LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
Forma sintetică la data 22-Nov-2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 25-Dec-2017 a se vedea referinte de aplicare din Legea 265/2017 )

(la data 23-Jul-2010 actul a fost promulgata de Decretul 830/2010 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Constituie contravenţie silvică fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin prezenta lege.

(1)Constituie contravenţie silvică fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin prezenta lege, pentru încălcarea obligaţiilor stabilite prin actele normative din domeniul silvic.
(la data 20-Oct-2016 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(2)Sancţiunile aplicabile pentru săvârşirea contravenţiilor silvice sunt:

a)sancţiunea contravenţională principală - amenda;

b)sancţiunea contravenţională complementară - reţinerea sau confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea contravenţiei silvice şi/sau retragerea autorizaţiei/ atestatului, după caz.

b)sancţiunea contravenţională complementară - reţinerea sau confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea contravenţiei silvice şi/sau retragerea autorizaţiei/atestatului/acordului, după caz.
(la data 20-Oct-2016 Art. 1, alin. (2), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

b)sancţiunea contravenţională complementară - confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea contravenţiei silvice şi/sau retragerea/suspendarea, după caz, a autorizaţiei/atestatului/acordului.
(la data 18-Jun-2017 Art. 1, alin. (2), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 134/2017 )

Art. 2

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)marca - amprenta dispozitivului special de marcat imprimată în lemnul unui arbore prin lovire în locuri stabilite prin normele tehnice şi care conţine indicativul specific al dispozitivului special de marcat;

b)norme privind circulaţia materialelor lemnoase - normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund prevăzute la art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;

c)ocol silvic nominalizat - ocolul silvic care deţine suprafaţa forestieră majoritară în cadrul unei localităţi şi care are obligaţia de a asigura, pe bază de contract, serviciile silvice/administrarea la cererea proprietarilor din localitatea respectivă, conform arondării teritoriale aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

c)ocolul silvic nominalizat - ocolul silvic care administrează şi/sau asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafeţe de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei unităţi administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi care are obligaţia să asigure, pe bază de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisă a proprietarului, cu condiţia existenţei documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestei suprafeţe şi a limitelor de proprietate marcate fizic sau existente în format Stereo 70. În cazurile în care solicitantul încheierii unui astfel de contract este moştenitor al proprietarului, acesta va dovedi calitatea de moştenitor printr-un certificat de moştenitor sau va face dovada deţinerii proprietăţii prin act emis de unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află proprietatea.
(la data 20-Oct-2016 Art. 2, litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

c)ocolul silvic nominalizat - ocolul silvic care administrează şi/sau asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafeţe de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei unităţi administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice şi care are obligaţia să asigure, pe bază de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului în drepturi, care are obligaţia materializării fizice a limitelor proprietăţii şi/sau în format Stereo 70, pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestei suprafeţe. Responsabilitatea privind corectitudinea materializării limitelor de proprietate revine proprietarului/succesorului în drepturi;
(la data 18-Jun-2017 Art. 2, litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 134/2017 )

d)semne amenajistice - semne de delimitare în păduri, specifice amenajamentului silvic, care cuprind: linii subparcelare, linii parcelare, limite de unitate de producţie, limite de ocol silvic şi borne amenajistice.

e)produse extraordinare - masa lemnoasă care se exploatează de pe terenuri din fondul forestier naţional amplasate sub/peste reţelele de transport sau distribuţie a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice sau cea rezultată din exploatarea arborilor care periclitează circulaţia pe drumurile publice sau forestiere, la solicitarea scrisă a deţinătorului reţelei sau al drumului. Suprafaţa de pe care se exploatează produsele extraordinare este cuprinsă în amenajamentele silvice sau este determinată de ocolul silvic, în cazul suprafeţelor de fond forestier în privinţa cărora dispoziţiile legale nu dispun elaborarea unui amenajament silvic. Actul de punere în valoare pentru produse extraordinare se aprobă de şeful ocolului silvic. Produsele extraordinare rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate publică aparţin administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului sau proprietarilor în cazul fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi se valorifică direct sau prin licitaţie, în condiţiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare, iar cele rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate privată aparţin proprietarilor;

f)reţinerea - măsura asigurătorie instituită în vederea probării provenienţei materialelor lemnoase.
(la data 18-Jun-2017 Art. 2, litera D. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 134/2017 )

CAPITOLUL II: Administrarea pădurilorCAPITOLUL II: Asigurarea administrării fondului forestier sau a serviciilor silvice(la data 20-Oct-2016 capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

Art. 3

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 1.000 lei următoarele fapte:

a)neasigurarea cu continuitate a administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii de pădure prin ocoale silvice autorizate;

b)nedelimitarea de către proprietari a terenurilor forestiere pe care le deţin în conformitate cu actele de proprietate şi/sau neîntreţinerea în stare corespunzătoare a semnelor de hotar ale proprietăţii;

c)nedepunerea pentru înregistrare, de către ocolul silvic contractant, în termen de 30 de zile de la data autentificării, la structura teritorială competentă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a contractului de administrare/servicii silvice încheiat cu proprietarii de păduri sau a actelor modificatoare;

d)neînştiinţarea în scris, în termen de 5 zile de la data încetării contractului de administrare/servicii silvice, de către ocolul silvic care a asigurat administrarea/serviciile silvice a structurii teritoriale competente a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la încetarea derulării contractului; în cazul repetării faptei, se suspendă pe o perioadă de 3 luni autorizaţia de practică a personalului silvic care îndeplineşte funcţia de şef al ocolului silvic respectiv.

Art. 3

(1)Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei încheierea contractelor de administrare/servicii silvice cu alte persoane decât cele care au calitatea de proprietari/moştenitori legali ai suprafeţelor de fond forestier sau cu împuterniciţii legali ai acestora sau cu moştenitorii care îşi dovedesc dreptul de proprietate prin actul prevăzut la art. 2 lit. c). Sancţiunea se aplică persoanelor care au semnat contractul.

(la data 18-Jun-2017 Art. 3, alin. (1) din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 4. din Legea 134/2017 )

(2)Contractele de administrare/servicii silvice încheiate cu alte persoane decât cele care au calitatea de proprietari/moştenitori legali ai terenurilor forestiere sau împuterniciţii legali ai acestora sunt nule de drept.

(2)Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietare ale terenului pe care este amplasată aceasta. Contractele sunt nule de drept.
(la data 18-Jun-2017 Art. 3, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 134/2017 )

(3)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

a)neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii de fond forestier, moştenitorii legali sau testamentari, ori împuterniciţii legali ai acestora, prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;

a)neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;
(la data 18-Jun-2017 Art. 3, alin. (3), litera A. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 134/2017 )

b)nematerializarea şi nedelimitarea în teren de către proprietari a limitelor terenurilor forestiere pe care le deţin, în conformitate cu actele de proprietate, cu ţăruşi, borne, vopsea, şi/sau neîntreţinerea/nemenţinerea în stare corespunzătoare/vizibile a semnelor de hotar ale proprietăţii, respectiv mutarea semnelor amenajistice şi/sau de hotar;

c)nedepunerea pentru înregistrare, de către ocolul silvic contractant, în termen de 30 de zile de la data semnării şi înregistrării, la structura teritorială competentă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a contractului de administrare/servicii silvice încheiat cu proprietarii de păduri sau a actelor modificatoare. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic;

(la data 18-Jun-2017 Art. 3, alin. (3), litera C. din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 7. din Legea 134/2017 )

d)neînştiinţarea cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării contractului de administrare/servicii silvice, de către ocolul silvic care a asigurat administrarea/serviciile silvice, a structurii teritoriale competente a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv a proprietarilor de fond forestier, moştenitorii legali sau testamentari, ori împuterniciţii legali ai acestora, cu privire la încetarea valabilităţii contractului. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic;

(la data 18-Jun-2017 Art. 3, alin. (3), litera D. din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 7. din Legea 134/2017 )

e)netransmiterea înştiinţării de către proprietar în scris, în termen de 30 de zile de la data înstrăinării proprietăţii forestiere către structura de specialitate competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(la data 20-Oct-2016 Art. 3 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(la data 18-Jun-2017 Art. 3, alin. (3), litera E. din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 7. din Legea 134/2017 )

Art. 3

(1)Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietare ale terenului pe care este amplasată aceasta. Contractele sunt nule de drept.

(2)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

a)neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;

b)nematerializarea şi nedelimitarea în teren de către proprietari a limitelor terenurilor forestiere pe care le deţin, în conformitate cu actele de proprietate, cu ţăruşi, borne, vopsea, şi/sau neîntreţinerea/nemenţinerea în stare corespunzătoare/vizibile a semnelor de hotar ale proprietăţii, respectiv mutarea semnelor amenajistice şi/sau de hotar.
(la data 28-Jul-2019 Art. 3 din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 146/2019 )

Art. 4

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:

a)neasigurarea de către administratorii drumurilor şi ai căilor ferate forestiere a întreţinerii şi reparării acestora;

b)neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat, la cererea proprietarului, a obligaţiilor ce îi revin cu privire la asigurarea serviciului public cu specific silvic pentru pădurile situate în localităţile aflate în raza administrativă a acestuia. Sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic. Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care limitele proprietăţii forestiere nu sunt materializate în teren din vina proprietarului solicitant.

b)neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligaţiei de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/moştenitorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea. Încheierea contractului este condiţionată în mod expres de existenţa documentelor de proprietate, precum şi de existenţa limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care limitele proprietăţii forestiere nu sunt materializate în teren din vina proprietarului solicitant.
(la data 20-Oct-2016 Art. 4, litera B. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

Art. 4

(la data 18-Jun-2017 Art. 4 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:

a)neasigurarea de către administratorii drumurilor şi ai căilor ferate forestiere a întreţinerii şi reparării acestora, conform normelor legale în vigoare;

b)neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligaţiei de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c). Încheierea contractului este condiţionată în mod expres de existenţa documentelor de proprietate, precum şi de existenţa limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care limitele proprietăţii forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina proprietarului solicitant.
(la data 18-Jun-2017 Art. 4 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 134/2017 )

CAPITOLUL III: Amenajarea pădurilor

Art. 5

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

a)nerespectarea normelor tehnice de amenajare a pădurilor la culegerea datelor din teren, care determină modificarea măsurilor de gospodărire a pădurilor;

b)depăşirea posibilităţii stabilite de amenajamentele silvice în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic.

Art. 5

(1)Constituie contravenţie silvică depăşirea posibilităţii de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I sau depăşirea volumului decenal din lucrări de conservare, stabilit de amenajamentul silvic, după efectuarea precomptărilor şi fără existenţa unei aprobări legale în acest sens, şi se sancţionează după cum urmează:

a)cu amendă de la 5.000 lei până la 8.000 lei depăşirea volumului cu un procent situat între 1%-5% din posibilitate;

b)cu amendă de la 8.000 lei până la 12.000 lei depăşirea volumului cu un procent situat între 5,1% şi 10% din posibilitate;

c)cu amendă de la 12.000 lei până la 20.000 lei depăşirea volumului cu un procent situat între 10,1% şi 25% din posibilitate;

d)cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei depăşirea volumului cu un procent de peste 25% din posibilitatea legală.

(1)Constituie contravenţie silvică depăşirea posibilităţii, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I şi fără existenţa aprobărilor legale în acest sens, şi se sancţionează după cum urmează:

a)cu avertisment, dacă depăşirea reprezintă până la 3% din posibilitate;

b)cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 3,1%-10% din posibilitate;

c)cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 10,1%-25% din posibilitate;

d)cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depăşirea reprezintă peste 25% din posibilitate.
(la data 18-Jun-2017 Art. 5, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 134/2017 )

(2)Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens, conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic.

(2)Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică administratorului fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolului silvic de regim, după caz.
(la data 18-Jun-2017 Art. 5, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 134/2017 )

(3)Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei neprecomptarea de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condiţiile legii, precum şi a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent; sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic.

(la data 18-Jun-2017 Art. 5, alin. (3) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 10. din Legea 134/2017 )

(4)Personalul silvic care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă în condiţiile alin. (1), după efectuarea precomptărilor, pe lângă plata amenzii, are obligaţia achitării unei sume egale cu suma rezultată ca produs dintre volumul cu care s-a depăşit posibilitatea decenală de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I, şi/sau volumul decenal din lucrări de conservare şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei. Suma se depune în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.

(4)Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolul silvic de regim, după caz, care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă prin care s-a depăşit posibilitatea în condiţiile alin. (1), pe lângă plata amenzii, are obligaţia achitării contravalorii funcţiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs între volumul cu care s-a depăşit posibilitatea, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I, preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei, şi factorul de multiplicare, a cărui valoare este de:

a)0,5 pentru pădurile încadrate în tipurile funcţionale T V şi T VI;

b)0,7 pentru pădurile încadrate în tipurile funcţionale T III şi T IV.

Suma se face venit la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.
(la data 18-Jun-2017 Art. 5, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 134/2017 )

(5)Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 8.000 lei aprobarea actului de punere în valoare sau autorizarea spre exploatare a produselor accidentale I, în situaţiile în care reglementările specifice stabilesc obligativitatea aprobării modificării prevederilor amenajamentului silvic şi pentru care nu există această aprobare. Sancţiunea se aplică persoanelor care au aprobat sau au autorizat spre exploatare produse accidentale I.

(5)Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei autorizarea spre exploatare a produselor accidentale I, în situaţiile în care documentaţia necesară aprobării modificării prevederilor amenajamentului silvic nu este avizată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură la data autorizării spre exploatare. Sancţiunea se aplică persoanelor care au autorizat spre exploatare produse accidentale I.
(la data 18-Jun-2017 Art. 5, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 134/2017 )

(6)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 7.000 lei următoarele fapte:

a)nerespectarea normelor tehnice de amenajare a pădurilor la culegerea datelor din teren, care determină modificarea măsurilor de gospodărire a pădurilor. Sancţiunea se aplică persoanei juridice atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;

b)depăşirea posibilităţii anuale de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I şi/sau a volumului anual din lucrări de conservare, multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic, în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 59 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic;

b)depăşirea prin recoltare în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 59 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără aprobarea legală a volumului de produse principale posibil de recoltat; depăşirea se calculează ca diferenţă dintre suma volumelor recoltate în perioada de aplicare a amenajamentului silvic aprobat sau pentru care s-a organizat şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice - conferinţa a II-a de amenajare şi posibilitatea anuală cumulată de produse principale, rezultată ca produs dintre posibilitatea anuală de produse principale şi numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic;
(la data 18-Jun-2017 Art. 5, alin. (6), litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 134/2017 )

c)elaborarea unui amenajament silvic înainte de expirarea perioadei de valabilitate a celui existent cu încălcarea normelor tehnice elaborate conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. Sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic şi fiecărei persoane semnatare a procesului-verbal al şedinţei de preavizare a temei de proiectare - conferinţa I de amenajare şi al şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - conferinţa a II-a de amenajare.

c)elaborarea unui amenajament silvic înainte de expirarea perioadei de valabilitate a celui existent cu încălcarea normelor tehnice elaborate conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sancţiunea se aplică fiecărei persoane semnatare a procesului-verbal al şedinţei de preavizare a temei de proiectare - conferinţa I de amenajare şi al şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - conferinţa a II-a de amenajare.
(la data 18-Jun-2017 Art. 5, alin. (6), litera C. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 134/2017 )

(7)Nu se sancţionează ca depăşire de posibilitate anuală volumul de masă lemnoasă recoltat în condiţii legale, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)volumul rezultă prin aplicarea tratamentelor la nivel de arboret şi se încadrează în cel mult 10% din posibilitatea anuală;

b)ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice emite autorizaţia de exploatare numai după verificarea actului de punere în valoare de către garda forestieră competentă teritorial.

