HOTĂRÂRE nr. 1004 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

(1)Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri, sunt:

a)Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special, cu modificările şi completările ulterioare;

b)Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, cu modificările şi completările ulterioare;

c)Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 819/2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

(2)Avizele şi autorizaţiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi menţin valabilitatea pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Art. 3

(1)Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării.

(2)În scopul implementării SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate realiza testarea acestuia pe o perioadă de 100 de zile, de la data publicării prezentei hotărâri.

(3)În perioada prevăzută la alin. (2), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 4

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Delia Popescu

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

ANEXĂ:

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1046 din data de 23 decembrie 2016

 

NORMĂ din 21 decembrie 2016 referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

Art. 1

(1)Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

(2)Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2

(1)Pentru identificarea provenienţei şi urmărirea trasabilităţii materialelor lemnoase recoltate din păduri şi din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional şi pentru obţinerea de informaţii statistice se utilizează Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL.

(2)Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea, dezvoltarea şi funcţionarea şi administrarea SUMAL.

(3)Pentru categoriile de utilizatori, în cazul în care există deja conturi de utilizatori în SUMAL, se acordă în continuare drepturile de acces.

Art. 3

Aplicaţiile SUMAL disponibile utilizatorilor definiţi în prezentele norme sunt:

a)Aplicaţia SUMAL Amenajament;

b)Aplicaţia SUMAL Ocol;

c)Aplicaţia SUMAL Agent - Registrul electronic;

d)Aplicaţia SUMAL Wood-Tracking, având ca şi corespondent în limba română denumirea de Aplicaţia SUMAL pentru urmărirea materialele lemnoase;

e)Aplicaţia SUMAL Acord;

f)Aplicaţia SUMAL IWood-Tracking, având ca şi corespondent în limba română denumirea de Aplicaţia SUMAL pentru verificarea materialele lemnoase;

g)Aplicaţia SUMAL Contravenţii;

h)Aplicaţia SUMAL Rapoarte;

i)Aplicaţia SUMAL Admin;

j)Aplicaţia SUMAL Inspectorul Pădurii;

k)Interfaţa Grafică SUMAL - portal web.

Art. 4

(1)Utilizarea SUMAL Amenajament este obligatorie pentru unităţile specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor, în vederea prelucrării informaţiilor necesare elaborării amenajamentelor silvice şi a creării bazei de date specifice.

(2)Utilizarea SUMAL Ocol este obligatorie pentru:

a)administratorii de păduri/ocoalele silvice/structurile de administrare de rang superior/bazele experimentale;

b)autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3)Utilizarea SUMAL Agent - Registrul electronic este obligatorie pentru:

a)operatorii economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase;

b)operatorii economici deţinători de depozite şi depozite temporare;

c)administraţia pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri;

d)operatorii economici care obţin, deţin, transportă şi comercializează lemn şi produse din lemn, altele decât materialele lemnoase;

e)ocoalele silvice care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase;

f)ocoalele silvice care deţin depozite temporare.

(4)Utilizarea SUMAL Wood-Tracking este obligatorie pentru:

a)operatorii economici, care cumpără masă lemnoasă pe picior, în vederea expedierii materialelor lemnoase de la locul de recoltare;

b)operatorii economici care emit avize de însoţire pentru materialele lemnoase expediate din depozite;

c)operatorii economici care emit avize de însoţire pentru materialele lemnoase expediate din depozite temporare;

d)administraţia pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri şi altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora şi pentru cele rămase necomercializate în incintă şi care urmează a fi transportate spre o altă destinaţie;

e)administratorii de fond forestier/ocoalele silvice/structurile de rang superior;

f)transportatorii de materiale lemnoase;

g)importatorii/exportatorii de materiale lemnoasă.

(5)Utilizarea SUMAL Acord este obligatorie pentru:

a)structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. şi distribuitorii autorizaţi ai acesteia.

(6)Utilizarea SUMAL IWood-Tracking este obligatorie pentru:

a)unităţile centrale şi teritoriale ale entităţilor cu atribuţii de control în domeniul silvic în funcţie de competenţele stabilite în Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare; populaţia are drept de vizualizare a unor informaţii folosind versiunea Inspectorul Pădurii;

b)birourile vamale.

(7)Utilizarea SUMAL Contravenţii este obligatorie pentru:

a)unităţile centrale şi teritoriale ale entităţilor cu atribuţii de control în domeniul silvic în funcţie de competenţele stabilite de lege;

b)organizatorii licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă.

(8)Utilizarea SUMAL Admin este obligatorie pentru autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi structurile teritoriale din subordinea acesteia, pentru crearea grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferenţiat şi a rolurilor pentru utilizatori, precum şi pentru modificarea datelor introduse eronat în aplicaţiile SUMAL.

(9)Aplicaţia SUMAL Inspectorul Pădurii este destinată populaţiei.

(10)Aplicaţiile SUMAL se pun la dispoziţie în mod gratuit utilizatorilor prevăzuţi la alin. (1)-(9) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(11)Interfaţa Grafică SUMAL - portal web - este folosită de toţi utilizatorii SUMAL; pentru a vizualiza date spaţiale. Interfaţa Grafică SUMAL - portal web - va furniza şi populaţiei acele informaţii care nu au caracter confidenţial printr-o interfaţă numită inspectorulpadurii.ro.

(12)Utilizatorii prevăzuţi la alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) şi alin. (4) sunt denumiţi în continuare profesionişti.

(13)SUMAL Rapoarte este utilizată pentru centralizarea şi analiza datelor existente în baza de date.

Art. 5

(1)Aplicaţia SUMAL Amenajament prevăzută la art. 3 lit. a) este utilizată pentru:

a)culegerea şi prelucrarea informatică a informaţiilor necesare elaborării amenajamentelor silvice;

b)introducerea proceselor-verbale ale conferinţelor I şi II pentru amenajarea pădurilor, a procesului-verbal de recepţie, a avizului Comisiei tehnice pentru silvicultură şi a ordinului de aprobare;

c)introducerea bazei de date finale pentru suprafeţele amenajate şi a hărţilor aferente în format GIS.

(2)Aplicaţia SUMAL Ocol prevăzută la art. 3 lit. b) este utilizată pentru:

a)introducerea fişelor de proprietate pentru suprafeţele din fond forestier naţional, administrate sau pentru care se asigură serviciile silvice pe bază de contract;

b)introducerea datelor referitoare la terenurile din afara fondului forestier naţional, acoperite cu vegetaţie forestieră;

c)introducerea şi actualizarea listelor cu partenerii persoane fizice şi juridice;

d)declararea dispozitivelor de marcat aflate în dotare;

e)emiterea delegaţiilor de marcare;

f)generarea carnetelor de inventariere şi a fişelor de evidenţă a înălţimilor măsurate;

g)generarea rapoartelor de utilizare a dispozitivelor de marcat;

h)calculul şi generarea actelor de punere în valoare (APV);

i)verificarea APV;

j)aprobarea APV;

k)modificarea/anularea/casarea APV;

l)emiterea/prelungirea/suspendarea/modificarea şi retragerea autorizaţiilor de exploatare;

m)generarea autorizaţiei de exploatare;

n)generarea formularului procesului-verbal de predare spre exploatare;

o)înregistrarea proceselor-verbale de controlul al exploatării cu evidenţierea prejudiciilor constatate;

p)înregistrarea proceselor-verbale de constatare a situaţiilor de forţă majoră;

q)înregistrarea actelor de constatare încheiate la expirarea termenelor din autorizaţia de exploatare;

r)generarea proceselor-verbale de reprimire parţiale/finale cu evidenţierea stocurilor;

s)înregistrarea proceselor-verbale de confiscare a materialelor lemnoase;

t)personalizarea aplicaţiei SUMAL;

u)generarea de rapoarte la nivel de ocol silvic/administrator de păduri sau structurile de rang superior.

(3)Aplicaţia SUMAL Agent - Registrul electronic prevăzută la art. 3 lit. c) este utilizată pentru: înregistrarea intrărilor, recepţia cantitativă şi dimensională a materialelor lemnoase, intrate în depozite/depozite temporare;

a)generarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase depozitate prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse sortării şi a cantităţilor şi sortimentelor rezultate;

b)generarea proceselor-verbale de debitare a materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse debitării şi a cantităţilor şi sortimentelor rezultate;

c)generarea proceselor-verbale de transformare a materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse transformării şi a cantităţilor şi sortimentelor rezultate;

d)generarea proceselor-verbale de consum prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse consumului intern;

e)înregistrarea ieşirilor de materiale lemnoase din depozite;

f)înregistrarea ieşirilor de lemn şi produse din lemn, care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, rezultate în urma procesării, conform art. 14 alin (1);

g)generarea de rapoarte de producţie.

