HOTĂRÂRE nr. 861 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 99 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă Normele metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2

Se aprobă Procedura de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3

(1)Folosirea alocaţiilor în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) din anexa nr. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

(2)Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul structurilor teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 4

Prevederile art. 3 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6

(1)Formele de sprijin prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. a), la art. 97 alin. (1) lit. b) pentru persoane juridice şi la art. 97 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, se vor finanţa numai după primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene privind ajutoarele de stat.

(2)Toate formele de sprijin prevăzute în Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi continuate după data de 1 ianuarie 2010 numai după primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene privind ajutoarele de stat.

Art. 7

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri pentru gestionarea durabilă a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 23 august 2006.

-****-

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

p. Viceprim-ministru,

ministrul administraţiei şi internelor,

Cristian Făinişi,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1:

NORME METODOLOGICE de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale

NORME METODOLOGICE din 22 iulie 2009 de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 18-Aug-2009 actul a fost aprobat de Hotarirea 861/2009 )

Art. 1

Fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru lucrările şi/sau acţiunile prevăzute la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate din subordine, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind elaborarea, aprobarea şi finanţarea acţiunilor din fondurile bugetare.

Art. 2

(1)Consiliul tehnico-economic al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură analizează şi avizează propunerea de defalcare a alocaţiei bugetare destinate proprietarilor de păduri, pentru gestionarea durabilă a acestora, întocmită de direcţiile de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2)Propunerea de defalcare se face în raport cu importanţa şi prioritatea lucrărilor sau acţiunilor necesare de realizat.

(3)Defalcarea alocaţiilor bugetare, avizate în conformitate cu prevederile alin. (1), se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 3

(1)Administrarea sau serviciile silvice, după caz, pentru proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice cu suprafeţe mai mici sau egale cu 30 ha se realizează de către ocoalele silvice, la cerere, cu respectarea principiului teritorialităţii.

(la data 23-Nov-2016 Art. 3, alin. (1) abrogat de Art. 4, litera A. din Hotarirea 864/2016 )

(2)Calculul alocaţiilor bugetare destinate administrării sau serviciilor silvice, după caz, pentru proprietarii prevăzuţi la alin. (1) se face conform metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 1, plata acestora făcându-se lunar în contul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz.

(la data 23-Nov-2016 Art. 3, alin. (2) abrogat de Art. 4, litera A. din Hotarirea 864/2016 )

(3)Calculul drepturilor financiare cuvenite drept compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă pentru proprietarii prevăzuţi la alin. (1) se face conform metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 2.

(la data 06-Jul-2017 Art. 3, alin. (3) abrogat de Art. 17, litera A. din capitolul V din Hotarirea 447/2017 )

(4)Sumele destinate acţiunilor de regenerare a pădurilor, prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc ca diferenţă între sumele necesare pentru finanţarea integrală a lucrărilor prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. a)-d) din acest act normativ, stabilite pe bază de deviz, şi cele calculate la nivelul maxim pentru fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, conform prevederilor legale.

(5)Devizele pentru sumele prevăzute la alin. (4) se întocmesc de către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice şi se aprobă de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care au şi obligaţia verificării modului de calcul pe baza căruia s-a stabilit nivelul maxim al fondului de conservare şi regenerare a pădurilor.

(6)Acordarea sumelor prevăzute la alin. (4) se face numai după utilizarea integrală a bugetului din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor.

(7)Programarea, promovarea, urmărirea derulării în timp şi recepţia serviciilor şi lucrărilor efectuate, pentru acţiunile prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se fac potrivit reglementărilor legale privind prevenirea, constatarea, evaluarea şi aprobarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi celor privind investiţiile publice, de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în colaborare cu direcţiile de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform competenţelor legale, în baza solicitărilor ocoalelor silvice care asigură serviciile silvice.

(8)Atribuirea contractelor de servicii şi lucrări pentru acţiunile prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se face potrivit procedurilor legale privind achiziţiile publice, de către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice.

(9)Sumele prevăzute anual în bugetul de stat destinate refacerii pădurilor şi a căilor forestiere de transport afectate de calamităţi naturale sau de incendii se alocă numai dacă sumele constituite la nivel maxim în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor sunt insuficiente.

