HOTĂRÂRE nr. 1076 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 124 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Paza fondului forestier naţional împotriva ocupărilor ilegale de terenuri din fondul forestier, a tăierilor ilegale de arbori, a furturilor, a distrugerilor şi a degradării pădurilor sau a obiectivelor de orice fel amplasate în fond forestier, a păşunatului, precum şi împotriva altor fapte păgubitoare pentru integritatea fondului forestier se organizează şi se execută potrivit Regulamentului de pază a fondului forestier, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Asigurarea pazei în fondul forestier naţional se face numai prin ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3

Paza împotriva tăierilor ilegale de arbori, a furturilor, a distrugerilor, a degradărilor, a păşunatului şi a altor fapte păgubitoare pentru fondul forestier naţional se face numai de către personalul silvic autorizat pentru portul armamentului de serviciu, potrivit prevederilor legale.

Art. 4

Paza fondului forestier naţional constituie serviciu silvic obligatoriu în cuprinsul contractelor de administrare sau de servicii silvice încheiate de proprietari cu ocoalele silvice.

Art. 5

Organizarea pazei prevăzute la art. 1 se face cu respectarea principiului teritorialităţii şi principiului de asigurare a nivelului adecvat de continuitate juridică, instituţională şi operaţională în gestionarea pădurilor, potrivit prevederilor art. 5 lit. e) şi art. 16 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6

În exercitarea atribuţiilor de serviciu privind paza fondului forestier şi controlul respectării regimului silvic personalul silvic este asimilat personalului care îndeplineşte funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice, fiind competent să constate contravenţii silvice, precum şi fapte care prin natura lor pot constitui infracţiuni silvice, încheind în acest sens actele de constatare, potrivit prevederilor legale.

Art. 7

Ocoalele silvice şi celelalte structuri ierarhic superioare au obligaţia să sesizeze, în termen de 24 de ore, organele de urmărire penală competente cu privire la faptele care pot fi încadrate ca infracţiuni comise asupra personalului silvic cu atribuţii de pază aflat în exerciţiul funcţiunii.

Art. 8

Evaluarea pagubelor produse vegetaţiei forestiere din fondul forestier naţional şi din afara acestuia se face potrivit reglementărilor în vigoare, la data constatării.

Art. 9

Pagubele produse fondului forestier naţional, cauzate de neîndeplinirea, totală sau parţială, a atribuţiilor de serviciu privind paza fondului forestier, se impută celor responsabili, în solidar cu pădurarul titular de canton silvic, precum şi cu alte persoane cu atribuţii pe linie de pază, potrivit fişei postului.

Art. 10

Pagubele rămase imputabile personalului silvic se recuperează prin una dintre următoarele modalităţi:

a)prin reţinere pe statul de plată în tranşe lunare;

b)din garanţia gestionară constituită, caz în care aceasta se reconstituie în perioada următoare în limitele şi în termenele stabilite de reglementările specifice privind gestiunea;

c)alte mijloace prevăzute de lege.

Art. 11

Următoarele categorii de personal au dreptul să efectueze controlul respectării prevederilor Regulamentului de pază a fondului forestier prevăzut în anexă, potrivit competenţelor teritoriale:

a)personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi din cadrul structurilor teritoriale subordonate, potrivit competenţelor teritoriale, asupra deţinătorilor cu orice titlu de fond forestier;

b)personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi unităţilor acesteia, asupra personalului silvic din structurile silvice de administrare subordonate;

c)personalul silvic din cadrul structurilor silvice de rang superior, altele decât cele ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, înfiinţate potrivit reglementărilor în vigoare, asupra personalului silvic din structurile silvice de administrare subordonate;

d)personalul silvic din cadrul structurilor silvice de administrare, potrivit dispoziţiilor regulamentului prevăzut în anexă.

Art. 12

Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală a persoanei vinovate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 13

Prezenta hotărâre intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXĂ:

REGULAMENT de pază a fondului forestier

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 721 din data de 26 octombrie 2009


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 24-Jan-2010 actul a fost aprobat de Hotarirea 1076/2009 )

CAPITOLUL I: Organizarea pazei şi obligaţiile personalului silvic

Art. 1

(1)Unitatea de bază pentru asigurarea pazei este cantonul silvic.

(2)La nivelul ocolului silvic se pot constitui districte silvice având în componenţă mai multe cantoane silvice,

Art. 2

Paza fondului forestier dintr-un canton se execută şi se asigură de către pădurarul titular de canton printr-o supraveghere permanentă, luând măsuri speciale în locurile în care se înregistrează frecvent tăieri ilegale de arbori, păşunat neautorizat, incendii sau alte fapte ce contravin regimului silvic.

Art. 3

Personalul silvic cu atribuţii de pază a fondului forestier are obligaţia să ia măsuri de prevenire a săvârşirii de fapte care, potrivit prevederilor legale, constituie contravenţii sau infracţiuni silvice, să identifice persoanele care le-au săvârşit şi să ia măsuri în vederea sancţionării acestora şi recuperării pagubelor, potrivit legii.

Art. 4

(1)Predarea-primirea cantonului silvic se face pe bază de control de fond, de către şeful ocolului silvic sau împuternicitul acestuia, în urma căruia se încheie procesul-verbal de predare-primire a cantonului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2)Odată cu primirea cantonului pădurarul primeşte condica de serviciu, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, pe care o completează cu evidenţele specifice, precum şi harta cantonului.

Art. 5

(1)În situaţii deosebite, când din motive întemeiate pădurarul care predă nu poate participa la controlul de fond pentru predarea-primirea cantonului şi la întocmirea procesului-verbal, la control participă, pe lângă personalul prevăzut la art. 4, 2 pădurari de la cantoanele învecinate, precum şi un membru major al familiei pădurarului titular de canton, înştiinţat în scris, în timp util, despre acţiunea de predare-primire a cantonului silvic.

(2)Neparticiparea sau refuzul titularului de canton/membrului major al familiei de a participa la predarea-primirea cantonului se va consemna în procesul-verbal şi nu va determina împiedicarea acţiunii de predare-primire a cantonului respectiv, în această situaţie la controlul de fond va participa şi un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3)În situaţia în care la data predării cantonului silvic nu există un salariat disponibil pentru preluarea cantonului, şeful ocolului silvic va desemna unul sau mai mulţi pădurari din cantoanele învecinate care să ia în primire cantonul respectiv pe o perioadă de maximum 60 de zile, cu respectarea condiţiilor minime de autorizare şi funcţionare a ocolului silvic, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 6

Pădurarul poartă răspunderea pentru modul în care îşi desfăşoară activitatea de pază a cantonului şi are în principal următoarele atribuţii:

a)apără integritatea fondului forestier împotriva ocupării sau folosirii ilegale de terenuri, a tăierilor ilegale de arbori şi a sustragerii de lemn sau a altor produse ale pădurii, distrugerii construcţiilor, instalaţiilor, bornelor, culturilor, degradării arborilor, puieţilor şi lăstarilor, precum şi a oricăror fapte ilegale;

b)menţine în bună stare bornele de hotar şi limitele amenajistice, semnalează în scris şefului ierarhic eventualele încălcări ale limitelor fondului forestier sau ocuparea de terenuri din acest fond fără aprobare legală;

c)identifică arborii infestaţi, rupţi, doborâţi de fenomene naturale şi raportează în scris şefului ierarhic;

d)participă la stabilirea prejudiciului produs în raza cantonului prin tăierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puieţilor şi lăstarilor şi acţionează pentru identificarea autorilor acestor fapte;

e)identifică cioatele arborilor tăiaţi ilegal şi locurile arborilor scoşi din pământ şi le înregistrează în condica de serviciu;

f)încheie acte de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor silvice şi ţine evidenţa acestora în condica de serviciu;

g)confiscă sau reţine, după caz, materialele lemnoase provenite din săvârşirea faptelor ilegale, în condiţiile prevăzute de lege;

h)depune la sediul ocolului silvic, în termen de 5 zile de la data încheierii, actele de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor silvice;

i)delimitează suprafeţele aprobate pentru păşunat sau pentru trecerea animalelor prin păduri şi urmăreşte respectarea condiţiilor stabilite prin aprobările emise potrivit legii;

j)păstrează în stare de funcţionare pichetele de incendiu şi mijloacele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor din dotarea cantonului;

k)execută patrulări în vederea prevenirii incendiilor în zonele şi perioadele de risc, iar în cazul declanşării unui incendiu alarmează ocolul silvic şi celelalte instituţii abilitate pentru astfel de situaţii şi acţionează imediat pentru localizarea şi stingerea incendiului;

l)urmăreşte ca accesul şi circulaţia persoanelor, autovehiculelor, motocicletelor, ATV-urilor sau mopedelor în fondul forestier să se facă în condiţii legale;

m)supraveghează amenajările şi lucrările silvice de combatere a eroziunii solului din pădure şi din perimetrele de ameliorare şi construcţiile aflate în raza cantonului, în vederea menţinerii acestora în bună stare de funcţionare;

n)ia măsuri de prevenire a depozitării de gunoaie, moloz, resturi menajere şi altele asemenea, pe terenurile forestiere şi în albiile cursurilor de apă din raza de competenţă, aplică prevederile legale în cazul constatării unor astfel de fapte;

o)urmăreşte ca recoltarea, din păduri sau alte terenuri din fondul forestier, de fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale, seminţe, răşină, litieră, strat fertil de sol, nisip, piatră şi altele asemenea să se facă de către persoane legal autorizate;

p)controlează circulaţia materialului lemnos în fondul forestier în vederea stabilirii provenienţei şi legalităţii transportului de materiale lemnoase;

q)instalează tăbliţe avertizoare şi de popularizare privind paza pădurilor, prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure, accesul şi parcarea autovehiculelor în păduri;

r)identifică şi semnalează organelor abilitate apariţia cazurilor de poluare din raza cantonului;

s)completează corespunzător evidenţele specifice în condica de serviciu şi anexa la condică.

Art. 7

În situaţia în care în structura organizatorică a ocolului silvic sunt organizate districte silvice, şeful de district organizează, coordonează şi controlează permanent activitatea de pază desfăşurată de către pădurarii din subordine, având în principal următoarele atribuţii:

a)organizează, coordonează şi controlează activitatea de pază desfăşurată de către pădurarii titulari de canton din raza sa de competenţă, purtând răspunderea, în solidar cu pădurarul, pentru pagubele ce se aduc fondului forestier ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

b)organizează patrulări şi controale la punctele fixe constituite pentru asigurarea pazei pădurilor şi a legalităţii provenienţei şi circulaţiei materialului lemnos;

c)participă la patrulări de pază, organizate de ocolul silvic sau de alte organe abilitate, acţionând în vederea depistării faptelor şi făptuitorilor care aduc prejudicii fondului forestier;