(4)Aplicaţia SUMAL Wood-Tracking prevăzută la art. 3 lit. d) este utilizată pentru:

a)înregistrarea şi confirmarea provenienţei materialelor lemnoase transportate;

b)înregistrarea avizului de însoţire;

c)înregistrarea destinatarului;

d)înregistrarea locului de descărcare;

e)înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de transport;

f)înregistrarea volumelor transportate pe specii şi sortimente în cazul cubajului tehnic;

g)completarea specificaţiei în cazul stabilirii volumului prin inventarierea piesă cu piesă;

h)generarea codului unic online sau a codului offline după caz;

i)înregistrarea momentului începerii transportului, a timpului în care se efectuează transportul şi a momentului finalizării transportului;

j)înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport de la locul începerii transportului materialelor lemnoase până la locul de descărcare;

k)confirmarea descărcării materialului lemnos;

l)generarea avizului de însoţire a materialelor lemnoase în format PDF.

(5)Aplicaţia SUMAL Acord prevăzută la art. 3 lit. e) este utilizată pentru:

a)emiterea/suspendarea/acordurilor de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special;

b)generarea seriei şi numărului pentru registrele electronice;

c)înregistrarea documentelor cu regim special eliberate profesioniştilor.

(6)Aplicaţia SUMAL IWood-Tracking prevăzută la art. 3 lit. f) este utilizată pentru:

a)verificarea datelor culese din teren la întocmirea amenajamentelor;

b)verificarea APV;

c)verificarea parchetelor de exploatare;

d)verificarea transporturilor de materiale lemnoase;

e)verificarea datelor de interes public referitoare la provenienţa materialelor lemnoase recoltate/transportate;

f)introducerea datelor disponibile din DVI, respectiv: nume destinatar, număr EORI, numărul declaraţiei vamale - MRN -, elementele referitoare la materialele lemnoase, respectiv specia şi volumul.

(7)Aplicaţia SUMAL Contravenţii - prevăzută la art. 3 lit. g) este utilizată pentru:

a)înregistrarea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor silvice, respectiv a actelor de constatare a faptelor care constituie infracţiuni silvice;

b)modul de soluţionare a proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor silvice, respectiv a actelor de constatare a faptelor care constituie infracţiuni silvice;

c)generarea de rapoarte referitoare la contravenţiile silvice/infracţiunile silvice înregistrate în sistem;

d)generarea de rapoarte referitoare la punctele de penalizare.

(8)Aplicaţia SUMAL Rapoarte prevăzută la art. 3 lit. h) este utilizată pentru:

a)generarea de rapoarte privind aplicarea amenajamentelor;

b)generarea de rapoarte privind exploatarea masei lemnoase;

c)generarea de rapoarte privind transportul materialelor lemnoase;

d)generarea de rapoarte privind materialele lemnoase şi produsele rezultate din prelucrarea acestora;

e)generarea de rapoarte privind importurile şi exporturile de materiale lemnoase.

(9)Aplicaţia SUMAL Admin prevăzută la art. 3 lit. i) este utilizată pentru crearea grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferenţiat şi a rolurilor pentru utilizatori, precum şi pentru modificarea datelor introduse eronat în sistemul SUMAL.

(10)Aplicaţia SUMAL Inspectorul Pădurii prevăzută la art. 3 lit. j) este utilizată pentru verificarea datelor fără caracter confidenţial, de către populaţie, referitoare la exploatările forestiere şi transporturile de materiale lemnoase.

(11)Interfaţa Grafică SUMAL - portal web - la art. 3 lit. k) este folosită pentru vizualizarea datelor spaţiale, inclusiv, dar fără a se limita la amenajamente silvice, puncte de încărcare materiale lemnoase, APV-uri, puncte de descărcare materiale lemnoase, procesări satelitare şi pentru a genera alerte, în cazul în care detectează exploatări forestiere neînregistrate în sistem. Interfaţa Grafică SUMAL are o componentă numită inspectorulpadurii.ro, care furnizează populaţiei informaţii care nu au caracter confidenţial.

(12)Metodologia privind organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(13)Aplicaţia SUMAL permite interconectarea cu alte programe terţe utilizate de profesionişti în vederea realizării schimbului de date automat.

Art. 6

Prevederile sistemului "due diligence" nu se aplică arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor forestieri.

Art. 7

(1)Provenienţa materialelor lemnoase, aşa cum este definită la pct. 38 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se atestă prin următoarele tipuri de documente, după caz:

a)pentru parchetele autorizate şi predate spre exploatare, constituite în fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara acestuia: "APV";

b)pentru depozite/depozite temporare, centre de sortare şi prelucrare a materialelor lemnoase: Sumal Agent - Registrul electronic identificat prin indicativul depozitului generat de SUMAL;

c)pentru pieţe, târguri, oboare, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase: Sumal Agent - Registrul electronic identificat prin indicativul depozitului generat de SUMAL;

d)pentru statele membre UE: documente intracomunitare, respectiv documentele specifice ţării de unde au fost obţinute materialele lemnoase;

e)pentru state non-UE: avizul de însoţire emis de către deţinătorul materialelor lemnoase, în baza declaraţiei vamale de import, denumită în continuare DVI, şi, după caz, a licenţei FLEGT, cu condiţia ca emiterea şi tipărirea să se facă de la locul acordării liberului de vamă;

f)pentru materiale lemnoase care se transbordează şi pentru cele care se achiziţionează: avizul de însoţire;

g)pentru materialele lemnoase confiscate: procesul-verbal de confiscare/hotărârea judecătorească definitivă, înregistrate în SUMAL.

(2)APV-ul atestă provenienţa materialelor lemnoase obţinute în timpul exploatării parchetelor din:

a)masa lemnoasă pe picior inventariată şi/sau marcată, autorizată şi predată spre exploatare cu autorizaţie de exploatare cu număr unic generat de SUMAL;

b)masa lemnoasă rezultată din arborii prejudiciaţi în urma executării lucrărilor de exploatare care se execută pentru masa lemnoasă prevăzută la lit. i) al căror volum se adaugă la volumul iniţial al APV.

(3)APV atestă provenienţa şi în cazul materialelor lemnoase rămase în platforma primară la reprimirea parchetului de exploatare,în situaţia în care în actul de reprimire este menţionat acest lucru. În acest caz APV-ul îşi menţine calitatea de document care atestă provenienţa legală pentru o perioadă de până la 60 de zile după data reprimirii. În situaţia producerii de calamităţi naturale, constatate cu documente - procese-verbale de începere/încetare a factorului limitativ, care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară după data reprimirii, valabilitatea de 60 de zile a APV-ului ca document care atestă provenienţa legală se prelungeşte cu perioada echivalentă acţiunii factorului limitativ.

(4)Ocoalele silvice sunt obligate să îşi amenajeze spaţii de depozitare pentru preluarea în custodie a materialelor lemnoase confiscate sau reţinute în vederea confiscării.

Art. 8

(1)În timpul transportului materialelor lemnoase, documentul care dovedeşte provenienţa acestora şi care trebuie să însoţească transportul este avizul de însoţire, pentru care emitenţii au obligativitatea transmiterii informaţiilor standardizate în SUMAL, şi anume:

a)aviz de însoţire primar;

b)aviz de însoţire secundar.

(2)Avizul de însoţire primar este documentul de însoţire a materialelor lemnoase expediate de la locul de recoltare. Modelul acestuia este prevăzut în anexa nr. 2.

(3)Avizul de însoţire secundar este documentul de însoţire pentru materiale lemnoase expediate din alte locaţii decât locul de recoltare, fiind diferenţiate după cum urmează:

a)pentru materiale lemnoase altele decât cherestelele; modelul acestuia este prevăzut în anexa nr. 3;

b)pentru cherestele; modelul acestuia este prevăzut în anexa nr. 4.

(4)Avizele de însoţire a materialelor lemnoase se emit în 3 exemplare: exemplarul 1 însoţeşte materialele lemnoase în timpul transportului şi rămâne la beneficiar, exemplarul 2 rămâne la contabilitatea în care este deschisă gestiunea, care poate fi proprie sau diferită de cea a emitentului, după caz, iar exemplarul 3 rămâne la emitent; în cazul exportului la biroul vamal se depune o copie a avizului de însoţire a materialelor lemnoase.