(7)Dacă volumul recoltat anual dintr-o subunitate de gospodărire provenit din arborete în care este asigurată regenerarea naturală conform prevederilor legale depăşeşte cu cel mult 10% posibilitatea anuală stabilită la nivelul subunităţii respective, cu încadrarea în posibilitate, fapta nu constituie contravenţie aşa cum este prevăzută la alin. (6) lit. b); în situaţia în care volumul de recoltat conform prevederilor amenajamentului silvic este amplasat într-o singură unitate amenajistică, acesta poate fi recoltat integral, prin depăşirea posibilităţii anuale, situaţie în care nu se aplică sancţiunea silvică.
(la data 18-Jun-2017 Art. 5, alin. (7) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 134/2017 )

(8)Personalul silvic care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă în condiţiile alin. 6 lit. b), după efectuarea precomptărilor, pe lângă plata amenzii, are obligaţia achitării unei sume egale cu suma rezultată ca produs dintre volumul cu care s-a depăşit posibilitatea anuală de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I, şi/sau volumul anual din lucrări de conservare şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei. Suma se depune în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.
(la data 20-Oct-2016 Art. 5 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(8)Constituie contravenţie silvică recoltarea prin lucrări de conservare la nivelul de subunitate de gospodărire a unui volum mai mare decât volumul prevăzut pentru lucrări de conservare pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, fără existenţa unei aprobări legale în acest sens, şi se sancţionează după cum urmează:

a)cu avertisment, dacă depăşirea reprezintă până la 3% din volumul prevăzut;

b)cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 3,1%-10% din volumul prevăzut;

c)cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 10,1%-25% din volumul prevăzut;

d)cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depăşirea reprezintă peste 25% din volumul prevăzut.
(la data 18-Jun-2017 Art. 5, alin. (8) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 134/2017 )

(9)Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei depăşirea cu peste 50% a procentului de extras prin lucrări de conservare stabilit prin amenajamentul silvic la nivel de arboret.
(la data 18-Jun-2017 Art. 5, alin. (8) din capitolul III completat de Art. I, punctul 13. din Legea 134/2017 )

Art. 51

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei următoarele fapte:Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:(la data 18-Jun-2017 Art. 5^1 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 134/2017 )

a)aprobarea sau autorizarea spre exploatare de către şeful ocolului silvic a actelor de punere în valoare de produse accidentale în care o parte din arbori sau toţi arborii care fac obiectul actului de punere în valoare nu îndeplinesc condiţia de a fi încadraţi în categoria de produse accidentale, conform legii;

(la data 18-Jun-2017 Art. 5^1, litera A. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 15. din Legea 134/2017 )

b)aprobarea sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare de produse accidentale, altele decât cele rezultate din defrişările legal aprobate sau cele aferente instalaţiilor de scos-apropiat, fără notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi fără avizul acesteia. Avizul se emite în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, numai pentru acele acte de punere în valoare care au fost verificate pe teren, în baza notei de constatare realizate în urma verificărilor, cel puţin în ceea ce priveşte amplasamentul şi natura produsului, comparativ cu informaţiile înscrise în actul de punere în valoare prin care se propune avizarea;

b)aprobarea sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare de produse accidentale, altele decât cele rezultate din defrişările legal aprobate sau cele aferente instalaţiilor de scos-apropiat, fără notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu/fără avizul acesteia, după caz;
(la data 18-Jun-2017 Art. 5^1, litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 134/2017 )

(la data 18-Jun-2017 Art. 5^1, litera B. din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )

c)punerea în valoare, ca produse de igienă sau produse accidentale, a arborilor care nu sunt afectaţi de factori abiotici sau biotici. Sancţiunea se aplică persoanelor care au pus în valoare astfel de produse lemnoase.
(la data 20-Oct-2016 Art. 5 din capitolul III completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

c)punerea în valoare, ca produse de igienă sau ca produse accidentale, a arborilor care nu îndeplinesc condiţiile de a fi încadraţi ca igienă sau produse accidentale. Sancţiunea se aplică persoanelor care au pus în valoare astfel de produse lemnoase, în care o parte din arbori sau toţi arborii care fac obiectul actului de punere în valoare nu îndeplinesc condiţia de a fi încadraţi în categoria de produse accidentale/igienă. Pe lângă plata amenzii, persoana vinovată are obligaţia achitării contravalorii funcţiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs dintre volumul pus în valoare din arbori care nu îndeplinesc condiţiile de a fi încadraţi ca igienă sau produse accidentale şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei. Suma se face venit la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.
(la data 18-Jun-2017 Art. 5^1, litera C. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 134/2017 )

Art. 6

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 1.000 lei următoarele fapte:Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:(la data 20-Oct-2016 Art. 6 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

a)necompletarea, anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor anului pentru care se face raportarea, a tuturor evidenţelor prevăzute în amenajamentul silvic; sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic;

a)necompletarea, anual, până la data de 31 martie a anului următor anului pentru care se face raportarea, a tuturor evidenţelor prevăzute în amenajamentul silvic. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa acesteia, se aplică şefului ocolului silvic;
(la data 20-Oct-2016 Art. 6, litera A. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

b)nerespectarea de către şeful de proiect a prevederilor consemnate în şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice consemnate în procesul-verbal de stabilire a soluţiilor tehnice pentru amenajament de către echipa de teren, organizată pentru un ocol silvic sau pentru un proprietar;

c)nematerializarea şi/sau neîntreţinerea semnelor amenajistice;

d)mutarea semnelor amenajistice.

e)neprecomptarea de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condiţiile legii, precum şi a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic;

e)compensarea volumului de recoltat prevăzut de amenajamentul silvic din unităţi amenajistice inaccesibile cu volume echivalente din unităţi amenajistice accesibile, cu excepţia produselor accidentale I, de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condiţiile legii, precum şi a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent. Sancţiunea se aplică personalului cu atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic;
(la data 18-Jun-2017 Art. 6, litera E. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 134/2017 )

(la data 18-Jun-2017 Art. 6, litera E. din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )

f)neelaborarea de către proprietar/deţinător, în condiţiile legii, a unui amenajament silvic pentru fondul forestier aflat în proprietate/deţinere.
(la data 20-Oct-2016 Art. 6, litera D. din capitolul III completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(la data 18-Jun-2017 Art. 6, litera F. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 18. din Legea 134/2017 )

CAPITOLUL IV: Integritatea fondului forestier, paza şi protecţia pădurilor

Art. 7

(1)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:

a)schimbarea fără aprobare legală a categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier naţional, în măsura în care fapta nu constituie infracţiune în condiţiile prevăzute la art. 106-108 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b)trecerea terenurilor forestiere din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul privat al acestora prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

c)includerea pădurilor în intravilan;

d)neredarea terenurilor forestiere în circuitul silvic la termenul şi/sau în condiţiile prevăzute în aprobarea de ocupare temporară;

e)exploatarea agregatelor minerale de pe terenuri din fondul forestier naţional fără aprobările legale;

f)neîmpădurirea în termenul prevăzut de lege a suprafeţelor de pădure afectate de incendii.

f)neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, a suprafeţelor de pădure afectate de incendii, în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform legii;
(la data 20-Oct-2016 Art. 7, alin. (1), litera F. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(2)Sancţiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se aplică consiliului local/consiliului judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. Hotărârea prin care s-a săvârşit fapta contravenţională este nulă de drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios administrativ competentă, la cererea oricărei persoane interesate sau, după caz, a instituţiei din care face parte agentul constatator.

(3)În cazul neredării terenurilor forestiere la termenul prevăzut în actul de aprobare, pe lângă achitarea amenzii, beneficiarul ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional are obligaţia achitării, cu titlul de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă, a unei sume egale cu dublul chiriei calculate conform metodologiei specifice, până la data reprimirii terenurilor în fondul forestier naţional ori a obţinerii unei noi aprobări, în situaţia în care legea prevede o astfel de posibilitate; despăgubirea are următoarele destinaţii:

a)50% din sumă se achită în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică;

b)50% din sumă se achită administratorului în cazul terenurilor proprietate publică a statului şi se repartizează similar chiriei achitate pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional sau se achită proprietarului pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului.
(la data 20-Oct-2016 Art. 7, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(4)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a suprafeţelor de pădure afectate de incendii, în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform legii.
(la data 18-Jun-2017 Art. 7, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 19. din Legea 134/2017 )

Art. 8

(1)Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:

a)tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori, puieţi sau lăstari, dacă valoarea prejudiciului adus pădurii, stabilită conform legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute la art. 108 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Se exceptează seminţişul utilizabil vătămat în limitele admise prin normele tehnice în vigoare în parchetele autorizate la exploatare;

b)sustragerea ori însuşirea fără drept a materialului lemnos, a puieţilor ori lăstarilor din fondul forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei.

(2)Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a)cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de până la preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei;

b)cu amendă de la 800 lei la 2.000 lei dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de la 1 până la de 3 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei;

c)cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de la 3 până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei.

Art. 8

(1)Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:

a)tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori, puieţi, pomi de Crăciun ori lăstari din fondul forestier naţional sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Se exceptează seminţişul utilizabil vătămat în parchetele autorizate la exploatare în limitele de suprafaţă admise, prevăzute în instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos;

a)tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori, puieţi, pomi de Crăciun ori lăstari din fondul forestier naţional sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Se exceptează prejudiciile rezultate prin lucrările de exploatare forestieră, aşa cum sunt definite de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu reprezintă tăieri ilegale;
(la data 18-Jun-2017 Art. 8, alin. (1), litera A. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 134/2017 )

b)furtul ori însuşirea arborilor tăiaţi cu drept sau fără drept, a puieţilor, pomilor de Crăciun ori a lăstarilor din fondul forestier naţional sau a pomilor de Crăciun din culturi specializate sau furtul ori însuşirea arborilor tăiaţi cu drept sau fără drept de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului, stabilită conform legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

(2)Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a)cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este cel mult egală cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

b)cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de la 1 până la de 3 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

c)cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de la 3 până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

d)cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei în cazul constatării săvârşirii de către operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a).

(3)Dacă faptele prevăzute la alin. (1) se produc în păduri încadrate în tipul I funcţional - TI sancţiunile prevăzute la alin. (2) se triplează.

(la data 18-Jun-2017 Art. 8, alin. (3) din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 21. din Legea 134/2017 )

(4)Autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcţional - TI fără aprobări legale sau în arborete care îndeplinesc condiţiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.
(la data 20-Oct-2016 Art. 8 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(4)Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcţional - T I, fără aprobări legale, sau în arborete care îndeplinesc condiţiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare.
(la data 18-Jun-2017 Art. 8, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 134/2017 )

Art. 9

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a)inundarea terenurilor din fondul forestier naţional fără drept prin construirea de baraje, praguri sau altele asemenea, pe albiile pâraielor ori ale văilor;

b)aprinderea focului în fondul forestier naţional în alte locuri decât cele special amenajate şi marcate ori la o distanţă mai mică de 30 metri de limita pădurii;

c)deteriorarea drumurilor sau a căilor ferate forestiere, a lucrărilor de artă aferente acestora, a amenajărilor, instalaţiilor, construcţiilor civile, vânătoreşti, piscicole din apele de munte, a împrejmuirilor, a amenajărilor de propagandă silvică ori a celor pentru protecţia pădurilor, a barierelor sau a altor lucrări asemănătoare din fondul forestier naţional;

d)deteriorarea, distrugerea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate şi/sau a lucrărilor de corectare a torentelor din fondul forestier naţional sau neîntocmirea documentaţiei în vederea lucrărilor de reabilitare a acestora;

e)ştergerea sau deteriorarea în orice fel a mărcilor sau a numerelor curente de pe arborii marcaţi ori de pe cioate.

f)accesul persoanelor în fondul forestier naţional cu autovehicule nedestinate transportului masei lemnoase, fără acordul scris al proprietarului sau administratorului.
(la data 20-Oct-2016 Art. 9, litera E. din capitolul IV completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

f)accesul oricărui autovehicul în fondul forestier naţional, fără acordul scris al proprietarului sau administratorului, cu excepţia autovehiculelor din dotarea personalului cu atribuţii de control prevăzut la art. 24 alin. (1), atunci când personalul se găseşte în misiune, a autovehiculelor destinate transportului masei lemnoase din exploatările autorizate, a celor din dotarea administratorilor de fond forestier şi a gestionarilor fondurilor de vânătoare, a specialiştilor care elaborează studiile de includere în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine, personalului custozilor şi administratorilor ariilor naturale protejate.
(la data 18-Jun-2017 Art. 9, litera F. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 134/2017 )

Art. 10

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a)încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice fondului forestier, în zonele limitrofe acestuia, precum şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;

b)neefectuarea de către ocoalele silvice a lucrărilor necesare pentru prognoza, prevenirea şi combaterea la sol a bolilor şi dăunătorilor pădurilor, la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele tehnice.

Art. 11

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei până la 1.000 lei următoarele fapte:

a)prelevarea solului fertil, a humusului sau a brazdelor de iarbă din fondul forestier, prin orice mijloace;

b)refuzul persoanelor care desfăşoară activităţi în fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestieră din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, la acţiunile de stingere a incendiilor;

b)refuzul persoanelor care desfăşoară activităţi în fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestieră din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, a personalului din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, la acţiunile de stingere a incendiilor;
(la data 18-Jun-2017 Art. 11, litera B. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 134/2017 )

c)nepermiterea de către proprietarii şi/sau deţinătorii cu orice titlu de păduri a accesului în pădurile pe care le deţin al persoanelor împuternicite să efectueze observaţii şi măsurători necesare în vederea realizării Programului naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră sau realizării inventarului forestier naţional;

d)păşunatul în pădurile în care este interzis acesta, dacă valoarea prejudiciului adus pădurii, stabilită conform legii, este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei.

Art. 12

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 800 lei următoarele fapte:Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:(la data 18-Jun-2017 Art. 12 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 134/2017 )

a)instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote, fără drept sau în alte locuri decât cele aprobate şi delimitate de deţinătorul terenului forestier respectiv;

(la data 18-Jun-2017 Art. 12, litera A. din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )

b)amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier proprietate publică în alte locuri şi în alte condiţii decât cele aprobate;

(la data 18-Jun-2017 Art. 12, litera B. din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )

c)aducerea şi menţinerea pe vetrele de stupină instalate în fondul forestier de animale domestice şi păsări;

(la data 18-Jun-2017 Art. 12, litera C. din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )

d)efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală;

e)trecerea animalelor domestice neînsoţite prin păduri.

e)trecerea animalelor domestice neînsoţite prin fondul forestier, fără aprobare legală.
(la data 20-Oct-2016 Art. 12, litera E. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

e)trecerea animalelor domestice însoţite sau neînsoţite prin fondul forestier, fără aprobare legală. Sancţiunea se aplică însoţitorului turmei, dacă animalele sunt însoţite, sau proprietarului, dacă animalele sunt neînsoţite;
(la data 18-Jun-2017 Art. 12, litera E. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 134/2017 )

f)aruncarea sau depozitarea în fondul forestier naţional a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanţelor chimice, a apei sărate şi a altor substanţe;

f)aruncarea sau depozitarea în fondul forestier naţional a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanţelor chimice şi a apei sărate. În acest caz se aplică şi sancţiunea complementară de obligare a contravenientului de a aduce terenul de îndată la starea iniţială, pe cheltuiala sa;
(la data 18-Jun-2017 Art. 12, litera F. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 134/2017 )

g)neluarea de către proprietarii sau deţinătorii de obiective legal amplasate în fondul forestier sau limitrof acestuia a măsurilor privind salubrizarea şi igienizarea pădurilor limitrofe obiectivelor;

(la data 18-Jun-2017 Art. 12, litera G. din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )

h)înfiinţarea sau funcţionarea de centre sau puncte de colectare permanente sau volante de achiziţie a ciupercilor şi fructelor de pădure, precum şi a celorlalte produse nelemnoase specifice fondului forestier, fără avizul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.
(la data 20-Oct-2016 Art. 12, litera E. din capitolul IV completat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(la data 18-Jun-2017 Art. 12, litera H. din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )

CAPITOLUL V: Regenerarea pădurilor şi punerea în valoare a masei lemnoase

Art. 13

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

a)neexecutarea de către proprietar sau de către ocolul silvic care administrează fondul forestier respectiv a lucrărilor de împădurire în terenurile goale destinate împăduririi şi/sau în cele intrate cu acte legale în fondul forestier în perioada de aplicare a amenajamentului;

b)neconstituirea şi/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de păduri a fondului de conservare şi regenerare a pădurilor în condiţiile legii;

c)nerespectarea compoziţiilor de regenerare prevăzute în amenajamente sau în studiile de specialitate aprobate.

