LEGEA fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991*)- Republicare
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 05-Sep-2007 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2007 )

(la data 25-Jul-2005 a se vedea referinte de aplicare din Legea 247/2005 )

(la data 05-Sep-2003 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2003 )

(la data 29-May-2002 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2002 )

(la data 16-Oct-2001 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2001 )

(la data 16-Oct-2001 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2001 )

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României.

Art. 2

În funcţie de destinaţie, terenurile sunt:

a)terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solariile, răsadniţele şi altele asemenea -, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă;

a)terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume:

- terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, pajiştile permanente, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea;

- cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite;

- cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole;

- terenurile neproductive care pot fi amenajate în cadrul perimetrelor de ameliorare şi folosite pentru producţia agricolă;
(la data 28-Jul-2017 Art. 2, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 186/2017 )

b)terenuri cu destinaţie forestieră, şi anume: terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administrare silvică, terenurile destinate împăduririlor şi cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănişuri, râpe, ravene, torenţi -, dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice;

c)terenuri aflate permanent sub ape, şi anume: albiile minore ale cursurilor de apă, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenţie, fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale;

d)terenuri din intravilan, aferente localităţilor urbane şi rurale, pe care sunt amplasate construcţiile, alte amenajări ale localităţilor, inclusiv terenurile agricole şi forestiere;

e)terenuri cu destinaţii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale şi aeriene, cu construcţiile şi instalaţiile aferente, construcţii şi instalaţii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, de telecomunicaţii, pentru exploatările miniere şi petroliere, cariere şi halde de orice fel, pentru nevoile de apărare, plajele, rezervaţiile, monumentele naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea.

Art. 3

În sensul prezentei legi, prin deţinători de terenuri se înţelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari.

Art. 4

(1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privată sau al altor drepturi reale, având ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot aparţine domeniului public sau domeniului privat.

(2)Domeniul public poate fi de interes naţional, caz în care proprietatea asupra sa, în regim de drept public, aparţine statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea, în regim de drept public, aparţine comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor.

(3)Administrarea domeniului de interes public naţional se face de către organele prevăzute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de către primării sau, după caz, de către prefecturi.

(4)Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilităţi publice.


1.
Articolul 4 alin. (4) din Legea nr. 18/1991 foloseşte criteriul afectaţiunii bunului pentru terenurile din domeniul public.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 5

(1)Aparţin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public, pieţe, căi de comunicaţii, reţele stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi, terenurile cu destinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, ţărmurile Mării Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apărării sau pentru alte folosinţe care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public.

(2)Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public.

(3)Terenurile pe care sunt amplasate reţele stradale şi parcuri publice, terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decât în cazuri de excepţie pentru lucrări de interes naţional.
(la data 21-Mar-2007 Art. 5 din capitolul I completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 47/2007 )


1.
Potrivit alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 18/1991, se utilizează două criterii pentru delimitarea domeniului public:
– declaraţia legii;
– uzul public sau interesul public.
2.
Conform art. 5 din Lege, sunt declarate prin lege ca fiind terenuri ce aparţin domeniului public acele terenuri pe care sunt amplasate construcţii de interes public, pieţe, căi de comunicaţii, reţele stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi, terenurile cu destinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, ţărmurile Mării Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apărării.
Enumerarea este enunţiativă, lăsând calea calificării şi altor bunuri ca fiind de interes public.... citeste mai departe (1-7)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 6

Domeniul privat al statului şi, respectiv, al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile prevăzute de lege, precum şi din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.


1.
Domeniul privat este format din toate bunurile din patrimoniul statului sau din cel al unei unităţi administrativ-teritoriale, care nu fac obiect al proprietăţii publice (a se vedea şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia).
2.
În ceea ce priveşte reconstituirea dreptului de proprietate, având în vedere că legea prevede pentru terenurile care fac parte din domeniul public este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi pentru terenurile proprietate privată, dacă legea nu prevede altfel, acestea pot face, în mod valabil, obiectul reconstituirii dreptului de proprietate3.
3.
Reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea unor moştenitori ai proprietarului deposedat în baza Legii nr. 18/1991 şi a Legii nr. 169/1997. Inadmisibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate asupra aceloraşi terenuri, în favoarea altor moştenitori, în baza Legii nr. 247/2005 [art. 2 alin. (2), Legea nr. 1/2000]... citeste mai departe (1-3)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 7

Fondul funciar şi, în mod corespunzător, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale trebuie înregistrate în documentele de evidenţă funciară şi de publicitate imobiliară prevăzute de lege.


1.
Potrivit art. 888 C. civ., înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta (a se vedea Comentariul la art. 888 C. civ. – HMG).
2.
Legea nr. 18/1991 asigură dobândirea fără înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate de către cei care beneficiază în temeiul ei de constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate. Astfel, înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în temeiul acestei legi asigură doar efectul de opozabilitate a dreptului faţă de terţi, fără a interesa sub aspectul naşterii propriu-zise a dreptului.
Astfel, pentru a se dobândi dreptul de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, este necesară parcurgerea procedurii speciale prevăzute de această lege.... citeste mai departe (1-5)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

CAPITOLUL II: Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Art. 8

(la data 30-Oct-2007 Art. 8 din capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia XI/2007 )

(1)Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face în condiţiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept.

(2)De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite.

(3)Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate în limita unei suprafeţe minime de 0,5 ha pentru fiecare persoană îndreptăţită, potrivit prezentei legi, şi de maximum 10 ha de familie, în echivalent arabil.

(4)Prin familie se înţelege soţii şi copiii necăsătoriţi, dacă gospodăresc împreună cu părinţii lor.


1.
Reconstituirea dreptului de proprietate este utilizată în acele cazuri în care persoana îndreptăţită a avut teren în proprietate şi a pierdut această proprietate în condiţiile avute în vedere de lege.
2.
Constituirea dreptului de proprietate urmăreşte crearea dreptului de proprietate în favoarea unor categorii de persoane, care nu au fost niciodată proprietarii terenurilor respective.
3.
Potrivit alineatului 2 al art. 8, de prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat, în orice mod, teren de către aceasta, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat, în orice mod, teren de către aceasta, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora.... citeste mai departe (1-12)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 9

(1)Persoanelecărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren de 10 ha de familie, în echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa dintre această suprafaţă şi cea pe care au adus-o în cooperativa agricolă de producţie sau care a fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafeţei prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe localităţi sau de la autori diferiţi.

(2)Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, în limita suprafeţei de teren de până la 10 ha de familie şi cărora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, pot formula cerere pentru suprafeţele de teren care au constituit această cotă. Cererile se formulează în cazul în care cota de reducere a depăşit procentul de 5%.

(3)Cererea se depune la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile localităţilor în raza cărora se află terenul pentru care urmează să se reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), sub sancţiunea decăderii.

(3)Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in raza carora se afla terenul pentru care urmeaza sa se reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, in termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoarae a prezentei legi, sub sanctiunea decaderii din termen.
(la data 26-Jan-1998 Art. 9, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 1/1998 )

(3)Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confimare de primire, pana la data de 31 decembrie 1998, sub sanctiunea decaderii din termen.
(la data 26-Nov-1998 Art. 9, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 218/1998 )

(4)Cererea va cuprinde:

a)numele şi prenumele persoanei solicitante şi domiciliul acesteia;

b)calitatea de titular sau de moştenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmează să i se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi;

c)suprafaţa de teren care i s-a reconstituit şi diferenţa pe care o solicită.

(5)La cerere se va anexa:

a)copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, după caz, de pe procesul-verbal ori de pe fişa de punere în posesie;

b)copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafeţele de teren solicitate în plus;

c)o declaraţie în care se va menţiona, pe propria răspundere, suprafaţa totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar dacă aceasta s-a făcut în mai multe localităţi sau de la mai mulţi autori.

(6)Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat şi sigilat, în care se vor înregistra, în ordine cronologică, cererile depuse de persoanele îndreptăţite şi va emite, la cerere, un bon cu numărul de înregistrare.

(7)Pentru cererile depuse prin poştă, pe confirmarea de primire se vor menţiona numărul de înregistrare a cererii şi data acesteia.

(8)Primarul sau secretarul consiliului local este obligat să primească cererea şi să o înregistreze, indiferent dacă aceasta cuprinde sau nu toate menţiunile precizate în alin. (4) şi dacă nu este însoţită de toate actele prevăzute la alin. (5). În acest caz, primarul sau secretarul este obligat să comunice solicitantului ca, înlăuntrul termenului de 90 de zile, să depună toate actele menţionate la alin. (5), sub sancţiunea decăderii acestuia din termen.

(8)Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu toate mentiunile precizate in alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, inlauntrul termenului de 150 de zile, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen.
(la data 26-Jan-1998 Art. 9, alin. (8) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 1/1998 )

(8)Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, pana la data de 31 decembrie 1998, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen.
(la data 26-Nov-1998 Art. 9, alin. (8) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 218/1998 )

(9)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (6) de către primar sau secretar atrage după sine atât răspunderea administrativă şi disciplinară a acestuia, potrivit legii, cât şi plata de daune cominatorii sau, după caz, şi de daune-interese.

(9)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (6) de către primar sau secretar atrage atât răspunderea administrativă şi disciplinară a acestuia, potrivit legii, cât şi plata de penalităţi în condiţiile prevăzute la art. 894 din Codul de procedură civilă sau, după caz, şi de daune-interese potrivit Codului civil.
(la data 15-Feb-2013 Art. 9, alin. (9) din capitolul II modificat de Art. 19 din titlul IV din Legea 76/2012 )

(10)După expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (3), primarul este obligat ca, în termen de 30 de zile, să întocmească situaţia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate şi balanţa fondului funciar pe localitate - comună, oraş, municipiu -, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Înlăuntrul acestui termen, primarul le va transmite prefectului, sub semnătură.

(10)Dupa expirarea termenului de 150 de zile preevazut la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu -, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inlauntrul acestui termen, primarul le va transmite prefectului, subt semnatura.
(la data 26-Jan-1998 Art. 9, alin. (10) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 1/1998 )

(10)Dupa data de 31 decembrie 1998, prevazuta la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu - in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inauntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura.
(la data 26-Nov-1998 Art. 9, alin. (10) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 218/1998 )

(11)În termen de 15 zile de la primire, prefectul va întocmi situaţia privind categoriile de persoane solicitante şi balanţa fondului funciar pe judeţ, pe care le va transmite, în acelaşi termen, Departamentului pentru Administraţie Publică Locală.

(12)După întocmirea balanţei fondului funciar la nivel de ţară, prin lege se vor stabili suprafeţele de teren agricol care vor fi reconstituite.


1.
Potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, în cazul terenurilor agricole, limita maximă a suprafeţei restituibile nu va putea depăşi 50 de ha, de familie, în echivalent arabil, indiferent dacă reconstituirea urmează a se face în mai multe localităţi sau de la autori diferiţi.
Această dispoziţie legală se interpretează în raport cu art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, potrivit căruia reconstituirea dreptului de proprietate se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin legi speciale ori în orice mod de la cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
2.
Noţiunea de terenuri agricole este definită în art. 2 alin. (1) lit. a) teza I din Lege.
3.
Pentru a determina suprafaţa maximă care poate fi primită de moştenitorii proprietarilor deposedaţi, în cazul în care solicită reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma mai multor proprietari deposedaţi, trebuie avute în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 187/1945. Astfel, potrivit art. 3 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 187/1945, au trecut în proprietatea statului şi terenurile agricole constituind proprietăţi ale persoanelor fizice care depăşeau suprafaţa de 50 h, şi anume: pământul arabil, livezile, fâneţele, bălţile şi iazurile artificiale, fie că serveau sau nu pentru pescuit, mlaştinile şi terenurile inundabile.... citeste mai departe (1-13)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 10

(1)Persoanele fizice şi persoanele juridice cărora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum şi persoanele juridice care au în patrimoniu sau în administrare terenuri agricole ori deţin în orice mod asemenea terenuri au obligaţia de a da secretarului consiliului local o declaraţie în care vor menţiona suprafaţa de teren agricol atribuită sau, respectiv, deţinută efectiv, în una sau mai multe localităţi, iar pentru persoanele fizice, şi de la mai mulţi autori.

(2)Persoanele fizice vor face declaraţia pe propria răspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentanţii lor.


1.
Articolul 10 reglementează necesitatea unei declaraţii în cazul persoanelor fizice determinată de faptul că trebuie respectată limita maximă până la care urmează a se face reconstituirea dreptului de proprietate.
2.
S-a apreciat că în cazul în care o astfel de declaraţie nu s-a făcut, nu poate interveni sancţiunea decăderii solicitantului din dreptul de a cere reconstituirea, astfel încât comisiile de fiind funciar sunt obligate să soluţioneze cererile de reconstituire şi în lipsa unei astfel de declaraţii.
3.
Această declaraţie este necesară întrucât persoanele care au beneficiat o dată de constituirea dreptului de proprietate, nu mai pot solicita constituirea dreptului de proprietate.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 11

(1)Suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în co- operativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori.

(2)Dispoziţiile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte suprafeţele preluate de cooperativele agricole de producţie fie în baza unor legi speciale, fie fără nici un titlu sau în orice alt mod.

(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte suprafeţele preluate de cooperativele agricole de producţie în baza unor legi speciale sau în orice mod de la membrii cooperatori.
(la data 25-Jul-2005 Art. 11, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din titlul IV din Legea 247/2005 )

(21)Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producţie de la persoanele fizice, fără înscriere în cooperativele agricole de producţie sau de către stat, fără nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.
(la data 25-Jul-2005 Art. 11, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 2. din titlul IV din Legea 247/2005 )

(3)Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situaţiei terenurilor deţinute de cooperativa agricolă de producţie la 1 ianuarie 1990, înscrisă în sistemul de evidenţă a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectată cu înstrăinările legal efectuate de către cooperativă până la data intrării în vigoare a legii.

(4)Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune şi se înregistrează la primărie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


1.
Potrivit alin. (21) al art. 11 din Lege, terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producţie de la persoanele fizice, fără înscriere în cooperativele agricole de producţie sau de către stat, fără niciun titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Pentru acestea, este admisibilă acţiunea în revendicare, acţiune în cadrul căreia instanţa învestită va realiza o comparare a titlurilor de proprietate invocate de părţi, urmând a acorda preferinţă titlului mai caracterizat.
2.
Fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate suprafeţele de teren deţinute de cooperativele agricole de producţie la data de 1 ianuarie 1990, înscrise în registrul de evidenţă a cadastrului funciar general sau al registrului agricol, corectate cu înstrăinările legal făcute de către cooperativă până la data intrării în vigoare a legii. Este vorba de toate terenurile deţinute de cooperativă, indiferent de modul în care s-a ajuns la această deţinere.... citeste mai departe (1-11)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 12

(la data 11-Aug-2005 Art. 12 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2005 )

(1)În scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi şi eliberării titlurilor de proprietate, în fiecare comună, oraş sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului*), o comisie condusă de primar.

(2)Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor funcţiona sub îndrumarea unei comisii judeţene, numită prin ordinul prefectului şi condusă de acesta.

(3)Procedura de constituire şi modul de funcţionare a comisiilor, precum şi modelul şi modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotărâre a Guvernului**) în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi. Din comisii vor face parte cetăţeni desemnaţi de obşte din toate categoriile îndreptăţite, specialişti şi funcţionari publici. În comunele constituite din mai multe sate, cetăţenii vor fi desemnaţi proporţional cu ponderea numerică a locuitorilor din fiecare sat.

(3)Procedura de constituire şi modul de funcţionare a comisiilor, precum şi modelul şi modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi. Din comisii vor face parte cetăţeni desemnaţi de obşte din toate categoriile îndreptăţite, specialişti şi funcţionari publici, precum şi conducătorii unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, după caz. în comunele constituite din mai multe sate, cetăţenii vor fi desemnaţi proporţional cu ponderea numerică a locuitorilor din fiecare sat.
(la data 24-Apr-2010 Art. 12, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I din Legea 71/2010 )

(4)Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezintă informaţii de interes public şi sunt deschise liberului acces al cetăţenilor. Asigurarea accesului la aceste informaţii de interes public se face în condiţiile şi potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
(la data 30-Dec-2005 Art. 12 din capitolul II completat de Art. 6, punctul 1. din titlul VI din Ordonanta urgenta 209/2005 )


1.
Componenţa comisiilor locale de fond funciar şi a comisiilor judeţene de fond funciar sunt stabilite prin art. 2 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din Regulament (H.G. nr. 890/2005).
2.
Atribuţiile comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale sunt stabilite prin art. 5, iar cele ale comisiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti prin art. 6.
3.
Refuzul nejustificat al realizării atribuţiilor prevăzute poate fi cenzurat pe calea plângerii prevăzute la art. 64 din Legea nr. 18/1991.
4.
Comisiile funcţionează potrivit art. 7 alin. (1) din Regulament şi art. art. 8 alin. (1) din acelaşi act. Astfel, comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenţa majorităţii membrilor acestora, cu prezenţa obligatorie a primarului sau, după caz, a viceprimarului, iar cele judeţene sau a municipiului Bucureşti în prezenţa majorităţii membrilor acestora.... citeste mai departe (1-5)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 13

(1)Calitatea de moştenitor se stabileşte pe baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive ori, în lipsa acestora, prin orice probe din care rezultă acceptarea moştenirii.

(2)Moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiţi repuşi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorului lor. Ei sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac comisiei.

(la data 30-Oct-2007 Art. 13, alin. (2) din capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia XI/2007 )

(3)Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafaţa de teren determinată pe numele tuturor moştenitorilor, urmând ca ei să procedeze potrivit dreptului comun.

(4)Pentru fiecare poziţie dintr-o anexă pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu condiţia ca suprafeţele înscrise în aceste titluri să nu depăşească suprafaţa totală validată în anexă.
(la data 26-Nov-2012 Art. 13, alin. (3) din capitolul II completat de Art. I, punctul 11. din Legea 219/2012 )


1.
Prin art. 13 alin. (2) din Lege, s-a instituit tratament egal pentru toţi moştenitorii:
– care îşi dovedesc calitatea pe baza certificatului de moştenitor;
– care îşi dovedesc calitatea pe baza hotărârii judecătoreşti definitive;
– care îşi dovedesc calitatea prin orice probe din care rezultă acceptarea moştenirii;
– care nu îşi pot dovedi calitatea, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil.
2.
Dovada calităţii de moştenitor poate fi făcută cu: certificatul de moştenitor, certificatul de calitate de moştenitor, testamentul, actele de stare civilă şi orice alte mijloace de probă admise de lege.
3.
Potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, în cadrul procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, calitatea de moştenitor se stabileşte pe baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive ori, în lipsa acestora, prin orice probe din care rezultă acceptarea moştenirii, iar moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiţi repuşi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorului lor.... citeste mai departe (1-9)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 14

(1)Terenurile cooperativelor agricole de producţie situate în extravilanul localităţilor devin proprietatea cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, corespunzător suprafeţelor aduse sau preluate în orice mod în patrimoniul cooperativei.

(2)Atribuirea efectivă a terenurilor se face, în zona colinară, de regulă, pe vechile amplasamente, iar în zonele de câmpie, pe sole stabilite de comisie şi nu neapărat pe vechile amplasamente ale proprietăţii, în cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de producţie.

(3)În cazul în care între suprafaţa de teren a cooperativei agricole de producţie, rezultată prin însumarea suprafeţelor de teren aduse de cooperatori sau preluate în orice alt mod de cooperativă, şi suprafaţa de teren actuală au intervenit modificări atât în ce priveşte suprafaţa totală, cât şi pe categorii de folosinţă, stabilirea proprietăţii cooperatorilor sau a moştenitorilor acestora se face prin reducerea unei cote proporţionale rezultate din scăderea suprafeţelor legal folosite în alte scopuri din suprafaţa totală iniţială şi proporţional cu categoriile de folosinţă agricolă existente. Nu vor fi afectaţi deţinătorii de suprafeţe care au proprietăţi mai mici de 1 ha.

(4)Suprafeţele ocupate de plantaţii pomicole, viticole, sere, heleşteie, amenajări piscicole, pepiniere, construcţii administrative şi agrozootehnice, precum şi cele necesare bazei furajere aferente capacităţilor de producţie zootehnice existente în cooperativele agricole de producţie pot reprezenta, pe baza opţiunii proprietarilor, aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat, cu sau fără personalitate juridică.


1.
Persoanele îndreptăţite a solicita reconstituirea dreptului de proprietate sunt membrii cooperatori sau succesorii acestora.
2.
Potrivit art. 13 alin. (5) din Regulament, foştii membri cooperatori, în viaţă, fie că au adus sau nu au adus terenuri în cooperativă, sunt înscrişi cu suprafaţa stabilită de comisie în tabelele cuprinse în anexele nr. 2a) şi 2b), iar moştenitorii cooperatorilor decedaţi sunt înscrişi cu suprafaţa stabilită în tabelul prevăzut în anexa nr. 3.
3.
Obiectul reconstituirii dreptului de proprietate îl formează terenurile cooperativelor agricole de producţie situate în extravilanul localităţilor, potrivit art. 14 alin. (1) din Lege.
4.
Din interpretarea textului de lege, se deduce că pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate:... citeste mai departe (1-9)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 15

(1)Membrii cooperatori care, după caz, au părăsit cooperativa agricolă de producţie, nu au muncit în cooperativă sau nu locuiesc în localitatea respectivă, precum şi moştenitorii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate în orice mod în patrimoniul cooperativei.

(2)Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi persoanelor ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în patrimoniul cooperativei agricole de producţie fără ca ele să fi dobândit calitatea de cooperatori, precum şi, după caz, moştenitorilor acestora.

(3)De prevederile alin. (2) beneficiază şi persoanele deţinătoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul", "Mihai Viteazul cu Spadă" şi moştenitorii lor, care au optat şi cărora li s-a atribuit, la data împroprietăririi, teren arabil, cu excepţia celor care l-au înstrăinat.

(4)Dispoziţiile art. 14 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

(5)Se vor atribui, la cerere, persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi moştenitorilor celor care au decedat - ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 - în proprietate, terenuri în suprafaţă de 10.000 m2 în echivalent arabil. Pentru terenurile atribuite, aceşti beneficiari nu datorează taxe sau impozite.


1.
Persoanele îndreptăţite a beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate sunt:
– foştii membrii cooperatori, care au părăsit cooperativa agricolă de producţie, nu au muncit în cooperativa agricolă de producţie sau nu locuiesc în localitatea unde a fost cooperativa agricolă, precum şi moştenitorii acestora;
– persoanele ale căror terenuri au trecut în patrimoniul cooperativei, cu sau fără titlu, fără a dobândi calitatea de membru cooperator, sau moştenitorii acestora;
– persoanele deţinătoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul”, „Mihai Viteazul cu Spadă” şi moştenitorii lor, care au optat şi li s-a atribuit teren arabil, dacă acest teren a trecut, cu sau fără titlu, în patrimoniul cooperativei agricole de producţie, fără ca ele să fi dobândit calitatea de membru cooperator, cu excepţia acelor persoane ce au înstrăinat aceste terenuri.
2.... citeste mai departe (1-9)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 16

(1)În cazurile în care în perimetrul unor cooperative agricole de producţie au fost comasate şi terenuri agricole ale unor proprietari particulari, iar aceştia nu au preluat în compensaţie alte terenuri, la cererea lor sau a moştenitorilor, ei vor fi repuşi în proprietate şi li se vor restitui suprafeţele în cotă echivalentă, în cadrul unor sole stabilite de comisie.

