HOTĂRÂRE nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Având în vedere art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 60 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 2 septembrie 2016, se abrogă.

Art. 3

(1)Actele de punere în valoare a masei lemnoase aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv a încheierii acestora.

(2)Procedurile referitoare la valorificarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfăşoară potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestora.

-****-

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Stetco Istrate,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Ministrul economiei,

Gheorghe Şimon

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Lucian Şova

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ilan Laufer

ANEXĂ:

REGULAMENT de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 812 din data de 13 octombrie 2017


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

REGULAMENT din 5 octombrie 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 13-Oct-2017 actul a fost aprobat de Hotarirea 715/2017 )

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

1.a) act de punere în valoare, denumit în continuare APV - document tehnico-economic care conţine rezultatele evaluării cantitative şi calitative, precum şi localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, a masei lemnoase destinate exploatării;

2.b) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;

3.c) arboret inaccesibil - arboret din planul decenal de recoltare a produselor principale situat în anumite condiţii de teren, precum: pantă, orografie, cursuri de apă, diguri, căi de comunicaţii, clădiri şi alte construcţii care fac imposibil transportul masei lemnoase care s-ar exploata din respectivul arboret;

4.d) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului - volumul de lemn fasonat destinat pentru realizarea diverselor lucrări necesare administrării fondului forestier proprietate publică a statului - lucrări de investiţii şi reparaţii pentru lucrări de reconstrucţie ecologică, lucrări de regenerare, lucrări de protecţie a pădurilor, amenajări cinegetice şi piscicole, lucrări de investiţii, de reparaţii ale amenajărilor de tipul împrejmuirilor, construcţiilor administrative, a drumurilor şi căilor de acces, încălzirea spaţiilor şi clădirilor, amenajări pentru prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure, amenajări pentru administrarea ariilor naturale protejate, precum şi volumul de lemn fasonat necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele colective de muncă; volumul de lemn fasonat destinat consumului propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nu face obiectul comercializării; volumul necesar se estimează de administrator şi se publică de acesta pe site-ul www.produselepadurii.ro, precum şi pe site-ul administratorului, anterior licitaţiei principale;

5.e) consum propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale - volumul de lemn fasonat destinat pentru realizarea diverselor lucrări necesare administrării fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale - lucrări de investiţii şi reparaţii pentru lucrări de reconstrucţie ecologică, lucrări de regenerare, alte plantaţii, lucrări de protecţie a pădurilor, amenajări cinegetice şi piscicole, lucrări de investiţii, de reparaţii ale amenajărilor de tipul împrejmuirilor, construcţiilor administrative, a drumurilor şi căilor de acces, încălzirea spaţiilor şi clădirilor, amenajări pentru prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure, amenajări pentru administrarea ariilor naturale protejate, precum şi volumul de lemn fasonat necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele colective de muncă; volumul de lemn fasonat destinat consumului propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale nu face obiectul comercializării; volumul necesar se estimează de administrator/prestatorul de servicii silvice;

6.f) garanţie de contractare - garanţia care se constituie de operatorul economic la înscrierea la licitaţie în scopul de a garanta organizatorul că va încheia contractul de vânzare pentru volumul de masă lemnoasă/lemn fasonat pe care îl va adjudeca, că va plăti şi va prelua spre exploatare masa lemnoasă, respectiv că va plăti şi va prelua lemnul fasonat conform contractului care se va încheia între părţi; garanţia de contractare se constituie, la dispoziţia vânzătorului, în cuantum de 5% din valoarea, fără TVA, a volumului pentru care se înscrie la licitaţie;

7.g) grad de accesibilitate - distanţa determinată prin măsurători pe teren, pe traseul instalaţiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafeţei parchetului şi cea mai apropiată cale de transport cu caracter permanent - rutier, feroviar sau punctul naval de încărcare;

8.h) grup de operatori economici - orice asociere de operatori economici asupra căreia un alt operator economic autorizat, persoană fizică sau juridică, poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă sau care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept;

9.i) grupaj de partizi - două sau mai multe partizi de produse principale, de produse din lucrări de conservare, precum şi/sau de produse accidentale a căror masă lemnoasă s-a stabilit a se valorifica "pe picior", partizi grupate în funcţie de: bazinet, instalaţii de scos-apropiat, calea de transport cu caracter permanent care le deserveşte şi care se pot exploata de un singur operator economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, conservare şi principale; autorizarea unei noi partizi în această succesiune se poate face numai după reprimirea parchetelor partizilor deja autorizate;

10.j) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia, în sensul reglementărilor europene privind ajutorul de stat;

11.k) lemn fasonat - materialele lemnoase care fac obiectul prezentului regulament, respectiv: lemnul rotund şi despicat de lucru şi lemnul de foc;

12.l) operator economic - orice întreprindere atestată, în condiţiile legii, pentru lucrări de exploatare forestieră, în cazul cumpărării masei lemnoase pe picior, precum şi orice persoană juridică sau fizică, în cazul cumpărării de lemn fasonat; termenul include şi întreprinderile individuale şi persoanele fizice autorizate, înregistrate la oficiul registrului comerţului;

13.m) organizator al licitaţiei/negocierii - administratorii fondului forestier proprietate publică a statului şi/sau structurile din subordinea acestora, precum şi proprietarul/administratorul/prestatorul de servicii al fondului forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale;

14.n) participant la licitaţie - persoana fizică sau juridică care îndeplineşte toate condiţiile de a licita masă lemnoasă/lemn fasonat şi este prezentă la licitaţie;

15.o) partidă - un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ şi calitativ conform metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn, în vigoare la data estimării şi care are acelaşi număr de identificare şi denumire cu cele ale APV-ului;

16.p) postaţă - parte dintr-o partidă stabilită şi delimitată pe teren, în conformitate cu eşalonarea din anexa la contractul de vânzare încheiat între părţi;

17.q) preţ de pornire la licitaţie/negociere, denumit în continuare preţ de pornire - preţul stabilit de organizatorul licitaţiei/negocierii, în conformitate cu competenţele stabilite prin actele normative; pentru masa lemnoasă, stabilirea acestui preţ se face pornind de la preţul de APV, exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA; preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru grupajele de partizi se stabileşte pe grupaj, ca medie a preţurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele acestora; preţul de adjudecare al grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creşterii obţinute prin licitaţie/negociere; în cazul lemnului fasonat, preţul de pornire la licitaţie/negociere se fundamentează pe principiile economiei de piaţă, corelat cu condiţia de livrare, iar la sortimentele de lemn de lucru acesta se stabileşte distinct, pe fiecare lot/piesă personalizată, pentru volumul net şi pentru coajă; pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat care nu se adjudecă la o procedură de valorificare, organizată potrivit prevederilor prezentului regulament, preţul de pornire se poate modifica prin scăderea nivelului acestuia faţă de nivelul de la procedura anterioară, dar nu poate fi mai mic decât nivelul preţului de APV;

18.r) preţ de referinţă - preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, stabilit anual cel târziu până la data de 30 octombrie a anului anterior anului de producţie; acesta este un preţ stabilit în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment şi de natura produsului şi se utilizează pentru calculul preţului actului de punere în valoare - "preţ de APV"; preţul de referinţă se aprobă, pentru fiecare an de producţie, prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, la nivel judeţean, la nivel naţional sau la nivelul regiunii de dezvoltare, respectiv de proprietar pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; preţul de referinţă poate fi revizuit o singură dată în cursul unui an; decizia privind preţul de referinţă se publică pe site-ul www.produselepadurii.ro, precum şi pe site-ul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv pe site-ul administratorului/proprietarului fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale;

19.s) preţ de APV - preţul mediu al masei lemnoase cuprinse într-un act de punere în valoare - APV, exprimat în lei/mc volum brut, rezultat prin aplicarea preţurilor de referinţă prevăzute la lit. r), aferente sortimentelor dimensionale, lemnului de foc şi cojii, ponderate cu cantităţile acestora;

20.ş) procesare - prelucrarea primară a lemnului fasonat;

21.t) produse accidentale dispersate - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării, în grad slab/mediu/puternic, a unor arborete de către factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, pe suprafaţa unei unităţi amenajistice sau pe părţi ale acesteia, precum şi cele rezultate din afectarea unor arborete în grad foarte puternic sau integral pe suprafeţe compacte de maximum 0,5 ha;

22.ţ) produse accidentale realizate pe suprafeţe compacte - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării unui arboret în grad foarte puternic sau afectării integrale de către factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, pe suprafeţe compacte mai mari de 0,5 ha; pe suprafaţa compactă a arboretului afectat se pun în valoare toţi arborii;

23.u) produse accidentale suprapuse - arbori doborâţi sau rupţi pe suprafaţa unei partizi, ca efect al acţiunii distructive a unor fenomene climatice în perioada de la încheierea contractului de vânzare şi până la termenul de reprimire a parchetului, şi a căror recoltare concomitentă cu masa lemnoasă din partida respectivă este necesară şi oportună din considerente tehnico-economice şi de protecţie a muncii;

24.v) reprezentant legal al operatorului economic - este persoana fizică învestită cu atribuţii de administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică; reprezentarea legală a persoanelor juridice se numeşte şi reprezentare statutară;

25.w) sortiment industrial de material lemnos - sortimentul industrial obţinut din lemnul aferent partizilor autorizate şi exploatate; sortimentele industriale sunt: cele reglementate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin sistemul informatic SUMAL, în temeiul prevederilor legale în vigoare referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi la unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare;

26.x) valorificarea masei lemnoase - acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca masă lemnoasă pe picior, precum şi a lemnului fasonat, modalităţile de valorificare fiind: prin vânzare în licitaţie publică, ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat; prin negociere ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat; prin vânzarea directă a lemnului fasonat; prin donaţie şi sponsorizări, în cazul lemnului fasonat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al proprietarului şi/sau al administratorului; prin prelucrarea primară a lemnului fasonat în instalaţiile proprii ale proprietarului şi/sau ale administratorului fondului forestier proprietate publică;

27.y) valorificarea superioară a masei lemnoase - valorificarea masei lemnoase realizată de către proprietarii/administratorii de fond forestier proprietate publică, sub formă de sortimente de lemn fasonat, prin care fiecărui sortiment îi este dată destinaţia industrială adecvată, care permite realizarea unei valori adăugate maxime;

28.z) vânzător - proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică, care realizează operaţiunea de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat recoltată/recoltat din acest fond, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

29.aa) volum brut - volumul masei lemnoase conform APV, al lemnului de foc, al lemnului rotund sau despicat de lucru, inclusiv coaja acestora;

30.bb) volum net - volumul lemnului de lucru, fără coajă, prevăzut în APV, în cazul masei lemnoase; volumul lemnului rotund şi despicat de lucru, fără coaja acestuia, în cazul lemnului fasonat.

