul V completat de Art. 1, punctul 11. din Legea 197/2007 )

Constatarea faptelor ce constituie infracţiune potrivit art. 42-44 se face de către organele de urmărire penală cu atribuţii în acest sens, de jandarmi, de personalul salariat cu atribuţii în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic naţional şi al gestionarilor fondurilor cinegetice, precum şi de alte persoane specializate în domeniul cinegetic împuternicite în acest scop de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare.
(la data 24-Jul-2015 Art. 45^1 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 52. din Legea 149/2015 )

Art. 46

(1)Bunurile care au servit la săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 42-44, inclusiv mijloacele de transport, se confiscă.

(2)Trofeele de vânat şi vânatul care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 42-44 se confiscă.

(3)Bunurile prevăzute la alin. (1) se reţin de către agentul constatator în vederea confiscării şi se predau organelor de urmărire penală, iar vânatul şi trofeele de vânat prevăzute la alin. (2) se reţin şi se predau gestionarului fondului de vânătoare, care le ţine la dispoziţia organelor de urmărire penală.
(la data 16-Jul-2007 Art. 46 din capitolul V completat de Art. 1, punctul 12. din Legea 197/2007 )

(3)Bunurile prevăzute la alin. (1) şi (2) se reţin de către agentul constatator şi se predau organelor de urmărire penală.
(la data 24-Jul-2015 Art. 46, alin. (3) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 53. din Legea 149/2015 )

Art. 461

Faptele prevăzute la art. 42-45 prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, indiferent de modul şi de mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi de conduita făptuitorului.
(la data 13-Nov-2008 Art. 46 din capitolul V completat de Art. I, punctul 45. din Legea 215/2008 )

(la data 01-Feb-2014 Art. 46^1 din capitolul V abrogat de Art. 188, punctul 4. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 47

Permisul de vânătoare al celui care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la art. 42 şi 43 se retrage şi se anulează, în condiţiile legii.

Art. 48

(1)Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a)vânătoarea fără asigurare împotriva accidentelor, cu amendă de la 100 lei la 300 lei;

b)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) şi v) şi la art. 39 lit. ş), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;

b)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f, n), p) şi v) şi la art. 39 lit. r), ş) şi z), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;
(la data 16-Jul-2007 Art. 48, alin. (1), litera B. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 197/2007 )

b)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) şi v) şi la art. 39 lit. b), d), ş), y), z1) şi z2), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;
(la data 13-Nov-2008 Art. 48, alin. (1), litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 215/2008 )

c)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) şi s) şi la art. 39 lit. h), k), m), p) şi t), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;

c)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c),h), i), j), k), l) şi s), precum şi la art. 39 lit. h), k), m) şi t), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;
(la data 13-Nov-2008 Art. 48, alin. (1), litera C. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 215/2008 )

d)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), o), r), ş), t) şi w) şi la art. 39 lit. i), q), s), ţ), u) şi z), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

d)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), r), ş), t) şi w), precum şi la art. 39 lit. i), ţ), u) şi z), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
(la data 13-Nov-2008 Art. 48, alin. (1), litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 215/2008 )

e)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. e), q) şi ţ), art. 35 alin. (4), art. 38 alin. (1) şi la art. 39 lit. c) şi j), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

e)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), (21), (22), (23), (3) şi (4), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. q), ţ) şi x), art. 35 alin. (4) şi la art. 39 lit. c), j) şi o), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(la data 13-Nov-2008 Art. 48, alin. (1), litera E. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 215/2008 )

(1)Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. h), m), n), ţ) şi u) şi la art. 39 lit. b), d), q), x), y), ai) şi aj), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;

b)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. c), d), j), k), l). q) şi w), precum şi la art. 39 lit. h), k), n) şi r), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;

c)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), i), p), o), s), ş) şi v) şi la art. 39 lit. i), j), s), t), ţ), w), ab), ae) şi ah), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

c1)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 13 alin. (5) şi (6), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, cu excepţia pagubelor produse de speciile prevăzute în anexa nr. 2;
(la data 11-Dec-2016 Art. 48, alin. (1), litera C. din capitolul V completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 242/2016 )

d)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), (2), (21), (22), (23), (3) şi (4), art. 18 alin. (1) şi (2), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. r) şi t), art. 35 alin. (4) şi la art. 39 lit. c), m), p), v), ac), af) şi ag), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e)accesul în fondurile cinegetice cu laţuri, ogari sau metişi de ogari, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.
(la data 24-Jul-2015 Art. 48, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 54. din Legea 149/2015 )

(2)În toate cazurile, permisul de vânătoare al celui care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi reţinut de către agentul constatator şi va fi transmis imediat unităţii care l-a emis.