d)efectuează controale de fond şi parţiale în cantoanele din subordine sau în alte cantoane ori de câte ori se impune;

e)raportează imediat şefului ocolului despre producerea de evenimente deosebite - incendii, inundaţii, doborâturi, rupturi de vânt sau zăpadă, furturi organizate, tăieri ilegale, abateri ale personalului silvic, atacuri de dăunători - şi ia măsuri de primă intervenţie pentru limitarea pagubelor;

f)verifică şi înaintează în maximum 5 zile rapoartele pădurarilor către ocolul silvic;

g)solicită sprijin de specialitate în organizarea pazei pădurilor, de la unităţile de poliţie şi jandarmi;

h)realizează lucrări de depistare, statistică, prognoză şi, după caz, de combatere a bolilor şi dăunătorilor pădurii, în conformitate cu normele tehnice privind protecţia pădurilor împotriva bolilor şi dăunătorilor;

i)ia măsuri pentru respectarea prevederilor planului de intervenţie în păduri şi pentru organizarea apărării împotriva incendiilor de pădure şi aplică normele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure;

j)semnalează în scris şefului de ocol eventualele încălcări ale limitelor fondului forestier sau ocuparea de terenuri din acest fond fără aprobare legală;

k)identifică arborii infestaţi, uscaţi, rupţi, doborâţi de fenomene naturale şi raportează despre aceasta în scris în maximum 48 de ore şefului de ocol, participă la evaluarea acestor arbori şi asigură preluarea acestora în gestiunea pădurarului titular de canton;

l)stabileşte prejudiciul produs prin tăierea ilegală, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puieţilor şi lăstarilor şi identifică autorii acestor fapte, inventariază cioatele sau locurile arborilor scoşi din rădăcină şi le înregistrează în condica de serviciu a pădurarului titular de canton;

m)asigură depunerea la sediul ocolului, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestora, a actelor de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor silvice, încheiate de acesta sau de pădurarii din subordine;

n)încheie acte de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor silvice şi dispune confiscarea sau reţinerea materialelor lemnoase provenite din săvârşirea acestor fapte, potrivit prevederilor legale;

o)are competenţa să identifice şi să inventarieze materialele lemnoase provenite din săvârşirea unor fapte ce pot fi calificate ca infracţiuni sau contravenţii silvice;

p)asigură delimitarea suprafeţelor aprobate pentru păşunat sau pentru trecerea animalelor domestice prin păduri şi urmăreşte respectarea prevederilor stabilite prin aprobările emise potrivit legii;

q)ia măsuri pentru prevenirea depozitării de gunoaie, moloz, resturi menajere şi altele asemenea pe terenurile forestiere şi în albiile cursurilor de apă din raza de competenţă, aplică prevederile legale în cazul constatării unor astfel de fapte;

r)identifică şi semnalează organelor abilitate apariţia cazurilor de poluare din raza cantonului;

s)urmăreşte completarea corespunzătoare a condicii de serviciu şi a anexei la condică de către pădurarii din subordine.

Art. 8

Şeful ocolului silvic răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de pază a fondului forestier pe care îl are în administrare sau pentru care ocolul silvic prestează servicii silvice, având următoarele atribuţii:

a)ia măsuri pentru asigurarea integrităţii fondului forestier administrat de ocolul silvic şi a celui pentru care acesta asigură servicii silvice;

b)ia măsuri pentru asigurarea cu continuitate a pazei fondului forestier administrat de ocolul silvic şi a celui pentru care acesta asigură servicii silvice;

c)organizează arondarea cantoanelor şi stabileşte pentru titularii acestora, prin fişele posturilor, atribuţiile specifice activităţii de pază;

d)ia măsuri pentru întocmirea planului acţiunilor de pază şi al controalelor de fond şi parţiale şi urmăreşte îndeplinirea acestora, potrivit prevederilor prezentului regulament;

e)coordonează şi controlează activitatea personalului cu atribuţii de pază din subordine;

f)organizează, în colaborare cu organele de poliţie, instruirea personalului silvic dotat, potrivit legii, cu armă de serviciu şi ia măsuri de păstrare a armamentului şi muniţiei în condiţiile legale;

g)acţionează în colaborare cu structurile locale de poliţie, jandarmerie şi Garda de Mediu, în baza planurilor comune, pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea infracţiunilor şi contravenţiilor silvice;

h)solicită sprijinul structurilor teritoriale de poliţie, jandarmerie şi pompieri, în situaţii deosebite, pentru desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor în fondul forestier;

i)răspunde de completarea evidenţelor din Registrul contravenţiilor şi infracţiunilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;

j)analizează lunar activitatea de pază, precum şi modul de soluţionare a actelor încheiate în cazul constatării săvârşirii de contravenţii şi infracţiuni silvice, stabilind măsurile care se impun;

k)execută controale de fond şi parţiale;

l)răspunde de finalizarea controalelor de fond sau parţiale, inclusiv a acţiunilor de predare-primire a cantoanelor silvice;

m)aprobă actele de control de fond sau parţiale, rezultatele acţiunilor de control al circulaţiei materialului lemnos, precum şi alte note de control şi stabileşte sarcinile de serviciu pentru realizarea măsurilor specificate în aceste acte;

n)asigură transmiterea directă sau prin structurile ierarhic superioare, după caz, a situaţiilor statistice privind activitatea de pază solicitate de către structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 9

Conducătorul direcţiei silvice sau al structurii silvice de rang superior are, în principal, următoarele atribuţii:

a)organizează activitatea de pază a fondului forestier din raza de activitate a direcţiei/structurii de rang superior;

b)dispune măsuri de asigurare a integrităţii fondului forestier în cazul ocupării fără aprobare legală de terenuri din acesta ori în cazul neredării în termen a terenurilor ocupate temporar;

c)asigură instruirea personalului silvic cu atribuţii de pază din subordine;

d)coordonează şi controlează activitatea ocoalelor silvice în domeniul pazei fondului forestier;

e)aprobă actele de control de fond întocmite de şefii de ocoale silvice şi de personalul din subordine directă;

f)ia măsuri pentru recuperarea pagubelor produse fondului forestier şi finalizarea acţiunilor întreprinse în acest sens;

g)reprezintă structura silvică pe care o conduce în cadrul planurilor de acţiune intersectoriale, încheie protocoale de colaborare cu alte instituţii sau organizaţii implicate în activitatea de pază a pădurilor şi urmăreşte realizarea obiectivelor propuse în cadrul acestora;

h)asigură asistenţa juridică gratuită pentru personalul silvic din subordine, în cauzele care au legătură cu activitatea de pază.

CAPITOLUL II: Asigurarea pazei pădurilor în cadrul contractelor de administrare/servicii silvice

Art. 10

Preluarea unei suprafeţe de fond forestier pentru care nu este încheiat contract de administrare sau de servicii silvice, pentru care contractul a încetat ori ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice i s-a retras autorizaţia de funcţionare se face prin control de fond.

Art. 11

Contractul de administrare sau de servicii silvice se semnează odată cu procesul-verbal de predare-primire încheiat în baza controlului de fond.

Art. 12

Controlul de fond se face, în cel mult 30 de zile de la data solicitării, de către un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice care răspunde de silvicultură, în prezenţa proprietarului sau a unui împuternicit al acestuia, a unui delegat al ocolului silvic care urmează să asigure administrarea sau serviciile silvice, împuternicit de către şeful de ocol, a pădurarului care preia şi, după caz, a pădurarului care predă suprafaţa de fond forestier.

Art. 13

Controlul de fond prevăzut la art. 10 are ca obiect:

a)limitele fondului forestier pentru a stabili eventualele încălcări de hotar;

b)starea bornelor de hotar şi a limitelor amenajistice;

c)identificarea arborilor, puieţilor sau lăstarilor, tăiaţi, rupţi sau scoşi din rădăcini, fără drept, prin parcurgerea întregii suprafeţe, evaluarea prejudiciilor şi calculul pagubelor;

d)modul de delimitare pe teren a zonelor şi traseelor autorizate pentru păşunat, adăpat şi adăpostire, după caz.

CAPITOLUL III: Controlul de fond şi controlul parţial

Art. 14

Inginerii şi tehnicienii silvici de la ocoale silvice, direcţii silvice, structuri de rang superior, precum şi personalul silvic de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale teritoriale care răspunde de silvicultură execută sistematic, integral sau parţial, controale în cantoane privind aplicarea măsurilor de pază, conservare şi protejare a fondului forestier.

Art. 15

Controlul de fond are ca obiect:

a)verificarea limitelor fondului forestier pentru a stabili eventualele încălcări de hotar;

b)verificarea stării bornelor de hotar şi a limitelor amenajistice;

c)identificarea arborilor, puieţilor sau lăstarilor, tăiaţi, rupţi sau scoşi din rădăcini, fără drept, prin parcurgerea întregii suprafeţe, evaluarea prejudiciilor şi calculul pagubelor;

d)verificarea modului în care s-a realizat delimitarea pe teren a zonelor şi traseelor autorizate pentru păşunat, adăpat şi adăpostire, după caz;

e)verificarea modului de gestionare a patrimoniului încredinţat;

f)verificarea modului de îndeplinire a sarcinilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure;

g)verificarea modului în care s-a completat condica de serviciu cu evidenţele specifice: autorizaţii de păşunat sau trecere, autorizaţii de exploatare a partizilor, acte de contravenţie şi infracţiune, suprafeţele regenerate pe cale naturală, mixtă sau artificială.

Art. 16

(1)Fiecare canton se parcurge anual cu cel puţin două controale de fond, în situaţia în care condiţiile atmosferice permit identificarea eventualelor prejudicii.

(2)Controale de fond se efectuează şi în situaţia în care cantonul trebuie predat unei alte persoane din diverse motive - plecarea sau întoarcerea din concediu, internarea în spital, suspendarea din funcţie, preluarea suprafeţelor de fond forestier în baza contractelor de administrare/prestări servicii silvice, rearondări.

Art. 17

Controlul parţial vizează aceleaşi obiective ca şi controlul de fond, dar se desfăşoară pe o parte determinată din canton în baza unei sesizări, în cazul semnalării unor tăieri ilegale sau cu ocazia verificării unor lucrări în curs de executare.

Art. 18

Controalele de fond sau controalele parţiale se execută în prezenţa pădurarului titular al cantonului, precum şi a unui asistent, personal silvic delegat de şeful de ocol.

Art. 19

(1)În timpul controlului se identifică cioatele care provin de la arborii tăiaţi ilegal.

(2)Cioatele prevăzute la alin. (1) se numerotează, se marchează cu dispozitivul de marcat specific şi se inventariază pe specii şi diametre.

(3)Numerotarea se face în continuare pentru toate cioatele găsite într-un an în canton.

(4)Determinarea diametrelor cioatelor provenite de la arborii tăiaţi ilegal se face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 20

Pădurarul titular de canton răspunde patrimonial, potrivit prevederilor legale, pentru arborii, puieţii şi lăstarii tăiaţi ilegal, scoşi din pământ, distruşi sau degradaţi, sustraşi ori aflaţi pe teren, nejustificaţi prin procese-verbale de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor încheiate anterior declanşării controlului sau justificaţi prin acte care ulterior controlului s-au dovedit, prin decizii definitive ale instanţelor judecătoreşti, a fi neîntemeiate, precum şi pentru orice alte pagube produse patrimoniului aflat în gestiune, stabilite potrivit prevederilor legale.

Art. 21

(1)La începerea şi terminarea controlului înregistrările din condica de serviciu se vor închide/deschide cu următoarea formulare:

"Început (terminat) controlul de fond (parţial) azi, data ..........., ora ....., în prezenţa .........................................,

semnătura ...................................... "

(2)Pe durata controlului, la sfârşitul fiecărei zile, evidenţa cioatelor arborilor tăiaţi ilegal din condica de serviciu se barează şi se semnează de persoana care controlează, persoana controlată şi asistenţi.

(3)Persoana juridică angajatoare poate aproba, potrivit prevederilor legale, limitarea răspunderii patrimoniale a personalului silvic cu atribuţii de pază.

Art. 22

(1)Constatările în urma controlului de fond sau controlului parţial se înscriu într-un act de control, încheiat pentru fiecare deţinător în parte, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

(2)Fiecare pagină a actului de control se semnează de persoana care efectuează controlul, de persoana controlată şi de asistenţi.

(3)Actul de control de fond se depune la registratura ocolului silvic în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii controlului.

(4)Evidenţa controalelor de fond şi a controalelor parţiale executate se păstrează la ocolul silvic în Registrul de evidenţă a controalelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 23

Actele controlului de fond sau ale controlului parţial se aprobă în termen de 5 zile de la data depunerii, după cum urmează:

a)de către conducătorul structurii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau de către conducătorul structurilor teritoriale de specialitate subordonate;

b)de conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, a direcţiei silvice şi a structurilor silvice de rang superior, după caz, pentru actele de control întocmite de personalul din subordine; după aprobare, un exemplar se transmite şefului ocolului silvic în raza căruia a fost executat controlul pentru evidenţă şi aplicarea măsurilor ce se impun, precum şi termenele şi responsabilităţile pentru realizarea acestora;

c)de către şeful ocolului silvic pentru actele de control întocmite de personalul din subordine; acesta dispune şi aplicarea măsurilor ce se impun, precum şi termenele şi responsabilităţile pentru realizarea acestora.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 24

(1)Ocoalele silvice vor organiza lunar acţiuni de instruire privind folosirea şi întreţinerea armamentului din dotare şi de analiză a activităţii pe linie de pază a pădurilor, precum şi de prezentare a reglementărilor privind paza pădurii.

(2)Acţiunile prevăzute la alin. (1) se fac sub conducerea şefului ocolului silvic, cu participarea întregului personal cu atribuţii privind paza pădurii.

(3)Pe durata acţiunilor prevăzute la alin. (1), şeful ocolului silvic asigură continuitatea pazei fondului forestier cu personalul silvic disponibil şi cu sprijinul personalului de poliţie şi jandarmerie.

(4)Instruirea personalului de teren privind folosirea, păstrarea şi întreţinerea armamentului şi muniţiei din dotare se face de organele de poliţie abilitate, sub coordonarea directă a şefului ocolului silvic.

Art. 25

Evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor se înscrie în "Registrul contravenţiilor şi infracţiunilor", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 26

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

-****-

ANEXA Nr. 1: PROCES-VERBAL de predare-primire

- integrală/parţială a cantonului ...................

- a suprafeţei preluate pe bază de contract

Data ..............

Subsemnaţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului de pază a fondului forestier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2009, am procedat la predarea-primirea totală/parţială a cantonului silvic .................. de la pădurarul ............................... către pădurarul ............................../a suprafeţei preluate pe bază de contract de la ............................ după cum urmează:

1.Suprafaţa fondului forestier pe categorii de folosinţă

1.1.Suprafaţa care face obiectul predării-primirii de ............. ha în următoarea structură:

Suprafaţa totală

- ha -

din care pe categorii de folosinţă:

Terenuri acoperite cu pădure P.D.

Terenuri afectate împăduririi P.l.

Terenuri neproductive P.N.

Ocupaţii şi litigii P.T.

Alte categorii de folosinţă

Alte terenuri

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Pepinieră în suprafaţă de ............ ari, cu următoarele culturi:

Specia

 

 

 

 

 

Vârsta

 

 

 

 

 

Suprafaţa - ari

 

 

 

 

 

Reuşita -%-

 

 

 

 

 

1.3.Suprafaţa de culturi specializate de ............. ha, din care pe specii:

Specia

 

 

 

 

 

Suprafaţa - ha

 

 

 

 

 

1.4.Suprafaţa de .......... ha rezervaţie de seminţe, din care pe specii:

Specia

 

 

 

 

 

Suprafaţa - ha

 

 

 

 

 

1.5.Păstrăvăria ......................... cu .................. m2 luciu de apă

1.6.Regenerări naturale, artificiale şi mixte în suprafaţă totală de .............. ha, după cum urmează:

Suprafaţă regenerări TOTALĂ
- ha -

din care:

naturale

artificiale

mixte

 

 

 

 

Locul amplasării obiectivelor de la pct.: 1.2-1.6 se va detalia în anexa la condica de serviciu.

2.Alte bunuri aflate în gestiune

2.1.Materiale lemnoase aflate în gestiunea pădurarului:

Sortiment

U.M.

Cantităţi

 

 

 

2.2.Un număr de ............. borne parcelare specificate în anexa la condica de serviciu.

2.3.Unelte şi materiale, după cum urmează:

2.3.1.Unelte şi materiale P.S.I.

Uneltele şi materiale

U.M.

Cantităţi

 

 

 

2.3.2.Mecanisme, utilaje, unelte, materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe:

Denumire

U.M.

Cantităţi

Nr. de inventar

 

 

 

 

2.4.Construcţii

2.4.1.Sediul de canton format din............ camere şi care au un grad de uzură ....................................

2.4.2.Dependinţe formate din:

- .................................... grad de uzură .........................................;

- .................................... grad de uzură .........................................;

- .................................... grad de uzură .........................................;

- .................................... grad de uzură ..........................................

2.4.3.Împrejmuiri din ..................... pe .............................. m, cu gradul de uzură ............................

2.5.Alte categorii de bunuri mobile şi imobile

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ........ exemplare, câte unul pentru fiecare semnatar.

Numele şi prenumele

În calitate de:

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am predat.

Pădurar (împuternicit),

....................

Proprietar/Deţinător,

....................

Am primit.

Pădurar,

....................

NOTĂ:

Se întocmeşte de către comisia stabilită conform prevederilor Regulamentului de pază a fondului forestier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2009, cu date ce se preiau din anexa la condica de serviciu, din evidenţele tehnice şi contabile ale ocolului silvic.

Nu se tipăreşte. Se completează pe format A 4 faţă-verso.

ANEXA Nr. 2:

(1)_

CONDICA

DE

SERVICIU

CONDICA

DE

SERVICIU

(Coperta)

(Infracoperta)

Districtul ....................................................

Cantonul ...................................................

Numele şi prenumele titularului de canton

...................................................................

1.PLANIFICAREA ŞI FOLOSIREA TIMPULUI DE LUCRU

Data

Planificarea timpului de lucru

Luni

.........

 

Marţi

..........

 

Miercuri

..............

 

Joi

...........

 

Vineri

..........

 

Sâmbătă

.............

 

Duminică

............

 

Data

Folosirea timpului de lucru,

observaţii şi constatări

Luni

..........

 

Marţi

.........

 

Miercuri

.........

 

Joi

...........

 

Vineri

...........

 

Sâmbătă

..........

 

Duminică

.......

 

2.ARBORI AFECTAŢI / PREJUDICIAŢI / TĂIAŢI ILEGAL

Nr. crt. al cioatei

Data constatării

U.P. u.a.

Specia

Diametrul măsurat al cioatei - cm -

Observaţii*)

Proces-verbal

Nr.

Data

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se vor folosi următoarele simboluri:

TT - arbore tăiat care se găseşte pe teren;

TL - arbore tăiat care nu se mai găseşte pe teren;

ST - arbore scos din pământ care se găseşte pe teren;

SL - arbore scos din pământ care nu se mai găseşte pe teren;

C - crăci tăiate din arbori pe picior;

S - arbore secuit;

PC - pom de Crăciun.

3.CAZURI DE PĂŞUNAT ILEGAL

Nr. crt.

Data constatării

U.P. u.a.

Suprafaţa afectată - m2 -

Prejudicii

Proces-verbal

Puieţi

Lăstari

Nr.

Data

Nr.

Specia

Nr.

Specia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI (DIVERSE)

Nr. crt.

Data constatării

U.P. u.a.

Specificaţia contravenţiei sau infracţiunii

Proces-verbal

Act normativ
- articol -

Valoare amendă
- lei -

Nr.

Data

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.PĂŞUNAT AUTORIZAT

Nr. crt.

Beneficiar

Document de aprobare

Suprafaţa aprobată

U.P.
u.a.

Suprafaţa
- ha -

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.CORESPONDENTA

Nr. crt.

Felul documentului

Nr. de înregistrare

Semnătura de primire

Structura silvică

Alte instituţii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.CONSTATĂRI ŞI SARCINI

 

(2)_

- ANEXĂ LA CONDICA DE SERVICIU

1.STRUCTURA CANTONULUI

U.P. u.a.

Suprafaţa totală - ha -

Grupa funcţională

Categoria de folosinţă

Terenuri acoperite cu pădure

Terenuri afectate împăduririi

Terenuri neproductive

Ocupaţii şi litigii

Alte categorii de folosinţă*)

Alte terenuri**)

P.D.

P.I.

P.N.

P.T.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Coloana 8 include: P.C. - terenuri care servesc nevoilor de cultură;

P.S. - terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică;

PA. - terenuri care servesc nevoilor de administraţie forestieră.

**) Coloana 9 include: terenuri agricole preluate, perimetre de ameliorare, terenuri forestiere neamenajate ş.a. (Se completează numai coloanele 2 şi 9.)

2.INTRĂRI ŞI IEŞIRI DE TERENURI

U. P.*)
u.a.**)

Suprafaţa totală - ha -

Grupa funcţională

Categoria funcţională

Alte terenuri

Nr. şi data documentului de intrare

 

Terenuri acoperite cu pădure

Terenuri afectate împăduririi

Terenuri neproductive

Ocupaţii şi litigii

Alte categorii de folosinţă

Doc.***)

Nr. data

P.D.

P.I.

P.N.

P.T.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) U.P. - unitatea de producţie.

**) u.a. - unitatea amenajistică.

***) PP - proces-verbal de predare-primire.

U. P.*) u.a.**)

Suprafaţa totală - ha -

Grupa funcţională

Categoria funcţională

Alte terenuri

Nr. şi data documentului de ieşire

 

Tenuri acoperite cu pădure

Terenuri afectate împăduririi

Terenuri neproductive

Ocupaţii şi litigii

Alte categorii i folosinţă

Doc.***)

Nr. data

P.D.

P.I.

P.N.

P.T.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) PP - proces-verbal de predare-primire.

PvPP - proces-verbal de punere în posesie.

S.D. - scoatere definitivă.

3.SUPRAFAŢA CANTONULUI LA DATA DE 31.12.20....

Suprafaţa cantonului la data de 31.12.20...
- ha -

Intrări de terenuri în cursul anului
- ha -

Ieşiri de terenuri în cursul anului
- ha -

Suprafaţa cantonului la data de 31.12.20...
- ha -

Vizat şef ocol

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.PEPINIERE, CULTURI SPECIALIZATE, FAZANERII, PĂSTRĂVĂRII, REZERVAŢII DE SEMINŢE ETC.

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

U.P.

u.a.

Observaţii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.REGENERĂRI NATURALE, ARTIFICIALE ŞI MIXTE CU REUŞITĂ PROVIZORIE

Anul înfiinţării

U.P.
u.a.

Suprafaţa totală în evidenţa controlului anual
- ha -

din care:

Anul reuşitei definitive planificat

naturală

artificială

mixtă

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.PARCHETE / SUPRAFEŢE AFECTATE DE PRODUSE ACCIDENTALE, AUTORIZATE LA EXPLOATARE

Partida nr.

Natura produselor / felul tăierii

U.P. u.a.

Suprafaţa
- ha -

Număr de arbori marcaţi

Data predării parchetului

Data reprimirii parchetului

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.EVIDENŢA BORNELOR

Nr. crt.

Numărul bornei

Natura bornei

Parcelele (u.a.) pe care le delimitează

Nr. crt.

Numărul bornei

Natura bornei

Parcelele (u.a.) pe care le delimitează

0

1

2

3

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.OBIECTE DE INVENTAR ŞI MIJLOACE FIXE

Denumirea obiectelor

U.M.

Cantitatea

Nr. de inventar

Data primirii

Data predării

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.EVIDENTA SUPRAFEŢELOR PE PROPRIETARI

Nr. crt.

Proprietar*)

U.P.

u.a.

Suprafaţa - ha -

Contract de administrare / servicii silvice nr. /data

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se completează numai pentru proprietatea publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice.

ANEXA Nr. 3: REGISTRUL contravenţiilor şi infracţiunilor

- faţă -

Nr. crt.

Proces-verbal

Data şi numărul de înregistrare la ocol

Numele agentului constatator

Numele şi prenumele contravenientului sau infractorului

Domiciliul contravenientului sau infractorului

Dacă este recidivist*)

Valori consemnate în procesul-verbal
- lei -

Data constatării

Anul

Ziua

Luna

Amendă

Pagubă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se înscriu numerele de înregistrare anterioare.

- verso -

Comunicarea valorii pagubelor şi amenzii la:

Materiale confiscate/reţinute

Valoarea materialului confiscat
- lei -

Numărul şi data confirmării încasării debitului

Materiale lemnoase

Alte materiale

Contravenient
Instanţă
Finanţe publice

Nr. şi data înregistrării comunicării

Sortiment

Volum
- m3 -

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Se întocmeşte la ocolul silvic de către responsabilul cu probleme de pază a pădurilor cu date ce se preiau din Procesul verbal de constatare a infracţiunii şi Procesul-verbal de constatare a contravenţiei silvice ori de câte ori este necesar.

Se completează într-un exemplar.

Se tipăreşte pe format A4 faţă-verso, în carnete de 100 file.

ANEXA Nr. 4:

ACT DE CONTROL

parţial/de fond

nr. ..................

al cantonului nr. ......................., denumirea ................................................., executatele la ............................................. până la .................................................., în u.a.*) ..............................................................................................................................

__

*) Se completează la controlul parţial.

Subsemnatul, ..........................................................., în prezenţa ................................................, pădurar titular al cantonului, şi în asistenţa ............................................................, am constatat:

1.Cantonul are suprafaţa de ................... ha,

2.Data ultimului control de fond .............................

3.Integritatea fondului forestier arondat...............................................................................................................................

4.Starea semnelor de hotar şi a bornelor amenajistice .......................................................................................................

5.Cioatele arborilor tăiaţi ilegal au fost marcate cu ciocanul ................................. nr. .....................

6.Prejudicii:

a)Arbori

CIOATE

Justificate

Nejustificate

TOTAL

Numărul
- buc. -

Volumul
- m3 -

Valoarea
- lei -

Numărul
- buc. -

Volumul
- m3 -

Valoarea
- lei -

Numărul
- buc. -

Volumul
- m3 -

Valoarea
- lei -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fişa de calcul al volumului şi valorii arborilor afectaţi/prejudiciaţi/tăiaţi ilegal şi nejustificaţi conform anexei a) la actul de control.

b)Puieţi şi lăstari

Nr. crt.

Specificaţii

Cantităţi - m2-

VALORI

- lei -

Justificate

Nejustificate

TOTAL

Răşinoase

Cvercinee, paltin, frasin, cireş, sorb

Alte foioase

Răşinoase

Cvercinee, paltin, frasin, cireş, sorb

Alte foioase

Justificate

Nejustificate

0

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Puieţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lăstari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de calcul al volumului şi valorii nejustificate a pagubelor produse prin prejudicierea puieţilor sau lăstarilor, conform anexei b) la actul de control.

c)Pomi de Crăciun

Justificate

Nejustificate

TOTAL

Brad

Molid

Alte răşinoase

TOTAL

Brad

Molid

Alte răşinoase

TOTAL

Volumul
- m3 -

Valoarea
- lei -

Volumul
- m3-

Valoarea
- lei -

Volumul
-m3-

Valoarea
- lei -

Volumul
- m3 -

Valoarea
- lei -

Volumul
- m3 -

Valoarea
- lei -

Volumul
-m3-

Valoarea
- lei -

Volumul
-m3-

Valoarea
- lei -

Volumul
- m3 -

Valoarea
- lei -

Volumul
- m3 -

Valoarea
- lei -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de calcul al volumului şi valorii nejustificate a pagubelor produse prin prejudicierea pomilor de Crăciun, conform anexei c) la actul de control.

6.1.Alte pagube:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.2.Valoarea totală a pagubelor constatate în urma controlului este de ................. lei, din care justificate ............. lei.

7.Delimitarea pe teren a zonelor şi traseelor autorizate pentru păşunat, adăpat şi adăpostire:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8.Obiecte de inventar şi mijloace fixe (arme, cartuşe, echipament, materiale etc.):

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Completarea evidenţelor specifice în Condica de serviciu şi anexa la condică:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.Alte constatări:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Semnătura celui care a controlat

.............................

Semnătura celui controlat

...........................

Asistenţi,

........................

NOTĂ:

Se tipăreşte pe format A4, în blocuri de 100 de file.

ANEXA 4a: FIŞA DE CALCUL al volumului şi valorii arborilor afectaţi/prejudiciaţi/tăiaţi ilegal şi nejustificaţi

Nr. crt.

Numărul curent al cioatei

Diametrul măsurat al cioatei

Răşinoase

Cvercinee, paltin, frasin, cireş, sorb

Alte foioase

Volumul
- m3 -

Valoarea
- lei -

Volumul
- m3 -

Valoarea
- lei -

Volumul
- m3 -

Valoarea
- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Volumul total afectat/prejudiciat/tăiat ilegal şi nejustificat este de ....... m3, cu o valoare totală nejustificată de .............. lei.

ANEXA 4b: FIŞA DE CALCUL al volumului şi valorii nejustificate a pagubelor produse prin prejudicierea puieţilor sau lăstarilor

U.P. u.a.

Puieţi

Lăstari

TOTAL

Răşinoase

Cvercinee, paltin, frasin, cireş, sorb

Alte foioase

Total puieţi

Răşinoase

Cvercinee, paltin, frasin, cireş, sorb

Alte foioase

Total puieţi

Suprafaţa
- m2 -

Valoarea
- lei -

Suprafaţa
- m2 -

Valoarea
- lei -

Suprafaţa
- m2 -

Valoarea
- lei -_

Suprafaţa
- m2 -

Valoarea
- lei -

Suprafaţa
- m2 -

Valoarea
- lei -

Suprafaţa
- m2 -

Valoarea
- lei -

Suprafaţa
- m2 -

Valoarea
- lei -

Suprafaţa
- m2 -

Valoarea
- lei -

Suprafaţa
- m2 -

Valoarea
- lei -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4c: FIŞA DE CALCUL al volumului şi valorii nejustificate a pagubelor produse prin prejudicierea pomilor de Crăciun *)

Nr. crt.

Numărul curent al cioatei

Brad

Molid

Alte răşinoase

TOTAL

Diametrul - cm -

Volumul - m3 -

Valoarea - lei -

Diametrul
- cm -

Volumul - m3 -

Valoarea - lei -

Diametrul
- cm -

Volumul - m3 -

Valoarea - lei -

Volumul - m3 -

Valoarea - lei -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

*) Se întocmeşte pentru pagubele produse în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie în arborete şi în tot cursul anului în culturile specializate pentru producerea pomilor de Crăciun.

ANEXA Nr. 5: REGISTRU DE EVIDENŢĂ a controalelor

Nr. crt.

Data controlului

Control executat de:

Felul controlului*)

CONSTATĂRI

Cioate

Alte pagube

Numeleşi prenumele

Funcţia

Structura silvică / Instituţia

Justificate

Nejustificate

Natura prejudiciului

Cantităţi - U.M. -

Valoarea
- lei -

Anul

Luna

Ziua

Numărul

Volumul
- m3 -

Numărul

Volumul
- m3 -

Valoarea
- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se înscriu simbolurile:

P - control parţial;

F - control de fond.

NOTĂ:

Se completează la ocolul silvic de către responsabilul cu probleme de pază a pădurilor cu date ce se preiau din Actul de control, ori de câte ori se înregistrează actele de control.

Se completează în registru într-un exemplar ce se păstrează de către responsabilul cu probleme de pază a pădurilor.

Se tipăreşte pe format A4 faţă-verso, în carnete de 100 de file.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 721 din data de 26 octombrie 2009


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.