Art. 2

(1)Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică, potrivit Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se valorifică potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2)Volumul de masă lemnoasă prevăzut la alin. (1) este cel cuprins în actele de punere în valoare.

Art. 3

(1)Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn fasonat", pentru volumul partizilor de produse principale, de produse din lucrări de conservare şi al celor de produse accidentale realizate pe suprafeţe compacte mai mari de 3 hectare, se ia, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (4), de către:

a)Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, direct sau prin comitetele directoare ale unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de aceasta;

b)Comitetul de direcţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de acesta;

c)Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de aceasta.

(2)Partizile de produse principale, de produse din lucrări de conservare şi cele de produse accidentale din tăieri realizate pe suprafeţe compacte mai mari de 3 hectare constituite în fondul forestier proprietate publică a statului care se exploatează de către administratorul acestuia în regie proprie, cu forţe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, în scopul valorificării ca lemn fasonat, se stabilesc de către organizatorul licitaţiei, cu încadrarea în volumul aprobat de entităţile prevăzute la alin. (1) pentru fiecare organizator, înaintea anunţului privind organizarea licitaţiei principale, după constituirea rezervei pentru precomptarea produselor accidentale; volumul total al acestor partizi, pentru anul 2018, este în procent de maximum 20% din volumul total al acestor produse prevăzut a se recolta şi este stabilit de fiecare administrator. Partizile de produse principale, de produse din lucrări de conservare şi cele de produse accidentale din tăieri realizate pe suprafeţe compacte mai mari de 3 hectare, constituite în fondul forestier proprietate publică a statului, care s-au stabilit să se exploateze de către administrator şi care nu se pot exploata în regie proprie, cu forţe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, se supun valorificării ca masă lemnoasă, în condiţiile prezentului regulament.

(3)Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul www.produselepadurii.ro al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; publicarea se face şi pe site-ul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului.

(4)Începând cu anul de producţie 2019, din volumul maxim prevăzut a fi recoltat constituit din partizile de produse principale, din partizile de produse din lucrări de conservare şi din cele de produse accidentale din tăieri realizate pe suprafeţe compacte mai mari de 3 hectare, constituite în fondul forestier proprietate publică a statului, volumul care se exploatează de către administratorul acestuia în regie proprie, cu forţe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, se stabileşte prin hotărâre a entităţilor prevăzute la alin. (1).

(5)La adoptarea hotărârii privind volumul total prevăzut la alin. (2) şi volumul maxim prevăzut la alin. (4), entităţile prevăzute la alin. (1) vor avea în vedere:

a)necesarul anual de lemn pentru populaţie, pentru unităţile de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru consumul propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului;

b)necesarul anual estimat de lemn rotund de lucru pentru producătorii din industria mobilei;

c)principiile economiei de piaţă;

d)necesitatea efectuării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere, precum şi a celor de extragere a produselor accidentale şi de igienă.

(6)Hotărârea fiecărei entităţi luată în condiţiile alin. (5), care vizează anul de producţie următor, se postează de site-urile prevăzute la art. 9 alin. (1) până cel mai târziu la data de 30 octombrie a anului în curs.

(7)Partizile rămase neadjudecate după parcurgerea a două licitaţii şi a unei negocieri, cele care au făcut obiectul contractelor de vânzare reziliate, precum şi cele provenite din partizi care au fost adjudecate, dar nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare în termenul stabilit prin caietul de sarcini se pot exploata în regie proprie, cu forţe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră; volumul acestor partizi este suplimentar volumului masei lemnoase aprobate a fi valorificată ca lemn fasonat, prevăzut la alin. (2) sau (4), după caz.

(8)Produsele extraordinare, astfel cum sunt definite de Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, se valorifică de administratorii fondului forestier proprietate publică, de regulă, ca lemn fasonat. Exploatarea masei lemnoase care constituie aceste produse se face de către operatori economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră şi care concomitent îndeplinesc, după caz, exigenţele prevăzute de legislaţia specifică domeniilor: energie electrică, gaze naturale, petrol, drumuri publice şi forestier. În cazul reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice, exploatarea produselor extraordinare se realizează de către operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatări forestiere care au încheiat contracte de prestări servicii cu titularii de autorizaţii şi licenţe, conform legislaţiei în vigoare.

(9)Din partizile prevăzute la alin. (2), (4), (7) şi (8) se poate asigura, prin vânzare directă, şi consumul populaţiei, al instituţiilor publice şi al unităţilor de interes local, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local şi care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor europene în domeniul ajutorului de stat.

(10)Volumul necesar consumului propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului se asigură din partizile a căror masă lemnoasă a fost stabilită a fi valorificată ca lemn fasonat, potrivit prezentului regulament, precum şi din partizile prevăzute la alin. (7) şi (8).

(11)Lemnul rotund de lucru rezultat din exploatarea partizilor prevăzute a fi valorificate ca lemn fasonat potrivit prezentului regulament poate face obiectul procesării în instalaţiile proprii ale administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, cu respectarea prevederilor legale din domeniu.

Art. 4

(1)Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn fasonat", se ia, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2), de către consiliul local al acesteia.

(2)Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul www.produselepadurii.ro al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; publicarea se face şi pe site-ul administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau al organizatorului licitaţiei.

Art. 5

(1)Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului se stabileşte de către entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1), în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La stabilirea acestui volum se vor urmări:

a)recoltarea integrală a posibilităţii anuale de produse principale;

b)realizarea integrală a volumului anual de lucrări de conservare;

c)parcurgerea cu lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, cel puţin a suprafeţelor prevăzute de amenajamentele silvice;

d)necesitatea extragerii produselor accidentale şi a produselor de igienă, puse în valoare;

e)respectarea condiţiilor tehnice necesare punerii în valoare a masei lemnoase şi oportunităţii efectuării lucrărilor silvotehnice;

f)regimul ariilor protejate;

g)inaccesibilitatea unor arborete;

h)aplicarea unor acte normative;

i)problemele create de existenţa unor litigii.

(2)Masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) se valorifică în condiţiile prezentului regulament.

Art. 6

(1)Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale se propune, în condiţiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

(2)La propunerea şi aprobarea volumului prevăzut la alin. (1) se vor urmări:

a)recoltarea integrală a posibilităţii anuale de produse principale;

b)realizarea integrală a volumului anual de lucrări de conservare;

c)parcurgerea cu lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, cel puţin a suprafeţelor prevăzute de amenajamentele silvice;

d)respectarea condiţiilor tehnice necesare punerii în valoare a masei lemnoase şi a oportunităţii efectuării lucrărilor silvotehnice;

e)necesitatea extragerii produselor accidentale şi a produselor de igienă, puse în valoare;

f)regimul ariilor protejate;

g)inaccesibilitatea unor arborete;

h)aplicarea unor acte normative;

i)problemele create de existenţa unor litigii.

(3)Masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) se valorifică în condiţiile prezentului regulament. Face obiectul valorificării, prin modalităţile prevăzute la art. 1 lit. x), volumul de masă lemnoasă rămas disponibil după asigurarea necesarului, în următoarea ordine de prioritate, pentru:

a)consumul populaţiei;

b)consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat;

c)consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale respective.

(4)Criteriile, volumele şi priorităţile privind valorificarea masei lemnoase prevăzută la alin. (3) sunt stabilite de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale care este proprietarul acestui fond forestier.

(5)După asigurarea necesarului prevăzut la alin. (3), masa lemnoasă şi lemnul fasonat se pot valorifica altor solicitanţi, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 7

(1)Un operator economic/grup de operatori economici poate cumpăra la licitaţie publică/negociere material lemnos fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate publică, din produse principale sau produse accidentale I, dacă la momentul organizării procedurii de licitaţie/negociere îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Informaţiile cu privire la operatorii economici/grupurile de operatori economici care nu respectă procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de către structura de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, aceasta având obligaţia publicării pe site-ul propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.

Art. 8

(1)Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are obligaţia de a afişa pe site-ul acesteia, anual, până la data de 15 februarie, volumele lemnului fasonat valorificat din sortimentele: lemn rotund şi despicat de lucru şi lemn de foc, din fiecare specie, stabilite ca medie a ultimilor 3 ani, în baza datelor din sistemul informatic SUMAL, rezultate prin aplicarea procentului prevăzut de art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Pentru respectarea condiţiilor prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic/grupul de operatori economici depune la organizatorul licitaţiei o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă situaţia volumului de lemn fasonat achiziţionat/procesat anual din fiecare specie şi sortiment industrial de material lemnos, astfel cum este definit la art. 1 lit. w).

(3)Informaţiile cu privire la operatorii economici/grupurile de operatori economici care au depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din sortimentele prevăzute la alin. (1), se comunică de către garda forestieră competentă teritorial autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, aceasta având obligaţia publicării pe site-ul propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.

Art. 9

(1)În vederea asigurării transparenţei valorificării masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică şi a lemnului fasonat, administratorii fondului forestier proprietate publică au obligaţia de a asigura publicarea licitaţiilor/negocierilor de vânzare a masei lemnoase şi a lemnului fasonat provenite din acest fond forestier, pe site-ul www.produselepadurii.ro, administrat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de desfăşurarea licitaţiei principale, în cazul masei lemnoase, şi cu minimum 10 zile calendaristice înainte de desfăşurarea licitaţiilor intermediare/negocierilor de vânzare a masei lemnoase şi a licitaţiilor/negocierilor de vânzare a lemnului fasonat; publicarea este gratuită, iar administrarea site-ului este în răspunderea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; publicarea se face şi pe site-ul organizatorului.

(2)În vederea asigurării transparenţei amplasării masei lemnoase, precum şi a comercializării acesteia şi a lemnului fasonat care se supun valorificării în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publică a statului şi administratorii/prestatorii de servicii silvice ai fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia să publice pe site-ul www.produselepadurii.ro, precum şi pe site-urile organizatorilor licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă/lemn fasonat care provine din acest fond forestier; conţinutul şi modelul anunţului sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(3)Pentru partizile supuse vânzării prin negociere, în condiţiile prevederilor art. 44, nu se aplică prevederile alin. (1) şi (2).

CAPITOLUL II: Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

SECŢIUNEA 1: Organizarea licitaţiilor şi preselecţia solicitanţilor

Art. 10

(1)În perioada 31 august-15 octombrie, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin comitetele directoare ale unităţilor din cadrul acesteia, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", prin comitetul de direcţie al acestuia, respectiv Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prin Consiliul de administraţie al acesteia, aprobă lista partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor; în lista de partizi se pot include şi partizi constituite în arborete care urmează să facă obiectul planurilor decenale de recoltare, pentru situaţia în care în ocolul silvic se desfăşoară lucrări de amenajare a pădurilor, dar nu a fost organizată şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare; informaţiile despre aceste arborete sunt transmise, în scris, ocolului silvic de către proiectantul lucrărilor de amenajare a pădurilor; autorizarea spre exploatare a acestor partizi poate fi făcută numai după şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare şi numai pentru arboretele din planurile decenale stabilite prin aceasta.

(2)În termen de maximum 10 zile calendaristice de la aprobarea listei partizilor, aceasta se publică pe site-ul www.produselepadurii.ro, precum şi pe site-ul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului. Pe aceleaşi site-uri şi în acelaşi termen se publică şi catalogul masei lemnoase stabilite să se valorifice în anul calendaristic următor, pe fiecare ocol silvic. Catalogul conţine minimum următoarele documente şi informaţii:

a)lista partizilor aferentă anului de producţie următor, stabilite să se valorifice ca masă lemnoasă; în listă se evidenţiază partizile pentru care este necesară obţinerea dreptului de servitute pentru accesul la acestea;

b)actele de punere în valoare, cu schiţa parchetului, inclusiv coordonatele geografice pentru cel puţin un punct din interiorul fiecărui parchet şi pentru cel puţin un punct din platforma primară;

c)modelul - conţinutul-cadru al contractului de vânzare a masei lemnoase;

d)modelul - conţinutu-cadru al caietului de sarcini pentru licitaţiile/negocierile care se vor organiza pentru vânzarea masei lemnoase;

e)datele de contact ale fiecărui ocol silvic la care se află masa lemnoasă stabilită a se valorifica.

(3)Cel târziu până la data de 1 decembrie a anului anterior anului de producţie, organizatorii licitaţiilor pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale publică, pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul organizatorului, lista partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor. Pentru fiecare listă se ataşează actele de punere în valoare, cu schiţa parchetului, inclusiv coordonatele geografice pentru cel puţin un punct din interiorul fiecărui parchet şi pentru cel puţin un punct din platforma primară.

(4)Lista partizilor de masă lemnoasă prevăzută la alin. (1) şi (3) poate fi modificată şi/sau completată în funcţie de:

a)precomptările de masă lemnoasă efectuate potrivit legii;

b)modificarea/anularea/casarea unor partizi sau constituirea pe parcursul anului a unor partizi;

c)imposibilitatea recoltării transportării masei lemnoase cauzată de forţa majoră, constatată în condiţiile legii, de calamităţi naturale, precum şi de fenomene climatice extreme;

d)stocurile de masă lemnoasă rămase nerecoltate din partizile aferente anului calendaristic anterior sau ca urmare a rezilierii unor contracte de vânzare-cumpărare a masei lemnoase;

e)revizuirea amenajamentelor silvice şi/sau modificarea programelor anuale de recoltare a masei lemnoase;

f)modificarea regimului juridic al fondului forestier proprietate publică;

g)situaţii generate de evoluţia pieţei lemnului;

h)situaţii generate de evoluţia stării arboretelor - anii de fructificaţie, dezvoltarea regenerărilor naturale, starea de sănătate a arboretelor, dezvoltarea arboretelor tinere.

(5)Orice modificare a listei partizilor se publică, în termen de 5 zile lucrătoare, pe site-urile prevăzute la art. 9 alin. (1).

Art. 11

(1)Din lista prevăzută la art. 10 alin. (1), din partizile de produse principale care urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor, entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) stabilesc partizile al căror volum însumează 20% din volumul produselor principale cumulat cu cel al produselor accidentale precomptabile cuprinse în această listă; volumul astfel stabilit constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea produselor accidentale I în scopul încadrării în volumul ce se recoltează anual stabilit conform prevederilor art. 5 alin. (1).

(2)Pentru fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale, din partizile de produse principale cuprinse în lista partizilor care urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor, consiliul local, la propunerea administratorului/prestatorului de servicii silvice, stabileşte partizile al căror volum însumează 20% din volumul produselor principale cumulat cu cel al produselor accidentale precomptabile cuprinse în această listă; volumul astfel stabilit constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea produselor accidentale I în scopul încadrării în volumul ce se recoltează anual stabilit conform prevederilor art. 6 alin. (1).

(3)În lista de partizi prevăzută la alin. (2) se pot include şi partizi constituite în arborete care urmează să facă obiectul planurilor decenale de recoltare, pentru situaţia în care în ocolul silvic se desfăşoară lucrări de amenajare a pădurilor, dar nu a fost organizată şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare; informaţiile despre aceste arborete sunt transmise, în scris, ocolului silvic de către proiectantul lucrărilor de amenajare a pădurilor; autorizarea spre exploatare a acestor partizi poate fi făcută numai după şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare şi numai pentru arboretele din planurile decenale stabilite prin aceasta.

Art. 12

Vânzarea masei lemnoase şi a lemnului fasonat se realizează de către organizatori prin licitaţie publică, cu preselecţie, de tipul:

a)licitaţie cu strigare;

b)licitaţie în plic închis;

c)licitaţie mixtă;

d)licitaţie electronică.

Art. 13

Pentru fiecare licitaţie organizată, tipul de licitaţie se stabileşte de entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din cadrul organizatorului licitaţiei, cu prilejul aprobării preţurilor de pornire la licitaţie, şi se face cunoscut prin intermediul anunţului de licitaţie.

Art. 14

(1)Prima licitaţie pentru vânzarea masei lemnoase prevăzute a se recolta într-un an calendaristic din fondul forestier proprietate publică a statului, denumită în continuare licitaţia principală, se organizează şi are loc în perioada 1 noiembrie-31 decembrie a anului anterior recoltării.

(2)La licitaţia principală prevăzută la alin. (1) administratorul fondului forestier proprietate publică a statului oferă spre vânzare masă lemnoasă în procent cuprins între minimum 60% şi maximum 80% din volumul de masă lemnoasă stabilit a fi valorificat ca masă lemnoasă, diminuat cu volumul rezervei constituite pentru precomptarea produselor accidentale.

(3)Licitaţia principală prevăzută la alin. (1) nu este urmată de negocierea partizilor rămase neadjudecate.

Art. 15

(1)Licitaţiile ulterioare licitaţiei principale organizate pentru vânzarea masei lemnoase sunt licitaţii intermediare şi se desfăşoară în cursul anului calendaristic în care s-a prevăzut recoltarea acesteia.

(2)Licitaţiile intermediare se organizează pentru masa lemnoasă din: partizile neoferite la licitaţia principală, partizile neadjudecate în urma desfăşurării licitaţiei principale şi din partizile introduse în lista de partizi ulterior licitaţiei principale, în condiţiile art. 10 alin. (4), cu excepţia partizilor, care, potrivit Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie exploatate în regie proprie, cu forţe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră.

(3)Partizile din care nu s-a recoltat masă lemnoasă şi care au făcut obiectul unor contracte reziliate, precum şi partizile adjudecate, dar necontractate pot face obiectul valorificării prin licitaţie intermediară.

Art. 16

În perioada 1 august-15 septembrie a anului de producţie se organizează licitaţiile intermediare pentru vânzarea masei lemnoase din rezerva constituită în condiţiile art. 11, rămasă neutilizată după precomptarea produselor accidentale realizate în cursul anului.

Art. 17

Lista operatorilor economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră se publică pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se ţine la zi prin grija Comisiei de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră; pe acelaşi site se publică şi se ţine la zi lista operatorilor economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-a retras/suspendat certificatul de atestare.

Art. 18

(1)Lemnul fasonat provenit din exploatarea în regie proprie, cu forţe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră se vinde şi se livrează din depozite permanente sau temporare înregistrate în SUMAL, din platforma primară/de la o cale de transport cu caracter permanent, de la punctul de încărcare naval, precum şi fasonat la cioată, în condiţiile prezentului regulament; valorificarea din faza fasonat la cioată se face, în condiţiile legii, numai către destinatarii prevăzuţi la art. 45 alin. (1). Lemnul fasonat din produse secundare, produse accidentale II, produse de igienă, precum şi din produse extraordinare se poate vinde şi livra şi de la alte căi de acces sau de la căile de scos - apropiat.

(2)Lemnul fasonat se vinde pe loturi distincte constituite din sortimente; în cazul lemnului de lucru, piesele din sortimentele industriale de material lemnos, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. w), se numerotează şi se trec în carnetul de inventariere al lotului.

(3)Lemnul fasonat, în cazul sortimentelor de furnir din speciile: nuc, cireş şi sorb, se vinde pe piese personalizate.

(4)Vânzarea pe piese personalizate se poate face şi pentru alte specii forestiere şi sortimente industriale decât cele prevăzute la alin. (3), corelat cu cerinţele pieţei, în baza hotărârii motivate a organizatorului licitaţiei.

(5)Lotul de lemn fasonat se constituie dintr-un singur sortiment industrial şi o singură specie, cu excepţia cazului în care sortimentul este "lemn de foc", caz în care lotul poate avea mai multe specii, dar încadrate pe următoarele grupe: diverse specii de foioase tari, diverse specii de foioase moi şi diverse specii de răşinoase; în scopul asigurării accesului la resursa de lemn fasonat, organizatorii licitaţiilor pot hotărî ca loturile să se dimensioneze şi în funcţie de necesităţile persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi ale microîntreprinderilor, la solicitarea scrisă a acestora; prin excepţie, la speciile de răşinoase se pot grupa sortimente de lemn de lucru din specia brad cu sortimente din specia molid, iar la speciile de foioase se poate face gruparea sortimentelor de lemn de lucru pe grupele: diverse specii de foioase tari, diverse specii de foioase moi, numai dacă acestea nu au fost adjudecate după ce au fost oferite la cel puţin o licitaţie.

(6)Pentru respectarea principiului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publică pot valorifica lemn fasonat prin licitaţii publice, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la ajutorul de stat şi a următoarelor criterii:

a)preţul oferit;

b)gradul de prelucrare a materialelor lemnoase;

c)aportul socioeconomic local al activităţii de prelucrare a lemnului raportat la cantitatea de lemn consumată.

(7)Modalitatea de punctare şi ponderile aferente criteriilor prevăzute la alin. (6) se stabilesc de către organizatorul licitaţiei de masă lemnoasă în baza unei metodologii elaborate şi aprobate de entităţile prevăzute la art. 3 sau art. 4, după caz.

(8)Pentru respectarea principiului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publică pot acorda reduceri de preţ în baza unei scheme de ajutor de stat, adoptată în condiţiile legii.

Art. 19

(1)Pregătirea licitaţiei/negocierii de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat se face de către organizatorul acesteia şi presupune, în mod obligatoriu, parcurgerea următoarelor etape:

a)stabilirea partizilor/loturilor/pieselor care se licitează;

b)aprobarea preţului de pornire la licitaţie;

c)elaborarea şi publicarea anunţului pentru licitaţie;

d)întocmirea/actualizarea listei operatorilor economici care au datorii restante la administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv la administratorul/proprietarul fondului forestier proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale care organizează licitaţia, după caz;

e)aprobarea caietului de sarcini, care cuprinde cel puţin informaţii privind: organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii; lista partizilor şi loturilor/pieselor de lemn fasonat; grupajele de partizi; proiectul contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat; actele normative aplicabile; formularea, înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la preselecţie şi/sau licitaţie/negociere.

(2)În cazul masei lemnoase, contractul de vânzare va cuprinde clauze minimale cu privire la:

a)predarea masei lemnoase spre exploatare se va face pe postaţe, după efectuarea plăţii contravalorii acesteia sau, dacă părţile convin, după depunerea de instrumente de plată cu scadenţă la maximum 30 de zile calendaristice;

b)valabilitatea contractelor de vânzare-cumpărare, cu posibilitatea prelungirii în situaţii de forţă majoră, de calamităţi naturale sau fenomene climatice care împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

c)cazurile de forţă majoră, de calamităţi naturale şi fenomene climatice care împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, înregistrate în SUMAL potrivit reglementărilor legale şi care exonerează părţile, în condiţiile legii, de obligaţii contractuale care rezidă din efectele înregistrate pe durata de acţiune a acestora;

d)regulile ce trebuie respectate conform exigenţelor cerute de protecţia mediului, precum şi de certificarea managementului forestier, în cazul pădurilor certificate;

e)condiţiile de reziliere;

f)reglementările în baza cărora se derulează contractul de vânzare;

g)asigurarea condiţiilor de acces la masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare, cu respectarea prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20

(1)Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului se publică înainte de data desfăşurării acesteia cu cel puţin 30 de zile calendaristice, pentru licitaţia principală, şi cu cel puţin 10 zile calendaristice, pentru licitaţiile intermediare şi pentru licitaţiile de lemn fasonat.

(2)Organizatorii licitaţiilor pentru masa lemnoasă şi pentru lemnul fasonat provenite din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale publică anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data desfăşurării acesteia.

(3)Anunţul prevăzut la alin. (1) şi (2) se publică pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul organizatorului; anunţul se afişează şi la sediul organizatorului. Modelul şi conţinutul-cadru ale anunţului privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(4)Anunţul afişat la sediul organizatorului şi cel publicat pe site-urile prevăzute la alin. (3) vor cuprinde datele prevăzute în anexa la prezentul regulament, precum şi:

a)lista partizilor/loturilor/pieselor care se licitează;

b)preţul de pornire la licitaţie şi pasul de licitare, în cazul licitaţiei publice deschise, astfel: în lei/mc volum brut, pentru fiecare partidă/lot de lemn fasonat de foc; în lei/mc volum net, pentru fiecare lot/piesă de lemn fasonat de lucru; în lei/mc volum coajă. Preţul este fără TVA.

(5)Preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului se aprobă de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1), iar pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local al acesteia. Preţul de pornire se exprimă în lei/mc volum brut, fără TVA.

(6)În cazul lemnului fasonat, preţul de pornire la licitaţie/negociere se stabileşte pe principiile economiei de piaţă, corelat cu condiţiile de livrare; în cazul sortimentelor de lemn rotund şi despicat de lucru, preţul de pornire se stabileşte atât pentru volumul net, cât şi pentru coaja acestuia, pentru fiecare lot, respectiv pentru fiecare piesă personalizată.

(7)În cazul în care un lot/o piesă rămâne neadjudecat(ă), organizatorul licitaţiei, în baza fundamentării aprobate în scris de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv art. 4 alin. (1), după caz, poate diminua preţul de pornire la licitaţie pentru lotul/piesa respectiv (ă), în condiţiile art. 42 alin. (5).

Art. 21

(1)Pentru admiterea la licitaţie/negociere a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici, preselecţia acestora se organizează cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei principale şi cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării celorlalte licitaţii/negocieri.

(2)Comisia de preselecţie este formată din 3 sau 5 membri aleşi din cadrul structurii organizatoare a licitaţiei/negocierii şi se numeşte prin decizie a conducătorului entităţii care organizează licitaţia, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Comisia de preselecţie îşi desfăşoară activitatea în condiţiile în care sunt prezenţi 2 din cei 3, respectiv 3 din cei 5 membri ai comisiei.

(4)Hotărârile comisiei de preselecţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

(5)Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, până la termenul prevăzut în anunţul de licitaţie, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, sub semnătură, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul:

a)documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini;

b)certificatul constatator privind operatorul economic, în original, sau copie conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;

c)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, precum şi faptul că asociatul unic/niciunul din asociaţii operatorului economic nu este asociat la niciun operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, după caz;

d)certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat de către operatorii economici care sunt atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră în copie conformă cu originalul şi numai în cazul licitaţiilor/negocierilor organizate pentru valorificarea masei lemnoase;

e)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. h);

f)certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58, numai în cazul licitaţiilor organizate pentru lemn fasonat şi numai de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, sau, după caz, precontractul de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat între prestatorul de servicii şi producătorul din industria mobilei care deţine certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului; aceste documente se prezintă în copie conformă cu originalul;

g)declaraţie prin care operatorul economic declară, pe propria răspundere, că asigură prin capacitatea proprie procesarea a 40% din volumul achiziţionat; această declaraţie este necesară numai pentru cumpărarea de lemn fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate publică, din produse principale sau produse accidentale I;

h)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare şi a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de masă lemnoasă adjudecată/cumpărată direct/achiziţionată pentru prestări servicii şi neoperată în anexă, precum şi vânzătorul; acest document se va prezenta numai de către operatorii economici care participă la licitaţiile de vânzare a masei lemnoase;

i)declaraţia prevăzută la art. 8 alin. (2).

(6)Cererea şi documentaţia prevăzute la alin. (5) se pot depune la organizatorul licitaţiei prin una dintre următoarele modalităţi:

a)direct la registratură, pe hârtie;

b)prin poştă/curier, pe hârtie;

c)prin poşta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.

(7)Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi în limba română, traducerea acestora fiind certificată de traducător pentru conformitate cu originalul.

(8)La licitaţiile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică pot participa operatori economici, înregistraţi într-un stat membru al Uniunii Europene, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deţinut de aceştia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat şi recunoscut/echivalat, în condiţiile legii, de autoritatea competentă din România.

(9)Pentru a fi admise la licitaţie/negociere pentru lemn fasonat, persoanele fizice depun:

a)autorizaţia de construcţie, în copie, pentru lemnul de lucru;

b)cartea de identitate, în copie.

(10)Cantitatea maximă de lemn fasonat care poate fi adjudecată în condiţiile alin. (9) este de maximum 50 mc/autorizaţie de construcţie, dar nu mai mult decât volumul de lemn fasonat rezultat din documentaţia tehnică aferentă autorizaţiei de construcţie, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării. În situaţia în care aceeaşi autorizaţie de construcţie se foloseşte de mai multe ori pentru cumpărare de lemn fasonat şi se depăşeşte volumul prevăzut mai sus, volumul cu care se depăşeşte se consideră fără provenienţă legală.

Art. 22

(1)Comisia de preselecţie analizează documentele depuse de către solicitanţi şi hotărăşte admiterea/respingerea participării acestora la licitaţie/negociere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie/negociere a solicitantului care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:

a)nu a depus/nu a transmis electronic toate documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) şi (9), după caz, până la data stabilită în anunţ sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz;

b)are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi faptul că asociatul unic/unul din asociaţii operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; neadmiterea la licitaţie/negociere se face pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat provenită/provenit din acest fond;

c)are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi faptul că asociatul unic/unul din asociaţii operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale; neadmiterea la licitaţie/negociere se face pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat provenită/provenit din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale în cauză;

d)nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil la momentul preselecţiei, în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă;

e)nu are capacitate de exploatare forestieră disponibilă conform certificatului de atestare şi anexei la acesta şi declaraţiei pe propria răspundere privind situaţia capacităţii anuale disponibile, în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă; capacitatea disponibilă pentru un an de producţie se calculează ca diferenţa dintre volumul anual atestat şi volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă neautorizat la exploatare pentru respectivul an de producţie;

f)nu a realizat procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; constatarea nerealizării procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările, se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, care se postează pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; această prevedere se aplică numai în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitaţiile de lemn de lucru fasonat;

g)a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; constatarea depăşirii se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial; în termen de 5 zile lucrătoare, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial transmite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură actul administrativ, care are obligaţia postării pe site-ul acesteia, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3);

h)nu prezintă certificatul de atestare referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat potrivit prevederilor art. 58, în cazul operatorilor economici din industria mobilei care solicită participarea la runda I a licitaţiilor de vânzare a lemnului de lucru fasonat, sau, după caz, precontractul de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat între prestatorul de servicii şi producătorul din industria mobilei care deţine certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului; această condiţie este numai în cazul licitaţiilor organizate de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului;

i)a avut contracte reziliate în ultimele 6 luni anterior datei licitaţiei, din culpa sa, cu organizatorul licitaţiei pentru masă lemnoasă/lemn fasonat, respectiv nu a încheiat în ultimele 6 luni anterior licitaţiei, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru masă lemnoasă/lemn fasonat pentru care a fost declarat adjudecatar;

j)la data preselecţiei are acumulate cel puţin 25 de puncte de penalizare, conform prevederilor Legii nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie.

Art. 23

(1)La sfârşitul şedinţei de preselecţie, comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data şi locul desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, solicitanţii care s-au înscris în vederea participării la licitaţie/negociere, solicitanţii admişi şi volumul maxim de masă lemnoasă pe care aceştia îl mai pot, la data preselecţiei, adjudeca conform datelor înregistrate în documentele prevăzute la art. 21 alin. (5), solicitanţii respinşi şi motivul respingerii lor, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea preselecţiei şi la ora afişării rezultatului preselecţiei.

(2)Procesul-verbal de preselecţie, după semnarea de către membrii comisiei prezenţi, se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului.

(3)Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se afişează la sediul organizatorului licitaţiei şi se postează pe site-urile unde a fost publicat anunţul de licitaţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare preselecţiei.

(4)Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la licitaţie/negociere poate face contestaţie. Contestaţia se formulează în scris şi se depune la sediul organizatorului, în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului preselecţiei. În situaţia în care termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte corespunzător până în următoarea zi lucrătoare.

(5)Conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia prin decizie motivată, în ziua depunerii contestaţiei sau în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia; decizia se afişează până la sfârşitul programului de lucru din ziua lucrătoare la sediul organizatorului şi se comunică contestatarului.

(6)În situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, conducătorul organizatorului dispune admiterea contestatarului la licitaţie/negociere.

Art. 24

(1)Operatorilor economici care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase/lemnului fasonat care urmează a se licita/negocia li se pune la dispoziţie, la sediul ocolului silvic, documentaţia tehnică necesară în acest scop.

(2)În situaţia în care operatorii economici interesaţi să participe la licitaţie solicită să vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul licitaţiei/negocierii asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează în acest sens un specialist, pe baza unei planificări.

Art. 25

(1)Operatorul economic înscris la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei şi certificate de bancă sau în numerar la casieria organizatorului, a:

a)garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă/lemn fasonat pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie, fără TVA; în cazul licitaţiei publice în plic închis garanţia de contractare poate fi mai mică decât suma garanţiilor partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor pentru care se depune oferta în plic, dar nu mai mică decât cea mai mare garanţie de contractare a partidei/lotului/piesei pentru care a depus ofertă;

b)achitării tarifului de participare la licitaţie stabilit, în condiţiile legii, de către organizator.

(2)Documentele privind achitarea garanţiei de contractare şi tarifului de participare prevăzute la alin. (1) se depun la secretariatul comisiei de licitaţie, anterior începerii şedinţei de licitaţie.

(3)Pentru participarea la negocierea organizată imediat după licitaţie, în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare şi având ca obiect masa lemnoasă neadjudecată la licitaţie, operatorii economici care au fost admişi la aceasta nu mai plătesc tarif de participare.

(4)Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la licitaţie/negociere a operatorului economic.

(5)Garanţia de contractare constituită pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat adjudecată/adjudecat se reţine până la data procesului-verbal de predare-primire a masei lemnoase spre exploatare, respectiv până la momentul încasării de către vânzător a contravalorii lemnului fasonat. În situaţia în care cuantumul garanţiei de contractare constituită anterior licitaţiei este mai mare decât garanţia de contractare necesară pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat adjudecată/adjudecat, diferenţa se restituie operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

(6)Garanţia de contractare prevăzută la alin. (5), nerestituită, poate constitui garanţie pentru participarea la o licitaţie/negociere ulterioară, organizată în condiţiile prezentului regulament, şi/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat, numai cu acordul scris al operatorului economic.

(7)Garanţia de contractare reţinută în condiţiile alin. (5) nu se restituie operatorului economic în următoarele situaţii:

a)nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/lemnului fasonat, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;

b)masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare/lemnul fasonat nu a fost livrat, conform graficului, din culpa operatorului economic;

c)valoarea garanţiei de contractare, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru participarea la o licitaţie/negociere ulterioară şi/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat.

(8)Garanţia de contractare nerestituită în situaţia prevăzută la alin. (7) lit. a) şi b) se face venit al organizatorului licitaţiei.

(9)Tariful de participare la licitaţie este stabilit de organizatorul licitaţiei pe baza cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării licitaţiei şi, după caz, a negocierii, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile informatice, publicitate, închirierea spaţiului pentru organizarea licitaţiei şi, după caz, a negocierii şi pentru organizarea vizitelor în teren pentru vizionarea masei lemnoase.

SECŢIUNEA 2: Licitaţia publică cu strigare, licitaţia publică în plic închis şi licitaţia publică mixtă

Art. 26

(1)Licitaţiile se desfăşoară la locul, data şi ora comunicate prin anunţ.

(2)Licitaţiile se desfăşoară cu participarea comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor oficiali ai participanţilor în aceeaşi sală.

Art. 27

(1)Comisia de licitaţie este alcătuită din 3 sau 5 membri, numiţi prin decizie a conducătorului organizatorului; comisia de licitaţie nu poate avea aceeaşi componenţă cu cea de preselecţie şi îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Din comisia de licitaţie va face parte şi un membru desemnat de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, atunci când licitaţiile se organizează de către proprietar.

(2)Şedinţa de licitaţie este deschisă de către preşedintele comisiei, care prezintă componenţa acesteia, numărul minim pentru cvorum, care este de 2 din cei 3, respectiv 3 din cei 5 membri ai comisiei, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei şi toate informaţiile necesare desfăşurării licitaţiei.

(3)Hotărârile comisiei de licitaţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor comisiei prezenţi.

(4)Conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului şi conducătorul organizatorului licitaţiei nu pot face parte din comisia de preselecţie sau din comisia de licitaţie.

Art. 28

(1)Pasul de licitare se stabileşte de organizatorul licitaţiei în lei/m3, volum brut, fără TVA, la nivelul valorii de 5% din preţul de pornire, rotunjit la lei, şi se aplică numai la licitaţia publică cu strigare şi la etapa a doua a licitaţiei publice mixte.

(2)Licitările pentru licitaţia publică cu strigare şi la etapa a doua a licitaţiei publice mixte se pot face numai în sume reprezentând paşi întregi, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3)Este interzisă pornirea licitaţiei de la alt nivel decât cel al preţului de pornire aprobat şi comunicat de organizatorul licitaţiei.

Art. 29

(1)În cazul licitaţiei publice cu strigare, licitarea masei lemnoase începe şi se desfăşoară în ordinea prevăzută în listele de partizi/grupaje de partizi/loturi/piese afişate la sediul organizatorului licitaţiei şi publicate pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul organizatorului.

(2)Preşedintele comisiei anunţă preţul de pornire şi pasul de licitare, pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa în cauză.

(3)Pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă licitaţia începe de la preţul de pornire; oferirea, de către participant, a nivelului preţului de pornire este considerată ofertă; următoarele oferte, la nivelul a cel puţin un pas, ale participanţilor se consideră licitări; ofertele se înscriu în fişele de desfăşurare a licitaţiei.

(4)Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare, după 3 strigări succesive ale preşedintelui comisiei de licitaţie ale respectivei oferte.

(5)Dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de lemn fasonat care face obiectul licitaţiei se face o singură ofertă, adjudecarea nu se poate face la respectiva licitaţie.

Art. 30

(1)În cazul licitaţiei publice în plic închis, se procedează astfel:

a)oferta se depune, în plic închis, anterior începerii şedinţei de licitaţie, la registratura organizatorului; un operator economic, la o licitaţie, poate depune numai o ofertă şi numai un plic închis; oferta trebuie să fie în original, să fie semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al operatorului economic;

b)în situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe partizi/grupaje de partizi/loturi/piese, acestea se centralizează de ofertant într-o singură listă care se depune într-un plic închis, în ordinea de prioritate de adjudecare preferată de acesta; lista trebuie să fie în original, să fie semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al operatorului economic;

c)după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 27 alin. (2), comisia procedează la deschiderea plicurilor, în prezenţa participanţilor, după prezentarea fiecărui plic, care poate fi verificat, de oricare participant, privind autenticitatea şi integritatea acestuia;

d)comisia de licitaţie face publice ofertele pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă şi le înregistrează în fişele de desfăşurare a licitaţiei, fişe care vor constitui anexe la procesul-verbal de licitaţie; comisia declară invalidă oferta care nu este în original, nu este semnată şi ştampilată de reprezentatul legal al operatorului economic, precum şi oferta care este sub preţul de pornire la licitaţie;

e)este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă, operatorul economic care a oferit preţul cel mai mare, dacă acesta este cel puţin egal cu preţul de pornire;

f)partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de lemn fasonat pentru care se face o singură ofertă nu se poate adjudeca.

(2)În cazul în care sunt înregistrate cel puţin două oferte egale, care îndeplinesc condiţiile de adjudecare, licitaţia în plic închis, pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa în cauză, se transformă în licitaţie publică deschisă cu strigare, urmându-se procedura prevăzută la art. 29; aceasta porneşte de la preţurile egale maxime deja oferite, considerate ofertă, cu participarea numai a operatorilor economici care au făcut respectivele oferte.

(3)Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care ofertele făcute sunt sub preţul de pornire la licitaţie, caz în care partida/grupajul de partizi/lotul/piesa nu se adjudecă.

(4)În cazul în care ofertantul/potenţialul adjudecatar depăşeşte volumul de masă lemnoasă disponibil pentru exploatare conform certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, anexei acestuia şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 21 alin. (5) şi/sau depăşeşte cuantumul garanţiei de contractare depuse pentru licitaţia în cauză, ofertele se vor considera invalide în ordinea inversă celei din oferta scrisă a acestuia din lista prevăzută la alin. (1) lit. b), depusă şi înregistrată în fişele de desfăşurare a licitaţiei; adjudecarea partizii/lotului/piesei în cauză se face în funcţie de ofertele valide.

Art. 31

(1)Licitaţia publică mixtă se organizează şi se desfăşoară astfel:

a)etapa I: prezentarea ofertelor scrise în plic închis: comisia de licitaţie deschide plicurile depuse de ofertanţi, în prezenţa participanţilor, face publice ofertele, înregistrează în fişa de desfăşurare a licitaţiei preţurile oferite pentru fiecare partidă/lot/piesă şi întocmeşte lista partizilor/loturilor/pieselor ofertate care se supun licitaţiei cu strigare; partizile/loturile/piesele pentru care nu s-a făcut nicio ofertă şi cele pentru care s-a făcut o singură ofertă nu pot face obiectul etapei a II-a şi nu pot fi adjudecate la respectiva licitaţie;

b)etapa a II-a: licitaţia cu strigare, pentru fiecare partidă/lot/piesă, pornindu-se de la preţul cel mai mare oferit în plic închis, acesta neputând fi mai mic decât preţul de pornire aprobat în condiţiile prezentului regulament; procedura prevăzută la art. 29 se aplică în mod corespunzător. La această etapă pot oferta toţi operatorii economici admişi la licitaţie în urma preselecţiei şi au făcut oferte la etapa I.

(2)Partizile/Loturile/Piesele rămase neadjudecate după etapa a II-a şi care au mai fost oferite la o altă licitaţie se supun negocierii, organizată în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitaţiei sau în ziua următoare acesteia, conform precizării din anunţul de licitaţie şi numai pentru operatorii economici ofertanţi la etapa a II-a şi ale căror oferte sunt cel puţin egale cu preţul de pornire la licitaţie.

Art. 32

(1)După fiecare licitaţie, indiferent de tipul licitaţiei, se întocmeşte procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data şi locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, reprezentanţii legali ai acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzare, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

(2)Fişele de desfăşurare a licitaţiei publice cu strigare şi licitaţiei publice mixte, semnate de membrii comisiei prezenţi, devin anexă la procesul-verbal al licitaţiei; fişele pot fi semnate şi de ofertanţi, comisia oferindu-le această posibilitate.

(3)În cazul licitaţiilor în plic închis, fişele de desfăşurare a licitaţiilor prevăzute la art. 30, semnate de membrii comisiei prezenţi, devin anexă la procesul-verbal al licitaţiei, fără obligativitatea semnării acestora de către operatorii economici.

(4)Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi.

(5)Operatorii economici participanţi la licitaţie, indiferent de tipul licitaţiei, care consideră că nu au fost respectate prevederile prezentului regulament privind desfăşurarea licitaţiei pentru anumite partizi/loturi/piese pot face contestaţie; contestaţia se formulează în scris şi se depune la sediul organizatorului în ziua în care a fost desfăşurată licitaţia; conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei; modul de analizare şi soluţionare se consemnează într-o decizie motivată, iar soluţia se comunică contestatarului, în scris; dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea adjudecării pentru partida/lotul/piesa în cauză şi oferirea acesteia/acestuia la o nouă licitaţie.

Art. 33

(1)În cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării, operatorul economic adjudecatar constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/şi calitate cu prevederile actului de punere în valoare, îl va înştiinţa despre aceasta, în scris, pe organizatorul licitaţiei în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea procesului-verbal de licitaţie; la contestaţie va anexa documentaţia de verificare, întocmită conform normelor tehnice silvice în vigoare, însuşită de persoana de specialitate din cadrul operatorului economic.

(2)Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, în situaţia prevăzută la alin. (1), obligă pe organizatorul licitaţiei la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare, în prezenţa contestatarului.

(3)În cazurile prevăzute la alin. (2), termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contractelor de vânzare a masei lemnoase se prelungeşte cu perioada dintre data depunerii contestaţiei şi data transmiterii răspunsului de către contestatar; termenul primirii răspunsului este de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.

(4)În situaţia în care conducătorul organizatorului constată că se confirmă aspectele contestate, acesta anulează adjudecarea şi restituie garanţia de contractare.

SECŢIUNEA 3: Licitaţia electronică

Art. 34

(1)Organizatorul licitaţiei electronice de vânzare a masei lemnoase prin modalităţile prevăzute la art. 3 alin. (1), ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn fasonat", are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice, în condiţiile art. 13, concomitent cu anunţarea preselecţiei pentru acest tip de licitaţie, pe site-urile prevăzute la art. 9, după caz.

(2)Preselecţia pentru licitaţia electronică se organizează cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data licitaţiei electronice, iar anunţul privitor la organizarea licitaţiei va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a)lista partizilor şi a grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, preţurile de pornire la licitaţie şi garanţia de contractare;

b)tariful de participare la licitaţie;

c)caietul de sarcini, care va cuprinde, după caz, informaţii privind: organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, masa lemnoasă/lemn fasonat oferită/oferit la vânzare, proiectul contractului de vânzare a masei lemnoase şi principalele reglementări care trebuie respectate;

d)banca şi contul organizatorului unde se depune garanţia de contractare şi tariful de participare la licitaţie;

e)data şi ora de start al licitaţiei electronice;

f)informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării;

g)adresa de e-mail unde se vor depune, în format electronic, documentele prevăzute la art. 21 alin. (5);

h)criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat sau criteriile stabilite în cazul licitaţiilor organizate potrivit art. 18 alin (6);

i)modalitatea de finalizare a licitaţiei electronice: data şi ora de închidere a licitaţiei electronice/numărul de runde de licitare şi calendarul precis de desfăşurare a rundelor/termenul-limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte, după caz.

Art. 35

Pentru participarea la licitaţia electronică, solicitantul trebuie să depună până la data organizării preselecţiei o cerere de înscriere la licitaţia electronică, cu indicarea identităţii sale electronice, precum şi documentele prevăzute la art. 21 alin. (5), semnate cu semnătură electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, în format electronic, la adresa prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g).

Art. 36

În cadrul şedinţei de preselecţie la licitaţia electronică, comisia de preselecţie urmează procedura prevăzută la art. 22.

Art. 37

(1)La sfârşitul şedinţei de preselecţie, comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data şi locul desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, solicitanţii care s-au înscris în vederea participării la licitaţie, solicitanţii admişi să participe la licitaţie, solicitanţii respinşi să participe la licitaţie şi motivul respingerii lor, eventuale observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea preselecţiei.

(2)Procesul-verbal prevăzut la alin. (1), după semnarea de către membrii comisiei prezenţi, se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului licitaţiei.

(3)Fiecare solicitant primeşte la adresa sa de e-mail, comunicată cu ocazia indicării identităţii sale electronice prevăzute la art. 35, hotărârea comisiei de preselecţie.

Art. 38

(1)Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la licitaţie/negociere poate face contestaţie. Contestaţia se trimite la organizator, în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g), în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului preselecţiei. În situaţia în care termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte corespunzător până în următoarea zi lucrătoare.

(2)Conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia prin decizie motivată, în ziua depunerii contestaţiei sau în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia; decizia se trimite la adresa sa de e-mail, comunicată cu ocazia indicării identităţii electronice a operatorului economic, până la sfârşitul programului de lucru din ziua lucrătoare la sediul organizatorului şi se comunică contestatarului.

(3)În situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, conducătorul organizatorului dispune admiterea contestatarului la licitaţie.

Art. 39

Operatorilor economici admişi să participe la licitaţia electronică, care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase care urmează a fi licitată, li se pune la dispoziţie, de către ocolul silvic la care se află aceasta, documentaţia tehnică necesară, în format electronic, cu excepţia carnetului de inventariere a arborilor destinaţi recoltării, care poate fi consultat gratuit, la cerere, la sediul ocolului.

Art. 40

(1)Operatorul economic admis să participe la licitaţia electronică trebuie să facă dovada achitării anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile certificate de bancă până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria organizatorului, garanţia de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pentru care va licita şi pe care îl va adjudeca, precum şi un tarif de participare la licitaţie stabilit de organizator.

(2)Documentul privind constituirea garanţiei de contractare prevăzute la alin. (1), precum şi dovada achitării tarifului de participare la licitaţia electronică se trimit, în format electronic, semnate cu semnătura calificată sau sigiliu electronic calificat, la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie, la adresa de e-mail prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g).

(3)Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) determină excluderea de la licitaţia electronică a operatorului economic în cauză.

Art. 41

(1)Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau mai multe runde succesive, după caz.

(2)Pe parcursul efectuării rundelor de licitare vânzătorul nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor.

(3)În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, vânzătorul are obligaţia de a comunica, instantaneu, tuturor ofertanţilor preţul maxim ofertat.

SECŢIUNEA 4: Vânzarea masei lemnoase prin negociere

Art. 42

(1)Partida/Grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după două licitaţii se poate supune negocierii, organizată la data prevăzută în anunţul de licitaţie/negociere, cu respectarea condiţiilor de preselecţie.

(2)Negocierea prevăzută la alin. (1) se poate face numai cu operatorul economic care a oferit la licitaţie cel puţin preţul de pornire şi care solicită în scris aceasta. Pentru masa lemnoasă, preţul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic decât preţul oferit în licitaţie de operatorul economic respectiv. Pentru negociere nu se stabilesc paşi de negociere.

(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), partida constituită din produse accidentale pe suprafeţe compacte mai mari de 3 ha, rămasă neadjudecată după o licitaţie, se poate supune negocierii, organizată la data prevăzută în anunţul de licitaţie.

(4)Lotul/Piesa de lemn fasonat rămas/rămasă neadjudecat/neadjudecată după o licitaţie se poate supune negocierii, organizată la data prevăzută în anunţul de licitaţie, cu respectarea condiţiilor de preselecţie.

(5)Negocierea prevăzută la alin. (4) se poate face numai cu operatorul economic care a oferit la licitaţie cel puţin preţul de pornire şi care solicită în scris aceasta. Preţul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic decât preţul oferit în licitaţie de operatorul economic respectiv. Pentru negociere nu se stabilesc paşi de negociere.

(6)Comisia de negociere admite participarea la negociere numai a operatorilor economici care au îndeplinit condiţiile de preselecţie pentru participarea la licitaţie.

(7)Admiterea la negociere, pentru masa lemnoasă, se face numai pentru capacitatea de exploatare disponibilă în conformitate cu înregistrările din Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, din anexa la acesta şi din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 21 alin. (5) şi numai în limita sumei băneşti rămasă neutilizată din garanţia de contractare depusă pentru participarea la licitaţie.

(8)În urma desfăşurării şedinţei de negociere, comisia întocmeşte un proces-verbal, după modelul procesului-verbal de licitaţie, semnat de membrii comisiei de negociere prezenţi.

Art. 43

(1)Operatorii economici participanţi la negociere care consideră că nu au fost respectate prevederile prezentului regulament privind desfăşurarea negocierii pentru anumite partizi/loturi/piese pot face contestaţie.

(2)Contestaţia se formulează în scris şi se depune la sediul organizatorului negocierii în ziua în care a fost organizată negocierea.

(3)Conducătorul organizatorului negocierii este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării negocierii.

(4)Modul de analizare şi de soluţionare ale contestaţiei se consemnează într-o decizie motivată, iar soluţia se comunică contestatarului, în scris.

(5)Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea negocierii pentru partida/lotul/piesa în cauză şi ia măsuri pentru organizarea unei licitaţii sau unei noi negocieri, după caz.

Art. 44

(1)Partida de produse accidentale suprapuse, aşa cum sunt definite la art. 1 lit. u), apărute pe suprafaţa unei partizi contractate cu un operator economic se contractează cu acest operator dacă acesta solicită, în scris, şi dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament. Organizatorul face oferta de contractare în maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării APV, iar, în maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea ofertei operatorul economic trebuie să-şi exprime opţiunea.

(2)Dacă titularul contractului de vânzare al partizii în a cărei suprafaţă a apărut situaţia prevăzută la alin. (1) acceptă oferta, se organizează, în maximum 5 zile lucrătoare, procedura de negociere şi încheiere a contractului de vânzare.

(3)Dacă titularul contractului de vânzare al partizii în a cărei suprafaţă a apărut situaţia prevăzută la alin. (1) nu acceptă oferta de contractare sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament, organizatorul procedează la organizarea unei licitaţii pentru contactarea partizii în cauză cu alt operator economic sau aceasta se exploatează în regie proprie, exploatarea acesteia fiind prioritară.

(4)Preţul masei lemnoase cuprinsă în partida prevăzută la alin. (1), care se contractează cu titularul contractului de vânzare-cumpărare al partizii pe suprafaţa căreia se suprapune partida de produse accidentale, se stabileşte prin negociere. Preţul rezultat din negociere nu poate fi mai mic decât preţul de APV, calculat pentru partida care se suprapune.

(5)Partizilor de produse accidentale constituite potrivit prevederilor legale pentru realizarea căilor de scos-apropiat, pentru partizile autorizate la exploatare şi care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, le sunt aplicabile dispoziţiile alin. (1)-(3).

(6)În partizile prevăzute la alin. (5) este inclusă şi masa lemnoasă din alte unităţi amenajistice aflate pe traseul căilor de scos-apropiat care trebuie realizate pentru accesibilizarea masei lemnoase contractate.

(7)Pentru negocierea masei lemnoase prevăzută la alin. (1), (5) şi (6) nu se organizează preselecţie. Operatorii economici depun la comisia de negociere o cerere de înscriere la negociere, la care vor anexa documentele prevăzute la art. 21 alin. (5), precum şi dovada achitării garanţiei de contractare; negocierea se face cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3).

SECŢIUNEA 5: Vânzarea directă a lemnului fasonat

Art. 45

(1)Pentru consumul propriu al persoanelor fizice, al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi strict pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate conform legii, administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, administratorii/prestatorii de servicii silvice/proprietarii fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, pot să vândă în mod direct, fără licitaţie şi fără negociere, lemn de foc, precum şi lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm.

(2)În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 59 alin. (51)-(57) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, între unităţile administrativ-teritoriale şi ocoalele silvice care administrează sau prestează servicii silvice pentru fondul forestier proprietate publică pe suprafaţa acestora se vor încheia parteneriate, la iniţiativa ocolului silvic. Astfel de parteneriate se pot încheia de un ocol silvic şi cu unităţi administrativ-teritoriale învecinate, în funcţie de volumul de lemn fasonat rămas disponibil, chiar dacă nu administrează fond forestier pe suprafaţa acestora.

(3)Pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului 2017 şi pentru anul 2018 parteneriatele prevăzute la alin. (2) se încheie în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Ulterior acestui termen, parteneriatele se încheie şi/sau se actualizează ori de câte ori este nevoie.

(4)În cadrul parteneriatelor prevăzute la alin. (2) se vor prevedea procedurile prin care se va asigura lemn pentru persoanele fizice şi pentru unităţile de interes local finanţate, integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, avându-se în vedere, cel puţin următoarele:

a)obligaţiile părţilor;

b)volumul de lemn fasonat estimat, necesar şi disponibil, care face obiectul parteneriatului;

c)volumul maxim care se poate acorda pentru o familie;

d)graficul de îndeplinire a obligaţiilor;

e)competenţele de avizare şi aprobare;

f)modalităţile de comunicare şi de rezolvare a divergenţelor.

(5)Unităţile administrativ-teritoriale care deţin în proprietate fond forestier vor încheia parteneriate cu ocolul silvic de stat pentru a se asigura lemn fasonat doar pentru maximum diferenţa de volum de lemn care nu poate fi asigurată din fondul forestier pe care îl deţin în proprietate.

(6)Lunar, semnatarii parteneriatelor prevăzute la alin. (2) vor efectua analize privind aplicarea acestora, concluziile fiind consemnate în înscrisuri.

(7)Volumul disponibil de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm şi de lemn de foc, rămas după acoperirea necesarului de lemn în condiţiile art. 59 alin. (51)-(54) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se poate valorifica direct sau prin licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament.

(8)Pentru judeţele deficitare în păduri, solicitările formulate de către unităţile administrativ-teritoriale se centralizează la nivelul prefecturilor acestor judeţe şi se transmit Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în vederea comunicării, către acestea, a existenţei în judeţele limitrofe, a eventualelor volume de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm şi de lemn de foc, disponibile spre vânzare; în aceste judeţe, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva poate organiza depozite de valorificare a materialelor lemnoase.

(9)Volumele disponibile prevăzute la art. 59 alin. (57) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor repartiza, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, direct proporţional cu volumele solicitate şi în ordinea primirii solicitărilor.

(10)Unitatea administrativ-teritorială şi ocolul silvic au obligaţia să primească, să analizeze lunar şi să soluţioneze cererile persoanelor fizice şi juridice prevăzute la alin. (1), pentru asigurarea cu lemn fasonat, în funcţie de volumul rămas disponibil. În cazul în care nu există solicitări conform parteneriatelor încheiate sau volumul solicitat este sub nivelul volumului disponibil comunicat de ocolul silvic, volumul excedentar se poate valorifica altor solicitanţi.

(11)Administratorul/Prestatorul de servicii silvice/Proprietarul fondului forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale, pe baza hotărârii consiliului local, poate vinde direct şi lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, către persoane fizice şi către unităţile de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, astfel:

1._

a)în volum de maximum 50 mc, pe baza autorizaţiei de construcţie, în vigoare;

b)în volum de maximum 10 mc/an/familie/unitate de interes local, pentru nevoi proprii.

2.Lemnul de lucru fasonat cumpărat în condiţiile de mai sus nu poate face obiectul comercializării către alte persoane fizice sau juridice.

(12)Preţurile de vânzare directă a lemnului fasonat se aprobă, pe baza principiilor economiei de piaţă, de către entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1), respectiv la art. 4 alin. (1), după caz.

(13)Cantitatea şi destinaţia lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, prevăzute la alin. (1), care poate fi vândută direct, se aprobă de consiliul local al acesteia.

(14)Lemnul fasonat prevăzut la alin. (1) se poate vinde şi livra din depozite, din platformele primare, de la căi de transport cu caracter permanent şi din punctul naval de încărcare, precum şi din faza fasonat la cioată. Lemnul fasonat provenit din produse accidentale II, produse de igienă, precum şi cel din produse extraordinare se poate vinde şi livra şi de la alte căi de acces sau de la căile de scos-apropiat.

(15)După asigurarea, în condiţiile art. 59 alin. (53)-(54) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a necesarului de lemn, administratorul/prestatorul de servicii silvice/proprietarul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, poate valorifica ca masă lemnoasă partiziile rămase disponibile.

Art. 46

Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului şi administratorul/prestatorul de servicii silvice/proprietarul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale cu aprobarea consiliului local al acesteia pot oferi spre vânzare lemn fasonat şi la achiziţiile directe practicate de autorităţile publice contractante.

SECŢIUNEA 6: Valorificarea lemnului fasonat obţinut din fondul forestier proprietate publică a statului în condiţiile art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 47

(1)Licitaţiile publice prevăzute la art. 12 organizate de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pentru vânzarea lemnului rotund sau despicat de lucru, din toate sortimentele industriale, pentru lotul/piesa de lemn fasonat la care sunt înscrişi şi admişi, în urma preselecţiei, operatori economici care deţin certificat de atestare ca producător din industria mobilei, se desfăşoară în două runde, succesiv în aceeaşi zi, astfel:

a)runda I, cu participarea operatorilor economici care deţin certificat de atestare ca producător din industria mobilei şi a operatorilor economici care deţin precontract de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat cu producătorul din industria mobilei care deţine certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului;

b)runda a II-a, cu participarea oricăror operatori economici care îndeplinesc condiţiile prezentului regulament, pentru cumpărarea lemnului fasonat care a fost oferit, dar nu a fost adjudecat la runda I.

(2)Runda I nu poate fi urmată de negocierea loturilor şi/sau a pieselor de lemn de lucru care nu au fost adjudecate.

(3)Prevederile alin. (1) pot fi aplicate şi în cazul licitaţiilor organizate pentru valorificarea lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL III: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 48

La licitaţiile şi negocierile de vânzare a masei lemnoase se pot oferi atât partizi, cât şi grupaje de partizi amplasate în acelaşi bazinet, constituite pe principiul teritorialităţii sau al accesibilităţii, în condiţiile art. 1 lit. i).

Art. 49

Grupajul de partizi, constituit cu respectarea prevederilor art. 1 lit. i), se aprobă de organizatorul licitaţiei/negocierii şi este evidenţiat în caietul de sarcini.

Art. 50

(1)Conducătorul organizatorului licitaţiei/negocierii poate aproba ca loturile de lemn fasonat, care nu au fost adjudecate în urma oferirii acestora la cel puţin o licitaţie, respectiv la o negociere, şi cele care au făcut obiectul rezilierilor contractelor de vânzare să se modifice în loturi mai mici sau în piese personalizate sau în loturi mai mari, care vor face obiectul unei noi licitaţii, în condiţiile prezentului regulament.

(2)Loturile/Piesele nou-constituite în condiţiile alin. (1), care nu se adjudecă în urma unei licitaţii, pot face obiectul vânzării prin negociere sau vânzării directe prevăzute la art. 45 şi 46 sau pot fi prelucrate primar de către administratorii fondului forestier proprietate publică, urmând ca materialele lemnoase rezultate să fie valorificate potrivit prevederilor legale.

(3)Lemnul rotund şi despicat de lucru provenit din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale poate face obiectul procesării în instalaţiile proprii ale proprietarului sau ale administratorului acestui fond forestier, numai cu aprobarea consiliului local.

Art. 51

Lemnul fasonat, indiferent de specie şi sortiment, care a parcurs toate procedurile de valorificare prin licitaţie/negociere/vânzare directă şi nu a fost valorificat, în vederea prevenirii deprecierii acestuia, poate fi vândut direct oricărei persoane fizice sau juridice solicitante, în condiţiile şi la preţurile stabilite de administratorul fondului forestier, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului şi de consiliul local în cazul fondului forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale.

Art. 52

(1)Nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în scopul exploatării masei lemnoase în regie proprie cu operatori economici atestaţi, se stabileşte, în condiţiile reglementărilor în vigoare, de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv de consiliul local pentru fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale, pe baza fundamentării întocmite de ocolul silvic având în vedere procesele tehnologice, normele şi tarifele în vigoare, precum şi oportunitatea şi necesitatea efectuării lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere, extragerea produselor de igienă şi a produselor accidentale, asigurarea necesarului de lemn în condiţiile art. 59 alin. (51)-(57) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi principiile economiei de piaţă.

(2)În cazul partizilor pentru care serviciile de exploatare nu se pot atribui după prima procedură de achiziţie, nivelul maxim al tarifelor prevăzut la alin. (1) se poate majora şi se vor organiza noi proceduri de atribuire.

Art. 53

În scopul promovării tehnologiilor bazate pe funiculare, preţul de pornire la licitaţie al partizilor prevăzute a se exploata prin astfel de tehnologii este la nivelul preţului de APV.

Art. 54

(1)Încheierea contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat care s-a adjudecat prin licitaţie/negociere are loc în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei, respectiv a negocierii, şi se face la sediul organizatorului.

(2)Neîncheierea contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat care s-a adjudecat, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării şi pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare a acestuia la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data-limită prevăzută pentru încheierea contractului.

(3)Rezilierea contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat, din culpa cumpărătorului, până la predarea masei lemnoase spre exploatare, respectiv până la achitarea contravalorii lemnului fasonat atrage după sine pierderea garanţiei de contractare, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii. În situaţia în care rezilierea contractului de vânzare a masei lemnoase se face ulterior restituirii garanţiei de contractare, din culpa cumpărătorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de participare la licitaţie/negociere, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii, în condiţiile prezentului regulament şi atrage şi aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, după caz.

(4)Neîncheierea contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat în termenul stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a organizatorului, atrage aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat şi la restituirea garanţiei de contractare depusă.

(5)Adjudecatarii masei lemnoase şi cei ai lemnului fasonat au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor desfăşurate potrivit prezentului regulament, doar dacă această posibilitate este prevăzută expres în caietul de sarcini, respectiv în contractul de vânzare. Contractul de vânzare poate fi cesionat numai operatorilor economici pentru care este acordul scris al organizatorului şi numai celor care au făcut oferte la licitaţia/negocierea la care s-a adjudecat respectiva masă lemnoasă/respectivul lemn fasonat.

(6)Posibilul cesionar al contractului, la data cesionării, trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de admitere la licitaţie prevăzute de prezentul regulament.

(7)Cesionarea unui contract fără respectarea prevederilor de la alin. (5) şi (6) determină neautorizarea la exploatare a masei lemnoase, respectiv nelivrarea lemnului fasonat care face obiectul contractului, iar operatorii economici în cauză pierd şi dreptul de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data cesionării.

(8)În contractul de vânzare, masa lemnoasă adjudecată/lemnul fasonat adjudecat se explicitează cantitativ şi valoric şi se facturează corespunzător, în funcţie de modul de valorificare, astfel:

a)în cazul masei lemnoase, facturarea se realizează prin înscrierea volumului brut, până la incidenţa cu volumul brut din APV şi a valorii aferente, fără TVA;

b)în cazul loturilor şi pieselor de lemn fasonat din sortimente de lemn rotund şi despicat de lucru, facturarea se realizează prin înscrierea volumului net al lotului/piesei de lemn fasonat şi a valorii aferente lotului/piesei, fără TVA şi prin înscrierea volumului cojii acestora şi a valorii aferente pentru fiecare lot/piesă, fără TVA; în factură, pentru fiecare lot/piesă se înscrie şi volumul brut rezultat din însumarea volumului net şi a volumului cojii aferente volumului net;

c)în cazul lemnului de foc, facturarea se realizează prin înscrierea volumului brut al acestuia şi a valorii aferente lotului, fără TVA.

(9)Valoarea unitară a cojii prevăzută la alin. (8) lit. b) aferentă unui lot sau unei piese din sortimente de lemn de lucru se determină prin multiplicarea preţului de pornire la licitaţie/negociere stabilit pentru coajă, pentru fiecare specie/grup de specii forestiere, cu factorul rezultat din raportul dintre preţul de adjudecare şi preţul de pornire la licitaţie ale lotului/piesei din sortiment de lemn de lucru în cauză.

(10)Volumul net al pieselor personalizate şi al loturilor din sortimentele de lemn de lucru se calculează pe baza măsurătorilor efective realizate pentru fiecare piesă personalizată, respectiv pentru fiecare piesă cuprinsă într-un lot. Volumul cojii aferente acestor piese personalizate, respectiv aferentă pieselor cuprinse într-un lot se determină în funcţie de volumul brut şi de volumul net al fiecărei piese sau pe bază de măsurători. Volumul net şi volumul cojii se evidenţiază în mod distinct pentru fiecare piesă personalizată, respectiv pentru fiecare piesă dintr-un lot şi se înscriu în fişele acestora.

Art. 55

Caietele de sarcini şi contractele de vânzare a masei lemnoase şi a lemnului fasonat trebuie să respecte prevederile prezentului regulament, precum şi prevederile legislaţiei specifice în vigoare.

Art. 56

(1)La licitaţiile/negocierile de vânzare a masei lemnoase şi a lemnului fasonat, organizate potrivit prezentului regulament, pot asista reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi profesionale din domeniile silvicultură, exploatare forestieră, prelucrarea primară şi industrializarea lemnului, precum şi din alte domenii; aceştia au acces la întreaga documentaţie dacă achită tariful de participare la licitaţie stabilit de organizator.

(2)La licitaţii pot participa şi reprezentanţi ai mass-mediei şi din alte domenii.

(3)În cazul în care unul dintre site-urile prevăzute la art. 9 alin. (2) nu este funcţional, publicarea pe site-ul funcţional este suficientă pentru a fi asigurată transparenţa cerută de legislaţia în vigoare.

Art. 57

(1)Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului şi consiliile locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care au fond forestier proprietate publică îşi adoptă, în condiţiile legii, regulamente şi proceduri proprii pentru valorificarea materialelor lemnoase care nu fac obiectul prezentului regulament.

(2)Prevederile prezentului regulament se pot aplica şi pentru valorificarea masei lemnoase care se recoltează şi a lemnului fasonat care se obţine din fondul forestier al deţinătorilor pentru care structurile administratorilor fondului forestier proprietate publică au contracte de administrare sau de prestări servicii silvice, cu acordul scris al acestor deţinători.

Art. 58

Necesarul anual estimat de materiale lemnoase, pe specii, sub formă de lemn fasonat, potrivit prevederilor art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte până la data de 31 august a anului de producţie anterior, prin cumularea volumelor aferente capacităţii de industrializare a lemnului fasonat atestată de către comisia de atestare care funcţionează în cadrul asociaţiei patronale şi profesionale din domeniul industriei mobilei, recunoscută la nivel naţional, pentru fiecare producător din industria mobilei, în baza metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Art. 59

Valorificarea masei lemnoase/lemnului fasonat se poate face şi prin intermediul platformelor electronice şi al pieţelor de tranzacţionare administrate de bursele de mărfuri care funcţionează în condiţiile legii, numai dacă administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv proprietarul fondului forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale care fac/face valorificarea hotărăsc/hotărăşte astfel, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 60

Lemnul fasonat care a fost cumpărat prin procedura de vânzare directă, precum şi cel care a fost adjudecat la licitaţiile organizate cu participarea exclusivă a operatorilor economici care posedă certificat de atestare de producător din industria mobilei şi a operatorilor economici care deţin precontract de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat cu producătorul din industria mobilei care deţine certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului nu pot face obiectul comercializării, iar în caz de comercializare acesta se consideră fără provenienţă legală.

ANEXĂ: Modelul şi conţinutul-cadru ale anunţului privind organizarea licitaţiei principale/intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă şi licitaţiei pentru vânzarea de lemn fasonat

Antet

Numărul şi data înregistrării anunţului la organizator

ANUNŢ privind organizarea licitaţiei principale/intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă şi licitaţiei pentru vânzarea de lemn fasonat

I._

1.Organizatorul licitaţiei (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail): ..............................

2.Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: .....................................

3.Locul desfăşurării licitaţiei (adresa completă): ..............................

4.Tipul licitaţiei: ...................................

5.Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei: ....................

6.Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: ...............................

7.Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie .............; ..............

8.Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul ...........................

9.Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie ............. m3, din care:

a)pe natură de produse:

..................................................

..................................................

.................................................,

b)pe specii şi grupe de specii:

..................................................

..................................................

..................................................

10.Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie ............ m3, din care pe sortimente şi pe specii (Se dau detalii privind lemnul fasonat supus vânzării, pe specii, pe sortimente şi cantităţile aferente.):

..................................................

..................................................

..................................................

11.Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare:

...................................................................................................

...................................................................................................

12.Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.

13.Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: ......................

14.Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii: ...............................................................

15.Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (persoane de contact, numere de telefon şi fax, e-mail): ...........

II._

Organizator,

...............................

(numele şi prenumele conducătorului, funcţia, semnătura şi ştampila)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 812 din data de 13 octombrie 2017


Forma sintetică la data 20-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.