Art. 49

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vânatului din cadrul persoanelor juridice care gestionează fonduri de vânătoare, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate, împuternicit în acest scop de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi de lucrătorii anume desemnaţi de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 48 se fac de către personalul salariat cu atribuţii în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic naţional şi al gestionarilor fondurilor cinegetice, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de personalul din poliţie şi jandarmerie desemnat în acest scop, precum şi de alte persoane specializate în domeniul cinegetic împuternicite în acest scop de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare.
(la data 24-Jul-2015 Art. 49 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 55. din Legea 149/2015 )

Art. 49

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 48 se fac de către personalul salariat cu atribuţii în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic naţional şi al gestionarilor fondurilor cinegetice, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române pentru faptele constatate în zona specifică de competenţă, de ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de alte persoane specializate în domeniul cinegetic împuternicite în acest scop de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare.
(la data 11-Dec-2016 Art. 49 din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 242/2016 )

Art. 50

(1)Persoanele împuternicite să constate contravenţiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.

(1)Persoanele împuternicite să constate infracţiunile prevăzute la art. 42-44 şi contravenţiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.
(la data 16-Jul-2007 Art. 50, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 14. din Legea 197/2007 )

(2)Procesele-verbale încheiate de persoanele prevăzute la alin. (1) se trimit, în termen de maximum 5 zile, unităţii de care aparţine agentul constatator.

(2)Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor este un document tipizat al cărui model se stabileşte de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
(la data 13-Nov-2008 Art. 50, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 47. din Legea 215/2008 )

(la data 27-Sep-2009 Art. 50, alin. (2) din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 540/2009 )

Art. 51

(1)Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse faunei cinegetice prin fapte ce constituie infracţiuni sau contravenţii, în sensul prezentei legi, se stabileşte potrivit anexelor nr. 1 şi 2.

(2)În cazul în care daunele produse fondului cinegetic determină reducerea cotei de recoltă, despăgubirile se încasează de gestionarii fondurilor de vânătoare, direct sau prin intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice.

(3)Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor de vânătoare sunt utilizate şi distribuite după cum urmează:

a)75% se reţin de gestionarii care le încasează pentru gospodărirea vânatului;

b)25% se achită de gestionarii care le încasează agenţilor constatatori.

(4)În cazul în care daunele produse faunei cinegetice nu determină reducerea cotei de recoltă, despăgubirile se încasează de administrator, prin intermediul structurilor teritoriale sau al direcţiilor generale ale finanţelor publice.

(5)Despăgubirile încasate de administrator sunt utilizate şi distribuite după cum urmează:

a)75% se virează la bugetul de stat;

b)25% se achită agenţilor constatatori.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 52

Animalele sălbatice din intravilanul localităţilor, din ariile protejate de tip faunistic, din grădinile zoologice, din centre de reabilitare, din sanctuare, cele deţinute sau folosite legal în scopuri artistice, precum şi cele din crescătoriile de vânat autorizate şi din complexurile de vânătoare nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.

Animalele sălbatice din grădinile zoologice, din centrele de reabilitare, cele deţinute sau folosite în scopuri artistice, precum şi cele din crescătoriile de vânat şi din complexurile de vânătoare autorizate nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.
(la data 24-Jul-2015 Art. 52 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 56. din Legea 149/2015 )

Art. 53

(1)Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face în condiţiile prezentei legi, de către administrator, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(1)Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face în condiţiile prezentei legi de către administrator, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(la data 16-Jul-2007 Art. 53, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 15. din Legea 197/2007 )

(2)În situaţia în care, în urma reactualizării prevăzute la alin. (1), fondurile de vânătoare existente la intrarea în vigoare a prezentei legi îşi modifică limitele, fondul de vânătoare se consideră nemodificat dacă, după reactualizare, în suprafaţa acestuia se regăsesc mai mult de 50% din suprafaţa fondului de vânătoare existent anterior reactualizării.

(1)Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri cinegetice se face în condiţiile prezentei legi de către administrator, în termen de maximum 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2)În situaţia în care, în urma reactualizării prevăzute la alin. (1), fondurile cinegetice existente la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi modifică limitele, fondul cinegetic se menţine dacă, după reactualizare, în suprafaţa acestuia se regăsesc mai mult de 50% din suprafaţa fondului cinegetic existent anterior reactualizării.

