LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 22-Jul-2005 actul a fost promulgata de Decretul 645/2005 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I: Modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Art. I

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 1

(1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite, se restituie, în natură, în condiţiile prezentei legi.

(2) În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."

2.La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) Măsurile reparatorii prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii, se acordă prin decizia sau, după caz, dispoziţia motivată a entităţii învestite potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării. Măsurile reparatorii în echivalent constând în despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, se propun a fi acordate prin decizia sau, după caz, dispoziţia motivată a entităţii învestite potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării."

3.La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică şl va avea următorul cuprins:

"a) imobilele naţionalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naţionalizarea unor imobile, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi, precum şi prin alte acte normative de naţionalizare;"

4.La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza Decretului nr. 410/1948 privind donaţiunea unor întreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 479/1954 privitor la donaţiile făcute statului ş.a., neîncheiate în formă autentică, precum şi imobilele donate statului sau altor persoane juridice, încheiate în forma autentică prevăzută de art. 813 din Codul Civil, în acest din urmă caz dacă s-a admis acţiunea în anulare sau în constatarea nulităţii donaţiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;

d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor măsuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;"

5.La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

"d1) imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispoziţii administrative sau a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, tară moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;"

6.La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. - 4

(1) În cazul în care restituirea este cerută de mai multe persoane îndreptăţite coproprietare a bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se constată sau se stabileşte în cote-părţi ideale, potrivit dreptului comun."

7.La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) De prevederile prezentei legi beneficiază şi moştenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice îndreptăţite."

8.La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) De cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevăzută la Cap, III, profită ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptăţite care au depus în termen cerere de restituire."

9.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 5

Nu sunt îndreptăţite la restituire în natură sau la măsuri reparatorii în echivalent persoanele care au primit despăgubiri potrivit acordurilor internaţionale încheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, enumerate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege."

10.La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 6

(1) Prin imobile, în sensul prezentei legi, se înţeleg terenurile, cu sau fără construcţii, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste construcţii."

11.La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

"(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), restituirea în natură se va dispune prin decizia sau dispoziţia unităţii deţinătoare.

(4) În situaţia în care utilajele şi instalaţiile solicitate sunt evidenţiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decât cele prevăzute la art. 20 alin, (1) şi (2), după stabilirea contravalorii acestora, prin decizia entităţii implicate în privatizare se vor propune acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."

12.La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

"(3) În situaţia în care anumite imobile-terenuri libere situate în intravilan sunt solicitate de două persoane îndreptăţite dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), dintre care unul este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada ulterioară datei de 6 martie 1945, şi cel deal doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin măsurile abuzive arătate la art. 2 alin. (1), se va restitui în natură terenul celui dintâi proprietar, iar cei care au fost împroprietăriţi cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte măsuri reparatorii în echivalent, în condiţiile legii.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) dacă restituirea în natură nu este posibilă potrivit prezentei legi, ambele persoane îndreptăţite beneficiază de măsuri reparatorii în echivalent."

13.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 8

(1) Nu intră sub incidenţa prezentei legi terenurile situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive sau la data notificării, precum şi cele al căror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut cultelor religioase preluate de stat este reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare."

14.La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

"(3) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale preluate de stat, este reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004.

(4) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut patrimoniului sindical preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale."

15.La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

16.La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 10

(1) În situaţia imobilelor preluate în mod abuziv şi ale căror construcţii edificate pe acestea au fost demolate total sau parţial, restituirea în natură se dispune pentru terenul liber şi pentru construcţiile rămase nedemolate, iar pentru construcţiile demolate şi terenurile ocupate măsurile reparatorii se stabilesc prin echivalent."

17.La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care pe terenurile pe care s-au aflat construcţii preluate în mod abuziv s-au edificat noi construcţii, autorizate, persoana îndreptăţită va obţine restituirea în natură a părţii de teren rămase liberă, iar pentru suprafaţa ocupată de construcţii noi, cea afectată servitutilor legale şi altor amenajări de utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale, măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent."

18.La articolul 10, după alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

"(31) Se restituie în natură inclusiv terenurile fără construcţii afectate de lucrări de investiţii de interes public aprobate, dacă nu a început construcţia acestora, ori lucrările aprobate au fost abandonate.

(32) Se restituie în natură şi terenurile pe care, ulterior preluării abuzive, s-au edificat construcţii autorizate care nu mai sunt necesare unităţii deţinătoare, dacă persoana îndreptăţită achită acesteia o despăgubire reprezentând valoarea de piaţă a construcţiei respective, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare."

19.La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) În cazul imobilelor preluate în mod abuziv şi ale căror construcţii edificate pe acestea au fost distruse ca urmare a unor calamităţi naturale, persoana îndreptăţită beneficiază de restituirea în natură pentru terenul liber. Dacă terenul nu este liber, măsurile reparatorii pentru acesta se stabilesc în echivalent."

20.La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi imobilelor rechiziţionate în baza Legii nr. 139/1940 şi ale căror construcţii edificate pe acestea au fost distruse în timpul războiului, dacă proprietarii nu au primit despăgubiri."

21.La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(6) Valoarea corespunzătoare a construcţiilor preluate în mod abuziv şi demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului."

22.La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(7) Valoarea terenurilor, precum şi a construcţiilor nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot restitui în natură, se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare."

23.La articolul 10, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(8) În situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (4), măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."

24.La articolul 10, alineatul (9) se abrogă.

25.La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 11

(1) Imobilele expropriate şi ale căror construcţii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui în natură persoanelor îndreptăţite, dacă nu au fost înstrăinate, cu respectarea dispoziţiilor legale. Dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare."

26.La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care construcţiile expropriate au fost demolate parţial sau total, dar nu s-au executat lucrările pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie în natură cu construcţiile rămase, iar pentru construcţiile demolate măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent. Dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de rambursarea diferenţei dintre valoarea despăgubirii primite şi valoarea construcţiilor demolate aşa cum a fost calculată în documentaţia de stabilire a despăgubirilor, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare."

27.La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul în care construcţiile expropriate au fost integral demolate şi lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ocupă terenul parţial, persoana îndreptăţită poate obţine restituirea în natură a părţii de teren rămase liberă, pentru cea ocupată de construcţii noi, autorizate, cea afectată servitutilor legale şi altor amenajări de utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale, măsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. Dispoziţiile art. 10 alin. (3), (31), (32) şi (4) se vor aplica în mod corespunzător."

28.La articolul 11, alineatul (5) se modifică şl va avea următorul cuprins:

"(5) Valoarea construcţiilor expropriate şi demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului."

29.La articolul 11, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(6) Valoarea construcţiilor expropriate, care nu se pot restitui în natură şi a terenurilor aferente acestora se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare."

30.La articolul 11, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(8) În situaţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."

31.La articolul 11, alineatul (9) se abrogă.

32.La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 12

(1) În situaţia imobilelor deţinute de stat, de o organizaţie cooperatistă, sau de orice altă persoană juridică dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (1), (2) şi (3), dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit."

33.La articolul 12, alineatele (2) - (4) se abrogă.

34.La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Contractele de locaţiune pentru imobilele restituite în natură având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. b) pct. 2 care face parte integrantă din prezenta lege, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 3 ani cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, iar contractele de locaţiune pentru imobilele restituite în natură având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. b) pct. 1, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului."

35.La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 14

(1) Dacă imobilul restituit prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege sau prin hotărâre judecătorească face obiectul unui contract de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune sau asociere în participaţiune, noul proprietar se va subroga în drepturile statului sau ale persoanei juridice deţinătoare, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, dacă aceste contracte au fost încheiate potrivit legii."

36.La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.

37.La articolul 16, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 16

(1) În situaţia imobilelor având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. a) care face parte integrantă din prezenta lege, necesare şi afectate exclusiv şi nemijlocit activităţilor de interes public, de învăţământ, sănătate, ori social-culturale, foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora, li se restituie imobilul în proprietate cu obligaţia de a-i menţine afectaţiunea pe o perioadă de până la 3 ani, pentru cele arătate la pct. 3, 4, din anexa nr. 2 lit. a) sau, după caz, de până la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispoziţiei, pentru cele arătate la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 2 lit. a).

(2) În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine deţinătorilor.

(3) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile restituite în termen de cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate.

(4) În cazul în care proprietarul pune la dispoziţie un alt imobil corespunzător, care respectă normele şi cerinţele legale incidente desfăşurării în condiţii adecvate a activităţii prevăzute la alin. (1), utilizatorul este obligat ca, în termen de 90 de zile, să procedeze la eliberarea acestuia."

38.La articolul 16, alineatul (5) se abrogă.

39.La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 17

(1) Locatarii imobilelor având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. a) şi lit. b) pct. 1, care face parte integrantă din prezenta lege, au drept de preemţiune la cumpărarea acestora."

40.La articolul 18, litera c) se abrogă.

41.La articolul 18, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"d) imobilul a fost înstrăinat cu respectarea dispoziţiilor legale."

42.După articolul 18, se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

"Art. 18

(1) În situaţia imobilelor-construcţii care fac obiectul notificărilor formulate potrivit procedurilor prevăzute la cap. III şi cărora le-au fost adăugate, pe orizontală şi/sau verticală, în raport cu forma iniţială, noi corpuri a căror arie desfăşurată însumează peste 100% din aria desfăşurata iniţial şi dacă părţile nu convin altfel, foştilor proprietari li se acordă sau, după caz, propun măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.

(2) În situaţia imobilelor-construcţii care fac obiectul notificărilor formulate potrivit procedurilor prevăzute la cap. III şi cărora le-au fost adăugate, pe orizontală şi/sau verticală, în raport cu forma iniţială, corpuri suplimentare de sine-stătătoare, foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora, li se restituie, în natură, suprafaţa deţinută în proprietate la data trecerii în proprietatea statului.

(3) Deţinătorul suprafeţei adăugate imobilului preluat are drept de preemţiune la cumpărarea suprafeţei restituite fostului proprietar sau, după caz, moştenitorului acestuia, dispoziţiile art. 17 fiind aplicabile în aceste situaţii indiferent de calitatea deţinătorului.

(4) Noul proprietar al suprafeţei restituite în proprietate potrivit alin. (2) are un drept de preemţiune la cumpărarea suprafeţei adăugate imobilului după trecerea acestuia în proprietatea statului, dispoziţiile art. 17 alin. (2) şi (3) fiind aplicabile în mod corespunzător."

43.La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţă, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, persoana îndreptăţită are dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piaţă corespunzătoare a întregului imobil, teren şi construcţii, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare. Dacă persoanele îndreptăţite au primit despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenţa dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele inflaţiei, şi valoarea corespunzătoare a imobilului."

44.La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) măsurile reparatorii prin echivalent constau în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."

45.La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"(41) În situaţia imobilelor prevăzute la alin. (2), măsurile reparatorii în echivalent se acordă sau, după caz, se propun prin dispoziţia motivată a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti."

46.La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 20

(1) Imobilele - terenuri şi construcţii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie naţională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale este acţionar ori asociat majoritar, de o organizaţie cooperatistă sau de orice altă persoană juridică de drept public, vor fi restituite persoanei îndreptăţite, în natură, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată a organelor de conducere ale unităţii deţinătoare."

47.La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) După emiterea deciziei de restituire în natură a imobilelor, organele de conducere ale societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1) şi (2), vor proceda, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit şi la recalcularea patrimoniului. Cota de participaţie a statului sau a autorităţii administraţiei publice ori, după caz, a organizaţiei cooperatiste se va diminua în mod corespunzător cu valoarea bunului imobil restituit."

48.La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul imobilelor deţinute de unităţile administrativ-teritoriale restituirea în natură sau prin echivalent către persoana îndreptăţită se face prin dispoziţia motivată a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti ori, după caz, a preşedintelui Consiliului Judeţean."

49.La articolul 20, alineatul (4) se abrogă.

50.La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"(41) Sub sancţiunea nulităţii absolute, până Ia soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri şi/sau construcţii notificate potrivit prevederilor prezentei legi."

51.Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 22

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, după caz, ale calităţii de asociat sau acţionar al persoanei juridice, precum şi, în cazul moştenitorilor, cele care atestă această calitate şi, după caz, înscrisurile care descriu construcţia demolată şi orice alte înscrisuri necesare evaluării pretenţiilor de restituire decurgând din prezenta lege, pot fi depuse până la data soluţionării notificării."

52.După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

"Art. 22

(1) În absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi în absenţa unor probe contrare, persoana individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar."

53.La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"(41) Proprietarii cărora, prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege, le-au fost restituite în natură imobilele solicitate vor încheia cu deţinătorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei/dispoziţiei de restituire, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenţa executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterală a preluării imobilului."

54.La articolul 23, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(6) Prevederile alin. (1) - (5) sunt aplicabile şi dispoziţiilor emise de primari ori, după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene potrivit art. 20 alin. (3)."

55.La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 24

(1) Dacă restituirea în natură nu este posibilă, deţinătorul imobilului sau, după caz, entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, este obligată ca, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată, în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1) să acorde persoanei îndreptăţite în compensare alte bunuri sau servicii ori să propună acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, în situaţiile în care măsura compensării nu este posibilă sau aceasta nu este acceptată de persoana îndreptăţită."

56.La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul imobilelor înstrăinate de persoanele juridice prevăzute la art. 20 alin. (1), (2) şi (3)."

57.La articolul 24, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

58.La articolul 24, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

"(31) Decizia sau, după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură, poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii învestite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(32) În cazul în care dispoziţia motivată de soluţionare a cererii de restituire în natură este atacată în justiţie de persoana îndreptăţită, în funcţie de probele de la dosar, entitatea care a emis dispoziţia va adopta o poziţie procesuală raportată la acestea. De asemenea, entitatea care a emis dispoziţia, va decide, motivat, de la caz la caz, dacă va exercita căile de atac prevăzute de lege, în cazul soluţiilor date de instanţele de judecată."

59.La articolul 24, alineatele (6), (7) şi (8) se abrogă.

60.La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 27

(1) Pentru imobilele evidenţiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decât cele prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), persoanele îndreptăţite au dreptul la despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, corespunzătoare valorii de piaţă a imobilelor solicitate."

(1)Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, evidenţiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decât cele prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), persoanele îndreptăţite au dreptul la despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, corespunzătoare valorii de piaţă a imobilelor solicitate."
(la data 24-Jul-2008 Art. I, punctul 60. din titlul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 830/2008 )

*) Citat din Decizia Curtii Constituţionale nr. 830/2008:

"Curtea [...] admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 [...] şi constată că, prin abrogarea sintagmei "imobilele preluate cu titlu valabil" din cuprinsul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, acesta încalcă dispoziţiile art. 15 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) din Constituţie.

Definitivă şi general obligatorie."
(la data 24-Jul-2008 Art. I, punctul 60. din titlul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 830/2008 )

61.La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11)cu următorul cuprins:

"(11) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care imobilele au fost înstrăinate."

62.La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) În situaţia imobilelor prevăzute la alin. (1) şi (11), măsurile reparatorii în echivalent se propun de către instituţia publică care efectuează sau, după caz, a efectuat privatizarea, dispoziţiile art. 24 alin. (1) fiind aplicabile în mod corespunzător."

63.La articolul 27 alineatul (3), teza a II - a se modifică şi va avea următorul cuprins:

"În acest caz, măsurile reparatorii în echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."

64.La articolul 27, alineatul (4) se abrogă.

65.Articolul 28 se abrogă.

66.Articolul 29 se abrogă.

67.La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 32

(1) Persoanele arătate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."

68.La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Măsurile reparatorii prin echivalent prevăzute la alin. (1) se vor propune, după stabilirea valorii recalculate a acţiunilor, prin decizia motivată a instituţiei publice implicate în privatizarea societăţii comerciale care a preluat patrimoniul persoanei juridice sau, după caz, prin ordin al ministrului finanţelor publice, în cazul în care societatea comercială care a preluat patrimoniul persoanei juridice naţionalizate nu mai există, nu poate fi identificată, ori nu a existat o asemenea continuitate."

69.La articolul 32, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Recalcularea valorii acţiunilor se face în baza valorii activului net din ultimul bilanţ contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Naţională a României prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001 şi a indicelui inflaţiei stabilit de Institutul Naţional de Statistică şi a prevederilor Legii nr. 303/1947, pentru recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni, în cazul în care bilanţul este anterior acesteia."

70.La articolul 32, alineatele (7) şi (8) se abrogă.

71.La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 33

(1) În situaţia imobilelor-construcţii demolate, notificarea formulată de persoana îndreptăţită se soluţionează potrivit art. 10 sau 11 prin dispoziţia motivată a primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a aflat imobilul, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti."