(5)Nu se emit avize de însoţire şi nu există obligaţia transmiterii informaţiilor standardizate în SUMAL pentru:

a)materialele lemnoase comercializate al căror volum/mijloc de transport este de până la 0,1 mc;

b)materialele lemnoase importate, care până la locul de destinaţie circulă sub supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulaţie, pentru care documentul echivalent avizului de însoţire este declaraţia vamală de tranzit;

c)materialele lemnoase care fac obiectul regimului de export şi circulă de la biroul vamal de export sub supraveghere vamală până la biroul vamal de ieşire de pe teritoriul vamal al UE, iar declaraţia vamală de export este echivalentul avizului de însoţire; pentru materialele lemnoase care circulă până la locul efectuării formalităţilor vamale de export rămân obligatorii emiterea avizelor de însoţire şi raportarea acestora în SUMAL;

d)materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene însoţite de documente intracomunitare;

e)materialele lemnoase aflate în timpul transportului, pentru care s-a luat măsura confiscării; acestea sunt transportate sub autoritatea agentului constatator, de la locul luării măsurii până la spaţiul de depozitare indicat de acesta, în vederea inventarierii materialelor lemnoase confiscate.

Art. 9

(1)Emitenţii avizelor de însoţire prevăzute la art. 8 alin. (2) sunt ocoalele silvice şi operatorii economici care exploatează în condiţiile legii masă lemnoasă cumpărată pe bază de contract de vânzare-cumpărare, inclusiv din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional, după caz.

(2)Ocoalele silvice emit avize de însoţire prevăzute la alin. (1) pentru:

a)materialele lemnoase rezultate în condiţiile legii, din exploatarea în regie proprie de către acestea sau prin prestatori de servicii de exploatare şi care se expediază de la locul recoltării situat în fondul forestier pe care îl administrează;

b)materialele lemnoase rezultate din exploatarea în condiţiile legii, care se expediază de la locul de recoltare situat în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice, juridice sau proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice pe bază de contracte;

c)materialele lemnoase rezultate din exploatarea în condiţiile legii, a masei lemnoase provenite din vegetaţie forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care se expediază de la locul de recoltare, situat în teritoriul de competenţă.

(3)Emitenţii avizelor de însoţire prevăzute la art. 8 alin. (3) sunt, după caz:

a)ocoalele silvice;

b)administraţiile pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora şi pentru cele rămase necomercializate în incintă şi care urmează a fi transportate spre o altă destinaţie;

c)operatorii economici care depozitează/prelucrează/sortează şi/sau comercializează, în condiţiile legii, materiale lemnoase pe care le expediază din depozite;

d)operatorii economici, pentru materialele lemnoase importate, de la locul acordării liberului de vamă;

e)operatorii economici proprietari ai materialelor lemnoase transbordate, dacă nu au solicitat unui ocol silvic să emită aviz de însoţire secundar pentru materialele lemnoase respective, cu încadrarea în perioada de valabilitate a avizului de însoţire iniţial al materialelor lemnoase transbordate.

(4)Ocoalele silvice emit avize de însoţire prevăzute la alin. (3) pentru:

a)materialele lemnoase care urmează a fi transportate, de la locul de depozitare, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice, instituţiilor publice, instituţiilor de cult, dacă fac dovada deţinerii cu documente legale a acestora, cu precizarea punctului de descărcare;

b)materialele lemnoase confiscate care se expediază de la spaţiul de depozitare;

c)materialele lemnoase transbordate, la solicitarea conducătorului auto sau a proprietarului materialelor lemnoase;

d)materialele lemnoase refuzate/nerecepţionate de către destinatarul acestora, la solicitarea conducătorului mijlocului de transport sau a proprietarului acestora.

(5)Emitenţii prevăzuţi la alin. (1) şi (3) răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a avizelor de însoţire şi de exactitatea datelor înscrise.

Art. 10

(1)La momentul începerii transportului materialelor lemnoase, emitentul avizului de însoţire este obligat să introducă în aplicaţia SUMAL informaţiile standardizate prevăzute de aceasta, iar după obţinerea codului online sau offline, după caz, este obligatorie înscrierea acestuia pe avizul de însoţire.

(2)Emitentul avizului de însoţire este obligat să încarce, după caz, online sau offline, informaţiile standardizate în aplicaţia SUMAL la momentul începerii transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare, folosind dispozitivul aflat în dotarea transportatorului, dacă volumul materialelor lemnoase care se transportă este de cel puţin 1 mc.

(3)După recepţionarea informaţiilor standardizate prevăzute la alin. (1) şi (2), transmise în format corect şi complet, SUMAL generează un cod offline sau online, după caz, precum şi data, ora şi minutul, pentru care există obligaţia înscrierii în avizul de însoţire.

(4)După obţinerea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi înscrierea lor în avizul de însoţire, emitentul avizului semnează avizul de însoţire pentru înscriere împreună cu conducătorul mijlocului de transport.

(5)Emitentul avizului de însoţire nu este obligat să introducă în sistem informaţiile standardizate la momentul începerii transportului de la locul de recoltare, dacă materialele lemnoase care se transportă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)volumul pentru care se întocmeşte avizul este de până la 3 mc;

b)sunt transportate cu atelaje de la locul de recoltare;

c)destinatarul acestora este o persoană fizică/juridică care nu are calitatea de profesionist;

d)locul de descărcare este domiciliul/sediul destinatarului.

(6)În cazul prevăzut la alin (5), la momentul emiterii avizelor de însoţire primare, emitentul acestora nu are obligaţia înscrierii codului unic, a datei, orei şi minutului, existând doar obligaţia înscrierii datei şi orei plecării transportului, precum şi a datei, orei şi minutului până la care este valabil avizul.

(7)În cazul prevăzut la alin. (5) emitentul acestor avize de însoţire a materialelor lemnoase are obligaţia ca, în termen de maximum 7 zile de la data şi ora plecării transportului, să obţină codul unic de pe dispozitivul din dotarea sa, pentru fiecare aviz emis şi să îl înscrie pe exemplarul 2 şi 3 al avizelor de însoţire.

(8)În cazul transportului materialelor lemnoase cu un volum cuprins între 0,1 mc şi 1 mc, informaţiile standardizate se transmit în SUMAL de pe dispozitivul aflat în dotarea emitentului, acesta având obligaţia de a înscrie în avizul de însoţire codul offline/online, precum şi data, ora şi minutul, generate de aplicaţie/SUMAL, fără a exista obligaţia ca dispozitivul emitentului să însoţească transportul.

(9)Materialele lemnoase expediate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (2)-(8) nu au provenienţă legală, dacă pentru avizele de însoţire emise nu au fost obţinute codurile offline/online în condiţiile reglementate.

(10)În cazul în care transportul a început în baza unui cod offline, la momentul intrării mijlocului de transport care transportă materialele lemnoase într-o zonă accesibilă GSM, SUMAL generează codul online, precum şi data, ora şi minutul obţinerii, pe care conducătorul mijlocului de transport are obligaţia să le înscrie în avizul de însoţire.

(11)În cazul în care SUMAL nu generează codul online din cauza introducerii eronate a informaţiilor standardizate referitoare la nr. APV sau nr. aviz de însoţire, conducătorul mijlocului de transport are obligaţia de a opri transportul, iar emitentul are obligaţia de a corecta datele introduse în vederea obţinerii codului online şi a continuării transportului, în baza procedurilor stabilite prin ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură prevăzut la art. 5 alin. (2).

(12)În cazul în care SUMAL nu generează codul unic din cauza informaţiilor standardizate referitoare la specie şi volum, conducătorul mijlocului de transport are obligaţia de a opri transportul şi de a anunţa telefonic structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură despre situaţia creată, iar structura teritorială de specialitate realizează control şi, după caz, aplică măsurile legale.

(13)La finalizarea transportului, destinatarul utilizator de SUMAL Agent - Registru electronic are obligaţia, în perioada de valabilitate a avizului, de a verifica veridicitatea codului unic, data, ora şi minutul, prin interogarea aplicaţiei SUMAL la locul de descărcare, precum şi corectitudinea datelor înscrise în avizul de însoţire, înainte de descărcarea efectivă a transportului. Interogarea are rolul de luare în evidenţă a cantităţilor avizate. Operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase are obligaţia ca în termen de 48 de ore să valideze în aplicaţie volumul recepţionat.

(14)Dacă se constată diferenţe faţă de toleranţele admise între volumul avizat şi volumul recepţionat, destinatarul materialelor lemnoase are obligaţia notificării structurii teritoriale a autorităţii publice care răspunde de silvicultură despre acest lucru, în termen de maximum 24 de ore de la constatare.

(15)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (14), procedurile cu privire la stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor destinatarului şi expeditorului materialelor lemnoase se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(16)În cazul în care destinatarul nu este utilizator SUMAL transportatorul are obligaţia de a confirma finalizarea transportului materialului lemnos în aplicaţie, la locul de descărcare, după cum urmează:

a)online, dacă locul de descărcare este situat într-o zonă cu accesibilitate GSM;

b)offline, dacă locul de descărcare este situat într-o zonă fără accesibilitate GSM; în acest caz conducătorul mijlocului de transport are obligaţia de a păstra aplicaţia activată şi după finalizarea transportului până la intrarea într-o zonă cu semnal GSM.