(2)Dispoziţiile art. 14 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.


1.
Persoanele titulare ale dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate sunt proprietarii care au avut calitatea de copermutanţi sau succesorii acestora.
2.
Obiectul dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate în cazul comasărilor îl constituie terenurile care au făcut obiectul unor comasări, iar, dacă restituirea acestora nu mai este posibilă terenurile stabilite de către comisie.
3.
Condiţiile pentru a se stabili dreptul de proprietate12:
– terenul să fie agricol, adică să aibă destinaţie agricolă, în sensul art. 2 lit. a) din Legea nr. 18/1991;
– la data intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991, terenul să fi existat în patrimoniul unei cooperative agricole de producţie;
– intrarea terenului în patrimoniul CAP s-a produs prin comasare, în sensul ei juridic, înseamnă un schimb de terenuri, în suprafeţe egale sau prin echivalent;... citeste mai departe (1-4)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 17

(1)În localităţile cu cetăţeni români, aparţinând minorităţii germane sau în care locuiesc persoane care au fost deportate sau strămutate, deposedate de terenuri prin acte normative intervenite după anul 1944, se vor atribui în proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau moştenitorilor, suprafeţe de teren din rezerva aflată la dispoziţia comisiilor sau se va proceda conform art. 37.

(2)La atribuire, se va avea în vedere suprafaţa de teren pe care aceştia au avut-o în proprietate, fără a se depăşi 10 ha de familie, în echivalent arabil.


1.
Prin art. 17, s-a reglementat un alt caz de reconstituire a dreptului de proprietate pentru anumite categorii de persoane:
– cetăţenii români aparţinând minorităţilor germane;
– alte persoane, care au fost deportate sau strămutate din motive politice, care au fost deposedate de terenuri prin acte normative intervenite după anul 1944, precum şi moştenitorii acestora.
2.
Şi în acest caz prevalează principiul restituirii terenului pe vechiul amplasament şi numai dacă acest lucru nu este posibil, se vor restitui suprafeţe de teren aflate la dispoziţia comisiei sau se va proceda potrivit art. 37 din Legea nr. 18/1991.
3.
Şi aceste persoane pot solicita până la 50 de ha proprietar deposedat.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 18

(1)Terenurile din extravilan aduse sau preluate în orice alt mod în patrimoniul cooperativei agricole de producţie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat şi nu au moştenitori, precum şi terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire rămân la dispoziţia comisiei.

(2)Toate terenurile cooperativei agricole de producţie care nu sunt atribuite conform art. 14-17, precum şi terenurile extravilane proprietatea statului aflate în folosinţa cooperativei, rămân, de asemenea, la dispoziţia comisiei, urmând a fi atribuite altor persoane îndreptăţite, potrivit prevederilor prezentei legi.

(3)terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, trec în domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului, urmând a fi puse la dispoziţia celor care doresc să întemeieze sau să dezvolte exploataţii agricole, prin închiriere, concesionare sau vânzare, în condiţiile legii.

(3)Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, după încheierea integrală a reconstituirii drepturilor de proprietate, trec în domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului, urmând a fi puse la dispoziţia celor care doresc să întemeieze sau să dezvolte exploataţii agricole, prin închiriere, concesionare sau vânzare, în condiţiile legii sau puse la dispoziţie pentru obiective de interes social.
(la data 25-Jul-2005 Art. 18, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din titlul IV din Legea 247/2005 )

(3)Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, sau din domeniul privat al statului, din aceeaşi localitate sau din alte localităţi, se pot restitui, la cerere, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora care au fost înscrişi în anexele privind despăgubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor funciar.
(la data 09-Apr-2010 Art. 18, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. 1 din Legea 67/2010 )

(la data 01-Jan-2016 Art. 18, alin. (3) din capitolul II abrogat de Art. 52 din capitolul VI din Legea 165/2013 )


1.
Articolele 18 alin. (1) şi (2) arată terenurile care rămân la dispoziţia comisiilor de fond funciar:
– terenurile agricole din extravilan aduse sau preluate în orice alt mod în patrimoniul cooperativei agricole de producţie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat şi nu au moştenitori, dacă nu au fost atribuite potrivit art. 14-17 din lege;
– terenurile agricole din extravilan aduse sau preluate în orice alt mod în patrimoniul cooperativei agricole de producţie de la cooperatori sau de la alte persoane, pentru care nu s-au făcut cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, dacă nu au fost atribuite potrivit art. 14-17 din lege;
– terenurile agricole extravilane, proprietatea statului, care la data intrării în vigoare a legii fondului funciar se aflau în folosinţa cooperativei agricole de producţie.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 19

(1)Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren în cooperativa agricolă de producţie sau au adus teren mai puţin de 5.000 m2, precum şi celor care, neavând calitatea de - cooperatori, au lucrat în orice mod, ca angajaţi în ultimii 3 ani în cooperativă sau în asociaţii cooperatiste, li se pot atribui în proprietate loturi din terenurile prevăzute la art. 18, dacă sunt stabiliţi sau urmează să se stabilească în localitate şi nu deţin teren în proprietate în alte localităţi. Suprafaţa atribuită în proprietate se va determina ţinând seama de suprafaţa terenurilor, numărul solicitanţilor şi de suprafaţaatribuităcelorcare au adus pâmânt în cooperativa agricolă de producţie.

(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor care au fost deportate şi nu beneficiază de dispoziţiile art. 14-16.

(3)Se pot atribui, la cerere, în folosinţă agricolă, până la 5.000 m2 în echivalent arabil, de familie, personalului de specialitate din serviciile publice comunale, în perioada cât lucrează în localitate, dacă nu are teren în proprietate în această localitate, el sau membrii familiei din care face parte. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri aparţine comunei, oraşului sau municipiului, după caz.

(4)Atribuirea în folosinţă nu se poate face în cazurile în care în localitatea respectivă s-au operat reducerile prevăzute la art. 14 alin. (3).

(5)La plecarea din localitate persoanele menţionate la alin.(3) au dreptul la despăgubiri pentru investiţiile făcute, cu consimţământul prealabil al proprietarului şi dacă sunt utile pe suprafaţa atribuită.


1.
Potrivit art. 19 alin. (1) şi (2), beneficiază de constituirea dreptului de proprietate, în acest caz, următoarele categorii de persoane:
– membrii cooperatori activi, care nu au adus teren în cooperativa agricolă de producţie sau au adus teren în suprafaţă mai mică de 5000 mp, precum şi moştenitorii acestora;
– persoanele care, neavând calitatea de cooperatori, au lucrat în orice mod, ca angajaţi, în ultimii trei ani, la cooperativele agricole de producţie sau la asociaţiile cooperatiste.
– persoanele care au fost deportate şi nu au beneficiat de dispoziţiile art. 14-16 din lege.
2.
Persoanele care nu au adus pământ în cooperativă, pentru a primi teren în proprietate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulativ:
– să fi lucrat în ultimii 3 ani ca angajat în cooperativă sau în asociaţii cooperatiste;
– să fie stabilite sau să urmeze a se stabili în localitatea respectivă şi să nu deţină terenuri în proprietate în alte localităţi.... citeste mai departe (1-7)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 20

În situaţia în care în unele cooperative agricole de producţie nu mai rămâne teren disponibil pentru a se atribui suprafaţa minimă prevăzută la art. 8, precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 17 şi 19 alin. (1) şi (2), comisia va hotărî reducerea în cotă proporţională a suprafeţei ce se repartizează pentru a se atribui terenuri în proprietate şi acestor categorii.


1.
Articolul 20 are în vedere ipoteza în care comisia nu mai are la dispoziţie terenuri agricole pentru a realiza constituirea dreptului de proprietate potrivit art. 17 şi art. 19 alin. (1) şi (2) din lege.
2.
Astfel, există posibilitatea de a reduce proporţional suprafeţele de teren ce urmează a face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, pentru a se putea constitui dreptul de proprietate şi persoanelor de mai sus.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 21

(1)În localităţile cu excedent de suprafaţă agricolă, cu deficit de forţă de muncă în agricultură, din terenurile prevăzute la art. 18 se poate atribui în proprietate teren până la 10 ha în echivalent arabil tuturor familiilor care solicită în scris şi se obligă să lucreze această suprafaţă.

(2)Familiile fără pâmânt sau cu pământ puţin din alte localităţi, care solicită în scris, pot primi în proprietate până la 10 ha teren în echivalent arabil, cu obligaţia de a-şi stabili domiciliul în comună, oraş sau municipiu, după caz, şi de a cultiva pământul primit, renunţând la proprietatea avută în localitatea lor, din extravilan.

(la data 28-Dec-2016 Art. 21, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 39/2016 )


1.
Articolul 21 are în vedere anumite categorii beneficiare ale reconstituirii dreptului de proprietate:
– persoanele care domiciliază în localităţile cu excedent de suprafaţă agricolă şi cu deficit de forţă de muncă. Este vorba de persoanele care domiciliază în localităţile respective, care nu au pământ în proprietate sau care au mai puţin de 10 ha teren de familie, în echivalent arabil. Astfel, constituirea dreptului de proprietate poate viza suprafaţa maximă care, cumulată cu terenul aflat deja în proprietatea solicitantului, să nu depăşească suprafaţa de 10 ha echivalent în teren arabil.
– persoanele care domiciliază în alte localităţi, care au puţin pământ, cu obligaţia de a renunţa la proprietatea asupra terenurilor agricole din extravilan din alte localităţi, de a-şi stabili domiciliul în localitatea unde se află suprafaţa de teren, ce se va atribui şi de a lucra suprafaţa de teren, asupra căruia i se va constitui dreptul de proprietate.... citeste mai departe (1-3)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 22

(1)Din terenurile agricole, comisiile vor atribui în proprietate, la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunităţilor locale de cult - din mediul rural -, o suprafaţă de teren de până la 5 ha în echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit, aparţinând cultelor recunoscute de lege, ori de până la 10 ha teren agricol în echivalent arabil în cazul mânăstirilor, în măsura în care toate aceste aşezăminte au posedat în trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de producţie, iar în prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafeţe restrânse. În zonele necooperativizate, reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate în proprietatea statului şi în administrarea primăriilor, la propunerea acestora, prin ordinul prefectului.

(2)Dispoziţiile art. 9 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

(3)Organele reprezentative ale unităţilor de cult, recunoscute de lege, din mediul rural, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru suprafaţa de teren agricol care reprezintă diferenţa dintre suprafaţa de 5 ha, în cazul parohiilor, şi suprafaţa pe care au avut-o în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha, şi pentru suprafaţa ce reprezintă diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha, în cazul mânăstirilor şi schiturilor, şi suprafaţa pe care au avut-o în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha.

(4)Dispoziţiile art. 9 rămân aplicabile.

(5)Pentru parohiile, schiturile şi mânăstirile din mediul urban, consiliile şi organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile alin. (3) şi (4).

(6)Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au aparţinut în proprietate, în limita suprafeţelor pe care le-au avut, şi organele reprezentative ale altor unităţi de cult, astfel:

a)centrul patriarhal, până la 200 ha;

b)centrele eparhiale, până la 100 ha;

c)protoieriile, până la 50 ha;

d)parohiile din mediul urban, până la 10 ha;

e)filialele din mediul rural şi urban, până la 10 ha.


1.
Comunităţile de cult care beneficiază de reconstituirea dreptului de proprietate sunt:
– centrul patriarhal;
– centrele eparhiale;
– protoeriile;
– parohiile;
– filialele;
– schiturile şi mănăstirile.
2.
Potrivit art. 22 alin. (1) din Lege, suprafeţele de teren care pot forma obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, în cazul în care solicitanţi sunt unităţile de cult – parohia, mănăstirea sau schitul – sunt diferite după cum zona unde se află aceste terenuri a fost cooperativizată sau nu:
– în cazul zonelor cooperativizate, obiectul dreptului de constituire îl reprezintă terenurile agricole care au aparţinut parohiilor, schiturilor sau mănăstirilor, terenuri care se aflau în patrimoniul fostelor CAP-uri la data intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991. Şi în acest caz prevalează principiul restituirii pe fostul amplasament.
– în cazul zonelor necooperativizate, obiectul dreptului de reconstituire îl reprezintă terenurile care au aparţinut acestor unităţi de cult, dacă, la intrarea în vigoare a Legii fondului funciar, erau în proprietatea statului şi în administrarea primăriilor şi dacă erau libere, la data solicitării.... citeste mai departe (1-6)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 23

(1)Sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii.

(2)Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie.

(21)În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloc de probă.
(la data 25-Jul-2005 Art. 23, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 4. din titlul IV din Legea 247/2005 )

(3)Pentru suprafaţa de teren agricol atribuită de cooperativa agricolă de producţie ca lot de folosinţă, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr. 42/1990, nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei căreia i s-a atribuit, indiferent dacă acest teren se află în continuarea grădinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan, cu excepţia celor strămutaţi, pentru realizarea unor investiţii de interes local sau de utilitate publică.

(4)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor din zonele cooperativizate, care nu au avut calitatea de cooperator.


1.
În cazul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, s-a considerat că nu suntem în prezenţa unei constituiri a dreptului de proprietate, ci a unei dobândiri a proprietăţii ope legis prin efectul Decretului-lege nr. 42/1990, ]n temeiul Legii nr. 18/1991 eliberându-se numai actul de proprietate cu caracter recognitiv şi constatator14.
2.
Potrivit art. 8 din Decretul nr. 42/1990, terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi gradina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulară a deţinătorilor; acestea pot fi înstrăinate şi lăsate moştenire.
3.
Astfel, potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990, deţinătorii casei de locuit din zonele cooperativizate au dobândit de drept dreptul de proprietate privată asupra suprafeţei de teren aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi asupra curţii şi grădinii din jurul acestora, nefiind nevoie de un titlu translativ de proprietate eliberat de CAP sau, după caz, de autorităţile locale ale administraţiei publice.... citeste mai departe (1-8)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 24

(1)Terenurile situate în intravilanul localităţilor, care au fost atribuite de cooperativele agricole de producţie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptăţite, pentru construcţia de locuinţe şi anexe gospodăreşti, pe care le-au edificat, rămân şi se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în orice mod de la foştii proprietari.

(11)Suprafaţa terenurilor prevăzute în alin. (1), aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în actul de atribuire provenit de la cooperativa de producţie, consiliul popular sau primăria din localitatea respectivă.
(la data 25-Jul-2005 Art. 24, alin. (1) din capitolul II completat de Art. I, punctul 5. din titlul IV din Legea 247/2005 )

(2)Foştii proprietari vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalentă în intravilan sau, în lipsă, cu teren situat în extravilan, în imediata vecinătate.

(2)Foştii proprietari vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalentă în intravilan sau, în lipsă, în extravilan, acceptată de ei, iar, dacă nu mai există teren, se vor acorda despăgubiri.
(la data 25-Jul-2005 Art. 24, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din titlul IV din Legea 247/2005 )


1.
De prevederile art. 24 beneficiază foştii membri cooperatori sau alte persoane îndreptăţite, precum şi succesorii acestora.
2.
În acest caz, obiectul constituirii dreptului de proprietate îl reprezintă terenurile care erau situate în intravilanul localităţilor.
3.
Noţiunea de atribuire15 are în vedere suprafeţele de teren care au format obiectul unor acte de dare în plată încheiate între cooperativa agricolă de producţie şi persoanele îndreptăţite sau loturile în folosinţă acordate pentru construcţia de locuinţe.
4.
Condiţiile constituirii dreptului de proprietate:
– existenţa unor acte de atribuire a terenurilor, acte care să provină de la cooperativele agricole de producţie, iar beneficiarul actului de atribuire să fi intrat efectiv în posesia terenului;... citeste mai departe (1-5)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 25

(1)În cazul în care cooperativa agricolă de producţie a atribuit loturi în folosinţă unor cooperatori, în grădinile din intravilan ale foştilor proprietari, asemenea terenuri revin, de drept, în proprietatea deţinătorilor iniţiali sau a moştenitorilor acestora.

(2)Persoanele care au primit terenuri în condiţiile alin. (1) şi pe care au efectuat investiţii au dreptul la o despăgubire egală cu contravaloarea acestora, dacă nu pot fi ridicate.

(3)Prin investiţii, în sensul alin. (2), se înţelege lucrările destinate exploatării agricole a terenului.


1.
În cazul loturilor în folosinţă, de reconstituirea dreptului de proprietate beneficiază foştii proprietari sau moştenitorii acestora.
2.
Articolul are în vedere deţinătorii iniţiali, care sunt foştii proprietari ai terenului care au intrat în CAP şi, potrivit actelor normative de la acea dată, au fost atribuite în folosinţă, ca lot ajutător altor persoane.
3.
Potrivit art. 25 alin. (1), obiect al dreptului de reconstituire îl reprezintă terenurile ce au format obiect al loturilor de folosinţă, atribuite foştilor membrii cooperatori, terenuri ce erau situate în grădinile din intravilan ale foştilor proprietari.
4.
Este obligatorie restituirea terenurilor către fostul proprietar, fără a prezenta relevanţă faptul că terenul, la data intrării în cooperativă, avea o anumită destinaţie, iar la data restituirii avea o altă destinaţie.... citeste mai departe (1-6)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 26

(la data 24-Nov-2016 Art. 26 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 22/2016 )

(1)Terenurile situate în intravilanul localităţii, care au aparţinut cooperatorilor sau altor persoane care au decedat, în ambele cazuri fără moştenitori, trec în proprietatea comunei, oraşului sau a municipiului, după caz, şi în administrarea primăriilor, pentru a fi vândute, concesionate ori date în folosinţă celor care solicită să-şi construiască locuinţe şi nu au teren, ori pentru amplasarea de obiective social-culturale sau cu caracter productiv, potrivit legii, ori pentru compensările prevăzute la art. 24.

(2)Până la efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), terenurile vor fi înscrise şi folosite conform destinaţiei avute.

(1)Terenurile situate în intravilanul localităţilor, rămase la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale, de la persoanele care au decedat şi/sau nu au moştenitori, trec în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale respective, în baza certificatului de vacanţă succesorală eliberat de notarul public. în acest sens, secretarul unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la înregistrarea fiecărui deces al persoanelor respective, să comunice camerei notarilor publici competente datele prevăzute la art. 68 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea dezbaterii procedurii succesorale. Neîndeplinirea de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale a obligaţiei prevăzute în prezentul alineat se sancţionează administrativ, potrivit legii.

(2)Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevăzute la alin. (1), din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale respective în proprietatea privată a acestora, este interzisă şi se sancţionează cu nulitatea absolută.
(la data 22-Jul-2010 Art. 26 din capitolul II modificat de Art. 1 din Legea 158/2010 )


1.
Potrivit art. 26 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, din categoria terenurilor care rămân la dispoziţia comisiilor de fond funciar fac parte terenurile agricole din intravilan aduse sau preluate în orice alt mod în patrimoniul cooperativei agricole de producţie de la membrii cooperatori sau alte persoane care au decedat şi nu au moştenitori.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 27

(1)Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi întocmirea documentelor constatatoare prealabile.

(2)În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini şi le consemnează în documentele constatatoare.

(2)În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini, le consemnează în documentele constatatoare, întocmind planurile parcelare şi înaintează documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate.
(la data 25-Jul-2005 Art. 27, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din titlul IV din Legea 247/2005 )

(21)Proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari şi moştenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.

(22)În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât foştii proprietari iar aceştia deţineau la acel moment adeverinţe de proprietate şi aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu încălcarea legii, dacă acestea nu au intrat în circuitul civil. Dacă respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare - cumpărare sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa justiţiei pentru constatarea nulităţii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(la data 25-Jul-2005 Art. 27, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 8. din titlul IV din Legea 247/2005 )

(3)Pentru terenurile aflate în exploatarea societăţilor agricole de tip privat, constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, comisiile locale şi cele judeţene, în termen de 12 luni, vor efectua toate operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi vor elibera titlurile de proprietate.

(4)Membrii şi conducerea acestor societăţi agricole au obligaţia de a solicita imediat comisiilor locale să efectueze operaţiunile prevăzute la alineatul precedent, iar comisiile judeţene, să solicite eliberarea titlurilor de proprietate.

(41)Primarul va afişa lunar suprafaţa constituită sau reconstituită, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum şi suprafaţa rămasă în rezerva comisiei locale.
(la data 25-Jul-2005 Art. 27, alin. (4) din capitolul II completat de Art. I, punctul 9. din titlul IV din Legea 247/2005 )

(5)Încălcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiinţarea, de drept, a societăţilor agricole în cauză.

(6)La desfiinţarea cooperativei agricole de producţie, o comisie de lichidare constituită în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriei, va proceda în termen de 9 luni de la desfiinţarea cooperativei, la realizarea activului şi la plata pasivului, în condiţiile prevăzute de lege.


1.
Punerea în posesie este operaţiunea materială, desfăşurată de către comisiile locale de fond funciar sau, după caz, de comisiile judeţene de fond funciar, prin care se realizează o delimitare şi parcelare a terenurilor, ce urmează a fi atribuite prin reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, operaţiune care se finalizează prin încheierea procesului-verbal de punere în posesie.
2.
Potrivit art. 14 alin. (2) din Lege, punerea în posesie trebuie să se realizeze, în toate cazurile, pe fostul amplasament, atunci când este posibil acest lucru. Dacă punerea în posesie nu mai este posibilă, fie a urmare a faptului că terenul a fost atribuit altor persoane, fie ca urmare a altor cazuri speciale prevăzute de lege, atunci punerea în posesie a foştilor proprietari se poate realiza pe alte amplasamente.... citeste mai departe (1-11)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 28

(1)Comisiile de lichidare prevăzute de art. 27 au obligaţia de a constata şi stabili orice fapte de încălcare a legii, de a lua măsuri de recuperare a pagubelor, conform legii, şi de a sesiza, dacă este cazul, organele de urmărire penală.

(2)Sumele recuperate în condiţiile alin. (1) constituie activ lichidat şi urmează destinaţia celor prevăzute la art. 27.

(3)La expirarea termenului prevăzut la art. 27, comisiile de lichidare vor prezenta bilanţul de lichidare şi raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii sau al Primăriei Municipiului Bucureşti, învestit cu atribuţii de control financiar, potrivit legii, pentru descărcare.

(4)Actele de constatare a datoriilor faţă de stat şi faţă de alte persoane juridice, rămase după terminarea operaţiunilor de lichidare, întocmite de către comisia de lichidare, vor fi avizate şi centralizate de către Ministerul Finanţelor, după care Guvernul le va prezenta Parlamentului, cu propuneri de rezolvare.


1.
Potrivit art. 27 alin. (6) din Lege, comisiile de lichidare a fostelor cooperative agricole de producţie s-au înfiinţat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991, prin ordinal prefectului la propunerea primăriilor.
2.
Actele de constatare a datoriilor, rămase faţă de stat şi de alte persoane juridice, după efectuarea lichidărilor, trebuiau să fie avizate de către Ministerul Finanţelor, urmând ca Guvernul să le prezinte Parlamentului, cu propuneri de avizare.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 29

(1)Construcţiile agrozootehnice, atelierele de industrie mică, maşinile, utilajele şi alte asemenea mijloace fixe, ce au aparţinut cooperativei agricole de producţie desfiinţate, precum şi terenurile de sub acestea, ca şi cele necesare utilizării lor normale, plantaţiile de vii şi pomi şi animalele devin proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu personalitate juridică, dacă se vor înfiinţa.

(2)Drepturile foştilor cooperatori asupra bunurilor prevăzute la alin. (1) se vor stabili în cotă valorică, proporţional cu suprafaţa de teren adusă sau preluată în orice mod în cooperativa agricolă de producţie şi cu volumul muncii prestate. Membrii asociaţi vor constitui aceste drepturi ca aport în natură la noua asociaţie.(3) Foştilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociaţii li se vor stabili drepturi de creanţă proporţional cu cota valorică ce li se cuvine din patrimoniul cooperativei agricole de producţie, dacă nu au fost acoperite în altă modalitate. Plata creanţelor se va face de către asociaţie, în natură sau în bani, potrivit hotărârii comisiei de lichidare.

(4)În cazul în care nu s-au constituit asemenea asociaţii, bunurile şi animalele prevăzute la alin. (1) se vor vinde prin licitaţie publică persoanelor fizice sau juridice, urmând ca din preţul realizat să se achite datoriile de orice fel ale fostei cooperative agricole de producţie. Fac excepţie bovinele şi ovinele, precum şi plantaţiile de vii şi pomi, care vor fi atribuite foştilor cooperatori.

(5)În termen de 9 luni de la desfiinţarea cooperativei agricole de producţie, se vor stabili drepturile băneşti ce revin fiecărui fost membru cooperator de către comisia de lichidare constituită potrivit art. 27 alin. (6).

(6)Foştii membri cooperatori vor primi cota cuvenită din valorificarea prin licitaţie a bunurilor comune, proporţional cu suprafaţa de teren adusă în cooperativa agricolă de producţie, în echivalent arabil, şi volumul valoric de muncă efectuat.

(7)Bunurile prevăzute la alin. (1), care nu se vând în termen de un an de la data desfiinţării cooperativei agricole de producţie, trec în proprietatea privată a comunelor, oraşelor şi a municipiilor unde acestea sunt situate, fără nici o despăgubire, şi în administrarea primăriilor.

(8)Demolarea construcţiilor agrozootehnice, a atelierelor de întreţinere, a instalaţiilor şi a anexelor gospodăreşti şi de industrie mică, care fac obiectul alin. (1), este interzisă. Prin excepţie, dacă sunt degradate sau din orice alt motiv nu pot fi utilizate, ele pot fi desfiinţate cu autorizaţia prefecturii, iar materialele vor fi valorificate de primării, urmând ca sumele rezultate să intre în activul operaţiunilor de lichidare.

(9)Construcţiile afectate unei utilizări sociale sau culturale trec fără plată, în regim de drept public, în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor şi în administrarea primăriilor.


1.
Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, obiectul aportului social în natură la constituirea asociaţiilor de tip privat putea consta în construcţii agrozootehnice, ateliere de industrie mică, maşinile, utilajele şi alte asemenea mijloace fixe, terenurile de sub acestea ca şi cele necesare utilizării lor normale, plantaţiile de vii, pomii şi animalele.
2.
În noţiunea de construcţii agrozootehnice nu se includ şi sediile fostelor CAP-uri, deoarece ele nu pot fi considerate mijloace de producţie.
3.
În cazul foştilor membri cooperatori care nu au dorit să devină membrii asociaţi, aceştia au beneficiat de drepturi de creanţă, proporţionale cu cota valorică ce li se cuvine din patrimoniul cooperativei agricole de producţie, dacă nu au fost acoperite în altă modalitate. Plata creanţelor s-a realizat de către asociaţie, în natură sau în bani, potrivit hotărârii comisiei de lichidare.... citeste mai departe (1-9)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 30

(1)Asociaţiile intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste de orice profil se pot reorganiza în societăţi comerciale pe acţiuni, în termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)Terenurile şi celelalte bunuri aduse de cooperativa agricolă de producţie în asociaţie, precum şi bunurile dobândite de aceasta devin proprietatea societăţii comerciale, iar cooperatorii şi celelalte persoane îndreptăţite a-şi reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce aparţin societăţii, precum şi salariaţii acesteia pot deveni acţionari în condiţiile legii.

(3)În cazul în care unii cooperatori sau alte persoane îndreptăţite, prevăzute la alin. (2), nu vor opta pentru a deveni acţionari ai societăţii comerciale, li se va stabili dreptul de proprietate, conform prevederilor art. 14 şi 15 din prezenta lege, din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa agricolă de producţie în asociaţie.

(4)În localităţile în care nu există aceste posibilităţi, se vor putea desfiinţa unele ferme neeficiente ale asociaţiei. Hotărârea în această privinţă se adoptă de către comisia judeţeană, la propunerea comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz.


1.
Cooperativele agricole de producţie puteau constitui pe cale de asociere cooperaţii economice cooperatiste, care dobândeau asupra bunurilor pe care unităţile componente le aduceau ca aport la fondul social un drept de folosinţă, asemănător cu dreptul de administrare directă.
2.
Reorganizarea acestor asociaţii în societăţi comerciale pe acţiuni în termenul prevăzut de lege determină dobândirea ope legis a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi a altor bunuri, care au constituit aport social al unităţilor componente [art. 30 alin. (2) din Legea nr. 18/1991]. Această soluţie este valabilă doar în ipoteza în care aportul la asociaţia intercooperatistă a constat în dreptul de proprietate asupra terenului, iar nu în dreptul de folosinţă.
3.
În cazul în care terenurile menţionate au devenit proprietatea17 societăţilor pe acţiuni, în condiţiile legii, atunci foştii membrii cooperatori şi alte persoane îndreptăţite, care au fost proprietarii acestor terenuri înainte de a fi preluate de cooperative, pot deveni acţionari la aceste societăţi înfiinţate, în condiţiile legii.... citeste mai departe (1-3)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 31

(1)Terenurile proprietatea statului aflate în exploatarea cooperativelor agricole de producţie sunt la dispoziţia comisiilor - prevăzute la art. 12, în vederea atribuirii lor în proprietatea celor îndreptăţiţi, conform legii.

(2)Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului.


1.
Prin noţiunea de terenuri proprietatea statului aflate în exploatarea fostelor cooperative agricole de producţie s-a constituit un drept de folosinţă asupra terenurilor agricole intravilane.
2.
Potrivit art. 31 alin. (1) teza a II-a, aceste terenuri pot forma obiectul dreptului de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, urmând ca terenul disponibil să treacă în proprietatea privată a comunei, oraşului sau municipiului.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 32

(1)Terenul atribuit conform art. 19 alin. (1), art. 21 şi art. 43 nu poate fi înstrăinat prin acte între vii timp de 10 ani, socotiţi de la începutul anului următor celui în care s-a făcut înscrierea proprietăţii, sub sancţiunea - nulităţii absolute a actului de înstrăinare.

(2)Constatarea nulităţii poate fi cerută în justiţie de către primărie, prefectură, procuror, precum şi de către oricare persoană interesată.

(la data 01-Oct-2011 Art. 32 din capitolul II abrogat de Art. 230, litera T. din capitolul X din Legea 71/2011 )

Art. 33

Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale - pajişti şi arabil - care s-au aflat în folosinţa cooperativelor agricole de producţie - trec în proprietatea privată a comunelor, oraşelor sau, după caz, a municipiilor şi în administrarea primăriilor, urmând a fi folosite ca păşuni comunale şi pentru producerea de furaje şi seminţe pentru culturi furajere.


1.
Articolul 33 are în vedere terenurile proprietatea statului, care au avut caracterul de izlaz comunal şi care s-au aflat în folosinţa fostelor cooperative agricole de producţie la data intrării în vigoare a Legii fondului funciar.
2.
Pentru a se constitui dreptul de proprietate în acest caz, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:
– terenul a fost proprietatea statului cu respectarea reglementărilor în vigoare;
– terenul a avut destinaţia de izlaz comunal;
– asupra acestor terenuri s-a constituit de către stat un drept de folosinţă în favoarea cooperativelor agricole de producţie, care nu încetase la data intrării în vigoare a Legii fondului funciar.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 34

Lucrările de îmbunătăţiri funciare care se află pe terenurile primite, inclusiv zonele de protecţie aferente, trec în proprietatea unităţilor specializate de exploatare a unor astfel de lucrări, în condiţiile legii.


H.G. nr. 292/1991 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul îmbunătăţirilor funciare
Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

CAPITOLUL III: Dispoziţii privind terenurile proprietate de stat şi unele prevederi speciale

Art. 35

(1)Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafeţe intrate în patrimoniul său în conformitate cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie 1990 şi înregistrate ca atare în sistemul de evidenţă al cadastrului funciar general şi în amenajamentele silvice.

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 35 alin. (1) sunt constituţionale în măsura în care nu condiţionează dobândirea dreptului de proprietate publică prin expropriere, de înscrierea acesteia în cartea funciară.
(la data 01-Feb-2016 Art. 35, alin. (1) din capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 748/2015 )

(2)Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele şi staţiunile de cercetări ştiinţifice, agricole şi silvice, destinate cercetării şi producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi a animalelor de rasă, precum şi din administrarea Institutului pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor de Plante de Cultură şi a centrelor sale teritoriale aparţin domeniului public şi rămân în administrarea acestora. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, va delimita suprafeţele de teren strict necesare cercetării şi producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi animalelor de rasă şi pe cele destinate producţiei, din administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă.

(3)Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi terenurilor proprietate de stat folosite, la data prezentei legi, de unităţile de învăţământ cu profil agricol sau silvic şi care trec în administrarea acestora.


1.
Potrivit art. 35 alin. (1) din Lege, terenurile proprietatea statului sunt acele suprafeţe intrate în patrimoniul său în conformitate cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie 1990 şi înregistrate ca atare în sistemul de evidenţă al cadastrului funciar general şi în amenajamentele silvice, iar din alin. (2) rezultă că doar aceste terenuri proprietate de stat, care sunt administrate de institutele şi staţiunile de cercetări agricole, ştiinţifice şi silvice aparţin domeniului public şi rămân în administrarea acestora.
2.
Pentru ca un teren să fie proprietatea statului, este necesar ca acesta să fi intrat în proprietatea statului în temeiul unor acte normative anterioare datei de 1 ianuarie 1990 şi să fie înregistrat în sistemul de evidenţă al cadastrului funciar general şi în amenajamentele silvice.
3.
Între art. 35 alin. (1) privind terenurile proprietate de stat şi cele ale art. 8 privind terenurile care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie, legea face o distincţie clară, în sensul că stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului proprietatea statului se face numai cu privire la terenuri preluate de stat în conformitate cu prevederile legale, nu şi cu la cele preluate în orice alt mod.... citeste mai departe (1-5)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 36

(1)Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art. 26.

(2)Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea - construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.

(3)Terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor.

(4)Dispoziţiile art. 23 rămân aplicabile.

(5)Terenurile fără construcţii, neafectate de lucrări de investiţii aprobate, potrivit legii, din intravilanul localităţilor, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 712/1966 şi a altor acte normative speciale, se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, după caz, la cerere.

(51)Cererile de restituire prevăzute la alin. (5), împreună cu copiile de pe actele de proprietate, se depun la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile localităţilor în raza cărora se află situat terenul, personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, până la data de 1 noiembrie 2001, sub sancţiunea decăderii din termen.
(la data 19-Oct-2001 Art. 36, alin. (5) din capitolul III completat de Art. 1 din Legea 545/2001 )

(6)Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2)-(5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor.


1.
Potrivit art. 36 alin. (1), terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute de art. 26 din Lege. Prin urmare, aceste terenuri19 puteau fi vândute, concesionate ori date în folosinţă celor care solicită să-şi construiască locuinţe şi nu aveau teren, ori pentru amplasarea de obiective social-culturale sau cu caracter productiv, potrivit legii, ori pentru compensările prevăzute la art. 24.
2.
În ipoteza de la alin. (2) al art. 36 sunt îndreptăţite a formula cerere de atribuire în proprietate a terenurilor intravilane acele persoane care au primit în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor astfel de terenuri.
3.... citeste mai departe (1-23)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 37

(1)Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, şi care se află în administrarea unităţilor agricole de stat devin, la cerere, acţionari la societăţile comerciale înfiinţate, în baza Legii nr. 15/1990, din actualele unităţi agricole de stat. De aceleaşi prevederi beneficiază şi moştenitorii acestor persoane.

(2)Cererea se depune, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la primăria în a cărei rază teritorială este situat terenul.

(3)Numărul de acţiuni primite va fi proporţional cu suprafaţa de teren în echivalent arabil, trecută în patrimoniul statului, fără a putea depăşi însă valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil.

(4)Nu beneficiază de dispoziţiile acestui articol persoanele ale căror terenuri au fost confiscate ca efect al unor condamnări penale, cu excepţia persoanelor precizate în Decretul-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare.


1.
Prevederile art. 37 alin. (1) instituie posibilitatea persoanelor ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, de a-şi exprima opţiunea pentru a deveni acţionari la societăţile înfiinţate în baza Legii nr. 15/1990.
2.
În acest caz de reconstituirea dreptului de proprietate beneficiază proprietarii terenurilor agricole ce au fost trecute în proprietatea statului ca efect al unor legi speciale, altele cele decât de expropriere şi care se află în administrarea unităţilor agricole de stat.
3.
Beneficiari ai acestui caz de reconstituire sunt atât persoanele fizice, cât şi cele juridice.
4.
Cererea de reconstituire a dreptului de proprietate se depune la primăria în a cărei rază teritorială se află terenul.
5.
Drepturile acestor persoane au fost stabilite iniţial prin art. 1 şi art. 5 din Legea nr. 46/1992, iar apoi drepturile acestor persoane au fost reglementate prin art. 1-5 din Legea nr. 48/1994. Aceste drepturi mai pot fi solicitate şi în prezent, cu condiţia să nu fie prescrise.... citeste mai departe (1-6)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 38

(1)Persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. 37, persoanele cărora li s-au stabilit drepturi la institutele şi staţiunile de cercetare agricole şi la regiile autonome cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992, precum şi persoanele care au calitatea de locatori, potrivit art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa de peste 10 ha de familie, până la limita suprafeţei prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe localităţi sau de la autori diferiţi, în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 din prezenta lege.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), cărora li s-a stabilit dreptul în acţiuni, în limita suprafeţei de până la 10 ha în echivalent arabil, pot face cerere, în cazul în care prin aplicarea coeficientului de echivalare, prevăzut în regulamentul aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, suprafaţa de teren putea depăşi, ca echivalenţă, 10 ha teren arabil, în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).


1.
Persoanele care pot beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate în acest caz sunt:
– persoanele cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. 37 din lege;
– persoanele cărora li s-au stabilit drepturi la institutele şi staţiunile de cercetare agricole şi la regiile autonome cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992;
– persoanele care au calitatea de locator potrivit art. 25 din Legea nr. 16/1994.
2.
Obiectul dreptului de reconstituire îl reprezintă diferenţa de teren dintre suprafaţa de 10 ha, în echivalent arabil, şi suprafaţa deţinută în proprietate, însă cel mult 50 de ha de proprietar deposedat, precum şi suprafeţele de teren pentru care s-a stabilit calitatea de acţionar.
3.
Pentru procedura de reconstituire a dreptului de proprietate este aplicabil art. 9 din Lege.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 39

Persoanele fizice ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949, precum şi al oricăror alte acte normative de expropriere, sau moştenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren trecută în proprietatea statului, până la limita suprafeţei prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează a se face în mai multe localităţi sau de la autori diferiţi, în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9.


1.
Potrivit art. 39 alin. (1) din Lege, pot beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate, în acest caz, foştii proprietari ai terenurilor sau moştenitorii acestora, ale căror terenuri au devenit proprietatea statului în temeiul Decretului nr. 83/1949 şi a altor decrete normative de expropriere şi care nu au fost despăgubiţi.
2.
Dacă preluarea terenurilor s-a făcut în baza unor acte individuale de expropriere, atunci fostul proprietar al terenului poate solicita reconstituirea dreptului de proprietate în baza art. 36 alin. (5) din Legea nr. 18/1991.
3.
Obiectul dreptului de reconstituire îl formează terenurile agricole, care au fost preluate de stat, în baza Decretului nr. 83/1959 sau a altor acte normative de expropriere.
4.
Suprafaţa maximă care poate face obiectul reconstituirii este de 50 de ha de proprietar deposedat.... citeste mai departe (1-5)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 40

(1)După expirarea termenului de 90 de zile, în cazurile prevăzute la art. 38 şi 39, primarul va întocmi situaţia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevăzute şi balanţa fondului funciar pe localitate şi pe fiecare societate comercială şi institut sau staţiune de cercetare şi producţie agricolă ori regie autonomă cu profil agricol, din raza teritorială a localităţii.

(2)Dispoziţiile art. 9 alin. (9) rămân aplicabile.


1.
Potrivit art. 40, după expirarea termenului de 90 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 169/1997, primarul era obligat să întocmească situaţia cu proprietarii sau moştenitorii acestora, care beneficiau de reconstituirea dreptului de proprietate, în condiţiile art. 38 şi art. 39 din Legea nr. 18/1991. precum şi balanţa fondului funciar pe localitate şi pe fiecare societate şi institut sau staţiune de cercetare şi producţie agricolă ori regie autonomă cu profil agricol, din raza teritorială a localităţii.
2.
Aceste situaţii pot fi realizate oricând, atâta vreme cât primarul nu şi-a îndeplinit o astfel de obligaţie. În cazul refuzului nejustificat al primarului de a realiza astfel de situaţii, el poate fi constrâns pe calea unei acţiuni în justiţie.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 41

(1)Terenurile agricole fără construcţii, instalaţii, amenajări de interes public, intrate în proprietatea statului şi aflate în administrarea primăriilor la data prezentei legi, se vor restitui foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, fără a se putea depăşi suprafaţa de 10 ha de familie, în echivalent arabil.

(2)Restituirea terenurilor se face, la cerere, în condiţiile art. 11, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriei.

(3)Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.


1.
Persoanele care pot beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate sunt foştii proprietari sau moştenitorii acestora ale căror terenuri au fost preluate de către stat, indiferent de modul sau titlul cu care au intrat în proprietatea privată a statului.
2.
Excepţia este că nu beneficiază de aceste dispoziţii cu caracter reparator persoanele ale căror terenuri au fost confiscate în baza unor condamnări penale [art. 37 alin. (4) din Lege].
3.
Obiectul reconstituirii dreptului de proprietate îl constituie atât terenurile agricole intravilane, cât şi terenurile extravilane.
4.
Deşi se prevede că se pot restitui maximum 10 ha, potrivit art. 48 din Lege, se pot restitui 50 ha.
5.
În principiu, reconstituirea se realizează pe fostul amplasament.
6.... citeste mai departe (1-7)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 42

(1)În localităţile cu deficit de teren, în care terenurile foştilor proprietari se află în proprietatea statului şi aceştia nu optează pentru acţiuni în condiţiile art. 37 şi nu li se pot atribui lor sau moştenitorilor suprafaţa minimă prevăzută de prezenta lege, comisiile judeţene vor hotărî atribuirea unei suprafeţe de 5.000 m2 de familie, în echivalent arabil, la cerere, din terenurile proprietatea statului.

(2)Pentru diferenţa de teren până la care sunt îndreptăţiţi foştii proprietari sau moştenitorii lor, potrivit prezentei legi, se aplică corespunzător prevederile art. 37.

(3)Nu pot fi atribuite suprafeţele de teren pe care s-au efectuat investiţii, altele decât îmbunătăţiri funciare.

(4)Plantaţiile de vii sau pomi pot fi afectate în astfel de cazuri numai în situaţia în care nu există terenuri din altă categorie de folosinţă, pentru a fi atribuite în proprietate.


1.
Titularii dreptului de constituire a dreptului de proprietate în acest caz sunt proprietarii terenurilor agricole, ce au fost trecute în proprietatea statului ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere şi care se află în administrarea unităţilor agricole de stat, respectând următoarele condiţii:
– nu au optat pentru calitatea de acţionar;
– în localitatea unde se află aceste terenuri este deficit de teren;
– nu li se poate atribui suprafaţa minimă prevăzută de lege.
2.
În acest caz, dreptul de proprietate se constituie asupra terenurilor agricole, care fac parte din domeniul privat al statului şi care se află la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar.
3.
Prin excepţie, nu pot face obiectul dreptului de constituire suprafeţele de teren pe care s-au efectuat investiţii, altele decât îmbunătăţirile funciare şi terenurile pe care se află plantaţii de vii sau de pomi. Pot face însă obiectul dreptului de reconstituire, dacă nu există terenuri din altă categorie de folosinţă pentru a fi atribuite în proprietate.... citeste mai departe (1-5)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 43

(1)În zona montană - defavorizată de factori naturali cum sunt: clima, altitudinea, panta, izolarea - se poate atribui în proprietate, la cerere, o suprafaţă de teren de până la 10 ha în echivalent arabil familiilor tinere de ţărani care provin din mediul agricol montan, au priceperea necesară şi se obligă în scris să-şi creeze gospodării, să se ocupe de creşterea animalelor şi să exploateze raţional pământul în acest scop.

(2)Terenurile prevăzute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului, după caz.

(3)Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului la propunerea primăriilor.


1.
În cazul de la art. 43 pot beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate familiile tinere de ţărani, care provin din mediul agricol montan, au priceperea necesară şi se obligă în scris să-şi creeze gospodării, să se ocupe de creşterea animalelor şi să exploateze raţional pământul.
2.
Obiectul dreptului de constituire din domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, aflate la dispoziţia acestora şi care se află în zona montană defavorizată de factori naturali, cum sunt: clima, altitudinea, panta, izolarea etc.
3.
Cererea se face oricând, iar aceasta poate fi depusă la primărie, iar atribuirea dreptului de proprietate se va face prin ordin al prefectului, pe baza propunerii primăriei.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 44

(1)Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unităţilor de stat şi care, în prezent, sunt folosite ca păşuni, fâneţe şi arabil, vor fi restituite în proprietatea comunelor, oraşelor şi a municipiilor, după caz, şi în administrarea primăriilor, pentru a fi folosite ca păşuni comunale şi pentru producerea de furaje sau seminţe de culturi furajere. Fac excepţie suprafeţele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, heleşteie, lacuri sau cele destinate producerii de legume, fructe ori altă materie primă pentru fabricile de conserve, orezării şi câmpuri experimentale, destinate cercetării agricole, ce vor fi compensate în suprafaţă egală cu teren de aceeaşi calitate de către societăţile comerciale pe acţiuni, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*).

(2)Nerespectarea dispoziţiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor, după caz, a acestor terenuri.


1.
În acest caz beneficiază de reconstituirea dreptului de proprietate unităţile administrativ-teritoriale ce au avut în proprietate terenuri, care au fost folosite ca izlazuri comunale şi care au fost preluate de stat.
2.
Obiectul dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate îl reprezintă terenurile care au fost preluate de stat, indiferent cu ce titlu, de la unităţile administrativ-teritoriale şi care îndeplinesc următoarele condiţii:
– terenurile au provenit din fostele izlazuri comunale;
– terenurile au fost transmise unităţilor de stat;
– terenurile erau folosite la data intrării în vigoare a legii ca păşuni, fâneţe sau arabil.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 45

(1)Persoanele fizice sau, după caz, moştenitorii acestora, ale căror terenuri cu vegetaţie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărişuri, păşuni şi fâneţe împădurite au trecut în proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa de peste 1 ha, dar nu mai mult de 30 ha, de familie.

(2)Dacă pe suprafeţele de teren ce urmează a fi atribuite în condiţiile alineatului precedent se află construcţii sau amenajări forestiere, ori sunt în curs de execuţie sau în fază de proiectare, sau terenurile sunt defrişate, se vor atribui alte suprafeţe de teren, cu respectarea aceloraşi condiţii, în imediata apropiere.

(3)Persoanele prevăzute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).

(4)Terenurile prevăzute la alin. (1), precum şi la art. 46 şi 47 vor fi gospodărite şi exploatate în regim silvic, potrivit legii. Regimul silvic pentru pădurile proprietate privată se va elabora şi se va aproba în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), prin grija Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Punerea în posesie a pădurilor, zăvoaielor, tufărişurilor, a păşunilor şi fâneţelor împădurite se va face numai după stabilirea regimului silvic al acestora.


1.
De dispoziţiile art. 45 din Lege au beneficiat acele persoane fizice care au făcut dovada faptului că au fost titulare ale dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de teren cu destinaţie forestieră.
2.
Obiectul dreptului de reconstituire îl constituie terenurile forestiere, care au fost proprietatea persoanelor fizice, au intrat în proprietatea statului în baza unor dispoziţii normative speciale şi care se află în administrarea RA Romsilva.
3.
Potrivit art. 45 alin. (1) din Lege, suprafaţa maximă care poate fi restituită este de 30 de ha de familie.
4.
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, nu mai există o limitare a suprafeţei, care poate fi restituită, întrucât persoanele fizice pot solicita, în baza acestui text legal, diferenţa dintre suprafaţa primită şi suprafaţa avută în proprietate.... citeste mai departe (1-6)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 46

(1)Foştii composesori sau, după caz, moştenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prevăzute la art. 45, pe baza actelor care le atestă această calitate şi în limitele suprafeţelor prevăzute în acele acte.

(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul terenurilor exploatate în devălmăşie de către foştii moşneni sau răzeşi, în cadrul obştilor nedivizate.

(3)Dispoziţiile art. 45 alin. (2) rămân aplicabile.

(4)În cazurile în care terenurile care au aparţinut composesoratelor şi obştilor sunt situate pe raza teritorială a mai multor localităţi, cererea se face la fiecare dintre ele, pentru suprafaţa situată pe raza acestora.

(5)Persoanele prevăzute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).


1.
Titularii dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate sunt foştii composesori, foştii moşneni, foştii răzeşi sau moştenitorii acestora. Acestea sunt persoanele îndreptăţite, însă cererea se poate face doar de persoana juridică, care a fost deposedată de dreptul de proprietate sau care este succesoarea în drepturi a fostului composesorat de la care s-a luat terenul26.
2.
Obiectul reconstituirii dreptului de proprietate l-a constituit terenurile forestiere, care au aparţinut foştilor composesori, foştilor răzeşi sau foştilor composesori, terenuri care au fost preluate de către stat în baza unor acte normative speciale.
3.
Cererea de reconstituire a dreptului de proprietate se face potrivit art. 9 din Lege.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 47

(1)Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor şi mânăstirilor, precum şi ale instituţiilor de învăţământ, pot cere restituirea terenurilor cu vegetaţie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărişuri, fâneţe şi păşuni împădurite, care le-au aparţinut în proprietate, în limita suprafeţelor pe care le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent dacă sunt situate pe raza mai multor localităţi.

(2)Cererile împreună cu actele doveditoare de proprietate se fac în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).

(3)Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pot cere restituirea în proprietate privată a terenurilor cu vegetaţie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărişuri, fâneţe şi păşuni împădurite, în baza actelor care le atestă această calitate, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).

(4)Dispoziţiile art. 45 alin. (2) rămân aplicabile.


1.
De reconstituirea dreptului de proprietate în cazul prevăzut de art. 47 au beneficiat următoarele categorii de persoane juridice:
– parohiile, schiturile şi mănăstirile;
– comunele, oraşele şi municipiile;
– instituţiile de învăţământ.
2.
Obiectul dreptului de reconstituire l-au reprezentat terenurile forestiere, care au aparţinut acestor persoane juridice şi care au fost preluate de către stat.
3.
În cazul parohiilor, schiturilor, mănăstirilor şi a instituţiilor de învăţământ suprafaţa maximă care putea fi restituită era de 30 de ha.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 48

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi foştii cetăţeni români care şi-au redobândit cetăţenia română, indiferent dacă şi-au stabilit sau nu domiciliul în ţară, pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafeţele de terenuri agricole sau terenuri cu destinaţie forestieră, prevăzute la art. 45, care le-au aparţinut în proprietate, dar numai până la limita prevăzută la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pentru terenurile agricole, şi nu mai mult de 30 ha de familie, pentru terenurile cu destinaţie forestieră, în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).


1.
Actele de reconstituire, emise după intrarea în vigoare a Constituţiei României în favoarea cetăţenilor români sau a foştilor cetăţeni români care şi-au redobândit cetăţenia sunt valabile, chiar dacă aceştia nu-şi stabiliseră domiciliul în România la data reconstituirii dreptului de proprietate.
2.
În cazul în care reconstituirea dreptului de proprietate se face asupra terenurilor cu destinaţie agricolă, atunci dreptul de proprietate se poate face doar asupra suprafeţei de 50 ha, de proprietar deposedat.
3.
Fond funciar. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Obligaţia instanţei de a soluţiona fondul cauzei (art. 48, art. 51, art. 53, Legea nr. 18/1991)
Controlul judiciar se circumscrise numai asupra problemelor de fapt şi drept analizate în procedura prealabilă de emitentul actului, respectiv comisia judeţeană, în speţă îndeplinirea condiţiei legale a deţinerii cetăţeniei române, fiind exclusă extinderea cercetării judecătoreşti asupra altor aspecte ori împrejurări ce nu au fost rezolvate prioritar de autoritatea administrativ-jurisdicţională (cum este cazul apărărilor Comisiei locale de fond funciar vizând fondul îndreptăţirii la reconstituire pretinsă de petent)... citeste mai departe (1-3)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 49

(1)Persoanele cărora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate să respecte întocmai condiţiile prevăzute la art. 19, 21 şi 43, în legătură cu stabilirea domiciliului şi întemeierea de noi gospodării.

(2)Nerespectarea acestor condiţii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului şi a construcţiilor de orice fel realizate pe acesta. Pentru teren nu se vor acorda despăgubiri, iar pentru construcţii, proprietarul va primi o despăgubire egală cu valoarea reală a acestora.

(3)Organul împuternicit să constate situaţiile prevăzute la alin. (2) este prefectul, care, prin ordin, atestă pierderea dreptului de proprietate şi trecerea acestuia, după caz, în proprietatea privată a comunei, a oraşului sau a municipiului în a cărui rază teritorială este situat terenul.


1.
Neîndeplinirea condiţiilor impuse în cazurile în care s-a constituit dreptul de proprietate atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului şi asupra construcţiilor edificate, pe acest teren.
2.
Pierderea dreptului de proprietate intervine ca urmare a îndeplinirii condiţiei rezolutorii legale27, de care a fost afectată constituirea dreptului de proprietate.
3.
Constatarea îndeplinirii condiţiei se va realiza prin ordin al prefectului, care poate fi cenzurat de către instanţa judecătorească prin intermediul plângerii prevăzute la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 18/1991. Instanţa se limitează însă doar la verificarea îndeplinirii condiţiei28.
4.
În cazul în care s-a constatat în mod definitiv îndeplinirea condiţiei rezolutorii, persoana căreia i s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenului va pierde dreptul de proprietate şi asupra construcţiei edificate, urmând a fi despăgubită cu preţul de circulaţie al construcţiei.... citeste mai departe (1-4)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 50

Delimitarea teritorială a noilor proprietăţi, rezultate din aplicarea prezentei legi, porneşte de la actuala organizare a teritoriului şi se face pe baza unor proiecte de parcelare întocmite de către organele de specialitate.


A se vedea art. 33 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor (H.G. nr. 890/2005).

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

CAPITOLUL IV: Dispoziţii procedurale

Art. 51

Comisia judeţeană este competentă să soluţioneze contestaţiile şi să valideze ori să invalideze măsurile stabilite de comisiile locale.

(1)Comisia judeţeană este competentă să soluţioneze contestaţiile şi să valideze ori să invalideze măsurile stabilite de comisiile locale.

(2)În cazul existenţei unei suprapuneri totale sau parţiale ca urmare a emiterii a două sau mai multe titluri de proprietate pe aceleaşi amplasamente, comisia judeţeană este competentă să dispună anularea totală sau parţială a titlurilor emise ulterior primului titlu.

(3)Comisia judeţeană va dispune emiterea unui nou titlu în locul celui anulat sau, după caz, va propune acordarea de măsuri compensatorii potrivit legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România.

(4)Dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămân aplicabile.
(la data 20-May-2013 Art. 51 din capitolul IV completat de Art. 47 din capitolul VI din Legea 165/2013 )


1.
Împotriva măsurilor dispuse de către comisia locală de fond funciar se poate face contestaţie, care, potrivit art. 6 lit. d) din Regulament, este de competenţa de soluţionare a comisiilor judeţene de fond funciar.
2.
Potrivit art. 27 alin. (3) şi art. 80 din regulament, contestaţiile pot fi formulate de către persoanele nemulţumite de propunerile de stabilirea a dreptului de proprietate de către comisiile locale de fond funciar.
3.
Potrivit art. 27 alin. (3) din Regulament, contestaţiile se pot formula în termen de 10 zile de la afişarea propunerilor comisiilor locale de fond funciar. În cazul persoanelor care nu au domiciliul în localitatea respectivă, termenul dreptului de contestaţie se socoteşte de la primirea înştiinţării de către comisia locală prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
4.
Termenul de 10 zile are natura juridică a unui termen de decădere, a cărui nerespectare atrage pierderea dreptului de a formula contestaţie.... citeste mai departe (1-8)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 52

(1)În sensul prezentei legi, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, iar comisia judeţeană este autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicţională.

(2)Comisia judeţeană şi cea locală au, în limitele competenţei lor şi prin derogare de la dispoziţiile Codului de procedură civilă, calitate procesuală pasivă şi, când este cazul, activă, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat convenţional, de către unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat.

(3)Prevederile art. 274 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile.
(la data 25-Jul-2005 Art. 52 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 10. din titlul IV din Legea 247/2005 )


1.
Potrivit art. 52 alin. (1) din Lege, comisiile locale de fond funciar sunt autorităţi administrative.
2.
Ca urmare a acestei clasificări, acestea au posibilitatea de revocare a actelor administrative emise29. Prin urmare, comisiile locale de fond funciar au posibilitatea de a revoca actele juridice, emise în procesul de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate, dacă astfel de acte nu au intrat în circuitul civil.
3.
Comisiile judeţene de fond funciar sunt autorităţi publice cu activitate administrativ-jurisdicţională. Astfel, actele emise de către comisiile judeţene, ca autorităţi administrative, pot fi revocate până la intrarea în circuitul civil. În schimb, actele emise în calitatea de autorităţi administrative cu atribuţii jurisdicţionale nu pot fi revocate decât pe calea justiţiei.... citeste mai departe (1-6)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 53

(la data 22-Nov-2011 Art. 53 din capitolul IV a se vedea recurs in interesul legii Decizia 15/2011 )

(1)Hotărârile comisiei judeţene asupra contestaţiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, conform dispoziţiilor cuprinse în cap. II, şi cele asupra măsurilor stabilite de comisiile locale se comunică celor interesaţi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2)Împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(la data 09-Oct-2000 Art. 53, alin. (2) din capitolul IV a se vedea recurs in interesul legii Decizia I/2000 )


1.
Plângerea împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar nu reprezintă o cale de atac propriu-zisă, ci o acţiune de drept comun (în anularea unui act) în cadrul căreia se discută legalitatea şi temeinicia actului emis cu ocazia procedurii prealabile.
2.
Instanţa de judecată va aplica dispoziţiile de procedură privitoare la judecarea cauzelor în primă instanţă, întrucât organele administraţiei publice nu rezolvă litigiile prin aplicarea unei proceduri asemănătoare celei judiciare, astfel că este vorba de o judecată în primă instanţă, cu tot ceea ce implică aceasta, şi nu o judecată în calea de atac.
3.
Plângerea poate fi exercitată şi în cazul în care, deşi s-a formulat cerere de reconstituire, aceasta nu a fost soluţionată în nicio modalitate de către comisiile de fond funciar, deoarece absenţa unui răspuns din partea entităţii căreia i s-a adresat cererea echivalează cu un refuz de restituire a imobilului solicitat30.... citeste mai departe (1-7)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 54

(1)Dispoziţiile art. 53 alin. (1) se aplică şi în cazul în care plângerea este îndreptată împotriva ordinului prefectului sau oricărui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, în condiţiile prevăzute în cap. III.

(2)Dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămân aplicabile.


1.
Obiectul plângerii îl reprezintă ordinul prefectului sau oricare act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului în condiţiile prevăzute de Capitolul III din Legea nr. 18/1991.
2.
Obiect al plângerii îl poate constitui ordinul prefectului sau alt act administrativ şi în ipoteza în care refuzul propunerilor de atribuire a terenului a fost parţial sau în ipoteza în care s-a refuzat reconstituirea în natură a dreptului de proprietate, acordându-se despăgubiri33.
3.
Plângerea trebuie introdusă în termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ contestat, comunicare care se poate realiza potrivit regulilor generale prevăzute de Codul de procedură civilă.
Atenţie!
În această situaţie nu trebuie realizată procedura prealabilă a contestaţiei.... citeste mai departe (1-3)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 55

(1)Poate face obiectul plângerii modificarea sau anularea propriei hotărâri de către comisie.

(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul în care comisia judeţeană a emis, după încheierea procedurii de definitivare a activităţii sale, acte administrative contrare propriei hotărâri, dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămânând aplicabile.


1.
Obiectul plângerii îl reprezintă în acest caz hotărârea comisiei judeţene sau locale de fond funciar, sau actul administrativ al comisiei judeţene, emis după definitivarea activităţii sale şi care este contrar propriei hotărâri.
2.
Comisia judeţeană de fond funciar nu poate proceda la desfiinţarea propriei hotărâri, nici din oficiu şi nici la cererea vreunei persoane care se consideră vătămată, căci ea constituie un act administrativ jurisdicţional34.
3.
Revocarea nu poate interveni indiferent dacă hotărârea comisiei judeţene a fost emisă pe baza contestaţiei formulate de către persoana îndreptăţită sau chiar dacă nu a existat o astfel de contestaţie35.
4.
Inadmisibilitatea modificării propriei hotărâri de către comisia judeţeană de fond funciar este aplicabilă şi în situaţia în care validarea dreptului de proprietate s-a realizat prin acordarea de despăgubiri. Aceasta nu împiedică promovarea în temeiul dispoziţiilor art. III din Legea nr. 169/1997 a unei acţiuni în constatarea nulităţii absolute a actelor de reconstituire ori de câte ori se constată că actele s-au emis cu încălcarea prevederilor fondului funciar.... citeste mai departe (1-8)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 56

Plângerea prevăzută la art. 53 poate fi îndreptată şi împotriva măsurilor de punere în aplicare a art. 37, cu privire la stabilirea dreptului de a primi acţiuni în unităţile agricole de stat, reorganizate în societăţi comerciale conform Legii nr. 15/1990, dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămânând aplicabile.


1.
Obiectul plângerii în cazul acestui articol îl reprezintă măsurile de aplicare a art. 37 din Legea nr. 18/1991.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 57

Plângerea formulată potrivit art. 53-56 suspendă executarea.


1.
În cazul în care s-a formulat plângere, este obligatorie suspendarea executării actului contestat.
A se vedea şi art. 36 alin. (5) din Regulament: Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie în baza prevederilor legilor fondului funciar se vor completa şi se vor elibera după pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 58

Instanţa soluţionează cauza potrivit regulilor prevăzute în Codul de procedură civilă şi în Legea nr. 92/1992*) pentru organizarea judecătorească. Pe baza hotărârii judecătoreşti definitive, comisia judeţeană, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinţa.


Titlul XIII din Legea nr. 247/2005

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 59

(la data 09-Oct-2000 Art. 59 din capitolul IV a se vedea recurs in interesul legii Decizia I/2000 )

Sentinţa civilă pronunţată de instanţa menţionată la art. 58 este supusă căilor de atac prevăzute în Codul de procedură civilă, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.


1.
Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 247/2005: hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti în procesele funciare în primă instanţă sunt supuse numai recursului.
2.
Acţiune în constatare nulitate titlu de proprietate. Căi de atac. Hotărâre supusă numai recursului
Articolul 1 din Titlul VII Legea 247/2005, definind procesele funciare în materia cărora hotărârile pronunţate în primă instanţă sunt supuse numai recursului, distinge între categoria contestaţiilor şi a altor litigii. Cum în sensul Legii nr. 18/1991 sunt calificate contestaţii acele cereri formulate de persoanele nemulţumite în faţa comisiei judeţene (art. 51), iar plângeri acţiunile care se formulează în faţa instanţei de judecată fie împotriva hotărârii comisiei judeţene, fie împotriva ordinului prefectului, fie împotriva refuzului comisiei locale de a înmâna titlul sau de a pune în posesie (art. 53, 54, 64), noţiunea de “alte litigii apărute în urma aplicării legii 18/1991” poate viza doar acţiunile având ca obiect contestarea titlurilor de proprietate, contestarea proceselor verbale de punere în posesie pentru că alte etape în aplicarea legii fondului funciar şi recunoaşterea dreptului de proprietate nu mai pot fi imaginate. În consecinţă, acţiunea prin care se solicită constatarea nulităţii absolute a unui titlu de proprietate eliberat în procedura legii fondului funciar se soluţionează prin hotărâre care este supusă numai căii de atac a recursului (C.A. Craiova, s. civ., decizia nr. 1037 din 25 septembrie 2007, portal.just.ro).... citeste mai departe (1-2)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 591

(1)Îndreptarea erorilor materiale înscrise în titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectuează de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.

(2)Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în temeiul hotărârii comisiei judeţene.

(3)Procedura de îndreptare a erorilor materiale şi de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobată prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
(la data 26-Nov-2012 Art. 59 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 11. din Legea 219/2012 )


1.
În cazul în care prin hotărârea comisiei judeţene sau prin ordinul prefectului ori în alt mod, prin acte administrative prealabile ordinului, cum este cazul propunerilor primarului, a fost vătămat dreptul de proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi acestea nu aveau interes de a se adresa acestor organe, având deja un titlu de proprietate privată sau publică asupra terenului, ori li se recunoscuse un asemenea drept, potrivit legii, atunci subiecţii de drept menţionaţi nu pot folosi decât calea acţiunilor de drept comun, petitorii, posesorii, acţiunile în constatarea nulităţii absolute prevăzute de art. III din Legea nr. 169/1997, neputând interveni în procedura specială a plângerii, decât sub forma intervenţiei accesorii, în favoarea comisiilor de fond funciar sau a intervenţiei principale.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 60

Terţii care au fost vătămaţi în drepturile lor prin hotărârea comisiei judeţene sau prin ordinul prefectului ori în alt mod, prin acte administrative prealabile ordinului, cum este cazul propunerilor primarului, şi care nu aveau interes de a se adresa acestor organe, având deja un titlu de proprietate privată asupra terenului, ori li se recunoscuse un asemenea drept, potrivit legii, nu pot folosi decât calea acţiunilor de drept comun, petitorii sau, după caz, posesorii, în special revendicarea, şi nu procedura prevăzută în acest capitol.

(la data 25-Jul-2005 Art. 60 din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 11. din titlul IV din Legea 247/2005 )

Art. 61

Dispoziţiile art. 60 se aplică şi în cazul încălcării dreptului de proprietate publică sau privată al statului ori, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale.

Art. 62

Persoanelor prevăzute la art. 60 şi art. 61 nu le sunt opozabile hotărârile date de comisiile judeţene.


1.
Hotărârile comisiilor judeţene de fond funciar nu produc efecte care să-i prejudicieze pe terţi, potrivit art. 62.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 63

În toate cazurile în care legea prevede nulitatea unor operaţiuni sau acte juridice, litigiul se judecă potrivit dreptului comun şi nu conform procedurii speciale prevăzute în prezentul capitol.


1.
Nulitatea operaţiunilor sau actelor juridice, îndeplinite în cadrul procedurii de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate, se va constata în condiţiile art. III din Legea nr. 169/1997.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 64

(1)În cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie, persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul.

(2)Dacă instanţa admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sancţiunea condamnării la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanţă.

(2)Dacă instanţa admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sancţiunea plăţii de penalităţi în condiţiile prevăzute la art. 894 din Codul de procedură civilă.
(la data 15-Feb-2013 Art. 64, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. 19, punctul 2. din titlul IV din Legea 76/2012 )

(3)Dispoziţiile art. 53 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.


1.
Obiectul plângerii îl reprezintă următoarele acte administrative36:
a) refuzul comisiei locale de fond funciar de a înmâna titlul de proprietate emis de comisia judeţeană. În acest caz, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
– există un titlu de proprietate, emis de către comisia judeţeană de fond funciar;
– comisia locală de fond funciar refuză înmânarea titlului de proprietate.
b) refuzul comisiei locale de fond funciar de a realiza punerea în posesie a persoanei solicitante, a cărei cerere a fost validată. Condiţiile care trebuie îndeplinite sunt:
– existenţa unui refuz al comisiei locale de fond funciar de a realiza punerea în posesie;
– refuzul să fie nejustificat.
2.
Potrivit art. 64 alin. (3) coroborat cu art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, plângerea se poate formula în termen de 30 de zile de la data când s-a comunicat persoanei îndreptăţite refuzul comisiei locale de fond funciar de a înmâna titlu de proprietate sau de a realiza punerea în posesie.... citeste mai departe (1-7)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 65

Litigiile în curs se vor judeca în continuare de către instanţele sesizate, indiferent de faza procesuală în care se află, potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizării, ţinând însă seama, când este cazul, şi de dispoziţiile prezentei legi.

CAPITOLUL V: Circulaţia juridică a terenurilor

Art. 66

Terenurile proprietate privată, indiferent de titularul lor, sunt şi rămân în circuitul civil. Ele pot fi dobândite şi înstrăinate prin oricare dintre modurile stabilite de legislaţia civilă, cu respectarea dispoziţiilor din prezenta lege.

Art. 67

(1)Terenurile situate în intravilan şi extravilan pot fi înstrăinate, indiferent de întinderea suprafeţei, prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică.

(2)În toate cazurile de dobândire, prin acte juridice între vii, proprietatea dobânditorului nu poate depăşi 100 ha teren agricol în echivalent arabil, de familie, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului de înstrăinare.

Art. 68

(1)Persoanele fizice care nu au cetăţenie română şi domiciliul în România, precum şi persoanele juridice care nu au naţionalitate română şi sediul în România, nu pot dobândi în proprietate terenuri de orice fel prin acte între vii.

(2)Persoanele prevăzute la alin. (1), care dobândesc în proprietate terenuri prin moştenire, sunt obligate să le înstrăineze în termen de 1 an de la data dobândirii, sub sancţiunea trecerii în mod gratuit a acestora în proprietatea statului şi în administrarea Agenţiei pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală.

(3)Persoanele prevăzute la alin. (1), care au dobândit în proprietate terenuri înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt obligate să le înstrăineze în termen de 1 an de la această dată, sub sancţiunea trecerii în mod gratuit a terenurilor în proprietatea statului şi în administrarea Agenţiei pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală.

Art. 69

(1)Înstrăinarea de terenuri agricole în extravilan, prin vânzare, se poate face prin exercitarea dreptului de preempţiune.

(2)Dreptul de preempţiune la înstrăinare a oricăror terenuri agricole din extravilan revine coproprietarilor, dacă este cazul, şi apoi proprietarilor vecini şi se exercită prin Agenţia pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală.

(3)Proprietarul terenului care urmează să fie vândut este obligat să încunoştinţeze Agenţia pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală, iar aceasta va comunica în scris persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenţie, în termen de 15 zile de la data când a fost încunoştinţată.

(4)Titularii dreptului de preempţiune sunt obligaţi să se pronunţe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.

(5)După împlinirea acestui termen, dreptul de preempţiune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se consideră stins.

(6)Dreptul de preempţiune la înstrăinarea terenului revine statului prin Agenţia pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală, care este obligată să se pronunţe înlăuntrul termenului prevăzut la alin. (4).

(7)Dacă agenţia nu se pronunţă în acest termen, terenul se vinde în mod liber.

Art. 70

Actul de înstrăinare încheiat cu încălcarea dreptului de preempţiune prevăzut la art. 69 este anulabil.

Art. 71

Terenurile agricole din extravilan nu pot face obiectul unei executări silite sau voluntare decât în cazurile prevăzute de lege.

Art. 72

(1)Schimbul de terenuri dintre persoane fizice se face prin acordul acestora, prin act autentic, dispoziţiile art. 67 fiind aplicabile.

(2)Schimbul de terenuri dintre persoane juridice care au în administrare terenuri asupra cărora statul are majoritatea acţiunilor sau dintre acestea şi persoanele fizice se face numai cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei sau al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, după caz.

(3)Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobândeşte situaţia juridică a terenului pe care îl înlocuieşte, cu respectarea drepturilor reale.

Art. 73

Punerea în posesie a noilor deţinători potrivit art. 72 alin. (2) se face de către delegatul Oficiului de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol judeţean, în prezenţa părţilor interesate, operându-se în documentele cadastrale şi în registrul agricol modificările survenite.

(la data 04-Jun-1998 capitolul V abrogat de Art. 19 din Legea 54/1998 )

CAPITOLUL VI: Folosirea terenului pentru producţia agricolă şi silvică

Art. 74

Toţi deţinătorii de terenuri agricole sunt obligaţi să asigure cultivarea acestora şi protecţia solului.


1.
Dispoziţia legală de la art. 74 instituie o obligaţie propter rem, în vederea satisfacerii unui interes public şi a cărui respectare trebuie realizată şi de către dobânditorii ulteriori ai terenului.
2.
Prin deţinătorii terenurilor, se înţelege atât proprietarii terenurilor, cât şi posesorii acestora.

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 75

(1)Proprietarii de terenuri care nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art. 74 vor fi somaţi în scris de către primăriile comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz, să execute aceste obligaţii.

(2)Persoanele care nu dau curs somaţiei şi nu execută obligaţiile în termenul stabilit de primar, din motive imputabile lor, vor fi sancţionate, anual, cu plata unei sume de la 50.000 lei la 100.000 lei/ha, în raport cu categoria de folosinţă a terenului.

(3)Obligarea la plata sumei se face prin dispoziţia*) motivată a primarului şi sumele se fac venit la bugetul local.

Art. 76

(1)Toţi deţinătorii de terenuri atribuite în folosinţă în condiţiile prezentei legi, care nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art. 74, vor fi somaţi în condiţiile art. 75 alin. (1).**)

(2)Cei care nu dau curs somaţiei pierd dreptul de folosinţă asupra terenului la sfârşitul anului în curs.

Art. 77

Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile ale persoanelor juridice, în alte categorii de folosinţă agricolă, se poate face cu avizul organelor agricole de specialitate judeţene, numai în următoarele cazuri:

a)terenurile arabile situate în zonele de deal, ce constituie enclave din masivele de vii şi livezi, din podgoriile şi bazinele pomicole consacrate, stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, pot fi transformate în plantaţii viticole şi pomicole;

b)terenurile arabile din zonele de şes, necesare completării masivelor viticole destinate pentru struguri de masă şi stafide şi bazinele pomicole destinate culturii piersicului şi caisului, stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, pot fi transformate în plantaţii viticole şi pomicole;

c)terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate şi transformate în plantaţii viticole şi pomicole;

d)terenurile înregistrate la arabil, situate în zonele de deal şi munte pe pante nemecanizabile, afectate de eroziune de suprafaţă şi adâncime, de alunecări active sau semistabilizate, care nu mai pot fi ameliorate şi menţinute la această folosinţă, se pot amenaja şi transforma în păşuni şi fâneţe;

e)terenurile arabile situate în albiile râurilor şi a Dunării, care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinaţii agricole, pot fi amenajate în bazine piscicole.

Art. 77

Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile, situate în extravilan, în alte categorii de folosinţă agricolă se poate face, în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (1), în următoarele cazuri:

a)terenurile arabile situate în zonele de deal, ce constituie enclave din masivele de vii şi livezi, din podgoriile şi bazinele pomicole consacrate, stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pot fi transformate în plantaţii viticole şi pomicole;

b)terenurile arabile din zonele de şes, necesare completării masivelor viticole destinate pentru struguri de masă şi stafide, şi bazinele pomicole, stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pot fi transformate în plantaţii viticole şi pomicole;

c)terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate şi transformate în plantaţii viticole şi pomicole;

d)terenurile înregistrate la arabil, situate în zonele de deal şi munte pe pante nemecanizabile, afectate de eroziune de suprafaţă şi adâncime, de alunecări active sau semistabilizate, care nu mai pot fi ameliorate şi menţinute la această folosinţă, se pot amenaja şi transforma în pajişti permanente;

e)terenurile arabile situate în albiile râurilor şi a Dunării, care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinaţii agricole, pot fi amenajate în bazine piscicole.
(la data 28-Jul-2017 Art. 77 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 186/2017 )


1.
Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile ale persoanelor juridice în alte categorii de folosinţă agricolă, în condiţiile prevăzute la art. 77 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, se poate face cu avizul direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean.
2.
Documentaţiile de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor agricole vor fi înaintate spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi vor cuprinde următoarele:
1. adresa de înaintare;
2. avizul direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenului, din care să rezulte: suprafaţa, categoria de folosinţă actuală şi cea propusă;... citeste mai departe (1-2)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 78

(1)Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile, altele decât cele prevăzute la art. 77, păşuni, fâneţe, vii şi livezi, deţinute de persoane juridice în care statul deţine majoritatea acţiunilor, se va aproba de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

(1)Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile, altele decât cele prevăzute la art. 77, vii şi livezi, deţinute de persoane juridice în care statul deţine majoritatea acţiunilor, se va aproba de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(la data 13-May-2013 Art. 78, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 20, punctul 1. din Ordonanta urgenta 34/2013 )

(11)Schimbarea categoriei de folosinţă în alte categorii de folosinţă a pajiştilor, înregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, aşa cum este prevăzut în primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, în Registrul agricol, este interzisă.

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate formulată de Maria Pirtea şi Cornel Pirtea în Dosarul nr. 1.359/210/2013 al Tribunalului Arad - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 78 alin. (11) sunt constituţionale în măsura în care schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor în Registrul agricol se realizează de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(la data 13-Mar-2015 Art. 78, alin. (1^1) din capitolul VI atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 13/2015 )

(12)Fac excepţie de la prevederile alin. (11) terenurile ocupate de pajişti care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total ori parţial capacitatea de producţie, terenuri pe care se vor executa lucrări de ameliorare şi amenajare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(12)Fac excepţie de la prevederile alin. (11) terenurile ocupate de pajişti care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total ori parţial capacitatea de producţie, terenuri pe care se vor executa lucrări de ameliorare şi amenajare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(la data 05-Jul-2014 Art. 78, alin. (1^2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 86/2014 )

(13)Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (11) sunt lovite de nulitate absolută.
(la data 13-May-2013 Art. 78, alin. (1) din capitolul VI completat de Art. 20, punctul 2. din Ordonanta urgenta 34/2013 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate formulată de Maria Pirtea şi Cornel Pirtea în Dosarul nr. 1.359/210/2013 al Tribunalului Arad - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 78 alin. (13) sunt constituţionale în măsura în care schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor în Registrul agricol se realizează de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(la data 13-Mar-2015 Art. 78, alin. (1^3) din capitolul VI atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 13/2015 )

(2)Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinţă a terenurilor agricole pe care le deţin în proprietate sunt obligate să comunice, în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc această operaţiune, modificarea intervenită oficiului de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, judeţean sau al municipiului Bucureşti, care are obligaţia să o înregistreze.

(3)Schimbarea categoriei de folosinţă silvică - păduri, răchitării, culturi de arbuşti, deţinute de persoane juridice - se aprobă de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.

(4)Schimbarea folosinţei terenurilor agricole ce constituie zone de protecţie a monumentelor se face cu acordul Comisiei naţionale a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice.

Art. 78

(1)Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile situate în extravilan, altele decât cele prevăzute la art. 77, vii şi livezi, precum şi a pajiştilor permanente, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin decizie de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă, dată de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru suprafeţele de teren de peste 1 ha; iar pentru suprafeţele de teren de până la 1 ha, inclusiv, prin decizie de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă, dată de către direcţia pentru agricultură judeţeană.

(2)Pajiştile permanente din extravilanul localităţilor, denumite în continuare pajişti permanente, sunt terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin 5 ani sau mai mult, aşa cum este prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, denumit în continuare Regulament.

(3)Fac excepţie de la prevederile alin. (2) terenurile ocupate de pajişti permanente care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total ori parţial capacitatea de producţie, terenuri pe care se vor executa lucrări de ameliorare şi amenajare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (2) sunt lovite de nulitate absolută.

(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care deţin în proprietate terenuri agricole, cu suprafaţa de până la 1 ha, inclusiv, având categoria de folosinţă arabil, pot schimba, pe bază de declaraţie, categoria de folosinţă a acestora cu obligaţia să comunice schimbarea, în termen de 30 de zile, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, în vederea înregistrării în registrul agricol.

(6)După înregistrarea în registrul agricol a schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor prevăzute la alin. (5), primăriile au obligaţia să elibereze beneficiarului o adeverinţă. În termen de 30 de zile de la emiterea adeverinţei, beneficiarul va solicita biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent actualizarea categoriei de folosinţă a imobilului, cu respectarea legislaţiei în materia cadastrului şi publicităţii imobiliare. În adeverinţă se va menţiona identificatorul unic al imobilului înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară se va elibera o adeverinţă cu menţionarea datelor de identificare ale terenului din actele de proprietate, ce va fi ataşată de către beneficiar cererii de recepţie şi înscriere în cartea funciară, pentru a atesta actuala categorie de folosinţă a imobilului.

(7)Beneficiarii aprobării schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (5), sunt obligaţi să înregistreze decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în vederea înregistrării în registrul agricol.

(8)După înregistrarea deciziei de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă în registrul agricol, în termen de 30 de zile de la înregistrarea deciziei, beneficiarii au obligaţia să solicite actualizarea categoriei de folosinţă a imobilului la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară competent, pentru imobilele înregistrate în sistem informatic integrat de cadastru şi carte funciară. În decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosinţă se va menţiona identificatorul unic al imobilului din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

(9)Schimbarea categoriei de folosinţă silvică - păduri, răchitării, culturi de arbuşti, deţinute de persoane juridice - se aprobă de către Ministerul Apelor şi Pădurilor.

(10)Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole ce constituie zone de protecţie a monumentelor se face cu acordul Comisiei naţionale a monumentelor istorice şi/sau al Comisiei naţionale de arheologie, după caz.
(la data 28-Jul-2017 Art. 78 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 186/2017 )

Art. 79

(1)Protecţia şi ameliorarea solului se realizează prin lucrări de prevenire şi de combatere a proceselor de degradare şi poluare a solului provocate de fenomene naturale sau cauzate de activităţi economice şi sociale.

(2)Lucrările necesare pentru protecţia şi ameliorarea solului se stabilesc pe bază de studii şi proiecte, întocmite la cerere de organele de cercetare şi proiectare de specialitate, în corelare cu cele de amenajare şi organizare a teritoriului, şi se execută de către deţinătorii terenurilor sau prin grija acestora, de către unităţi specializate în execuţia unor asemenea lucrări.

(3)Statul sprijină realizarea lucrărilor de protecţie şi ameliorare a solului, suportând parţial sau total cheltuielile în limita alocaţiei bugetare aprobate, pe baza notelor de fundamentare elaborate de unităţile de cercetare şi proiectare, însuşite de organele agricole de specialitate judeţene şi aprobate de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

Art. 80

Pentru realizarea coordonată a lucrărilor de interes comun, potrivit cu nevoile agriculturii, silviculturii, gospodăririi apelor, căilor de comunicaţie, aşezărilor omeneşti sau altor obiective economice şi sociale, documentaţiile tehnico-economice şi ecologice se vor elabora în comun de părţile interesate. Prin documentaţii se vor stabili contribuţia părţilor interesate şi ordinea de execuţie a lucrărilor.

Art. 81

Lucrările de regularizare a scurgerii apelor pe versanţi şi de corectare a torenţilor, care servesc la apărarea şi conservarea lucrărilor de irigaţii, îndiguiri, desecări, a lacurilor de acumulare ori a altor lucrări hidrotehnice, căi de comunicaţii, obiective economice şi sociale, se vor executa concomitent cu lucrările de bază.

Art. 82

(1)Terenurile care prin degradare şi poluare şi-au pierdut, total sau parţial, capacitatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite în perimetre de ameliorare.

(2)Grupele de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, la propunerile ce au la bază situaţiile înaintate de comune, oraşe şi municipii.

(3)Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de către o comisie de specialişti, al cărei regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.

(4)Documentaţiile întocmite se avizează de organele judeţene agricole şi silvice şi de protecţia mediului şi se înaintează la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei care, împreună cu ministerele şi departamentele interesate, vor stabili programele de proiectare, finanţare şi execuţie.


Regulamentul din 21 decembrie 2011 privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare (Hotărârea nr. 1257 din 21 decembrie 2011, în M. Of. nr. 934 din 29 decembrie 2011)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 83

(1)Deţinătorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie terenurile din perimetrul de ameliorare în vederea aplicării măsurilor şi lucrărilor prevăzute în proiectul de ameliorare, păstrând dreptul de proprietate.

(2)Includerea de către primărie a unui anumit teren în categoria menţionată la alin. (1) se poate face cu acordul proprietarului. Dacă proprietarul nu este de acord, primăria face propuneri motivate prefecturii, care va decide.

(3)Dacă prefectul decide includerea terenului prevăzut la alin. (2) în perimetrul de ameliorare, consiliul local este obligat să-i atribuie în folosinţă, titularului terenului în cauză, o suprafaţă de teren corespunzătoare, pe toată durata realizării lucrărilor de ameliorare.

(4)În cazul în care statul nu dispune în localitatea - respectivă de un alt teren asemănător pentru rezolvarea situaţiei menţionate la alin. (1), iar proprietarul nu este de acord să primească un alt teren la distanţă mai mare, se va aplica procedura de expropriere pentru cauză de - utilitate publică, prevăzută de Legea nr. 33/1994.

Art. 84

În interesul lucrărilor de corectare a torenţilor şi de gospodărire a apelor, statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din perimetru, când pe terenul acestora urmează a se executa lucrări de amenajare cu caracter permanent. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor, prin act autentic, înregistrat în documentele de cadastru funciar.

Art. 85

Terenurile degradate şi poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, sunt scutite de taxe şi impozite către stat, judeţ sau comună, pe timpul cât durează ameliorarea lor.

Art. 86

(1)Execuţia în teren a lucrărilor de amenajare şi punere în valoare a terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unităţi specializate, în funcţie de specificul lucrărilor.

(2)Lucrările ce se execută pentru consolidarea terenului, ca: terasări, modelări, nivelări, fixări de soluri, înierbări, împăduriri, corectări de torenţi şi împrejmuiri, drumuri, poduri, podeţe, cu caracter permanent, se realizează pe cheltuiala statului, conform proiectului de ameliorare.

Art. 87

(1)Deţinătorilor de terenuri degradate, chiar dacă nu sunt cuprinse într-un perimetru de ameliorare, care, în mod individual sau asociaţi, vor să facă din proprie iniţiativă înierbări, împăduriri, corectare a reacţiei solului sau alte lucrări de ameliorare pe terenurile lor, statul le va pune la dispoziţie gratuit materialul necesar - sămânţă de ierburi, puieţi, amendamente şi asistenţă tehnică la executarea lucrărilor.

(2)Deţinătorii care au primit materiale pentru înierbări, împăduriri şi amendări şi nu le-au întrebuinţat în vederea scopului pentru care le-au cerut sunt obligaţi să plătească valoarea lor.

Art. 88

(1)Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea şi executarea lucrărilor prevăzute în proiectele de amenajare, ameliorare şi punere în valoare a terenurilor degradate şi poluate, cuprinse în perimetru, se asigură, în funcţie de specificul lucrărilor, de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi cu alte ministere interesate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar şi prin alocaţiile bugetare.

(2)Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor, oraşelor, municipiilor şi a judeţelor, prin contribuţia în muncă sau în bani a tuturor celor interesaţi la aceste lucrări, deţinătorii terenurilor, locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorări şi instituţiile, societăţile comerciale sau regiile autonome ale căror lucrări de artă, drumuri, poduri, căi ferate, construcţii şi altele asemenea beneficiază de avantajele lucrărilor de amenajare şi ameliorare a terenurilor.

(3)În cazul în care se constată că anumite suprafeţe au fost scoase din producţia agricolă sau silvică prin degradare sau poluare a solului, datorită faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice, proprietarii, primăria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de către cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrările de refacere şi de ameliorare a solului.

Art. 89

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", vor lua măsuri pentru dezvoltarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare cu privire la starea calităţii solurilor agricole şi silvice, pe baza unui sistem informaţional, cu asigurarea de bănci de date, la nivelul ţării şi al judeţului, şi vor propune măsurile necesare pentru protecţia şi ameliorarea terenurilor, în scopul menţinerii şi creşterii capacităţii de producţie.

CAPITOLUL VII: Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producţia agricolă şi silvică

Art. 90

Folosirea temporară sau definitivă a unor terenuri agricole şi silvice în alte scopuri decât producţia agricolă şi silvică se face numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 90

Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor agricole în alte scopuri decât pentru obţinerea producţiei agricole se face numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(la data 28-Jul-2017 Art. 90 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 186/2017 )

Art. 91

(1)Amplasarea noilor construcţii de orice fel se face în intravilanul localităţilor.

(2)Prin excepţie, unele construcţii, care, prin natura lor, pot genera efecte poluante factorilor de mediu, pot fi amplasate în extravilan. În acest caz, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice de impact, prealabile, avizate de organele de specialitate, privind protecţia mediului înconjurător.

(3)De asemenea, fac excepţie construcţiile care, prin natura lor, nu se pot amplasa în intravilan, precum şi adăposturile pentru animale.

Art. 91

(1)Amplasarea noilor construcţii de orice fel se face în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale.

(2)Prin construcţii de orice fel se înţelege construcţiile care se pot realiza numai în baza şi cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile legislaţiei în vigoare.
(la data 28-Jul-2017 Art. 91 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 186/2017 )


Ordinul nr. 897 din 7 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol (Monitorul Oficial cu numărul 847 din data de 19 septembrie 2005)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 92

(1)Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I şi a II-a de calitate, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi pe cele plantate cu vii şi livezi, parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice este interzisă.

(2)Se exceptează de la prevederile alineatului precedent construcţiile care servesc activităţile agricole, cu destinaţie militară, căile ferate, şoselele de importanţă deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea şi echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării ţiţeiului şi gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor şi realizarea de surse de apă.

(3)Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I şi a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi, prin extinderea intravilanului localităţilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin hotărâre a Guvernului şi cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.

(3)Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I şi clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi, prin extinderea intravilanului localităţilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin ordin al directorului Direcţiei Agricole şi de Dezvoltare Rurală, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
(la data 25-Jul-2005 Art. 92, alin. (3) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 12. din titlul IV din Legea 247/2005 )

(4)Scoaterea definitivă din circuitul agricol şi silvic a terenurilor situate în extravilanul localităţilor se face cu plata, de către persoanele fizice sau juridice solicitante, a taxelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi, respectiv, a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.

(la data 30-Jun-2011 Art. 92, alin. (4) din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta urgenta 67/2011 )

(5)Dispoziţiile alin. (4) se aplică şi în cazul terenurilor agricole care au fost trecute, potrivit legii, în intravilanul localităţii, în vederea realizării construcţiilor de orice fel.

(la data 25-Jul-2005 Art. 92, alin. (5) din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 13. din titlul IV din Legea 247/2005 )

(6)Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol şi silvic pentru construcţii care deservesc activităţile agricole şi silvice, lucrările de îmbunătăţiri funciare, regularizarea cursurilor de apă, realizarea de surse de apă potabilă şi obiective meteorologice nu se datorează taxele prevăzute la alin. 4.

(6)Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol şi silvic pentru construcţii care deservesc activităţile agricole şi silvice, lucrările de îmbunătăţiri funciare, regularizarea cursurilor de apă, realizarea de surse de apă potabilă şi obiective meteorologice, precum şi pentru terenurile agricole sau silvice, în suprafaţă de până la 500 m2, aflate în proprietatea persoanelor în vârstă de până la 40 de ani şi care doresc să îşi construiască o locuinţă, nu se datorează taxele prevăzute la alin. (4).
(la data 13-Dec-2007 Art. 92, alin. (6) din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 340/2007 )

(7)De asemenea, se exceptează de la plata taxelor prevăzute la alin. (4) perimetrele agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucţie.

(8)Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii, rămas neutilizat la finele anului, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
(la data 29-Jun-2001 Art. 92, alin. (7) din capitolul VII completat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 102/2001 )

Art. 92

(1)Amplasarea construcţiilor de orice fel, definite la art. 91 alin. (2), pe terenuri agricole din extravilan, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi pe cele plantate cu vii şi livezi, parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice, este interzisă.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a şi a V-a de calitate, având categoria de folosinţă arabil, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizaţiei de construire şi a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate următoarele obiective de investiţie:

a)care fac obiectul unor proiecte publice şi private şi pot genera efecte poluante factorilor de mediu;

b)care prin natura lor nu se pot amplasa în intravilan, respectiv: cariere, balastiere, gropi de împrumut, gropi de gunoi, refugii montane, refugii în caz de urgenţă cu infrastructura necesară;

c)care servesc activităţilor agricole, respectiv: depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale, construcţii de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, şoproane, silozuri pentru depozitarea şi conservarea seminţelor de consum, inclusiv spaţiile administrative aferente acestora, platformele şi spaţiile de depozitare a produselor agricole primare, sere, solare, răsadniţe şi ciupercării, adăposturi de animale;

c)care servesc activităţilor agricole şi/sau serviciilor conexe, precum: depozite de îngrăşăminte minerale ori naturale, construcţii de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, şoproane, silozuri pentru depozitarea şi conservarea seminţelor de consum, inclusiv spaţiile administrative aferente acestora, platformele şi spaţiile de depozitare a produselor agricole primare, sere, solare, răsadniţe şi ciupercării, adăposturi de animale;
(la data 26-Jan-2018 Art. 92, alin. (2), litera C. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 44/2018 )

d)de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare;

e)anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole definite la pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f)specifice acvaculturii, cu infrastructura şi utilităţile necesare;

f)specifice acvaculturii, cu infrastructura şi utilităţile necesare, inclusiv amenajări piscicole/amenajări prin extragere de agregate minerale pe terenuri agricole situate în extravilan;
(la data 26-Jan-2018 Art. 92, alin. (2), litera F. din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 44/2018 )

g)cu destinaţie militară, căile ferate, şoselele de importanţă deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea şi echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării ţiţeiului şi gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare şi realizarea de surse de apă, puţuri, aducţii de apă pentru exploataţia agricolă, precum şi obiective meteorologice;

h)pentru îmbunătăţiri funciare şi regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigaţii, desecări, taluzări, protecţia malurilor şi altele asemenea;

i)infrastructuri de comunicaţii radio-TV sau telefonie, drumuri publice şi private, drumuri tehnologice.

(3)Pe terenurile agricole din extravilan de clasa I şi a II-a de calitate, precum şi pe terenurile ocupate de parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice se pot amplasa, în baza autorizaţiei de construire şi a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, doar construcţiile care servesc activităţilor agricole, cu destinaţie militară, căile ferate, şoselele de importanţă deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea şi echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării ţiţeiului şi gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare şi realizarea de surse de apă, precum şi pentru îmbunătăţiri funciare şi regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigaţii, desecări, taluzări, protecţia malurilor şi altele asemenea.

(4)Culturile energetice nonagricole se pot înfiinţa numai pe terenurile arabile, de clasa a IV-a - a V-a de calitate, stabilită de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice. Distanţa minimă la care se amplasează aceste culturi faţă de celelalte culturi agricole învecinate este egală cu cel puţin înălţimea culturii energetice ajunse la maturitate.

(5)Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan, precum şi a terenurilor silvice se face cu plata tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege de către beneficiari. Din aceste tarife se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv a Ministerului Apelor şi Pădurilor.

(6)Pentru terenurile scoase definitiv sau temporar din circuitul agricol şi silvic, în vederea amplasării construcţiilor care servesc activităţilor agricole, anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi regularizarea cursurilor de apă, canalizare, realizarea surselor de apă potabilă, puţuri, aducţii de apă pentru exploataţia agricolă, obiective meteorologice, obiective de investiţii de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare, nu se datorează tarifele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

(6)Prin excepţie de la alin. (5) nu se datorează tarifele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 pentru:

a)amplasarea construcţiilor care servesc activităţilor agricole, anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi regularizarea cursurilor de apă, canalizare, realizarea surselor de apă potabilă, puţuri, aducţii de apă pentru exploataţia agricolă, obiective meteorologice, obiective de investiţii de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare;

b)în cazul perimetrelor agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucţie.
(la data 26-Jan-2018 Art. 92, alin. (6) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 44/2018 )

(7)De asemenea, se exceptează de la plata tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 perimetrele agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucţie.

(8)Soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii, rămas neutilizat la finele anului, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

(9)În situaţia în care se realiză amenajări piscicole/amenajări piscicole prin extragere de agregate minerale pe terenuri agricole situate în extravilan, se aplică procedura cu privire la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, cu plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

(10)În situaţia în care se amplasează culturi energetice nonagricole pe terenuri arabile situate în extravilan se aplică procedura cu privire la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, cu plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

(la data 26-Jan-2018 Art. 92, alin. (10) din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 16. din Legea 44/2018 )

(11)Introducerea terenurilor agricole din extravilanul în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale se face cu plata tarifului prevăzut în anexa nr. 1. Se exceptează de la plata tarifului introducerea terenurilor agricole din extravilanul în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale prin PUG/PUZ al căror beneficiari sunt autorităţile şi instituţiile administraţiei publice.

(la data 26-Jan-2018 Art. 92, alin. (11) din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 16. din Legea 44/2018 )

(12)Excepţiile prevăzute la alin. (6) şi (7) se aplică şi în cazul terenurilor pentru care se solicită introducerea în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale.
(la data 28-Jul-2017 Art. 92 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 186/2017 )

(la data 26-Jan-2018 Art. 92, alin. (12) din capitolul VII abrogat de Art. I, punctul 16. din Legea 44/2018 )

Art. 921

(1)Introducerea în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu plata tarifului datorat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, calculat conform anexei nr. 1.

(2)Prin excepţie de la alin. (1) tariful nu se plăteşte pentru introducerea în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale:

a)a terenurilor agricole din extravilan ai căror beneficiari sunt autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, prin Planul urbanistic general/Planul urbanistic zonal;

b)a terenurilor agricole din extravilan în vederea amplasării construcţiilor care servesc activităţilor şi/sau serviciilor conexe, obiectivelor de investiţii realizate din fonduri europene, din domeniul agriculturii şi/ori industriei alimentare, anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi regularizarea cursurilor de apă, canalizare, realizarea surselor de apă potabilă, puţuri, aducţii de apă pentru exploataţia agricolă, obiective meteorologice, obiective de investiţii de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare;

c)a perimetrelor agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucţie.

(3)Plata tarifului prevăzut la alin. (1) se face în baza notei de calcul emise de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a documentaţiei necesare pentru obţinerea avizului prealabil privind clasa de calitate, emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(la data 26-Jan-2018 Art. 92 din capitolul VII completat de Art. I, punctul 16. din Legea 44/2018 )

Art. 93

(1)Pentru scoaterea temporară a terenurilor din producţia agricolă şi silvică, titularul aprobării este obligat să depună o garanţie în bani egală cu taxa prevăzută pentru scoaterea definitivă a terenurilor din circuitul agricol sau silvic, într-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar.

(2)Pentru taxa prevăzută la art. 92 alin. (4) şi pentru garanţia prevăzută la alin. (1), depuse în Fondul de ameliorare a fondului funciar, se primeşte de către titular o dobândă aplicată de societatea bancară pentru perioada de depozit.

(3)După îndeplinirea obligaţiilor prevăzute cu privire la redarea terenurilor, la confirmarea organelor judeţene agricole sau silvice şi a proprietarului terenului, titularul va primi garanţia depusă şi dobânda bancară.

(4)În cazul în care titularul aprobării nu execută lucrările de calitate şi la termenele prevăzute în actele aprobatoare, organul agricol sau silvic de specialitate, în baza constatării situaţiei de fapt, dispune să execute lucrările de redare cu cheltuieli din garanţia depusă.

(5)Dacă titularul aprobării nu execută lucrările într-un nou termen şi la calitatea stabilită de organul agricol sau silvic, întreaga garanţie rămâne în Fondul de ameliorare a fondului funciar.

Art. 93

(1)Scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea amplasării construcţiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) şi (3), se aprobă pentru o perioadă de 2 ani, cu obligaţia ca beneficiarul aprobării să achite jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1.

(2)Perioada aprobată la alin. (1) pentru scoaterea temporară din circuitul agricol se poate prelungi cu încă 2 ani din motive temeinic justificate de către beneficiari, cu achitarea tarifului prevăzut la anexa nr. 1. La expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, beneficiarii pot solicita aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol, cu obligativitatea achitării a jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1.

(2)Perioada aprobată la alin. (1) pentru scoaterea temporară din circuitul agricol se poate prelungi cu încă 2 ani din motive temeinic justificate de către beneficiari, cu plata tarifului prevăzut la alin. (1).
(la data 26-Jan-2018 Art. 93, alin. (2) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 44/2018 )

(3)Beneficiarii aprobării au obligaţia de a reda terenurile în circuitul agricol, la clasa de calitate şi categoria de folosinţă avute anterior aprobării, în termen de un an de la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol.

(4)În cazul în care beneficiarul aprobării scoaterii temporare din circuitul agricol nu execută lucrările de calitate şi la termenul prevăzut la alin. (3), în baza constatării situaţiei de fapt, direcţia pentru agricultură judeţeană dispune să se execute lucrările de redare, cu cheltuieli din tariful depus.

(5)Redarea sau introducerea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, inclusiv a terenurilor situate în extravilan prevăzute la art. 101 alin. (1), se aprobă prin decizie emisă de către direcţiile pentru agricultură judeţene, în baza studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren.

(6)În cazul terenurilor cu destinaţie specială prevăzute la art. 2 lit. e), redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestora se aprobă prin decizie emisă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza avizului Ministerului Apărării Naţionale, a studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren.

(7)Redarea în circuitul agricol a terenurilor cu suprafeţele ce depăşesc 100 ha se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(8)În cazul terenurilor din perimetrul rezervaţiilor ocupate cu amenajări piscicole, redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestora se aprobă prin decizie emisă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza hotărârii consiliului judeţean în raza căruia se află amenajarea piscicolă, a acordului administratorului rezervaţiei emis în condiţiile legii, a studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren.

(9)În cazul terenurilor ocupate cu amenajări piscicole care fac obiectul unui contract încheiat în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestora se aprobă prin decizie emisă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza avizului Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, a studiului pedologic şi agrochimic şi a procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren.

(10)Prevederile alin. (9) se aplică şi în cazul redării sau introducerii în circuitul agricol a terenurilor ocupate cu amenajări piscicole deţinute de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(la data 28-Jul-2017 Art. 93 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 186/2017 )

Art. 931

(1)Tariful achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar pentru aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan nu se restituie.

(2)Prin excepţie, tariful achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar se restituie, fără dobândă, după emiterea deciziei de redare în circuitul agricol, în următoarele cazuri:

a)autorităţile competente nu au emis decizia pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol/avizul prealabil privind clasa de calitate;

b)Guvernul nu aprobă hotărârea privind scoaterea din circuitul agricol.
(la data 28-Jul-2017 Art. 93 din capitolul VII completat de Art. I, punctul 8. din Legea 186/2017 )

(2)Prin excepţie, tariful achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar se restituie, fără dobândă, în următoarele cazuri:

a)autorităţile competente nu au emis decizia pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol;

b)autorităţile competente nu au emis avizul prealabil privind clasa de calitate;

c)autorităţile competente nu au adoptat hotărârea de aprobare a introducerii terenului în intravilan sau nu au emis autorizaţia de construire, cu obligaţia redării terenului în circuitul agricol;

d)Guvernul nu a adoptat hotărârea privind scoaterea din circuitul agricol.
(la data 26-Jan-2018 Art. 93^1, alin. (2) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 44/2018 )

Art. 94

(la data 28-Oct-2016 Art. 94 din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. 4 din capitolul I din Legea 185/2016 )

Folosirea definitivă sau temporară a terenurilor agricole în alte scopuri decât producţia agricolă se aprobă după cum urmează:

a)de organele agricole judeţene, prin oficiul de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol judeţean sau al municipiului Bucureşti, pentru terenurile agricole de până la 1 ha. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafeţe de teren se dă de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei;

b)de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, pentru terenurile agricole în suprafaţă de până la 100 ha;

c)de Guvern, pentru terenurile agricole a căror suprafaţă depăşeşte 100 ha.

Art. 94

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan pentru amplasarea construcţiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) şi (3) şi/sau a culturilor energetice nonagricole prevăzute la alin. (4) se aprobă după cum urmează:Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan pentru amplasarea construcţiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) şi (3) se aprobă după cum urmează:(la data 26-Jan-2018 Art. 94 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 44/2018 )

a)prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru terenurile agricole de până la 1 ha, inclusiv;

b)prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru terenurile agricole în suprafaţă de până la 100 ha, inclusiv, cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

c)prin hotărâre a Guvernului, pentru terenurile agricole a căror suprafaţă depăşeşte 100 ha, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(la data 28-Jul-2017 Art. 94 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 186/2017 )

Art. 95

Folosirea definitivă sau folosirea temporară a terenurilor forestiere în alte scopuri decât silvice se aprobă de organul silvic judeţean, până la 1 ha, de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru terenurile în suprafaţă de până la 100 ha, şi de Guvern, pentru cele ce depăşesc această suprafaţă.

Art. 96

(la data 28-Oct-2016 Art. 96 din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. 4 din capitolul I din Legea 185/2016 )

(1)Aprobarea prevăzută la art. 94 şi 95 este condiţionată de acordul prealabil al deţinătorilor de terenuri. De asemenea, pentru obţinerea aprobării prevăzute la art. 94 lit. b) şi c) şi art. 95 este necesar avizul organelor agricole sau silvice judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz.

(2)Refuzul nejustificat al deţinătorului terenului de a-şi da acordul prevăzut la alin. (1) va putea fi soluţionat de instanţa de judecată, hotărârea acesteia înlocuind consimţământul celui în cauză.

Art. 97

La aprobare de către Guvern se va prezenta în mod obligatoriu şi avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, pentru terenurile agricole şi al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru terenurile forestiere şi cu ape şi, dacă este cazul, al Ministerului Culturii, pentru ocrotirea monumentelor.

Art. 98

Intravilanul localităţilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990, evidenţiat în cadastrul funciar; el poate fi modificat numai în condiţiile legii.

Art. 99

Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apă, devenite disponibile în urma lucrărilor de regularizare, vor fi amenajate pentru producţia agricolă, piscicolă sau, după caz, silvică, o dată cu lucrările de bază executate de titularii acestora.

Art. 100

(1)Titularii obiectivelor de investiţii sau de producţii amplasate pe terenuri agricole şi forestiere sunt obligaţi să ia măsuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care să-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, în vederea punerii în valoare sau a ameliorării acestora.

(2)Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. Aceştia nu pot fi obligaţi la nici o plată pentru sporul de valoare astfel obţinut şi nici nu pot pretinde despăgubiri pentru perioada de nefolosire a terenului.

(3)Autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură şi dezvoltare rurală şi autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură desemnează specialişti împuterniciţi cu evidenţa şi monitorizarea depozitării şi folosirii stratului de sol fertil prevăzut la alin. (1).
(la data 15-Mar-2015 Art. 100, alin. (2) din capitolul VII completat de Art. 1 din Legea 38/2015 )

Art. 101

(1)Titularii lucrărilor de investiţii sau de producţie, care deţin terenuri pe care nu le mai folosesc în procesul de producţie, cum sunt cele rămase în urma excavării de materii prime-cărbune, caolin, argilă, pietriş - de la sondele abandonate şi altele asemenea, sunt obligaţi să ia măsurile necesare de amenajare şi de nivelare, dându-le o folosinţă agricolă, iar dacă aceasta nu este posibil, o folosinţă piscicolă sau silvică, în termen de 2 ani de la încheierea procesului de producţie.

(1)Titularii lucrărilor de investiţii sau de producţie, care deţin terenuri scoase definitiv din circuitul agricol, pe care nu le mai folosesc în procesul de producţie, cum sunt cele rămase în urma excavării de materii prime - cărbune, caolin, argilă, pietriş - de la sondele abandonate şi altele asemenea, sunt obligaţi să ia măsurile necesare de amenajare şi de nivelare, dându-le o folosinţă agricolă, iar dacă aceasta nu este posibil, o folosinţă piscicolă sau silvică, în termen de până la 2 ani de la încheierea procesului de producţie.
(la data 28-Jul-2017 Art. 101, alin. (1) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 186/2017 )

(2)Beneficiarilor lucrărilor prevăzute la alin. (1) nu li se va mai aproba scoaterea din producţia agricolă sau silvică a altor terenuri, dacă nu s-au conformat dispoziţiilor din acest articol.

(3)Execuţia acestor lucrări se face de unităţi specializate ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, din fondurile prevăzute de beneficiari, în condiţiile legii.


Ordinul nr. 201 din 8 mai 2002 privind redarea în circuitul agricol a terenurilor aferente construcţiilor agrozootehnice demolate, în Monitorul Oficial cu numărul 348 din data de 24 mai 2002

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 102

(1)Liniile de telecomunicaţii şi cele de transport şi distribuire a energiei electrice, conductele de transport pentru alimentare cu apă, canalizare, produse petroliere, gaze, precum şi alte instalaţii similare, se vor grupa şi amplasa de-a lungul şi în imediata apropiere a căilor de comunicaţii - şosele, căi ferate -, a digurilor, canalelor de irigaţii şi de desecări şi a altor limite obligate din teritoriu, în aşa fel încât să nu se stânjenească execuţia lucrărilor agricole.

(2)Aprobarea ocupării terenurilor în astfel de cazuri se dă de către oficiul de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, indiferent de mărimea suprafeţei necesare, pe baza acordului deţinătorilor şi cu plata despăgubirilor convenite.

(3)Aprobarea în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (1) se dă de organele prevăzute la art. 94 şi 95.

Art. 103

(1)Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor în caz de avarii şi executarea unor lucrări de întreţinere la obiectivele prevăzute la art. 102, care au caracter urgent şi care se execută într-o perioadă de până la 30 de zile, se vor face pe baza acordului prealabil al deţinătorilor de terenuri sau, în caz de refuz, cu aprobarea prefecturii judeţului sau a Primăriei Municipiului Bucureşti.

(2)În toate cazurile, deţinătorii de terenuri au dreptul la despăgubire pentru daunele cauzate.

CAPITOLUL VIII: Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol

Art. 104

Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol are ca sarcină crearea condiţiilor pentru o mai bună folosire a terenurilor în scopul producţiei agricole şi se execută pe bază de studii şi proiecte la cererea proprietarilor, rezolvându-se următoarele probleme:

a)corelarea dezvoltării agriculturii din zonă cu celelalte activităţi economice şi sociale, stabilind măsuri care să conducă la creşterea producţiei agricole şi la exploatarea în ansamblu a teritoriului;

b)gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari şi destinaţii în concordanţă cu structurile de proprietate şi cu formele de cultivare a pământului, rezultate în urma asocierilor, stabilirea perimetrelor fiecărei proprietăţi, comasând terenurile dispersate şi rectificând hotarele neraţional amplasate;

c)elaborarea de studii şi proiecte de organizare şi amenajare a exploataţiilor agricole;

d)stabilirea reţelei drumurilor agricole ca o completare a reţelei de drumuri de interes general, integrate în organizarea şi amenajarea de ansamblu a teritoriului, în scopul efectuării transportului producţiei şi accesului maşinilor agricole necesare procesului de producţie.

Art. 105

Studiile şi proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului agricol se elaborează de unităţile de studii, proiectare şi cercetare de specialitate, centrale sau judeţene, şi se supun discuţiei proprietarilor de terenuri din zona interesată. În cazul adoptării lor cu majoritatea de voturi a proprietarilor care deţin 2/3 din suprafaţă şi aprobării de către organele agricole judeţene, aplicarea măsurilor şi lucrărilor prevăzute devin obligatorii pentru toţi proprietarii.

CAPITOLUL IX: Sancţiuni

Art. 106

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 107

Degradarea terenurilor agricole şi silvice, a împrejurimilor acestora, distrugerea şi degradarea culturilor agricole, a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, a bornelor şi semnelor topografice sau geodezice, a monumentelor istorice şi ansamblurilor şi siturilor arheologice, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum şi înlăturarea acestor măsuri, constituie infracţiuni de distrugere şi se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal*).

(la data 01-Feb-2014 Art. 107 din capitolul IX abrogat de Art. 35 din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 1071

Schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor, aşa cum sunt evidenţiate la art. 78 alin. (11), fără aprobările legale în vigoare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară constând în desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială pe cheltuiala contravenientului.
(la data 13-May-2013 Art. 107 din capitolul IX completat de Art. 20, punctul 3. din Ordonanta urgenta 34/2013 )

Art. 108

(1)Ocuparea în întregime sau în parte a terenurilor de orice fel, înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare, fără aprobarea primită în condiţiile legii, sau refuzul de a elibera terenul astfel ocupat fără drept constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2)Dacă fapta prevăzută la alin. (1) se săvârşeşte prin violenţă, ameninţări ori de două sau de mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.

_________

*) Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997.

(la data 25-Jul-2005 Art. 108 din capitolul IX abrogat de Art. I, punctul 14. din titlul IV din Legea 247/2005 )

Art. 109

Fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietare sau eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite, constituie abuz în serviciu şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite, precum şi eliberarea nejustificată a titlului de proprietate sau pe baza unor mărturii despre care a avut cunoştinţă ca fiind false, constituie abuz în serviciu şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
(la data 29-Jun-2001 Art. 109 din capitolul IX modificat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta 102/2001 )

(1)Fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite, precum şi eliberarea nejustificată a titlului de proprietate sau pe baza unor mărturii despre care a avut cunoştinţă ca fiind false constituie abuz în serviciu şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2)Prefectul, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului şi de preşedinte al comisiei judeţene, va decide sancţionarea primarilor care în exercitarea mandatului lor întârzie sau blochează în mod nejustificat aplicarea legii, mergând până la suspendarea acestora din funcţie.
(la data 09-Jul-2002 Art. 109 din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 400/2002 )

(la data 25-Jul-2005 Art. 109 din capitolul IX abrogat de Art. I, punctul 15. din titlul IV din Legea 247/2005 )

Art. 110

Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (5) lit. c) şi ale art. 10, prin declararea unor suprafeţe de teren mai mici decât suprafeţele pe care le deţin sau nedeclararea unor suprafeţe de teren, deţinute efectiv, constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal.

(la data 01-Feb-2014 Art. 110 din capitolul IX abrogat de Art. 35 din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 1101

Constituie contravenţii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate următoarele fapte:

a)fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite, precum şi eliberarea titlului de proprietate fără îndeplinirea condiţiilor legale;

(la data 01-Feb-2014 Art. 110^1, litera A. din capitolul IX abrogat de Art. 35 din titlul II din Legea 187/2012 )

b)neafişarea datelor menţionate în art. 27 alin. (41) de către primar în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii precedente;

c)afişarea de către primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund realităţii.

d)fapta oricărei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare şedinţă a acesteia;

e)fapta preşedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia, în intervalul de lucru al zilelor lucrătoare, fără a desemna o persoană în măsură să ofere toate informaţiile şi documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor sau prefect ori împuterniciţii acestuia;

e)fapta preşedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia, în timpul programului de lucru, fără a desemna o persoană în măsură să ofere toate informaţiile şi documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor sau prefect ori împuterniciţii acestuia;
(la data 06-Jul-2006 Art. 110^1, litera E. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 263/2006 )

f)fapta oricărei persoane fizice de a împiedica sau de a limita accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar;

g)fapta oricărei persoane de a împiedica, prin orice mijloace - inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informaţiile solicitate - şi în orice mod, efectuarea controalelor de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prefect sau împuterniciţii acestuia;
(la data 30-Dec-2005 Art. 110^1 din capitolul IX completat de Art. 6, punctul 2. din titlul VI din Ordonanta urgenta 209/2005 )

Art. 1102

Contravenţiile prevăzute la art. 1101 se sancţionează astfel:

a)cea de la litera a) cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;

(la data 01-Feb-2014 Art. 110^2, litera A. din capitolul IX abrogat de Art. 35 din titlul II din Legea 187/2012 )

b)cele de la literele b) şi c) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

c)cea de la lit. d), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), pentru fiecare absenţă nemotivată;

d)cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);

e)cea de la lit. g), cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON).
(la data 30-Dec-2005 Art. 110^2 din capitolul IX completat de Art. 6, punctul 3. din titlul VI din Ordonanta urgenta 209/2005 )

Art. 1103

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 1101 şi art. 1102 se fac de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi de către prefect sau împuterniciţii acestuia, în cazul membrilor comisiilor locale.
(la data 25-Jul-2005 Art. 110 din capitolul IX completat de Art. I, punctul 16. din titlul IV din Legea 247/2005 )

(2)În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt obligate să-i acorde concursul pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare desfăşurării activităţii de control, precum şi pentru îndeplinirea oricăror alte activităţi necesare în acest scop.
(la data 30-Dec-2005 Art. 110^3 din capitolul IX completat de Art. 6, punctul 4. din titlul VI din Ordonanta urgenta 209/2005 )

(2)În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt obligaţi să îi acorde concursul pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare desfăşurării activităţii de control, precum şi pentru îndeplinirea oricăror alte activităţi necesare în acest scop.
(la data 06-Jul-2006 Art. 110^3, alin. (2) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 263/2006 )

Art. 111

Constituie contravenţii la normele privind evidenţa, protecţia, folosirea şi ameliorarea terenurilor agricole sau silvice următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, constituie infracţiuni:

a)efectuarea de schimburi de terenuri şi a schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor de la superioară la inferioară, precum şi folosirea definitivă sau temporară a terenurilor agricole şi silvice în alte scopuri decât pentru producţia agricolă şi silvică;

b)nedeclararea la organele judeţene de cadastru funciar de către posesori, în termen de 30 de zile de la aprobare, a schimburilor de terenuri şi a schimbării categoriei de folosinţă a acestora, precum şi a datelor cu privire la mărimea suprafeţelor şi categoria de folosinţă a acestora;

c)neluarea măsurilor de către posesorii de terenuri şi de către persoanele autorizate, pentru păstrarea în bune condiţii a bornelor geodezice, topografice, a reperelor metalice de nivelment, a piramidelor şi balizelor de semnalizare a punctelor geodezice, precum şi degradarea şi distrugerea lor din culpă;

d)nedecopertarea de către beneficiarii de investiţii a stratului fertil de sol, înainte de executarea lucrărilor de amplasare a unor obiective, şi nedepozitarea acestui strat pe suprafeţele stabilite de organele agricole, precum şi neluarea măsurilor de amenajare şi nivelare a terenurilor rămase în urma excavării de cărbune, caolin, argilă, pietriş, sonde abandonate şi altele asemenea;

e)amplasarea obiectivelor de orice fel, cu excepţia celor prevăzute la art. 92, pe terenurile situate în extravilan, fără avizele şi aprobările prevăzute de lege;

f)ocuparea şi folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din producţia agricolă, înainte de a fi delimitate, bornate şi predate;

g)degradarea terenurilor şi culturilor prin depozitarea de materiale ori deşeuri de pietriş, moloz, nisip, prefabricate, construcţii metalice, reziduuri, resturi menajere, gunoaie şi altele asemenea;

h)neluarea unor măsuri corespunzătoare de către persoane juridice sau fizice pentru evitarea afectării terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de producţie şi prin scurgeri de orice fel.

(1)Constituie contravenţii la normele privind evidenţa, protecţia, folosirea şi ameliorarea terenurilor agricole sau silvice următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, constituie infracţiuni:

a)efectuarea de schimburi de terenuri şi a schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor de la superioară la inferioară, precum şi folosirea definitivă sau temporară a terenurilor agricole şi silvice în alte scopuri decât pentru producţia agricolă şi silvică;

b)nedeclararea la organele judeţene de cadastru funciar de către posesori, în termen de 30 de zile de la aprobare, a schimburilor de terenuri şi a schimbării categoriei de folosinţă a acestora, precum şi a datelor cu privire la mărimea suprafeţelor şi categoria de folosinţă a acestora;

c)neluarea măsurilor de către posesorii de terenuri şi de către persoanele autorizate, pentru păstrarea în bune condiţii a bornelor geodezice, topografice, a reperelor metalice de nivelment, a piramidelor şi balizelor de semnalizare a punctelor geodezice, precum şi degradarea şi distrugerea lor din culpă;

d)nedecopertarea de către beneficiarii de investiţii a stratului fertil de sol, înainte de executarea lucrărilor de amplasare a unor obiective, şi nedepozitarea acestui strat pe suprafeţele stabilite de organele agricole, precum şi neluarea măsurilor de amenajare şi nivelare a terenurilor rămase în urma excavării de cărbune, caolin, argilă, pietriş, sonde abandonate şi altele asemenea;

e)amplasarea obiectivelor de orice fel, cu excepţia celor prevăzute la art. 92, pe terenurile situate în extravilan, fără avizele şi aprobările prevăzute de lege;

f)ocuparea şi folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din producţia agricolă, înainte de a fi delimitate, bornate şi predate;

g)degradarea terenurilor şi culturilor prin depozitarea de materiale ori deşeuri de pietriş, moloz, nisip, prefabricate, construcţii metalice, reziduuri, resturi menajere, gunoaie şi altele asemenea;

h)neluarea unor măsuri corespunzătoare de către persoane juridice sau fizice pentru evitarea afectării terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de producţie şi prin scurgeri de orice fel.
(la data 28-Jul-2017 Art. 111 din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 186/2017 )

i)neredarea terenurilor agricole situate în extravilan, după expirarea perioadei aprobate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol;

j)înfiinţarea culturilor energetice nonagricole, pe terenurile arabile situate în extravilan, fără avizele şi aprobările prevăzute de lege.
(la data 28-Jul-2017 Art. 111, alin. (1), litera H. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 11. din Legea 186/2017 )

j)înfiinţarea culturilor energetice nonagricole, pe terenurile arabile situate în extravilan, fără respectarea prevederilor art. 92 alin. (4).
(la data 26-Jan-2018 Art. 111, alin. (1), litera J. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 44/2018 )

(2)Beneficiarilor care nu au redat terenurile agricole situate în extravilan în termenul prevăzut la art. 93 alin. (3) nu li se va mai aproba scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a altor terenuri, pe o perioadă de 10 ani de la data constatării.

(3)În cazul constatării contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. e) în sarcina aceluiaşi beneficiar, nu se aprobă scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a altor terenuri deţinute de acesta, situate în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale, pe o perioadă de 10 ani de la data constatării.
(la data 28-Jul-2017 Art. 111, alin. (1) din capitolul IX completat de Art. I, punctul 12. din Legea 186/2017 )

Art. 112

Contravenţiile prevăzute la art. 111 se sancţionează astfel:

a)cele de la lit. a)-c), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;

b)cele de la lit. d)-h), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.

Art. 112

Contravenţiile prevăzute la art. 111 alin. (1) se sancţionează astfel:

a)cele de la lit. a)-c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

b)cele de la lit. d)-j), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(la data 28-Jul-2017 Art. 112 din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 186/2017 )

Art. 113

Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice, după cum urmează:

a)cele de la art. 111 lit. a)-c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

b)cele de la lit.d)-h),cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 113

Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice, după cum urmează:

a)cele de la art. 111 alin. (1) lit. a)-c), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

b)cele de la art. 111 alin. (1) lit. d)-j), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.
(la data 28-Jul-2017 Art. 113 din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 186/2017 )

Art. 114

(1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către specialiştii împuterniciţi în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi, după caz, de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, de împuterniciţii prefectului şi specialiştii împuterniciţi de directorul general al direcţiei generale pentru agricultură şi alimentaţie sau, după caz, de inspectorul şef al inspectoratului silvic judeţean, precum şi de către primar.

(2)Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de către cei vinovaţi şi, după caz, restabilirea situaţiei anterioare.

Art. 114

(1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către specialiştii împuterniciţi în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după caz, de Ministerul Apelor şi Pădurilor, de împuterniciţi ai prefectului, precum şi de împuterniciţi ai primarului.

(2)Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de către cei vinovaţi şi, după caz, restabilirea situaţiei anterioare privind redarea sau introducerea în circuitul agricol.
(la data 28-Jul-2017 Art. 114 din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 186/2017 )

Art. 115

În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 111 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL X: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 116

(1)Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, constituite potrivit prevederilor art. 12, vor efectua lucrările şi operaţiunile stabilite de lege, din competenţa lor, indiferent dacă se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, înaintând aceste lucrări, după caz, comisiilor judeţene sau prefectului, în vederea eliberării titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului.

(2)Comisiile prevăzute la alin. (1) vor efectua operaţiunile de punere în posesie, întocmind în acest scop procese-verbale pe care le vor înainta comisiilor judeţene.

(3)În cazurile prevăzute la art. 17, art. 30 alin. (2) şi la art. 37, comisiile judeţene, la propunerea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale, după caz, vor emite hotărâri pentru titularii îndreptăţiţi, în vederea stabilirii dreptului acestora la acţiuni.

(4)Hotărârea comisiei judeţene se va transmite persoanelor fizice interesate şi societăţii comerciale în cauză, în termenul prevăzut la alin. (1).

(5)Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale îşi încetează activitatea prin ordinul prefectului, iar comisiile judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului.


1.
Emiterea titlurilor de proprietate se va realiza de către comisiile judeţene de fond funciar cu respectarea procedurii prevăzute de art. 36 şi urm. din Regulament37. Însă dacă între data formulării cererii de reconstituire şi data emiterii titlului de proprietate fostul proprietar a decedat, atunci titlul de proprietate se emite pe numele tuturor moştenitorilor prezumaţi, urmând ca aceştia să procedeze potrivit regulilor devoluţiunii succesorale.
2.
Odată emisă adeverinţa prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate şi a validării ei de către comisia judeţeană prin punerea în posesie a celui îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate, procedura prevăzută prin dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 18/1991.
3.
Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor ce au făcut obiectul dreptului de proprietate se realizează în principiu cu titlul de proprietate emis în conformitate cu art. 116 din Lege.... citeste mai departe (1-4)

Wolters Kluwer, Legea privind fondul funciar din 30-iun-2015, Wolters Kluwer

Art. 117

Pe perioada cât funcţionează comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, precum şi comisiile de lichidare, membrii acestora, încadraţi cu contract individual de muncă, se consideră delegaţi, iar ceilalţi membri ai comisiilor primesc o indemnizaţie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii.

Art. 118

Personalul de specialitate prevăzut la art. 8 din Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat, care şi-a desfăşurat activitatea în unităţile agricole cooperatiste desfiinţate sau reorganizate în societăţi comerciale, beneficiază cu prioritate de dispoziţiile art. 19 alin. (1) ori ale art. 21.

Art. 119

(1)Monumentele istorice, vestigiile şi obiectivele arheologice, tezaurele care se vor descoperi la faţa solului sau în subsol sunt sub protecţia legii.

(2)Proprietarii şi deţinătorii de terenuri sunt obligaţi să asigure integritatea acestora, să sesizeze organele de stat şi să permită efectuarea lucrărilor de cercetare şi conservare.

(3)Proprietarii terenurilor vor fi despăgubiţi pentru daunele suferite şi pentru terenurile preluate în domeniul public, în bani, sau cu teren echivalent, după caz.

Art. 120

Timpul lucrat de foştii cooperatori în cadrul cooperativelor agricole de producţie se consideră vechime în muncă la acordarea pensiei şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale.

Art. 121

Finanţarea activităţii de cadastru funciar general, a lucrărilor geodezice, fotogrammetrice şi organizare a teritoriului, precum şi a băncilor de date aferente acestora, la nivel judeţean şi naţional, se va realiza de la buget.

Art. 122

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 123

(1)Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României**).

(2)Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- art. 1-36 şi 51-79 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, publicată în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974;

- Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 30 ianuarie 1990, cu excepţia art. 8-11.

- Legea nr. 9/1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 1 august 1990, cu excepţia art. 2;

- H.C.M. nr. 656/1975 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind evidenţa, folosirea, protecţia şi ameliorarea terenurilor agricole, publicată în Buletinul Oficial nr. 74 din 16 iulie 1975;

- Decretul nr. 115/1959 pentru lichidarea rămăşiţelor oricăror forme de exploatare a omului de către om în agricultură, în scopul ridicării continue a nivelului de trai material şi cultural al ţărănimii muncitoare şi al dezvoltării construcţiei socialiste, publicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române nr. 10 din 30 martie 1959;

- orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.

-****-

*) Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 29 din 21 martie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 22 martie 1991, prin Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 21 august 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992 (aprobată prin Legea nr. 114 din 18 noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 30 noiembrie 1992), prin Ordonanţa Guvernului nr. 46 din 12 august 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994 (aprobată prin Legea nr. 132 din 22 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 decembrie 1994), prin Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 4 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 15 august 1995 (aprobată prin Legea nr. 104 din 16 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995), prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 31 august 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 2 septembrie 1996 (aprobată prin Legea nr. 47 din 4 aprilie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 8 aprilie 1997) şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 57 din 28 august 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997.

**) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.

Anexa Nr. 1: TAXA PROCENTUALĂ datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan

(la data 29-May-2002 anexa 1 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2002 )

NOTĂ:

Procentul se aplică la valoarea terenului, declarată ca preţ de părţile din contractul de - înstrăinare.

În situaţia în care terenul nu a făcut obiectul vânzării-cumpărării şi acesta este proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donaţie, asociere, taxa se calculează la valoarea de circulaţie a terenului din zona respectivă.

NOTĂ:

1.Taxa procentuală se aplică la valoarea terenului, prevăzută ca preţ de părţile din contractul de înstrăinare.

2.În situaţia în care terenul nu a făcut obiectul vânzării-cumpărării şi acesta este proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donaţie etc., taxa procentuală se calculează la valoarea de circulaţie a terenului din zona respectivă.

3.Pentru terenurile agricole aflate în extravilan, prevăzute la pct. 1 şi 2, care se scot definitiv şi temporar din circuitul agricol, se face în mod obligatoriu evaluarea de către evaluatorii atestaţi de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Scoaterea temporară se face pe o perioadă de maximum 2 ani.

4.În cazul în care se constată că valorile rezultate din aplicarea taxelor conform pct. 1 şi 2 sunt mai mici decât evaluarea efectuată conform pct. 3, se foloseşte la calculul taxei procentuale prevăzute în prezenta anexă valoarea stabilită de evaluatori atestaţi de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, la care se aplică procentele din tabel.
(la data 29-Jun-2001 anexa 1 modificat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta urgenta 102/2001 )

ANEXA Nr. 1: TAXA PROCENTUALĂ datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan

NOTĂ:

1.Taxa procentuală se aplică la valoarea terenului, prevăzută ca preţ de părţile din contractul de înstrăinare.

2.În situaţia în care terenul nu a făcut obiectul vânzării-cumpărării şi acesta este în proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donaţie etc., taxa procentuală se calculează la valoarea de circulaţie a terenului din zona respectivă.

3.Pentru terenurile agricole aflate în extravilan, prevăzute la pct. 1 şi 2, care se scot definitiv şi temporar din circuitul agricol, se face în mod obligatoriu evaluarea de către evaluatorii atestaţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Scoaterea temporară se face pe o perioadă de maximum 2 ani.

4.În cazul în care se constată că valorile rezultate din aplicarea taxelor conform pct. 1 şi 2 sunt mai mici decât evaluarea efectuată conform pct. 3, se foloseşte la calculul taxei procentuale prevăzute în prezenta anexă valoarea stabilită de evaluatori atestaţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la care se aplică procentele din tabel.
(la data 10-Dec-2005 anexa 1 inlocuit de Art. 1, punctul 1. din Legea 358/2005 )

ANEXA Nr. 1: TAXA datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan

NOTĂ:

Taxa datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan se calculează înmulţind suprafaţa exprimată în metri pătraţi a terenului solicitat pentru a fi scos din circuitul agricol cu valoarea din tabel. Valoarea acestei taxe se indexează anual cu coeficientul de inflaţie.
(la data 23-Jul-2006 anexa 1 inlocuit de Art. 1, punctul 1. din Legea 341/2006 )

ANEXA nr. 1: TARIFUL datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan

Clasa terenului agricol

1

2

3

4

5

Tarif - lei/m2

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

NOTĂ:

Tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan se calculează înmulţind suprafaţa exprimată în metri pătraţi a terenului solicitat pentru a fi scos din circuitul agricol cu valoarea din tabel.

Valoarea acestui tarif se indexează anual cu coeficientul de inflaţie.
(la data 28-Jul-2017 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 186/2017 )

ANEXA Nr. 2: TAXA pentru folosirea definitivă a terenurilor forestiere în alte scopuri decât producţia forestieră şi defrişarea de păduri

NOTĂ:

Procentul se aplică la valoarea de rentă stabilită pentru volumul realizat la exploatabilitate de specia de bază din zonă, considerat la sortimentul ţel, stabilit prin amenajament sau asimilat - acestuia.

ANEXA nr. 2: TARIF pentru folosirea definitivă a terenurilor forestiere în alte scopuri decât producţia forestieră şi defrişarea de păduri

Clasa de calitate

Tariful procentual ce se aplică la preţul de vânzare

1

600

2

550

3

500

4

400

5

300

NOTĂ:

Procentul se aplică la valoarea de rentă stabilită pentru volumul realizat la exploatabilitate de specia de bază din zonă, considerat la sortimentul ţel, stabilit prin amenajament sau asimilat acestuia.
(la data 28-Jul-2017 anexa 2 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 186/2017 )

-****-

NOTA:

Reproducem mai jos articolele II-V din Legea nr. 169/1997, care nu au fost incorporate in textul republicat al Legii nr. 18/1991 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 169/1997.

Mentionam ca trimiterile din cuprinsul acestor articole se refera la textele din Legea nr. 18/1991, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991.

"- Art. II

Dispoziţiile modificatoare sau de completare ori de abrogare ale prezentei legi nu aduc atingere în nici un fel titlurilor şi altor acte de proprietate eliberate, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, la data întocmirii lor."

"- Art. III

- (1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991:(1)Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi:(la data 25-Jul-2005 Actul modificat de Art. 21, punctul 1. din titlul V din Legea 247/2005 )

- a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri;a)actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:
(i)actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri;
(ii)actele de reconstituire şi constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de către aceştia, în termen legal, libere la data solicitării, în baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 şi a prezentei legi, precum şi actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;
(iii)actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrişi în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;
(iv)actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise după eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni sau, după caz, intabulat în cartea funciară, precum şi actele de înstrăinare efectuate în baza lor;
(v)actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în măsura în care au depăşit limitele de suprafaţă stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;
(vi)actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deţinut anterior în proprietate astfel de terenuri.
(la data 25-Jul-2005 Actul modificat de Art. 21, punctul 1. din titlul V din Legea 247/2005 )

- b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate în domeniul public sau privat al statului, ori în domeniul public al comunelor, oraşelor sau municipiilor;

- c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în intravilanul localităţilor, pe terenurile revendicate de foştii proprietari, cu excepţia celor atribuite conform art. 23 din lege (art. 24 din Legea nr. 18/1991, republicată);

- d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal;

- e) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condiţiile art. 20 (art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată), în localităţile în care s-a aplicat cota de reducere prevăzută de lege;

- f) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condiţiile art. 20 (art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată) şi în cazul în care în localitatea respectivă nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor îndreptăţite de lege;

- g) transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta, efectuate cu încălcarea condiţiilor prevăzute de lege, în scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului;

- h) actele de vânzare-cumpărare privind construcţiile afectate unei utilizări sociale sau culturale - case de locuit, creşe, grădiniţe, cantine, cămine culturale, sedii şi altele asemenea - ce au aparţinut cooperativelor agricole de producţie, cu încălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute la ultimul alineat al art. 28 din lege (art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată).h)actele de vânzare-cumpărare privind construcţiile afectate unei utilizări sociale sau culturale - case de locuit, creşe, grădiniţe, cantine, cămine culturale, sedii şi altele asemenea - ce au aparţinut cooperativelor agricole de producţie, cu încălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute la ultimul alineat al art. 28 din lege (art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată).
(11)Actele administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al localităţilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată îşi suspendă efectele cu privire la aceste terenuri până la soluţionarea cererii de către comisia de fond funciar, cu excepţia terenurilor intrate deja în circuitul civil. După validarea cererii de reconstituire, terenul trece în rezerva comisiei de fond funciar în vederea punerii în posesie.
(la data 25-Jul-2005 Actul completat de Art. 21, punctul 2. din titlul V din Legea 247/2005 )

- (2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, procuror şi de alte persoane care justifică un interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun, care au plenitudine de jurisdicţie.(2)Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi de alte persoane care justifică un interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
(21)Nulitatea absolută, în sensul prezentei legi, va putea fi invocată şi în litigiile în curs.
(22)Nulitatea absolută nu operează asupra titlurilor obţinute de foştii proprietari pe alte amplasamente dacă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi-au găsit vechile amplasamente de care au fost deposedaţi atribuite legal altor persoane conform Legii nr. 18/1991.
(23)Foştii proprietari pot reveni la vechiul amplasament şi atunci când persoanele puse în posesie pe aceste terenuri renunţă în favoarea lor la titlurile de proprietate deja eliberate.
(24)În cazul unor înstrăinări succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat să remită preţul actualizat fostului proprietar rămas fără teren.
(la data 25-Jul-2005 Actul modificat de Art. 21, punctul 4. din titlul V din Legea 247/2005 )

- (3) În situaţia în care, pe terenurile care au făcut obiectul unor acte juridice constatate nule potrivit alin. (1), s-au edificat construcţii de orice fel, sunt aplicabile dispoziţiile art. 494 din Codul civil."