72.La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.

73.Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 41

Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, contravenţională, civilă sau penală."

74.La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi emiterea deciziei sau a dispoziţiei conţinând propunerea de acordare a despăgubirilor în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, întocmită în lipsa înscrisurilor prevăzute la alin. (1) şi (2)."

75.După articolul 45 se introduc trei noi articole, articolele 451, 452 şi 453 cu următorul cuprins:

"Art. 451

(1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege atrage răspunderea contravenţională a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale, a instituţiei sau, după caz, a societăţii, regiei autonome ori a organizaţiei cooperatiste căreia îi incumbă aceste obligaţii.

(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) tergiversarea nejustificată a soluţionării notificării persoanei îndreptăţite;

b) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (2) teza a II - a;

c) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (3);

d) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (41);

e) încălcarea interdicţiei de înstrăinare, prevăzută la art. 20 alin.(41).

(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a) - d) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei. Faptele prevăzute la alin. (2) lit. e) se sancţionează cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.

(4) În cazul regiilor autonome, societăţilor comerciale prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), organizaţiilor cooperatiste, ministerelor şi altor instituţii publice centrale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia.

(5) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, constatarea contravenţiilor revine prefectului judeţului, respectiv prefectului municipiului Bucureşti, iar aplicarea sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

(6) Activitatea prefectului judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzută la alin. (5) este supusă controlului Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia. În măsura în care acesta constată neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute la alin. (5) va propune ministrului administraţiei şi internelor măsurile corespunzătoare.

Art. 452

Dispoziţiile art. 45l se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 453

Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (4) atrage obligaţia deţinătorului căruia îi revine această obligaţie de a plăti noului proprietar o suma calculată pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului restituit."

76.La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Sub sancţiunea nulităţii absolute, este interzisă înstrăinarea în orice mod a imobilelor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, cu modificările şi completările ulterioare, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunilor formulate de persoanele îndreptăţite foşti proprietari sau, după caz, moştenitori ai acestora, potrivit art. 50."

77.Anexa la Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se renumerotează şi devine anexa nr. 1.

78.După anexa nr. 1, se introduce anexa nr. 2 cu următorul cuprins:

" - Anexa nr. 2

a) Lista imobilelor ce intră sub incidenţa art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată

1. Imobile ocupate de unităţi şi instituţii de învăţământ din sistemul de stat (grădiniţe, şcoli, licee, colegii, şcoli profesionale, şcoli postliceale, instituţii de învăţământ superior)

2. Imobile ocupate de unităţi sanitare şi de asistenţă medico-sociale din sistemul public (creşe, cămine-spital pentru bătrâni, spitale, centre de plasament, case de copii)

3. Imobile ocupate de instituţii publice (administraţii financiare, trezorerii, ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, parchete, judecătorii, tribunale, curţi de apel, sedii de poliţie şi inspectorate judeţene, sedii vamale, arhive naţionale, direcţii judeţene, case de asigurări de sănătate, primării, prefecturi, consilii locale şi judeţene, inspectorate şcolare)

4. Imobile ocupate de instituţii culturale (teatre, opere, biblioteci, muzee)

b) Lista imobilelor ce intră sub incidenţa art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată

1. Imobile ocupate de sedii ale partidelor politice legal înregistrate

2. Imobile ocupate de sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi imobile ocupate de personalul acestora."

Art. II

(1)Deciziile sau dispoziţiile ori, după caz, ordinele conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale, având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii în echivalent pentru imobilele prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse de prezentul titlu, emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi nevalorificate, pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul unităţii deţinătoare, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2)Hotărârea pronunţată de prima instanţă poate fi atacată cu recurs la curtea de apel.

Art. III

Actele juridice de înstrăinare având ca obiect imobile cu destinaţia de locuinţă, încheiate după 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdicţiei prevăzute de art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, şi care nu au fost atacate în instanţă în condiţiile art. 46 alin (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului titlu sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă a încheierii contractului.

Actele juridice de înstrăinare având ca obiect imobile cu destinaţia de locuinţă, încheiate după data de 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdicţiei prevăzute de art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, şi care nu au fost atacate în instanţă în condiţiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului titlu sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă a încheierii contractului.
(la data 30-Dec-2005 Art. III din titlul I modificat de Art. 2, alin. (1), punctul 1. din titlul II din Ordonanta urgenta 209/2005 )

Art. IV

(1)În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, societatea comercială prevăzută la art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse prin prezentul titlu, şi-a încetat activitatea ca persoană juridică, competenţa de soluţionare a cererii de restituire revine entităţii care a exercitat, în numele statului, calitatea de acţionar la respectiva societate comercială.

(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) dispoziţiile art. 27 alin. (1), (l1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse prin prezentul titlu, se vor aplica în mod corespunzător.

Art. V

(1)Notificările nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului titlu, având ca obiect construcţii de orice fel, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta în vederea soluţionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(1)Notificările nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului titlu, având ca obiect construcţii existente, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta în vederea soluţionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 30-Dec-2005 Art. V, alin. (1) din titlul I modificat de Art. 2, alin. (1), punctul 2. din titlul II din Ordonanta urgenta 209/2005 )

(2)Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi pentru terenurile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată.

Art. VI

Imobilele înstrăinate cu încălcarea prevederilor legale, obiect al unor acte juridice desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, notificate potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, se restituie în natură.

Art. VII

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă renumerotare.

TITLUL II: Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

Art. I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 1 alineatele (1), (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 1

(1) Imobilele care au aparţinut cultelor religioase din România şi au fost preluate în mod abuziv, cu sau tară titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, altele decât lăcaşele de cult, aflate în proprietatea statului, a unei persoane juridice de drept public sau în patrimoniul unei persoane juridice din cele prevăzute la art. 11, se retrocedează foştilor proprietari, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, construcţiile existente în natură, împreună cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localităţilor, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi terenurile aflate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor, nerestituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Adăugirile aduse construcţiilor se preiau cu plată, numai dacă acestea nu depăşesc 50% din aria desfăşurată actuală. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cri cel preluat. Nu se includ în această categorie lucrările de reparaţii curente, capitale, consolidări, modificări ale compartimentării iniţiale, îmbunătăţiri funcţionale şi altele asemenea.

(6) În cazul în care imobilele retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligaţia de a menţine afectaţiune pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei. În această perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.

(7) O dată cu imobilele retrocedate în natură se restituie şi bunurile mobile, dacă acestea au fost preluate împreună cu imobilul respectiv şi dacă acestea mai există la data depunerii cererii de retrocedare. Deţinătorul actual al imobilului, la solicitarea şi în prezenţa reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente în imobil, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. În cazul nerespectării acestui termen se va urma procedura prevăzută la art. 46 alin. (2) - (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată."

2.La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Regimul juridic al imobilelor care au destinaţia de lăcaş de cult va fi reglementat prin lege specială."

3.La articolul 1, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21), (22), (23)şi (24), cu următorul cuprins:

"(21) În cazul în care terenul este ocupat parţial, persoana îndreptăţită poate obţine restituirea în natură a părţii de teren rămase libere, pentru cea ocupată de construcţii noi, pentru cea necesară în vederea bunei utilizări a acestora şi pentru cea afectată unor amenajări de utilitate publică, măsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. În cazul în care terenul este ocupat în totalitate, pentru acesta se vor stabili măsuri reparatorii în echivalent. De asemenea, se retrocedează în natură terenurile pe care s-au ridicat construcţii uşoare sau demontabile.

(22) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate în natură se stabileşte potrivit valorii de circulaţie la momentul emiterii deciziei, stabilită potrivit standardelor intenţionale de evaluare.

(22)Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate în natură se stabileşte potrivit valorii de circulaţie la momentul emiterii deciziei, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare.
(la data 27-Oct-2005 Art. I, punctul 3. din titlul II rectificat de Actul din Rectificare din 2005 )

(23) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (21) în care nu se poate dispune retrocedarea în natură, se vor acorda măsuri reparatorii în echivalent potrivit legii speciale care va reglementa tipul şi procedura de acordare a despăgubirilor.

(24) În situaţia în care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se află în domeniul public al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale, acesta urmează a fi scos din domeniul public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare."

4.După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 cu următorul cuprins:

"Art. 11

(1) Imobilele - terenuri şi construcţii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie naţională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale este acţionar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului, în natură, prin decizia organelor de conducere ale unităţii deţinătoare. Cota de participare a statului sau a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale se va diminua în mod corespunzător cu valoarea imobilului retrocedat, procedându-se la reducerea capitalului social şi la recalcularea patrimoniului.

(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) Comisia specială de retrocedare va transmite cererea de retrocedare unităţii deţinătoare, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 60 de zile de la data completării dosarului.

(3) Prevederile alin. (2), (21), (22) şi (7) ale art. 1 se aplică în mod corespunzător.

(4) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (21) în care nu se poate dispune retrocedarea în natură, se vor acorda măsurile reparatorii în echivalent prevăzute de legea specială sau compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către unitatea deţinătoare prevăzută la alin.(1), cu acordul persoanei îndreptăţite.

(5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care statul sau o autoritate publică centrală sau locală acţionar sau asociat minoritar al unităţii care deţine imobilul, dacă valoarea acţiunilor sau părţilor sociale deţinute este mai mare sau egală cu valoarea corespunzătoare a imobilului a cărui restituire în natură este cerută.

(6) Deciziile prevăzute la alin.(1) pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul unităţii deţinătoare, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora."

5.La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului Ministru, respectiv preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care va avea calitatea de preşedinte al comisiei;

e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relaţii Interetnice."

6.La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Cancelaria Primului Ministru, prin Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor."

7.La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"(41) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum şi persoanele din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care asigură secretariatul tehnic al acesteia, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizaţia lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizaţie, indiferent de numărul şedinţelor de lucru."

8.La articolul 2, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(5) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea deţinătoare prevăzută la art. 11 va analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivată, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază ca aceasta nu este întemeiată sau va propune acordarea măsurilor reparatorii în echivalent, în condiţiile stabilite prin legea specială. În situaţia în care imobilul este înscris în Lista monumentelor istorice, în decizia de retrocedare se va menţiona că proprietarul are drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

(6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestaţie la instanţa de contencios administrativ în a cărei raza teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004."

9.La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:

"(7) Ministerele, prefecturile, primăriile, serviciile de cadastru şi birourile de carte funciară, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare şi/sau a solicitantului retrocedării, în termen de 30 de zile, informaţii privind situaţia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor.

(8) În cazul în care deţinătorul bunului imobil solicitat nu este cunoscut, primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare, este obligată să identifice unitatea deţinătoare şi să comunice, în termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia."

10.La articolul 3, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) şi (23) cu următorul cuprins:

"(21) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate depune începuturi de dovadă scrisă, declaraţii de martori autentificate, expertize extrajudiciare, precum şi orice acte care, coroborate, întemeiază prezumţia existenţei dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluării abuzive.

(22) În absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive.

(23) În aplicarea prevederilor alin. (22) şi în absenţa unor probe contrare, persoana individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar."

11.La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4

(1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobândeşte pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, a unităţii deţinătoare prevăzute la art. 11 sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitive, după caz."

12.La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) În cazul contractelor de locaţiune care au ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă noul proprietar se va subroga în drepturile fostului locator, cu renegocierea clauzelor privind chiria, pe o perioadă de maximum 5 ani potrivit dispoziţiilor cuprinse la art. 5 alin. (2), dacă aceste contracte au fost încheiate cu respectarea legii."

13.La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.

14.La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Litigiile legate de eventualele îmbunătăţiri aduse imobilelor care se retrocedează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă de către foştii deţinători, precum şi cele legate de aplicarea alin. (21) al art. 4, vor fi soluţionate în condiţiile legii."

15.La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Măsurile reparatorii în echivalent se vor acorda potrivit legii speciale care va reglementa tipul şi procedura de acordare a despăgubirilor."

16.După articolul 4, se introduc două noi articole, articolele 41 şi 42, cu următorul cuprins:

"Art. 41

(1) În cazul în care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă au fost înstrăinate legal după data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea măsurilor reparatorii în echivalent potrivit art. 4 alin.(5).

(2) Actele juridice de înstrăinare a imobilelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost încheiate cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării.

(3) În cazul acţiunilor formulate potrivit dispoziţiilor cuprinse la alin. (2) procedura de retrocedare începută în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă este suspendată până la soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Persoana îndreptăţită va înştiinţa de îndată Comisia specială de retrocedare.

(4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecată, persoana îndreptăţită putând alege calea acestei ordonanţe de urgenţă, renunţând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.

Art. 42

(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este interzisă înstrăinarea, schimbarea destinaţiei, ipotecarea sau grevarea sub orice formă a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de retrocedare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Solicitanţilor le revine obligaţia de a înştiinţa în scris deţinătorul actual despre existenţa cererilor de retrocedare depuse în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."

17.La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 5

(1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă vor încheia cu deţinătorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 60 de zile de Ia data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau, după caz, a unităţii deţinătoare prevăzute la art. 11, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenţa executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterală a preluării imobilului.

(2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în termen de cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate, în cazul imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (6) şi la art. 4 alin. (2) şi (2)1."

18.Articolul 51 se renumerotează şi va deveni articolul 54.

19.După articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 51, 52 şi 53, cu următorul cuprins:

"Art. 51

(1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage răspunderea contravenţională a instituţiei sau, după caz, a conducătorului instituţiei căreia îi incumbă respectarea acestor obligaţii.

(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (7);

c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2) de către unitatea deţinătoare;

d) necomunicarea sau comunicarea în mod eronat a informaţiilor solicitate potrivit art. 2 alin. (7) şi (8);

e) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1);

f) încălcarea interdicţiei de înstrăinare prevăzute la art. 42 alin. (1).

(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a) -e) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(4) Fapta prevăzută la alin. (2) lit. f) se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 1.000.000.000 iei.

(5) Neîncheierea de către deţinătorul actual a protocolului de predare-preluare, potrivit art. 5 alin. (1), atrage obligaţia acestuia de a plăti noului proprietar o sumă, calculată pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului.

Art. 5

(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor în ceea ce priveşte ministerele, prefecturile, unităţile deţinătoare prevăzute la art. 11 se fac de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia.

(2) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti constatarea contravenţiilor revine prefectului judeţului, respectiv Prefectului municipiului Bucureşti, iar aplicarea sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

(3) Activitatea prefectului judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzută la alin. (2) este supusă controlului Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia. În măsura în care acesta constată neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţii va propune ministrului administraţiei şi internelor măsurile corespunzătoare.

Art. 53

Dispoziţiile art. 51 şi art. 52 se vor completa cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

Art. II

Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor aparţinând cultelor religioase, prevăzut la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare, este de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III

(la data 12-Jan-2009 Art. III din titlul II a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 1352/2008 )

Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la acţiune prevăzut la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se prescrie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(la data 26-Feb-2009 Art. III din titlul II abrogat de Actul din Decizia 1352/2008 )

Art. IV

(1)Cererile de retrocedare având ca obiect terenuri situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive, precum şi construcţii de orice fel, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploatata forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de către Comisia specială de retrocedare, în vederea soluţionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Termenul de 60 de zile prevăzut la alin.(l), curge de la data la care Comisia specială de retrocedare primeşte situaţia juridică din care reiese că imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.

Art. V

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. VI

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. VI alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004.

TITLUL III: Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

Art. I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Articolele 1 - 5 se abrogă.

2.La articolul 6, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:

"Art. 6

(1) Imobilele care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989, se restituie foştilor proprietari în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, construcţiile existente în natură, împreună cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localităţilor, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi terenurile aflate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor, nerestituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Adăugirile aduse construcţiilor se preiau cu plată, numai dacă acestea nu depăşesc 50% din aria desfăşurată actuală. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în această categorie lucrările de reparaţii curente, capitale, consolidări, modificări ale compartimentării iniţiale, îmbunătăţiri funcţionale şi altele asemenea.

(5) În cazul în care imobilele restituite sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligaţia de a menţine afectaţiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei. În această perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor."

3.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 7

(1) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea deţinătoare va analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivată, restituirea imobilelor solicitate, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată sau va propune acordarea măsurilor reparatorii în echivalent, în condiţiile stabilite prin legea specială.

(2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fî atacate la instanţa de contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

(3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru şi birourile de carte funciară, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare şi/sau a solicitantului retrocedării, în termen de 30 zile, informaţii privind situaţia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor.

(4) În situaţia în care imobilul este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice, în decizia de retrocedare se va menţiona că proprietarul are drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege."

4.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 8

Prevederile art. 1 alin. (21)- (24) şi (7), art. 11, art. 2 alin. (41), (7) şi (8), art. 3 alin. (2), (21)-(23), art. 4, art. 41, art. 42, art. 5, art. 51 - 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător."