Art. 13

(1)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

a)neexecutarea de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru fondul forestier respectiv, după caz, a lucrărilor de regenerare artificială şi de completare a regenerărilor naturale, în termen de cel mult două sezoane de la tăierea unică, definitivă, după tăierile ilegale pe suprafeţe compacte, inclusiv a tăierilor accidentale pe suprafeţe compacte de minimum 0,5 hectare fără derogări de la prevederile amenajamentului silvic, sau a terenurilor oferite în compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional, în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform legii. În situaţia existenţei unui contract de servicii silvice pentru fondul forestier al unui proprietar, fondul de conservare şi regenerare a pădurilor se constituie la nivelul ocolului silvic;

a)neefectuarea în două sezoane de vegetaţie a lucrărilor de regenerare artificială sau de completare a regenerării naturale, de către proprietar/administrator prestator de servicii silvice, a terenurilor pe care s-au realizat tăieri ilegale pe suprafeţe compacte, tăieri accidentale pe suprafeţe compacte de minimum 0,5 hectare fără derogări de la prevederile amenajamentului silvic sau a terenurilor oferite în compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional, în termen de 2 ani de la somaţie/aprobare. În situaţia în care legea obligă la constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, acesta este utilizat la efectuarea lucrărilor de regenerare;
(la data 18-Jun-2017 Art. 13, alin. (1), litera A. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 134/2017 )

b)neexecutarea de către ocolul silvic care administrează fondul forestier respectiv, după caz, a lucrărilor de împădurire în terenurile destinate împăduririi şi/sau în cele intrate cu acte legale în fondul forestier în perioada de aplicare a amenajamentului, în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform legii;

b)neexecutarea, de către proprietar sau de către ocolul silvic care asigură administrarea, a lucrărilor de împădurire în terenurile destinate împăduririi în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor şi/sau în cele intrate cu acte legale în fondul forestier în vederea împăduririi în perioada de aplicare a amenajamentului;
(la data 18-Jun-2017 Art. 13, alin. (1), litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 134/2017 )

c)nerespectarea compoziţiilor de regenerare prevăzute în amenajamentele silvice sau în studiile de specialitate aprobate;

c)neîncadrarea proporţiei speciei/speciilor principale din compoziţiile de regenerare în intervalul prevăzut de normele tehnice privind regenerarea pădurilor sau în proiectele tehnice/studiile de specialitate aprobate;
(la data 18-Jun-2017 Art. 13, alin. (1), litera C. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 134/2017 )

d)neachitarea anticipată predării-primirii terenului pentru care a fost aprobată scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier naţional a obligaţiilor băneşti prevăzute de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. În cazul predării de către ocolul silvic către beneficiarul scoaterii definitive sau în cazul ocupării temporare din fondul forestier a suprafeţei aprobate, fără ca beneficiarul să achite anticipat toate obligaţiile băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare, şeful ocolului silvic are obligaţia să achite aceste obligaţii băneşti. Achitarea obligaţiilor băneşti este direct executorie, fără alte formalităţi prealabile, depunerea sumelor făcându-se în conturile prevăzute de legislaţia în vigoare;

d)neachitarea anticipată predării-primirii terenului pentru care a fost aprobată scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier naţional a obligaţiilor băneşti prevăzute de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul predării de către ocolul silvic către beneficiarul scoaterii definitive sau în cazul ocupării temporare din fondul forestier a suprafeţei aprobate, fără ca beneficiarul să achite anticipat toate obligaţiile băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare, persoanele care au semnat procesul-verbal de predare-primire în calitate de predători au obligaţia să achite aceste obligaţii băneşti, în sume egale. Stabilirea sumelor pentru fiecare persoană se face prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Achitarea obligaţiilor băneşti este direct executorie, fără alte formalităţi prealabile, depunerea sumelor făcându-se în conturile prevăzute de legislaţia în vigoare;
(la data 18-Jun-2017 Art. 13, alin. (1), litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 134/2017 )

e)nepredarea de către beneficiar şi/sau nepreluarea de către proprietar şi/sau ocolul silvic, după caz, a terenurilor oferite în compensarea terenurilor pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier naţional şi, respectiv, a terenurilor care fac obiectul compensării. Sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic sau beneficiarului scoaterii definitive, după caz;

f)neconstituirea şi/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de fond forestier a fondului de conservare şi regenerare a pădurilor în condiţiile legii. Sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic care asigură administrarea sau proprietarului, în situaţia în care acesta are încheiat contract de servicii silvice.

f)neconstituirea şi/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de fond forestier a fondului de conservare şi regenerare a pădurilor. Sancţiunea se aplică administratorului pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau proprietarului, în situaţia în care acesta are încheiat contract de servicii silvice.
(la data 18-Jun-2017 Art. 13, alin. (1), litera F. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 134/2017 )

(2)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei nerespectarea obligaţiilor privind înscrierea în amenajamentele silvice sau neconducerea unei evidenţe la nivel de ocol silvic a suprafeţelor preluate în compensare în situaţia în care au fost aprobate scoateri definitive fără a exista amenajament silvic în vigoare şi asigurarea administrării sau serviciilor silvice în cazul terenurilor oferite în compensarea terenurilor care au făcut obiectul aprobării de scoatere definitivă, în termen de 30 de zile de la data predării-primirii terenului pentru care s-a aprobat scoaterea definitivă din fondul forestier. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic.
(la data 20-Oct-2016 Art. 13 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

Art. 14

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte:

a)verificarea, aprobarea, modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice specifice şi/sau a prevederilor legale, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni;

b)efectuarea serviciului public de punere în valoare a masei lemnoase la proprietarii de păduri care nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare în condiţiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau au încetat fără asigurarea continuităţii;

c)punerea în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare;

d)punerea în valoare şi extragerea exemplarelor de cireş cu încălcarea reglementărilor specifice în vigoare, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute la art. 108 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14

(1)Constituie contravenţii silvice, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei până la 8.000 lei şi cu suspendarea pentru o perioadă de maximum 15 zile a activităţii în parchetul respectiv a operatorului economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră următoarele fapte:(1) Constituie contravenţie silvică, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei până la 8.000 lei:(la data 18-Jun-2017 Art. 14, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 134/2017 )

a)verificarea, aprobarea, modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice silvice şi/sau a prevederilor legale;

a)modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice silvice, care are ca rezultat producerea unui prejudiciu a cărui valoare este de până la 5 ori valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul care constituie prejudiciul şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
(la data 18-Jun-2017 Art. 14, alin. (1), litera A. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 134/2017 )

b)efectuarea serviciului public de punere în valoare a masei lemnoase de către ocoale silvice la proprietarii de fond forestier şi/sau vegetaţie forestieră din afara fondului forestier care nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare/prestaţie silvică în condiţiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau au încetat fără asigurarea continuităţii;

b)efectuarea serviciului public de punere în valoare a masei lemnoase de către ocoale silvice la proprietarii de fond forestier şi/sau vegetaţie forestieră din afara fondului forestier care nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare/prestaţie silvică în condiţiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau expiră anterior termenului de reprimire a parchetului;
(la data 18-Jun-2017 Art. 14, alin. (1), litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 134/2017 )

c)punerea în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare;

c)constituirea actului de punere în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare, care are ca rezultat producerea unui prejudiciu a cărui valoare este de până la 5 ori valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul care constituie prejudiciul şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
(la data 18-Jun-2017 Art. 14, alin. (1), litera C. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 134/2017 )

d)aplicarea indescifrabilă, ilizibilă sau necorespunzătoare a dispozitivelor speciale de marcat;

(la data 18-Jun-2017 Art. 14, alin. (1), litera D. din capitolul V abrogat de Art. I, punctul 28. din Legea 134/2017 )

e)aprobarea şi/sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare a masei lemnoase fără amenajament silvic în vigoare, pentru suprafeţele de fond forestier pentru care legea obligă la existenţa unui amenajament silvic. Amenajamentul silvic în vigoare este amenajamentul silvic aprobat sau aflat în procedură de elaborare care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 din anexa la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.

(2)În termen de 72 de ore de la data întocmirii procesului-verbal de contravenţie pentru faptele prevăzute la alin. (1), agentul constatator are obligaţia să înştiinţeze structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, competentă teritorial, pentru realizarea unui control finalizat printr-un raport, prin care se stabilesc măsuri ce urmează a fi luate.
(la data 20-Oct-2016 Art. 14 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(la data 18-Jun-2017 Art. 14, alin. (2) din capitolul V abrogat de Art. I, punctul 29. din Legea 134/2017 )

CAPITOLUL VI: Exploatarea masei lemnoase şi recoltarea produselor nelemnoase

Art. 15

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:

a)autorizarea la exploatare a partizilor constituite din tăieri cu restricţie, în epocile în care exploatarea este interzisă prin normele tehnice în vigoare;

b)realizarea tăierii rase prin alăturare cu altă tăiere rasă, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;

c)refuzul/tergiversarea de către deţinător, astfel cum este definit la pct. 11 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de a permite personalului silvic împuternicit pentru control accesul şi/sau exercitarea controlului în condiţiile legii. În cazul în care făptuitorul este personal silvic, acestuia i se suspendă pe 3 luni autorizaţia de practică, iar dacă fapta se săvârşeşte în mod repetat, autorizaţia de practică se anulează de către emitent, la sesizarea agentului constatator.

(1)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:

a)autorizarea la exploatare a partizilor constituite din tăieri cu restricţie, în epocile în care exploatarea este interzisă prin normele tehnice în vigoare;

b)realizarea tăierii rase prin alăturare cu altă tăiere rasă, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;

c)refuzul/tergiversarea de către deţinător, astfel cum este definit la pct. 11 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de a permite personalului silvic împuternicit pentru control accesul şi/sau exercitarea controlului în condiţiile legii. În cazul în care făptuitorul este personal silvic, acestuia i se suspendă pe 3 luni autorizaţia de practică, iar dacă fapta se săvârşeşte în mod repetat, autorizaţia de practică se anulează de către emitent, la sesizarea agentului constatator.

c)refuzul/tergiversarea de către deţinător, aşa cum acesta este definit la pct. 14 din anexa la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, de a permite personalului silvic împuternicit pentru control accesul şi/sau exercitarea controlului în condiţiile legii.
(la data 20-Oct-2016 Art. 15, alin. (1), litera C. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

d)vânzarea prin licitaţie sau negociere a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică fără asigurarea volumului de masă lemnoasă pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, al persoanelor fizice, precum şi a necesarului pentru consumul propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale respective;

d)vânzarea prin licitaţie sau negociere a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică fără asigurarea volumului de masă lemnoasă pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, cu neîncadrarea în volumul aprobat cu această destinaţie, unităţi care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, al persoanelor fizice, precum şi a necesarului pentru consumul propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale respective;
(la data 18-Jun-2017 Art. 15, alin. (1), litera D. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 134/2017 )

e)neasigurarea transparenţei comercializării masei lemnoase în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

f)exploatarea masei lemnoase de către operatori economici care nu deţin certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil.
(la data 20-Oct-2016 Art. 15, alin. (1), litera C. din capitolul VI completat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

f)autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau continuarea exploatării de către operatorii economici care nu deţin certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil, cu excepţiile prevăzute la art. 62 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
(la data 18-Jun-2017 Art. 15, alin. (1), litera F. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 134/2017 )

g)autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau efectuarea de lucrări silvo-tehnice în suprafeţele pentru care este formulată notificare sau nu este emis aviz către ocoalele silvice/proprietari de către structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la existenţa pădurilor care îndeplinesc criteriile de păduri virgine sau de păduri cvasivirgine şi care nu sunt incluse în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine;

h)nerealizarea lucrărilor de depistare şi prognoză a atacurilor bolilor şi dăunătorilor pădurii, în conformitate cu normele tehnice privind protecţia pădurilor împotriva bolilor şi dăunătorilor. Sancţiunea se aplică administratorului;

i)neexecutarea lucrărilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor. Sancţiunea se aplică administratorului sau proprietarului, după caz.
(la data 18-Jun-2017 Art. 15, alin. (1), litera F. din capitolul VI completat de Art. I, punctul 31. din Legea 134/2017 )

(2)Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei neîncadrarea în condiţiile prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, sau s-a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege, de către un operator economic/grup de operatori economici. Operatorul economic/grupul de operatori economici nu poate participa la licitaţiile/negocierile organizate în anul de producţie următor anului pentru care s-a constatat că nu s-a încadrat în procentul prevăzut de art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, sau s-a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege.

(2)Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei neprelucrarea masei lemnoase achiziţionate la nivelul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau depăşirea prin achiziţie/procesare a procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege, de către un operator economic/grup de operatori economici. Operatorul economic/Grupul de operatori economici nu poate participa la licitaţiile/negocierile organizate în anul de producţie următor anului pentru care s-a constatat că nu s-a încadrat în procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau s-a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege.
(la data 18-Jun-2017 Art. 15, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 134/2017 )

(3)Volumul de masă lemnoasă achiziţionat anual de către operatorul economic/grupul de operatori economici cu care se depăşeşte procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, sau s-a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege, se confiscă valoric, dacă nu există fizic.
(la data 20-Oct-2016 Art. 15 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(3)Volumul de materiale lemnoase sau contravaloarea acestora, dacă acestea nu pot fi identificate, achiziţionat/procesat sau neprocesat, după caz, anual de către operatorul economic/grupul de operatori economici cu care nu se realizează procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu care s-a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege, se confiscă.
(la data 18-Jun-2017 Art. 15, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 134/2017 )

Art. 16

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte:

a)exploatarea masei lemnoase din parchete fără autorizaţie de exploatare. În cazul persoanei juridice atestate pentru exploatarea masei lemnoase care săvârşeşte o astfel de faptă, comisia emitentă anulează atestatul de exploatare;

b)exploatarea masei lemnoase din parchete în afara termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare;

c)lăsarea în parchet, la expirarea termenului de reprimire prevăzut în autorizaţia de exploatare, de material lemnos şi/sau resturi de exploatare pe văi sau de-a lungul instalaţiilor de scos-apropiat şi transport. Dacă fapta se săvârşeşte în mod repetat, se solicită comisiei emitente anularea atestatului de exploatare;

d)autorizarea la exploatare a partizilor constituite în păduri ai căror proprietari nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare în condiţiile legii;

e)aprobarea executării de instalaţii de scos-apropiat cu încălcarea prevederilor legale.

Art. 16

(1)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:

a)exploatarea masei lemnoase din parchete fără autorizaţie de exploatare şi proces-verbal de predare-primire a parchetului. Dacă fapta contravenţională este săvârşită de către operatori economici atestaţi pentru exploatări forestiere, instituţia din care face parte agentul constatator care a constatat fapta solicită Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru lucrări de exploatare forestieră sancţiunea retragerii certificatului de atestare, în condiţiile legii. Materialele lemnoase rezultate în urma exploatării se confiscă.

a)exploatarea masei lemnoase din partizi contractate, fără autorizaţie de exploatare şi proces-verbal de predare-primire a parchetului. Dacă fapta contravenţională este săvârşită de către operatori economici atestaţi pentru exploatări forestiere, instituţia din care face parte agentul constatator care a constatat fapta solicită Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru lucrări de exploatare forestieră sancţiunea retragerii certificatului de atestare, în condiţiile legii. Materialele lemnoase rezultate în urma exploatării se confiscă;
(la data 18-Jun-2017 Art. 16, alin. (1), litera A. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 134/2017 )

b)exploatarea masei lemnoase din parchete în afara termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare;

b)exploatarea masei lemnoase din parchete în afara termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare sau în actul de constatare încheiat la expirarea termenului înscris în autorizaţia de exploatare;
(la data 18-Jun-2017 Art. 16, alin. (1), litera B. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 134/2017 )

c)lăsarea în parchet, la expirarea termenului de reprimire prevăzut în autorizaţia de exploatare, de material lemnos arbori destinaţi exploatării şi/sau resturi de exploatare pe văi sau de-a lungul instalaţiilor de scos-apropiat şi transport. Dacă fapta se săvârşeşte în mod repetat, se solicită comisiei emitente anularea certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră. Sancţiunea se aplică atât operatorului economic deţinător al autorizaţiei de exploatare, cât şi personalului silvic care a făcut reprimirea parchetului;

(la data 18-Jun-2017 Art. 16, alin. (1), litera C. din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 34. din Legea 134/2017 )

d)autorizarea spre exploatare de către ocoalele silvice a partizilor constituite în păduri ai căror proprietari nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare în condiţiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau au încetat fără asigurarea continuităţii;

e)exploatarea masei lemnoase de către persoane fizice în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;

e)exploatarea masei lemnoase de către persoanele fizice în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 62 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
(la data 18-Jun-2017 Art. 16, alin. (1), litera E. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 134/2017 )

f)cesionarea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor, în alte condiţii decât cele prevăzute în caietul de sarcini;

f)cesionarea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor, în alte condiţii decât cele prevăzute în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
(la data 18-Jun-2017 Art. 16, alin. (1), litera F. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 134/2017 )

g)amorsarea neautorizată a arborilor cu nade feromonale sau cu alţi atractanţi pentru inducerea atacului de gândaci de scoarţă. Valoarea arborilor afectaţi de atacuri de gândaci în urma amorsării neautorizate cu nade feromonale se asimilează cu valoarea arborilor tăiaţi ilegal.

g)amplasarea neautorizată pe arbori a curselor feromonale echipate cu nade feromonale sau alţi atractanţi pentru inducerea atacului de gândaci de scoarţă, în alte condiţii decât cele prevăzute în instrucţiunile în vigoare. Valoarea arborilor afectaţi de atacuri de gândaci de scoarţă ca urmare a amplasării neautorizate se asimilează cu valoarea arborilor tăiaţi ilegal, iar fapta se încadrează drept contravenţie, dacă valoarea prejudiciului este de peste 5 ori valoarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul de masă lemnoasă afectat şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; volumul rezultat se valorifică conform reglementărilor în vigoare.
(la data 18-Jun-2017 Art. 16, alin. (1), litera G. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 134/2017 )

(2)Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei neluarea de către comisia de preselecţie a măsurii de respingere a participării la licitaţia pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică pentru următoarele fapte ale operatorilor economici:(2) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei, care se aplică membrilor comisiei de preselecţie, neluarea de către comisia de preselecţie a măsurii de respingere a participării pentru următoarele fapte ale operatorilor economici:(la data 18-Jun-2017 Art. 16, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 134/2017 )

a)nedepunerea documentelor prevăzute în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică sau dacă documentele depuse sunt incomplete ori nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul;

b)dacă au datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică;

b)dacă au datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau faţă de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, atât operatorul economic, cât şi grupul de operatori economici din care face parte, după caz;
(la data 18-Jun-2017 Art. 16, alin. (2), litera B. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 134/2017 )

c)dacă nu au capacitate de exploatare disponibilă, conform certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră şi anexei la acesta;

d)dacă se află în una dintre procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, conform certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului prin serviciul online Info Cert;

(la data 18-Jun-2017 Art. 16, alin. (2), litera D. din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 37. din Legea 134/2017 )

e)dacă nu s-a încadrat în procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;

(la data 18-Jun-2017 Art. 16, alin. (2), litera E. din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 37. din Legea 134/2017 )

f)dacă a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;

(la data 18-Jun-2017 Art. 16, alin. (2), litera F. din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 37. din Legea 134/2017 )

g)dacă producătorii din industria mobilei, care au drept de preempţiune la cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta de preţ şi în condiţii egale de vânzare, nu deţin atestatul referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului.