(3)Pentru situaţiile în care limitele şi suprafeţele fondurilor cinegetice se modifică în urma acţiunilor prevăzute la alin. (1), se încheie acte adiţionale la contractele de gestionare în vigoare pentru actualizarea acestora.
(la data 24-Jul-2015 Art. 53 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 57. din Legea 149/2015 )

Art. 54

Studiile prevăzute la art. 17 alin. (2) vor fi întocmite de actualii gestionari, în maximum un an de la publicarea prezentei legi.

(la data 24-Jul-2015 Art. 54 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 58. din Legea 149/2015 )

Art. 55

Bunurile patrimoniale ale vechilor deţinători, existente pe fondurile de vânătoare, se pot prelua, prin cumpărare, de noii deţinători, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în condiţiile stabilite între părţi.

Art. 56

(1)În scopul administrării şi gestionării fondului cinegetic într-o concepţie unitară, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură elaborează şi aprobă, cu avizul consultativ al Consiliului Naţional de Vânătoare, în condiţiile prezentei legi, regulamente, instrucţiuni şi reglementări tehnice.

(1)În scopul administrării şi gestionării fondului cinegetic într-o concepţie unitară, administratorul elaborează şi aprobă, cu avizul Consiliului Naţional de Vânătoare, în limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instrucţiuni şi reglementări tehnice.
(la data 13-Nov-2008 Art. 56, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 215/2008 )

(2)Actuala strategie cinegetică şi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vânatul şi vânătoarea, emise în baza Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare până la revizuirea acestora în concordanţă cu reglementările internaţionale la care statul român este parte, dar nu mai târziu de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2)Actuala strategie cinegetică şi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vânatul şi vânătoarea vor fi revizuite în concordanţă cu prezenta lege şi cu reglementările internaţionale la care statul român este parte, ori de câte ori este necesar, cu consultarea asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor reprezentative la nivel naţional şi internaţional.
(la data 24-Jul-2015 Art. 56, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 59. din Legea 149/2015 )

Art. 57

(1)Valorile de despăgubire sunt stabilite în euro şi se achită în lei, la cursul oficial de la data achitării.

(2)Pentru fapta prevăzută la art. 45, valoarea despăgubirilor se stabileşte pe cale civilă.

(2)Pentru fapta prevăzută la art. 14 alin. (2), valoarea despăgubirilor se stabileşte pe cale civilă.
(la data 13-Nov-2008 Art. 57, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 215/2008 )

(2)Pentru fapta prevăzută la art. 14 alin. (2), valoarea despăgubirilor se stabileşte pe cale civilă şi se încasează de administrator în scopul repopulării fondului cinegetic CU exemplare din speciile afectate.
(la data 24-Jul-2015 Art. 57, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 149/2015 )

(3)Valorile de despăgubire prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sunt aplicabile în cazurile în care prin faptele săvârşite a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare în afara cotei de recoltă sau a fost diminuată populaţia faunei de interes cinegetic existentă în terenurile prevăzute ca excepţii la art. 1 lit. j).

(4)În cazurile în care prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare, prejudiciul produs diminuează cota de recoltă stabilită pentru specia/speciile respectivă/respective pentru fondul de vânătoare.

(5)Dacă prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic după realizarea integrală a cotei de recoltă pentru fondul de vânătoare unde a fost săvârşită fapta, prejudiciul este produs statului român şi pentru calculul despăgubirilor se aplică cuantumul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.

(5)Dacă prin fapte ilicite a fost diminuată populaţia faunei de interes cinegetic după realizarea integrală a cotei de recoltă pentru fondul cinegetic unde a fost săvârşită fapta, prejudiciul este produs gestionarului, şi pentru calculul despăgubirilor se aplică cuantumul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.
(la data 24-Jul-2015 Art. 57, alin. (5) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 149/2015 )

Art. 58

(1)Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

(2)Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.
(la data 24-Jul-2015 Art. 58, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 61. din Legea 149/2015 )

(3)La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării raporturilor contractuale.

(4)Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării raporturilor contractuale sau se pot prelungi, la cerere, cu termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din lege.
(la data 28-Jul-2017 Art. 58, alin. (4) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 184/2017 )

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

ANEXA Nr. 1: FAUNA SĂLBATICĂ de interes vânătoresc la care vânarea este permisă, perioadele de vânare şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite