LEGE nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 23-Mar-2010 actul a fost promulgata de Decretul 374/2010 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Accesibilizarea fondului forestier naţional contribuie la gestionarea durabilă a acestuia şi se realizează prin:

a)lucrări de construire de drumuri;

b)lucrări de intervenţii de natura investiţiilor la drumurile existente, în scopul menţinerii integrităţii şi funcţionalităţii acestora, inclusiv repuneri provizorii în funcţiune.

(2)Lucrările de intervenţii de natura investiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) cuprind: lucrări de reconstituire, consolidare, reabilitare, transformare şi extindere.

Art. 2

(1)Pe baza analizei modului în care actuala reţea de drumuri şi căi ferate forestiere asigură accesibilizarea pădurilor pentru executarea lucrărilor silvoculturale, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi pentru exploatarea pădurilor în condiţii ecologice şi de rentabilitate se stabilesc anual, pe bazine hidrografice, priorităţile de realizare a drumurilor, pe unităţi fizice şi costuri estimative în cadrul programului anual de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a statului.

(2)Programul anual de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a statului, prevăzut la alin. (1), se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 3

(1)Contractarea proiectării şi executării lucrărilor prevăzute la art. 2 se asigură de administratorii prevăzuţi de legislaţia în vigoare, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, şi de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, pentru celelalte terenuri din fondul forestier naţional, în condiţiile legii.

(2)Drumurile care se realizează în condiţiile prezentei legi sunt, după caz, proprietate publică a statului, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau proprietate privată.

CAPITOLUL II: Finanţarea accesibilizării pădurilor

Art. 4

(1)În vederea accesibilizării fondului forestier naţional, administratorii prevăzuţi de legislaţia în vigoare pentru fondul forestier proprietate publică a statului şi pentru unităţile administrativ-teritoriale deţinătoare de fond forestier au obligaţia să înfiinţeze fondul de accesibilizare a pădurilor.

(2)Fondul de accesibilizare a pădurilor, prevăzut la alin. (1), poate fi constituit şi de proprietarii de fond forestier proprietate privată. Decizia de constituire-hotărâre a consiliului local, hotărâre a adunării generale, hotărâre a proprietarului unic, după caz - se comunică anual, în perioada 1-31 decembrie, pentru anul de producţie următor, ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(3)În situaţia în care proprietarii de fond forestier optează pentru înfiinţarea fondului de accesibilizare, ocoalele silvice care asigură administrarea şi proprietarii pentru al căror fond forestier se asigură servicii silvice sunt obligaţi să alimenteze contul în care s-a constituit fondul de accesibilizare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(4)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) unităţile administrativ-teritoriale deţinătoare de fond forestier care nu este traversat de drumuri forestiere şi nici nu necesită construirea acestora, accesibilizarea fiind asigurată prin existenţa unor drumuri publice sau a unor drumuri de utilitate publică.

(5)Excepţia prevăzută la alin. (4) se constată de structurile teritoriale silvice ale autorităţii publice centrale care răspund de silvicultură, la solicitarea proprietarului sau administratorului, după caz.

Art. 5

(1)Fondul de accesibilizare a pădurilor prevăzut la art. 4 alin. (1) se constituie din următoarele resurse:

a)10% din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în condiţiile legii, provenite din produse principale şi accidentale I;

a)până la 10% din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în condiţiile legii provenite din produse principale şi accidentale I, aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
(la data 16-Dec-2011 Art. 5, alin. (1), litera A. din capitolul II modificat de Actul din Legea 282/2011 )

b)suma cuvenită administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, stabilită potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Fondul de accesibilizare a pădurilor este un fond purtător de dobândă. Sumele rămase disponibile din acest fond la sfârşitul anului calendaristic se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

(3)Fondul de accesibilizare a pădurilor proprietate publică a statului se constituie într-un cont special în numele administratorilor prevăzuţi de legislaţia în vigoare pentru fondul forestier proprietate publică a statului şi se utilizează numai de aceştia, în condiţiile legii.

(4)Fondul de accesibilizare pentru pădurile proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru cele proprietate privată se constituie într-un cont special şi se află la dispoziţia ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(5)Alimentarea fondului de accesibilizare a pădurilor se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data încasării contravalorii resurselor prevăzute la alin. (1).

(6)În cazul fondului forestier proprietate privată, sumele neutilizate din fondul de accesibilizare a pădurilor se restituie proprietarului, la cerere.

Art. 6

Fondul de accesibilizare a pădurilor se utilizează pentru:

a)proiectarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere;

b)proiectarea lucrărilor de intervenţii de natura investiţiilor la drumurile forestiere existente;

c)executarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere noi;

d)executarea lucrărilor de intervenţii de natura investiţiilor la drumurile forestiere existente.

Art. 7

Finanţarea realizării drumurilor forestiere se asigură din următoarele surse:

a)fondul de accesibilizare a pădurilor;

b)bugetul de stat;

c)alte surse, potrivit legii.

CAPITOLUL III: Contravenţii şi sancţiuni

Art. 8

(1)Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi art. 6 şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;

b)nealimentarea contului destinat fondului de accesibilizare a pădurilor în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5) şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(2)Răspunderea juridică se prezumă în sarcina conducătorului unităţii silvice cu personalitate juridică sau împuterniciţilor cu delegaţie ai acestuia în teritoriu.

Art. 9

Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 8, agentul constatator prevăzut la art. 10 făcând menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

Art. 10

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 se fac de personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi din cadrul structurilor teritoriale silvice ale acesteia.

Art. 11

Prevederile referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 12

Metodologia privind stabilirea gradului de accesibilizare a fondului forestier naţional şi normele de construire şi reabilitare a drumurilor forestiere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 13

Prevederile art. 8-11 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 183 din data de 23 martie 2010


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.