(3)Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei necompletarea anexei certificatului de atestare a operatorilor economici de către emitentul autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase pe picior.
(la data 20-Oct-2016 Art. 16 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(3)Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei necompletarea anexei certificatului de atestare a operatorilor economici de către emitentul autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase pe picior, la momentul emiterii autorizaţiei de exploatare.
(la data 18-Jun-2017 Art. 16, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 134/2017 )

Art. 17

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 800 lei până la 1.000 lei următoarele fapte:Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:(la data 20-Oct-2016 Art. 17 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

a)nerespectarea tehnologiilor şi traseelor de scos-apropiat prevăzute în autorizaţia de exploatare;

b)scoaterea din rădăcini sau ridicarea din fondul forestier naţional fără aprobare legală a cioatelor şi/sau a resturilor de exploatare;

b)scoaterea din rădăcini sau ridicarea din fondul forestier naţional fără aprobare legală a cioatelor şi/sau a resturilor de exploatare nevalorificabile;
(la data 18-Jun-2017 Art. 17, litera B. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 134/2017 )

c)recoltarea din fondul forestier naţional a produselor nelemnoase specifice, fără acordul proprietarului şi/sau al ocolului silvic care asigură administrarea pădurii;

d)executarea neautorizată a drumurilor de tractor sau fără respectarea traseelor aprobate;

e)neexecutarea la termen şi în condiţiile prevăzute în autorizaţia de exploatare a lucrărilor de curăţare a parchetelor.

f)nerespectarea obligaţiei de a amplasa panoul cu principalele date referitoare la parchetul aflat în exploatare, de către titularul autorizaţiei de exploatare conform prevederilor şi specificaţiilor prevăzute în instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.
(la data 20-Oct-2016 Art. 17, litera E. din capitolul VI completat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(la data 18-Jun-2017 Art. 17, litera F. din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 40. din Legea 134/2017 )

Art. 18

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei până la 500 lei următoarele fapte:

a)neîndeplinirea obligaţiei ca la exploatarea pădurilor de răşinoase să se cojească cioatele de pin şi molid, în întregime, iar la brad şi la celelalte răşinoase, prin curelare;

b)menţinerea în pădure şi în depozite pe o perioadă de peste 30 de zile, în intervalul 1 aprilie -1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit.

Art. 18

Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei menţinerea în pădure şi în depozite pe o perioadă de peste 30 de zile, în intervalul 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit, cu excepţia arborilor-cursă folosiţi la combaterea dăunătorilor şi a lemnului provenit din rupturi şi doborâturi în masă.
(la data 20-Oct-2016 Art. 18 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

Art. 18

Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei:

a)neîndeplinirea obligaţiei ca la exploatarea pădurilor de răşinoase să se cojească cioatele de pin şi molid, în întregime, iar la celelalte răşinoase, prin curelare;

b)menţinerea în pădure pe o perioadă de peste 30 de zile, în intervalul 1 aprilie-1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit, cu excepţia arborilor-cursă folosiţi la combaterea dăunătorilor şi a lemnului provenit din rupturi şi doborâturi în masă. Dacă fapta se săvârşeşte în mod repetat într-un interval de 6 luni, se solicită comisiei emitente suspendarea/retragerea certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră;

c)neîndeplinirea condiţiilor de reprimire a parchetelor de exploatare la expirarea termenului prevăzut de autorizaţia de exploatare. Sancţiunea se aplică atât operatorului economic deţinător al autorizaţiei de exploatare, cât şi personalului silvic care a făcut reprimirea parchetului;

d)nerespectarea obligaţiei de a amplasa panoul cu principalele date referitoare la parchetul aflat în exploatare, de către titularul autorizaţiei de exploatare, conform prevederilor şi specificaţiilor prevăzute în instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.
(la data 18-Jun-2017 Art. 18 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 134/2017 )

CAPITOLUL VII: Controlul aplicării normelor privind circulaţia materialelor lemnoase, al depozitelor şi instalaţiilor de prelucrare a lemnului

Art. 19

(1)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:

a)expedierea sau transportul materialelor lemnoase fără provenienţă legală;

b)transportul materialelor lemnoase fără avizele de însoţire ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;

c)transportul şi/sau comercializarea pomilor de Crăciun nemarcaţi cu sigiliul-crotaliu prevăzut de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;

d)transportul materialelor lemnoase cu aviz de însoţire care nu are înscrisă provenienţa legală a acestora;

e)transportul materialelor lemnoase cu aviz de însoţire a cărui valabilitate a expirat. Termenul de valabilitate a avizului de însoţire, în funcţie de distanţele de transport al materialelor lemnoase, este de maximum 72 de ore de la ora plecării transportului, dată şi oră ce se consemnează obligatoriu în acest document;

f)refuzul de a se supune controlului circulaţiei materialelor lemnoase, al depozitelor de materiale lemnoase şi instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase ori împiedicarea efectuării acestui control;

g)primirea de către personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii căii ferate în vederea expedierii şi/sau expedierea materialelor lemnoase fără avizele de însoţire ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;

h)primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase fără avizele de însoţire ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;

i)primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase cu aviz de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală;

j)depunerea declaraţiei vamale de export pentru materiale lemnoase fără avizul de însoţire sau, după caz, fără documentul comunitar echivalent avizului de însoţire, prevăzut de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;

k)primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avizele de însoţire ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;

l)vânzarea şi/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără provenienţă legală sau fără avizele de însoţire ori documentele echivalente acestora, prevăzute în normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;

m)deţinerea de material lemnos fără documente legale de provenienţă;

n)transportul materialelor lemnoase care nu corespund din punct de vedere cantitativ şi/sau calitativ ori din punctul de vedere al speciei cu datele înscrise în avizul de însoţire.

(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) avizele de însoţire care însoţesc transportul de materiale lemnoase realizat cu mijloace de transport feroviare şi navale, precum şi cele care au ca destinaţie exportul, cazuri în care termenele de valabilitate sunt termenele legale de executare a contractului de transport.

Art. 19

(1)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:

a)expedierea, transportul, primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără provenienţă legală, aşa cum este stabilită de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

b)expedierea, transportul, primirea, depozitarea pomilor de Crăciun fără provenienţă legală, aşa cum este stabilită de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

b)expedierea, transportul, primirea, depozitarea materialelor lemnoase fără avize de însoţire a materialelor lemnoase sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală, aşa cum sunt prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu excepţia situaţiilor prevăzute de aceste norme;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (1), litera B. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 134/2017 )

c)primirea de către personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii căii ferate în vederea expedierii şi/sau expedierea materialelor lemnoase fără avizele de însoţire valabile ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

c)primirea de către personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii căii ferate în vederea expedierii şi/sau expedierea materialelor lemnoase fără avizele de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (1), litera C. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 134/2017 )

d)primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase fără avizele de însoţire valabile ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

d)primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase fără avize de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (1), litera D. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 134/2017 )

e)primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără provenienţă legală, aşa cum este stabilită de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

f)depunerea/acceptarea declaraţiei vamale de export pentru materiale lemnoase fără avizul de însoţire valabil sau, după caz, fără documentul comunitar echivalent avizului de însoţire, prevăzut de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

g)primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avizele de însoţire valabile ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

g)primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avize de însoţire valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (1), litera G. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 134/2017 )

h)vânzarea şi/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără provenienţă legală sau fără avizele de însoţire valabile ori documentele echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

h)vânzarea şi/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără provenienţă legală sau fără avizele de însoţire valabile ori cu avize din care nu rezultă provenienţa legală sau documentele echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (1), litera H. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 134/2017 )

i)expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase în mod repetat, în baza aceluiaşi aviz de însoţire.

i)expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase în mod repetat, în baza aceluiaşi aviz de însoţire. Repetabilitatea se demonstrează prin interogarea aplicaţiei Iwood Tracking, cu martori sau cu informaţii cu caracter oficial obţinute de la alte autorităţi ale statului.
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (1), litera I. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 134/2017 )

(2)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:(2) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei şi reţinerea în vederea stabilirii provenienţei şi/sau confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (2) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 134/2017 )

a)deţinerea de material lemnos fără documente legale de provenienţă de către persoanele fizice sau juridice;

a)deţinerea de materiale lemnoase fără documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor cu privire la legalitatea provenienţei acestora, fără avize de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală sau fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de lege;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (2), litera A. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 134/2017 )

b)transportul materialelor lemnoase cu aviz de însoţire a cărui valabilitate a expirat, fără cod unic generat şi înscris în aviz sau în care nu s-au înscris olograf data, ora, minutul şi secunda momentului emiterii şi, respectiv, valabilitatea, în funcţie de distanţa până la destinaţie;

b)transportul materialelor lemnoase, după caz, cu aviz de însoţire a materialelor lemnoase a cărui valabilitate a expirat, cu aviz de însoţire fără cod unic online sau offline generat de aplicaţiile Sistemului informatizat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, şi înscris în aviz, cu excepţiile prevăzute de normele legale, cu aviz de însoţire în care nu s-au înscris data şi ora plecării transportului şi, respectiv, valabilitatea, în funcţie de distanţa până la destinaţie;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (2), litera B. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 134/2017 )

c)transportul materialelor lemnoase care nu corespund din punctul de vedere al volumului, al speciei, al numărului de piese sau al diametrului acestora cu datele înscrise în avizul de însoţire. Volumul aferent pieselor care nu corespund ca specie, diametru şi lungime cu cele înscrise în avizul de însoţire se confiscă;

c)transportul de materiale lemnoase ale căror caracteristici nu corespund cu cel puţin unul dintre elementele înscrise în avizul de însoţire referitoare la:

(i)volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranţelor;

(ii)specie/grupe de specii.

Sancţiunea complementară de confiscare se aplică asupra volumului, cu luarea în considerare a toleranţelor, care nu corespunde pe specii/grupe de specii cu care se depăşeşte volumul înscris în avizul de însoţire. Confiscarea se poate realiza valoric în condiţiile art. 22 alin. (7) sau fizic;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (2), litera C. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 134/2017 )

d)expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase din locaţii identificate prin coordonate geografice, altele decât cele corespunzătoare provenienţei legale, cu excepţia situaţiilor generate de erori de localizare justificate obiectiv;

d)expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase din locurile identificate prin coordonate geografice, altele decât cele corespunzătoare provenienţei legale, cu excepţia situaţiilor generate de erori de localizare justificate obiectiv, inclusiv prin emiterea de coduri unice offline/online de la locul de încărcare a materialului lemnos;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (2), litera D. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 134/2017 )

e)expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase care nu au fost introduse în aplicaţia informatică prevăzută de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, în vederea obţinerii codului unic;

e)expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase pentru care nu au fost introduse în aplicaţia informatică elementele prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund şi nu s-au obţinut codurile online şi/sau offline, după caz, cu excepţiile prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (2), litera E. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 134/2017 )

f)emiterea avizelor de însoţire şi/sau achiziţia de materiale lemnoase în vederea comercializării în alte condiţii decât cele legale;

f)achiziţia şi comercializarea de materiale lemnoase pentru care este interzisă achiziţia/comercializarea.
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (2), litera F. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 134/2017 )

g)depozitarea, prelucrarea şi/sau comercializarea materialelor lemnoase în spaţii, inclusiv pe proprietăţi private, pentru care nu s-a obţinut şi/sau solicitat acordul de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, prevăzut de legislaţia specifică în vigoare.

(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (2), litera G. din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 44. din Legea 134/2017 )

(21)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei şi cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză transportul realizat cu mijloace de transport feroviare şi navale, precum şi cele care au ca destinaţie exportul, în situaţia în care perioada de valabilitate a avizelor de însoţire care însoţesc transportul de materiale lemnoase depăşeşte perioada de executare a contractului de transport.
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (2) din capitolul VII completat de Art. I, punctul 45. din Legea 134/2017 )

(3)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei până la 6.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:

a)introducerea în aplicaţia prevăzută de normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi/sau înscrierea în avizul de însoţire a unui număr de înmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv încărcat;

(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (3), litera A. din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 46. din Legea 134/2017 )

b)refuzul importatorului de a returna în ţara exportatoare cantitatea de mărfuri care depăşeşte cu mai mult de 10% volumul sau greutatea indicate în «licenţa pe suport de hârtie», cât şi «licenţa electronică», aşa cum sunt definite în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană - denumit în continuare licenţa FLEGT, sau, după caz, duplicatul sau substitutul licenţei FLEGT, emis şi validat de autoritatea de acordare a licenţelor, pe cheltuiala importatorului.

(31)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei introducerea în aplicaţiile informatice din SUMAL prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund şi/sau înscrierea în avizul de însoţire a materialelor lemnoase a unui număr de înmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv încărcat.
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (3) din capitolul VII completat de Art. I, punctul 47. din Legea 134/2017 )

(4)Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se sancţionează după cum urmează:

a)neutilizarea Sistemului informatizat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, sau transmiterea cu întârziere mai mare de 45 de zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei şi cu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pentru o perioadă de 1 an. Sancţiunea se aplică numai cu condiţia notificării profesionistului în cauză de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 5 zile de la data prevăzută de lege pentru raportarea datelor în SUMAL;

a)neutilizarea SUMAL, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în caz de neconformare;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (4), litera A. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 134/2017 )

(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (4), litera A. din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )

b)introducerea pe piaţă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta, aşa cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn sau produse din lemn, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, cu confiscarea lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta sau, după caz, cu interzicerea comercializării lemnului sau a produselor din lemn;

c)importul, transportul, deţinerea şi/sau prelucrarea şi comercializarea produselor din lemn prevăzute în anexele II şi III din Regulamentul (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, exportate de ţările partenere stabilite conform regulamentului menţionat, în cazul în care transportul produselor respective nu este însoţit de o licenţă FLEGT sau, după caz, de duplicatul ori substitutul licenţei FLEGT, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 4 alin. (3) din regulamentul menţionat, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei şi cu confiscarea produselor din lemn;

d)nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiei de a utiliza un sistem «due diligence», astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu luarea în considerare a faptului că la primul control efectuat asupra unui operator care nu a utilizat un sistem «due diligence», agentul constatator acordă un termen de maximum 45 de zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei şi cu suspendarea pentru o perioadă de maximum 12 luni a acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special;

e)neîndeplinirea, de către o organizaţie de monitorizare, a obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei;

e)neîndeplinirea, de către o organizaţie de monitorizare, a obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei. Sancţiunea se aplică organizaţiei de monitorizare;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (4), litera E. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 134/2017 )

f)transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, dar fără a depăşi termenul prevăzut la lit. a), de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei şi cu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile;

f)transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei şi cu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (4), litera F. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 134/2017 )

(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (4), litera F. din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )

g)transmiterea de către profesionişti a raportării lunare a datelor în SUMAL cu o întârziere de până la 15 zile, inclusiv, faţă de data la care trebuia să se facă raportarea, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei. Pe lângă amendă, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură are obligaţia notificării profesionistului în cauză în termen de maximum 5 zile de la data prevăzută de lege pentru raportarea datelor în SUMAL;

g)netransmiterea de către profesionişti a raportării lunare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei şi cu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (4), litera G. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 134/2017 )

(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (4), litera G. din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )

h)implementarea de către operator a propriului sistem «due diligence» care nu îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

i)neîndeplinirea de către operator a condiţiilor înscrise în sistemul «due diligence» pe care îl utilizează, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

j)neîndeplinirea de către comercianţi a obligaţiilor prevăzute pentru aceştia la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

k)neîndeplinirea de către operatorii economici a obligaţiei de a utiliza un sistem «due diligence» la momentul exploatării masei lemnoase pe picior, cu excepţia situaţiei în care operatorul realizează activităţi de exploatare prin prestaţii silvice, conform reglementărilor în vigoare, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

l)neîndeplinirea de către operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase a obligaţiei de a verifica veridicitatea codului unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda, prin interogarea aplicaţiei SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei şi cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză;

l)neîndeplinirea de către operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase, la momentul primirii în depozit, a obligaţiei de a verifica veridicitatea codului unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda, prin interogarea aplicaţiei SUMAL, cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei; materialele lemnoase primite fără cod unic valid se confiscă;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (4), litera L. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 134/2017 )

m)nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligaţiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

m)nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligaţiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; nu se sancţionează profesionistul care notifică structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la săvârşirea erorii materiale;
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (4), litera M. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 134/2017 )

(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (4), litera M. din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 134/2017 )

n)nedepunerea licenţei FLEGT pe suport hârtie sau în format electronic sau, după caz, a duplicatului ori substitutului licenţei FLEGT la autoritatea naţională competentă pentru primirea, verificarea şi acceptarea acesteia, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

o)încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul «due diligence» şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

p)anularea nejustificată a unui aviz de însoţire şi neraportarea în SUMAL a avizului de însoţire anulat pentru care a fost obţinut cod unic, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; în situaţia în care se demonstrează că s-a realizat un transport ilegal în baza avizului de însoţire anulat se confiscă şi materialele lemnoase în cauză;

q)nedeţinerea în depozit a cantităţilor de materiale lemnoase pe specii/grupe de specii şi sortimente industriale, determinate ca diferenţe între stocurile scriptice şi faptice, inventariate la data efectuării controlului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi cu confiscarea contravalorii materialelor lemnoase în cauză, cu luarea în considerare a toleranţelor şi perisabilităţilor admise legal.
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (4), litera O. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 49. din Legea 134/2017 )

(5)În situaţia repetării faptelor prevăzute la alin. (4) lit. h)-k) într-un interval de 6 luni, pe lângă sancţiunea principală, agentul constatator aplică şi sancţiunea complementară a suspendării acordului pentru distribuţia şi utilizarea documentelor cu regim special pentru o perioadă de până la 90 de zile.

