LEGE nr. 270 din 22 decembrie 2017 a prevenirii
Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 28-Dec-2017 actul a fost promulgata de Decretul 1302/2017 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1

Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii.

Art. 2

În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)măsură de remediere - orice măsură dispusă de agentul constatator în planul de remediere care are ca finalitate îndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina sa;

b)plan de remediere - anexă la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat în condiţiile prevăzute la art. 4, prin care agentul constatator stabileşte măsuri şi un termen de remediere;

c)termen de remediere - perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat în condiţiile art. 4, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii obligaţiilor legale; durata termenului de remediere se stabileşte cu luarea în considerare a circumstanţelor săvârşirii faptei şi a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale; durata termenului de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată.

Art. 3

(1)Toate autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor au obligaţia, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să elaboreze şi să difuzeze materiale documentare şi ghiduri şi să aloce pe pagina de internet secţiuni special dedicate informării publice privind:

a)legislaţia în vigoare referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor;

b)drepturile şi obligaţiile acestor autorităţi/instituţii publice în desfăşurarea activităţilor de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor care sunt supuse acestor activităţi;

c)indicarea, distinct, a faptelor contravenţionale pentru care autoritatea/instituţia publică are competenţe de constatare şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, precum şi a sancţiunilor şi/sau a altor măsuri aplicabile.

(2)Autorităţile/Instituţiile publice cu atribuţii de control, potrivit domeniilor de competenţă, au obligaţia să îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări corecte şi unitare a prevederilor legale.

(3)În realizarea activităţii de îndrumare prevăzută la alin. (2), autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii de control au obligaţia:

a)să elaboreze proceduri de îndrumare şi control care să fie utilizate de către toate persoanele competente să efectueze activitatea de control;

b)să afişeze pe site-urile proprii speţele cu frecvenţă ridicată şi soluţiile de îndrumare emise în aceste cazuri, precum şi procedurile elaborate conform lit. a);

c)ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare al persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicaţiile şi orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în procesul-verbal de control, arătându-se indicaţiile şi orientările oferite.

(4)Autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii de coordonare la nivel naţional a domeniului mediul de afaceri are obligaţia ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de a dezvolta şi opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online şi resurse în vederea informării în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la alin. (1).

Art. 4

(1)În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 10 alin. (3), agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situaţie nu se aplică sancţiuni contravenţionale complementare.

(2)Agentul constatator nu întocmeşte un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancţiunea avertismentului, în următoarele situaţii:

a)în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală;

b)în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă.

(3)Sancţiunea avertismentului se aplică conform alin. (1) şi (2) şi în situaţia în care sancţionarea contravenţiilor prevăzute de hotărârea Guvernului de la art. 10 alin. (3) stabileşte expres excluderea de la aplicare a avertismentului.

(4)Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravenţională pentru faptele constatate.

(5)Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii este prevăzut în hotărârea menţionată la art. 10 alin. (3).

Art. 5

Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii, din cele prevăzute de hotărârea Guvernului de la art. 10 alin. (3), constatate în acelaşi timp de acelaşi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, cu respectarea prevederilor art. 4, la care se anexează, după caz, un plan de remediere.

Art. 6

(1)Agentul constatator are obligaţia să verifice în registrul unic de control şi în evidenţele autorităţii/instituţiei publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.

(2)În cazul persoanelor care nu sunt obligate să ţină registrul unic de control reglementat de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, agentul constatator are obligaţia să verifice în evidenţele autorităţii/instituţiei publice din care face parte dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.

(3)Agentul constatator are obligaţia să facă menţiuni în registrul unic de control cu privire la planul de remediere. Prevederile art. 4 din Legea nr. 252/2003 rămân aplicabile.

(4)Nu se aplică prevederile art. 4 şi 5, în cazul neprezentării registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate. Prevederile art. 3 alin. (5), art. 7 lit. b) şi art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 252/2003 rămân aplicabile.

Art. 7

Încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) atrage nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Dacă încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) vizează doar o parte din contravenţiile constatate şi sancţionate prin proces-verbal, acesta este nul numai în privinţa acestor contravenţii.

Art. 8

(1)În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituţia publică cu atribuţii de control are obligaţia să reia controlul şi să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii şi, dacă este cazul, registrul unic de control, cu menţiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.

(2)În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, prin care se constată săvârşirea de contravenţii şi se aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţionale, altele decât avertisment, cu respectarea legislaţiei care stabileşte şi sancţionează contravenţiile prevăzute în hotărârea menţionată la art. 10 alin. (3).

Art. 9

(1)În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii în condiţiile prevăzute la art. 4, contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.

(2)În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii în condiţiile prevăzute la art. 5, contravenientul săvârşeşte din nou una sau mai multe dintre contravenţiile prevăzute în hotărârea menţionată la art. 10 alin. (3), sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.

Art. 10

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor menţionate în hotărârea prevăzută la art. 10 alin. (3) se aplică dispoziţiile prezentei legi.

(2)În ceea ce priveşte sancţiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, acestea se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)În aplicarea prezentei legi, contravenţiile, precum şi modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se adoptă în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului alineat.

Art. 11

Prezenta lege intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 10 alin. (3), care intră în vigoare la 3 zile.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1037 din data de 28 decembrie 2017


Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.