Art. II

De la data intrării în vigoare a prezentei legi curge un nou termen de 6 luni pentru depunerea cererilor de restituire, în condiţiile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004.

Art. III

Dreptul la acţiune prevăzut la art. III din Titlul II din prezenta lege se aplică în mod corespunzător.

Art. IV

(1)Cererile de restituire având ca obiect terenuri situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive, precum şi construcţii de orice fel, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de către Comisia specială de retrocedare, în vederea soluţionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Termenul de 60 de zile prevăzut la alin.(1), curge de la data la care Comisia specială de retrocedare primeşte situaţia juridică din care reiese că imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.

Art. V

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.

TITLUL IV: Modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Art. I

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte suprafeţele preluate de cooperativele agricole de producţie în baza unor legi speciale sau în orice mod de la membrii cooperatori."

2.La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producţie de la persoanele fizice, fără înscriere în cooperativele agricole de producţie sau de către stat, fără nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane."

3.La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, după încheierea integrală a reconstituirii drepturilor de proprietate, trec în domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului, urmând a fi puse la dispoziţia celor care doresc să întemeieze sau să dezvolte exploataţii agricole, prin închiriere, concesionare sau vânzare, în condiţiile legii sau puse la dispoziţie pentru obiective de interes social."

4.La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloc de probă."

5.La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Suprafaţa terenurilor prevăzute în alin. (1), aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în actul de atribuire provenit de la cooperativa de producţie, consiliul popular sau primăria din localitatea respectivă."

6.La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Foştii proprietari vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalentă în intravilan sau, în lipsă, în extravilan, acceptată de ei, iar, dacă nu mai există teren, se vor acorda despăgubiri."

7.La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini, le consemnează în documentele constatatoare, întocmind planurile parcelare şi înaintează documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate."

8.La articolul 27, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

"(21) Proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari şi moştenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.

(22) În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât foştii proprietari iar aceştia deţineau la acel moment adeverinţe de proprietate şi aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu încălcarea legii, dacă acestea nu au intrat în circuitul civil. Dacă respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare - cumpărare sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa justiţiei pentru constatarea nulităţii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991."

9.La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"(41) Primarul va afişa lunar suprafaţa constituită sau reconstituită, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum şi suprafaţa rămasă în rezerva comisiei locale."

10.La articolul 52, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Prevederile art. 274 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile."

11.Articolul 60 se abrogă.

12.La articolul 92, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I şi clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi, prin extinderea intravilanului localităţilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin ordin al directorului Direcţiei Agricole şi de Dezvoltare Rurală, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."

13.La articolul 92, alineatul (5) se abrogă.

14.Articolul 108 se abrogă.

15.Articolul 109 se abrogă.

16.După articolul 110, se introduc trei noi articole, articolele 1101, 1102 şi 1103 cu următorul cuprins:

"Art. 1101

Constituie contravenţii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate următoarele fapte:

a) fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite, precum şi eliberarea titlului de proprietate fără îndeplinirea condiţiilor legale;

b) neafişarea datelor menţionate în art. 27 alin. (41) de către primar în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii precedente;

c) afişarea de către primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund realităţii.

Art. 1102

Contravenţiile prevăzute la art. 1101 se sancţionează astfel:

a) cea de la litera a) cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;

b) cele de la literele b) şi c) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 1103

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 1101 şi art. 1102 se fac de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi de către prefect sau împuterniciţii acestuia, în cazul membrilor comisiilor locale."

Art. II

Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar au obligaţia ca în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi să înainteze Agenţiei Domeniilor Statului documentele necesare întocmirii protocoalelor de predare-primire cu această instituţie privind terenurile care au fost preluate direct de la societăţile comerciale din portofoliul Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi de la staţiunile de cercetare, institute şi unităţi de învăţământ.

TITLUL V: Modificarea şi completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Articol unic

Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul III alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins;

"Art. III

(1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi:

a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:

(i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri;

(ii) actele de reconstituire şi constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de către aceştia, în termen legal, libere la data solicitării, în baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 şi a prezentei legi, precum şi actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;

(iii) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrişi în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;

(iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise după eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni sau, după caz, intabulat în cartea funciară, precum şi actele de înstrăinare efectuate în baza lor;

(v) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în măsura în care au depăşit limitele de suprafaţă stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;

(vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deţinut anterior în proprietate astfel de terenuri."

2.La articolul III, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(1) Actele administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al localităţilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată îşi suspendă efectele cu privire la aceste terenuri până la soluţionarea cererii de către comisia de fond funciar, cu excepţia terenurilor intrate deja în circuitul civil. După validarea cererii de reconstituire, terenul trece în rezerva comisiei de fond funciar în vederea punerii în posesie."

3.La articolul III, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi de alte persoane care justifică un interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun."

4.La articolul III, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21) - (24), cu următorul cuprins:

"(21) Nulitatea absolută, în sensul prezentei legi, va putea fi invocată şi în litigiile în curs.

(22) Nulitatea absolută nu operează asupra titlurilor obţinute de foştii proprietari pe alte amplasamente dacă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi-au găsit vechile amplasamente de care au fost deposedaţi atribuite legal altor persoane conform Legii nr. 18/1991.

(23) Foştii proprietari pot reveni la vechiul amplasament şi atunci când persoanele puse în posesie pe aceste terenuri renunţă în favoarea lor la titlurile de proprietate deja eliberate.

(24) În cazul unor înstrăinări succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat să remită preţul actualizat fostului proprietar rămas fără teren."

TITLUL VI: Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

Art. I

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 1

Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru terenurile forestiere, în termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Dispoziţiile acestei legi se aplică şi în cazul restituirii construcţiilor accesorii terenurilor agricole şi silvice."

2.La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 2

(1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmează să fie retrocedate într-un singur amplasament."

3.La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat."

4.La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4

(1) Pentru terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice şi juridice, care au trecut în proprietatea statului şi pe care se găsesc instalaţii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioraţii, pe care se desfăşoară activităţi miniere de exploatare sau operaţiuni petroliere de dezvoltare-explorare şi exploatare, se restituie, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora suprafeţe echivalente constituite din rezerva existentă la comisiile locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeaşi localitate sau din alte localităţi, acceptate de foştii proprietari. În cazurile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, în condiţiile legii."

5.La articolul 4, după alineatul (1) se introduc nouă alineate noi, alineatele (11) - (19), cu următorul cuprins:

"(11) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin.(l), pe care s-au aflat, la data deposedării, amenajări piscicole, sere sau plantaţii de hamei, de duzi, plantaţii viticole sau pomicole, în prezent proprietatea statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligaţia de a le menţine destinaţia şi, acolo unde este cazul, unitatea şi funcţionalitatea.

(12) Pentru terenurile menţionate mai sus, pe care s-au efectuat de către stat investiţii, neamortizate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, foştii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligaţia de a plăti statului, în termen de 10 ani, contravaloarea neamortizată a investiţiei, dacă aceasta reprezintă mai mult de 30% din valoarea totală a investiţiei la data intrării în vigoare a acestei legi, sau să primească terenuri pe alte amplasamente, acceptate de aceştia, de aceeaşi categorie de folosinţă cu terenul pe care l-au predat ori despăgubiri.

(13) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investiţiile au fost vândute cu respectarea legii, foştii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de aceştia, sau pentru despăgubiri plătite fie de către investitor, fie de către stat.

(14) În cazul opţiunii pentru despăgubiri plătite de investitori, foştii proprietari vor conveni cu investitorii, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi sau de la data validării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, preţul terenului1, care nu poate fi mai mic decât valoarea sa de piaţă, şi termenul de plată, care nu poate fi mai mare de 3 ani.

(15) Acordul va fi înregistrat la comisia judeţeană care a validat cererea de reconstituire şi devine titlu executoriu pentru plata preţului dacă investitorul nu îşi respectă obligaţia de plată în termenul convenit. Din momentul înregistrării acordului, opţiunea părţilor este definitivă şi părţile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire şi, respectiv, despăgubire. Proprietarii se vor putea adresa statului, în condiţiile dispoziţiilor legale privind acordarea de despăgubiri de către acesta, doar pentru acoperirea valorii investiţiilor preluate de stat o dată cu terenul pe care l-au avut în proprietate.

(16) Până la efectuarea plăţii, proprietarul investiţiei va plăti fostului proprietar al terenului o sumă, convenită de părţi, care nu poate fi mai mică decât redevenţa plătită statului la momentul acordului şi nu va putea înstrăina în nici un mod investiţia sa, sub sancţiunea nulităţii absolute.

(17) Proprietarii investiţiilor dobândesc dreptul de proprietate asupra terenului în momentul achitării integrale a contravalorii terenului.

(18) În situaţia în care nu se optează pentru despăgubiri plătite de către investitor, sau în situaţia în care fostul proprietar şi investitorul nu ajung la un acord în termenul menţionat la alin. (14), fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despăgubiri de la stat, atât pentru teren cât şi pentru investiţiile dovedite la data preluării terenului, în condiţiile legii.

(19) În cazul realizării acordului prevăzut la alin. (14), pentru investiţiile dovedite la data preluării terenului, fostul proprietar primeşte despăgubiri de la stat, în condiţiile legii."

6.La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care investiţiile pentru care suprafaţa de teren a fost preluată de stat nu au fost executate sau se află în stadiu de proiect, suprafaţa preluată se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, pe vechiul amplasament."

7.La articolul 6, alineatele (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(11) Titlurile de proprietate obţinute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991 şi existenţa libera a vechilor amplasamente fac dovada absolută a proprietăţii, obligând comisiile de fond funciar să procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.

(12) Consemnările efectuate între anii 1945 şi 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de producţie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neînsoţite de titlurile de proprietate, au valoare declarativă cu privire la proprietate."

8.La articolul 6, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:

"(13) În situaţia în care nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.

(14) Orice probă dovedind dreptul de proprietate al foştilor proprietari poate fi înlăturată numai printr-o probă de aceeaşi forţă produsă de către deţinătorul actual al terenului sau de către terţi, tăgăduind dreptul de proprietate."

9.La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Dispoziţiile art. 12 şi art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum şi dispoziţiile procedurale prevăzute la art. 51 - 59 din aceeaşi lege se aplică în mod corespunzător la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi."

10.La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

"(21) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de două persoane, dintre care una este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945 - 1990, şi cea de a doua, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar în limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul în natură ambilor solicitanţi. În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură terenul persoanei care deţinea actele de proprietate în anul 1990, iar cei care au fost împroprietăriţi cu asemenea terenuri vor fi despăgubiţi în condiţiile legii.

(22) Diferenţele între suprafeţele înscrise în titlurile de proprietate, în registrele agricole, în cererile de intrare în cooperativă, în actele de donaţie către stat, în arhivele statului din perioada 1945 - 1990 şi situaţia de fapt la data punerii în posesie se corectează în favoarea foştilor proprietari."

11.Articolul 61 se abrogă.

12.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 7

Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 4, 5 şi 23, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu emis în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991."

13.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 8

Persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 hectare de familie şi suprafaţa preluată de stat prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decât au deţinut înainte de preluare, la cerere, dacă este posibil, li se comasează terenurile în loturi mai mari sau într-un singur lot, de aceeaşi categorie de folosinţă cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberându-se un nou titlu de proprietate, după revocarea celui iniţial de comisia judeţeană de fond funciar."

14.La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 9

(1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminţe, de material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă, rămân în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele îndreptăţite la reconstituire. Terenurile din perimetrele staţiunilor, institutelor şi centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedării se vor delimita în sole compacte, începând de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Terenurile agricole care au aparţinut cu titlu de proprietate Academiei Române, universităţilor, instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol şi unităţilor de cercetare în 1945, revin în proprietatea acestora."

15.La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

"(11) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi terenurilor folosite la data intrării în vigoare a prezentei legi de unităţile de învăţământ cu profil agricol sau silvic. Suprafeţele care rămân în administrarea instituţiilor de învăţământ vor fi delimitate prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(12) Pentru suprafeţele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor îndreptăţite în condiţiile alin. (1) şi (11) unităţile de cercetare şi învăţământ vor primi în administrare suprafeţe de teren corespunzătoare din proprietatea statului."

16.La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au aparţinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Agenţia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu completările ulterioare."

17.La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 12

(1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale din unităţile administrativ-teritoriale pe care se află terenurile, împreună cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau în sole situate în vecinătatea localităţilor, acceptate de foştii proprietari, cu asigurarea accesului la lucrările de hidroamelioraţii, acolo unde ele există."

18.Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13

Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va întocmi şi va înainta lunar Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor un raport privind situaţia aplicării prevederilor legii, cu propuneri de măsuri, inclusiv de angajare a răspunderii pentru primarii care întârzie sau împiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege."

19.Articolele 15,19 şi 20 se abrogă.

20.Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22

Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice, se fac de către comisiile locale şi comisiile judeţene sau de prefect, în conformitate cu prevederile art. 12 şi art. 51 - 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi Sancţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor prezentei legi."

21.La articolul 23, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

"(12) Unităţile de cult prevăzute la alin. (1), dacă au avut în proprietate suprafeţe mai mari decât cele retrocedate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă deţinută în 1945."

22.La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 24

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa primită prin aplicarea legilor fondului funciar şi cea avută în proprietate, persoanelor fizice şi juridice sau, după caz, moştenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente."

23.La articolul 24, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11) - (14), cu următorul cuprins:

"(11) În cazul în care validarea s-a făcut pe alt amplasament decât cel avut în proprietate iar pentru respectiva suprafaţă nu s-a făcut punerea în posesie, titlul de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia.

(12) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite şi declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unităţi - sursă pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante - mamă pentru producţia de butaşi, înscrise în catalogul naţional al materialelor de bază, se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, cu obligaţia de a le păstra destinaţia şi de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat.

(13) În cazul terenurilor defrişate după data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament.

(14) În cazul în care pe vechiul amplasament se află păduri încadrate în grupa I funcţională conform prevederilor Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, fostul proprietar sau moştenitorii acestuia trebuie sa respecte destinaţia acestora şi să permită lucrările de intervenţie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat în apropierea vechiului amplasament."

24.La articolul 24, alineatele (2), (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite foştilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie.

(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar.

(4) Unităţile şi subunităţile silvice din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, precum şi ceilalţi deţinători actuali ai terenurilor forestiere solicitate de foştii proprietari sau de moştenitorii lor, vor pune la dispoziţie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafeţele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de deţinători prevăzute în prezenta lege, în condiţiile prevăzute la alin. (1) - (3). Trecerea efectivă a terenurilor în proprietatea privată se va face cu ocazia punerii în posesie, potrivit prezentei legi.

(5) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va lua măsuri ca fiecare ocol silvic să delimiteze perimetrele cu terenuri ce rămân în proprietatea statului de terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate privată."

25.La articolul 24, alineatele (31) şi (32) se abrogă.

26.La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"(6) Terenurile proprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, destinate activităţii de cercetare, rămân în administrarea acestuia, cu excepţia terenurilor forestiere preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele îndreptăţite la reconstituire. Terenurile forestiere destinate cercetării care fac obiectul retrocedării se vor delimita în trupuri compacte, începând de la marginea perimetrului."

27.La articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 25

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a titularilor, în cazul terenurilor forestiere, precum şi eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale şi, respectiv, comisiile judeţene, în condiţiile şi cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prezentei legi.

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Dacă nu a fost emis încă un titlu de proprietate pentru suprafaţa de teren forestier primită prin aplicarea legilor fondului funciar, se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafaţă rezultată din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 169/1997 şi a prezentei legi."

28.La articolul 26, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 26

(1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu menţiunea la titular, după caz: "obşte de moşneni", "obşte de răzeşi", "composesorat", "păduri grănicereşti", alte asociaţii şi forme asociative cu denumirea localităţii respective.

(2) Formelor asociative li se va restitui în întregime suprafaţa avută în proprietate.

(3) Titlul de proprietate va fi însoţit de o schiţă de amplasament a suprafeţei de teren forestier care a aparţinut obştii de moşneni, obştii de răzeşi, composesoratului şi altora asemenea, ce urmează a fi restituit."

29.La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"(31) Punerea în posesie în cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai multor comune se face de către comisiile locale sub coordonarea şi cu avizul oficiilor judeţene ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, iar în cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai multor judeţe de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Titlul de proprietate se va emite de comisia judeţeană în a cărei rază teritorială se afla sediul formei asociative."

30.Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 27

Administrarea şi exploatarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislaţia statului român în perioada anilor 1921 - 1946, în măsura în care nu contravin legislaţiei în vigoare."