(5)În cazul neîndeplinirii/neimplementării de către operatorii economici a obligaţiilor prevăzute la alin. (4) lit. h)-k) într-un interval de 6 luni de la data constatării, cuantumul amenzii se dublează.
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (5) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 134/2017 )

(6)Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (4) se fac de către personalul silvic cu competenţă în acest sens din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia.

(7)Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (4) lit. a), f), g), l) şi m) se fac şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române.

(7)Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (4) lit. a), g), l) şi m) se fac şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii împuterniciţi din cadrul Jandarmeriei Române.
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (7) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 134/2017 )

(8)Agenţii constatatori prevăzuţi la alin. (7) au drept de interogare a aplicaţiei SUMAL, în baza unor proceduri de acces la SUMAL stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(9)Personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi din unităţile şi subunităţile acesteia, precum şi din cadrul ocoalelor silvice de regim au drept de interogare a SUMAL numai în ceea ce priveşte validitatea codului unic şi a existenţei codului offline.

(10)Populaţia are drept de vizualizare a unor informaţii din sistemul SUMAL în baza unei proceduri stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(11)În cazul constatării materialelor lemnoase ca fiind deţinute/transportate/primite/depozitate/prelucrate fără provenienţă legală, astfel cum este definită în normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund elaborate în baza art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, acestea se confiscă.

(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (11) din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 51. din Legea 134/2017 )

(12)Pentru faptele constatate pe timpul transportului materialelor lemnoase sau al pomilor de Crăciun, sancţiunea principală se aplică operatorului economic/persoanei fizice care deţine mijlocul de transport.

(12)Pentru contravenţiile constatate în timpul transportului materialelor lemnoase sancţiunea principală se aplică:

a)conducătorului autovehiculului rutier pe care este încărcat materialul lemnos sau al autovehiculului rutier care tractează orice părţi de autovehicule rutiere distinct înmatriculate/neînmatriculate pe care este încărcat materialul lemnos, conducătorului atelajului dacă fapta este cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. c) sau art. 21 lit. k);

b)operatorului economic care realizează transportul, în cazul în care materialul lemnos se transportă cu mijloc de transport naval sau feroviar, după caz, dacă fapta este cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. c) sau art. 21 lit. k);

c)operatorului economic emitent al documentelor de însoţire a materialelor lemnoase, în măsura în care fapta nu constituie infracţiune potrivit legii penale, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi i) şi alin. (2) lit. b)-e).
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (12) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 52. din Legea 134/2017 )

(13)Mijloacele de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase care nu au provenienţă legală conform normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund se confiscă.

(13)Mijlocul de transport cu care s-a realizat transportul de materiale lemnoase fără aviz de însoţire şi/sau fără cod online sau offline, după caz, generat de aplicaţiile SUMAL, pentru situaţiile în care emiterea codului online sau offline este obligatorie, se confiscă, dacă valoarea materialelor lemnoase transportate depăşeşte de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior sau dacă se constată repetarea faptei în interval de 6 luni de la data constatării primei fapte. Evaluarea masei lemnoase se realizează conform prevederilor art. 22 alin. (7).
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (13) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 52. din Legea 134/2017 )

*) CCR admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 19 alin. (13) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în forma modificată prin art. I pct. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, sunt neconstituţionale.
(la data 03-Jun-2019 Art. 19, alin. (13) din capitolul VII atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 197/2019 )

(14)Confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin. (13) se realizează conform procedurilor reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 lit. d), d1) şi e).
(la data 20-Oct-2016 Art. 19 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(14)Confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin. (13) se realizează conform procedurilor reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) lit. d), d1) şi e). În situaţia în care se constată o contravenţie silvică de către celelalte categorii de agenţi constatatori cu competenţă în constatarea faptelor care vizează transportul materialelor lemnoase decât cei prevăzuţi la art. 24 alin. (1) lit. d), d1) şi e), contravenţie care are ca măsură complementară confiscarea mijlocului de transport, se solicită, în regim de urgenţă, inspectoratului de poliţie pe raza căruia a fost constatată contravenţia nominalizarea unui agent constatator, care, în echipă mixtă cu agentul constatator care a constatat contravenţia, să aplice sancţiunea principală şi complementară.
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (14) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 52. din Legea 134/2017 )

(15)Persoanele juridice ai căror agenţi constatatori au competenţă în stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice au obligaţia de a nominaliza, la solicitare, persoane care să constate şi să aplice contravenţia silvică, inclusiv măsuri complementare, după caz, în echipe mixte împreună cu un agent constatator/agenţi constatatori din cadrul persoanei juridice care a făcut solicitarea. Solicitarea se poate face pentru fapte care implică evaluarea volumului materialelor lemnoase sau confiscarea mijlocului de transport.
(la data 18-Jun-2017 Art. 19, alin. (14) din capitolul VII completat de Art. I, punctul 53. din Legea 134/2017 )

Art. 19

(1)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 15.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:

a)expedierea, transportul, primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără provenienţă legală, aşa cum este stabilită de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cuantumul amenzii fiind de 1.000-5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 m.c. inclusiv; 5.000-10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01-30,00 m.c. inclusiv, şi de 10.000-15.000 lei, pentru un volum de peste 30,01 m.c.;

b)expedierea, transportul, primirea, depozitarea materialelor lemnoase fără avize de însoţire a materialelor lemnoase sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală, aşa cum sunt prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu excepţia situaţiilor prevăzute de aceste norme, cuantumul amenzii fiind de 1.000-5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 m.c. inclusiv; 5.000-10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01-30,00 m.c. inclusiv, şi de 10.000-15.000 lei, pentru un volum de peste 30,01 m.c.;

c)primirea de către personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii căii ferate în vederea expedierii şi/sau expedierea materialelor lemnoase fără avizele de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

d)primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase fără avize de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

e)primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără provenienţă legală, aşa cum este stabilită de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

f)depunerea/acceptarea declaraţiei vamale de export pentru materiale lemnoase fără avizul de însoţire valabil sau, după caz, fără documentul comunitar echivalent avizului de însoţire, prevăzut de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

g)primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avize de însoţire valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

h)vânzarea şi/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără provenienţă legală sau fără avizele de însoţire valabile ori cu avize din care nu rezultă provenienţa legală sau documentele echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

i)expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase în mod repetat, în baza aceluiaşi aviz de însoţire. Repetabilitatea se demonstrează prin interogarea aplicaţiei Iwood Tracking, cu martori sau cu informaţii cu caracter oficial obţinute de la alte autorităţi ale statului;

j)se exceptează de la aplicabilitatea normelor privind circulaţia materialelor lemnoase materialul lemnos provenit din demolări de construcţii;

k)utilizarea tipurilor de pastă/cerneală la completarea avizelor de însoţire, rezistente la acţiunea factori externi sau care nu se pot şterge uşor prin mijloace mecanice.

(2)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei şi reţinerea în vederea stabilirii provenienţei şi/sau confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:

a)deţinerea de materiale lemnoase fără documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor cu privire la legalitatea provenienţei acestora, fără avize de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală sau fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de lege;

b)transportul materialelor lemnoase, după caz, cu aviz de însoţire a materialelor lemnoase a cărui valabilitate a expirat, cu aviz de însoţire fără cod unic online sau offline generat de aplicaţiile Sistemului informatizat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, şi înscris în aviz, cu excepţiile prevăzute de normele legale, cu aviz de însoţire în care nu s-au înscris data şi ora plecării transportului şi, respectiv, valabilitatea, în funcţie de distanţa până la destinaţie. În cazul în care pe avizul de însoţire este înscris codul offline şi online, generat de aplicaţia SUMAL, dar nu s-a înscris ora plecării transportului, sancţionarea se aplică fără confiscare;

c)transportul de materiale lemnoase ale căror caracteristici nu corespund cu cel puţin unul dintre elementele înscrise în avizul de însoţire referitoare la:

(i)volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranţelor;

(ii)specie/grupe de specii.

Sancţiunea complementară de confiscare se aplică asupra volumului, cu luarea în considerare a toleranţelor, care nu corespunde pe specii/grupe de specii cu care se depăşeşte volumul înscris în avizul de însoţire. Confiscarea se poate realiza valoric în condiţiile art. 22 alin. (7) sau fizic;

d)expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase din locurile identificate prin coordonate geografice, altele decât cele corespunzătoare provenienţei legale, cu excepţia situaţiilor generate de erori de localizare justificate obiectiv, inclusiv prin emiterea de coduri unice offline/online de la locul de încărcare a materialului lemnos. În situaţii bine justificate, cu acordul gărzii forestiere, se poate face transbordarea materialelor lemnoase din platforma primară într-o platformă de încărcare, noile coordonate geografice fiind comunicate gărzii forestiere şi postului de poliţie de pe raza localităţii respective;

e)expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase pentru care nu au fost introduse în aplicaţia informatică elementele prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund şi nu s-au obţinut codurile online şi/sau offline, după caz, cu excepţiile prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

f)transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, în mod repetat, de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

(3)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei şi cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză transportul realizat cu mijloace de transport feroviare şi navale, precum şi cele care au ca destinaţie exportul, în situaţia în care perioada de valabilitate a avizelor de însoţire care însoţesc transportul de materiale lemnoase depăşeşte perioada de executare a contractului de transport.

(4)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei până la 6.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase refuzul importatorului de a returna în ţara exportatoare cantitatea de mărfuri care depăşeşte cu mai mult de 10% volumul sau greutatea indicate în «licenţa pe suport de hârtie», precum şi «licenţa electronică», aşa cum sunt definite în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, denumit în continuare licenţa FLEGT, sau, după caz, duplicatul sau substitutul licenţei FLEGT, emis şi validat de autoritatea de acordare a licenţelor, pe cheltuiala importatorului.

(5)Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei introducerea în aplicaţiile informatice din SUMAL prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund şi/sau înscrierea în avizul de însoţire a materialelor lemnoase a unui număr de înmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv încărcat.

(6)Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se sancţionează după cum urmează:

a)neutilizarea SUMAL, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în caz de neconformare;

b)introducerea pe piaţă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta, aşa cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn sau produse din lemn, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, cu confiscarea lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta sau, după caz, cu interzicerea comercializării lemnului sau a produselor din lemn;

c)importul, transportul, deţinerea şi/sau prelucrarea şi comercializarea produselor din lemn prevăzute în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, exportate de ţările partenere stabilite conform regulamentului menţionat, în cazul în care transportul produselor respective nu este însoţit de o licenţă FLEGT sau, după caz, de duplicatul ori substitutul licenţei FLEGT, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 4 alin. (3) din regulamentul menţionat, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei şi cu confiscarea produselor din lemn;

d)nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiei de a utiliza un sistem «due diligence», astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu luarea în considerare a faptului că, la primul control efectuat asupra unui operator care nu a utilizat un sistem «due diligence», agentul constatator acordă un termen de maximum 45 de zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei şi cu suspendarea pentru o perioadă de maximum 12 luni a acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special;

e)neîndeplinirea de către o organizaţie de monitorizare a obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei. Sancţiunea se aplică organizaţiei de monitorizare;

f)transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei şi cu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

g)netransmiterea de către profesionişti a raportării lunare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei şi cu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

h)implementarea de către operator a propriului sistem «due diligence» care nu îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

i)neîndeplinirea de către operator a condiţiilor înscrise în sistemul «due diligence» pe care îl utilizează, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

j)neîndeplinirea de către comercianţi a obligaţiilor prevăzute pentru aceştia la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

k)neîndeplinirea de către operatorii economici a obligaţiei de a utiliza un sistem «due diligence» la momentul exploatării masei lemnoase pe picior, cu excepţia situaţiei în care operatorul realizează activităţi de exploatare prin prestaţii silvice, conform reglementărilor în vigoare, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

l)neîndeplinirea de către operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase, la momentul primirii în depozit, a obligaţiei de a verifica veridicitatea codului unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda, prin interogarea aplicaţiei SUMAL, cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei; materialele lemnoase primite fără cod unic valid se confiscă;

m)nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligaţiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; nu se sancţionează profesionistul care notifică structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la săvârşirea erorii materiale;

n)nedepunerea licenţei FLEGT pe suport hârtie sau în format electronic sau, după caz, a duplicatului ori substitutului licenţei FLEGT la autoritatea naţională competentă pentru primirea, verificarea şi acceptarea acesteia, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

o)încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul «due diligence» şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(7)În cazul neîndeplinirii/neimplementării de către operatorii economici a obligaţiilor prevăzute la alin. (6) lit. h)-k) într-un interval de 6 luni de la data constatării, cuantumul amenzii se dublează.

(8)Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (6) se fac de către personalul silvic cu competenţă în acest sens din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia.

(9)Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (6) lit. a), g), l) şi m) se fac şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii împuterniciţi din cadrul Jandarmeriei Române.

(10)Pentru contravenţiile constatate în timpul transportului materialelor lemnoase sancţiunea principală se aplică:

a)conducătorului autovehiculului rutier pe care este încărcat materialul lemnos sau al autovehiculului rutier care tractează orice părţi de autovehicule rutiere distinct înmatriculate/neînmatriculate pe care este încărcat materialul lemnos, conducătorului atelajului dacă fapta este cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) şi d), alin. (6) lit. c) sau art. 21 lit. k);

b)operatorului economic care realizează transportul, în cazul în care materialul lemnos se transportă cu mijloc de transport naval sau feroviar, după caz, dacă fapta este cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) şi d), alin. (6) lit. c) sau art. 21 lit. k);

c)operatorului economic emitent al documentelor de însoţire a materialelor lemnoase, în măsura în care fapta nu constituie infracţiune potrivit legii penale, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi i) şi alin. (2) lit. b)-e).

(11)Persoanele juridice ai căror agenţi constatatori au competenţă în stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice au obligaţia de a nominaliza, la solicitare, persoane care să constate şi să aplice contravenţia silvică, inclusiv măsuri complementare, după caz, în echipe mixte împreună cu un agent constatator/agenţi constatatori din cadrul persoanei juridice care a făcut solicitarea. Solicitarea se poate face pentru fapte care implică evaluarea volumului materialelor lemnoase.
(la data 28-Jul-2019 Art. 19 din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 146/2019 )

Art. 191

(1)Nu se sancţionează contravenţional primirea şi/sau depozitarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase al căror volum depăşeşte volumul înscris în avizul de însoţire al materialelor lemnoase, care însoţeşte transportul, cu luarea în considerare a toleranţelor admise de reglementările în vigoare la transportul materialelor lemnoase, dacă aceştia notifică garda forestieră teritorială în termen de maximum 24 de ore de la primirea bunurilor în cauză.

(2)Notificarea se realizează prin adresă scrisă, înregistrată la registratura gărzii forestiere competente teritorial, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3)Materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul determinat în condiţiile alin. (1) se depozitează separat de către primitor şi se predau, lunar, pe bază de proces-verbal de predare-primire, ocolului silvic de stat cu sediul social cel mai apropiat de depozitul în cauză.

(4)Ocolul silvic de stat are obligaţia valorificării potrivit legii a materialelor lemnoase primite în condiţiile alin. (3); sumele încasate din valorificarea materialelor lemnoase constituie venituri la bugetul de stat.

(5)Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică situaţiilor în care materialele lemnoase fără provenienţă legală sunt depistate de către autorităţile publice competente, în cursul exercitării atribuţiilor de control prevăzute de lege.
(la data 28-Jul-2019 Art. 19 din capitolul VII completat de Art. 1, punctul 6. din Legea 146/2019 )

Art. 20

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei şi reţinerea în vederea stabilirii provenienţei materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 8.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:(la data 20-Oct-2016 Art. 20 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

a)transportul materialelor lemnoase cu aviz de însoţire în care nu sunt precizate/completate corect data, aceeaşi cu data emiterii avizului, şi ora plecării ori care prezintă ştersături sau adăugări necertificate ori este completat cu încălcarea dispoziţiilor legale;

b)primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase cu aviz de însoţire a cărui valabilitate a expirat;

b)primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avize de însoţire sau cu avize întocmite cu încălcarea normelor legale;
(la data 20-Oct-2016 Art. 20, litera B. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

c)primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase cu aviz de însoţire în care nu sunt precizate/completate corect data, aceeaşi cu data emiterii avizului, şi ora plecării ori cu ştersături sau adăugări necertificate;

d)comercializarea materialelor lemnoase în afara pieţelor, târgurilor, oboarelor, burselor de mărfuri şi altora asemenea, autorizate conform normelor privind circulaţia materialelor lemnoase.