"- Art. IV

- (1) Persoanele care nu au depus cereri în termenul prevăzut de Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru reconstituirea dreptului de proprietate, ori aceste cereri s-au pierdut sau cu privire la care nu au primit nici un răspuns se pot adresa cu o nouă cerere comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

- (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor care, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, nu aveau vocaţie să solicite şi, respectiv, să li se reconstituie dreptul de proprietate."

"- Art. V

Prin lege specială, după întocmirea balanţei fondului funciar, se va reglementa atribuirea în folosinţă sau, după caz, în proprietate de terenuri agricole din domeniul privat al statului, familiilor tinere, specialiştilor din mediul rural, veteranilor de război cărora nu li s-au atribuit terenuri potrivit Legii nr. 44/1994, precum şi personalului didactic, în condiţiile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic."

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1 din data de 5 ianuarie 1998

*) Se aprobă prelungirea, până la data de 31 decembrie 1999 inclusiv, a termenului de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi finanţarea acţiunilor legate de punerea în aplicare a acesteia din fondurile alocate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin legile anuale ale bugetului de stat.
(la data 27-Aug-1998 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Ordonanta 90/1998 )*) Se aproba prelungirea pana la 31 decembrie 1999 a termenului de finalizare a actiunilor pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si finantarea actiunilor aferente aplicarii acesteia din fondurile alocate cu aceasta destinatie Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin legile anuale ale bugetului de stat.(la data 16-Nov-1998 Actul modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 209/1998 )

*) În tot textul legii, sintagma "păşuni şi fâneţe" se înlocuieşte cu termenul "pajişti".
(la data 13-May-2013 Actul modificat de Art. 20, punctul 4. din Ordonanta urgenta 34/2013 )

*) În tot cuprinsul legii, sintagma "păşuni şi fâneţe" se înlocuieşte cu sintagma "pajişti permanente".
(la data 05-Jul-2014 Actul modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 86/2014 )


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

 

METODOLOGIE din 2 august 2007 de întocmire, avizare şi aprobare a documentaţiilor necesare scoaterii din circuitul forestier, fără plata taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, a terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 05-Sep-2007 actul a fost aprobat de Ordinul 640/2007 )

Art. 1

Prezenta metodologie reglementează modul de întocmire, avizare şi aprobare a documentaţiilor necesare scoaterii definitive sau temporare din circuitul forestier, fără plata taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările ulterioare, şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a terenurilor forestiere destinate construcţiei de drumuri de interes naţional.

Art. 2

(1)Pentru terenurile forestiere cu suprafaţa mai mică de 1,0 ha, documentaţiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere a acestora din fondul forestier naţional conţin următoarele documente:

a)solicitarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. de scoatere definitivă/temporară a terenului din fondul forestier naţional, adresată inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază se află terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier;

b)plan de încadrare în zonă;

c)plan de situaţie al amplasamentului ce urmează să fie ocupat. Din plan va rezulta situaţia terenului înainte de a fi scos din fondul forestier, precum şi după ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea;

d)fişa tehnică de transmitere-defrişare;

e)avizul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului, în cazul în care terenul a fost expropriat fără a mai fi transmis în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, nu mai este nevoie de acest aviz;

f)acord de mediu sau fişa tehnică întocmită pentru obţinerea acordului de mediu, după caz, aprobată de către autoritatea competentă;

g)hotărârea de expropriere şi documentele care atestă plata, în copie, certificate conform cu originalul, pentru terenurile dobândite în baza Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, cu modificările ulterioare, respectiv hotărârea Guvernului şi protocolul de predare-primire pentru terenurile transmise în baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic a acesteia, cu modificările ulterioare;

h)avizul Ministerului Transporturilor;

i)acordul proprietarului, respectiv al deţinătorului terenului, numai în cazul scoaterilor temporare din fondul forestier naţional.

(2)Pentru terenurile forestiere cu suprafaţa mai mare sau egală cu 1,0 ha, documentaţiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere din fondul forestier naţional conţin următoarele documente:

a)solicitarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. de scoatere definitivă/temporară a terenului din fondul forestier naţional, adresată autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)plan de încadrare în zonă;

c)plan de situaţie al amplasamentului ce urmează să fie ocupat. Din plan va rezulta situaţia terenului înainte de a fi scos din fondul forestier, precum şi situaţia terenului după ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea;

d)fişa tehnică de transmitere-defrişare a terenului solicitat pentru scoatere din fondul forestier naţional, întocmită de unităţi abilitate. Fişa tehnică va fi vizată de către inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare;

e)avizul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului. În cazul în care terenul a fost expropriat fără a mai fi transmis în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, nu mai este nevoie de acest aviz;

f)avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază se află terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier naţional;

g)acord de mediu sau fişa tehnică întocmită pentru obţinerea acordului de mediu, după caz, aprobată de către autoritatea competentă;

h)hotărârea de expropriere şi documentele care atestă plata, în copie, certificate conform cu originalul, pentru terenurile dobândite în baza Legii nr. 198/2004, cu modificările ulterioare, respectiv hotărârea Guvernului şi protocolul de predare-primire pentru terenurile transmise în baza Legii nr. 213/1998, cu modificările ulterioare;

i)avizul Ministerului Transporturilor;

j)acordul proprietarului, respectiv al deţinătorului terenului, numai în cazul scoaterilor temporare din fondul forestier naţional.

Art. 3

Aprobarea documentaţiilor necesare scoaterii din circuitul forestier, fără plata taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996, cu modificările ulterioare, şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional se face potrivit art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

Art. 4

Documentaţiile de scoatere din circuitul forestier a terenurilor necesare realizării construcţiei de drumuri de interes naţional, depuse şi înregistrate la autorităţile competente până la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, se completează şi se soluţionează potrivit prezentei metodologii, în termen de 30 de zile lucrătoare de la completarea lor.

Art. 5

Schema procedurii de scoatere din circuitul forestier, fără plata taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996, cu modificările ulterioare, şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional este prevăzută în anexa la prezenta metodologie.

ANEXĂ: SCHEMA procedurii de scoatere din circuitul forestier, fără plata taxelor, a terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 614 din data de 5 septembrie 2007


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

 

NORME METODOLOGICE din 8 mai 2002 privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 29-May-2002 actul a fost aprobat de Ordinul 127/2002 )

CAPITOLUL I: Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

1.Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, constituit din taxe plătite de persoanele fizice şi juridice solicitante pentru scoaterile din circuitul agricol, în proporţia stabilită prin Ordinul ministrului administraţiei publice şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 5.120/441/2001, va fi folosit astfel:

a)pentru stabilirea perimetrelor de ameliorare, proiectarea, execuţia lucrărilor de ameliorare şi urmărirea execuţiei lucrărilor din perimetrele de ameliorare prevăzute în proiectele tehnice şi pentru recepţia parţială şi finală.

Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de către comisii de specialişti ale căror componenţă şi atribuţii sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare;

b)pentru acoperirea unor cheltuieli necesare furnizării informaţiilor privind calitatea solurilor, prin întocmirea de studii pedologice şi de bonitare a terenurilor de către oficiul de studii pedologice şi agrochimice, la solicitarea direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară.

2.Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi lista studiilor de inventariere, proiectelor, lucrărilor noi şi a lucrărilor în continuare. Lucrările în continuare se stabilesc în baza inventarelor de lucrări la finele anului precedent.

Contractarea studiilor, a proiectelor şi execuţia lucrărilor prevăzute în listă se fac în conformitate cu reglementările privind achiziţiile publice.

Decontarea studiilor, proiectelor şi a lucrărilor de amenajare, ameliorare şi punere în valoare a terenurilor degradate şi poluate se efectuează pe baza documentelor de plată, verificate şi aprobate de direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Decontarea studiilor, proiectelor şi a lucrărilor de amenajare, ameliorare şi punere în valoare a terenurilor degradate şi poluate se efectuează pe baza documentelor justificative - proces-verbal de recepţie pentru lucrările executate, facturi fiscale verificate şi aprobate de direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(la data 21-May-2003 punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 224/2003 )

Documentaţiile tehnico-economice elaborate potrivit reglementărilor legale se avizează de direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi se aprobă de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

Decontarea lucrărilor cuprinse în perimetrele de ameliorare se asigură prin Trezoreria statului, prin contul 50.57 "Disponibil din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie agricolă", deschis pe seama direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, beneficiare.

În funcţie de derularea procesului investiţional şi a soldului Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie agricolă, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în calitate de ordonator principal de credite, va reactualiza în cursul anului bugetul şi lista cu lucrările de ameliorare.

3.Evidenţierea în contabilitate a veniturilor, cheltuielilor şi a disponibilităţilor Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie agricolă se face potrivit Planului de conturi pentru instituţii publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1994, cu modificările ulterioare, utilizându-se în principal următoarele conturi:

119.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială"

213 "Alte decontări"

337 "Fonduri cu destinaţie specială", analitic 337.42 "Fondul de ameliorare a fondului funciar"

421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială".

Disponibilităţile, veniturile şi cheltuielile din Fondul de ameliorare a fondului funciar se raportează în anexa nr. 15 la Darea de seamă contabilă trimestrială şi anuală pentru instituţii publice, la rândul 20, şi se adună în totalul de la rândul 01.

Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar este următoarea:

La Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

 

 

Încasarea taxelor datorate de persoanele fizice şi juridice, potrivit legii, pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol

119.01

337.42

Înregistrarea dobânzii calculate pentru disponibilităţile aflate în cont

119.01

337.42

Transmiterea sumelor la direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară, pentru efectuarea cheltuielilor potrivit bugetului aprobat

213/analitic distinct

119.01

La sfârşitul anului, preluarea cheltuielilor efectuate de direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară

421

213/analitic distinct

La sfârşitul anului, închiderea contului de cheltuieli efectuate în cursul anului din Fondul de ameliorare a fondului funciar

337.42

421

La direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară

 

 

Evidenţierea sumelor de la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat

119.01

213/analitic distinct

Efectuarea cheltuielilor potrivit bugetului aprobat

421

119.01

La sfârşitul anului, închiderea contului de cheltuieli

213/analitic distinct

421

4.Recepţia se face potrivit Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, astfel:

- la terminarea lucrărilor sau a unor obiecte ori părţi de obiecte, când acestea pot funcţiona independent. La decontare se va prezenta procesul-verbal de recepţie, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, şi situaţiile de lucrări aprobate de direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;

- la expirarea perioadei de garanţie de minimum un an, când se va convoca recepţia finală şi se va prezenta la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor procesul-verbal de recepţie finală încheiat conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 273/1994.

Recepţiile se fac de o comisie de specialişti, constituită din 5-7 persoane, numită de direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din care trebuie să facă parte reprezentanţi ai direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară, ai oficiului de studii pedologice şi agrochimice, ai oficiului de cadastru, geodezie şi cartografie, ai consiliilor locale şi proprietarii ale căror terenuri fac obiectul perimetrului de ameliorare, în prezenţa proiectantului şi executantului lucrării, care convoacă comisia.

Pentru realizarea lucrărilor din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie agricolă oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene asigură urmărirea execuţiei acestora.

Comisia de recepţie va analiza dacă s-au executat toate lucrările de amenajare şi ameliorare la parametrii prevăzuţi în documentaţia tehnico-economică aprobată.

Procesele-verbale de recepţie se difuzează, prin grija direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform prevederilor art. 44 şi 45 din Hotărârea Guvernului nr. 273/1994.

Predarea-primirea lucrărilor terminate se va face prin proces-verbal încheiat între direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, executant, proprietarii de teren şi reprezentantul administraţiei publice locale.

În actul de recepţie şi de predare-primire se vor specifica suprafaţa şi folosinţa agricolă, starea de calitate a terenului ameliorat, recomandări şi măsuri privind menţinerea şi creşterea fertilităţii acestuia, precum şi eventualele restricţii cu privire la sortimentul culturilor şi agrotehnica acestora.

Pe baza actului de recepţie şi de predare-primire, direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor comunica oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie modificările survenite referitoare la categoriile de folosinţă a terenurilor amenajate cuprinse în perimetrul de ameliorare.

Oficiul de studii pedologice şi agrochimice, unitate de specialitate din subordinea direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară, realizează acţiunile prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului administraţiei publice şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 5.120/441/2001.

5.Lucrările aflate în derulare conform contractelor încheiate cu fostele oficii de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol judeţene şi al municipiului Bucureşti şi programului aprobat pentru 2001, care nu au fost inventariate şi recepţionate de direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 31 decembrie 2001, se vor prelua de către direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară prin întocmirea unui act adiţional cuprinzând proiectanţii şi executanţii lucrărilor finanţate din Fondul de ameliorare a fondului funciar, preluându-se în acest scop toate documentele privind perimetrele de ameliorare în derulare de la fostele oficii de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol.

Recepţiile şi situaţiile de plată depuse la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, decontate parţial, nedecontate sau încheiate anterior datei de 1 iulie 2001, ori nedepuse la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor vor fi decontate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor prin direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

6.În utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie agricolă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile ordonatorilor principali de credite bugetare, stabilite prin Legea finanţelor publice nr. 72/1996, iar direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au calitatea de autoritate contractantă.

6.În utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie agricolă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile ordonatorilor principali de credite bugetare, stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, iar direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au calitatea de autoritate contractantă.
(la data 21-May-2003 punctul 6. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 224/2003 )

CAPITOLUL II: Ministerul Administraţiei Publice - Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie

1.Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziţia Ministerului Administraţiei Publice, respectiv a Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, constituit din taxe plătite de persoanele fizice şi juridice solicitante pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol, în proporţia stabilită prin Ordinul ministrului administraţiei publice şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 5.120/441/2001, va fi folosit pentru următoarele lucrări:

a)furnizarea de date şi informaţii din evidenţa cadastrală cu privire la poziţionarea terenurilor propuse pentru îmbunătăţiri funciare, planimetric şi altimetric, pe baza sistemei geodezice naţionale şi regionale;

b)efectuarea de măsurători cadastrale, bornarea şi delimitarea terenurilor;

c)materializarea punctelor din reţeaua de îndesire şi reţeaua de ridicare, însoţite de descrieri topografice şi schiţe de reperaj pentru terenurile la care urmează să se efectueze îmbunătăţiri funciare;

d)efectuarea operaţiunilor de îndesire şi completare a reţelei geodezice pentru măsurarea corectă a terenului pe categorii de folosinţă, destinaţie şi proprietari;

e)participarea efectivă la lucrările de evaluare a terenurilor propuse pentru îmbunătăţiri funciare şi organizarea teritoriului;

f)alte cheltuieli curente şi de capital pentru procurarea de instrumente necesare efectuării lucrărilor de specialitate.

f)alte cheltuieli curente şi de capital
(la data 21-May-2003 punctul 1., litera F. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 224/2003 )

2.În utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, pentru destinaţia stabilită conform Ordinului ministrului administraţiei publice şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 5.120/441/2001, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile ordonatorilor secundari de credite, stabilite prin Legea finanţelor publice nr. 72/1996.2. În utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, pentru destinaţia stabilită conform Ordinului ministrului administraţiei publice şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 5.120/441/2001, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile ordonatorilor secundari de credite, stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. În acest sens Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie va utiliza şi va repartiza lunar fonduri, în funcţie de necesităţi, oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi al municipiului Bucureşti şi Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie, responsabile de angajarea şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor aprobate prin prezentele norme metodologice, precum şi pentru recepţia lucrărilor executate şi decontate.(la data 21-May-2003 punctul 2. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 224/2003 )

În conformitate cu prevederile art. II pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată, soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii, rămas neutilizat la finele anului, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

3.Evidenţierea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor aferente scoaterii din circuitul agricol se face potrivit Planului de conturi pentru instituţiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1994, cu modificările ulterioare, utilizându-se în principal următoarele conturi:

119.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială şi de redistribuire"

120 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri extrabugetare - analitic corespondent"

213 "Alte decontări"

231 "Creditori - analitic corespondent"

337 "Fonduri cu destinaţie specială - analitic corespondent"

420 "Cheltuieli ale instituţiei publice finanţate din venituri extrabugetare - analitic corespondent"

421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială"

520 "Venituri extrabugetare ale instituţiei publice - analitic corespondent".

Disponibilităţile, veniturile şi cheltuielile din Fondul de ameliorare a fondului funciar se raportează în anexa nr. 15 la Darea de seamă contabilă trimestrială şi anuală pentru instituţii publice, la rândul 20, şi se adună în totalul de la rândul 01.

Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar este următoarea:

La O.N.C.G.C.

 

 

Încasarea taxelor datorate de persoanele fizice şi juridice, potrivit legii, pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol

119.01

337.02

Înregistrarea dobânzii calculate pentru disponibilităţile aflate în cont

119.01

337.02

Transmiterea sumelor la O.J.C.G.C. pentru efectuarea de cheltuieli

213.02

119.01

La sfârşitul anului, preluarea cheltuielilor efectuate de O.J.C.G.C.

421

213.02

La sfârşitul anului, închiderea contului de cheltuieli efectuate în cursul anului din Fondul de ameliorare a fondului funciar

337.02

421

La O.J.C.G.C.

 

 

Încasarea sumelor de către O.J.C.G.C., transmise de către O.N.C.G.C., pentru efectuarea cheltuielilor stabilite

120/analitic corespondent

520/analitic corespondent

Înregistrarea cheltuielilor efectuate de O.J.C.G.C.

420/analitic corespondent

120/analitic corespondent

Închiderea contului de cheltuieli la sfârşitul anului de către O.J.C.G.C.

520/analitic corespondent

420/analitic corespondent

4.Sumele încasate din scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, necesare amplasării obiectivelor de investiţii, vor fi virate în conturile:

• 50.57.905.1601 "Disponibil din Fondul de ameliorare a fondului funciar" - în creditul acestui cont se înregistrează taxa pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol;

• 50.66.905.1601 "Disponibil garanţii pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar" - în creditul acestui cont se înregistrează garanţia depusă de către beneficiarul aprobării, aferentă scoaterii temporare din circuitul agricol;

• aceste conturi sunt deschise la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL III: Tarife şi garanţii

1.Tarifele cuvenite pentru executarea lucrărilor în vederea obţinerii acordului de principiu şi a documentaţiei necesare obţinerii avizului sau aprobării, după caz, a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi a Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie de scoatere a terenurilor din circuitul agricol, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 5.120/441/2001 (anexa nr. 3), se vor stabili în funcţie de suprafaţa terenului, după cum urmează:

Lucrarea din anexa nr. 3

Tarifele în funcţie de suprafaţa terenului (mii lei)

<1.000 m2

1.001 m2 - 5.000 m2

5.001 m2 - 10.000 m2

>10.000 m2

1

700

1.500

2.500

3.500

2

350

700

1.500

2.000

3*)

1.000

3.000

5.000

10.000

4*)

5.000

6.000

7.000

10.000

5

300

350

400

500

6

1.500

2.000

3.000

45.000

7

250

500

1.000

2.500

8

300

300

300

300

9

1.000

2.000

3.500

5.000

*) Tarifele lucrărilor prevăzute la pct. 3 şi 4 se referă la persoanele fizice şi juridice, în vederea construirii obiectivelor de investiţii, pentru persoanele fizice tariful fiind de 350.000 lei şi, respectiv, 200.000 lei în vederea construirii de locuinţe.

2.Tarifele cuvenite direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară şi oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie, stabilite conform anexei nr. 3 la Ordinul ministrului administraţiei publice şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 5.120/441/2001, vor fi percepute de instituţiile care execută lucrarea: oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie sau oficiul de studii pedologice şi agrochimice, cu excepţia lucrărilor prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 3 la ordinul menţionat, care se vor împărţi în mod egal între cele două instituţii (oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie - oficiul de studii pedologice şi agrochimice).

3.Restituirea garanţiei şi a dobânzii aplicate de bancă pentru perioada de depozit, conform art. 93 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se va face pe baza documentaţiei depuse de beneficiar la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi la Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.

Documentaţia va cuprinde:

- cerere de restituire a garanţiei din partea beneficiarului, în care se va specifica numărul contului şi banca la care se face restituirea;

- proces-verbal de redare a terenului în circuitul agricol, care va fi semnat de proprietarul terenului, direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară, oficiul de studii pedologice şi agrochimice, oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, beneficiarul de investiţie şi primăria pe teritoriul căreia se află terenul şi care îl va înregistra la sediu;

- studiu pedologic, întocmit de oficiul de studii pedologice şi agrochimice, prin care se confirmă redarea terenului la clasa de calitate avută anterior scoaterii din circuitul agricol;

- copie de pe avizul de scoatere temporară din circuitul agricol;

- copie de pe documentul de plată a garanţiei.

Data încheierii procesului-verbal de redare a terenului în circuitul agricol trebuie să se încadreze în perioada de aprobare prevăzută în aviz, perioadă care nu poate să fie mai mare de 2 ani cumulat.

Emitenţii avizului de scoatere temporară a terenului din circuitul agricol au obligaţia să urmărească respectarea termenului aprobat prin aviz şi să atenţioneze în scris beneficiarul de investiţie pentru respectarea acestuia.

-****-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 359 din data de 29 mai 2002


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

 

METODOLOGIE din 21 august 2001 privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 16-Oct-2001 actul a fost aprobat de Ordinul 326/2001 )

Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile ale persoanelor juridice în alte categorii de folosinţă agricolă, în condiţiile prevăzute la art. 77 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, se poate face cu avizul direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean.

Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile, altele decât cele prevăzute la art. 77 din Legea nr. 18/1991, republicată, se va aproba de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu avizul prealabil al direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean.

Documentaţiile de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor agricole vor fi înaintate spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi vor cuprinde următoarele:

1.adresa de înaintare;

2.avizul direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenului, din care să rezulte: suprafaţa, categoria de folosinţă actuală şi cea propusă;

3.tabel cuprinzând tarlalele, parcelele propuse pentru schimbarea categoriei de folosinţă, identificate prin numere cadastrale de tarla, parcelă, şi suprafaţa, cu specificarea categoriei de folosinţă actuală;

4.memoriu justificativ pentru schimbarea categoriei de folosinţă solicitate, întocmit de persoana juridică beneficiară;

5.în cazul schimbării categoriei de folosinţă pomicolă sau viticolă în alte categorii de folosinţă agricolă, acordul staţiunii de cercetare şi producţie pomicolă sau viticolă teritoriale;

6.în cazul schimbării categoriei de folosinţă pomicolă, viticolă sau a plantaţiilor de hamei, situaţia financiar-contabilă a investiţiei respective, cu evidenţierea valorii rămase de amortizat şi a modului de recuperare a acesteia.

Situaţia va fi întocmită de beneficiarul investiţiei, împreună cu comisia constituită din delegatul direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi din delegatul oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean, delegatul institutului, staţiunii de cercetare şi produ