(17)Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase care au fost expediate de la locul recoltării, transbordate sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauze de forţă majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, sunt obligatorii obţinerea codului unic, precum şi a datei, orei şi minutului de pe dispozitivul transportatorului şi înscrierea lor în avizul de însoţire care însoţeşte transportul, pentru cantităţile care se transbordează sau sunt imobilizate, prin deplasarea în zonă cu semnal GSM.

(18)Este obligatorie înscrierea de către transportatori sau profesionişti, după caz, în avizele de însoţire a codului online, precum şi a datei, orei şi minutului într-un termen de maximum 12 ore de la ora la care a fost emis codul offline.

(19)În situaţia în care transportul se realizează de la locul de achiziţie/depozitare/custodie/acordare a liberului de vamă, emitentul avizului de însoţire secundar are obligaţia utilizării aplicaţiei în vederea transmiterii online în SUMAL a informaţiilor standardizate şi înscrierii în avizul de însoţire a codului unic, precum şi a datei, orei şi minutului, generate de SUMAL, de pe dispozitivul aflat în dotarea sa.

(20)Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate care au fost expediate de la locul de achiziţie/depozitare/custodie/acordării liberului de vamă sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport, sunt obligatorii obţinerea codului unic de pe dispozitivul aflat în dotarea emitentului, precum şi a datei, orei şi minutului şi înscrierea lor în avizul de însoţire secundar care însoţeşte transportul, pentru cantităţile care se transbordează sau sunt imobilizate.

(21)În cazul primirii, provenienţa materialelor lemnoase este asigurată dacă sunt însoţite de avizul de însoţire primar/secundar valabil, pentru care au fost introduse informaţiile standardizate, şi este generat de SUMAL codul online sau de documentele comunitare pentru materialele lemnoase provenite din statele membre ale Comunităţii Europene.

(22)În cazul depozitării/deţinerii/prelucrării, materialele lemnoase sunt considerate că au provenienţa dacă au fost primite cu documente care dovedesc provenienţa în condiţiile prezentelor norme.

(23)Dispozitivul însoţeşte în mod obligatoriu mijlocul de transport, conducătorul mijlocului de transport având obligaţia de a asigura conexiunea de date mobile activă şi receptorul GPS pornit pe toată perioada transportului până la destinaţie. Pe toată perioada transportului se interzice închiderea sau dezinstalarea aplicaţiei SUMAL, respectiv realizarea de transporturi multiple cu acelaşi cod unic.

(24)În situaţia în care dispozitivul care însoţeşte mijlocul de transport devine nefuncţional, conducătorul mijlocului de transport are obligaţia de a opri transportul şi de a contacta deţinătorul mijlocului de transport care asigură înlocuirea dispozitivului nefuncţional cu un dispozitiv funcţional, care să însoţească transportul până la destinaţie.

Art. 11

(1)Materialele lemnoase nu au provenienţă în următoarele cazuri:

a)dacă la expedierea/transportul/primirea acestora nu sunt însoţite de aviz de însoţire valabil, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (5);

b)dacă la expedierea/transportul/primirea acestora sunt însoţite de aviz de însoţire valabil, dar fără să fi fost generat, după caz, codul offline şi/sau online prin aplicaţia SUMAL, conform prevederilor prezentelor norme, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (5);

c)dacă la expedierea/transportul/primirea acestora sunt însoţite de aviz de însoţire în care informaţiile înscrise referitoare la specie, sortiment, număr piese, volum, cu luarea în considerare a toleranţelor admise, aşa cum sunt prevăzute la art. 14 alin. (5) şi (6), nu corespund cu cele ale materialelor lemnoase pentru care a fost emis avizul;

d)dacă sunt abandonate;

e)dacă sunt provenite din statele membre ale UE şi profesionistul nu a realizat înregistrarea în INTRASTAT în termenul prevăzut de reglementările în vigoare; în acest caz, materialele lemnoase pot fi puse în circulaţie şi înainte de înregistrarea în INTRASTAT, dar sunt fără provenienţă dacă înregistrarea nu este făcută în termenul legal.

(2)Pentru a stabili provenienţa materialelor lemnoase pentru care agentul constatator nu poate identifica proprietarul, acesta are obligaţia să parcurgă procedurile legale în vederea stabilirii proprietarului de drept al acestora; pentru materialele lemnoase care nu sunt revendicate de către proprietar în termenul prevăzut de lege sunt aplicabile prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Pentru însoţirea transportului materialelor lemnoase prevăzute la alin. (2) până la locul de predare în custodie în vederea valorificării, ocoalele silvice care asigură preluarea în custodie a materialelor lemnoase abandonate emit avize de însoţire a materialelor lemnoase, conform prevederilor prezentelor norme.

Art. 12

(1)Nu sunt materiale lemnoase, aşa cum sunt definite în anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele:

a)produsele din lemn sub formă de aşchii sau particule, rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, chiar aglomerate, brichete, pelete sau forme similare aferente codului 4401;

b)produsele din lemn lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm sau lemn derulat aferente codului 4407.

(2)Produsele din lemn prevăzute la alin. (1) trebuie să fie însoţite pe perioada transportului de avize de însoţire a mărfii, pe care se înscrie codul unic generat de aplicaţia SUMAL Agent - Registrul electronic.

Art. 13

(1)Termenul de valabilitate al avizelor de însoţire, în aplicarea reglementărilor în vigoare, se stabileşte la începutul transportului cu mijloace de transport auto, proporţional cu distanţa ce urmează a fi parcursă, având în vedere timpul care se acordă pentru fiecare categorie de distanţe:

a)până la 8 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase transportate pe o distanţă de până la 50 km inclusiv;

b)de la 8 ore până la 12 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase transportate pe o distanţă de la 50,1 km până la 100 km inclusiv;

c)de la 13 ore până la 18 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase transportate pe o distanţă de la 100,1 km până la 200 km inclusiv;

d)de la 19 până la 36 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase transportate pe o distanţă de la 200,1 km până la 500 km inclusiv;

e)de la 37 de ore până la 48 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase transportate pe o distanţă de peste 500 km până la 1.000 km.

(2)Data, ora şi minutul plecării transportului sunt considerate data, ora şi minutul generării codului offline sau online, pentru care emitentul avizului are obligaţia înscrierii în avizul de însoţire, iar pentru cazurile în care nu există obligaţia generării codului online/offline, data, ora şi minutul plecării transportului sunt data, ora şi minutul eliberării documentului de transport.

(3)Se exceptează de la prevederile alin. (1) avizele de însoţire la care termenele de valabilitate sunt termenele legale de executare a contractului de transport feroviar/naval, conform prevederilor legale; termenele de valabilitate prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite cu perioada de întrerupere a transportului aferentă efectuării formalităţilor vamale, reprezentantul biroului vamal având obligaţia ca la sosirea transportului să verifice valabilitatea codului online înscris în avizul de însoţire a materialelor lemnoase şi să consemneze pe acesta, prin certificare cu nume, semnătură şi ştampilă, atât data şi ora verificării valabilităţii codului unic online, cât şi data şi ora acordării liberului de vamă.

(4)Avizele de însoţire se emit pentru fiecare mijloc de transport în parte şi se transmit în SUMAL de către emitent; în situaţia transbordării, care implică încărcarea/descărcarea în/din mijloace de transport cu capacităţi diferite decât cea a mijloacelor de transport în/din care se transbordează, achiziţiei de la mai mulţi proprietari şi transportului cu acelaşi mijloc de transport pentru mai mulţi beneficiari, se vor emite avize de însoţire pentru fiecare beneficiar care transportă cu acelaşi mijloc de transport, conform procedurilor care se vor stabili prin ordin al ministrului de resort.

(5)Materialele lemnoase importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, trebuie să fie însoţite de câte un aviz de însoţire pentru fiecare mijloc de transport, emis în condiţiile prezentelor norme.

(6)Transportatorul are obligaţia să se încadreze, în timpul transportului, în timpii aferenţi distanţei parcurse de la începutul acestuia, cu încadrarea în fiecare categorie de distanţă, conform alin. (1), cu luarea în considerare a timpilor de oprire reglementaţi.

Art. 14

(1)Stabilirea volumului materialelor lemnoase şi produselor din lemn se realizează, după caz:

a)pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm, se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri;

b)pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul net, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri;

c)pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subţire mai mic de 20 cm, dacă nu se aplică metodele prevăzute la lit. a) sau lit. b), acesta se aşază în figuri geometrice, iar volumul se determină în mc prin utilizarea factorilor de cubaj stabiliţi pe grupe de specii;

d)pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci şi fascine, se determină volumele exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc, cu două zecimale;

e)pentru cherestele volumul se exprimă în mc şi se determină cu respectarea metodelor specifice pentru cherestelele vrac şi pachetizat;

f)celelalte materiale lemnoase şi produse din lemn se măsoară după metodele specifice, iar volumul exprimat în unităţi convenţionale se echivalează în mc.

(2)În cazul măsurării lemnului rotund conform alin. (1) lit. a) şi b), emitentul avizului de însoţire are obligaţia de a înscrie în aplicaţie sortimentul, specia, diametrul la mijloc şi lungimea pieselor. Aplicaţia va genera automat volumul şi numărul de piese pentru fiecare specie şi sortiment. Emitentul va înscrie datele generate de aplicaţie în avizul de însoţire.

(3)În cazul inventarierii lemnului rotund, al cărui diametru la capătul subţire este mai mic de 20 cm, emitentul avizului de însoţire nu are obligaţia înscrierii în aplicaţie a diametrului la mijloc şi a lungimii pentru fiecare piesă. În acest caz emitentul are obligaţia înscrierii în aplicaţie a sortimentului, a speciei şi a volumului aferent, obţinut prin cubaj tehnic. Această metodă de cubaj este permisă în cazul în care toate piesele aşezate în figuri geometrice, supuse aceluiaşi transport, au diametrul la capătul subţire mai mic de 20 cm.

(4)În cazul inventarierii lemnului rotund, supus aceluiaşi transport, al cărui diametru la capătul subţire se încadrează în ambele categorii, emitentul avizului de însoţire are obligaţia de a înscrie în aplicaţie sortimentul, specia, diametrul la mijloc şi lungimea tuturor pieselor, chiar dacă sunt şi piese cu diametrul la capătul subţire mai mic de 20 cm.

(5)La calculul volumului lemnului rotund inventariat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b) se admit următoarele toleranţe:

a)+/-2% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mare de 100 de bucăţi;

b)+/-3% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese cuprins între 50 şi 100 de bucăţi;

c)+/-4% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mic de 50 de bucăţi.

(6)La calculul volumului lemnului aşezat în figuri geometrice în condiţiile alin. (3) se vor utiliza factori de transformare pentru care se va preciza în avizul de însoţire metoda prin care a fost determinată valoarea acestora. În aceste situaţii toleranţa de măsurare admisă este de +/-2% din volumul total.

(7)La evaluarea volumului de lemn pe picior destinat valorificării se admit toleranţele aferente fiecărei metode dendrometrice, prevăzute de reglementările în vigoare.

(8)În vederea stabilirii contragerilor, evaluarea volumului cherestelelor se face conform standardelor în vigoare la data măsurării, aplicabile acestora, cu luarea în considerare a umidităţii măsurate la momentul expedierii.

Art. 15

(1)Avizele de însoţire pentru transportul materialelor lemnoase sunt documente cu regim special.

(2)Emitenţii sunt obligaţi să emită avize de însoţire de la locul de încărcare folosind una dintre următoarele opţiuni:

a)formulare tipărite, care se prezintă în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte 3 file fiecare, autocopiative, cu elementele de securizare aplicate pe exemplarul 1, care se tipăresc de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.;

b)formulare care se editează, se generează obligatoriu online în format PDF de aplicaţia SUMAL după introducerea informaţiilor standardizate şi se printează în trei exemplare.

(3)Caracteristicile elementelor de securizare prevăzute la alin. (2) lit. a) se stabilesc de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pe bază de protocol cu Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.

(4)Avizele de însoţire a materialelor lemnoase se tipăresc cu culoare neagră pe fond verde pe primul exemplar, cu culoare neagră pe fond alb pe al doilea exemplar şi cu culoare neagră pe fond roz pe al treilea exemplar.

(5)Formularele avizelor de însoţire prevăzute la alin. (2) lit. a) se distribuie de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în baza acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, denumit în continuare acord, emis de structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, denumite în continuare emitenţi, prin aplicaţia SUMAL Acord.

(6)După tipărirea formularului avizului de însoţire prevăzut la alin. (2) lit. b) în trei exemplare, emitentul avizului de însoţire completează olograf rubricile prevăzute în aviz pentru care nu există obligativitatea transmiterii informaţiilor standardizate în sistem.

(7)Avizele prevăzute la alin. (2) lit. b) se emit, de către persoane împuternicite prin act administrativ de către profesionişti, în baza credenţialelor atribuite cu rol de emitenţi, cu respectarea prezentelor norme.

Art. 16

(1)Acordul prevăzut la art. 15 alin. (5) se eliberează profesioniştilor îndreptăţiţi care au sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru în teritoriul de competenţă al emitentului, în baza unei solicitări scrise.

(2)În cazul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului, acordul se emite ocoalelor silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ocolului înfiinţat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi bazelor experimentale din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea".

(3)Acordul este valabil dacă se menţin condiţiile îndeplinite la data emiterii şi dacă nu intervine suspendarea sau retragerea acestuia.

(4)Pe perioada de valabilitate a acordului, profesioniştii îndreptăţiţi procură documentele cu regim special de la distribuitorii autorizaţi ai Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., ori de câte ori consideră necesar, în baza aceluiaşi acord.

(5)Utilizarea avizelor de însoţire a materialelor lemnoase se face numai de către categoriile de emitenţi prevăzuţi la art. 9, în baza Acordului şi numai în perioada în care acesta nu este suspendat sau anulat.

(6)Formularele documentelor de însoţire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile.

(7)Seria şi numărul unic al Sumal Agent - Registrul electronic sunt atribuite de Aplicaţia Acord, în momentul eliberării acordului. În momentul deschiderii de noi utilizatori conform art. 4 alin. (3) sau al închiderii lor, pentru care sunt atribuite serie şi număr pentru Sumal Agent - Registrul electronic profesionistul solicită emitentului revizuirea acordului existent. Emitentul, după caz, atribuie serii şi numere pentru noii utilizatori sau anulează seriile şi numerele pentru utilizatorii declaraţi închişi.

(8)Acordul încetează de drept în cazul vânzării/fuziunii/dizolvării/lichidării utilizatorului, respectiv al închiderii filialei, sucursalei sau punctului de lucru; emitentul acordului ia măsura de blocare a accesului la aplicaţia SUMAL.

(9)Profesionistul are obligaţia să comunice de îndată structurilor teritoriale ale autorităţii publice care răspunde de silvicultură schimbările survenite ca urmare a încetării contractului de muncă al persoanei desemnate să emită avize de însoţire, în vederea retragerii drepturilor de acces la toate aplicaţiile SUMAL. Profesionistul este direct răspunzător de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului alineat, precum şi de efectele neîndeplinirii acestor obligaţii.

(10)Condiţiile şi procedura de emitere, suspendare şi retragere a acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17

Avizele de însoţire a materialelor lemnoase sunt completate corespunzător dacă în rubricile prevăzute de formular sunt înscrise următoarele:

a)rubrica nr. 1 "Expeditor": datele de identificare ale proprietarului/deţinătorului legal al materialelor lemnoase;

b)rubrica nr. 2 "Punct de încărcare": denumirea punctului de încărcare unde au fost obţinute legal materialele lemnoase, pentru care SUMAL generează coordonate GPS obligatoriu de la punctul de încărcare;

c)rubrica nr. 3 "Document de provenienţă":

(i)numărul unic APV generat de SUMAL înscris în avizul de însoţire primar, dacă punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase;

(ii)indicativul cu care a fost înregistrat depozitul în SUMAL, înscris în avizul de însoţire secundar dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase este situat într-un depozit;

(iii)declaraţia vamală de import sub forma "DVI nr. ...../data .........." înscrisă în avizul de însoţire secundar dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase provenite din import din state terţe este situat în locul acordării liberului de vamă;

(iv)seria şi numărul avizului de însoţire iniţial înscris în avizul de însoţire secundar dacă materialele lemnoase sunt transbordate;

(v)seria şi numărul avizului de însoţire care face dovada deţinerii materialelor lemnoase înscris în avizul de însoţire secundar, în cazul expedierii acestora din locuri în care sunt deţinute de persoane fizice/juridice;

(vi)numărul APV/seria şi numărul avizului de însoţire primar care face dovada deţinerii materialelor lemnoase la locul recoltării/depozitării înscris în avizul de însoţire primar/secundar în cazul achiziţiei de la persoanele fizice proprietare de păduri;

d)rubrica nr. 4 "Cod unic" codul unic generat de SUMAL obţinut după introducerea şi transmiterea informaţiilor standardizate;

e)rubrica nr. 5 "Data, ora şi minutul generării codului unic de către SUMAL": data, ora şi minutul la care a fost obţinut codul unic;

f)rubrica nr. 6 "Destinatar": datele de identificare ale persoanei juridice sau fizice destinatare;

g)rubrica nr. 7 "Punct de descărcare": denumirea profesionistului şi numărul unic al SUMAL Agent - Registrul electronic sau denumirea şi adresa indicată de persoanele fizice/juridice destinatare, în cazul în care acestea nu au calitatea de profesionist;

h)rubrica nr. 8 "Transport întrerupt din cauza": în cazul întreruperii transportului din motive obiective, fără a fi necesară transbordarea. Conducătorul auto/Proprietarul materialelor lemnoase se adresează în scris unui ocol silvic sau unităţii de poliţie competente teritorial, anunţând despre momentul iniţial al întreruperii, anunţ care se face în interiorul termenului de valabilitate al avizului de însoţire. Ulterior, reprezentantul împuternicit al ocolului silvic, în baza actului de constatare a întreruperii transportului, operează în SUMAL perioada de prelungire a valabilităţii şi o consemnează în rubrica corespunzătoare a avizului de însoţire a transportului, prelungind valabilitatea avizului de însoţire a materialelor lemnoase, certificând cu nume, semnătură şi sigiliu;

i)rubrica nr. 9 "Specificaţia":

(i)specia sau grupa de specii, sortimentul, volumul, număr de piese pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm exprimat în mc, în numere cu două zecimale;

(ii)specia sau grupa de specii, sortimentul, volumul pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mic de 20 cm, exprimat în mc, în numere cu două zecimale;

(iii)în cazul pomilor de Crăciun, numărul de bucăţi şi volumul convenţional al acestora, care este de 0,01 mc/bucată; la constituirea APV-lui pentru pomii de Crăciun se va utiliza volumul convenţional;

(iv)specia sau grupa de specii, sortimentul, volumul, numărul de piese pentru lemnul rotund transportat în condiţiile art. 14 alin. (4), exprimat în mc, în numere cu două zecimale;

(v)pentru lemnul fasonat în steri, lemnul de foc, crăci şi fascine se completează numai în rubrica nr. 3 în care se înscriu cantităţile exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc, în numere cu două zecimale;

(vi)în situaţia în care lemnul este cu coajă, volumul se evaluează pentru lemnul brut, inclusiv coaja, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire, iar în situaţia în care lemnul este cojit, volumul se evaluează pentru lemnul net, fără coajă, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire;

(vii)în cazul avizelor de însoţire secundare, pentru cherestelele transportate în vrac, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, numărul de bucăţi corespunzător fiecărui sortiment şi volumul acestora exprimat în mc, în numere cu două zecimale;

(viii)în cazul avizelor de însoţire secundare, pentru cherestelele transportate pachetizat, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, cu numărul de pachete şi volumul acestora, exprimat în mc, în numere cu două zecimale;

(ix)pentru cherestele, în avizul de însoţire, la rubrica "TOTAL" se înscrie obligatoriu volumul determinat în baza dimensiunilor efective; operatorii economici şi comercianţii pot înscrie şi volumul conform specificaţiilor din contract sau specificaţiilor din standarde la rubrica "Alte specificaţii";

(x)în situaţia în care spaţiul destinat specificaţiei de la rubrica nr. 9 este insuficient, respectiv numărul pieselor/bucăţilor/coletelor care trebuie înscrise în avizul de însoţire depăşeşte numărul rândurilor din aviz, emitentul întocmeşte o specificaţie-anexă similară rubricii nr. 9, pe care se înscrie în mod obligatoriu menţiunea "Specificaţie-anexă la avizul de însoţire, seria ...... şi nr. .........", înscriindu-se seria avizului de însoţire pe care îl completează anexa respectivă. Totodată, pe avizul de însoţire se înscrie în mod obligatoriu menţiunea "Continuare specificaţie în anexă", iar în rubrica nr. 9 se cuprinde în mod obligatoriu întreaga cantitate încărcată pe mijlocul de transport, incluzându-se şi cantitatea din specificaţia anexată;

(xi)la importul materialelor lemnoase din specii exotice se trece distinct specia/denumirea ştiinţifică a speciei;

j)rubrica nr. 10 "Data şi ora plecării transportului" se completează de către emitentul avizului în urma generării de aplicaţie; în cazul emiterii avizului dintr-o zonă fără acoperire GSM, emitentul avizului înscrie în aviz data, ora şi minutul generării codului offline; în situaţia în care nu există obligaţia obţinerii codului online/offline, emitentul avizului de însoţire va consemna data, ora şi minutul eliberării documentului de transport;

k)codul unic, codul offline, după caz, data, ora şi minutul prevăzute se consemnează în mod obligatoriu în avizele de însoţire;

l)rubrica nr. 11 "Perioada de valabilitate" se completează cu data, ora şi minutul până la care este valabil avizul, în funcţie de distanţa identificată între punctul de încărcare şi punctul de descărcare operat de emitent, în limita maximă a perioadei de valabilitate a avizului, prevăzută la art. 13 alin. (1);

m)rubrica nr. 12 "Emitent" se completează cu denumirea persoanei juridice din care face parte persoana împuternicită să emită avize de însoţire, precum şi cu numele, prenumele şi semnătura acesteia;

n)rubricile nr. 13 şi 14 din aviz se completează cu datele de identificare ale persoanelor prevăzute în formular, care semnează în rubrica destinată.

Art. 18

(1)Personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, al administratorului şi/sau al gestionarului infrastructurii, precum şi operatorii portuari cărora li se prezintă materiale lemnoase pentru expediere şi efectuează operaţiunile de încărcare/descărcare în/din vagoane sau în/din nave, după caz, nu pot primi materialele lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu sunt însoţite de avizul de însoţire prevăzut la art. 8 alin. (2) şi (3) din prezentele norme sau dacă acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme; în acest caz, persoanele menţionate sunt obligate să sesizeze imediat structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă, în legătură cu cele constatate.

(2)În cazul exportului materialelor lemnoase, provenienţa acestora este dovedită numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)avizul de însoţire a materialelor lemnoase este emis de către operatorul economic care realizează exportul, iar pe lângă celelalte informaţii prevăzute de prezentele norme, în avizul de însoţire a materialelor lemnoase este înscris codul unic valid, emis în condiţiile prezentelor norme. În declaraţia vamală de export se vor înscrie expeditorul/exportatorul şi destinatarul materialelor lemnoase, aşa cum sunt înscrise în avizul de însoţire;

b)destinatarul materialelor lemnoase este un beneficiar extern din state non-UE şi corespunde cu operatorul economic înscris în declaraţia vamală de export la rubrica destinatar;

c)în situaţia în care se constată că materialele lemnoase supuse operaţiunii vamale se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 11 lit. a)-c) sau avizul de însoţire nu este emis conform prevederilor prezentelor norme, autoritatea vamală este obligată să anunţe de îndată, în scris, structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea luării măsurilor legale care se impun. Dacă structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a efectuat verificarea constată că materialele lemnoase îndeplinesc condiţiile legale, comunică în scris autorităţii vamale că operaţiunea de vămuire poate continua.

(3)Potrivit legii, în situaţia în care la un birou vamal de export se prezintă, în vederea întocmirii declaraţiei vamale de export sau perfecţionare pasivă, materiale lemnoase fără avizele de însoţire a materialelor lemnoase, autorităţile vamale solicită în cel mai scurt timp personalului silvic competent să analizeze situaţia. Dacă personalul silvic constată şi certifică în scris în cel mai scurt timp că aceste produse din lemn nu se încadrează în categoria materialelor lemnoase aşa cum sunt definite în Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, operaţiunea vamală poate continua.

Art. 19

(1)Spaţiul de depozitare a materialelor lemnoase împrejmuit pe teren, pe care se depozitează/prelucrează/sortează/comercializează materialele lemnoase, pentru care au fost obţinute coordonatele geografice şi declarate structurii teritoriale din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură poate fi:

a)depozit, înfiinţat pe o perioadă nedeterminată; depozitele au regimul punctelor de lucru şi se înfiinţează, se organizează şi funcţionează la fel ca acestea, platformele ori rampele neavând regimul depozitelor;

b)depozit temporar, înfiinţat pe o perioadă determinată; procedura de înfiinţare şi funcţionare a acestora se reglementează prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (10).

(2)Centrele de sortare şi prelucrare a materialelor lemnoase, centrele comerciale care comercializează materiale lemnoase, precum şi instalaţiile de transformat lemn rotund au acelaşi regim în ceea ce priveşte provenienţa, depozitarea şi comercializarea materialelor lemnoase cu cel al depozitelor de materiale lemnoase.

(3)Pieţele, târgurile, oboarele, bursele de mărfuri în care se comercializează materiale lemnoase vândute de persoanele fizice au acelaşi regim în ceea ce priveşte provenienţa, depozitarea şi comercializarea materialelor lemnoase cu cel al depozitelor de materiale lemnoase.

(4)Comercializarea materialelor lemnoase în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri este permisă numai dacă acestea sunt autorizate în vederea depozitării şi comercializării materialelor lemnoase de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale ale acesteia, în condiţiile legii.