(10)Documentaţiile tehnico-economice pentru acţiunile prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează şi se aprobă conform prevederilor legale în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

(11)Lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se execută în baza procedurilor de achiziţie publică organizate de ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, pe bază de comenzi date de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 4

(1)În scopul sprijinirii înfiinţării asociaţiilor de proprietari de păduri şi dezvoltării acestora prin achiziţia de logistică necesară administrării şi gospodăririi eficiente a pădurilor, se acordă de la bugetul de stat următoarele alocaţii:

a)asociere de minimum 100 ha - 500 lei;

b)asociere de peste 100 ha şi până la 200 ha inclusiv - 1.500 lei;

c)asociere de peste 200 ha şi până la 500 ha inclusiv - 2.500 lei;

d)asociere de peste 500 ha - 3.500 lei.

(2)Alocaţiile bugetare prevăzute la alin. (1) se acordă o singură dată după înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială aceasta îşi are sediul.

Art. 5

Documentaţia pentru acordarea alocaţiilor bugetare prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se transmite de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură către direcţia care gestionează bugetul din cadrul acestei autorităţi şi cuprinde:

a)cererea de decontare semnată de şeful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;

c)fişa de calcul al sumelor pentru asigurarea administrării sau serviciilor silvice, după caz, întocmită de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz, şi avizată de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(la data 23-Nov-2016 Art. 5 abrogat de Art. 4, litera A. din Hotarirea 864/2016 )

Art. 6

Documentaţia pentru acordarea alocaţiilor bugetare prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se transmite de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură către direcţia care gestionează bugetul din cadrul acestei autorităţi şi cuprinde:

a)cererea de decontare semnată de şeful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;

c)copie de pe documentul de proprietate;

d)copie de pe contractul de administrare sau de servicii silvice, după caz, valabil pe perioada pentru care se solicită alocaţia bugetară;

e)fişa de calcul al drepturilor financiare cuvenite pentru compensaţii, prevăzute la art. 3 alin. (3), întocmită de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz, şi avizată de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

f)copie de pe descrierea parcelară din amenajamentul silvic în vigoare, certificată de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz.

(la data 06-Jul-2017 Art. 6 abrogat de Art. 17, litera A. din capitolul V din Hotarirea 447/2017 )

Art. 7.

Documentaţia pentru acordarea alocaţiilor bugetare prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se transmite de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură către direcţia care gestionează bugetul din cadrul acestei autorităţi şi cuprinde:

a)cererea de decontare semnată de şeful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;

c)copie de pe documentul de proprietate;

d)copie de pe contractul de administrare sau de servicii silvice, după caz;

e)situaţia de lucrări întocmită de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, însuşită de reprezentantul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

f)procesul-verbal de recepţie a lucrărilor executate;

g)copie de pe factura fiscală emisă de persoana juridică care a executat lucrarea;

h)nota de constatare a reprezentantului structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, din care să rezulte clar respectarea prevederilor art. 3 alin. (9) şi (10).

Art. 8

Documentaţia pentru acordarea alocaţiilor bugetare prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se transmite de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură către direcţia care gestionează bugetul din cadrul acestei autorităţi şi cuprinde:

a)cererea de decontare semnată de şeful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6;

c)copie de pe documentul de proprietate;

d)copie de pe contractul de administrare sau de servicii silvice, după caz;

e)situaţia de lucrări întocmită de persoana juridică care a executat lucrarea însuşită de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, şi de reprezentantul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

f)copie de pe factura fiscală emisă de persoana juridică care a executat lucrarea.

Art. 9

Documentaţia pentru acordarea alocaţiilor bugetare prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se transmite de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură către direcţia care gestionează bugetul din cadrul acestei autorităţi şi cuprinde:

a)cererea de decontare semnată de şeful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, respectiv modelului prevăzut în anexa nr. 8, după caz;

c)copie de pe documentul de proprietate;

d)copie de pe contractul de administrare sau de servicii silvice, după caz;

e)situaţia de lucrări întocmită de persoana juridică care a executat lucrarea însuşită de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, şi de reprezentantul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

f)borderoul situaţiilor de lucrări;

g)procese-verbale de recepţie a lucrărilor executate pentru refacerea pădurilor;

h)copie de pe factura fiscală emisă de persoana juridică care a executat lucrarea;

i)proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

j)proces-verbal de recepţie a serviciilor de proiectare şi de verificare a proiectelor tehnice;

k)copie a contractului pentru diriginţii de şantier pentru refacerea căilor forestiere de transport.

Art. 10

Documentaţia pentru acordarea alocaţiilor bugetare prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se transmite de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură către direcţia care gestionează bugetul din cadrul acestei autorităţi şi cuprinde:

a)cererea de decontare semnată de şeful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b)formularul de decont, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9;

c)copie de pe factura fiscală;

d)copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

e)copie de pe actul constitutiv al asociaţiei din care să rezulte suprafaţa de pădure inclusă în asociaţie.

Art. 11

Decontarea cheltuielilor aferente lucrărilor prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se face pe bază de factură fiscală, numai în baza avizului Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit anexei nr. 10.

Art. 12

(1)Documentele primare, actele de decontare şi de evidenţă a cheltuielilor efectuate din alocaţiile bugetare aprobate se îndosariază distinct şi se înregistrează în conturi, separat de orice alte cheltuieli.

(2)Sumele necesare decontării se transmit de către direcţia care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile, către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, în limita fondurilor alocate autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu această destinaţie.

(3)Plăţile efectuate din alocaţiile bugetare sunt supuse controlului financiar preventiv, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 13

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

-****-

ANEXA Nr. 1: METODOLOGIE de calcul al cheltuielilor destinate administrării sau serviciilor silvice, după caz, pentru proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice cu suprafeţe mai mici sau egale cu 30 ha

A.Valoarea sumelor destinate administrării fondului forestier se calculează cu formula:

Vta = Va * Sp

Sp - suprafaţa aflată în proprietate (ha)

Va = ((Smbe*12/Sc) + Ca*12/Sc) * 115%

Va - contravaloarea administrării pe an şi pe hectar (lei)

Smbe - salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna iunie a anului precedent efectuării administrării (lei)

Sc - suprafaţa medie a unui canton silvic, respectiv:

- 300 ha în zona de câmpie

- 600 ha în zona de deal

- 1.000 ha în zona de munte

Ca - valoare cote angajator aferente Smbe (lei)

15% - cheltuieli indirecte

B.Valoarea sumelor destinate serviciilor silvice se calculează cu formula:

Vta = Va * Sp

Sp - suprafaţa aflată în proprietate (ha)

Va = ((Smbe*12/Sc) + Ca*12/Sc) * 110%

Va - contravaloarea administrării pe an şi pe hectar (lei)

Smbe - salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna iunie a anului precedent efectuării administrării (lei)

Sc - suprafaţa medie a unui canton silvic, respectiv:

- 300 ha în zona de câmpie

- 600 ha în zona de deal

- 1.000 ha în zona de munte

Ca - valoare cote angajator aferente Smbe (lei)

10% - cheltuieli indirecte

(la data 23-Nov-2016 anexa 1 abrogat de Art. 4, litera B. din Hotarirea 864/2016 )

ANEXA Nr. 2: METODOLOGIE de calcul al compensaţiilor cuvenite proprietarilor persoane fizice şi juridice, reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă

Art. 1

Prezenta metodologie reglementează modul de calcul al compensaţiilor care se acordă de către stat persoanelor fizice şi juridice pentru funcţiile de protecţie asigurate de pădurile proprietate privată încadrate la tipurile funcţionale T1 şi T2, respectiv tipurile funcţionale pentru care nu se reglementează procesul de producţie.

Art. 2

(1)Pentru calculul compensaţiilor se foloseşte următoarea relaţie:

C = S x Pml x Cr x fi x kj

(2)În relaţia prevăzută la alin. (1), simbolurile folosite au următoarele semnificaţii:

a)C - valoarea compensaţiei care se acordă, exprimată în lei/an;

b)S - suprafaţa terenului pentru care s-a solicitat acordarea de compensaţii pentru funcţiile de protecţie, exprimată în hectare;

c)Pml - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3;

d)Cr - creşterea medie la exploatabilitate a speciei principale majoritare din compoziţia arboretului existent la clasa de producţie reală a acesteia, exprimată în m3/an/ha;

e)fi - factorul de corecţie al Pml, stabilit în funcţie de specia principală majoritară astfel:

e1)răşinoase: f1 = 0,95;

e2)fag: f2 = 1,00;

e3)cvercinee şi frasin: f3 = 1,65;

e4)specii moi şi salcâm: f4 = 0,40;

e5)specii tari, altele decât cele prevăzute la lit. e2 şi e3: f3 = 0,75;

f)kj coeficientul de corecţie a valorii compensaţiei, stabilit în funcţie de tipul funcţional de pădure şi de vârsta arboretului astfel:

f1)pentru tipul funcţional T1 şi pentru tipul funcţional T2, cu excepţia arboretelor încadrate în categoriile funcţionale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, k1 = 1,0;

f2)pentru tipul funcţional T2, numai pentru arboretele încadrate în categoriile funcţionale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie se aplică după cum urmează:

a)pentru arboretele cu vârste între 3/4 şi vârsta exploatabilităţii tehnice, k2 = 0,7;

b)pentru arboretele care depăşesc vârsta exploatabilităţii tehnice, k2 = 0,3.

Art. 3

Pentru pădurile încadrate în tipul funcţional 2 - T2 - se acordă compensaţii numai pentru arboretele a căror vârstă este mai mare sau egală cu 3/4 din vârsta exploatabilităţii tehnice, stabilită conform normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, pentru specia principală sau majoritară, după caz.

Art. 4

(1)Creşterea medie la exploatabilitate Cr, prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. d), se stabileşte în funcţie de compoziţia arboretului.

(2)Dacă în compoziţia arboretului este o singură specie principală, Cr se stabileşte pentru aceasta.

(3)Dacă în compoziţia arboretului sunt două sau mai multe specii principale, Cr se stabileşte după cum urmează:

a)dacă este o specie principală majoritară, Cr se stabileşte conform prevederilor alin. (2);

b)dacă sunt două sau mai multe specii principale care participă în aceeaşi proporţie, Cr se stabileşte pentru specia principală corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure.

(4)Dacă în compoziţia arboretului nu este o specie principală, Cr se stabileşte prin asimilare cu alte specii după cum urmează:

a)mesteacăn - în etajul forestier montan (FM1-FM3);

b)carpen - în etajul forestier deluros (FD1-FD4);

c)plop alb şi negru - în etajul forestier de câmpie, silvostepă şi stepă deluros (CF-SS).

Art. 5

Creşterea medie anuală la exploatabilitate a arboretului pentru principalele specii forestiere, pe specii şi clase de producţie, sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

Art. 6

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

(la data 06-Jul-2017 anexa 2 abrogat de Art. 17, litera B. din capitolul V din Hotarirea 447/2017 )

ANEXA Nr. 21: CATEGORIILE FUNCŢIONALE DIN TIPUL FUNCŢIONAL 2 (T2) în care se încadrează arboretele pentru care la calculul compensaţiilor se aplică coeficientul de corecţie k2

Nr. crt.

Norma tehnică în baza căreia a fost elaborat amenajamentul silvic în vigoare

Grupa şi categoria de folosinţe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, ediţia 1986

I-2A

I-2C

I-2E

I-2F

I-2H

I-2I

I-3B

I-3C

I-3F

I-3K

2

Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, ediţia 2000

I-2A

I-3K

I-2E

I-2F

I-2H

I-2I

I-3B

I-3C

I-3F

-

ANEXA Nr. 22: CREŞTEREA MEDIE ANUALĂ LA EXPLOATABILITATE A ARBORETULUI pentru principalele specii forestiere, pe specii şi clase de producţie (m3/an/ha)

Nr. crt.