31.Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 28

(1) În vederea organizării administrării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege şi a determinării responsabilităţilor cu privire la administrarea lor, persoanele îndreptăţite se vor reorganiza, în baza acestei legi, în formele asociative iniţiale.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate terenurile recunoaşterea formelor asociative de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere.

(3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecătoriei, o dată cu cererea, un statut în formă autentică sau certificată de avocat, în care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, în condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile membrilor, răspunderi, sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi alte prevederi specifice.

(4) Prin hotărâre judecătorească formele asociative de administrare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, redobândesc calitatea de persoană juridică. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special ţinut de judecătorie.

(5) Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comună, conform naturii acestora, rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor.

(6) Membrii formelor asociative aflaţi în devălmăşie sau indiviziune nu pot înstrăina propriile cote-părţi unor persoane din afara acestora.

(7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi înstrăinate în nici un mod, în întregime sau în parte.

(8) În cazul dizolvării formelor asociative proprietatea indiviză a acestora va trece în proprietatea publică a consiliilor locale în raza cărora se află terenurile respective."

32.La articolul 29, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 29

(1) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere şi eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, mănăstirii, instituţiei de cultură şi învăţământ, Academiei Române în limita suprafeţelor pe care le-au avut în proprietate, chiar dacă terenurile sunt situate pe raza mai multor localităţi sau judeţe.

(2) Centrele eparhiale, protoieriile, mănăstirile, schiturile, parohiile, filiile şi alte structuri ale unităţilor de cult dobândesc, prin reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere."

33.La articolul 29, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:

"(32) Diferenţa de suprafaţă neatribuită se reconstituie în forma şi structura de proprietate existentă la momentul naţionalizării terenurilor forestiere de către regimul comunist; reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au aparţinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001."

34.La articolul 291, alineatul (4) se abrogă.

35.Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 30

În aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 169/1997, precum şi a prezentei legi, cetăţenii români au aceleaşi drepturi, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în ţară sau în străinătate."

36.Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 31

(1) Construcţiile de pe terenurile forestiere care se retrocedează prin efectul prezentei legi şi care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului se restituie foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora.

(2) În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai există, se vor acorda despăgubiri.

(3) Construcţiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torenţilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vânătoare, pepinierele, alte amenajări silvice, instalaţii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate în curs de execuţie, amplasate în suprafeţele care fac obiectul retrocedării, trec în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor.

(4) Prevederile alin (3) se aplică cu condiţia deţinerii în proprietate a suprafeţelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, în proprietate individuală sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice.

(5) Bunurile prevăzute la alin.(3) trec în proprietate privată cu obligaţia păstrării destinaţiei acestora, exploatarea şi întreţinerea acestora fiind efectuate de către ocolul silvic care asigură administrarea pădurii.

(6) În situaţia în care persoanele cărora li se reconstituie dreptul de proprietate nu îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (4) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu acordul proprietarilor.

(7) Sediile ocoalelor, silvice trec în proprietatea persoanelor juridice sau fizice dacă suprafaţa care se retrocedează acestora, individual sau în asociere, este mai mare decât jumătate din suprafaţa administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării.

(8) Obiectivele realizate ca urmare a finanţărilor din împrumuturile aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 28/1999, Ordonanţa Guvernului nr. 97/2000 şi Legea nr. 400/2003 trec în proprietate privată în condiţiile de la alin. (3) şi (4).

(9) Obiectivele aflate în curs de realizare finanţate din împrumuturile menţionate la alin. (8) trec în proprietate privată după finalizarea lucrărilor aflate în curs şi punerea în funcţiune, cofinanţarea şi rambursarea asigurându-se prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."

37.Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 33

(1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi foştii proprietari cărora li s-au respins cererile sau li s-au modificat sau anulat adeverinţele de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie sau titlurile de proprietate prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se consideră a fi depuse în termen chiar dacă acestea au fost depuse la alte comisii decât cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, înştiinţând despre acest lucru şi persoanele îndreptăţite. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care nu au depus în termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997 şi de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În cazul formelor asociative prevăzute la art. 26 alin. (1) din lege aflate în curs de constituire, cererea poate fi formulată de comitetul ad-hoc de iniţiativă.

(2) În situaţia în care după depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atestă alte terenuri ce au aparţinut petenţilor în proprietate, ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, dacă sunt libere."

38.Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 35

Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi după punerea în posesie, până la formarea structurilor proprii de pază sau administrare ori până la încheierea unor contracte de administrare şi pază cu un ocol silvic. Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp cuprins între punerea în posesie şi crearea structurilor proprii, respectiv încheierea de contracte de pază şi administrare, vor fi suportate de către stat."

39.Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 36

Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată li se vor acorda terenurile respective în limita suprafeţelor disponibile sau despăgubiri."

40.Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 37

Persoanelor fizice ale căror terenuri au intrat în componenţa fostelor cooperative agricole de producţie şi, ca urmare a comasărilor, nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, în perimetrul societăţilor comerciale cu capital de stat, dacă acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege."

41.Articolul 39 se abrogă.

42.Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 40

Pentru suprafeţele de pe care s-a exploatat masă lemnoasă în perioada dintre validarea cererilor de retrocedare şi punerea în posesie a proprietarilor, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, după deducerea cheltuielilor de exploatare, şi va suporta cheltuielile de împădurire a suprafeţelor neregenerate."

43.După articolul 41, se introduce articolul 42 cu următorul cuprins:

"Art. 42

Cererile sau acţiunile în justiţie, cererile accesorii şi incidente, precum şi intabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru şi de timbru judiciar."

Art. II

(1)Se înfiinţează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor o direcţie pentru coordonarea şi controlul aplicării legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile administraţiei de stat şi comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementărilor în domeniu.

(1)Se înfiinţează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor o direcţie pentru coordonarea aplicării legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile administraţiei de stat şi comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementărilor în domeniu.
(la data 20-May-2013 Art. II, alin. (1) din titlul VI modificat de Art. 46 din capitolul VI din Legea 165/2013 )

(2)În cadrul direcţiei vor activa 40 de persoane preluate prin transfer de la alte instituţii şi autorităţi publice, conduse de un vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale cu rang de subsecretar de stat.

(3)Cele 40 de posturi prevăzute la alin. (2), împreună cu bugetele aferente, se preiau la Cancelaria Primului Ministru. Numărul de posturi al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se va suplimenta cu numărul de posturi preluate de la alte instituţii şi autorităţi publice, astfel încât numărul maxim de posturi va fi de 131, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

Art. III

Persoanele fizice şi persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţele de suprafaţă ce pot fi restituite conform prezentei legi în termen de 60 de zile de la intrarea acesteia în vigoare.

Persoanele fizice şi persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţele de suprafaţă ce pot fi restituite conform prezentei legi, până la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv.
(la data 21-Sep-2005 Art. III din titlul VI modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 127/2005 )

Art. IV

Guvernul va modifica, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările ulterioare.

Art. V

Despăgubirile acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despăgubirilor din Titlul VII.

Art. VI

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

TITLUL VII: Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

(la data 15-Mar-2012 titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Ordonanta urgenta 4/2012 )

(la data 17-Feb-2012 titlul VII a se vedea recurs in interesul legii Decizia 27/2011 )

(la data 04-Sep-2005 titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3 din Ordonanta 53/2005 )

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Prezenta lege reglementează sursele de finanţare, cuantumul şi procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare.

(2)Dispoziţiile prezentului titlu sunt aplicabile şi despăgubirilor propuse prin decizia motivată a conducătorului instituţiei publice implicate în privatizare sau, după caz, prin ordinul ministrului finanţelor publice, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 10/2001.

(3)Despăgubirile acordate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despăgubirilor din această lege.

(4)Despăgubirilor acordate prin hotărâri ale comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în baza Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, li se aplică procedura prevăzută la Capitolul V1.

(la data 01-Oct-2007 Art. 1, alin. (4) din titlul VII, capitolul I abrogat de Art. 1, alin. (1), punctul 1. din Ordonanta urgenta 93/2007 )

(5)Până la data la care sursele de finanţare prevăzute la art. 141 alin. (4) vor fi operaţionale şi la dispoziţia Direcţiei pentru acordarea despăgubirilor în numerar, plata despăgubirilor acordate în temeiul Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se va face de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, din fondurile transferate în acest scop de la Ministerul Economiei şi Finanţelor.
(la data 29-Jun-2007 Art. 1 din titlul VII, capitolul I completat de Art. 1, alin. (1), punctul 1. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(la data 01-Oct-2007 Art. 1, alin. (5) din titlul VII, capitolul I abrogat de Art. 1, alin. (1), punctul 2. din Ordonanta urgenta 93/2007 )

prevederi din partea 1^1 (Norme Metodologice din 2005) la data 27-Oct-2005 pentru Art. 1 din titlul VII, capitolul I


1.1. Domeniul de reglementare prevăzut la art. 1 alin. (1) din titlul VII din lege este stabilit numai la acele despăgubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată.
1.2. Dispoziţiile titlului VII din lege sunt aplicabile în mod corespunzător şi despăgubirilor acordate/propuse foştilor asociaţi/acţionari ai societăţilor comerciale prin deciziile/ordinele conducătorilor instituţiilor publice implicate în privatizare sau, după caz, prin ordinul ministrului finanţelor publice, în temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată.
1.3. Despăgubirile acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura şi se vor supune aceloraşi dispoziţii.
1.4. Despăgubirile care se cuvin foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi acordate doar în măsura în care aceştia nu pot primi, având în vedere lipsa de terenuri disponibile, sau nu acceptă, o suprafaţă de teren în natură, pe alt amplasament.

Art. 2

Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordării de despăgubiri în conformitate cu prevederile prezentei legi se înfiinţează organismul de plasament colectiv în valori mobiliare denumit Fondul "Proprietatea", conform prevederilor Capitolului II.

Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordării de despăgubiri în conformitate cu prevederile prezentei legi Fondul Proprietatea funcţionează ca un organism de plasament colectiv, sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, cu personalitate juridică, din categoria altor organisme de plasament colectiv.
(la data 29-Jun-2007 Art. 2 din titlul VII, capitolul I modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 2. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

Art. 3

În înţelesul prezentului titlu, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)titluri de despăgubire sunt certificate emise de Cancelaria Primului Ministru, prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, corespunzător despăgubirilor acordate potrivit prezentei legi şi care urmează a fî exersate prin conversia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea"; "titlurile de despăgubire" nu pot fi vândute sau cumpărate înainte de conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea";

a)titlurile de despăgubire sunt certificate emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, corespunzător despăgubirilor acordate potrivit prezentei legi şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi/sau, după caz, în funcţie de opţiunea titularului ori a titularilor înscrişi în acestea, prin preschimbarea lor contra titluri de plată, în limitele şi condiţiile prevăzute în prezenta lege. Titlurile de despăgubire nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a titlurilor de despăgubire, cu excepţia transmiterii ca urmare a succesiunii, sunt lovite de nulitate absolută. Titlurile de despăgubire nu sunt titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv (AOPC) şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia.
(la data 29-Jun-2007 Art. 3, litera A. din titlul VII, capitolul I modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 3. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

b)Fondul "Proprietatea" este acea entitate destinată realizării plăţii prin echivalent a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada de referinţă a actelor normative prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a celor aferente pretenţiilor rezultate din aplicarea art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată;

c)entitatea învestită cu soluţionarea notificării este, după caz, unitatea deţinătoare sau persoana juridică abilitată de lege să soluţioneze o notificare cu privire la un bun care nu se află în patrimoniul său (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finanţelor Publice, alte autorităţi publice centrale sau locale implicate);

d)evaluator este persoana fizică sau juridică cu experienţă semnificativă în domeniu, competentă în evaluare pe piaţa proprietăţilor imobiliare, care cunoaşte, înţelege şi poate pune în aplicare în mod corect acele metode şi tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, şi care este membru al unei asociaţii naţionale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publică având calitatea de evaluator independent;

e)Standardele Internaţionale de Evaluare sunt standardele editate de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC - International Valuation Standards Committee);

f)oferta de capital disponibil este oferta de privatizare prin restituire lansată şt derulată, în total sau în parte, până la data prezentei legi, de oricare dintre entităţile implicate în procesul de privatizare şi destinată exclusiv persoanelor îndreptăţite, să beneficieze de măsura reparării prejudiciului creat prin acţiuni sau titluri de valoare nominală, acordată în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată;

g)titlu de valoare nominală nevalorificat este orice titlu de valoare nominală emis de Ministerul Finanţelor Publice până la data prezentei legi, neutilizat de către deţinător sau dobânditorul subsecvent înregistrat al acestora în cadrul procesului de privatizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, şi care se converteşte de drept în titluri de despăgubire la data depunerii sale la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, după procedura prevăzuta în prezenta lege; la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominală nevalorificate.

g)titlu de valoare nominală nevalorificat este orice titlu de valoare nominală emis de Ministerul Finanţelor Publice, neutilizat de către deţinător sau dobânditorul subsecvent înregistrat al acestuia, în cadrul procesului de privatizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se converteşte în titluri de despăgubire, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, potrivit procedurii prevăzute în prezenta lege; la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominală nevalorificate.
(la data 29-Jun-2007 Art. 3, litera G. din titlul VII, capitolul I modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 3. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

h)titlurile de plată sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, de a primi, în numerar o sumă de maxim 500.000 lei. Sumele aferente despăgubirilor în numerar se plătesc în două tranşe, pe parcursul a doi ani, calculaţi cu începere de la data emiterii titlului de plată, până la concurenţa sumei de 500.000 lei, chiar dacă valoarea titlurilor de despăgubire depăşeşte această sumă. Sumele aferente despăgubirilor în numerar în cuantum de maxim 250.000 lei se vor plăti într-o singură tranşă. Despăgubirile în numerar mai mari de 250.000 lei dar până în 500.000 lei se vor plăti astfel: prima tranşă a despăgubirilor în numerar va fi în cuantum de 250.000 lei, cea de-a doua tranşă a despăgubirilor va fi reprezentată de diferenţa între cuantumul total al despăgubirilor în numerar şi suma de 250.000 lei. Suma de până la 500.000 lei urmează a se acorda pentru fiecare dosar de despăgubire, cu menţiunea ca în ipoteza în care obiectul cererilor de restituire, deşi identic, a fost disjuns, pretenţiile de restituire fiind soluţionate de entităţi diferite, dosarele respective se vor conexa, socotindu-se a fi un singur dosar de despăgubire;

i)titlurile de conversie sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea". Titlurile de conversie nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a titlurilor de conversie cu excepţia transmiterii ca urmare a succesiunii sunt lovite de nulitate absolută. Titlurile de conversie nu sunt titluri de participare ale AOPC şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia;

j)investitor este persoana fizică sau juridică ce deţine acţiuni emise de Fondul Proprietatea.
(la data 29-Jun-2007 Art. 3 din titlul VII, capitolul I completat de Art. 1, alin. (1), punctul 4. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

Art. 4

Principiile de acordare a titlurilor de participare la fond sunt următoarele:

a)acordarea unor despăgubiri juste şi echitabile în raport cu practica jurisdicţională internă şi internaţională având ca obiect cauze prin care s-au stabilit despăgubiri pentru imobile preluate în mod abuziv de statul român;

b)neplafonarea prin lege a despăgubirilor acordate conform prevederilor prezentei legi.

Art. 5

(1)Titlurile de despăgubire au următorul regim juridic şi caracteristici:

a)drepturile stabilite prin titlurile de despăgubire se pot transmite numai prin succesiune, potrivit prevederilor legii civile române;

a)drepturile stabilite prin titlurile de despăgubire nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a acestor drepturi, cu excepţia transmiterii ca efect al succesiunii, sunt lovite de nulitate absolută;
(la data 29-Jun-2007 Art. 5, alin. (1), litera A. din titlul VII, capitolul I modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 5. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

b)prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite potrivit legii, titularii iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, sau moştenitorii legali ai acestora, nu sunt venituri impozabile;

(la data 01-Jan-2016 Art. 5, alin. (1), litera B. din titlul VII, capitolul I abrogat de Art. 502, alin. (1), punctul 11. din titlul XI din Codul Fiscal din 2015 )

c)au o durată limitată de existenţă şi circulaţie, respectiv până la conversia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea";

c)au o durată limitată de existenţă şi circulaţie, respectiv până la conversia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi/sau, după caz, în funcţie de opţiunea titularului ori a titularilor înscrişi în acestea, până la preschimbarea lor contra titluri de plată, în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege;
(la data 29-Jun-2007 Art. 5, alin. (1), litera C. din titlul VII, capitolul I modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 5. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

d)vor fi emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despăgubirilor.

(2)În termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, titlurile de valoare nominală nevalorificate vor fi imobilizate de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, şi convertite în titluri de despăgubire.