(la data 18-Jun-2017 Art. 20 din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 54. din Legea 134/2017 )

Art. 21

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a)permiterea comercializării materialelor lemnoase şi/sau pomilor de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform normelor privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;

a)permiterea comercializării materialelor lemnoase şi/sau pomilor de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, în vigoare;
(la data 20-Oct-2016 Art. 21, litera A. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

a)permiterea comercializării materialelor lemnoase şi/sau pomilor de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, în vigoare;
(la data 28-Jul-2019 Art. 21, litera A. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 146/2019 )

b)neîmprejmuirea de către deţinători a depozitelor, a altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau a instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;

c)nedeţinerea sau necompletarea la zi a registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;

c)nedeţinerea registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase sau neînscrierea la zi şi în ordine cronologică în acesta a avizelor de însoţire de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;
(la data 20-Oct-2016 Art. 21, litera C. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

c)nedeţinerea registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase sau neînscrierea la zi şi în ordine cronologică în acesta a avizelor de însoţire de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;
(la data 28-Jul-2019 Art. 21, litera C. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 146/2019 )

d)nerespectarea de către emitenţi a prevederilor legale privind modul de completare şi eliberare a avizelor de însoţire a materialelor lemnoase;

d)nerespectarea de către emitenţi a prevederilor legale privind modul de completare şi eliberare a avizelor de însoţire a materialelor lemnoase, numai dacă prin această faptă nu se pot stabili cantităţile transportate şi provenienţa acestora;
(la data 28-Jul-2019 Art. 21, litera D. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 146/2019 )

e)prezentarea la autoritatea vamală a avizului de însoţire ori a documentului echivalent acestuia întocmit cu încălcarea prevederilor normelor privind circulaţia materialelor lemnoase sau conţinând neconcordanţe cu datele înscrise în declaraţia vamală ori în permisele vamale eliberate sau în documentele anexate la acestea;

f)neprezentarea de către transportator a avizului de însoţire în vederea efectuării controlului vamal al materialelor lemnoase exportate;

g)nepredarea în custodie la structura teritorială competentă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn de către persoanele juridice care le deţin, în cazul încetării activităţii pentru care au fost confecţionate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a retragerii avizului structurii teritoriale competente a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

g)nepredarea în custodie, în termen de 15 zile, la structura teritorială competentă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn şi a documentelor cu regim special nefolosite, de către persoanele juridice care le deţin, în cazul încetării activităţii pentru care au fost confecţionate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a aplicării sancţiunii complementare de retragere a autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic, după caz;
(la data 20-Oct-2016 Art. 21, litera G. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

g)nepredarea în custodie, în termen de 30 de zile, la structura teritorială competentă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn şi a documentelor cu regim special nefolosite, de către persoanele juridice care le deţin, în cazul încetării activităţii pentru care au fost confecţionate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a aplicării sancţiunii complementare de retragere a autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic, după caz;
(la data 18-Jun-2017 Art. 21, litera G. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 55. din Legea 134/2017 )

g)nepredarea în custodie, în termen de 30 de zile, la structura teritorială competentă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn şi a documentelor cu regim special nefolosite, de către persoanele juridice care le deţin, în cazul încetării activităţii pentru care au fost confecţionate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a aplicării sancţiunii complementare de retragere a autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic, după caz;
(la data 28-Jul-2019 Art. 21, litera G. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 146/2019 )

h)nerespectarea prevederilor legale privind declararea pierderii, furtului sau distrugerii formularelor cu regim special ori documentelor de provenienţă, a celor de însoţire, precum şi a registrului de intrări-ieşiri de materiale lemnoase, prevăzute de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;

i)transportul de la locul de recoltare a materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;

i)transportul de la locul de recoltare a pomilor de Crăciun recoltaţi de pe teritoriul naţional şi a materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare; pomii de Crăciun se confiscă.
(la data 20-Oct-2016 Art. 21, litera I. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

i)transportul de la locul de recoltare al pomilor de Crăciun recoltaţi de pe teritoriul naţional şi al materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare; pomii de Crăciun se confiscă şi se valorifică prin vânzare directă;
(la data 18-Jun-2017 Art. 21, litera I. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 55. din Legea 134/2017 )

i)transportul de la locul de recoltare al pomilor de Crăciun recoltaţi de pe teritoriul naţional şi al materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare; pomii de Crăciun se confiscă şi se valorifică prin vânzare directă;
(la data 28-Jul-2019 Art. 21, litera I. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 146/2019 )

j)refuzul expeditorului de a plăti cheltuielile de transport al materialelor lemnoase confiscate în condiţiile legii, la locul de păstrare în custodie stabilit de agentul constatator;

j)refuzul expeditorului de a plăti cheltuielile de transport, descărcare şi manipulare a materialelor lemnoase confiscate în condiţiile legii, la locul de păstrare în custodie stabilit de agentul constatator;
(la data 28-Jul-2019 Art. 21, litera J. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 146/2019 )

k)refuzul transportatorului de a transporta materialele lemnoase confiscate/reţinute în vederea confiscării la locul indicat de agentul constatator.

k)refuzul transportatorului de a transporta materialele lemnoase confiscate/reţinute în vederea confiscării sau mijlocul de transport confiscat la locul indicat de agentul constatator;
(la data 18-Jun-2017 Art. 21, litera K. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 55. din Legea 134/2017 )

l)nedeţinerea/neprezentarea registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase la punctele de lucru ale deţinătorilor depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase sau neprezentarea acestuia organelor de control.
(la data 20-Oct-2016 Art. 21, litera K. din capitolul VII completat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

l)neprezentarea organelor de control a registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase la punctele de lucru ale deţinătorilor depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase.
(la data 18-Jun-2017 Art. 21, litera L. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 55. din Legea 134/2017 )

CAPITOLUL VIII: Constatarea contravenţiilor silvice şi aplicarea sancţiunilor

Art. 22

(1)În cazul în care agenţii constatatori constată că în timpul transportului cu mijloace feroviare sau navale materialele lemnoase nu sunt însoţite de avizul de însoţire ori de documentul comunitar echivalent acestuia, prevăzut în normele privind circulaţia materialelor lemnoase, sau că nu au provenienţă legală, confiscarea materialelor lemnoase se realizează după sosirea lor în staţia/portul de destinaţie, la locul prevăzut pentru descărcare, cu anunţarea în scris a destinatarului despre confiscare, de către personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii/căpitanul portului, după caz.

(2)Materialele lemnoase reţinute/confiscate în condiţiile legii de agenţi constatatori vor fi date în custodie ocolului silvic celui mai apropiat de locul confiscării.

(3)În cazul în care la ocolul silvic prevăzut la alin. (2) nu există spaţii adecvate şi/sau mijloace de încărcare-descărcare, agentul constatator stabileşte de comun acord cu ocolul silvic respectiv un alt spaţiu pentru deţinerea în custodie a materialului lemnos confiscat sau reţinut în vederea confiscării, inclusiv în spaţiile deţinătorului, cu acceptul acestuia.

(4)Dacă materialele lemnoase reţinute/confiscate se află în mijloace de transport, transportatorul este obligat să le transporte, pe cheltuiala expeditorului, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.

(la data 28-Jul-2019 Art. 22, alin. (4) din capitolul VIII abrogat de Art. 1, punctul 9. din Legea 146/2019 )

(41)În cazul confiscării mijlocului de transport, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul confiscării, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.
(la data 18-Jun-2017 Art. 22, alin. (4) din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 56. din Legea 134/2017 )

(5)Dacă materialele lemnoase reţinute/confiscate nu se află în mijloace de transport, agentul constatator va înştiinţa cel mai apropiat ocol silvic, care asigură ridicarea, transportarea şi depozitarea acestora. Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, transportarea şi depozitarea materialelor lemnoase reţinute/confiscate se acoperă din sumele rezultate în urma valorificării materialelor lemnoase reţinute/confiscate.

(5)Dacă materialele lemnoase reţinute/confiscate nu se află în mijloace de transport, agentul constatator va dispune cu privire la ridicarea, transportarea şi depozitarea acestora. Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, transportarea şi depozitarea materialelor lemnoase reţinute/confiscate se acoperă din sumele rezultate în urma valorificării materialelor lemnoase reţinute/confiscate.
(la data 18-Jun-2017 Art. 22, alin. (5) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 57. din Legea 134/2017 )

(6)În cazul aplicării sancţiunii complementare a confiscării, pentru materialele lemnoase care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei în termenul legal, în numerar sau prin virament, în contul indicat în procesul-verbal.

(la data 19-Feb-2014 Art. 22, alin. (6) din capitolul VIII a fost in legatura cu Ordinul 19/2014 )

(la data 31-Jan-2019 Art. 22, alin. (6) din capitolul VIII a fost in legatura cu Ordinul 83/2019 )

(7)Calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la alin. (6) se face la preţuri de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite anual în raport cu valoarea de circulaţie a materialelor lemnoase, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza preţului pieţei, rezultat prin calcularea mediei ultimelor preţuri de vânzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publică, care au vândut sortimentul respectiv în ultimele 6 luni.

(la data 19-Feb-2015 Art. 22, alin. (7) din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 167/2015 )

(la data 09-Feb-2016 Art. 22, alin. (7) din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 152/2016 )

(la data 10-Jan-2017 Art. 22, alin. (7) din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2416/2016 )

(la data 14-Feb-2018 Art. 22, alin. (7) din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 45/2018 )

(8)În cazul neachitării contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la alin. (6), instituţia din care face parte agentul constatator comunică debitul la organul fiscal teritorial competent în vederea executării silite, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare.

Art. 23

Sancţiunea amenzii contravenţionale se aplică şi persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor majorându-se de 5 ori, cu excepţia acelora prevăzute numai pentru persoane juridice.

Art. 23

În cazul în care contravenientul este persoană juridică, cuantumul pentru amenda contravenţională aplicabilă se stabileşte în intervalul determinat prin majorarea de 5 ori a nivelului minim, respectiv maxim al amenzii prevăzute pentru persoane fizice pentru aceeaşi faptă, cu excepţia acelora prevăzute numai pentru persoane juridice.
(la data 20-Oct-2016 Art. 23 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(la data 18-Jun-2017 Art. 23 din capitolul VIII abrogat de Art. I, punctul 58. din Legea 134/2017 )

Art. 231

Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei neidentificarea de către structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a pădurilor care au făcut parte din categoria vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier, pentru a fi incluse în fondul forestier. Identificarea pădurilor care au făcut parte din categoria vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier şi nominalizarea agenţilor constatatori care stabilesc şi sancţionează contravenţia silvică se fac în baza metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(la data 18-Jun-2017 Art. 23 din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 59. din Legea 134/2017 )

Art. 24

(1)Au obligaţia şi dreptul să efectueze controlul, să constate contravenţiile silvice şi să aplice sancţiunile prevăzute în prezenta lege următorii agenţi constatatori:

a)personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor sale teritoriale cu specific silvic, împuternicit în acest scop;

b)personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi al structurilor sale teritoriale cu specific silvic - pentru contravenţiile silvice săvârşite în fondul forestier pe care îl administrează/prestează servicii silvice sau pe care îl preia în vederea administrării/asigurării serviciilor silvice, precum şi pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulaţia materialelor lemnoase;

b)personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi al unităţilor şi subunităţilor acesteia, precum şi personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice de stat ai altor administratori de fond forestier proprietate publică a statului - pentru contravenţiile silvice săvârşite în fondul forestier pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice, în vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional, precum şi pentru contravenţiile silvice identificate cu ocazia controlului la circulaţia materialelor lemnoase;
(la data 20-Oct-2016 Art. 24, alin. (1), litera B. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

b)personalul silvic din cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului - pentru contravenţiile silvice săvârşite în fondul forestier pe care îl administrează/prestează servicii silvice sau pe care îl preia în vederea administrării/asigurării serviciilor silvice, precum şi pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulaţia materialelor lemnoase;
(la data 18-Jun-2017 Art. 24, alin. (1), litera B. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 134/2017 )

c)personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior şi al ocoalelor silvice private - pentru contravenţiile silvice săvârşite în fondul forestier pe care îl administrează/prestează servicii silvice, precum şi pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulaţia materialelor lemnoase;

c)personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior şi al ocoalelor silvice de regim - pentru contravenţiile silvice săvârşite în fondul forestier pe care îl administrează sau în care asigură servicii silvice, în vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional, precum şi pentru contravenţiile silvice identificate cu ocazia controlului la circulaţia materialelor lemnoase;
(la data 20-Oct-2016 Art. 24, alin. (1), litera C. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

c)personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior şi al ocoalelor de regim - pentru contravenţiile silvice săvârşite în fondul forestier pe care îl administrează/prestează servicii silvice, precum şi pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulaţia materialelor lemnoase;
(la data 18-Jun-2017 Art. 24, alin. (1), litera C. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 134/2017 )

d)ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), art. 8 alin. (1) lit. a) şi b), art. 9, 11, 12 şi 19-21;

d)ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. a), b), c) şi e), art. 8, 9, 11, 12, art. 17 lit. b) şi c), art. 19 alin. (1)-(3), alin. (4) lit. a), f), g), l) şi m), art. 20 şi 21;
(la data 20-Oct-2016 Art. 24, alin. (1), litera D. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

d)ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) şi b), art. 51 lit. b), art. 6 lit. c) şi d), art. 7 alin. (1) lit. a)-c) şi e), art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 15 alin. (1) lit. f), art. 16 alin. (1) lit. a), b) şi e), art. 17 lit. c) şi d), art. 19 alin. (1)-(3), alin. (4) lit. a), g), l) şi m) şi art. 21;
(la data 18-Jun-2017 Art. 24, alin. (1), litera D. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 134/2017 )

d1)ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) şi e), art. 8, 9, 11, 12, art. 17 lit. b) şi c), art. 19 alin. (1)-(3), art. 20 şi 21;
(la data 20-Oct-2016 Art. 24, alin. (1), litera D. din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

d1)ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 lit. b), art. 11 lit. d), art. 12 lit. f) şi h), art. 19 alin. (1)-(3) şi art. 21;
(la data 18-Jun-2017 Art. 24, alin. (1), litera D^1. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 134/2017 )

e)ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. a) şi b), art. 11 lit. a)- d), art. 12, art. 17 lit. b) şi c), art. 20 lit. d) şi art. 21 lit. a) şi b);

e)ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8, 9, 11, 12, art. 17 lit. b) şi c), art. 19 alin. (1)-(3), alin. (4) lit. a), f), g), l) şi m), art. 20 şi 21;
(la data 20-Oct-2016 Art. 24, alin. (1), litera E. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

e)ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9, art. 11, art. 12, art. 17 lit. c), art. 19 alin. (1)-(3) şi art. 21;
(la data 18-Jun-2017 Art. 24, alin. (1), litera E. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 60. din Legea 134/2017 )

f)personalul silvic din cadrul structurilor de administrare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, împuternicit în acest scop - pentru contravenţiile silvice săvârşite în parcul pe care îl administrează, precum şi pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulaţia materialelor lemnoase;

g)ofiţerii şi subofiţerii din cadrul serviciilor profesioniste - pentru situaţii de urgenţă, pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. b), art. 10 lit. a) şi art. 11 lit. c).

g)ofiţerii şi subofiţerii din cadrul serviciilor profesioniste - pentru situaţii de urgenţă, pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. b), art. 10 lit. a) şi art. 11 lit. b).
(la data 15-Oct-2010 Art. 24, alin. (1), litera G. din capitolul VIII rectificat de Actul din Rectificare din 2010 )

g)ofiţerii şi subofiţerii din cadrul serviciilor profesioniste - pentru situaţii de urgenţă, pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. b) şi art. 10 lit. a);
(la data 20-Oct-2016 Art. 24, alin. (1), litera G. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(11)Oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulaţiei materialului lemnos, se efectuează cu respectarea competenţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(11)Oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulaţiei materialului lemnos, se efectuează cu respectarea competenţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) lit. a); oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulaţiei materialului lemnos, de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) lit. a) se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al autorităţii publice centrale pentru afaceri interne.
(la data 18-Jun-2017 Art. 24, alin. (1^1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 61. din Legea 134/2017 )

(12)Oprirea autovehiculelor pe drumurile forestiere, în vederea exercitării controlului circulaţiei materialului lemnos, se face de către agenţii constatatori prevăzuţi la alin. (1).
(la data 20-Oct-2016 Art. 24, alin. (1) din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(2)Agenţii constatatori prevăzuţi la alin. (1) lit. a)- c) şi f) îndeplinesc o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi primesc o legitimaţie de control de la instituţia din care fac parte.

(3)Legitimaţia de serviciu a agenţilor constatatori prevăzuţi la alin. (1) lit. d), e) şi g) constituie legitimaţia de control, prevăzută de prezenta lege.

Art. 25

(1)Agentul constatator care aplică sancţiunea dispune şi reţinerea/confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţiile silvice, în condiţiile legii. În toate situaţiile agentul constatator descrie în procesul-verbal de constatare a contravenţiei silvice bunurile supuse confiscării şi ia în privinţa lor măsurile de conservare sau de valorificare, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal.

(2)Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate şi, dacă acestea aparţin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor menţiona, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.

Art. 26

(1)Contravenţia silvică se constată printr-un proces-verbal încheiat de agentul constatator.