Specii forestiere

Clasa de producţie

I

II

III

IV

V

1

Molid

13,8

12,2

10,5

8,1

5,7

2

Brad

12,7

10,8

9,4

7,8

5,9

3

Pin silvestru

12,1

9,4

7,4

5,2

3,0

4

Pin negru

10,9

8,6

6,6

4,6

2,8

5

Larice

10,5

8,9

7,5

5,7

3,6

6

Fag

11,0

9,1

7,6

6,0

4,4

7

Gorun din sămânţă

7,5

7,0

5,5

4,7

3,3

8

Gorun din lăstari

8,6

7,2

5,7

4,4

3,1

9

Stejar din sămânţă

10,6

8,8

7,6

6,2

4,7

10

Stejar din lăstari

9,2

7,5

5,9

4,9

3,9

11

Cer

8,8

7,8

6,3

4,9

3,9

12

Gârniţă

6,8

5,9

5,2

4,4

3,5

13

Carpen

10,2

8,8

7,5

5,9

4,6

14

Mesteacăn

9,4

7,9

6,4

4,8

3,2

15

Tei

12,7

10,8

9,1

7,2

5,2

16

Salcâm (plantaţii)

18,7

14,7

10,3

6,4

3,3

17

Salcâm (lăstari)

16,5

13,2

9,3

5,7

3,1

18

Plop alb şi negru

19,5

15,0

11,6

7,8

4,8

19

Plop selecţionat

30,1

23,7

18,0

13,0

8,2

20

Salcie din sămânţă

27,5

23,9

19,2

14,2

9,5

21

Salcie din sulinari

20,8

18,9

16,5

12,4

8,2

ANEXA Nr. 3: DECONT JUSTIFICATIV*) privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru: Administrarea sau serviciile silvice, după caz, pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, pe luna ......................, anul ...............

- model -

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare ............................

Avizat

Direcţia Generală a Finanţelor Publice

........................

1.Amplasamentul suprafeţei pentru care se asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz: judeţul .........................., localitatea ...................................., Ocolul Silvic ...............................

2.Beneficiarii lucrării:

Persoane fizice şi juridice pentru care administrarea sau serviciile silvice, după caz, este/sunt asigurată / asigurate de ocolul silvic: .....................................................................................................................................................................

3.Descrierea lucrării: ..........................................................................................................................................................

4.Valoarea totală (inclusiv TVA): .................................................................................................................................... lei

5.Ocolul silvic care realizează administrarea sau serviciile silvice, după caz:

Denumirea ............................................................................................................................................................................

Sediul: Comuna / Oraşul ................................................................., str. ............................................................. nr. .............

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului / numărul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ........................

Numărul unic de înregistrare fiscală .....................................................................................................................................

Şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz,

................................. (numele şi prenumele)L.S./S.S.

Inspector-şef,

......................

Contabil-şef,

........................

____

*) Se întocmeşte un singur decont pentru toate persoanele fizice şi juridice ale căror păduri sunt administrate sau au asigurate serviciile silvice, după caz, de acelaşi ocol silvic.

(la data 23-Nov-2016 anexa 3 abrogat de Art. 4, litera B. din Hotarirea 864/2016 )

ANEXA Nr. 4: DECONT JUSTIFICATIV privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier naţional, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, prin: Acordarea unor compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamentele silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă, pentru anul .................

- model -

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare ............................

Avizat

Direcţia Generală a Finanţelor Publice

.................

1.Amplasamentul suprafeţei pentru care se acordă compensaţii: judeţul ........................., localitatea ....................................,

Ocolul Silvic ...............................

2.Beneficiarii lucrării*):

3.Funcţia pentru care se acordă compensaţii: ....................................................................................................................

4.Valoarea totală: ............................................................................................................................................................. lei

Inspector-şef,

......................

Contabil-şef,

......................

___

*) Se vor înscrie toţi solicitanţii, indiferent de localitate sau judeţ, din perioada pentru care se întocmeşte decontul.

(la data 06-Jul-2017 anexa 4 abrogat de Art. 17, litera B. din capitolul V din Hotarirea 447/2017 )

ANEXA Nr. 5: DECONT JUSTIFICATIV*) privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier naţional, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru: Asigurarea diferenţei dintre sumele necesare pentru finanţarea integrală a lucrărilor prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. a)- d)din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele calculate la nivel maxim în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor

- model -

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare ............................

Avizat

Direcţia Generală a Finanţelor Publice

..................

1.Amplasamentul terenului pe care se execută lucrările: judeţul ........................., comuna .............................................., localitatea ...................................., Ocolul Silvic ...............................

2.Beneficiarii lucrării:

Nr. crt.

Numele şi prenumele / denumirea persoanei juridice

C.N.P./ C.U.I.

Nr. şi data actului de proprietate / Nr. şi data contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz

UP

ua

Suprafaţa

- ha -

Valoarea

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Descrierea lucrării: ...........................................................................

4.Valoarea stabilită pe bază de deviz: .................................................................................. lei

5.Contribuţia beneficiarului (valoarea constituită în fondul de conservare şi regenerare) ...................................... lei

6.Alocaţiile bugetare de acordat (pct. 4 şi pct. 5 din prezenta anexă) ........................... iei

7.Ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz:

Denumirea ....................................................................................................................................

Oraşul / Comuna ............................, str. ............................................ nr. ......... Judeţul .....................

8.Executantul:

Denumirea ....................................................................................................................................

Comuna / Oraşul ..............................., str. ........................................ nr. .......................................

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului .........................................................................

Codul fiscal ..................................................................................................................................

Şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz,

.................................. (numele şi prenumele) L.S./S.S.

Inspector-şef,

.......................

Contabil-şef,

.....................

___

*) Se întocmeşte un singur decont pentru toate persoanele fizice şi juridice ale căror păduri sunt administrate sau au asigurate serviciile silvice, după caz, de acelaşi ocol silvic.

ANEXA Nr. 6: DECONT JUSTIFICATIV*) privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier naţional, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru lucrarea: Combaterea bolilor şi dăunătorilor din fondul forestier proprietate privată

- model -

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare ............................

Avizat

Direcţia Generală a Finanţelor Publice

.................

1.Amplasamentul suprafeţei pe care se execută lucrările: judeţul .........................., comuna ........................................., localitatea ...................................., Ocolul Silvic ..............................., denumirea locului ............................

2.Beneficiarii lucrării:

Persoane fizice şi juridice ale căror păduri sunt administrate ori au asigurate serviciile silvice, după caz, de către ocolul silvic: ................................................................................................................................................................

3.Descrierea lucrării: ..........................................................................................................................................................

4.Valoarea totală (inclusiv TVA): ................................................................................................................................... lei

5.Executantul:

Denumirea ...........................................................................................................................................................................

Comuna / Oraşul ...................................................................., str. ........................................................ nr. ..............................

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului ..................................................................................................................

Codul fiscal ...............................................................................................................................................

Şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz,

............................. (numele şi prenumele) L.S./S.S.

Inspector-şef,

........................

Contabil-şef,

.......................

___

*) Se întocmeşte un singur decont pentru toate persoanele fizice şi juridice ale căror păduri sunt administrate sau au asigurate serviciile silvice, după caz, de acelaşi ocol silvic.

ANEXA Nr. 7: DECONT JUSTIFICATIV privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier naţional, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru lucrarea: Refacerea căilor forestiere de transport afectate de calamităţi naturale

- model -

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare ............................

Avizat

Direcţia Generală a Finanţelor Publice

......................

1.Amplasamentul căii forestiere de transport pe care se execută lucrările: judeţul .........................., comuna .......................,localitatea ...................................., Ocolul Silvic ..............................., unitatea de producţie ......................., unitatea amenajistică ..........................................., denumirea ............................................

2.Beneficiarii lucrării:

a)Persoana juridică:

Denumirea ............................................................................................................................................................................

Sediul ....................................................................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului .....................................................................................................................

Codul fiscal .................................................................................................................................................................................

b)Persoana fizică:

Numele şi prenumele ................................................................................................................................................................

Adresa: judeţul ..................., comuna ................................, localitatea ........................................, str. ................ nr. ..........

Buletinul / Cartea de identitate ...............................................................................................................................................

Codul numeric personal ........................................................................................................................................................

3.Descrierea lucrării: ............................................................................................................................................................

4.Valoarea (inclusiv TVA): ................................................................................................................................................. lei

5.Ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz:

Denumirea ..................................................................................................................................................................................

Oraşul / Comuna ............................, str. ................................................................... nr. ..............., judeţul ...............................

6.Executantul:

Denumirea .............................................................................................................................................................................

Comuna / Oraşul ......................................................, str. .................................................... nr. ................................................

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului ..................................................................................................................

Codul fiscal .............................................................................................................................................................................

Şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz,

..................................... (numele şi prenumele) L.S./S.S.

Inspector-şef,

.......................

Contabil-şef,

........................

ANEXA Nr. 8: DECONT JUSTIFICATIV*) privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier naţional, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru lucrarea: Refacerea pădurilor afectate de calamităţi naturale sau de incendii cu autor necunoscut

- model -

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare ............................

Avizat

Direcţia Generală a Finanţelor Publice

............................

1.Amplasamentul terenului pe care se execută lucrările: judeţul ........................., localitatea ...................................., Ocolul Silvic ...............................

2.Beneficiarii lucrării:

Nr. crt.

Numele şi prenumele / denumirea persoanei juridice

C.N.P./ C.U.I.

Nr. şi data actului de proprietate / Nr. şi data contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz

UP

ua

Suprafaţa

- ha -

Valoarea

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoane fizice şi juridice pentru care administrarea sau serviciile silvice, după caz, este/sunt asigurată / asigurate de ocolul silvic: ......................................................................................................................................

3.Descrierea lucrării: ...........................................................................................................................................................

4.Valoarea (inclusiv TVA): ............................................................................................................................................... lei

5.Ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz:

Denumirea ............................................................................................................................................................................

Oraşul / Comuna ...................................................., str. ............................................ nr. ..................... Judeţul .....................

6.Executantul:

Denumirea ............................................................................................................................................................................

Comuna / Oraşul ............................................., str. ........................................ nr. .................... judeţul ................................

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului ..................................................................................................................

Numărul unic de înregistrare fiscală .....................................................................................................................................

Şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz,

.................................. (numele şi prenumele) L.S./S.S.

Inspector-şef,

.....................

Contabil-şef,

....................

___

*) Se întocmeşte un singur decont pentru toate persoanele fizice şi juridice ale căror păduri sunt administrate sau au asigurate serviciile silvice, după caz, de acelaşi ocol silvic.

ANEXA Nr. 9: DECONT JUSTIFICATIV privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier naţional, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru lucrarea: Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării asociaţiilor de proprietari de păduri

- model -

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare ............................

Avizat

Direcţia Generală a Finanţelor Publice

..................

1.Beneficiarul lucrării:

Persoana juridică:

Denumirea ...............................................................................................................................................................................

Sediul ...................................................................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ............................................................................................

Codul fiscal ...........................................................................................................................................................................

2.Descrierea lucrării: ...........................................................................................................................................................

3.Valoarea (cuantum fix): ................................................................................................................................................ lei

Inspector-şef,

......................

Contabil-şef,

.....................

ANEXA Nr. 10: DECONT JUSTIFICATIV privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea efectuării unor lucrări în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru lucrarea: Punerea la dispoziţie proprietarilor de păduri a materialelor de educaţie forestieră privind ocrotirea şi conservarea pădurilor

- model -

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare ............................

Avizat

Direcţia Generală a Finanţelor Publice

...........................

1.Beneficiarii lucrării:

Nr. crt.

Numele şi prenumele / denumirea persoanei juridice

C.N.P.

C.U.I.

Localitatea

Judeţul

Valoarea

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Denumirea lucrării: ............................................................................................................................................................

3.Valoarea (inclusiv TVA): ............................................................................................................................................... lei

4.Alocaţii bugetare de acordat ......................................................................................................................................... lei

Inspector-şef,

.......................

Contabil-şef,

........................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 573 din data de 18 august 2009


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

 

ANEXA Nr. 2: PROCEDURA de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond

Art. 1

În scopul gestionării durabile a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, proprietarii de păduri din România sunt obligaţi să asigure, prin ocoale silvice care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, administrarea sau serviciile silvice, după caz, pentru pădurile pe care le au în proprietate.

Art. 2

(1)Ocoalele silvice constituite în condiţiile legii sunt obligate, la cerere, să asigure pe baze contractuale administrarea sau asigurarea serviciilor silvice, după caz, pentru proprietarii de păduri, cu respectarea principiului teritorialităţii şi cu adaptarea corespunzătoare a statutului de funcţionare.

(2)Pentru suprafeţele de fond forestier mai mici sau egale cu 30 ha, decontarea costurilor administrării sau serviciilor silvice se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la normele metodologice.

(la data 23-Nov-2016 Art. 2, alin. (2) din anexa 2 abrogat de Art. 4, litera C. din Hotarirea 864/2016 )

(3)Pentru suprafeţele de fond forestier mai mari de 30 ha, ocoalele silvice sunt obligate ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să facă publice limitele minime şi maxime ale valorii tarifelor de administrare sau asigurarea serviciilor silvice, după caz.

(4)Ofertele de tarife prevăzute la alin. (3) se publică de fiecare ocol silvic care are activitate pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale, la locul de afişaj al primăriei unităţii administrativ-teritoriale respective, cu obligaţia actualizării anuale şi urmăririi existenţei acestora.

(5)Tarifele prevăzute la alin. (2) şi (3) se fundamentează de către ocolul silvic şi se aprobă de către structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(6)În tarifele prevăzute la alin. (2) şi (3) nu se includ:

a)cheltuielile necesare pentru aprovizionarea materială în vederea realizării lucrărilor de împăduriri, a lucrărilor de combatere a dăunătorilor forestieri şi a unor lucrări a căror necesitate rezultă din apariţia unor situaţii excepţionale;

b)cheltuielile necesare pentru realizarea lucrărilor silvice.

(7)Cheltuielile prevăzute la alin. (6) se suportă de către proprietar.

Art. 3

Ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice este obligat să realizeze lucrările tehnice necesare pentru a asigura managementul corespunzător al proprietăţii forestiere respective, cu aplicarea regulilor regimului silvic.

Art. 4

(1)Ocolul silvic este obligat să comunice structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care are competenţă teritorială, situaţia contractelor încheiate, pe tipuri, şi anume servicii silvice sau de administrare, pe proprietari şi pe unităţile administrativ-teritoriale unde se găsesc pădurile pentru care au fost încheiate contracte.

(2)Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3)După îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2), comunicarea se face în termen de 30 de zile de la data încheierii unui contract.

Art. 5

Ocolul silvic este obligat să întocmească evidenţa constituirii şi utilizării fondului de conservare şi regenerare a pădurilor pentru fiecare proprietar.

Art. 6

Obligaţiile proprietarilor de păduri, prevăzute la art. 17 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de mărimea proprietăţii şi de forma de proprietate, sunt preluate de ocolul silvic înfiinţat de proprietar sau de ocolul silvic cu care acesta are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice.

Art. 7

Preluarea unei suprafeţe de fond forestier pentru care nu este încheiat contract de administrare sau de servicii silvice ori contractul a încetat din orice motive, şi anume prin reziliere, prin expirarea termenului şi altele asemenea sau dacă ocolului silvic i s-a retras autorizaţia de funcţionare, se face la solicitarea proprietarului, prin control de fond.

Art. 8

Contractul de administrare sau de servicii silvice se semnează odată cu procesul-verbal de predare-primire încheiat în baza controlului de fond.

Art. 9

Controlul de fond se va efectua, în cel mult 30 de zile de la data solicitării, de către un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice care răspunde de silvicultură, în prezenţa proprietarului sau a unui împuternicit al acestuia, a unui delegat al ocolului silvic care urmează să asigure administrarea sau serviciile silvice, împuternicit de către şeful de ocol, a pădurarului care preia şi, după caz, a pădurarului care predă suprafaţa de fond forestier.

Art. 10

Controlul de fond prevăzut la art. 7 urmăreşte următoarele aspecte:

a)limitele fondului forestier pentru a stabili eventualele încălcări de hotar;

b)starea bornelor de hotar şi a limitelor amenajistice;

c)identificarea arborilor, puieţilor sau lăstarilor tăiaţi, rupţi ori scoşi din rădăcini, fără drept, prin parcurgerea întregii suprafeţe, evaluarea prejudiciilor şi calculul pagubelor;

d)modul de delimitare pe teren a zonelor şi traseelor autorizate pentru păşunat, adăpat şi adăpostire, după caz.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 573 din data de 18 august 2009


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.