(3)În vederea valorificării titlurilor de despăgubire, titlurilor de plată, titlurilor de conversie, după caz, valoarea despăgubirilor menţionată în deciziile de despăgubire/titlurile respective se rotunjeşte la leu prin majorare pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.
(la data 29-Jun-2007 Art. 5 din titlul VII, capitolul I completat de Art. 1, alin. (1), punctul 6. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

CAPITOLUL II: Fondul "Proprietatea"

Art. 6

(1)În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va constitui, prin Hotărârea Guvernului României, Fondul "Proprietatea", organism de plasament colectiv în valori mobiliare, înfiinţat sub forma unei societăţi de investiţii financiare, care va funcţiona în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.

(1)Prin derogare de la prevederile privind constituirea societăţilor de investiţii de tip închis din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, Fondul "Proprietatea" este organizat ca organism de plasament colectiv, din categoria altor organisme de plasament colectiv (AOPC), sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul "Proprietatea" funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi. Unde prezenta lege nu dispune se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi, în completare, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 29-Jun-2007 Art. 6, alin. (1) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 7. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(2)Hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea" va conţine în mod explicit cadrul juridic aplicabil funcţionării respectivei societăţi comerciale, precum şi actul constitutiv al acesteia.

(2)Hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea" va conţine în mod explicit cadrul juridic aplicabil funcţionării respectivei societăţi comerciale, precum şi actul constitutiv al acesteia. Actul constitutiv va putea fi modificat prin hotărârea adunării generale a acţionarilor Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
(la data 17-Jul-2010 Art. 6, alin. (2) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 142/2010 )

Art. 7

Fondul "Proprietatea" va funcţiona sub forma unei societăţi de investiţii, deţinută iniţial în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoanele fizice despăgubite potrivit prezentei legi sau/şi deţinătoare de titluri de despăgubire, după caz.

(1)Fondul "Proprietatea" funcţionează sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, deţinută iniţial în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea acţiunilor din proprietatea statului se realizează fie prin transfer direct către persoanele despăgubite, respectiv deţinătorii de titluri de despăgubire şi/sau de conversie, fie către persoanele care subscriu în cadrul ofertei/ofertelor publice de vânzare lansate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Ministerul Economiei şi Finanţelor va derula oferta publică de vânzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

(1)Fondul "Proprietatea" funcţionează sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, deţinută iniţial în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea acţiunilor din proprietatea statului se realizează fie prin transfer direct către persoanele despăgubite, respectiv deţinătorii de titluri de despăgubire şi/sau de conversie, fie către persoanele care subscriu în cadrul ofertei/ofertelor publice de vânzare lansate de Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Finanţelor Publice va putea derula oferta publică de vânzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
(la data 17-Jul-2010 Art. 7, alin. (1) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 142/2010 )

(2)Fondul "Proprietatea" se înregistrează la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, ca alt organism de plasament colectiv (AOPC), de tip special constituit în scopul acordării despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, distinct de alte categorii de AOPC menţionate în reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, pe baza următoarelor documente:

a)certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie legalizată;

b)încheierea judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului prin care se autorizează constituirea Fondului "Proprietatea" şi se dispune înregistrarea acestuia, în copie;

c)contractul de depozitare încheiat cu un depozitar autorizat, în original şi în formă autentică;

d)actul constitutiv al Fondului "Proprietatea", în copie;

e)lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanţii Fondului "Proprietatea" în relaţia cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

f)raportul de evaluare întocmit potrivit art. 92 alin. (2);

g)pentru reprezentantul compartimentului de control intern, documentele prevăzute la art. 34 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare;

h)reglementările interne ale Fondului "Proprietatea", în original, având conţinutul stabilit în regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare menţionat la lit. g);

i)pentru membrii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea", documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, cu modificările ulterioare;

j)prospect întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC cu privire la informaţiile ce trebuie cuprinse în cadrul prospectelor, precum şi cu privire la forma, referinţele la alte informaţii, publicarea prospectelor şi diseminarea anunţurilor publicitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 149 din 30 aprilie 2004.

(3)Documentele prevăzute la alin. (2) lit. g), h) şi i) se depun doar în cazul în care Fondul "Proprietatea" se înregistrează la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare anterior desemnării societăţii de administrare.
(la data 29-Jun-2007 Art. 7 din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 8. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(la data 17-Jul-2010 Art. 7, alin. (3) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. 1, punctul 3. din Legea 142/2010 )

Art. 71

(1)De la data constituirii Fondului "Proprietatea" şi până la data intrării în vigoare a contractului încheiat de Fondul "Proprietatea" cu societatea de administrare, Consiliul de Supraveghere al Fondului Proprietatea realizează toate operaţiunile de administrare a acestuia, inclusiv în ceea ce priveşte administrarea portofoliului de instrumente financiare al Fondului "Proprietatea", prin încheierea de acte de dispoziţie cu privire la activele şi sumele ce au fost sau vor fi transferate în temeiul prezentei legi sau dobândite în orice alt mod după constituirea Fondului "Proprietatea".

(11)Prin actul constitutiv al Fondului Proprietatea se poate stipula că acesta este administrat de organele/organul de administrare, astfel cum sunt acestea/este acesta reglementate/reglementat de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 01-Oct-2007 Art. 7^1, alin. (1) din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, alin. (1), punctul 3. din Ordonanta urgenta 93/2007 )

(2)Ministerul Economiei şi Finanţelor răspunde în solidar cu Consiliul de Supraveghere al Fondului "Proprietatea" pentru deciziile adoptate până la data intrării în vigoare a contractului încheiat cu societatea de administrare.

(3)Politica de investiţii este stabilită de către Consiliul de Supraveghere al Fondului "Proprietatea" sau de societatea de administrare, după caz, cu respectarea următoarelor limitări investiţionale:

a)Fondul "Proprietatea" poate investi în toate categoriile de active menţionate în art. 101 alin. (1) şi art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prezentului articol;

b)Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, neadmise la tranzacţionare, cu excepţia titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în cazul cărora nu se instituie limită de deţinere. În calculul limitei de deţinere în valori mobiliare neadmise la tranzacţionare, se exclud din valoarea activelor neadmise la tranzacţionare valorile mobiliare neadmise la tranzacţionare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ministerul Transporturilor şi de la S.C. Electrica S.A.;

c)Fondul "Proprietatea" poate investi în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Legea nr. 297/2004 şi poate să deţină conturi curente şi numerar în lei şi valută;

d)Fondul "Proprietatea" poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale;

e)Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în acţiunile menţionate la alin. (4) şi în instrumentele pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, emise de un singur emitent, cu excepţia titlurilor de stat;

e)Fondul «Proprietatea» nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în valorile mobiliare menţionate la alin. (4) şi în instrumentele pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, emise de un singur emitent, cu excepţia titlurilor de stat;
(la data 15-Jan-2015 Art. 7^1, alin. (3), litera E. din titlul VII, capitolul II modificat de Art. II, punctul 1. din Legea 10/2015 )

e1)se exceptează de la respectarea limitei prevăzute la lit. e) valorile mobiliare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi;

e2)până la momentul diminuării deţinerii aferente valorilor mobiliare prevăzute la lit. e1), sub limita prevăzută la lit. e), se interzice Fondului «Proprietatea» achiziţia de valori mobiliare emise de acelaşi emitent şi care au fost dobândite de la statul român, cu excepţia celor aferente exercitării drepturilor de preferinţă, caz în care sunt aplicabile prevederile lit. k);
(la data 15-Jan-2015 Art. 7^1, alin. (3), litera E. din titlul VII, capitolul II completat de Art. II, punctul 2. din Legea 10/2015 )

f)Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup;

g)Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare emise de OPCVM şi/sau AOPC;

h)valoarea conturilor curente şi a numerarului deţinut de Fondul "Proprietatea" nu trebuie să depăşească 20% din activele sale. La calculul acestei limite se exclude din valoarea activelor numerarul dobândit de la statul român în temeiul prevederilor prezentului titlu. Această limită poate fi extinsă până la maximum 50% sub condiţia ca sumele respective să provină din plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile;

i)valoarea depozitelor bancare constituite de Fondul "Proprietatea" la aceeaşi instituţie de credit nu poate reprezenta mai mult de 10% din activele sale;

j)expunerea Fondului "Proprietatea" la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate nu poate depăşi 10% din activele sale, indiferent de contraparte a tranzacţiei, iar expunerea globală faţă de instrumentele financiare derivate nu poate depăşi 15% din alocarea totală a activului său net;

k)Fondul "Proprietatea" poate să depăşească limitele privind investiţiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente acestora, cu condiţia ca depăşirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 120 de zile calendaristice.

k)Fondul «Proprietatea» poate să depăşească limitele privind investiţiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de preferinţă de subscriere aferente acestora, cu condiţia ca depăşirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 120 de zile calendaristice;
(la data 15-Jan-2015 Art. 7^1, alin. (3), litera K. din titlul VII, capitolul II modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 10/2015 )

l)în cazul deţinerilor de valori mobiliare neadmise la tranzacţionare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi, conform prevederilor lit. b), Fondul «Proprietatea» îşi va putea exercita dreptul de preferinţă aferent deţinerilor respective, în acest caz nefiind aplicabile prevederile lit. k).
(la data 15-Jan-2015 Art. 7^1, alin. (3), litera K. din titlul VII, capitolul II completat de Art. II, punctul 4. din Legea 10/2015 )

(4)Fondul "Proprietatea" investeşte cel puţin 20% din activele sale în:

a)valori mobiliare înscrise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum este aceasta definită la art. 125 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene;

b)valori mobiliare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie în prealabil aprobată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau să se regăsească în actul constitutiv al Fondului Proprietatea aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

c)valori mobiliare nou-emise, în condiţiile art. 101 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d)titluri de participare emise de OPCVM şi/sau AOPC menţionate în art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

e)valori mobiliare emise de OPCVM şi/sau AOPC, admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.

(5)Ulterior desemnării societăţii de administrare sau ca urmare a procesului de selecţie a acesteia, limitele investiţionale menţionate la alin. (3) şi (4) pot fi modificate prin lege cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
(la data 29-Jun-2007 Art. 7 din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, alin. (1), punctul 9. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(5)Limitele investiţionale menţionate la alin. (3) şi (4) pot fi modificate prin lege, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
(la data 17-Jul-2010 Art. 7^1, alin. (5) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 142/2010 )

Art. 8

Până la finalizarea procedurilor de despăgubire, Ministerul Finanţelor Publice va reprezenta statul român ca acţionar al Fondului "Proprietatea" şi va exercita toate drepturile care decurg din această calitate.

(la data 15-Jan-2015 Art. 8 din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, punctul 5. din Legea 10/2015 )

Art. 9

(1)La constituire, capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" va fi format din următoarele active:

a)acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la societăţi comerciale, conform anexei;

b)acţiunile deţinute de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie la diverse societăţi comerciale, conform anexei;

c)acţiunile deţinute de Ministerul Finanţelor Publice la diverse societăţi comerciale, conform anexei;

d)acţiunile deţinute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului la diverse societăţi comerciale, conform anexei;

e)acţiunile deţinute de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei la diverse societăţi comerciale, conform anexei;

f)alte tipuri de active stabilite prin Hotărârea de Guvern de înfiinţare a Fondului.

f)alte tipuri de active stabilite prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a Fondului "Proprietatea", cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 29-Jun-2007 Art. 9, alin. (1), litera F. din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 10. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(2)La Fondul "Proprietatea" se vor vira, pe măsura încasării:

a)Sumele rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 Decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată la 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, după deducerea cheltuielilor cuvenite agenţilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 15 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante;

a)sumele rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, după deducerea unui procent de 3% din care se vor plăti:

(i)cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante;

(ii)comisioanele Băncii Comerciale Române sau a băncii desemnate pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României;

(iii)indemnizaţia membrilor şi secretariatului Comisiei interdepartamentale constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor României din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;

(la data 01-Oct-2007 Art. 9, alin. (2), litera A. din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. 1, alin. (1), punctul 4. din Ordonanta urgenta 93/2007 )

(iv)costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei şi Finanţelor aferente acestei activităţi;
(la data 29-Jun-2007 Art. 9, alin. (2), litera A. din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 11. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(la data 20-Oct-2010 Art. 9, alin. (2), litera A. din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. 3, litera A. din Ordonanta urgenta 91/2010 )

b)Sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, reglementate conform Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată;

b)sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, reglementate conform Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată, după deducerea unui procent de 3% din care se vor plăti:

(i)comisioanele Băncii Comerciale Române sau ale băncii desemnate pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională;

(ii)indemnizaţia membrilor şi secretariatului Comisiei interdepartamentale constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994, republicată;

(la data 01-Oct-2007 Art. 9, alin. (2), litera B. din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. 1, alin. (1), punctul 5. din Ordonanta urgenta 93/2007 )

(iii)costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei şi Finanţelor aferente acestei activităţi;
(la data 29-Jun-2007 Art. 9, alin. (2), litera B. din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 11. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(la data 20-Oct-2010 Art. 9, alin. (2), litera B. din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. 3, litera A. din Ordonanta urgenta 91/2010 )

c)Sumele rezultate din vânzarea către investitorul strategic a 4% din acţiunile S.C. B.C.R. S.A.;

d)Sumele rezultate din tranzacţionarea prin bursele din România sau străinătate a primelor 3% din acţiunile S.C. RomTelecom S.A.

d)3% din sumele încasate de către instituţiile implicate în procesul de privatizare din fiecare vânzare a acţiunilor deţinute la S.C. Romtelecom - S.A. până la vânzarea întregii participaţii. Operaţiunea se efectuează de instituţiile publice implicate în privatizare, cu modificarea corespunzătoare a bugetelor de venituri şi cheltuieli.
(la data 29-Jun-2007 Art. 9, alin. (2), litera D. din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 11. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

e)procentul de 20% din sumele provenite din privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.;

f)procentul de 9,9% din sumele provenite din privatizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
(la data 30-Dec-2005 Art. 9, alin. (2) din titlul VII, capitolul II completat de Art. 3, alin. (1), punctul 1. din titlul III din Ordonanta urgenta 209/2005 )

(la data 15-Jan-2015 Art. 9, alin. (2) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, punctul 6. din Legea 10/2015 )

(3)Procedurile şi modalităţile de reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% prevăzut la alin. (2) lit. a) şi b) se vor reglementa prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
(la data 29-Jun-2007 Art. 9 din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, alin. (1), punctul 12. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(la data 20-Oct-2010 Art. 9, alin. (3) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. 3, litera A. din Ordonanta urgenta 91/2010 )

Art. 91

(1)Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, capitalul social iniţial este considerat subscris şi integral vărsat de statul român, prin efectul legii, sub condiţia înregistrării Societăţii Comerciale Fondul "Proprietatea" - S.A. la Oficiul Registrului Comerţului. Valoarea capitalului social iniţial al Fondului "Proprietatea" se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

(2)Se mandatează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acţionar unic al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. să dispună reprezentanţilor acestei societăţi comerciale ca în cadrul adunărilor generale ale societăţilor la care Fondul Proprietatea a primit participaţii de la Electrica - S.A. să mandateze consiliile de administraţie să înregistreze Fondul Proprietatea în registrele acţionarilor respectivelor societăţi comerciale. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acţionar unic, poate proceda la reducerea capitalului social al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A.

(3)De la data constituirii Fondului Proprietatea şi până la actualizarea registrelor acţionarilor societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale menţionate în anexă, drepturile nepatrimoniale aferente acţiunilor transferate Fondului "Proprietatea" se exercită de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Transporturilor, respectiv de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. în cadrul societăţii menţionate în alin. (2).

(4)Se împuterniceşte Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ca împreună cu Fondul "Proprietatea" şi pe bază de protocol de predare-primire să dispună cu privire la activele menţionate în anexă la punctele 5.1-5.83, cât şi cu privire la alte active ale statului aflate în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, în scopul consolidării portofoliului Fondului "Proprietatea", cu observarea valorii stabilite în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) a respectivelor active şi în limita capitalului social iniţial.

(la data 15-Jan-2015 Art. 9^1, alin. (4) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, punctul 7. din Legea 10/2015 )

(5)Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate transmite Fondului "Proprietatea", pe bază de protocol de predare-primire şi fără contraprestaţie, dreptul de proprietate asupra unor pachete suplimentare de acţiuni celor menţionate în anexă, în măsura în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului deţine sau va deţine o participaţie la capitalul social al societăţilor din anexă, alta decât cea deja transmisă Fondului "Proprietatea".

(la data 15-Jan-2015 Art. 9^1, alin. (5) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, punctul 7. din Legea 10/2015 )

(6)Atât timp cât capitalul social al societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale menţionate în anexă sau al altor societăţi ale căror acţiuni sunt transferate Fondului Proprietatea de către statul român este deţinut în totalitate de Fondul "Proprietatea" şi statul român reprezentat prin entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e), în cazul majorărilor de capital cu aporturi în natură ale statului român/respectivelor entităţi, acestea au obligaţia de a transfera Fondului "Proprietatea" acţiuni nou-emise astfel încât cota de participare a Fondului "Proprietatea" în respectiva societate, deţinută anterior iniţierii operaţiunii de majorare, să nu fie diminuată. În termen de 15 zile de la înregistrarea hotărârii de majorare a capitalului social, acţiunile nou-emise se transferă Fondului "Proprietatea" de către entitatea implicată, în numele şi pe seama statului român reprezentat prin Ministerul Economiei si Finanţelor, cu titlu de aport în natură al statului român la capitalul social al Fondului "Proprietatea", urmând a se proceda în mod corespunzător la majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea".

(la data 15-Jan-2015 Art. 9^1, alin. (6) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, punctul 7. din Legea 10/2015 )

(7)Ulterior schimbării structurii acţionariatului menţionate în alin. (6), capitalul social al societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale respective se majorează cu valoarea terenurilor pentru care se eliberează certificatul de atestare a dreptului de proprietate, astfel:

a)în condiţiile art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, dacă există cumpărător sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul respectivei legi;

b)cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (8) în privinţa Fondului "Proprietatea", dacă nu există cumpărător sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

b)cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (6) în privinţa Fondului "Proprietatea", dacă nu există cumpărător sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 17-Jul-2010 Art. 9^1, alin. (7), litera B. din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 142/2010 )

(la data 15-Jan-2015 Art. 9^1, alin. (7) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, punctul 7. din Legea 10/2015 )

(8)Până la data de 31 decembrie 2007, societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale menţionate în anexă al căror capital social este deţinut în totalitate de către Fondul "Proprietatea" şi statul român, prin entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e), îşi vor modifica actele constitutive în vederea asigurării conformităţii acestora cu dispoziţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e) vor asigura modificarea actelor constitutive, în vederea asigurării conformităţii acestora cu dispoziţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 92

(1)Evaluarea activelor care formează capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" se realizează, în cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare, prin metoda capitalurilor proprii înregistrate la data de 31 decembrie 2004, iar în cazul celor admise la tranzacţionare, pe baza preţului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de şedinţe de tranzacţionare, cu obligaţia ca ziua de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare să fie cu cel mult 60 de şedinţe de tranzacţionare anterioară datei de adoptare a hotărârii Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea", prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea" urmând să se determine data de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare. În cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale admise la tranzacţionare pentru care, în perioada de referinţă menţionată mai sus, nu s-au înregistrat tranzacţii cu acţiuni care să reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv înregistrat în registrul acţionarilor la data de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare, se utilizează metoda de evaluare aplicabilă societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare. În cazul societăţilor care nu au depus situaţiile financiare aferente anului 2004 la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finanţelor, se vor lua în considerare ultimele situaţii financiare anuale înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.

(2)După înmatricularea Fondului "Proprietatea", dar anterior înregistrării la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare potrivit art. 7 alin. (2), Fondul "Proprietatea" contractează servicii de evaluare cu societăţi înregistrate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare care, pe baza termenelor de referinţă şi metodelor de evaluare stabilite potrivit alin. (1) şi, dacă este cazul, a hotărârii Guvernului pentru înfiinţarea Fondului "Proprietatea", analizează corelaţia între valoarea activelor care formează capitalul social al Fondului "Proprietatea" şi valoarea capitalului social al Fondului "Proprietatea" stabilită prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea". Selectarea evaluatorului are loc pe baza unei proceduri competitive deschise şi transparente.

(3)Dacă prin raportul de evaluare se constată că valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea capitalului social iniţial stabilită prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea", se procedează astfel:

a)în cazul în care valoarea activelor este mai mare - capitalul social al Fondului "Proprietatea" se majorează în mod corespunzător, acţiunile revenind integral statului român. Operaţiunea de majorare se realizează de drept, operaţiunea fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului în baza hotărârii Consiliului de Supraveghere al Fondului "Proprietatea", adoptată în temeiul raportului de evaluare;

b)în cazul în care valoarea activelor este mai mică - acţiunile corespunzătoare valorii lipsă se consideră neplătite şi aparţin în întregime statului român.

(4)Până la data plăţii integrale, acţiunile neplătite sunt indisponibilizate în contul statului român la depozitarul central şi nu pot fi vândute sau transmise persoanelor despăgubite şi deţinătorilor de titluri de despăgubire sau de conversie.

(5)Acţiunile neplătite nu se iau în calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului "Proprietatea" şi nu dau dreptul la repartizarea activului societăţii în cazul lichidării acesteia.

(6)Acţiunile neplătite nu se iau în calcul la stabilirea cvorumului de prezenţă în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor şi nu dau drept de vot.

(7)Acţiunile neplătite se liberează progresiv, pe măsură ce statul român virează Fondului "Proprietatea" contravaloarea acestora, în numerar sau în natură, din sursele şi în temeiul prezentei legi şi al reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
(la data 29-Jun-2007 Art. 9 din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, alin. (1), punctul 13. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(8)Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce capitalul social al Fondului "Proprietatea" de la 14.240.540.675 lei la 13.757.592.587 lei, prin anularea unui număr de 482.948.088 acţiuni neplătite aparţinând statului român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice.

(9)Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reducerea de capital social menţionată la alin. (8) va fi înregistrată la oficiul registrului comerţului în baza hotărârii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea". Hotărârea Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea" privitoare la reducerea de capital social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi va avea acelaşi regim ca şi hotărârile adunării generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanţă.

(10)Prin derogare de la prevederile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reducerea capitalului social va putea fi făcută imediat după publicarea hotărârii de reducere în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(la data 17-Jul-2010 Art. 9^2, alin. (7) din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, punctul 6. din Legea 142/2010 )

Art. 10

Capitalul social al Fondului "Proprietatea" va fi dimensionat, la constituire şi pe parcursul existenţei acestuia, dacă va fi cazul, corespunzător valorii estimate a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare, a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 15-Jan-2015 Art. 10 din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, punctul 8. din Legea 10/2015 )

(2)Prin derogare de la prevederile referitoare la majorare de capital social şi la exercitarea dreptului de preferinţă prevăzute în Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile referitoare la majorarea de capital social şi la exercitarea dreptului de preferinţă prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea", în numerar sau în natură, din sursele menţionate în art. 9 alin. (2), art. 91 alin. (5) sau art. 10 alin. (1), sau cu alte surse aportate de statul român în temeiul prezentei legi sau al reglementărilor emise în aplicarea acesteia, se realizează de drept, prin hotărârea Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea" şi fără a fi necesară aprobarea adunării generale a acţionarilor, fără promovarea vreunei oferte publice şi fără prospect de emisiune, astfel:

a)anterior înregistrării Fondului "Proprietatea" la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - fără acordarea dreptului de preferinţă acţionarilor existenţi, acţiunile nou-emise urmând să fie atribuite Ministerului Economiei şi Finanţelor la valoare nominală;

b)ulterior înregistrării Fondului "Proprietatea" la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - cu respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, acţiunile nou-emise urmând să fie atribuite la valoarea stabilită conform reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aplicabile.

(la data 15-Jan-2015 Art. 10, alin. (2) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, punctul 8. din Legea 10/2015 )

(3)Majorările de capital menţionate la alin. 2 vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului în baza hotărârii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea". Hotărârile Consiliului de supraveghe al Fondului "Proprietatea" privitoare la majorarea capitalului social vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi vor avea acelaşi regim ca şi hotărârile adunării generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanţă.
(la data 29-Jun-2007 Art. 10 din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, alin. (1), punctul 14. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(la data 15-Jan-2015 Art. 10, alin. (3) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, punctul 8. din Legea 10/2015 )

Art. 101

Orice vărsământ efectuat de statul român la Fondul "Proprietatea", în numerar sau natură, în temeiul prezentei legi, se consideră făcut cu prioritate pentru stingerea obligaţiei de plată a acţiunilor subscrise şi neplătite, fără distincţie sau distribuţie între surse sau sume, iar după îndestularea acestora pentru majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea".
(la data 29-Jun-2007 Art. 10 din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, alin. (1), punctul 15. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

Orice vărsământ efectuat de statul român la Fondul «Proprietatea», în numerar sau natură, în temeiul prezentei legi, se consideră făcut cu prioritate pentru stingerea obligaţiei de plată a acţiunilor subscrise şi neplătite, fără distincţie ori distribuţie între surse sau sume.
(la data 15-Jan-2015 Art. 10^1 din titlul VII, capitolul II modificat de Art. II, punctul 9. din Legea 10/2015 )

Art. 11

Până la constituirea Fondului "Proprietatea", entităţile menţionate la art. 9 au obligaţia de a iniţia procedurile legale necesare pentru iniţierea, derularea şi încheierea de oferte publice secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minim 5%, emise de societăţile comerciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul titlu şi care nu fac obiectul unei strategii de privatizare către un investitor strategic, aprobată de Guvernul României, precum şi pentru admiterea acestora la tranzacţionare pe piaţa operată de Bursa de Valori Bucureşti.

(1)Entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) au obligaţia ca până la data de 30 septembrie 2007 să iniţieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice iniţiale sau secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minim de 5% emise de societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale prevăzute în anexă, în vederea admiterii acţiunilor acestora la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. Procedurile de admitere la tranzacţionare vor fi finalizate cel târziu la 31 decembrie 2008.

(1)Entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) au obligaţia ca până la data de 30 septembrie 2007 să iniţieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice iniţiale sau secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minimum 5% emise de societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale prevăzute în anexă, în vederea admiterii acţiunilor acestora la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. Procedurile de admitere la tranzacţionare vor fi finalizate cel târziu la data de 31 decembrie 2012.
(la data 12-Jan-2012 Art. 11, alin. (1) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1 din Legea 302/2011 )

(1)Entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) au obligaţia ca până la data de 30 septembrie 2007 să iniţieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice iniţiale sau secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minimum 5 % emise de societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale prevăzute în anexă, în vederea admiterii acţiunilor acestora la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. Procedurile de admitere la tranzacţionare vor fi finalizate cel târziu la data de 31 decembrie 2014.
(la data 15-Dec-2013 Art. 11, alin. (1) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. I din Legea 337/2013 )

(2)Obligaţia prevăzută în alin. (1) nu se aplică în privinţa:

a)societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale care fac obiectul unei strategii de privatizare către un investitor strategic, aprobată de Guvernul României, caz în care instituţia publică implicată stabileşte oportunitatea şi condiţiile iniţierii, derulării şi încheierii de oferte publice secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minim de 5%;

b)societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale în care entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) deţin un număr de acţiuni care, împreună cu cele deţinute de Fondul Proprietatea, nu le conferă drepturi de vot suficiente adoptării hotărârilor menţionate în alin. (1);

c)societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale care nu îndeplinesc cerinţele minime referitoare la emitent şi acţiuni stabilite în Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 29-Jun-2007 Art. 11 din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 16. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

Art. 12

(1)Până la desemnarea unei societăţi de administrare, Fondul "Proprietatea" va fi administrat de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit hotărârii de Guvern de înfiinţare a fondului.

(2)Pentru desemnarea societăţii de administrare a fondului, Ministerul Finanţelor Publice va organiza, în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, o licitaţie internaţională. Caietul de sarcini al achiziţiei va fi aprobat prin hotărâre de guvern.

(3)Capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea", va fi împărţit în acţiuni, care vor fi transmise cu titlu gratuit către titularii titlurilor de despăgubire sau după caz, dobânditorilor ulteriori ai acestora, precum şi către persoanele despăgubite prin decizii emise ulterior înfiinţării fondului. Acţiunile vor fi distribuite prin conversia titlurilor de despăgubire, respectiv prin compensarea valorii despăgubirii, după un algoritm de calcul stabilit prin ordin al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

(4)În termen de 30 de zile de la constituire, Fondul "Proprietatea" va iniţia procedura legală necesară pentru admiterea acţiunilor acestuia la tranzacţionare pe piaţa operată de Bursa de Valori Bucureşti, astfel încât dobânditorii acestora să poată dispune de acţiuni, prin vânzare, în orice moment, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, a legislaţiei aplicabile pieţei de capital şi a reglementarilor emise sau aprobate de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

(1)Până la desemnarea unei societăţi de administrare, Fondul Proprietatea va fi administrat de un organ colectiv, denumit Consiliul de Supraveghere, a cărei funcţionare va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului de înfiinţare a Fondului Proprietatea. În perioada în care Ministerul Economiei şi Finanţelor este acţionar unic al Fondului Proprietatea, membrii Consiliului de Supraveghere vor fi numiţi prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

(1)Fondul "Proprietatea" va fi administrat de organele de conducere, astfel cum sunt acestea reglementate de actul constitutiv al Fondului "Proprietatea", aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 17-Jul-2010 Art. 12, alin. (1) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 142/2010 )

(2)Societatea de administrare va fi selectată în urma unor licitaţii internaţionale, regulamentul de organizare a acesteia, precum şi competenţa comisiei de licitaţie urmând să fie stabilită prin hotărâre a Guvernului. Desemnarea societăţii de administrare se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, emise în aplicarea acesteia.

(la data 15-Jan-2015 Art. 12, alin. (2) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. II, punctul 10. din Legea 10/2015 )

(3)Capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" este împărţit în acţiuni deţinute de Ministerul Economiei şi Finanţelor. O parte dintre acestea vor fi vândute de către Ministerul Economiei şi Finanţelor investitorilor interesaţi prin una sau mai multe oferte publice sau prin alte operaţiuni bursiere autorizate de reglementările operatorului de piaţă sau legislaţia aplicabilă, iar cealaltă parte va fi distribuită gratuit titularilor titlurilor de despăgubire sau a titlurilor de conversie, după caz. Acţiunile vor fi distribuite persoanelor menţionate în acest articol prin transformarea titlurilor de despăgubire sau a titlurilor de conversie, după caz, în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", conform mecanismului prevăzut la cap. V1. Realizarea conversiei acestor titluri în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" determină stingerea creanţelor constatate prin aceste titluri.

(3)Capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" este împărţit în acţiuni deţinute de Ministerul Finanţelor Publice. O parte dintre acestea pot fi vândute de către Ministerul Finanţelor Publice prin operaţiuni bursiere autorizate de reglementările operatorului de piaţă sau legislaţia aplicabilă, iar cealaltă parte va fi distribuită titularilor titlurilor de despăgubire sau ai titlurilor de conversie, după caz, în condiţiile legii. Acţiunile vor fi distribuite persoanelor menţionate în acest articol prin transformarea titlurilor de despăgubire sau a titlurilor de conversie, după caz, în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", conform mecanismului prevăzut la cap. V1. Realizarea conversiei acestor titluri în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea» determină stingerea creanţelor constatate prin aceste titluri.
(la data 17-Jul-2010 Art. 12, alin. (3) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 142/2010 )

(4)În vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea" pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A., în termen de 90 de zile de la data înregistrării Fondului "Proprietatea" la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în calitate de AOPC, Ministerul Economiei şi Finanţelor va lansa o ofertă publică secundară de vânzare a unui pachet de acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", într-un procent ce urmează a fi stabilit prin hotărâre a Guvernului. Oferta publică secundară de vânzare lansată de Ministerul Economiei şi Finanţelor se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condiţiile în care are loc lansarea şi derularea ofertei publice secundare de vânzare. Toate cheltuielile aferente operaţiunilor derulării ofertei publice secundare vor fi suportate din bugetul Fondului Proprietatea. Toate operaţiunile necesare derulării în bune condiţii a ofertei publice secundare lansată de Ministerul Economiei şi Finanţelor vor fi desfăşurate de Fondul Proprietatea.

(4)Fondul "Proprietatea" va fi admis la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi fără promovarea unei oferte publice. Admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. se realizează în baza prospectului menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat, după caz, în conformitate cu prevederile alin. (41).
(la data 17-Jul-2010 Art. 12, alin. (4) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 142/2010 )

(41)În perioada cuprinsă între data întocmirii prospectului menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j) şi data admiterii la tranzacţionare, apariţia oricărui nou eveniment sau modificarea informaţiilor iniţiale prezentate în cadrul prospectului trebuie să facă obiectul unui amendament aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. se va face în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
(la data 17-Jul-2010 Art. 12, alin. (4) din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, punctul 9. din Legea 142/2010 )

(5)Prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acelaşi cu prospectul menţionat la art. 7 alin. 2 lit. j, actualizat cu informaţii suficiente despre termenii ofertei şi valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorilor să adopte o decizie cu privire la cumpărarea respectivelor valori mobiliare.

(5)În situaţia lansării de către Ministerul Finanţelor Publice a unei oferte publice secundare de vânzare, prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acelaşi cu prospectul menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat cu informaţii suficiente despre termenii ofertei şi valorile mobiliare oferite, dacă este cazul, astfel încât să permită investitorilor să adopte o decizie cu privire la cumpărarea respectivelor valori mobiliare. Oferta publică secundară de vânzare lansată de Ministerul Finanţelor Publice se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc numărul acţiunilor ce urmează a fi oferite în cadrul vânzării şi condiţiile în care are loc lansarea şi derularea ofertei publice secundare de vânzare.
(la data 17-Jul-2010 Art. 12, alin. (5) din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea 142/2010 )

(6)Ulterior admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Fondului "Proprietatea", Ministerul Economiei şi Finanţelor poate să deruleze alte oferte publice de vânzare şi să vândă sau să cumpere acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" în condiţiile legii.

(7)Admiterea acţiunilor pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. se efectuează prin derogare de la prevederile art. 213 alin. 1 lit. c) şi art. 215 în privinţa plăţii integrale a acţiunilor şi art. 217 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul "Proprietatea" poate iniţia procedura necesară pentru admiterea acţiunilor acestuia la tranzacţionare pe pieţe internaţionale de instrumente financiare.

(8)Acţiunile neplătite se tranzacţionează numai după depunerea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a dovezii plăţii integrale a acestora, care constă în certificatul de înregistrare de menţiuni emis de Oficiul Registrului Comerţului şi într-o confirmare emisă de un auditor financiar/evaluator înregistrat la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

(9)Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare va adopta reglementări pentru punerea în executare a prevederilor prezentei legi referitoare la funcţionarea şi înregistrarea de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a Fondului "Proprietatea", precum şi la tranzacţionarea acţiunilor emise de acesta.
(la data 29-Jun-2007 Art. 12 din titlul VII, capitolul II modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 17. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

Art. 121

(1)Acţiunile emise de Fondul "Proprietatea" dau dreptul la vot, în condiţiile menţionate mai jos:

a)în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea", fiecare acţiune dă dreptul la un vot;

b)în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 3% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea", acţiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, iar acţiunile reprezentând între 1% şi 3% inclusiv, două acţiuni dau dreptul la un vot;

c)în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 5% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea", acţiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, acţiunile reprezentând între 1% şi 3% inclusiv, două acţiuni dau dreptul la un vot, iar acţiunile reprezentând între 3% şi 5% inclusiv, trei acţiuni dau dreptul la un vot,

d)participaţiile deţinute de un acţionar reprezentând peste 5% dau dreptul la vot astfel: acţiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, acţiunile reprezentând între 1% şi 3% inclusiv, două acţiuni dau dreptul la un vot, acţiunile reprezentând între 3% şi 5% inclusiv, trei acţiuni dau dreptul la un vot, iar acţiunile reprezentând peste 5% nu conferă drept de vot.

(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică Ministerului Economiei şi Finanţelor.

(3)Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social, cu excepţia majorărilor de capital care se realizează de drept, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipată a Fondului "Proprietatea", este necesară, atât la prima, cât şi la a doua convocare, prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin 50% din numărul total al drepturilor de vot.

(4)Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare pentru adoptarea unei hotărâri pentru schimbarea societăţii de administrare, este necesară la prima adunare prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin 50% din numărul total al drepturilor de vot.

(la data 17-Jul-2010 Art. 12^1, alin. (4) din titlul VII, capitolul II abrogat de Art. 1, punctul 11. din Legea 142/2010 )

(5)Ulterior datei la care participaţia statului scade sub 33% din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea", acţionarii pot decide cu privire la dreptul de vot conform numărului de acţiuni şi asupra cvorumului, cu respectarea dispoziţiilor dreptului comun în materie.
(la data 29-Jun-2007 Art. 12 din titlul VII, capitolul II completat de Art. 1, alin. (1), punctul 18. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

CAPITOLUL III: Măsuri instituţionale

Art. 13

(1)Pentru analizarea şi stabilirea cuantumului final al despăgubirilor care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi, se constituie în subordinea Cancelariei Primului Ministru, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, denumită în continuare Comisia Centrală, care are, în principal, următoarele atribuţii:

a)dispune emiterea deciziilor referitoare la acordarea de titluri de despăgubire;

b)ia alte măsuri legale, necesare aplicării prezentei legi.

(2)Comisia Centrală este formată din 7 membri şi are următoarea componenţă:

a)preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;

b)doi reprezentanţi ai Cancelariei Primului-Ministru;

c)doi reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului;

d)un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

e)un reprezentant al Ministerului Justiţiei.

(2)Comisia Centrală este formată din 9 membri şi are următoarea componenţă:

a)preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;

b)vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar;

c)vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează Direcţia pentru coordonarea şi controlul aplicării legislaţiei din domeniul proprietăţii funciare, şi vicepreşedintele Autorităţii pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată şi Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

d)un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

e)doi reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor;

f)doi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei.
(la data 29-Jun-2007 Art. 13, alin. (2) din titlul VII, capitolul III modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 19. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(3)Componenţa nominală a Comisiei Centrale se stabileşte prin decizie a primului-ministru, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4)Lucrările Comisiei Centrale sunt conduse de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

(5)Secretariatul Comisiei Centrale se asigură de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, din subordinea Cancelariei Primului Ministru.

(6)Comisia Centrală are la dispoziţia sa o listă de evaluatori autorizaţi. Condiţiile de înscriere în listă se stabilesc de către Comisia Centrală prin decizie, şi vor fi afişate pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

(7)Comisia Centrală, va desemna în mod aleatoriu evaluatorul care va efectua raportul de evaluare.

*) Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(la data 23-Feb-2010 Art. 13 din titlul VII, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art. 6, alin. (9) din Ordonanta urgenta 25/2007 )

(la data 20-May-2013 Art. 13 din titlul VII, capitolul III abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

Art. 131

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor coordonează procesul de acordare a despăgubirilor realizând activităţile prevăzute în acte normative speciale, precum şi activităţile necesare implementării prezentei legi, incluzând emiterea titlurilor de plată, titlurilor de conversie, realizarea conversiei în acţiuni şi achitarea despăgubirilor în numerar.
(la data 29-Jun-2007 Art. 13 din titlul VII, capitolul III completat de Art. 1, alin. (1), punctul 20. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

Art. 14

(1)Comisia Centrală funcţionează pe baza prevederilor prezentei legi şi a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. Regulamentul Comisiei Centrale se aprobă prin decizie a primului-ministru, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(la data 02-Sep-2005 Art. 14, alin. (1) din titlul VII, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2005 )

(2)Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Centrală emite decizii sub semnătura preşedintelui acesteia. Comisia Centrală va lucra în şedinţă în prezenţa a minim 5 membri şi va decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.

(2)Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Centrala va emite decizii sub semnătura preşedintelui acesteia. Comisia Centrală va lucra în şedinţă în prezenţa a minim 7 membri şi va decide cu majoritatea de voturi a celor prezenţi.
(la data 29-Jun-2007 Art. 14, alin. (2) din titlul VII, capitolul III modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 21. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(3)Comisia Centrală funcţionează până la emiterea tuturor titlurilor de plată a despăgubirilor.

(la data 20-May-2013 Art. 14 din titlul VII, capitolul III abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

Art. 141

(1)Se înfiinţează Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar în structura Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, denumită în continuare Direcţia, a cărei activitate va fi coordonată de un vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor numit prin decizie a primului-ministru.

(2)Numărul vicepreşedinţilor cu rang de subsecretar de stat ai Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se suplimentează de la doi la trei.

(3)Atribuţia principală a Direcţiei constă în acordarea de despăgubiri în numerar persoanelor îndreptăţite cărora li s-au emis titluri de plată, conform prezentei legi şi normelor emise în aplicarea acesteia, în limita unei sume de maximum 500.000 lei, cu respectarea termenelor şi a limitărilor prevăzute la art. 3 lit. h. Plata sumelor înscrise în titlurile de plată se face într-o singură tranşă în cazul despăgubirilor în numerar de maxim 250.000 lei şi în 2 tranşe pe o perioadă de 2 ani în cazul despăgubirilor în numerar în cuantum de peste 250.000 lei. Persoanele îndreptăţite la despăgubiri în cuantum de peste 500.000 lei pot opta pentru acordarea de despăgubiri în numerar în cuantum de maxim 500.000 lei, diferenţa urmând a fi acordată în acţiuni la S.C. - "Fondul Proprietatea " S.A.

(4)Sursele de finanţare a acordării despăgubirilor în numerar de către Direcţie se asigură, până la listarea S.C. Fondul Proprietatea - S.A., din dividendele aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul "Proprietatea".
(la data 29-Jun-2007 Art. 14 din titlul VII, capitolul III completat de Art. 1, alin. (1), punctul 22. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(4)Sursele de finanţare a acordării despăgubirilor în numerar de către Direcţie se asigură, până la listarea S.C. Fondul Proprietatea - S.A., din dividendele aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul "Proprietatea" şi în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(la data 23-May-2008 Art. 14^1, alin. (4) din titlul VII, capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 62/2008 )

(4)Sursele de finanţare a acordării despăgubirilor în numerar de către Direcţie se asigură din dividendele aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul "Proprietatea", din sumele obţinute ca urmare a vânzărilor de acţiuni emise de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A., efectuate de către Ministerul Finanţelor Publice, după deducerea cheltuielilor efectuate de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A., şi în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
(la data 17-Jul-2010 Art. 14^1, alin. (4) din titlul VII, capitolul III modificat de Art. 1, punctul 12. din Legea 142/2010 )

(5)Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aplicarea prezentei legi se transferă, la solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în bugetul acesteia.

(6)Activităţile privind evidenţa contabilă şi plata despăgubirilor se realizează prin compartimentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
(la data 23-May-2008 Art. 14^1 din titlul VII, capitolul III completat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 62/2008 )

(la data 20-May-2013 Art. 14^1 din titlul VII, capitolul III abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

Art. 142

(1)În completarea surselor de finanţare prevăzute la art. 141 alin. (4), în anul 2007 finanţarea despăgubirilor în numerar se asigură şi de la bugetul de stat, în limita sumei de 33 milioane lei.

(2)Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 33 milioane lei, la capitolul "Alte servicii publice generale", titlul "Alte cheltuieli", articolul "Despăgubiri civile".

(3)Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, să introducă modificările prevăzute la alin. (2) în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor pe anul 2007.
(la data 31-Oct-2007 Art. 14^1 din titlul VII, capitolul III completat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 118/2007 )

(la data 20-May-2013 Art. 14^2 din titlul VII, capitolul III abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

CAPITOLUL IV: Măsuri anticorupţie

Art. 15

În scopul evitării unor posibile fraude sau tentative de corupere a personalului implicat în aplicarea prezentei legi se stabilesc următoarele măsuri:

a)mandatul membrilor Comisiei Centrale va fi de 4 ani cu posibilitatea înlocuirii a cel puţin 4 dintre membrii desemnaţi o dată la 2 ani;

(la data 20-May-2013 Art. 15, litera A. din titlul VII, capitolul IV abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

b)mandatul preşedintelui este de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii mandatului;

(la data 20-May-2013 Art. 15, litera B. din titlul VII, capitolul IV abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

c)înlocuirea membrilor Comisiei Centrale şi, după caz, a preşedintelui acesteia se face prin decizie a Primului Ministru, după prezentarea şi aprobarea rapoartelor individuale cu privire la îndeplinirea atribuţiilor acestora;

(la data 20-May-2013 Art. 15, litera C. din titlul VII, capitolul IV abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

d)membrii Comisiei Centrale beneficiază de indemnizaţie de şedinţă reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizaţia lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizaţie, indiferent de numărul şedinţelor de lucru;

d)membrii Comisiei Centrale beneficiază de indemnizaţie de şedinţă reprezentând 1% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizaţia lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizaţie, indiferent de numărul şedinţelor de lucru;
(la data 14-Apr-2009 Art. 15, litera D. din titlul VII, capitolul IV modificat de Art. XXI din Ordonanta urgenta 35/2009 )

(la data 20-May-2013 Art. 15, litera D. din titlul VII, capitolul IV abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

e)salariaţii care desfăşoară lucrările de secretariat vor beneficia de spor de dificultate care poate fi de până la 50% din salariul de încadrare; stabilirea acestui spor se face individual de Comisia Centrală la propunerea preşedintelui;

f)limitele minime şi maxime ale pedepselor aplicabile infracţiunilor săvârşite în legătură cu activităţile prevăzute de prezenta lege, se majorează cu jumătate.

(la data 20-May-2013 Art. 15, litera F. din titlul VII, capitolul IV abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

*) La articolul 15 din capitolul IV "Măsuri anticorupţie" al titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, litera f) se abrogă.
(la data 01-Feb-2014 Art. 15 din titlul VII, capitolul IV abrogat de Art. 165 din titlul II din Legea 187/2012 )

prevederi din partea 2^1 (Norme Metodologice din 2005) la data 27-Oct-2005 pentru Art. 15 din titlul VII, capitolul IV


Sumele reprezentând indemnizaţiile de şedinţă de care beneficiază membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, denumită în continuare Comisia Centrală, vor fi acordate din bugetul fiecărei instituţii a administraţiei publice centrale care are desemnaţi reprezentanţi în această comisie.

CAPITOLUL V: Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor

(la data 22-Feb-2008 titlul VII, capitolul V a se vedea recurs in interesul legii Decizia LII/2007 )

Art. 16

(1)Deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administraţiei publice centrale învestite cu soluţionarea notificărilor şi în care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire, însoţite, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi întreaga documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice înscrisuri care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe judeţe, conform eşalonării stabilite de aceasta, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2)Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată care nu au fost soluţionate în sensul arătat la alin. (1) până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, însoţite de deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinelor conducătorilor administraţiei publice centrale conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor " după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi de întreaga documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, în termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor/dispoziţiilor sau, după caz, a ordinelor.

(2)Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care nu au fost soluţionate în sensul arătat la alin. (1) până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, însoţite de deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinelor conducătorilor administraţiei publice centrale conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi de întreaga documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziilor/dispoziţiilor sau după caz, a ordinelor.
(la data 29-Jun-2007 Art. 16, alin. (2) din titlul VII, capitolul V modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 23. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(21)Dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale vor fi centralizate pe judeţe la nivelul prefecturilor, urmând a fi înaintate de prefect către Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, însoţite de referatul conţinând avizul de legalitate al instituţiei prefectului, ulterior exercitării controlului de legalitate de către acesta.

(22)Deciziile/dispoziţiile sau, după caz, ordinele prevăzute la alin. (2) vor fi însoţite de înscrisuri care atestă imposibilitatea atribuirii, în compensare, total sau parţial, a unor alte bunuri sau servicii disponibile, deţinute de entitatea învestită cu soluţionarea notificării.
(la data 29-Jun-2007 Art. 16, alin. (2) din titlul VII, capitolul V completat de Art. 1, alin. (1), punctul 24. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(3)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1329/2003 va proceda la predarea, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentaţiilor depuse de către titularii deciziilor/dispoziţiilor motivate prin care s-a stabilit ca măsură reparatorie acordarea de titluri de valoare nominală şi care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4)Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) şi (2) în privinţa verificării legalităţii respingerii cererii de restituire în natură.

(5)Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) şi (2), în care, în mod întemeiat cererea de restituire în natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societăţii de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

(6)După primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate, şi va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisie Centrale. Acest raport va conţine cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire.

(61)La cererea evaluatorilor sau a reprezentanţilor societăţii de evaluare desemnate de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, deţinătorii bunurilor imobile ce fac obiectul procedurilor administrative prevăzute de prezenta lege vor permite accesul acestora la locul unde se află bunurile respective, pe perioada şi numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru efectuarea lucrării de evaluare.

(62)Deţinătorii bunurilor imobile prevăzute la alin. (61) vor fi înştiinţaţi în timp util despre efectuarea lucrării de evaluare.

(63)În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reşedinţa persoanei fizice se face cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente, dispoziţiile privind ordonanţa preşedinţială din Codul de procedură civilă fiind aplicabile.

(64)La cererea evaluatorilor sau a reprezentanţilor societăţii de evaluare, băncile, notarii publici, agenţiile imobiliare, birourile de carte funciară, precum şi orice alţi deţinători de informaţii privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare sunt obligaţi să le comunice de îndată, în scris, datele şi informaţiile necesare efectuării evaluării, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel. Evaluatorii au obligaţia de a asigura secretul datelor şi informaţiilor astfel primite.

(65)În cazul în care evaluatorul consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt obligaţi să-i acorde concursul pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare întocmirii raportului de evaluare, precum şi pentru îndeplinirea oricărei alte activităţi în acelaşi scop.
(la data 30-Dec-2005 Art. 16, alin. (6) din titlul VII, capitolul V completat de Art. 3, alin. (1), punctul 2. din titlul III din Ordonanta urgenta 209/2005 )

(7)În baza raportului de evaluare Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.

(8)Dispoziţiile alin. (1) - (2) şi (7) se aplică în mod corespunzător şi deciziilor/ordinelor emise în temeiul art. 6 alin. (4) şi art. 32 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acorda ca despăgubire.

(9)În cazul prevăzut la alin. (8) titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse.

(9)În cazul prevăzut la alin. (8), titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, actualizate cu indicele de inflaţie.
(la data 30-Dec-2005 Art. 16, alin. (9) din titlul VII, capitolul V modificat de Art. 3, alin. (1), punctul 3. din titlul III din Ordonanta urgenta 209/2005 )

(la data 20-May-2013 Art. 16 din titlul VII, capitolul V abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

Art. 17

Deciziile prin care se dispune emiterea titlurilor de despăgubire pot fi individuale, caz în care se referă la o singură persoană despăgubită, sau cumulate, pe şedinţă de lucru, caz în care se referă la mai multe persoane despăgubite, pe bază de listă alfabetică a titularilor de drept.

(la data 20-May-2013 Art. 17 din titlul VII, capitolul V abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

Art. 18

După constituirea Fondului "Proprietatea", deciziile individuale sau colective se vor transmite prin grija Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la emitere, la societatea de administrare a Fondului "Proprietatea" şi la entitatea de depozitare şi înregistrare a acţiunilor Fondului,

(1)După emiterea titlurilor de despăgubire aferente, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va emite, pe baza acestora şi a opţiunilor persoanelor îndreptăţite, un titlu de conversie şi/sau un titlu de plată. Titlul de conversie va fi înaintat Depozitarului Central în termen de 30 de zile calendaristice calculate de la data emiterii, în vederea conversiei în acţiuni, iar titlurile de plată vor fi remise Direcţiei pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar în vederea efectuării operaţiunilor de plată.

(2)În cazul în care în titlul de despăgubire au fost individualizate mai multe persoane, fără a fi stabilită contravaloarea despăgubirilor cuvenite fiecăreia dintre acestea, despăgubirile în numerar, în limita sumei prevăzute la art. 141 alin. (3), vor fi acordate reprezentantului comun, desemnat prin procură încheiată în formă autentică. În cazul în care în titlul de despăgubire emis a fost stabilită contravaloarea despăgubirilor cuvenite fiecăreia dintre persoanele îndreptăţite individualizate în cuprinsul acesteia, despăgubirile în numerar urmează a fi acordate fiecăreia dintre persoanele îndreptăţite, în cotele indicate în titlul de despăgubire, raportate la suma prevăzută la art. 141 alin. (3).
(la data 29-Jun-2007 Art. 18 din titlul VII, capitolul V modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 25. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(la data 20-May-2013 Art. 18 din titlul VII, capitolul V abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

CAPITOLUL V1: Valorificarea titlurilor de despăgubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea

SECŢIUNEA 1: Valorificarea titlurilor de despăgubire

Art. 181

(1)Titlurile de despăgubire pot fi valorificate de deţinătorii acestora într-una din modalităţile prevăzute în prezenta secţiune.

(2)Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă de maxim 500.000 lei, titularul acestuia are posibilitatea să solicite fie realizarea conversiei acestuia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", fie acordarea de despăgubiri în numerar, fie parte în acţiuni, parte în numerar.

(3)Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă care depăşeşte 500.000 lei, titularul acestuia are două posibilităţi de valorificare a titlurilor de despăgubire, în funcţie de opţiunea sa:

a)să solicite primirea exclusiv de acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" sau

b)să solicite primirea de titluri de plată, în condiţiile art. 141 şi cu respectarea termenelor şi a limitărilor prevăzute la art. 3 lit. h) din lege şi, până la concurenţa despăgubirii totale acordate prin titlul sau titlurile de despăgubire, acţiuni emise de Fondul "Proprietatea".

(4)Titlurile de despăgubire se valorifică în termen de 3 ani de la data emiterii, care însă nu expiră mai devreme de 12 luni de la prima şedinţă de tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea".

(la data 20-May-2013 Art. 18^1 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

Art. 182

În cazul prevăzut la art. 181 alin. (2), titularul titlului de despăgubire va proceda astfel:

a)dacă optează pentru primirea exclusiv de despăgubiri în numerar, se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Direcţie, care, după reţinerea titlului de despăgubire în original, îi va transfera despăgubirea în numerar în termen de 15 zile calendaristice de la data existenţei disponibilităţilor financiare;

b)dacă optează pentru valorificarea titlului de despăgubire exclusiv prin conversia acestuia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, care în baza solicitării exprese a persoanei despăgubite şi după reţinerea titlului de despăgubire în original, dispune realizarea conversiei acestuia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi instructează depozitarul central al acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea" să înregistreze persoana despăgubită în registrul acţionarilor Fondului "Proprietatea".

c)dacă optează pentru primirea de despăgubiri în numerar şi acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor care, după reţinerea titlului de despăgubire în original, eliberează un titlu de plată pentru suma solicitată de persoana despăgubită şi un titlu de conversie, pentru diferenţa dintre valoarea înscrisă în titlul de despăgubire şi valoarea înscrisă în titlul de plată. Titlul de plată va fi valorificat conform lit. a), iar titlul de conversie se va valorifica conform lit. b).

(la data 20-May-2013 Art. 18^2 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

Art. 183

În cazul prevăzut la art. 181 alin. (3) lit. a), se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 182 lit. b).

(la data 20-May-2013 Art. 18^3 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

Art. 184

(1)În cazul prevăzut la art. 181 alin. (3) lit. b), se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 182 lit. c).

(la data 20-May-2013 Art. 18^4 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

Art. 185

(1)Titlurile de despăgubire emise pe numele mai multor persoane se valorifică în condiţiile menţionate la art. 181-184, cu luarea în considerare a următoarelor reguli:

a)dacă titlul de despăgubire este emis pentru o sumă de maxim 500.000 lei, titularii titlului de despăgubire pot opta pentru soluţia prevăzută la art. 182 lit. a) şi/sau pentru cea de la art. 182 lit. b), dar numai dacă toţi titularii titlului de despăgubire sunt de acord cu aceeaşi soluţie de despăgubire. Indiferent de soluţia de despăgubire exprimată, aceştia vor desemna un reprezentant unic şi comun, căruia i se transferă despăgubirea în numerar.

b)dacă titlul de despăgubire este emis pentru o sumă care depăşeşte 500.000 lei, titularii titlului de despăgubire pot opta exclusiv pentru soluţia prevăzută la art. 181 alin. (3), dar numai dacă toţi titularii titlului de despăgubire sunt de acord cu aceeaşi soluţie de despăgubire. Indiferent de soluţia de despăgubire exprimată, aceştia vor desemna un reprezentant unic şi comun, căruia i se transferă despăgubirea în numerar. Dacă aceeaşi persoană deţine, singură sau împreună cu alte persoane, titluri de despăgubire, având ca obiect acelaşi imobil, şi optează atât pentru primirea de titluri de plată, cât şi pentru primirea de titluri de conversie, titlul de plată se va emite până la concurenţa sumei de 500.000 lei, indiferent de numărul titlurilor de despăgubire emise, pentru diferenţa dintre valoarea înscrisă în titlurile de despăgubire şi titlul de plată emis, urmând a-i fi emis un titlu de conversie.

(2)Dacă până la valorificarea titlului de despăgubire emis pe numele mai multor persoane se stabileşte cota de proprietate care revine fiecăreia, fiecare din aceste persoane are posibilitatea de valorificare în condiţiile aplicabile titlurilor individuale de despăgubire.

(la data 20-May-2013 Art. 18^5 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

Art. 186

(1)În toate cazurile, depozitarul central al acţiunilor Fondului "Proprietatea" înregistrează transferul acţiunilor din contul Ministerului Finanţelor Publice în cel al titularilor titlurilor de despăgubire sau al celor de conversie în registrul acţionarilor societăţii numai în baza şi corespunzător instrucţiunii scrise primite de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

(2)Depozitarul central al acţiunilor Fondului "Proprietatea" alocă şi distribuie coduri confidenţiale pentru conturile acţionarilor Fondului "Proprietatea", în condiţiile reglementărilor aplicabile şi ale contractului încheiat cu Fondul "Proprietatea".

(la data 20-May-2013 Art. 18^6 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

SECŢIUNEA 2: Reguli de atribuire a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea

Art. 187

(1)Procedura de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul Proprietatea va fi suspendată de la data înregistrării la CNVM a Fondului Proprietatea ca societate de investiţii de tip închis şi până la data stabilită conform prevederilor alin. (2) al prezentului articol. Până la data suspendării, conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" se va realiza la valoarea nominală.

(1)Procedura de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" se suspendă cu 10 zile lucrătoare înainte de prima şedinţă de tranzacţionare şi până la data stabilită conform prevederilor alin. (2). Până la data suspendării, conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" se va realiza la valoarea nominală.
(la data 17-Jul-2010 Art. 18^7, alin. (1) din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 142/2010 )

(2)Procedura de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" va reîncepe în ziua de luni a celei de-a doua săptămâni calendaristice ulterioare primelor 60 de şedinţe de tranzacţionare a acţiunilor "Fondului Proprietatea". Conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul Proprietatea se va realiza potrivit algoritmului prezentat în alineatele următoare.

(3)După reluarea în conformitate cu prevederile alin. (2) a procesului de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", conversia se va realiza prin împărţirea valorii despăgubirii menţionate în titlul de despăgubire, respectiv în titlul de conversie la preţul mediu ponderat de tranzacţionare al acţiunilor, care se stabileşte astfel:

a)în cazul conversiilor care se realizează în a doua săptămână calendaristică ulterioară expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare, preţul mediu ponderat este egal cu preţul mediu de tranzacţionare aferent primelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, comunicat de operatorul pieţei reglementate la încheierea celei de-a 60-a şedinţe de tranzacţionare;

b)în cazul conversiilor care se realizează începând cu ziua de luni a celei de-a treia săptămâni calendaristice ulterioare expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare, preţul mediu ponderat de tranzacţionare este egal cu preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, comunicat de operatorul pieţei reglementate.

(la data 20-May-2013 Art. 18^7 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 2 abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

Art. 188

(1)Începând cu cea de-a şaizecişiuna şedinţă de tranzacţionare, zilnic, după închiderea şedinţei de tranzacţionare, Bursa de Valori Bucureşti S.A. va publica pe pagina sa de internet şi va comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor preţul mediu ponderat de tranzacţionare a acţiunilor Fondului "Proprietatea" aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare.

(2)Titlurile de despăgubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor începând cu ziua de luni a celei de-a treia săptămâni calendaristice ulterioare expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare se vor converti în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" prin utilizarea preţului mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, anterioare depunerii titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie.

(3)Titlurile de despăgubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în a doua săptămână calendaristică ulterioară expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare se vor converti în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", prin utilizarea preţului mediu ponderat de tranzacţionare aferent primelor 60 de şedinţe de tranzacţionare.

(4)Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va dispune realizarea conversiei titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi va instructa depozitarul central al acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea" să înregistreze persoana despăgubită în registrul acţionarilor Fondului "Proprietatea", astfel încât persoana respectivă să fie înregistrată în registrul acţionarilor Fondului "Proprietatea" în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

(5)Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi depozitarul central vor stabili modul şi condiţiile de implementare a prevederilor prezentului capitol din prezentul titlu, prin convenţii legal încheiate.

(la data 20-May-2013 Art. 18^8 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 2 abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

Art. 189

Dispoziţiile prevăzute la art. 181-188 intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2007.
(la data 29-Jun-2007 titlul VII, capitolul V completat de Art. 1, alin. (1), punctul 26. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

(la data 20-May-2013 Art. 18^9 din titlul VII, capitolul V^1, sectiunea 2 abrogat de Art. 50, litera C. din capitolul VI din Legea 165/2013 )

CAPITOLUL VI: Căi de atac în justiţie

Art. 19

Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pot fi atacate cu contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Contestaţia suspendă exerciţiul dreptului de dispoziţie asupra titlului de despăgubire al titularului. Despre contestaţii se va face menţiune în evidenţele ţinute de entitatea care îndeplineşte funcţii de registru şi depozitare pentru Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.

(1)Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pot fi atacate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Plângerea suspendă exerciţiul dreptului de opţiune asupra titlului de despăgubire al titularului.

(2)Valorificarea titlurilor de despăgubire se face numai după finalizarea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care plângerea formulată în temeiul alin. (1) a fost respinsă, în cazul în care procedura administrativă a fost urmată de o procedură judecătorească.

(3)În cazul în care, după parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după parcurgerea procedurii în faţa instanţei judecătoreşti, a fost acordată o sumă mai mare decât cea stabilită în titlul de despăgubire iniţial emis, decizia reprezentând titlul de despăgubire aferent diferenţei cuvenite se emite de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. După emiterea respectivei decizii, reprezentând titlul de despăgubire emis în completare, se urmează procedura prevăzută la capitolul V1.
(la data 29-Jun-2007 Art. 19 din titlul VII, capitolul VI modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 27. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

Art. 20

(1)Competenţa de soluţionare revine Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Dacă reclamantul domiciliază în străinătate, cererea se adresează instanţei reşedinţei sale din ţară sau, după caz, la instanţa domiciliului reprezentantului acestuia din România, iar dacă nu are nici reşedinţă în România şi nici reprezentant cu domiciliul în România, cererea se adresează Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.

(1)Competenţa de soluţionare a acţiunii în contencios administrativ având ca obiect contestarea deciziei adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor sau, după caz, refuzul acesteia de a emite decizia revine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază reclamantul. Dacă reclamantul domiciliază în străinătate, cererea se adresează instanţei reşedinţei sale din ţară sau, după caz, instanţei domiciliului reprezentantului acestuia din România, iar dacă nu are nici reşedinţă în România şi nici reprezentant cu domiciliul în România, cererea se adresează Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti.
(la data 15-Feb-2013 Art. 20, alin. (1) din titlul VII, capitolul VI modificat de Art. X din capitolul I, sectiunea 2 din Legea 2/2013 )

(2)Hotărârea pronunţată de prima instanţă poate fi atacată cu recurs. Recursul suspendă executarea.

CAPITOLUL VI1: Răspunderi şi sancţiuni

Art. 201

(1)Încălcarea prevederilor art. 91 alin. (8) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către organele de control ale Ministerului Economiei si Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale.
(la data 29-Jun-2007 titlul VII, capitolul VI completat de Art. 1, alin. (1), punctul 28. din titlul I din Ordonanta urgenta 81/2007 )

CAPITOLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 21

(1)Dacă, pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta stabileşte că imobilul pentru care s-a stabilit plata de despăgubiri este restituibil în natură, prin decizie motivată va proceda la restituirea acestuia.

(2)Decizia de restituire în natură astfel emisă urmează regimul juridic prevăzut de art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată.

prevederi din partea 7^1 (Norme Metodologice din 2005) la data 27-Oct-2005 pentru Art. 21 din titlul VII, capitolul VII


21.1. În situaţia prevăzută la art. 21 din titlul VII al legii, dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de rambursarea sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată.
21.2. Despăgubirea primită va fi actualizată cu coeficientul de actualizare, stabilit potrivit art. I alin. (1) din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2004, cu modificările ulterioare.
21.3. Despăgubirile acordate prin aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, vor fi actualizate cu indicele de inflaţie. Calculul actualizării se va face prin aplicarea indicelui de inflaţie comunicat de entitatea naţională din domeniul statisticii, aferent perioadei respective (se va avea în vedere anul încasării efective a despăgubirii şi anul rambursării acesteia).
21.4. Suma rezultată prin aplicarea prevederilor pct. 21.2 sau, după caz, ale pct. 21.3 se va vărsa în contul deschis la Trezoreria Statului prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 198/2003. Plata sumei reprezentând valoarea despăgubirii primite se efectuează pe baza comunicării Secretariatului Comisiei Centrale, în care se va consemna în mod explicit suma rezultată în urma aplicării coeficientului de actualizare sau, după caz, a indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.
21.5. Dovada plăţii sumei reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată potrivit pct. 21.2 sau, după caz, pct. 21.3, se va ataşa la dosarul cererii.

Art. 22

(1)În cazul în care statul şi persoanele îndreptăţite au obligaţii reciproce de plată şi, respectiv, restituire, a unor despăgubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, ori a altor acte normative anterioare prin care s-au acordat despăgubiri şi, respectiv, a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, la cererea persoanei îndreptăţite, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor se va dispune compensarea acestora.