(2)Agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare a contravenţiei silvice. Obiecţiunile contravenientului se consemnează distinct în procesul-verbal de constatare a contravenţiei silvice la rubrica "Obiecţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

(3)Procesul-verbal de constatare a contravenţiei silvice se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor, sub semnătură.

(4)În lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice în acest mod.

Art. 27

(1)Procesul-verbal de constatare a contravenţiei silvice se înmânează sau se comunică în copie contravenientului şi, dacă este cazul, părţii vătămate şi proprietarului bunurilor confiscate.

(2)Comunicarea se face de către instituţia din care face parte agentul constatator, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării, prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la sediul contravenientului. Afişarea se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

(3)În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost obligat la plata despăgubirilor pentru prejudiciul adus pădurii, odată cu procesul-verbal i se înmânează/comunică şi înştiinţarea de plată.

(4)În înştiinţarea de plată se face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii şi, după caz, a despăgubirilor, în termen de 30 de zile de la comunicare sau de 15 zile de la soluţionarea contestaţiei, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită în condiţiile legii.

(5)În cazul neachitării amenzii, instituţia din care face parte agentul constatator comunică debitul la organul fiscal teritorial competent în vederea executării silite, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare.

(6)În cazul neachitării despăgubirilor pentru pagube aduse pădurii, ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice comunică debitul la organul fiscal teritorial competent, în vederea executării silite, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

(6)În cazul neachitării despăgubirilor pentru pagube aduse pădurii, ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice transmite, în vederea executării silite, titlul executoriu organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru despăgubirile stabilite în sarcina persoanelor juridice, sumele astfel realizate constituind venit la bugetul de stat, şi către organele fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale, pentru despăgubirile stabilite în sarcina persoanelor fizice, sumele astfel realizate constituind venit la bugetul local, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
(la data 20-Oct-2016 Art. 27, alin. (6) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(7)Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face astfel:

a)de către instituţia din care face parte agentul constatator, dacă nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice în termenul prevăzut de lege;

b)de către instanţa judecătorească, în celelalte cazuri.

Art. 28

(1)Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(2)În procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor silvice se indică atât contul de venituri al bugetului de stat, în care se virează suma, cât şi codul fiscal al persoanei juridice din care face parte agentul constatator.

Art. 29

(1)Plata amenzii se face la casieria ocolului silvic în al cărui teritoriu de competenţă s-a săvârşit contravenţia silvică, la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora contravenienţii îşi au sediul sau domiciliul fiscal ori la casieriile autorităţilor administraţiei publice, atât în numerar, cât şi prin virament.

(2)Contravenientul este obligat să depună la instituţia din care face parte agentul constatator chitanţa de plată a amenzii stabilite prin procesul-verbal de contravenţie silvică şi să plătească despăgubirile pentru prejudiciile produse prin săvârşirea contravenţiei silvice.

Art. 30

(1)Sancţiunea contravenţională se stabileşte şi se aplică de către agentul constatator.

(2)În situaţia în care prin contravenţia săvârşită s-a produs un prejudiciu, contravenientul este obligat la plata valorii despăgubirii.

(3)Valoarea despăgubirii se calculează de către:

a)agentul constatator, dacă acesta este personal silvic;

b)ocolul silvic pe al cărui teritoriu de competenţă a fost săvârşită fapta, în celelalte cazuri.

(4)În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), instituţia din care face parte agentul constatator solicită în scris ocolului silvic să efectueze calculul valorii despăgubirilor, care are obligaţia de a răspunde solicitării în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

(5)Calculul despăgubirilor pentru prejudicii aduse pădurii se face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007.

(6)Pe lângă sancţiunea aplicată şi plata valorii despăgubirilor, în cazul contravenţiilor silvice pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) şi f), art. 9 lit. a), c) şi d), art. 11 lit. a) şi d), art. 12, art. 13, art. 16 lit. a), art. 17 lit. a), d) şi e), contravenientul este obligat să realizeze lucrările necesare pentru readucerea la starea iniţială a fondului forestier sau, după caz, să suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrări.

(6)Pe lângă sancţiunea aplicată şi plata valorii despăgubirilor, în cazul contravenţiilor silvice pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) şi f), art. 9 lit. a), c) şi d), art. 11 lit. a) şi d), art. 12, art. 17 lit. a), d), e) şi f), contravenientul este obligat să realizeze lucrările necesare pentru readucerea la starea iniţială a fondului forestier, la starea prevăzută de reglementările în vigoare sau, după caz, să suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrări.
(la data 20-Oct-2016 Art. 30, alin. (6) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(6)Pe lângă sancţiunea aplicată şi plata valorii despăgubirilor, în cazul contravenţiilor silvice pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) şi f), art. 9 lit. a), c) şi d), art. 11 lit. a) şi d), art. 12, art. 17 lit. a), d) şi e), contravenientul este obligat să realizeze lucrările necesare pentru readucerea la starea iniţială a fondului forestier, la starea prevăzută de reglementările în vigoare sau, după caz, să suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrări.
(la data 18-Jun-2017 Art. 30, alin. (6) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 62. din Legea 134/2017 )

(7)Lucrările necesare pentru readucerea la starea iniţială a fondului forestier şi valoarea estimată a acestora se stabilesc de către agentul constatator sau, după caz, de către ocolul silvic pe al cărui teritoriu de competenţă a fost săvârşită fapta.

Art. 31

(1)În caz de constatare a nulităţii procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice, bunurile confiscate se restituie de îndată celui în drept.

(2)Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) au fost valorificate, instanţa va dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor.

Art. 32

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Art. 33

(1)Plângerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită fapta, în condiţiile legii.

(2)Plângerea şi celelalte acte de procedură privind soluţionarea acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Art. 34

Sumele încasate din plata amenzilor la contravenţiile silvice se distribuie după cum urmează:

a)20% se varsă în contul persoanei juridice în structura căreia îşi desfăşoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda;

b)80% se varsă la bugetul de stat, în cazul contravenţiilor săvârşite de către persoanele juridice sau, după caz, la bugetul local pentru contravenţiile săvârşite de către persoanele fizice.

Sumele încasate din plata amenzilor la contravenţiile silvice se varsă la bugetul de stat, în cazul contravenţiilor săvârşite de către persoanele juridice, sau, după caz, la bugetul local, pentru contravenţiile săvârşite de către persoanele fizice.
(la data 01-Jan-2012 Art. 34 din capitolul VIII modificat de Art. X, punctul 1. din Ordonanta urgenta 71/2011 )

Art. 34

Sumele încasate din plata amenzilor la contravenţiile silvice se distribuie după cum urmează:

a)20% se varsă în contul persoanei juridice în structura căreia îşi desfăşoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda;

b)80% se varsă la bugetul de stat în cazul contravenţiilor săvârşite de către operatorii economici sau, după caz, la bugetul local pentru contravenţiile săvârşite de către persoanele fizice.
(la data 18-Jun-2017 Art. 34 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 63. din Legea 134/2017 )

Art. 35

Valorificarea bunurilor confiscate, cu excepţia materialelor lemnoase, se face conform reglementărilor privind modul şi condiţiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Art. 36

(1)Materialele lemnoase confiscate, precum şi cele abandonate se valorifică prin licitaţie, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către ocolul silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie. Agentul fiscal local va fi invitat să facă parte din comisia de licitaţie.

(1)Materialele lemnoase confiscate, precum şi cele abandonate se valorifică prin licitaţie, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către:

a)unităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sau de structurile de administrare pentru ceilalţi administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului, pe raza cărora s-au depozitat materialele lemnoase în custodie;

b)ocolul silvic de regim, pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie.
(la data 20-Oct-2016 Art. 36, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(2)Pentru desfăşurarea licitaţiei prevăzute la alin. (1), ocolul silvic are obligaţia de a întocmi documentaţia de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase şi de a distribui sumele încasate conform prevederilor prezentei legi. Licitaţia se anunţă în mass-media locală şi prin afişe la sediile unităţilor administrativ-teritoriale şi al ocolului silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării. Licitaţia se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunţării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitaţie se poate vinde prin negociere.

(2)Pentru desfăşurarea licitaţiei, entităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a întocmi documentaţia de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase şi de a distribui sumele încasate conform prevederilor prezentei legi. Licitaţia se anunţă în mass-media locală şi prin afişe la sediile autorităţilor publice ale unităţilor administrativ-teritoriale şi al ocolului silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării. Licitaţia se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunţării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitaţie se poate vinde prin negociere.
(la data 20-Oct-2016 Art. 36, alin. (2) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(3)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lemnul de foc şi pomii de Crăciun confiscaţi. Lemnul de foc confiscat se valorifică în următoarea ordine de priorităţi: creşe, grădiniţe, şcoli, case de copii, cămine de bătrâni, spitale, primării, pentru nevoile proprii ale acestora. Pomii de Crăciun confiscaţi se valorifică de urgenţă, prin licitaţie sau prin negociere, fără a fi obligatorie publicitatea prevăzută la alin. (2).

(4)Valorificarea materialelor lemnoase prevăzute la alin. (3) se face la preţuri stabilite în raport cu valoarea de circulaţie a materialelor lemnoase confiscate, aprobate anual de conducerea structurii teritoriale competente a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5)Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate, rămase după deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitaţiei şi transport, după caz, precum şi sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se distribuie astfel:

a)35% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate rămân la dispoziţia persoanei juridice în structura căreia îşi desfăşoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda sau a realizat confiscarea;

b)65% la bugetul de stat, în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privată dacă proprietarul este contravenient, precum şi în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror provenienţă nu poate fi stabilită.

(5)Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate, rămase după deducerea cheltuielilor de custodie, organizarea licitaţiei şi transport, după caz, precum şi sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se varsă la bugetul de stat, în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privată dacă proprietarul este contravenient, precum şi în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror provenienţa nu poate fi stabilită.
(la data 01-Jan-2012 Art. 36, alin. (5) din capitolul VIII modificat de Art. X, punctul 2. din Ordonanta urgenta 71/2011 )

Art. 36

(1)Ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate, precum şi a celor abandonate este obligat să doneze volumul confiscat către instituţiile publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia.

(2)În termen de 3 zile lucrătoare de la confiscare, ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate notifică simultan instituţiile publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia cu privire la volumul confiscat, specia/grupa de specii şi sortimentul dimensional şi solicită fiecărei instituţii volumul, specia şi sortimentul/sortimentele dimensionale necesare, cu încadrarea în specificaţiile transmise în notificare.

(3)Instituţiile prevăzute la alin. (1) pot solicita în scris ocolului silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate şi a celor abandonate volumul de materiale lemnoase pe specii/grupe de specii şi în sortimentul/sortimentele dimensionale necesare, în termen de maximum 7 zile de la data înregistrării notificării.

(4)Donaţia materialelor lemnoase confiscate şi a celor abandonate către instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se face în următoarea ordine:

a)grădiniţe, creşe şi case de copii;

b)şcoli şi licee;

c)case şi azile de bătrâni;

d)primării;

e)unităţi militare.

(5)Materialele lemnoase confiscate care nu pot fi valorificate prin donaţie în condiţiile alin. (1)-(4) se valorifică prin licitaţie, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către:

a)unităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sau de structurile de administrare pentru ceilalţi administratori a; fondului forestier proprietate publică a statului pe raza cărora sau depozitat materialele lemnoase în custodie;

b)ocolul silvic de regim pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie.

(6)Pentru desfăşurarea licitaţiei, entităţile prevăzute la alin. (5) au obligaţia de a întocmi documentaţia de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase şi de a distribui sumele încasate conform prevederilor prezentei legi. Licitaţia se anunţă pe site-urile nominalizate în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică şi prin afişare la sediile autorităţilor publice ale unităţilor administrativ-teritoriale şi la sediul ocolului silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării. Preţurile de pornire la licitaţie se aprobă de entităţile prevăzute la alin. (1), în funcţie de valoarea de piaţă a materialelor lemnoase confiscate. Licitaţia se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunţării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitaţie se poate vinde prin negociere operatorilor economici sau direct persoanelor fizice, sub preţul de pornire la licitaţie cu cel mult 10%.

(7)Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate care nu au făcut obiectul donaţiei, rămase după deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitaţiei şi transport, după caz, precum şi sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se distribuie astfel:

a)35% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate rămân la dispoziţia persoanei juridice în structura căreia îşi desfăşoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda sau a realizat confiscarea;

b)65% la bugetul de stat, în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privată dacă proprietarul este contravenient, precum şi în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror provenienţă nu poate fi stabilită.

(8)Sumele prevăzute la alin. (7) lit. a) şi la art. 34 lit. a) se virează în fondul de stimulare a agenţilor constatatori din cadrul persoanelor juridice din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1); normele metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulare a agenţilor constatatori se aprobă prin ordin al conducătorului fiecărei autorităţi publice din care fac parte agenţii constatatori/decizie/orice act administrativ emis în acest sens.
(la data 18-Jun-2017 Art. 36 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 64. din Legea 134/2017 )

Art. 37

(1)Materialul lemnos confiscat a cărui provenienţă se identifică se pune la dispoziţia proprietarului de drept, dacă acesta nu este contravenient.

(2)Contravenientul este obligat la plata cheltuielilor de depozitare şi pază pe perioada custodiei pentru materialele lemnoase prevăzute la alin. (1).

Art. 38

(1)Pentru motive temeinice instanţa poate acorda un termen de plată a amenzii de cel mult 30 de zile sau poate dispune eşalonarea plăţii într-un termen de cel mult 3 luni.

(2)Hotărârea instanţei este definitivă şi executorie.

Art. 39

(1)Dacă agentul constatator apreciază că fapta a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizează organul de urmărire penală competent.

(2)În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanţă că ea constituie contravenţie, actul de sesizare ori de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluţia, ordonanţa sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenţia silvică, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii.

(3)Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

(3)Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei.
(la data 20-Oct-2016 Art. 39, alin. (3) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(la data 18-Jun-2017 Art. 39, alin. (3) din capitolul VIII abrogat de Art. I, punctul 65. din Legea 134/2017 )

Art. 40

(1)Sumele prevăzute la art. 34 lit. a) şi art. 36 alin. (5) lit. a), în cadrul fiecărei persoane juridice din care fac parte agenţii constatatori, se constituie un fond de stimulare a personalului silvic/agenţilor constatatori, în condiţiile legii.

(2)Norma metodologică privind constituirea şi utilizarea fondului de premiere prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(la data 01-Jan-2012 Art. 40 din capitolul VIII abrogat de Art. X, punctul 3. din Ordonanta urgenta 71/2011 )

CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale

Art. 41

Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

Art. 42

(1)Contravenţiile silvice se constată de agenţii constatatori prin procese-verbale de constatare a contravenţiei silvice, încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circulă astfel: exemplarul 1 la contravenient, exemplarul 2 la organul fiscal teritorial competent în vederea executării silite, dacă nu au fost achitate în termen amenda şi eventualele despăgubiri, iar exemplarul 3 rămâne la instituţia din care face parte agentul constatator.

(1)Contravenţiile silvice se constată de agenţii constatatori prin procese-verbale de constatare a contravenţiei silvice, încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circulă astfel: exemplarul 1 la instituţia din care face parte agentul constatator, exemplarul 2 la contravenient, iar exemplarul 3 rămâne la instituţia din care aparţine agentul constatator. Instituţia din care face parte agentul constatator transmite exemplarul 1 al procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice organului fiscal teritorial competent, în situaţia neachitării în termenul legal a amenzii şi a eventualelor despăgubiri.
(la data 20-Oct-2016 Art. 42, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(1)Contravenţiile silvice se constată de agenţii constatatori prin procese-verbale de constatare a contravenţiei silvice, încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circulă astfel: exemplarul 1 la instituţia din care face parte agentul constatator, exemplarul 2 la contravenient, iar exemplarul 3 rămâne la instituţia din care face parte agentul constatator. Instituţia din care face parte agentul constatator transmite exemplarul 1 al procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice organului fiscal central competent, în situaţia neachitării în termenul legal a amenzii.
(la data 18-Jun-2017 Art. 42, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 66. din Legea 134/2017 )

(2)Modelul şi conţinutul formularului tipizat de proces-verbal de constatare a contravenţiei silvice sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3)Modelul şi conţinutul formularului de înştiinţare de plată sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4)În cazul reţinerii în vederea stabilirii provenienţei şi/sau confiscării materialelor lemnoase sau altor produse nelemnoase, precum şi în cazul dării în custodie a materialelor lemnoase reţinute/confiscate, agentul constatator încheie procesul-verbal de reţinere/confiscare/dare în custodie, după caz, pe formular tipizat.

(5)Pentru probarea provenienţei materialelor lemnoase reţinute, agentul constatator stabileşte un termen care nu poate fi mai mare de 3 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de reţinere.

(6)Modelul şi conţinutul formularului tipizat de proces-verbal de reţinere/confiscare/dare în custodie este prevăzut în anexa nr. 3.

(7)Tipărirea formularelor prevăzute la alin. (2), (3) şi (6) se realizează de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. care va asigura distribuirea acestora contra cost instituţiilor din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1).

(8)Până la confecţionarea şi distribuirea formularelor prevăzute la alin. (7), agenţii constatatori folosesc în activitatea de constatare a contravenţiilor silvice formularele tipizate utilizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către instituţiile din care fac parte agenţii constatatori.