Art. 20

Deţinătorii depozitelor prevăzute la art. 19 alin. (1)-(3) din prezentele norme au următoarele obligaţii:

a)să utilizeze aplicaţia SUMAL Agent - Registrul electronic pentru fiecare depozit/depozit temporar, identificat prin număr unic, în care să opereze transformările - sortări, declasări, consumuri, gaterări -, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună; în cazul în care înregistrarea se face o singură dată pe lună, termenul de operare este data de 15 a lunii următoare lunii în care se face transformarea;

b)să îşi însuşească prin semnătură a conducătorului sau a persoanei împuternicite situaţia lunară tipărită a depozitului/depozitului temporar, aşa cum se generează în aplicaţia SUMAL Agent - Registrul electronic;

c)să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase şi ale celorlalte perimetre pe care le deţin şi pe care le folosesc în procesul tehnologic;

d)să permită controlul activităţilor reglementate în prezentele norme şi să prezinte autorităţilor de control documentele solicitate;

e)să utilizeze aplicaţiile SUMAL prin asigurarea unei conexiuni permanente la internet;

f)să opereze transformările - sortări, declasări, consumuri, gaterări - în aplicaţia SUMAL Agent - Registrul electronic şi să îşi însuşească prin semnătură a conducătorului sau a persoanei împuternicite situaţia la zi a depozitului/depozitului temporar, în maximum 24 de ore la solicitarea scrisă a personalului care are calitatea de agent constatator.

Art. 21

(1)Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea, expedierea sau comercializarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau a instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără provenienţă, aşa cum sunt definite la art. 11.

(2)În cazul în care avizul de însoţire nu este completat cu un cod unic valid, emis în condiţiile art. 10 din norme, operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase este obligat să comunice codul invalid de îndată, în scris, împreună cu datele de identificare ale mijlocului de transport, către structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea verificării, în maximum 48 de ore de la comunicare, şi luării măsurilor legale care se impun. Dacă structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a efectuat verificarea constată că materialele lemnoase îndeplinesc condiţiile legale, comunică în scris operatorului economic că poate primi materialele lemnoase respective.

(3)Deţinătorii prevăzuţi la alin. (1) care primesc, depozitează, prelucrează, sortează, expediază sau comercializează materiale lemnoase au obligaţia de a verifica datele de identificare ale furnizorilor de materiale lemnoase în baza contractelor încheiate între părţi, ale conducătorului auto şi numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport, înscrise pe avizul de însoţire.

(4)Datele prevăzute la alin. (3) se păstrează pe o perioadă de 5 ani.

Art. 22

(1)Punctele de lucru ale operatorilor economici în care se realizează primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea sau comercializarea materialelor lemnoase au regimul depozitelor de materiale lemnoase.

(2)Operatorii portuari sau feroviari cu care exportatorii au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea în custodie, manipularea şi expedierea materialelor lemnoase au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor de control documentele specifice cu caracter tehnico-operativ care să permită calcularea stocurilor scriptice de materiale lemnoase pentru fiecare exportator în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 23

(1)Achiziţia de materiale lemnoase de către operatori economici de la persoane fizice proprietari de pădure sau de vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional se face pe baza borderoului de achiziţie material lemnos, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.

(2)În funcţie de localizarea materialelor lemnoase care se achiziţionează, achiziţia de materiale lemnoase în condiţiile alin. (1) se face după cum urmează:

a)în situaţia în care achiziţia se face de la locul de recoltare, avizul de însoţire primar se emite de ocolul silvic emitent al autorizaţiei de exploatare, în baza actului de punere în valoare;

b)în situaţia în care achiziţia se face din alt loc decât cel prevăzut la lit. a), avizul de însoţire secundar se emite de către ocolul silvic competent teritorial, în baza avizului de însoţire care atestă provenienţa materialelor lemnoase.

Art. 24

Pierderea, furtul sau distrugerea avizelor de însoţire a materialelor lemnoase se declară, în termen de 24 de ore de la constatare, la unitatea de poliţie cea mai apropiată sau/şi la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică unităţii de unde au fost procurate.

Art. 25

Operatorii economici care au calitatea de emitenţi şi în cadrul cărora funcţionează personal împuternicit să elibereze documentele de provenienţă şi pe cele de însoţire prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3) din prezentele norme procură formularele, contra cost, în condiţiile stabilite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., potrivit reglementărilor în vigoare, dacă optează pentru utilizarea avizelor de însoţire prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. a).

Art. 26

Informaţiile introduse şi generate în aplicaţiile SUMAL se utilizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, respectiv de către structurile teritoriale de specialitate în scop de analiză în vederea fundamentării politicilor din silvicultură, pentru control şi raportare.

Art. 27

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

-****-

ANEXA nr. 1: Termeni şi expresii utilizate

I.Pentru aplicarea prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a)achizitor de materiale lemnoase - operatorul economic care cumpără, în baza unui borderou de achiziţie, materiale lemnoase care sunt deţinute cu titlu legal de persoane fizice şi care provin din:

(i)păduri proprietate a persoanelor fizice;

(ii)păduri proprietate a formelor asociative prevăzute la art. 92 şi 95 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(iii)vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier;

b)APV - act de punere în valoare;

c)atelaj - ansamblu format din animalele de tracţiune, harnaşamentul acestor animale, împreună cu vehiculul pe care îl trag;

d)cherestele - piese de lemn obţinute prin tăierea longitudinală ori aşchierea buştenilor sau lemnului brut şi, eventual, o retezare şi/sau prelucrări ulterioare pentru o anumită exactitate. În categoria cherestelelor sunt cuprinse şi: scânduri, dulapi, bulzi, şipci, rigle, frize, grinzi şi lăturoaie; lăturoaiele sunt cherestele netivite rezultate din flancurile buşteanului, cu faţa interioară complet ferăstruită, iar cealaltă faţă ferăstruită pe cel mult jumătate din lungime, cu lungimea de minimum 1 m, iar grosimea de maximum 6,0 cm;

e)circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase pe orice cale posibilă, cu sau fără transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase, de la locul unde au fost recoltate, obţinute, depozitate, deţinute sau prelucrate, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport;

f)controlul provenienţei materialelor lemnoase, al circulaţiei materialelor lemnoase, al depozitelor de materiale lemnoase, al instalaţiilor de prelucrare a lemnului rotund - acţiunile întreprinse de structurile de control, conform competenţelor prevăzute la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea provenienţei materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, a celor transportate pe orice fel de căi de transport şi/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare;

g)cubaj tehnic - metoda de stabilire a volumului real al materialelor lemnoase aşezate în figuri geometrice, prin utilizarea unor indici de transformare a volumului aparent al figurilor;

h)credenţiale - informaţiile necesare pentru asigurarea accesului utilizatorilor la aplicaţiile SUMAL, informaţii care vor fi de tip user şi parolă;

i)custodia - deţinerea şi păstrarea neschimbată a materialelor lemnoase de către operatorul economic/deţinătorul/transportatorul în posesia căruia au fost identificate materialele lemnoase pentru care agentul constatator a dispus, în baza unui proces-verbal, reţinerea şi predarea în custodie; custodia este obligatorie pentru deţinătorul fizic al materialelor lemnoase şi se poate dispune în legătură cu materialele lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reţinerea în vederea stabilirii provenienţei ori cu privire la care există suspiciunea că provin din săvârşirea de contravenţii ori infracţiuni;

j)deţinător de materiale lemnoase - orice persoană fizică sau juridică ce deţine materiale lemnoase;

k)dimensiune efectivă - dimensiunea unei piese de cherestea în momentul măsurării;

l)dispozitiv - terminal electronic ale cărui caracteristici permit conexiunea la internet, utilizarea aplicaţiilor SUMAL şi localizarea GPS;

m)DVI - declaraţie vamală de import;

n)Inspectorul Pădurii - aplicaţie mobilă şi web care permite accesul populaţiei la informaţii publice din SUMAL;

o)intermedierea în comerţul cu materiale lemnoase - activitate comercială prin care intermediarul mijloceşte încheierea unor afaceri între comercianţi în baza contractului specific de intermediere şi în schimbul unei remuneraţii. Intermedierea exclude deţinerea de materiale lemnoase şi vânzarea în nume propriu a materialelor lemnoase de către intermediar;

p)lemn ecarisat - lemn obţinut prin cioplirea sau ferăstruirea pe cel puţin o faţă a lemnului rotund;

q)lemn prelucrat sau semifabricat - sortiment obţinut prin operaţii de retezare şi/sau spintecare a lemnului rotund, a buştenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei;

r)licenţă FLEGT - licenţe emise potrivit art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană - denumit în continuare licenţa FLEGT, sau, după caz, duplicatul sau substitutul licenţei FLEGT, emis şi validat de autoritatea de acordare a licenţelor, pe cheltuiala importatorului;

s)operator - orice persoană fizică sau juridică ori entitate cu/fără personalitate juridică ce desfăşoară, cu sau fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege, operaţiuni de orice tip cu masă lemnoasă sau materiale lemnoase;

ş)reţinerea - măsura de oprire, în faza comercială sau de producţie în care au fost identificate, a materialelor lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reţinerea în vederea stabilirii provenienţei, fiind obligatorie pentru operatorul economic/deţinătorul/transportatorul materialelor lemnoase; reţinerea se aplică de agentul constatator şi în cazul materialelor lemnoase abandonate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

t)mijloc de transport - autovehicul rutier sau orice parte a autovehiculului rutier distinct înmatriculată/neînmatriculată, vagonul de cale ferată, şlepul, nava, containerul pentru transportul terestru sau naval, atelajele, în care se încarcă şi cu care se transportă materiale lemnoase, respectiv lemn şi produse din lemn;

ţ)transbordare - operaţiunea de trecere a materialelor lemnoase care se transportă cu un mijloc de transport în alt mijloc de transport;

u)transportator - orice persoană fizică sau juridică, deţinător legal al unui mijloc de transport, care efectuează transport de materiale lemnoase, respectiv lemn şi produse din lemn.

II.Termenii şi expresiile privitoare la lemn şi produse din lemn care nu se regăsesc la alin. (1) sunt cele prevăzute în Regulament şi se definesc în conformitate cu standardele aplicabile materialelor lemnoase.

ANEXA nr. 2:

AVIZ DE ÎNSOŢIRE PRIMAR

Data emiterii ........./......../................

Seria ........ Nr. ......................

REGIM SPECIAL* - Exemplarul 1; (2); (3)

1. Expeditor ...................................................

Nr. Reg. Com., CUI/CNP ..............................

Sediul/Domiciliul (Loc. str. nr. jud.) ........................................................................

6. Destinatar ..................................................

Nr. Reg. Com., CUI/CNP ..............................

Sediul/Domiciliul (Loc. str. nr. jud.) ........................................................................

2. Punct de încărcare .....................................

(denumire, locaţie/Ocol silvic) .....................

7. Punct de descărcare: ..................................

(denumire deţinător, adresa, Nr. Registru electronic).

3. Doc. provenienţă .......................................

(APV nr.)

8. Transport întrerupt din cauza ....................

4. Cod unic ....................................................

Perioada întreruperii ......................................

5. Data, ora şi minutul generării codului unic de către SUMAL ...........................................

Viza .................. efectuată de OS/Post poliţie ............................

9. SPECIFICAŢIA

Nr. crt.

Nr. buc.

Sortiment/Specia

Volum

(mc)

Nr. crt.

Nr. buc.

Sortiment/Specia

Volum

(mc)

(0)

(1)

(2)

(3)

(0)

(1)

(2)

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

10. Data şi ora plecării transportului: .............

Cod offline: .....................................................

Semnături 1) ......................./2) .......................

11. Perioada de valabilitate:

Data, ora şi minutul până la care este valabil avizul

12. Emitent:

..................................................

Numele şi prenumele persoanei împuternicite:

..................................................

Semnătura ................................

13. Date privind expediţia:

Mijlocul de transport ......................... nr. ..............

Conducătorul mijlocului de transport:

Numele şi prenumele ..........

CNP .....................................

Semnătura ...........................

Date identificare permis vamal ..................................

14. Numele şi prenumele persoanei împuternicite să efectueze recepţia/destinatar persoana fizică:

.............................................

Semnătura: .........................

* Avizele de însoţire emise în format pdf prin aplicaţia SUMAL nu au elemente de securizare.

ANEXA nr. 3:

AVIZ DE ÎNSOŢIRE SECUNDAR

(Materiale lemnoase altele decât cherestele)

Data emiterii ........./......../................

Seria ........ Nr. ......................

REGIM SPECIAL* - Exemplarul 1; (2); (3)

1. Expeditor ...................................................

Nr. Reg. Com./CUI ........................................

Sediul/Domiciliul (Loc. str. nr. jud.) ........................................................................

6. Destinatar ..................................................

Nr. Reg. Com., CUI/CNP ..............................

Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., jud.) ........................................................................

2. Punct de încărcare .....................................

(denumire, locaţie)

7. Punct de descărcare: ..................................

(denumire deţinător, adresa, Nr. Registru electronic)

3. Doc. provenienţă .......................................

(Nr. Registrul electronic de evidenţă material lemnos; Nr. Aviz de însoţire; Document intracomunitar; DVI; Licenţa FLEGT)

8. Transport întrerupt din cauza ....................

4. Cod unic ....................................................

Perioada întreruperii ......................................

5. Data, ora şi minutul generării codului unic de către SUMAL ...........................................

Viza .................. efectuată de OS/Post poliţie ............................

9. SPECIFICAŢIA

Nr. crt.

Nr. buc.

Sortiment/Specia

Volum

(mc)

Nr. crt.

Nr. buc.

Sortiment/Specia

Volum

(mc)

(0)

(1)

(2)

(3)

(0)

(1)

(2)

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Data şi ora plecării transportului: .............

Semnături 1) ......................./2) .......................

11. Perioada de valabilitate:

Data, ora şi minutul până la care este valabil avizul

12. Emitent:

..................................................

Numele şi prenumele persoanei împuternicite:

..................................................

Semnătura ................................

13. Date privind expediţia:

Mijlocul de transport ......................... nr. ..............

Conducătorul mijlocului de transport:

Numele şi prenumele ..........

CNP .....................................

Semnătura ...........................

Date identificare permis vamal ..................................

14. Numele şi prenumele persoanei împuternicite să efectueze recepţia/destinatar persoana fizică:

.............................................

Semnătura: .........................

* Avizele de însoţire emise în format pdf prin aplicaţia SUMAL nu au elemente de securizare.

ANEXA nr. 4:

AVIZ DE ÎNSOŢIRE SECUNDAR

REGIM SPECIAL* - Exemplarul 1; (2); (3)

(Cherestele)

Data emiterii ........./......../................

Seria ........ Nr. ......................

1. Expeditor ...................................................

Nr. Reg. Com./CUI/CNP ...............................

Sediul/Domiciliul (Loc. str. nr. jud.) ........................................................................

6. Destinatar ..................................................

Nr. Reg. Com., CUI/CNP ..............................

Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., jud.) ........................................................................

2. Punct de încărcare .....................................

(denumire, locaţie)

7. Punct de descărcare: ..................................

(denumire deţinător, adresa, Nr. Registru electronic)

3. Doc. provenienţă .......................................

(Nr. Registrul electronic de evidenţă material lemnos; Nr. Aviz de însoţire; Document intracomunitar; DVI; Licenţa FLEGT)

8. Transport întrerupt din cauza ....................

4. Cod unic ....................................................

Perioada întreruperii ......................................

5. Data, ora şi minutul generării codului unic de către SUMAL ...........................................

Viza .................. efectuată de OS/Post poliţie ............................

9. SPECIFICAŢIA

Nr. crt.

Sortiment/specie

U.M.

Cantitate

Observaţii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

10. Data şi ora plecării transportului

...........................

11. Perioada de valabilitate

Data, ora şi minutul până la care este valabil avizul ......................

12. Emitent:

..................................................

Numele şi prenumele persoanei împuternicite:

..................................................

Semnătura ................................

13. Date privind expediţia:

Mijlocul de transport ......................... nr. ..............

Conducătorul mijlocului de transport:

Numele şi prenumele ..........

CNP .....................................

Semnătura ...........................

Date identificare permis vamal ..................................

14. Numele şi prenumele persoanei împuternicite să efectueze recepţia/destinatar persoana fizică:

.............................................

Semnătura: .........................

* Avizele de însoţire emise în format pdf prin aplicaţia SUMAL nu au elemente de securizare.

ANEXA nr. 5:

ACHIZITOR: ................................................

Nr. reg. Com./CUI ........................................

Sediul (loc., str., nr. , jud.) ...........................

BORDEROU DE ACHIZIŢIE MATERIAL LEMNOS

Nr. ........... data ....................

(de la persoane fizice proprietare de păduri)

Nr. crt.

Data achiziţiei

Persoana fizică vânzătoare

Sortiment şi specie material lemnos achiziţionat

Cantitate

(mc)

Aviz de însoţire primar

(de la pădurea aflată în proprietate)

Cod unic Online

Preţ unitar

(lei/mc)

Valoare

(lei)

Avans

(lei)

Suma plătită

(lei)

Semnătura de primire a sumei

Numele şi prenumele

Domiciliul

CNP/CI

Nr.

seria

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total lemn rotund achiziţionat

 

 

Total alte sortimente achiziţionate

 

Total lemn foc achiziţionat

 

TOTAL GENERAL

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1046 din data de 23 decembrie 2016