HOTĂRÂRE nr. 668 din 29 iunie 2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1)Se desemnează Ministerul Mediului şi Pădurilor ca autoritate competentă responsabilă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumit în continuare regulament.

(2)Ministerul Mediului şi Pădurilor îşi exercită atribuţiile de autoritate competentă prevăzută la alin. (1) prin direcţia cu atribuţii de control în silvicultură, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi Garda Naţională de Mediu.

Art. 2

(1)Direcţia cu atribuţii de control în silvicultură din structura Ministerului Mediului şi Pădurilor şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare din subordinea acestuia exercită atribuţiile de control al operatorilor şi comercianţilor, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. c) şi d) din regulament, pentru sortimentele de lemn şi produsele din lemn prevăzute în anexa la regulament, corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare: 4401, 4403, 4406 şi 4407.

(2)Garda Naţională de Mediu, din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor, exercită atribuţiile de control al operatorilor şi comercianţilor prevăzuţi la alin. (1) pentru sortimentele de lemn şi produsele din lemn prevăzute în anexa la regulament, corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare: 4408- 4412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 şi 9406 00 20, precum şi pentru celuloză şi hârtie prevăzute la cap. 47 şi 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, cu excepţia celor pe bază de bambus şi a produselor reciclate, respectiv deşeuri şi resturi.

(3)Direcţia cu atribuţii de control în silvicultură, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi Garda Naţională de Mediu exercită atribuţiile de control al organizaţiilor de monitorizare prevăzute la art. 8 din regulament.

Art. 3

Metodologia de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor.

-****-

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Borbely Karoly,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 490 din data de 11 iulie 2011


Forma sintetică la data 21-Feb-2018. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.