(9)Modelul şi conţinutul legitimaţiei de control prevăzute la art. 24 alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 43

(1)În scopul urmăririi modului de soluţionare a contravenţiilor silvice şi pentru a asigura posibilitatea identificării de către agenţii constatatori a situaţiilor de repetare a aceleiaşi fapte de către contravenient, pentru aplicarea sancţiunilor majorate/complementare, după caz, se constituie o bază de date în sistem electronic la care au acces toţi agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1).

(1)În scopul urmăririi modului de soluţionare a contravenţiilor silvice şi pentru a asigura posibilitatea identificării de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) a situaţiilor de repetare a aceleiaşi fapte de către contravenient, pentru aplicarea sancţiunilor majorate/complementare, după caz, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură, în cadrul SUMAL, realizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice, denumit în continuare SNEICS.
(la data 20-Oct-2016 Art. 43, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(11)Agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) au drept de interogare a SNEICS.

(12)Implementarea datelor referitoare la contravenţiile constatate şi sancţionate se face de către reprezentanţii instituţiilor din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1); sancţiunile de natură contravenţională se transpun în puncte de penalizare; punctele de penalizare stabilite în funcţie de cuantumul cu care se sancţionează fapta şi procedura de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.
(la data 20-Oct-2016 Art. 43, alin. (1) din capitolul IX completat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

(2)Elementele necesare constituirii bazei de date prevăzute la alin. (1), competenţele de acces la această bază de date, precum şi orice alte proceduri referitoare la gestionarea ei se stabilesc prin protocoale încheiate între autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi instituţiile din care fac parte agenţii constatatori, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3)Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice sancţionate în temeiul prezentei legi se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, la cererea agenţilor constatatori, în scopul exercitării atribuţiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 44

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 44

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.
(la data 20-Oct-2016 Art. 44 din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 41. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

Art. 45

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 46

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

ANEXA Nr. 1:

Seria ....... Nr. .......

PROCES-VERBAL de constatare a contravenţiei silvice

Încheiat astăzi ...... luna ............. anul ....... în localitatea ...................................

1..............................................................................................................................................

2...............................................................................................................................................

3.................................................................................................................................................

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al ................................................., am constatat că:

Făptuitorul ............................................................, cu sediul ........................................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. ..........................., cod fiscal ....................., reprezentat prin numitul ..............................................,zis ............................., domiciliat în judeţul .................., localitatea ......................, adresa ...............................................,fiul lui .............................. şi al ..................................., ocupaţia ............................., loc de muncă ...............................,posesor al BI (CI)/paşaportului seria ......... nr. ............................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat de ............................. la data de ...................., în ziua de ............... luna ..................... anul ................., în jurul orelor ................,în locul numit ...................... din raza Ocolului Silvic ....................................................................., de pe raza comunei .........................................,judeţul .........................

a săvârşit faptele:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

în următoarele împrejurări/detalii/circumstanţe agravante....................................................................................................., prin încălcarea prevederilor ....................................................................................................................................................., cauzând o pagubă de ................ lei, conform fişei de calcul anexate, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Au fost reţinute în vederea confiscării, în baza art. ............................................, următoarele lucruri (bunuri):
.........................................................................................................., care aparţin ............................................... şi se predau în custodie numitului .................................................................., domiciliat în .............................................., judeţul ........................,funcţia .................................................. la ......................................................, posesor al BI (CI) seria ........... nr. ...........................,CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| .

Depozitarea se face în locul ...................................................................................................................................................

În conformitate cu art. ...................................................., operatorul economic este obligat la plata contravalorii următoarelor materiale lemnoase, conform calculaţiei anexate, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal:

..................................................................................................................................................................................................

Organul constatator propune/aplică: 1. amenda de .................... lei, conform art. ..................... din ........................; 2 amenda de ...................... lei, conform art. ..................... din ........................; 3. amenda de .......................... lei, conform art. ............................ din ................................., în total o amendă de .................................... lei.

Deoarece sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ..................... din ..............., făptuitorul poate/nu poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul legal al amenzii, respectiv suma de............ lei. O copie de pe chitanţă, în acest caz, se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă instituţiei din care face parte agentul constatator.

Alte menţiuni (obiecţiunile contravenientului)

.........................................................................................................................................................

Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

De faţă a fost martor (dacă nu sunt martori se arată motivul) ..................................................................., domiciliat în ............................, funcţia .........................................., locul de muncă ............................., BI/CI seria ......... nr. .............................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Amenda va fi achitată în contul nr. .................................................................., iar despăgubirea în contul nr. ....................................................., în termen de 15 zile de la comunicare, iar o copie de pe dovada plăţii va fi comunicată prin poştă sau fax instituţiei noastre.

Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în raza căreia s-a săvârşit fapta.

ANEXA nr. 1: PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiei silvice

Încheiat astăzi ......., luna ........, anul ............ în localitatea ........................

În temeiul Legii nr 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al2) ..............................., am constatat că:

Făptuitorul:

Persoana juridică ..................., cu sediul în ............., CUI .........., reprezentată prin domnul/doamna ................, zis(ă) ..............., cu domiciliul la adresa ............., ocupaţia ........., locul de muncă .........., posesor/posesoare al/a BI (CI)/paşaportului seria .... nr. ....., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

Persoana fizică ............., cu domiciliul la adresa ..........., posesor/posesoare al/a BI (CI)/paşaportului seria .... nr. ......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

în jurul orelor .........../perioada ............. în locul numit ................, din raza ocolului silvic ................. de pe raza localităţii ............, judeţul .............,

a săvârşit faptele: ............................................................

..........................................................................................

.......................................................................................... în următoarele împrejurări/detalii/circumstanţe agravante ......................, prin încălcarea prevederilor ............., cauzând o pagubă de ................ lei, conform calcului anexat, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Au fost reţinute în vederea confiscării/confiscate, în baza art. ...... din ..........., următoarele lucruri (bunuri): .................., care aparţin ............. şi se predau în custodie numitului ................., domiciliat în ............., judeţul .............., funcţia ............... la ............., posesor al BI (CI) seria .... nr. .........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

Depozitarea se face în locul ............................................. .

În conformitate cu art. ......... au fost stabilite despăgubiri în cuantum de ..................., sumele urmând a fi achitate în contul ................... .

În conformitate cu art. ......... din ................, făptuitorul este obligat la plata contravalorii următoarelor materiale lemnoase, conform calculaţiei anexate, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal: ................................ .

Agentul constatator aplică:

1.amenda de ............... lei, conform art. ...... din ............ care prevede o amendă de la .............. până la ..............;

2.amendă de ............... lei, conform art. ...... din ............ care prevede o amendă de la .............. până la ..............;

3.amendă de ............... lei, conform art. ...... din ............ care prevede o amendă de la .............. până la .............., în total o amendă de ........... lei.

Deoarece sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ........ din ............., făptuitorul poate/nu poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul legal al amenzii, respectiv suma de ............. lei. O copie de pe chitanţă, în acest caz, se predă de către făptuitor agentului constatator sau se trimite prin poştă instituţiei din care face parte agentul constatator.

Alte menţiuni (obiecţiunile făptuitorului): ........................................................................... .

Făptuitorul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

De faţă a fost martor (dacă nu sunt martori se arată motivul) ........................, domiciliat în ............., funcţia .........., locul de muncă ............, BI/CI seria ..... nr. ........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Amenda va fi achitată în contul nr. ............, iar despăgubirea în contul nr. .............., în termen de 30 zile de la comunicare, iar o copie de pe dovada plăţii va fi comunicată prin poştă sau fax instituţiei noastre, având codul fiscal ............. .

Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în raza căreia s-a săvârşit fapta.

_______

1)Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator.

2)Alte acte normative care reglementează aplicarea de sancţiuni contravenţionale în domeniul silvic şi cinegetic.
(la data 20-Oct-2016 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

ANEXA nr. 1:

Antet1) .........................

.....................................

Seria CCS nr. ..............

PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiei silvice

Încheiat astăzi, ......... luna .......... anul ..........., în localitatea ..........................

Subsemnaţii: agenţi constatatori Funcţia: Locul de muncă:

1................................................

2................................................

3................................................

În temeiul Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al2) ........................, am constatat că:

Făptuitorul:

Persoana juridică ................., cu sediul în ............, CUI .........., reprezentată prin domnul/doamna ............., zis(ă) .........., cu domiciliul la adresa .............., ocupaţia ............., locul de muncă ............., posesor/posesoare al/a BI (CI)/paşaportului seria ..... nr. .........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

Persoana fizică ............, cu domiciliul la adresa ..........., posesor/posesoare al/a BI (CI)/paşaportului seria ..... nr. ......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

în jurul orelor ............/perioada ............., în locul numit ..............., din raza ocolului silvic .............. de pe raza localităţii ............, judeţul ..............,

a săvârşit faptele: ...........................................

în următoarele împrejurări/detalii/circumstanţe agravante ...................., prin încălcarea prevederilor .............., cauzând o pagubă de ............ lei, conform calculului anexat, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Au fost reţinute în vederea confiscării/confiscate, în baza art. ....... din .........., următoarele lucruri (bunuri): ................, care aparţin ............ şi se predau în custodie numitului ................, domiciliat în .............., judeţul ..............., funcţia ............ la ............., posesor al BI (CI) seria ...... nr. ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

Depozitarea se face în locul ................................. .

În conformitate cu art. ............ au fost stabilite despăgubiri în cuantum de .............., sumele urmând a fi achitate în contul .................. .

Agenţii constatatori,

1................................................

2................................................

3................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Martor,

..................................

Făptuitor,

Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice astăzi, ziua ........ luna .......... anul .............

(numele, prenumele şi semnătura făptuitorului)

În conformitate cu art. ...... din ............., făptuitorul este obligat la plata contravalorii următoarelor materiale lemnoase, conform calculaţiei anexate, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal:

.............................................................................................

Agentul constatator aplică:

1.amenda de ................ lei, conform art. ...... din ................., care prevede o amendă de la ............... până la ...............;

2.amenda de ................ lei, conform art. ...... din ................., care prevede o amendă de la ............... până la ...............;

3.amenda de ................ lei, conform art. ...... din ................., care prevede o amendă de la ............... până la ...............,

în total o amendă de ................... lei.

Deoarece sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ........ din ............, făptuitorul poate/nu poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul legal al amenzii, respectiv suma de .................. lei. O copie de pe chitanţă, în acest caz, se predă de către făptuitor agentului constatator sau se trimite prin poştă instituţiei din care face parte agentul constatator.

Alte menţiuni (obiecţiunile făptuitorului):

.............................................................................................

.............................................................................................

Făptuitorul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

De faţă a fost martor (dacă nu sunt martori se arată motivul) ........................, domiciliat în ............., funcţia ..........., locul de muncă ..........., BI/CI seria ........ nr. .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Amenda va fi achitată în contul nr. ..........., iar despăgubirea în contul nr. ............, în termen de 30 de zile de la comunicare, iar o copie de pe dovada plăţii va fi comunicată prin poştă sau fax instituţiei noastre, având codul fiscal ............ .

Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în raza căreia s-a săvârşit fapta.

Agenţii constatatori,

1................................................

2................................................

3................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Martor,

..................................

Făptuitor,

Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice astăzi, ziua ...... luna ......... anul .............

(numele, prenumele şi semnătura făptuitorului)

_______

1)Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator.

2)Alte acte normative care reglementează aplicarea de sancţiuni contravenţionale în domeniul silvic şi cinegetic.
(la data 18-Jun-2017 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 67. din Legea 134/2017 )

ANEXA Nr. 2:

1)

...................................

..................................

.................................

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

pentru debitorul:

Numele şi prenumele ....................................................., prenumele părinţilor .........................................., data şi locul naşterii ..................................................., domiciliul actual stabil ........................................................, CNP .......................................,BI/CI seria ........nr. ..........., emis(ă) de Poliţia ................................... la data de ............................................., ocupaţia ................................., locul de muncă ....................................................................

În baza procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor silvice încheiat în ziua de ........... luna .............. anul ........... la ................, vă comunicăm prezenta înştiinţare de plată pentru suma totală de .............. lei, constituită debit la instituţia noastră pe numele dumneavoastră.

După trecerea termenului-limită prevăzut în proces ui-verb al sus-menţionat, acesta devine titlu executoriu, fără nicio altă formalitate, şi se supune executării silite, în condiţiile dispoziţiilor legale imperative privind executarea silită a creanţelor bugetare.

Această înştiinţare de plată se comunică dumneavoastră, în calitate de debitor bugetar, conform actelor normative în vigoare, pentru opozabilitate, împreună cu procesul-verbal în cauză.

Contravenientul nu se află de faţă/refuză/nu poate să semneze.

Se confirmă de martorul:

Numele şi prenumele ................................, prenumele părinţilor ................... şi ................................., data şi locul naşterii ...................................., domiciliul actual stabil ........................................................................., CNP ...................................., BI/CI seria ......... nr. ................, emis(ă) de Poliţia .......................... la data de ..........., ocupaţia ................................, locul de muncă

Agenţii constatatori,

1.....................................................

2......................................................

Mi s-a înmânat şi am primit o copie a înştiinţării de plată,

astăzi, ziua ....... luna ............ anul ............

........................................

(numele, prenumele şi semnătura contravenientului)

____

1) Denumirea instituţiei din care face parte agentul constatator.

ANEXA nr. 2: ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ pentru debitorul:

Antet1) .........................

.....................................

Seria IP Nr. ..................

Contravenientul, ........................., cu domiciliul/sediul în ................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. ........, cod fiscal .........., reprezentat prin numitul ..........................., domiciliat în judeţul ..............., localitatea ............., adresa ..................., posesor al BI/(CI)/paşaportului seria ........ nr. ........, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat(ă) de ................ .

În baza Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor silvice seria ...... nr. ......... încheiat în ziua de ..... luna ...... anul ...... la ......., vă comunicăm prezenta înştiinţare de plată pentru suma totală de .........., din care amendă ............ lei în contul ........... despăgubiri ......... lei ...... în contul ........, constituită debit la instituţia noastră pe numele dumneavoastră. Achitarea amenzii şi/sau a despăgubirii se va face în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei, respectiv 15 zile de la soluţionarea contestaţiei la Procesul-verbal de contravenţie seria ..... nr. ......... .

După trecerea termenului-limită prevăzut în procesul-verbal sus-menţionat, acesta devine titlu executoriu, fără nicio altă formalitate, şi se supune executării silite, în condiţiile dispoziţiilor legale imperative privind executarea silită a creanţelor.

Această înştiinţare de plată se comunică dumneavoastră, în calitate de debitor, conform actelor normative în vigoare, pentru opozabilitate, împreună cu procesul-verbal în cauză.

Contravenientul nu se află de faţă/refuză/nu poate să semneze.

Se confirmă de martorul:

Numele şi prenumele ......................., data şi locul naşterii ................, domiciliul actual stabil ................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, BI/CI seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ............... la data de ..............., ocupaţia .............., locul de muncă ...................

Agenţii constatatori,

1. .....................

2. .....................

3. .....................

(numele, prenumele şi semnătura)

Mi s-a înmânat şi am primit o copie a înştiinţării de plată,

astăzi, ziua ...... luna .... anul .............

(numele, prenumele şi semnătura contravenientului)

_______

1)Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator.
(la data 20-Oct-2016 anexa 2 modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 51/2016 )

ANEXA Nr. 3:

1)

...................................

..................................

.................................

PROCES-VERBAL (de dare în custodie a bunurilor reţinute în vederea stabilirii provenienţei/confiscate)

1.Data încheierii ...................../......................./............

2.Locul încheierii ...................................

3.Agenţi constatatori:

4.Am constatat cu ocazia ........................................................................................................................... următoarele:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.Aspectele constatate constituie contravenţii silvice şi s-au sancţionat în conformitate cu actul normativ. prin Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei silvice nr. ...............................

6.S-a procedat la reţinerea în vederea stabilirii provenienţei/confiscarea următoarelor bunuri:

6.1.dobândite prin fapta comisă:

6.2.care au servit la săvârşirea faptei:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.Bunurile au fost reţinute/confiscate de la numitul ...................................., cu domiciliul în comuna (oraşul) ......................,str. ........................................nr. .................., judeţul ........................................, care are calitatea de contravenient/însoţitor al transportului/reprezentant al S.C. ........................................./cumpărător.

8.Obiecţiunile celui de la care s-a făcut reţinerea/confiscarea sunt: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Bunurile reţinute/confiscate au fost date în custodie dnei/dlui ...................................., având funcţia de ........................ la ....................., posesoare/posesor a/al B.I./C.I. seria .................. nr. ......................, emis(ă) de Poliţia ............................ la data de ........../........../..........., cu domiciliul în comuna (oraşul) ................. str. .............. nr. ............. Judeţul .......................

10.Pentru probarea provenienţei bunurilor reţinute se dă termen până la data de ........../........../..........., când se vor prezenta organelor de constatare actele legale doveditoare. În caz contrar, se dispune de către organele de constatare confiscarea bunurilor reţinute.

11.Bunurile reţinute în vederea stabilirii provenienţei s-au restituit proprietarului din următoarele motive:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12.În urma analizei documentelor s-a dispus CONFISCAREA la data de ...................... de către ....................................,având funcţia de .................................... la .......................

13.După valorificarea bunurilor confiscate conform pct. 6.1, după control rămân în gestiunea/custodia numitului .................................... următoarele bunuri: